Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 28. januar Demenspolitik Udpegning af ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet FNs internationale ældredag d. 1. oktober Henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Orientering fra formanden ved Ældrerådets møde d. 25. februar Orientering fra forvaltningen ved Ældrerådets møde d. 25. februar Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi januar Orientering fra medlemmerne ved Ældrerådets møde d. 25. februar Orientering fra bruger-pårørenderåd ved Ældrerådets møde d. 25. februar Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden Eventuelt Næste møde 15 Punkter på lukket møde: Medlemmer: Jørgen Hellum, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Mattiasen, Jonny Barchow, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Karlo Jensen, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Svenning Sørensen. Afbud: Jørn Kjær

3 Ældrerådet Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Bemærkninger til dagsorden. Bilag: Ældrerådet, den Godkendt uden bemærkninger. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

4 Ældrerådet Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 28. januar / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 28. januar Bilag: Endelig udgave af revideret forretningsorden for Ældrerådet Jammerbugt Kommune 2010 Ældrerådet, den Godkendt, med bemærkning fra Jonny Barchow om, at der til Forretningsordenen var blevet tilføjet, at der udbetales Internetforbindelse til formanden. Ældrerådets medlemmer efterspurgte ligeledes den reviderede udgave af forretningsordenen, som derfor vil blive vedhæftet referatet fra dagens møde. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

5 Ældrerådet Demenspolitik / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Høringsmateriale vedrørende revideret udgave af Demenspolitikken. Sagsbeskrivelse Den oprindelige demenspolitik, som har været til høring i Ældrerådet, blev vurderet til at være for omfattende, og er derfor blevet kortet ned. Den reviderede udgave er sendt til høring i Ældrerådet. Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter indholdet i materialet og udarbejder et høringssvar på baggrund heraf. Bilag: Demenspolitik i Jammerbugt Kommune - revideret udgave Ældrerådet, den Den reviderede udgave af Demenspolitikken blev drøftet. Svend Åge Fog gjorde opmærksom på, at politikken skal ses som en vision. Et af medlemmerne var ked af, at Demenspolitikken var blevet kortet ned, idet Ældrerådet netop havde rost den oprindelige udgave i sit høringssvar. Vedkommende gav samtidig udtryk for manglende forståelse for, at demensafsnittet Rønnebo, på Biersted Plejecenter, skal lukkes. Svend Åge Fog redegjorde for baggrunden for lukningen af Rønnebo, som skal ses som en del af harmoniseringen efter kommunesammenlægningen, idet der er tale om en dyr løsning. Samtidig gjorde han opmærksom på, at de fleste beboere er blevet udsluset, hvilket resten af beboerne også vil blive. Svend Åge Fog pointerede, at lukningen af Rønnebo ikke har noget at gøre med Demenspolitikken. Det handler om, at de ekstra bevilgede midler skal gavne så mange som muligt. Flertallet af Ældrerådets medlemmer syntes, den reviderede udgave af demenspolitikken er flot, hvis den vel og mærke bliver ført ud livet. Drøftelsen mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet til Demenspolitikken: Ældrerådet synes stadig, det er en flot politik, hvis den vel og mærke bliver ført ud i livet, inden for en overskuelig fremtid.

6 Ældrerådet 6 Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

7 Ældrerådet Udpegning af ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Udpegning af ny repræsentant fra Ældrerådet til Trafiksikkerhedsrådet. Sagsbeskrivelse Ældrerådets nuværende repræsentant i Trafiksikkerhedsrådet, Jørgen Hellum, ønsker at udtræde af udvalget. Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet udpeger en ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet. Bilag: Ældrerådet, den Som ny repræsentant fra Ældrerådet til Trafiksikkerhedsrådet er udpeget Karlo Jensen, med Walther Lundis som suppleant. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

8 Ældrerådet FNs internationale ældredag d. 1. oktober / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Drøftelse af, om Ældrerådet skal markere FN s internationale ældredag d. 1. oktober Sagsbeskrivelse I lighed med tidligere år afholder FN international ældredag d. 1. oktober Danske Ældreråd opfordrede sidste år de lokale ældreråd til at markere dagen med et arrangement. Formanden foreslår, at Ældrerådet i Jammerbugt Kommune markerer ældredagen i år med et arrangement. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget drøftes. Bilag: Ældrerådet, den Forslaget blev drøftet. Et af medlemmerne foreslog, at et eventuelt arrangement skulle være med deltagelse af repræsentanter fra Kommunen, så arrangementet kunne få et orienterende og oplysende indhold. Andre foreslog, at arrangementet skulle have et varieret indhold, dvs. foredrag o.lign. suppleret med musik og evt.anden underholdning. Dette forslag var der bred opbakning til fra det øvrige ældreråd. Ældrerådet besluttede således at afholde et arrangement i forbindelse med FN's Internationale Ældredag, og en arbejdsgruppe, bestående af Jens Dige, Bodil Mejlholm og Jørgen Hellum, blev nedsat til at arbejde videre med planlægningen. Administrationen indkalder til det første møde i arbejdsgruppen. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

9 Ældrerådet Henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Sagsbeskrivelse I forbindelse med den kommende budgetlægning, vil formanden gerne foreslå, at Ældrerådet retter henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med forslag om: Etablering af selvbetjeningsbiblioteker Forhøjelse af tilskud til Højskoleophold Tilskud via 18-midlerne til pensionister, der deltager i kurser Indstilling Formanden indstiller, at ovenstående forslag drøftes. Bilag: Ældrerådet, den Formanden indledte behandlingen af dette punkt med at gøre opmærksom på, at i Jammerbugt Kommune hører administrationen af -18-midlerne under Socialområdet. Et af ældrerådsmedlemmerne bad om at få undersøgt, om det er muligt for ældre at få tilskud til højskoleophold via fagforeninger, inden en evt. henvendelse til Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Flertallet af Ældrerådets medlemmer udtrykte stor tilfredshed med bogbussen, og der var derfor ikke opbakning til formandens forslag omkring etablering af selvbetjeningsbiblioteker. Ældrerådet besluttede i stedet at invitere en medarbejder fra bibliotekerne til at komme og fortælle omkring kommunens biblioteker samt bogbussen. Ældrerådet vil gerne i kontakt med Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, men det blev besluttet at vente med henvendelsen til Ældrerådet har haft besøg fra bibliotekerne.

10 Ældrerådet 10 Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

11 Ældrerådet Orientering fra formanden ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: 1. På ældrerådsmødet d. 28. januar, 2010, besluttede Ældrerådet at rette skriftlig henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget (SSU). Som opfølgning herpå er vedhæftede brev sendt til SSU, vedrørende Ældrerådets ønsker til emner til drøftelse på næste møde med udvalget. Bilag: Bilag ældrerådsmøde Henvendelse til SSU fra Ældrerådet Ældrerådet, den 1. Ældrerådet har ikke hørt fra SSU endnu. Ældrerådet bad Svend Åge Fog om at sende en erindring til Socialdirektøren om, at Ælderådet stadig savner en tilbagemelding på deres henvendelse til SSU. (Dette er gjort d ref.). 2. De Kommunale Redegørelser til Udviklingsrådet 2009, på socialområdet, er sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådsformanden har læst redegørelsen igennem, men finder ikke materialet relevant i Ældrerådets regi, og materialet vil derfor ikke blive sat til behandling på Ældrerådets dagsorden. Det øvrige ældreråd tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

12 Ældrerådet Orientering fra forvaltningen ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Rundvisning på Pandrup Plejecenter, hvor mødet afholdes. Myndighedschef Jannie Sommer kommer på besøg og giver en generel orientering omkring Myndighedsafdelingens arbejde. Endvidere vil hun orientere omkring kommunens antal og placering af plejecentre, aflastningspladser, ældreboliger og plejecenterpladser til ægtepar/samlevende. Til orientering er som bilag vedhæftet Servicepakken, der indeholder priser på ydelser på plejecentrene. Hvad bruger plejecentrene de penge til, som beboerne betaler til underholdning m.m., den såkaldte velfærdspakke? Forelægger der regnskab herfor? Svend Åge Fog følger op på dette spørgsmål fra tidligere møde. Bilag: Beskrivelse af servicepakke 2010 Sagsfremstilling til udtalelse i Frivilligbestyrelsen Ældrerådet, den 1. Distriktschef Hjørdis Holmsgaard gav en orientering omkring Pandrup Plejecenter, hvor mødet blev afholdt. Efter mødet var der mulighed for at komme rundt og se plejecentret. 2. Jannie Sommer gav en orientering omkring Myndighedsafdelingens opgaver, samt ovennævnte punkter. I sit indlæg præsenterede Jannie Sommer et forslag om at opdele aflastningsstuerne i Fjerritslev til to pladser. Dette forslag blev positivt modtaget af Ældrerådet. 3. Taget til efterretning. Fra rådets medllemmer blev der spurgt til, om

13 Ældrerådet 13 indholdet i den udleverede Servicepakke er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, vedrørende reglerne for afbestilling af mad. Forvaltningen følger op på dette spørgsmål til næste møde. 4. Svend Åge Fog redegjorde for, at der på to af plejecentrene foreligger regnskab for, hvordan pengene fra "velfærdspakken" er blevet forbrugt. Kontoplanerne er blevet ændret, således at der fremover, på alle plejecentre, skal foreligge regnskab for, hvad midlerne er blevet brugt til. De enkelte bruger-pårørenderåd vil blive orienteret herom. 5. Svend Åge Fog orienterede om, at vedhæftede sagsfremstilling, til udtalelse i Frivilligbestyrelsen, er sendt til orientering i Ældrerådet. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

14 Ældrerådet Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi januar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi. Bilag: Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi januar 2010 Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

15 Ældrerådet Orientering fra medlemmerne ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Klagerådet Regionsrådet Jørgen Hellum Trafiksikkerhedsrådet Jørgen Hellum Bilag: Ældrerådet, den 1. Bodil Mejlholm orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fortsat skal være et klageråd i Jammerbugt Kommune. Medlemmerne til det nye klageråd er blevet udpeget, men rådet har ikke konstitueret sig endnu Karlo Jensen bliver ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet, jf. punkt 85. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

16 Ældrerådet Orientering fra bruger-pårørenderåd ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres fra: Møllegården Karlo Kjær Solgården Bodil Mejlholm Klim Ældrecenter Lilly Nielsen Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen Biersted Plejecenter Jens Dige Aabybro Plejehjem Karlo Jensen Kaas Plejecenter Jonny Barchow Hune Plejecenter Walther Lundis Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen Pandrup Plejecenter Walther Lundis Solbakken Mary Mathiasen Bilag: Ældrerådet, den 2. Møde afholdes d. 3. marts Planlagt møde aflyst på grund af snevejr. 7. Møde afholdes den 9. marts Fraværende:

17 Ældrerådet 17 Jørn Kjær Tilbage til toppen

18 Ældrerådet Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Emner til kommende møder: Selvbetjeningsbiblioteker Længst muligt i eget liv Social guide for pensionister Madservice Ældrerådets årsberetning. Alle referater fra Ældrerådets møder kan læses på kommunens hjemmeside. Lav evt. register over, hvad der er blevet behandlet i løbet af Skal Ældrerådet besøge én af sine venskabsbyer? Projekt "Service og budget skal balancere". Bilag: Ældrerådet, den Pkt. 1 slettes, jf. beslutning under punkt 87. Pkt. 2 vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 29. april 2010, hvor sundhedschef Hanne Heuch kommer og fortæller om dette emne. Vedr. pkt. 3 blev der spurgt til, hvordan guiden kommer ud til borgerne. Pkt. 7 slettes, idet punktet vil blive behandlet på det kommende møde med SSU. Yderligere punkter til dagsordenen, fra Ældrerådets medlemmer, kan indgives til formand Jørgen Hellum, på tlf eller Helle Vallentin Møller, på mail eller på tlf , senest mandag d. 15. marts Fraværende: Jørn Kjær

19 Ældrerådet 19 Tilbage til toppen

20 Ældrerådet Eventuelt / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Eventuelt. Bilag: Ældrerådet, den 1. Fra medlemmerne blev der spurgt til, hvordan proceduren vil være fremover, med hensyn til refundering af blækpatroner til Ældrerådets medlemmer. Svend Åge Fog følger op på dette spørgsmål på næste ældrerådsmøde. 2. Fra medlemmerne blev der ligeledes spurgt til det kommende kursus "Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd", tirsdag d. 9. marts 2010, i Aabybro. Forvaltningen kunne oplyse, at Danske Ældreråd har bekræftet Ældrerådets tilmeldinger, og de tilmeldte vil høre nærmere, inden kursets afholdelse. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

21 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 25. marts 2010, kl. 9.30, på Kaas Plejecenter. Bilag: Ældrerådet, den Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

22 Ældrerådet 22 Underskrifter

23 Forretningsorden for Ældrerådet i Jammerbugt Kommune 1 - Møder Ordinære møder afholdes normalt en gang om måneden. Der varsles ikke til de enkelte møder, men disse planlægges 1 år ad gangen. Ekstraordinære møder kan indkaldes, med 10 dags varsel, af formanden, eller når tre medlemmer af Ældrerådet ønsker det. Er et medlem forhindret i at møde, meddeles dette sekretæren. Suppleanter indkaldes, når et medlem er forhindret i minimum 3 måneder. I mødereferatet anføres, hvilke medlemmer, der har været til stede. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 2 Dagsorden Dagsorden udarbejdes af formanden og sekretær i fællesskab og udsendes til alle medlemmerne mindst en uge før mødets afholdelse. Dagsorden til ordinære møder indeholder følgende faste punkter: Bemærkninger til dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningen Budgetopfølgning på Ældrerådets økonomi Meddelelser fra medlemmerne herunder orientering fra bruger-pårørenderåd Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden Eventuelt Næste møde Hvis medlemmerne har ønske om punkter til dagsordenen skal henvendelse ske til formanden eller sekretæren senest 10 dage før mødet. 3 Beslutninger Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed udsættes beslutningen til næste møde. Beslutninger træffes ved afstemning, såfremt et medlem begærer dette. Der kan ikke tages beslutning om sager, der ikke er på dagsorden, medmindre alle tilstædeværende medlemmer er enige om det.

24 4 Referater Sekretæren udarbejder beslutningsreferat. Ethvert medlem kan forlange sit standpunkt kort anført i referatet. Formanden og sekretæren forhåndsgodkender referatet, det forhåndsgodkendte referat sendes snarest derefter til Ældrerådets medlemmer. Referatet er endeligt godkendt, når alle tilstedeværende medlemmer af rådet på førstkommende møde har godkendt det. Det godkendte referat vil herefter blive underskrevet af Ældrerådets medlemmer. Referater arkiveres elektronisk og offentliggøres på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. 5 - Ældrerådet udadtil Alene Ældrerådets formand eller næstformand kan udtale sig på det samlede Ældreråds vegne, ligesom breve og andet skriftligt materiale, som udgår fra Ældrerådet, skal være underskrevet af formand eller næstformand. 6 Økonomi Ældrerådets regnskabsår følger kalenderåret. I forbindelse med møder og kurser udbetales diæter og kørselsudgifter refunderes til medlemmerne, i henhold til statens takster. Der udbetales telefongodtgørelse og internetforbindelse til formanden. 7 - Ikrafttræden og ændringer Forretningsordenen træder i kraft den Ændringer eller tillæg i forretningsordenen kræver, at 2/3 flertal af Ældrerådets medlemmer stemmer for. Godkendt på mødet d

25 INDLEDNING/VISIONER: Demenspolitik for Jammerbugt kommune UDKAST Med denne demenspolitik ønsker Jammerbugt kommune at sætte fokus på demens og styrke indsatsen, for at borgere med demens og deres pårørende kan få de bedste betingelser for et trygt og værdigt liv. Samtidig vil politikken være medvirkende til at skabe sammenhæng mellem imellem Sundhedsaftalen med Regionen og kommunens tilbud til borgere med demens og deres pårørende. Demens er en kronisk og stærkt invaliderende, fremadskridende hjernesygdom. Sygdomsforløbet kan være årelangt og medfører ofte store ændringer i det enkelte menneskes fysiske, psykiske og sociale situation. manglende sygdomsindsigt, som er et hyppigt symptom, kan indebære, at borgeren med demens ikke selv erkender behovet for hjælp og støtte. Det er vigtigt, at borgere med demens udredes tidligt i forløbet, for at den enkelte borger og dennes pårørende kan tilbydes den rette hjælp og støtte. Det er ligeledes vigtigt, at plejen og omsorgen varetages af personer, der har en særlig interesse for dette faglige område, og som har den fornødne tålmodighed og faglige viden til at kunne yde den optimale pleje og støtte. Demenspolitikken skal ikke opfattes som værende stationær, men skal udvikles i takt med ny viden og erfaringer, der er til gavn for borgere med demens og deres pårørende. MÅLGRUPPE: Borgere med demenssymptomer Borgere med konstateret demens Pårørende Personale UDREDNING OG DIAGNOSTICERING Målsætning: - At der findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - At alle borgere med demens har ret til - og krav på en demensudredning og skal kunne tilbydes en kvalificeret udredning, så relevante behandlingstilbud kan etableres. - At en demensdiagnose altid følges op af en konkret og målrettet plan for borgeren med demens og dennes pårørende.

26 INFORMATION OG VEJLEDNING Målsætning: - At alle borgere med demens og deres pårørende tilbydes den nødvendige information og rådgivning om sygdommen, evt. behandlingstilbud og om kommunens tilbud om pleje, bolig, aflastnings og aktiveringsmuligheder. OMSORG, PLEJE OG BEHANDLING Målsætning: - At borgere med demens tilbydes omsorg, pleje og behandling, således at den enkeltes mulighed for livskvalitet og et værdigt livsforløb sikres. - At forebygge magtanvendelse ved at anvende en socialpædagogisk pleje. BOFORMER Målsætning: - At borgere med demens og evt. ægtefælle/pårørende får mulighed for en boform. der imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg. Der bør tilstræbes så få boligskift som muligt. AKTIVITETSMULIGHEDER Målsætning: - At borgere med demens sikres udfordret fysisk, mentalt og socialt. - At borgere med demens undgår isolation - At borgere med demens tilbydes mulighed for samvær, beskæftigelse og træning tilpasset den enkeltes behov og ressourcer. AFLASTNING Målsætning: - At aflaste, støtte og hjælpe de pårørende i deres rolle som omsorgsgivere. - At pårørende til borgere med demens undgår isolation. - At undgå unødig indlæggelse.

27 PERSONALETS KVALIFIKATIONER Målsætning: - At personalet har personlige kvalifikationer og interesse for at varetage omsorg, pleje og vedligeholdelse af funktionsniveau hos borgere med demenssygdom. - At personalet tilbydes nødvendig og uddannelse for varetagelse af omsorg og pleje af demente og deres pårørende.

28 Social- og Sundhedsudvalget Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Soc_Forvaltningsservice Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Helle Vallentin Møller Direkte Sagsnr.: Henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget fra Ældrerådet Det nyvalgte ældreråd i Jammerbugt Kommune ønsker, ligesom i forrige valgperiode, at mødes med Social- og Sundhedsudvalget (SSU). Ældrerådet har ønske om følgende emner til drøftelse: Hvad mener SSU og Kommunalbestyrelsen (KMB) ang. aftalen om finansloven for 2010 Hvad vil kommunen?: a. Plejeplaner gøres frivillige b. Enklere regler for visitation på ældreområdet c. Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg d. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet e. Enklere regler for ældrerådet f. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd g. Nedlæggelse af klagerådet h. Frivilligt at opkræve betaling for midlertidigt hjemmehjælp i. Nemmere administration af hygiejneregler j. Enklere regler for befordring k. Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne Hvad mener KMB om det notat, Regeringen har fået udarbejdet af Deloitte, vedr. analyse af stordriftsfordelene i kommunens objektive sags-behandling, hvor flg. emner tages fra kommunerne og lægges ud i 5 centre: a. Boligstøtte b. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag c. Folkepension d. Økonomisk fripladstilskud e. Barseldagpenge Ældrerådets formand har, d. 26. januar 2010, fået en henvendelse fra Danske Ældreråd, med baggrund i et igangværende projekt i Indenrigsministeriet, Adresse ved personlig kontakt: Borgervænget 12, 9460 Brovst

29 "Service og budget skal balancere", hvor Jammerbugt Kommune deltager sammen med tre andre nordjyske kommuner. Målet med projektet er at udvikle redskaber, der kan sikre sammenhæng mellem serviceniveau og budgetter. Ældrerådet er ikke blevet orienteret omkring igangsættelsen af dette projekt, og ønsker derfor en uddybning af indholdet i projektet. Opfølgning på sagen vedr. udmøntning af 1 mio. kr. til hjemmehjælp. Ældrerådet har, den 2. november 2009, sendt brev til SSU vedr. ønske om fastsættelse af mindstebeløb for beboere på plejecentre i Jammerbugt Kommune. I brevet tilkendegav Ældrerådet, at de gerne stiller et eller flere medlemmer til rådighed for en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til videre behandling. Ældrerådet har endnu ikke modtaget nogen tilbagemelding. Venlig hilsen Jørgen Hellum Formand for Ældrerådet Adresse ved personlig kontakt: Borgervænget 12, 9460 Brovst

30 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december

31 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge efter egne ønsker og behov. Der er dog ydelser, man skal betale, såsom husleje, varme el og vand m.v. De forskellige ydelser er beskrevet på de følgende sider. Beboernes valgmuligheder: Plejecenteret skal tilbyde: Kost, vask, rengøring og leje af linned - d.v.s. at beboeren skal have mulighed for at købe disse ydelser på centret. De øvrige ydelser er valgfrie for beboeren. I øvrigt vil personalet være behjælpelige med at der tilbydes fodpleje, frisør, tøjkøb, briller, tandbehandling, medicin, og at beboeren kan få disse ydelser - han/hun skal blot selv betale herfor. Ordningens udformning De ydelser, der fremover skal betales for, er opdelt i to grupper: Valgfrie ydelser, der kan fravælges. Ydelser der er gratis, og disse ydes efter en behovsvurdering Forplejning Leje og vask af linned Vask af privat tøj Underholdning og aktiviteter Rengøringsmidler Valgfrie ydelser Pleje og omsorg Hjælp til rengøring Personlige hjælpemidler Kørestole og lign. Sygeplejeartikler Gratis ydelser - ydes efter behov Jfr. kommunens kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje 2

32 Forsikringer Plejecentret har ikke tegnet indbo- og ansvarsforsikring, som omfatter beboerne. Der kan via kommunen tegnes en fælles kombineret ansvars- og løsøreforsikring inklusiv simpelt tyveri. Særskilt tilmelding sker ved henvendelse til plejecenteret personale Pr. år 125,00 kr. Forplejning Beboeren kan frit vælge, om han/hun ønsker at købe sin mad på plejecentret. Kosten bestilles månedsvis og fratrækkes i pensionen. Pr. døgn 100,25 kr. Afbestilling vil kunne ske senest dagen før inden kl. 10. Kun hvis maden afbestilles for et helt døgn, refunderes beløbet i pensionsudbetalingen. Til gæster, der er på besøg, kan der købes mad eller kaffe til dagspris. Ønsker beboeren at holde fødselsdag og gerne vil invitere gæster til middag eller kaffebord, er personalet behjælpelig med et sådant arrangement. Pr. måltid (incl. mellemmåltid): Morgenmad Middag Aftensmad 17,00 kr. 56,00kr. 27,25 kr. Rengøring Hjælp til rengøring af boligen er gratis. Men det forventes at beboeren selv vander blomster, støver af og reder seng, såfremt han/hun selv er i stand til det. Toilet- og rengøringsmidler Ydelsen omfatter: Rengøringsmidler, toiletpapir og affaldsposer. Pr. md. 85,00 kr. Beboeren kan også vælge selv af købe disse ting. Rengøringsmidlerne skal være miljøgodkendte. For aflastningsbeboer Pr. dag 3,00 kr. 3

33 Leje og vask af linned og håndklæder Har beboeren ikke selv linned, lagner og dynebetræk, håndklæder o. lign. kan det lejes gennem plejecentret, der sørger for vask af disse ting. Pr. md. 342,00 kr. Medbringer beboeren selv det ovennævnte, skal pågældende selv sørge for vask af dette. For aflastningsbeboer Pr. dag 12,50 kr. Vask af eget tøj og indkøb af små inventar til fællesarealer Ønsker beboeren at få vasket sit personlige tøj på plejecentrets vaskeri, kan pågældende vælge denne ydelse. Den personlige beklædning skal være mærket med lejlighedens nummer. Personalet er behjælpelig med evt. indkøb af blomster, pynt og små inventar til bolig og fællesarealer. Pr. md. 168,00 kr. For aflastningsbeboer Pr. dag 6,50 kr. Rensning af eget tøj Såfremt beboeren ønsker at få renset noget af sin personlige beklædning, vil plejecentrets personale være behjælpelig med dette. Det foretages på renseri for beboerens egen regning. Frisør Plejecentret har tilknyttet frisør, og beboeren kan vælge at benytte denne frisør mod kontant afregning. Beboeren kan også vælge selv at købe ydelsen ude i byen. 4

34 Fodterapeut Personalet på plejecentret vil være behjælpelig med at bestille tid hos en uddannet fodplejer. Der afregnes direkte med fodplejeren og man vælger selv sin forplejer. Beboeren kan også vælge selv at købe ydelsen ude i byen. Underholdning og aktiviteter På plejecentret afholdes der fælles underholdning og andre arrangementer, som beboeren selv vælger om man vil deltage i. Deltagelse i arrangementer ude i byen, så som foreningsarrangementer, udflugter, rejser, teater o. lign. må man også selv betale. Pr. md. 67,00 kr. Transport Hvis beboeren skal til læge eller speciallæge og ønsker transport til dette, kan plejecenteret være behjælpelig med at bestille transport Valgfrie ydelser Aftale om valgfrie ydelser indgås for en måned ad gangen og kan ændres fra den 1. i den følgende måned. Betalingen fremgår af en aftaleopgørelse, og beløbet fratrækkes i den beregnede pension. 5

35 Helle Vallentin Møller Fra: Jane Hvas Sendt: 18. februar :09 Til: Jette Juel Jensen; Helle Vallentin Møller Emne: Sagsfremstilling til udtalelse i Frivilligbestyrelsen Hej Jette og Helle Nedenfor den færdige sagsfremstilling Jette, vil du præsentere sagen for Frivilligbestyrelsen m.h.p. en evt. udtalelse kan du evt. sige mig, hvornår den kan foreligge? Og Helle, vil du sørge for at Ældrerådet er orienteret? Beslutningstema Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommunes initiativer på det frivillige sociale område er sammensat af følgende områder: Omsorgsmidler kr. Det afsatte beløb har i de foregående år været udmøntet som medlemstilskud til pensionistforeningerne i Jammerbugt Kommune. Der har været uddelt 80 kr. pr. registreret medlem med bopæl i kommunen. Der er i 2008 blevet uddelt kr. og i 2009 i alt kr. Det betyder, at det ikke kan forventes at den økonomiske ramme overholdes ved et uændret tilskud. Med et uændret antal medlemmer i pensionistforeningerne vil der kunne finansieres et tilskud på 65 kr. pr. medlem. Frivillighuset kr. Det afsatte beløb er en del af 18 midlerne, som kommunen modtager gennem bloktilskuddet til frivilligt social arbejde. Udover de kommunalt afsatte midler, så er 18 midler til uddeling kr. Beløbet er i 2010 afsat til frivilligt socialt arbejde. Der kan søges tilskud, og Social- og Sundhedsudvalget kan på forhånd beslutte, om der skal være fokus på særlige områder. Ansøgnigstidspunkterne annonceres, og der har de tidligere år været halvårlige ansøgningsrunder Overleverede tilbud kr. I hhv. Gjøl (Kildevangen) og Birkelse (Hjorths Hus) er to huse som benyttes af de lokale pensionistforeninger til deres aktiviteter. Det afsatte beløb dækker driftsudgifterne. Vennekredstilskud kr. I forbindelse med budget 2010 blev det beslutte, at der særskilt skulle afsættes til støtte af af de etablerede vennekredse ved plejehjem, -centre og boliger. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag vedr. fordelingen af disse midler. Definition: Frivilligt socialt arbejde er defineret som en aktivitet eller indsats, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget velfærd eller omsorg eller på at løse velfærdsmæssige problemer indenfor det sociale og sundhedsmæssige område d.v.s. det område, der er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken. Forudsætninger: 1

36 En frivillig organisation, forening, gruppe der støttes, skal have sit primære virke i Jammerbugt Kommune. Indsatsen udføres af lyst, og ikke af økonomisk, retlig eller anden form for tvang. Indsatsen udføres til gavn for andre end familie og venner og har et socialt, humanitært og / eller sundhedsfremmende sigte. Støtten bør ikke begrænses til et fåtal af organisationer. Etableringstilskud: Nyetablerede førstegangssøgende foreninger, grupper og organisationer, der er blevet godkendt, får et etableringstilskud på maks kr. Der aflægges et kortfattet regnskab over anvendelsen af de bevilgede midler Huslejetilskud: Kommunen stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for foreningerne der kan søges lokaletilskud via Folkeoplysningsudvalget. I ekstraordinære tilfælde kan der søges huslejetilskud efter 18. Aktivitetstilskud: Der er to årlige ansøgningsrunder i april kvartal og i oktober kvartal. For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende i ansøgningen redegøre for: - den aktivitet, der søges midler til. - hvilke målgrupper, man henvender sig til. - hvor mange personer, aktiviteten retter sig mod. Aktiviteter, der retter sig mod borgere med særlige behov støttes. I ansøgningen beskrives som nævnt aktiviteten og der vedlæges et budget. Regnskab: Der aflægges et kortfattet regnskab over de midler foreningen har modtaget fra 18. Dette sendes til Frivillighuset senest d hvert år. Frivillighuset og forvaltningen udtrækker et antal regnskaber til nærmere gennemsyn. Gennemsynet foretages af lederen af Frivillighuset og former sig som en vejledning Indsatsen: Hidtil har aktiviteter, der er tværgående indenfor området børn, unge og familier været højt prioriteret. Indsatsen ligger herudover indenfor følgende områder: - ældre, flerkulturelle, sygdom og fysisk / psykisk handicap, selvhjælp, misbrug og lignende. Faste bevillinger: Igennem 2007 og 2008 har socialudvalget tillige fastlagt følgende faste rammebevillinger: Beløbsmodtager Hidtidigt beløb Forslag til nye faste beløb Plejecentrenes Vennekredse kr. årligt kr. årligt Besøgstjenester kr. årligt kr. gradueret Søndags Cafe er kr. årligt kr. gradueret Nørkleklubber kr. årligt kr. årligt Natteravne I alt kr. årligt kr. årligt pr. gruppe Landsdækkende kr. årligt kr. årligt organisationer med lokalafdelinger Centerrådene /Frivillige ved aktivitetscentrene kr. årligt pr. center Ansøgningen sker på et skema der findes på borger frivilligt socialt arbejde eller på - se kolonnen til venstre. Skemaet sendes til 2

37 afleveres eller sendes pr brev til Frivillighuset, Torvet 5, 9440 Aabybro. Ansøgningsfristerne fremgår af de nævnte hjemmesider samt annoncering i lokalpressen. Retsgrundlag Servicelovens 18 og 79 Økonomi og finansiering Ansøgninger skal finansieres indenfor den i sagsfremstillingen beskrevne økonomiske ramme Høring/borger- og brugerinvolvering Sagen har været drøftet i Frivillighusets bestyrelse, som. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at medlemstilskuddet til pensionistforeningerne fastsættes til 65 kr. pr. medlem at prioriterede områder fastsættes som beskrevet at faste rammebevillinger godkendes at Social- og Sundhedsudvalget drøfter eventuelle andre ønsker til prioriteringer Venlig hilsen Jane Hvas Social- og sundhedsdirektør Jammerbugt Kommune Ledelse Hovednummer: Direkte: Mobil: Fax: Borgervænget Brovst Postadresse Toftevej Aabybro 3

38 Økonomirapport Kørt d. : kl. 12:37:57 Bestilt af : PPE

39 Økonomirapport Kontotekst 2010 Kontonr 2010 Korrigeret 2010(T) Saldo s.mnd. 2010(T) Forbrugspct s F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,80 mv.. 42 Politisk organisation ,80 42 Kommissioner, råd og nævn ,80 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,80 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Øvrige ,64 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse 4 0 2, Tjenesteydelser uden ,50 moms 486 Kørselsgodtgørelse 0 9 0, Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og 0 4 0,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 500 Materiale- og ,72 aktivitetsudgifter 520 Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,04 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,80 PIA PEDERSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 112. Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt

Læs mere

Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 08.11.2012 Punkter på åbent møde: 208. Bemærkninger til dagsorden 1 209. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 06. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere