Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 28. januar Demenspolitik Udpegning af ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet FNs internationale ældredag d. 1. oktober Henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Orientering fra formanden ved Ældrerådets møde d. 25. februar Orientering fra forvaltningen ved Ældrerådets møde d. 25. februar Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi januar Orientering fra medlemmerne ved Ældrerådets møde d. 25. februar Orientering fra bruger-pårørenderåd ved Ældrerådets møde d. 25. februar Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden Eventuelt Næste møde 15 Punkter på lukket møde: Medlemmer: Jørgen Hellum, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Mattiasen, Jonny Barchow, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Karlo Jensen, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Svenning Sørensen. Afbud: Jørn Kjær

3 Ældrerådet Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Bemærkninger til dagsorden. Bilag: Ældrerådet, den Godkendt uden bemærkninger. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

4 Ældrerådet Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 28. januar / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 28. januar Bilag: Endelig udgave af revideret forretningsorden for Ældrerådet Jammerbugt Kommune 2010 Ældrerådet, den Godkendt, med bemærkning fra Jonny Barchow om, at der til Forretningsordenen var blevet tilføjet, at der udbetales Internetforbindelse til formanden. Ældrerådets medlemmer efterspurgte ligeledes den reviderede udgave af forretningsordenen, som derfor vil blive vedhæftet referatet fra dagens møde. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

5 Ældrerådet Demenspolitik / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Høringsmateriale vedrørende revideret udgave af Demenspolitikken. Sagsbeskrivelse Den oprindelige demenspolitik, som har været til høring i Ældrerådet, blev vurderet til at være for omfattende, og er derfor blevet kortet ned. Den reviderede udgave er sendt til høring i Ældrerådet. Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter indholdet i materialet og udarbejder et høringssvar på baggrund heraf. Bilag: Demenspolitik i Jammerbugt Kommune - revideret udgave Ældrerådet, den Den reviderede udgave af Demenspolitikken blev drøftet. Svend Åge Fog gjorde opmærksom på, at politikken skal ses som en vision. Et af medlemmerne var ked af, at Demenspolitikken var blevet kortet ned, idet Ældrerådet netop havde rost den oprindelige udgave i sit høringssvar. Vedkommende gav samtidig udtryk for manglende forståelse for, at demensafsnittet Rønnebo, på Biersted Plejecenter, skal lukkes. Svend Åge Fog redegjorde for baggrunden for lukningen af Rønnebo, som skal ses som en del af harmoniseringen efter kommunesammenlægningen, idet der er tale om en dyr løsning. Samtidig gjorde han opmærksom på, at de fleste beboere er blevet udsluset, hvilket resten af beboerne også vil blive. Svend Åge Fog pointerede, at lukningen af Rønnebo ikke har noget at gøre med Demenspolitikken. Det handler om, at de ekstra bevilgede midler skal gavne så mange som muligt. Flertallet af Ældrerådets medlemmer syntes, den reviderede udgave af demenspolitikken er flot, hvis den vel og mærke bliver ført ud livet. Drøftelsen mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet til Demenspolitikken: Ældrerådet synes stadig, det er en flot politik, hvis den vel og mærke bliver ført ud i livet, inden for en overskuelig fremtid.

6 Ældrerådet 6 Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

7 Ældrerådet Udpegning af ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Udpegning af ny repræsentant fra Ældrerådet til Trafiksikkerhedsrådet. Sagsbeskrivelse Ældrerådets nuværende repræsentant i Trafiksikkerhedsrådet, Jørgen Hellum, ønsker at udtræde af udvalget. Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet udpeger en ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet. Bilag: Ældrerådet, den Som ny repræsentant fra Ældrerådet til Trafiksikkerhedsrådet er udpeget Karlo Jensen, med Walther Lundis som suppleant. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

8 Ældrerådet FNs internationale ældredag d. 1. oktober / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Drøftelse af, om Ældrerådet skal markere FN s internationale ældredag d. 1. oktober Sagsbeskrivelse I lighed med tidligere år afholder FN international ældredag d. 1. oktober Danske Ældreråd opfordrede sidste år de lokale ældreråd til at markere dagen med et arrangement. Formanden foreslår, at Ældrerådet i Jammerbugt Kommune markerer ældredagen i år med et arrangement. Indstilling Formanden indstiller, at forslaget drøftes. Bilag: Ældrerådet, den Forslaget blev drøftet. Et af medlemmerne foreslog, at et eventuelt arrangement skulle være med deltagelse af repræsentanter fra Kommunen, så arrangementet kunne få et orienterende og oplysende indhold. Andre foreslog, at arrangementet skulle have et varieret indhold, dvs. foredrag o.lign. suppleret med musik og evt.anden underholdning. Dette forslag var der bred opbakning til fra det øvrige ældreråd. Ældrerådet besluttede således at afholde et arrangement i forbindelse med FN's Internationale Ældredag, og en arbejdsgruppe, bestående af Jens Dige, Bodil Mejlholm og Jørgen Hellum, blev nedsat til at arbejde videre med planlægningen. Administrationen indkalder til det første møde i arbejdsgruppen. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

9 Ældrerådet Henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Sagsbeskrivelse I forbindelse med den kommende budgetlægning, vil formanden gerne foreslå, at Ældrerådet retter henvendelse til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med forslag om: Etablering af selvbetjeningsbiblioteker Forhøjelse af tilskud til Højskoleophold Tilskud via 18-midlerne til pensionister, der deltager i kurser Indstilling Formanden indstiller, at ovenstående forslag drøftes. Bilag: Ældrerådet, den Formanden indledte behandlingen af dette punkt med at gøre opmærksom på, at i Jammerbugt Kommune hører administrationen af -18-midlerne under Socialområdet. Et af ældrerådsmedlemmerne bad om at få undersøgt, om det er muligt for ældre at få tilskud til højskoleophold via fagforeninger, inden en evt. henvendelse til Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Flertallet af Ældrerådets medlemmer udtrykte stor tilfredshed med bogbussen, og der var derfor ikke opbakning til formandens forslag omkring etablering af selvbetjeningsbiblioteker. Ældrerådet besluttede i stedet at invitere en medarbejder fra bibliotekerne til at komme og fortælle omkring kommunens biblioteker samt bogbussen. Ældrerådet vil gerne i kontakt med Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, men det blev besluttet at vente med henvendelsen til Ældrerådet har haft besøg fra bibliotekerne.

10 Ældrerådet 10 Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

11 Ældrerådet Orientering fra formanden ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: 1. På ældrerådsmødet d. 28. januar, 2010, besluttede Ældrerådet at rette skriftlig henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget (SSU). Som opfølgning herpå er vedhæftede brev sendt til SSU, vedrørende Ældrerådets ønsker til emner til drøftelse på næste møde med udvalget. Bilag: Bilag ældrerådsmøde Henvendelse til SSU fra Ældrerådet Ældrerådet, den 1. Ældrerådet har ikke hørt fra SSU endnu. Ældrerådet bad Svend Åge Fog om at sende en erindring til Socialdirektøren om, at Ælderådet stadig savner en tilbagemelding på deres henvendelse til SSU. (Dette er gjort d ref.). 2. De Kommunale Redegørelser til Udviklingsrådet 2009, på socialområdet, er sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådsformanden har læst redegørelsen igennem, men finder ikke materialet relevant i Ældrerådets regi, og materialet vil derfor ikke blive sat til behandling på Ældrerådets dagsorden. Det øvrige ældreråd tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

12 Ældrerådet Orientering fra forvaltningen ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Rundvisning på Pandrup Plejecenter, hvor mødet afholdes. Myndighedschef Jannie Sommer kommer på besøg og giver en generel orientering omkring Myndighedsafdelingens arbejde. Endvidere vil hun orientere omkring kommunens antal og placering af plejecentre, aflastningspladser, ældreboliger og plejecenterpladser til ægtepar/samlevende. Til orientering er som bilag vedhæftet Servicepakken, der indeholder priser på ydelser på plejecentrene. Hvad bruger plejecentrene de penge til, som beboerne betaler til underholdning m.m., den såkaldte velfærdspakke? Forelægger der regnskab herfor? Svend Åge Fog følger op på dette spørgsmål fra tidligere møde. Bilag: Beskrivelse af servicepakke 2010 Sagsfremstilling til udtalelse i Frivilligbestyrelsen Ældrerådet, den 1. Distriktschef Hjørdis Holmsgaard gav en orientering omkring Pandrup Plejecenter, hvor mødet blev afholdt. Efter mødet var der mulighed for at komme rundt og se plejecentret. 2. Jannie Sommer gav en orientering omkring Myndighedsafdelingens opgaver, samt ovennævnte punkter. I sit indlæg præsenterede Jannie Sommer et forslag om at opdele aflastningsstuerne i Fjerritslev til to pladser. Dette forslag blev positivt modtaget af Ældrerådet. 3. Taget til efterretning. Fra rådets medllemmer blev der spurgt til, om

13 Ældrerådet 13 indholdet i den udleverede Servicepakke er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, vedrørende reglerne for afbestilling af mad. Forvaltningen følger op på dette spørgsmål til næste møde. 4. Svend Åge Fog redegjorde for, at der på to af plejecentrene foreligger regnskab for, hvordan pengene fra "velfærdspakken" er blevet forbrugt. Kontoplanerne er blevet ændret, således at der fremover, på alle plejecentre, skal foreligge regnskab for, hvad midlerne er blevet brugt til. De enkelte bruger-pårørenderåd vil blive orienteret herom. 5. Svend Åge Fog orienterede om, at vedhæftede sagsfremstilling, til udtalelse i Frivilligbestyrelsen, er sendt til orientering i Ældrerådet. Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

14 Ældrerådet Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi januar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi. Bilag: Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi januar 2010 Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

15 Ældrerådet Orientering fra medlemmerne ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Klagerådet Regionsrådet Jørgen Hellum Trafiksikkerhedsrådet Jørgen Hellum Bilag: Ældrerådet, den 1. Bodil Mejlholm orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fortsat skal være et klageråd i Jammerbugt Kommune. Medlemmerne til det nye klageråd er blevet udpeget, men rådet har ikke konstitueret sig endnu Karlo Jensen bliver ny repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet, jf. punkt 85. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

16 Ældrerådet Orientering fra bruger-pårørenderåd ved Ældrerådets møde d. 25. februar / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres fra: Møllegården Karlo Kjær Solgården Bodil Mejlholm Klim Ældrecenter Lilly Nielsen Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen Biersted Plejecenter Jens Dige Aabybro Plejehjem Karlo Jensen Kaas Plejecenter Jonny Barchow Hune Plejecenter Walther Lundis Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen Pandrup Plejecenter Walther Lundis Solbakken Mary Mathiasen Bilag: Ældrerådet, den 2. Møde afholdes d. 3. marts Planlagt møde aflyst på grund af snevejr. 7. Møde afholdes den 9. marts Fraværende:

17 Ældrerådet 17 Jørn Kjær Tilbage til toppen

18 Ældrerådet Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Emner til kommende møder: Selvbetjeningsbiblioteker Længst muligt i eget liv Social guide for pensionister Madservice Ældrerådets årsberetning. Alle referater fra Ældrerådets møder kan læses på kommunens hjemmeside. Lav evt. register over, hvad der er blevet behandlet i løbet af Skal Ældrerådet besøge én af sine venskabsbyer? Projekt "Service og budget skal balancere". Bilag: Ældrerådet, den Pkt. 1 slettes, jf. beslutning under punkt 87. Pkt. 2 vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 29. april 2010, hvor sundhedschef Hanne Heuch kommer og fortæller om dette emne. Vedr. pkt. 3 blev der spurgt til, hvordan guiden kommer ud til borgerne. Pkt. 7 slettes, idet punktet vil blive behandlet på det kommende møde med SSU. Yderligere punkter til dagsordenen, fra Ældrerådets medlemmer, kan indgives til formand Jørgen Hellum, på tlf eller Helle Vallentin Møller, på mail eller på tlf , senest mandag d. 15. marts Fraværende: Jørn Kjær

19 Ældrerådet 19 Tilbage til toppen

20 Ældrerådet Eventuelt / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Eventuelt. Bilag: Ældrerådet, den 1. Fra medlemmerne blev der spurgt til, hvordan proceduren vil være fremover, med hensyn til refundering af blækpatroner til Ældrerådets medlemmer. Svend Åge Fog følger op på dette spørgsmål på næste ældrerådsmøde. 2. Fra medlemmerne blev der ligeledes spurgt til det kommende kursus "Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd", tirsdag d. 9. marts 2010, i Aabybro. Forvaltningen kunne oplyse, at Danske Ældreråd har bekræftet Ældrerådets tilmeldinger, og de tilmeldte vil høre nærmere, inden kursets afholdelse. Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

21 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 25. marts 2010, kl. 9.30, på Kaas Plejecenter. Bilag: Ældrerådet, den Fraværende: Jørn Kjær Tilbage til toppen

22 Ældrerådet 22 Underskrifter

23 Forretningsorden for Ældrerådet i Jammerbugt Kommune 1 - Møder Ordinære møder afholdes normalt en gang om måneden. Der varsles ikke til de enkelte møder, men disse planlægges 1 år ad gangen. Ekstraordinære møder kan indkaldes, med 10 dags varsel, af formanden, eller når tre medlemmer af Ældrerådet ønsker det. Er et medlem forhindret i at møde, meddeles dette sekretæren. Suppleanter indkaldes, når et medlem er forhindret i minimum 3 måneder. I mødereferatet anføres, hvilke medlemmer, der har været til stede. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 2 Dagsorden Dagsorden udarbejdes af formanden og sekretær i fællesskab og udsendes til alle medlemmerne mindst en uge før mødets afholdelse. Dagsorden til ordinære møder indeholder følgende faste punkter: Bemærkninger til dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningen Budgetopfølgning på Ældrerådets økonomi Meddelelser fra medlemmerne herunder orientering fra bruger-pårørenderåd Kommende punkter til Ældrerådets dagsorden Eventuelt Næste møde Hvis medlemmerne har ønske om punkter til dagsordenen skal henvendelse ske til formanden eller sekretæren senest 10 dage før mødet. 3 Beslutninger Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed udsættes beslutningen til næste møde. Beslutninger træffes ved afstemning, såfremt et medlem begærer dette. Der kan ikke tages beslutning om sager, der ikke er på dagsorden, medmindre alle tilstædeværende medlemmer er enige om det.

24 4 Referater Sekretæren udarbejder beslutningsreferat. Ethvert medlem kan forlange sit standpunkt kort anført i referatet. Formanden og sekretæren forhåndsgodkender referatet, det forhåndsgodkendte referat sendes snarest derefter til Ældrerådets medlemmer. Referatet er endeligt godkendt, når alle tilstedeværende medlemmer af rådet på førstkommende møde har godkendt det. Det godkendte referat vil herefter blive underskrevet af Ældrerådets medlemmer. Referater arkiveres elektronisk og offentliggøres på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. 5 - Ældrerådet udadtil Alene Ældrerådets formand eller næstformand kan udtale sig på det samlede Ældreråds vegne, ligesom breve og andet skriftligt materiale, som udgår fra Ældrerådet, skal være underskrevet af formand eller næstformand. 6 Økonomi Ældrerådets regnskabsår følger kalenderåret. I forbindelse med møder og kurser udbetales diæter og kørselsudgifter refunderes til medlemmerne, i henhold til statens takster. Der udbetales telefongodtgørelse og internetforbindelse til formanden. 7 - Ikrafttræden og ændringer Forretningsordenen træder i kraft den Ændringer eller tillæg i forretningsordenen kræver, at 2/3 flertal af Ældrerådets medlemmer stemmer for. Godkendt på mødet d

25 INDLEDNING/VISIONER: Demenspolitik for Jammerbugt kommune UDKAST Med denne demenspolitik ønsker Jammerbugt kommune at sætte fokus på demens og styrke indsatsen, for at borgere med demens og deres pårørende kan få de bedste betingelser for et trygt og værdigt liv. Samtidig vil politikken være medvirkende til at skabe sammenhæng mellem imellem Sundhedsaftalen med Regionen og kommunens tilbud til borgere med demens og deres pårørende. Demens er en kronisk og stærkt invaliderende, fremadskridende hjernesygdom. Sygdomsforløbet kan være årelangt og medfører ofte store ændringer i det enkelte menneskes fysiske, psykiske og sociale situation. manglende sygdomsindsigt, som er et hyppigt symptom, kan indebære, at borgeren med demens ikke selv erkender behovet for hjælp og støtte. Det er vigtigt, at borgere med demens udredes tidligt i forløbet, for at den enkelte borger og dennes pårørende kan tilbydes den rette hjælp og støtte. Det er ligeledes vigtigt, at plejen og omsorgen varetages af personer, der har en særlig interesse for dette faglige område, og som har den fornødne tålmodighed og faglige viden til at kunne yde den optimale pleje og støtte. Demenspolitikken skal ikke opfattes som værende stationær, men skal udvikles i takt med ny viden og erfaringer, der er til gavn for borgere med demens og deres pårørende. MÅLGRUPPE: Borgere med demenssymptomer Borgere med konstateret demens Pårørende Personale UDREDNING OG DIAGNOSTICERING Målsætning: - At der findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - At alle borgere med demens har ret til - og krav på en demensudredning og skal kunne tilbydes en kvalificeret udredning, så relevante behandlingstilbud kan etableres. - At en demensdiagnose altid følges op af en konkret og målrettet plan for borgeren med demens og dennes pårørende.

26 INFORMATION OG VEJLEDNING Målsætning: - At alle borgere med demens og deres pårørende tilbydes den nødvendige information og rådgivning om sygdommen, evt. behandlingstilbud og om kommunens tilbud om pleje, bolig, aflastnings og aktiveringsmuligheder. OMSORG, PLEJE OG BEHANDLING Målsætning: - At borgere med demens tilbydes omsorg, pleje og behandling, således at den enkeltes mulighed for livskvalitet og et værdigt livsforløb sikres. - At forebygge magtanvendelse ved at anvende en socialpædagogisk pleje. BOFORMER Målsætning: - At borgere med demens og evt. ægtefælle/pårørende får mulighed for en boform. der imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg. Der bør tilstræbes så få boligskift som muligt. AKTIVITETSMULIGHEDER Målsætning: - At borgere med demens sikres udfordret fysisk, mentalt og socialt. - At borgere med demens undgår isolation - At borgere med demens tilbydes mulighed for samvær, beskæftigelse og træning tilpasset den enkeltes behov og ressourcer. AFLASTNING Målsætning: - At aflaste, støtte og hjælpe de pårørende i deres rolle som omsorgsgivere. - At pårørende til borgere med demens undgår isolation. - At undgå unødig indlæggelse.

27 PERSONALETS KVALIFIKATIONER Målsætning: - At personalet har personlige kvalifikationer og interesse for at varetage omsorg, pleje og vedligeholdelse af funktionsniveau hos borgere med demenssygdom. - At personalet tilbydes nødvendig og uddannelse for varetagelse af omsorg og pleje af demente og deres pårørende.

28 Social- og Sundhedsudvalget Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Soc_Forvaltningsservice Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Helle Vallentin Møller Direkte Sagsnr.: Henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget fra Ældrerådet Det nyvalgte ældreråd i Jammerbugt Kommune ønsker, ligesom i forrige valgperiode, at mødes med Social- og Sundhedsudvalget (SSU). Ældrerådet har ønske om følgende emner til drøftelse: Hvad mener SSU og Kommunalbestyrelsen (KMB) ang. aftalen om finansloven for 2010 Hvad vil kommunen?: a. Plejeplaner gøres frivillige b. Enklere regler for visitation på ældreområdet c. Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg d. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet e. Enklere regler for ældrerådet f. Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd g. Nedlæggelse af klagerådet h. Frivilligt at opkræve betaling for midlertidigt hjemmehjælp i. Nemmere administration af hygiejneregler j. Enklere regler for befordring k. Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne Hvad mener KMB om det notat, Regeringen har fået udarbejdet af Deloitte, vedr. analyse af stordriftsfordelene i kommunens objektive sags-behandling, hvor flg. emner tages fra kommunerne og lægges ud i 5 centre: a. Boligstøtte b. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag c. Folkepension d. Økonomisk fripladstilskud e. Barseldagpenge Ældrerådets formand har, d. 26. januar 2010, fået en henvendelse fra Danske Ældreråd, med baggrund i et igangværende projekt i Indenrigsministeriet, Adresse ved personlig kontakt: Borgervænget 12, 9460 Brovst

29 "Service og budget skal balancere", hvor Jammerbugt Kommune deltager sammen med tre andre nordjyske kommuner. Målet med projektet er at udvikle redskaber, der kan sikre sammenhæng mellem serviceniveau og budgetter. Ældrerådet er ikke blevet orienteret omkring igangsættelsen af dette projekt, og ønsker derfor en uddybning af indholdet i projektet. Opfølgning på sagen vedr. udmøntning af 1 mio. kr. til hjemmehjælp. Ældrerådet har, den 2. november 2009, sendt brev til SSU vedr. ønske om fastsættelse af mindstebeløb for beboere på plejecentre i Jammerbugt Kommune. I brevet tilkendegav Ældrerådet, at de gerne stiller et eller flere medlemmer til rådighed for en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til videre behandling. Ældrerådet har endnu ikke modtaget nogen tilbagemelding. Venlig hilsen Jørgen Hellum Formand for Ældrerådet Adresse ved personlig kontakt: Borgervænget 12, 9460 Brovst

30 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december

31 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge efter egne ønsker og behov. Der er dog ydelser, man skal betale, såsom husleje, varme el og vand m.v. De forskellige ydelser er beskrevet på de følgende sider. Beboernes valgmuligheder: Plejecenteret skal tilbyde: Kost, vask, rengøring og leje af linned - d.v.s. at beboeren skal have mulighed for at købe disse ydelser på centret. De øvrige ydelser er valgfrie for beboeren. I øvrigt vil personalet være behjælpelige med at der tilbydes fodpleje, frisør, tøjkøb, briller, tandbehandling, medicin, og at beboeren kan få disse ydelser - han/hun skal blot selv betale herfor. Ordningens udformning De ydelser, der fremover skal betales for, er opdelt i to grupper: Valgfrie ydelser, der kan fravælges. Ydelser der er gratis, og disse ydes efter en behovsvurdering Forplejning Leje og vask af linned Vask af privat tøj Underholdning og aktiviteter Rengøringsmidler Valgfrie ydelser Pleje og omsorg Hjælp til rengøring Personlige hjælpemidler Kørestole og lign. Sygeplejeartikler Gratis ydelser - ydes efter behov Jfr. kommunens kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje 2

32 Forsikringer Plejecentret har ikke tegnet indbo- og ansvarsforsikring, som omfatter beboerne. Der kan via kommunen tegnes en fælles kombineret ansvars- og løsøreforsikring inklusiv simpelt tyveri. Særskilt tilmelding sker ved henvendelse til plejecenteret personale Pr. år 125,00 kr. Forplejning Beboeren kan frit vælge, om han/hun ønsker at købe sin mad på plejecentret. Kosten bestilles månedsvis og fratrækkes i pensionen. Pr. døgn 100,25 kr. Afbestilling vil kunne ske senest dagen før inden kl. 10. Kun hvis maden afbestilles for et helt døgn, refunderes beløbet i pensionsudbetalingen. Til gæster, der er på besøg, kan der købes mad eller kaffe til dagspris. Ønsker beboeren at holde fødselsdag og gerne vil invitere gæster til middag eller kaffebord, er personalet behjælpelig med et sådant arrangement. Pr. måltid (incl. mellemmåltid): Morgenmad Middag Aftensmad 17,00 kr. 56,00kr. 27,25 kr. Rengøring Hjælp til rengøring af boligen er gratis. Men det forventes at beboeren selv vander blomster, støver af og reder seng, såfremt han/hun selv er i stand til det. Toilet- og rengøringsmidler Ydelsen omfatter: Rengøringsmidler, toiletpapir og affaldsposer. Pr. md. 85,00 kr. Beboeren kan også vælge selv af købe disse ting. Rengøringsmidlerne skal være miljøgodkendte. For aflastningsbeboer Pr. dag 3,00 kr. 3

33 Leje og vask af linned og håndklæder Har beboeren ikke selv linned, lagner og dynebetræk, håndklæder o. lign. kan det lejes gennem plejecentret, der sørger for vask af disse ting. Pr. md. 342,00 kr. Medbringer beboeren selv det ovennævnte, skal pågældende selv sørge for vask af dette. For aflastningsbeboer Pr. dag 12,50 kr. Vask af eget tøj og indkøb af små inventar til fællesarealer Ønsker beboeren at få vasket sit personlige tøj på plejecentrets vaskeri, kan pågældende vælge denne ydelse. Den personlige beklædning skal være mærket med lejlighedens nummer. Personalet er behjælpelig med evt. indkøb af blomster, pynt og små inventar til bolig og fællesarealer. Pr. md. 168,00 kr. For aflastningsbeboer Pr. dag 6,50 kr. Rensning af eget tøj Såfremt beboeren ønsker at få renset noget af sin personlige beklædning, vil plejecentrets personale være behjælpelig med dette. Det foretages på renseri for beboerens egen regning. Frisør Plejecentret har tilknyttet frisør, og beboeren kan vælge at benytte denne frisør mod kontant afregning. Beboeren kan også vælge selv at købe ydelsen ude i byen. 4

34 Fodterapeut Personalet på plejecentret vil være behjælpelig med at bestille tid hos en uddannet fodplejer. Der afregnes direkte med fodplejeren og man vælger selv sin forplejer. Beboeren kan også vælge selv at købe ydelsen ude i byen. Underholdning og aktiviteter På plejecentret afholdes der fælles underholdning og andre arrangementer, som beboeren selv vælger om man vil deltage i. Deltagelse i arrangementer ude i byen, så som foreningsarrangementer, udflugter, rejser, teater o. lign. må man også selv betale. Pr. md. 67,00 kr. Transport Hvis beboeren skal til læge eller speciallæge og ønsker transport til dette, kan plejecenteret være behjælpelig med at bestille transport Valgfrie ydelser Aftale om valgfrie ydelser indgås for en måned ad gangen og kan ændres fra den 1. i den følgende måned. Betalingen fremgår af en aftaleopgørelse, og beløbet fratrækkes i den beregnede pension. 5

35 Helle Vallentin Møller Fra: Jane Hvas Sendt: 18. februar :09 Til: Jette Juel Jensen; Helle Vallentin Møller Emne: Sagsfremstilling til udtalelse i Frivilligbestyrelsen Hej Jette og Helle Nedenfor den færdige sagsfremstilling Jette, vil du præsentere sagen for Frivilligbestyrelsen m.h.p. en evt. udtalelse kan du evt. sige mig, hvornår den kan foreligge? Og Helle, vil du sørge for at Ældrerådet er orienteret? Beslutningstema Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommunes initiativer på det frivillige sociale område er sammensat af følgende områder: Omsorgsmidler kr. Det afsatte beløb har i de foregående år været udmøntet som medlemstilskud til pensionistforeningerne i Jammerbugt Kommune. Der har været uddelt 80 kr. pr. registreret medlem med bopæl i kommunen. Der er i 2008 blevet uddelt kr. og i 2009 i alt kr. Det betyder, at det ikke kan forventes at den økonomiske ramme overholdes ved et uændret tilskud. Med et uændret antal medlemmer i pensionistforeningerne vil der kunne finansieres et tilskud på 65 kr. pr. medlem. Frivillighuset kr. Det afsatte beløb er en del af 18 midlerne, som kommunen modtager gennem bloktilskuddet til frivilligt social arbejde. Udover de kommunalt afsatte midler, så er 18 midler til uddeling kr. Beløbet er i 2010 afsat til frivilligt socialt arbejde. Der kan søges tilskud, og Social- og Sundhedsudvalget kan på forhånd beslutte, om der skal være fokus på særlige områder. Ansøgnigstidspunkterne annonceres, og der har de tidligere år været halvårlige ansøgningsrunder Overleverede tilbud kr. I hhv. Gjøl (Kildevangen) og Birkelse (Hjorths Hus) er to huse som benyttes af de lokale pensionistforeninger til deres aktiviteter. Det afsatte beløb dækker driftsudgifterne. Vennekredstilskud kr. I forbindelse med budget 2010 blev det beslutte, at der særskilt skulle afsættes til støtte af af de etablerede vennekredse ved plejehjem, -centre og boliger. Der vil blive udarbejdet en særskilt sag vedr. fordelingen af disse midler. Definition: Frivilligt socialt arbejde er defineret som en aktivitet eller indsats, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper øget velfærd eller omsorg eller på at løse velfærdsmæssige problemer indenfor det sociale og sundhedsmæssige område d.v.s. det område, der er tæt knyttet til social- og sundhedspolitikken. Forudsætninger: 1

36 En frivillig organisation, forening, gruppe der støttes, skal have sit primære virke i Jammerbugt Kommune. Indsatsen udføres af lyst, og ikke af økonomisk, retlig eller anden form for tvang. Indsatsen udføres til gavn for andre end familie og venner og har et socialt, humanitært og / eller sundhedsfremmende sigte. Støtten bør ikke begrænses til et fåtal af organisationer. Etableringstilskud: Nyetablerede førstegangssøgende foreninger, grupper og organisationer, der er blevet godkendt, får et etableringstilskud på maks kr. Der aflægges et kortfattet regnskab over anvendelsen af de bevilgede midler Huslejetilskud: Kommunen stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for foreningerne der kan søges lokaletilskud via Folkeoplysningsudvalget. I ekstraordinære tilfælde kan der søges huslejetilskud efter 18. Aktivitetstilskud: Der er to årlige ansøgningsrunder i april kvartal og i oktober kvartal. For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende i ansøgningen redegøre for: - den aktivitet, der søges midler til. - hvilke målgrupper, man henvender sig til. - hvor mange personer, aktiviteten retter sig mod. Aktiviteter, der retter sig mod borgere med særlige behov støttes. I ansøgningen beskrives som nævnt aktiviteten og der vedlæges et budget. Regnskab: Der aflægges et kortfattet regnskab over de midler foreningen har modtaget fra 18. Dette sendes til Frivillighuset senest d hvert år. Frivillighuset og forvaltningen udtrækker et antal regnskaber til nærmere gennemsyn. Gennemsynet foretages af lederen af Frivillighuset og former sig som en vejledning Indsatsen: Hidtil har aktiviteter, der er tværgående indenfor området børn, unge og familier været højt prioriteret. Indsatsen ligger herudover indenfor følgende områder: - ældre, flerkulturelle, sygdom og fysisk / psykisk handicap, selvhjælp, misbrug og lignende. Faste bevillinger: Igennem 2007 og 2008 har socialudvalget tillige fastlagt følgende faste rammebevillinger: Beløbsmodtager Hidtidigt beløb Forslag til nye faste beløb Plejecentrenes Vennekredse kr. årligt kr. årligt Besøgstjenester kr. årligt kr. gradueret Søndags Cafe er kr. årligt kr. gradueret Nørkleklubber kr. årligt kr. årligt Natteravne I alt kr. årligt kr. årligt pr. gruppe Landsdækkende kr. årligt kr. årligt organisationer med lokalafdelinger Centerrådene /Frivillige ved aktivitetscentrene kr. årligt pr. center Ansøgningen sker på et skema der findes på borger frivilligt socialt arbejde eller på - se kolonnen til venstre. Skemaet sendes til 2

37 afleveres eller sendes pr brev til Frivillighuset, Torvet 5, 9440 Aabybro. Ansøgningsfristerne fremgår af de nævnte hjemmesider samt annoncering i lokalpressen. Retsgrundlag Servicelovens 18 og 79 Økonomi og finansiering Ansøgninger skal finansieres indenfor den i sagsfremstillingen beskrevne økonomiske ramme Høring/borger- og brugerinvolvering Sagen har været drøftet i Frivillighusets bestyrelse, som. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at medlemstilskuddet til pensionistforeningerne fastsættes til 65 kr. pr. medlem at prioriterede områder fastsættes som beskrevet at faste rammebevillinger godkendes at Social- og Sundhedsudvalget drøfter eventuelle andre ønsker til prioriteringer Venlig hilsen Jane Hvas Social- og sundhedsdirektør Jammerbugt Kommune Ledelse Hovednummer: Direkte: Mobil: Fax: Borgervænget Brovst Postadresse Toftevej Aabybro 3

38 Økonomirapport Kørt d. : kl. 12:37:57 Bestilt af : PPE

39 Økonomirapport Kontotekst 2010 Kontonr 2010 Korrigeret 2010(T) Saldo s.mnd. 2010(T) Forbrugspct s F1 F2 F3 F4 F5 F6 DR EJ S1 S2 S3 S4 S Fællesudgifter og administration 06 Fællesudgifter og administration ,80 mv.. 42 Politisk organisation ,80 42 Kommissioner, råd og nævn ,80 1 Drift , Jammerbugt kommune , Fælles udgifter ,80 14 Ældreråd , Personale , Fagpersonale , Mødediæter , Fast løn , Øvrige ,64 personaleudgifter 484 Telefongodtgørelse 4 0 2, Tjenesteydelser uden ,50 moms 486 Kørselsgodtgørelse 0 9 0, Tjenesteydelser uden ,00 moms 488 Møder, rejser og 0 4 0,00 repræsentation 2.9 Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden ,00 moms 500 Materiale- og ,72 aktivitetsudgifter 520 Kontorhold , Annoncer , Øvrige tjenesteydelser ,04 m.v. 560 Tilskud , Øvrige tilskud og ,00 overførsler Total ,80 PIA PEDERSEN SAÆLDRERÅD2008 Side: 2 af 2

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Ældrerådet 15.12.2011 Punkter på åbent møde: 100. Bemærkninger til dagsorden 1 101. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 08.11.2012 Punkter på åbent møde: 208. Bemærkninger til dagsorden 1 209. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 16:00 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 112. Forslag til Visionspapir for Social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere