fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler. Mange gode oplysninger til det daglige arbejde for en produktionsskoleleder. Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler (fortsat fra sidste medlemsinfo) 6. Afskedigelse Som udgangspunkt har enhver arbejdsgiver en fri afskedigelsesret, hvis der foreligger en saglig begrundelse. Der er dog ved lov, overenskomst mv. fastsat indskrænkninger i denne ret. Såfremt en medarbejder skal afskediges, er det vigtigt, at arbejdsgiveren gør sig klart, hvilke love, aftaler m.v., der regulerer det pågældende ansættelsesforhold. Forvaltningsloven gælder som udgangspunkt ikke for produktionsskolerne. Imidlertid fremgår det af 2, stk. 2, i organisationsaftalen, at forvaltningslovens regler om partshøring anvendes i forbindelse med afskedigelse. Inden en ansat afskediges uansøgt, skal der derfor gives såvel den ansatte som Uddannelsesforbundet (tidligere Danske Produktionshøjskolers Lærerforening) adgang til at udtale sig om den påtænkte afskedigelse, jf. nedenfor. Institutionerne opfordres i øvrigt til at følge principperne for god forvaltningsskik i forbindelse med afskedigelse, herunder kravene om skriftlighed, saglighed, begrundelse og partshøring. Disse regler vil sikre en ensartet og rimelig behandling i afskedigelsessager. I tilfælde af, at en afsked indbringes for en voldgift eller en domstol, vil en række tvivlsspørgsmål tillige være afklaret, hvis institutionen ved en omhyggelig sagsbehandling kan godtgøre, at afskedigelsen er sagligt begrundet. 7. Høring af organisationen Som ovenfor anført skal den ansatte og Uddannelsesforbundet (tidligere Danske Produktionshøjskolers Lærerforening) i forbindelse med afskedigelse eller bortvisning gennem en partshøring have mulighed for at kontrollere og kommentere institutionens beslutningsgrundlag, før der træffes endelig beslutning om afskedigelse. Institutionen bør fastsætte en rimelig frist for partshøringen, normalt ikke under 14 dage, og kan såfremt fristen for besvarelse overskrides træffe afgørelse om afskedigelse mv. Manglende partshøring medfører, at afskedigelsen er ugyldig, medmindre institutionen kan godtgøre, at mangelen er konkret uvæsentlig. Meddelelsen om påtænkt afskedigelse eller bortvisning skal være skriftlig, og i øvrigt anbefales det i overensstemmelse med forvaltningslovens 1

2 dokumentationskrav, at hele proceduren ved afskedigelse mv. er skriftlig. Adresse: - Uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 8. Afskedigelsesgrunde Afskedigelsesgrundene kan inddeles i to: Afskedigelse begrundet i institutionens forhold og afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold. Afskedigelse begrundet i institutionens forhold er typisk arbejdsmangel som følge af besparelser, rationaliseringer og omstruktureringer. Arbejdsmangel er en saglig afskedigelsesgrund, men institutionen skal være opmærksom på, at også vurderingen af, hvilken medarbejder blandt flere mulige, der skal afskediges, skal være saglig. Der skal således kunne gives en konkret begrundelse for grundlaget for institutionens skøn om, at medarbejder X blandt flere mulige afskediges. Afskedigelse pga. medarbejderens forhold kan opdeles i medarbejderens manglende egnethed til at varetage tjenesten (herunder samarbejdsproblemer) og medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Medarbejderens manglende egnethed er forbundet med medarbejderens faglige og/eller personlige kvalifikationer, medens misligholdelse af ansættelsesforholdet foreligger i tilfælde, hvor medarbejderen tilsidesætter sine forpligtelser i relation til ansættelsesforholdet. En afskedigelse som følge af uegnethed vil ofte kræve, at der forud for beslutningen om at afskedige medarbejderen har været ført en eller flere tjenstlige samtaler med den pågældende, hvorunder det fra arbejdsgivers side er påpeget, hvilke forhold man finder utilfredsstillende og derfor ønsker, at medarbejderen skal rette op på. Det bør under sådanne tjenstlige samtaler påpeges, at konsekvensen af ikke at rette op på de kritiserede forhold vil kunne blive afskedigelse. Der bør tages skriftligt referat af samtalen navnlig af det af ansættelsesmyndigheden anførte. Medarbejderen bør tilbydes at få optaget 2 sine bemærkninger i referatet. Medarbejderen har krav på at kunne medtage en bisidder under samtalen. Der består ikke nogen generel pligt til at søge en medarbejder omplaceret, men i praksis fra domstole og voldgifter lægges der en del vægt på mulighederne for omplacering og/eller efteruddannelse. Især i sager, hvor der er tale om en medarbejder med længerevarende anciennitet, bør mulighederne herfor undersøges. Som udgangspunkt er pligtforsømmelse/misligholdelse af ansættelsesforholdet en saglig afskedigelsesgrund. Alt afhængig af pligtforsømmelsens karakter kan denne give anledning til afskedigelse med sædvanligt varsel eller til bortvisning uden sædvanligt opsigelsesvarsel. I de tilfælde hvor gentagne pligtforsømmelser f.eks. for sent fremmøde medfører afskedigelse eller bortvisning, bør det også her forinden under tjenstlige samtaler påpeges over for medarbejderen, hvad gentagne overtrædelser af mødereglerne vil kunne medføre. Man skal være opmærksom på, at i et forløb, hvor arbejdsgiveren igennem længere tid har accepteret f.eks. for sent fremmøde og herefter advarer medarbejderen om konsekvensen af fortsat forsinket fremmøde, skal arbejdsgiveren skride ind over for fremtidige mindre overskridelser af mødetidspunktet, da advarslen ellers mister sin retsvirkning. Arbejdsgiveren vil da være nødsaget til at forny sin advarsel, såfremt han vil påberåbe sig, at der foreligger en væsentlig misligholdelse. Bortvisning af medarbejdere er forbeholdt særligt alvorlige tilfælde, hvor vilkårene for ansættelsen krænkes, f.eks. arbejdsvægring, udeblivelse fra arbejdet, alvorlig pligtforsømmelse eller stærkt fornærmelig optræden. I visse tilfælde vil bortvisning kunne anvendes, såfremt der tidligere har været givet medarbejderen en alvorlig påtale og en advarsel om, at en gentagelse vil kunne få de alvorligste konsekvenser for ansættelsesforholdet. Bortvisning er ensbetydende med

3 ophævelse af ansættelsesforholdet med øjeblikkeligt varsel og kræver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, og at arbejdsgiverens lønforpligtelse samtidig ophører. Skolerne skal være opmærksomme på, at også inden bortvisning skal den ansatte gøres bekendt med de oplysninger, der ligger til grund for beslutningen om bortvisning, og den ansatte og organisationen skal have lejlighed til at udtale sig herom på grundlag af en høring, jf. ovenfor under afsnit 7. Herefter skal bortvisningen ske uden ugrundet ophold, hvilket i denne sammenhæng er ensbetydende med nogle få dage. Sammenfattende kan siges, at en arbejdsgiver må være konsekvent i sin påtale af pligtforsømmelser, idet en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke pludseligt kan skride til afskedigelse af medarbejdere, der fx gentagne gange møder for sent, såfremt det sene fremmøde ikke tidligere har givet anledning til påtale eller advarsel over for medarbejderen. at det forhold, at en medarbejders arbejdsforhold tidligere har givet anledning til påtale og/eller advarsel vejer tungt i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren beslutter sig for at afskedige den pågældende som følge af konstateret pligtforsømmelse eller uegnethed (under forudsætning af, at der er sammenhæng mellem påtalen/advarslen og afskedsårsagen) at det kan tilrådes, at institutionerne formulerer en sygdoms- og misbrugspolitik og at denne drøftes i samarbejdsudvalget. 9. Sygdom Sygdom anses ikke for at være en saglig afskedigelsesgrund, medmindre sygdommen hindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde forsvarligt. Sygefravær kan således berettige til afskedigelse, såfremt fraværet er til gene for arbejdspladsen, f.eks. i tilfælde af hyppige forsømmelser af kortere varighed. Også i disse tilfælde bør arbejdsgiver under tjenstlige samtaler med medarbejderen drøfte årsagen til fraværet og påpege, at fortsatte dryp - forsømmelser vil kunne medføre afskedigelse. Der bør tages skriftligt referat af samtalen, og medarbejderen har krav på at medtage en bisidder til samtalen. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt sygefraværet har en sådan karakter, at det skal medføre afskedigelse. Bestemmelsen i funktionærlovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet varsel efter 120 sygedage, finder ikke længere anvendelse i staten m.v., herunder ved produktionsskolerne. Således er opsigelse ikke afhængig af antallet af sygedage, og opsigelsen skal ske med almindeligt varsel. 10. Særlige beskyttelsesregler for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter mfl. Overenskomstansatte tillidsrepræsentanter (og disses suppleanter), sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderudpegede repræsentanter i formelle samarbejdsudvalg (og disses suppleanter) nyder særlig afskedigelsesbeskyttelse. Det påhviler skolen at godtgøre, at tvingende årsager er baggrunden for afskedigelsen. Det skal således være dokumenterbart, at kun den TR-beskyttede person kan være den person, der skal/bør opsiges. Opsigelsesvarslet er den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder, og ydermere skal der iværksættes en særlig afskedigelsesprocedure, inden afskedigelse evt. kan finde sted. Hvis afskedsgrunden er arbejdsmangel, kan afskedigelse dog ske med den pågældendes normale opsigelsesvarsel, dog mindst 35 dage, men stadig med en særlig afskedigelsesprocedure. Generelt bør der udvises stor tilbageholdenhed i forbindelse med afskedigelse af TR-beskyttede personer, og de særlige procedureregler skal nøje følges. Vi henviser til Finansministeriets cirkulære af 30. september 2008 om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Perst. nr ) samt til 3

4 Såfremt skolen ikke er i besiddelse af cirkulæret, kan dette findes i Retsinformation på internetadressen 11. Usaglige afskedigelsesgrunde Visse afskedigelsesgrunde er usaglige og kan ikke finde anvendelse. Ifølge Ligebehandlingsloven er det således usagligt at afskedige en medarbejder pga. køn, graviditet, barsels- eller adoptionsorlov. Ligelønsloven sikrer mod afskedigelse som følge af krav om lige løn. Efter Foreningsfrihedsloven må en medarbejder ikke afskediges med den begrundelse, at vedkommende er medlem af eller ikke ønsker at være medlem af en forening eller en bestemt forening herunder fagforeninger. Diskriminationsloven sikrer arbejdstagere mod forskelsbehandling i arbejdslivet (herunder afskedigelse) som følge af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Efter Orlovsloven er det usagligt at afskedige en medarbejder pga. dennes orlov eller ønske om orlov. Værnepligtsorlovsloven sikrer mod afskedigelse som følge af aftjening af værnepligt. Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter arbejdstagere mod afskedigelse pga. virksomhedsoverdragelse. Endvidere henledes opmærksomheden på, at 70-års grænsen i fællesoverenskomsten nu er ophævet som en følge af overenskomstresultatet i Det er således ikke længere lovligt at afskedige en medarbejder alene med den begrundelse, at den pågældende har nået en bestemt alder. Det tilføjes i den forbindelse, at domstolene har indført en skærpet praksis i sager vedrørende aldersdiskrimination. Manglende overholdelse af reglerne sanktioneres typisk med godtgørelse af indtil flere måneders løn, men enkelte også med underkendelse, dvs. at afskedigelsen af medarbejderen er ugyldig, og at ansættelsesforholdet derfor fortsat består. 12. Fritstilling Arbejdsgiveren kan i visse tilfælde have interesse i at fritage en opsagt medarbejder for de sædvanlige arbejdsfunktioner. Fritstilling bør være en undtagelse, og beslutningen herom må bero på en nærmere vurdering af de konkrete forhold herunder årsagen til opsigelsen. Hvis den ansatte fritages fra arbejdet uden at skulle stå til rådighed (fritstilles), kan den pågældende uden videre tage nyt arbejde. Ved fritstilling gælder, at arbejdsgiver medmindre andet er aftalt, har adgang til at modregne den ansattes indtægt fra et eventuelt nyt arbejde i den løn, som institutionen ellers skulle have udbetalt i opsigelsesperioden. Personalestyrelsen anbefaler dog, at institutionen skriftligt meddeler den ansatte, at man vil foretage modregning. Samtidig bør det også skriftligt tilkendegives den ansatte, at vedkommende skal søge nyt arbejde, samt at den ansatte skal orientere institutionen, hvis vedkommende får nyt arbejde. For ansatte omfattet af Funktionærloven kan der dog aldrig ske modregning i lønnen for de første 3 måneder af opsigelsesperioden. Ferie kan varsles til afholdelse i opsigelsesperioden med de varsler, der følger af Ferieloven. Hvis opsigelsesvarslet er så kort, at ferie ikke kan ligge i opsigelsesperioden uden den ansattes samtykke, bør man skriftligt indgå aftale om ferieafvikling i forbindelse med arbejdsfritagelse. Ved arbejdsfritagelse i forbindelse med fratræden bør der således tages stilling til den ansattes pligter, herunder spørgsmålet om i hvilket omfang medarbejderen skal holde sig til disposition, samt til ferieforhold i opsigelsesperioden. 13. Afskedigelser af større omfang Vi gør opmærksom på de særlige regler bl.a. om varsling af det regionale Arbejdsmarkedsråd og om forhandling med personalet, der gælder ved afskedigelser af større omfang. Vi henviser til PAV kap. 31, pkt , samt til lov nr. 414 af 1. juni 1994 om varsling i forbindelse med 4

5 afskedigelser af større omfang. Vi henviser til lovens kapitel 6, hvorefter der ved manglende overholdelse af lovens regler kan pålægges et bødeansvar. 14. Afslutning Generelt bemærkes, at institutioner, der som produktionsskolerne modtager statstilskud, er forpligtet til at økonomisere med midlerne. Skolerne bør derfor undgå at påføre skolerne tab som følge af manglende overholdelse af løn- og ansættelsesregler. Ministeriet forbeholder sig ret til at anvende tilskudsmæssige sanktioner over for skoler, der overtræder reglerne. Det bemærkes, at ministeriet altid vil høre den enkelte skole og foretage en konkret bedømmelse af sagen, inden der træffes beslutning om at iværksætte sanktioner af tilskudsmæssig art. Ministeriet beder om, at alle medarbejdere, der har med ansættelse og afskedigelse at gøre, bliver orienteret om denne vejledning. -0- (MBU) Reager på manglende performance virksomhederne har ledelsespligten af advokat (L) Søren Ole Nielsen Artiklen beskriver, hvordan virksomhederne ud fra en juridisk vinkel bør reagere på medarbejderens manglende performance. Alt for ofte ses det i praksis, at virksomhederne venter med at reagere før det er for sent, og 5 derved bringer virksomhederne sig i en situation, hvor det ender med en usaglig opsigelse, og en godtgørelse til medarbejderen. Medarbejdernes performance Hvem kender ikke til den dygtige sælger, der bliver forfremmet til salgschef, men ikke magter lederstillingen pga. manglende lederevner eller medarbejderen der altid brokker sig og skaber dårlig stemning blandt kollegerne, eller underviseren som er faldet af på den og ikke er ajour med det faglige, eller kollegaen der engang var engageret, energisk og glad, men nu har mistet engagementet og humøret. Eksemplerne fra dagligdagen på virksomhederne er mange og ofte velkendte. Desværre reagerer virksomhederne ofte ikke på medarbejdernes performance. Både den gode og den dårlige performance overses. Det er vigtigt at rose og fremhæve den gode performance, fordi det skaber arbejdsglæde, selvtillid og positiv energi på arbejdspladsen, men det er ligeså vigtigt, at virksomhederne reagerer på den dårlige performance. Dels af hensyn til virksomhedernes bundlinje, dels overfor de øvrige medarbejdere der er frustrerede over, at der ikke gribes ind overfor manglende performance, men også overfor den enkelte medarbejder der ikke præsterer. Især den dårlige performance flygter virksomhederne fra. Ledelsesretten heri ligger også ledelsespligten Virksomhederne har ledelsesretten, dvs. retten til at lede og fordele arbejdet, heraf følger også ledelsespligten. Mange virksomheder har vanskeligt ved at konfrontere medarbejderne med det, der ikke fungerer. Det er ubehageligt, og undskyldningerne for ikke at reagere på manglende performance er mange, men det ændrer ikke ved, at pligten til at reagere ligger hos virksomhederne. Selvfølgelig skal arbejdet udføres i et samarbejde mellem virksomhederne og medarbejderne. Der er tale om et samspil, men det er virksomhederne der udstikker retningslinjerne for, hvordan arbejdet skal udføres. En HR-chef har en stor

6 udfordring, når HR-chefen får en henvendelse fra en leder om, at lederen ønsker at afskedige en medarbejder efter 15 års ansættelse, idet vedkommende var uduelig og skabte dårlig stemning. Lederen har ikke givet medarbejderen en påtale/skriftlig advarsel. Egentlig har HR- Chefen to problemer dels den uduelige medarbejder, og dels en leder der ikke har kendt sin ledelsespligt. Sanktionsmuligheder overfor manglende performance Virksomhederne bør derfor overveje, hvilke ansættelsesretlige muligheder der er for at reagere på manglende performance fra medarbejdernes side. En mulighed er selvfølgelig at forsøge få løst problemet ved at påvirke medarbejdernes adfærd i den rigtige retning gennem samtale eller løbende mundtlig dialog. Hjælper det ikke, kan der gives en skriftlig advarsel. Alt for ofte undlades den skriftlige advarsel. Tiden går og lige pludseligt har vi dråben, der får bæreret til at løbe over, og så ønsker virksomhederne at opsige medarbejderen. Med andre ord ønsker virksomhederne, hvis det havde været en sportskamp, at give medarbejderne det røde kort uden at give det gule kort først. En skriftlig advarsel kan ses på især to måder. Dels giver advarslen medarbejderen en chance for at forbedre sig. Dels kan det for virksomhederne være det første skridt til forberedelse af en opsigelse. En god idé kunne være konkret at påtale de ting, der gøres forkert, og hvad der skal gøres bedre, og beskrive konsekvenserne overfor medarbejderne, hvis det ikke sker. Det kan ske i et referat og ikke nødvendigvis i en klassisk skriftlig advarsel, hvor overskriften står med store fede bogstaver SKRIFTLIG ADVARSEL. Det er kun fair, at der reageres dels over for den enkelte medarbejder, som derved får en chance enten til at forbedre sig eller også til at finde noget andet arbejde, dels overfor kollegerne så de kan se, at der gøres noget for at løse problemet, og dels af hensyn til virksomhederne selv. Virksomhederne gør sig selv en bjørnetjeneste ved at springe over, hvor gærdet er lavest. 6 Konsekvenser ved ikke at reagere kan være en godtgørelse Manglende skriftlig advarsel kan ansættelsesretligt få den konsekvens, at opsigelserne af medarbejderne anses for usagligt begrundet og resulterer i en godtgørelse til medarbejderne. Dvs. en økonomisk udgift i opsigelsessituationen, som kunne have været undgået eller minimeret, hvis virksomhederne havde reageret i tide på medarbejdernes manglende performance inden opsigelsen. Virksomhederne er nødsaget til at reagere på medarbejdernes manglende performance - løsningen er ikke at vende det blinde øje til! -0- Guide til god ledelse En ny guide samler den viden og de værktøjer, der foreløbigt er udviklet af Væksthus for Ledelse. Med over 30 skræddersyede produkter om ledelse og bestilte publikationer gennem tiden har Væksthus for Ledelse ramt bredt blandt de offentlige ledere. I publikationen Guide til god ledelse præsenterer Væksthus for Ledelse resultaterne af otte års arbejde og dermed også den viden og de værktøjer til god ledelse, som er udviklet i de over 30 projekter, som Væksthus for Ledelse har gennemført. Katalog af viden Det er med en vis stolthed, at parterne bag Væksthus for Ledelse, nu i en samlet publikation, kan præsentere frugten af Væksthusets mange års gode samarbejde om ledelse. Vi har skabt produkter til lederne, som udfylder hidtil udækkede behov, siger Sine Sunesen, formand for Væksthus for Ledelse og direktør i KL. Guiden præsenterer Væksthus for Ledelses katalog af viden og værktøjer til ledere i kommuner og regioner. Her kan du blandt andet læse om social kapital, talentudvikling af ledere, ledelse af ledere, og hvad der kendetegner succesrige ledelsesteam eller et effektivt samspil mellem politiker og direktion.

7 Bredt samarbejde bag produkterne Og det er en viden, som har været efterspurgt. I alt er der bestilt over publikationer. En af hovedårsagerne til succesen i Væksthuset er utvivlsomt det brede samarbejde bag produkterne. Det giver legitimitet, at produkterne har fokus på ledernes konkrete, daglige udfordringer, og de tager afsæt i medarbejdernes og ledernes fælles svar på disse udfordringer, siger Bodil Otto, næstformand i Væksthus for Ledelse og formand for HK/Kommunal. Download eller bestil Guiden til god ledelse Guiden er gratis og kan downloades eller bestilles på -0- (KL) 7

8 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Møder: 13/12-12 Bestyrelsesmøde Odense Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca. 700 andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 8

9 Udklip. Hvor mennesker modnes Roskilde Avis Ikke alle unge kommer ud af starthullerne med et godt tag om undervisningssystemet.... TRE LINJER. Lejre Produktionsskole er et tilbud til unge mellem 15 og 25 år, der ønsker at komme i gang med en uddannelse men ikke føler sig tilpas med næserne begravede i støvede bøger.... Holdet bag skolen har alle erfaring fra andre produktionsskoler, og med uddannelser som henholdsvis frisør, kosmetolog og politimand, mener de at kunne tilbyde en oplevelse for eleverne, der er ulig andre lignende skoler. Blandt andet kommer Lejre Produktionsskole til at adskille sig ved at tilbyde en linje, der hedder Stylist og Wellness. Produktionsskolen har overtaget tombolahytten på Torvet Dagbladet Ringkøbing-Skjern RINGKØBING: Den meget omtalte tombola-hytte på Torvet, der lige så stille har stået og forfaldet gennem adskillige år, er reddet. Ringkøbingensere har sikkert bemærket, at i de sidste dage er renoveringsarbejdet skredet fremad, og til den 1. december skulle den renoverede bod stå klar, fortæller Hardy Skov Andersen, leder af Ringkøbing-Skjern Produktionsskoles træværksted.... To fler med ét smækbyrådsmedlem og forstander for Produktionsskolen, Peder Sørensen, så dog muligheden for at slå to fluer med ét smæk - at redde den efterhånden temmelig forfaldne tombolabod og samtidig fik eleverne på træværkstedet noget fornuftigt at lave....»meningen er, at Produktionsskolen skal holde tombolaboden ved lige. NV-Pro må rette ind Nordvestnyt Der er ingen tvivl om, at rigtig mange unge har haft rigtig meget godt ud af at gå på produktionsskolen NV-Pro i Svinninge -men det gælder for denne som for alle andre institutioner, at love og regler skal følges -og øjensynligt har man nu fra højere sted ( Ministeriet for Børn og Undervisning) fået øje på, at alt på NV-Pro ikke er, som det skal være Ministeriet mener ikke, at en produktionsskole kan få tilskud til at drive undervisning, som skal lede frem til en afgangsprøve.... Det er ministeriet, der har fat i den lange ende -og produktionsskolen må så rette ind.... Der er mange spørgsmål at besvare -efter de seneste dages skriverier -hvordan forklarer man f. eks., at en båd optræder i skolens regnskab, selv om der ikke var købt en båd, og hvorfor har ministeriet mon forlangt, at skolen skal ansætte en administrations-og økonomichef?. Sendte elever til ulovlig undervisning Nordvestnyt NORDVESTSJÆLLAND: Odsherred Kommune har i knap tre år sendt elever til tilsyneladende ulovlig undervisning i erhvervsklassen i Asnæs.... -Vi havde købt produktionsskolen til at tage vare på undervisningsopgaven.... Tilmeldingen foregik formelt via ungdomsskolen, men fra produktionsskolens hjemmeside.... Produktionsskolen fortalte om klassen for skolelederne, og man ansatte selv lærerne, som skulle stå for undervisningen. Borgmestre roser NV-Pro Nordvestnyt SVINNINGE: Hverken Odsherred-borgmester Thomas Adelskov ( S) eller Holbækborgmester Søren Kjærsgaard ( V) var klar over, at Ministeriet for Børn og Undervisnings Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen allerede 16. juli traf afgørelse i tilsynssagen mod Nordvestsjællands Produktionsskole.... -Vi har lavet en kontrakt med produktionsskolen om forløbet, og kommunen har betalt eller kroner pr. årselev.... Tilbuddet gav eleverne et EGU-forløb på produktionsskolen, men også undervisning, så de kunne tage afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.... Ifølge Thomas Adelskov foregik folkeskoleundervisningen i Odsherred Ungdomsskole. produktionsskoler En produktionsskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning baseret på praktisk arbejde og produktion for unge, der ikke umiddelbart kan begynde på en ungdomsuddannelse. Ministerium gransker NV-Pro Nordvestnyt SVINNINGE: NV-Pro står ikke blot over for et krav om tilbagebetaling af 2,9 millioner kroner til Ministeriet for Børn og Undervisning. Ministeriet har sat spot på dykkerudstyr og forstanderens kørsel i skolens varebil og forlangt, at der ansættes en administrations-og økonomichef på produktionsskolen i Svinninge.... De bliver solgt, fordi Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen har rejst kritik af produktionsskolens dykkerkurser.... Og produktionsskolen har jo flere satellitter, naturskolerne i Holbæk og Odsherred og vandrerhjemmet Anneberg, siger Henrik Jensen. Produktionsskolen varsler fyringer Helsingør Dagblad HELSINGØR: De 18 lærere på Produktionsskolen» Sundet «på Fabriksvej i Helsingør har fået at vide, at der er to-tre fyringer på vej.... I mailen skriver den bekymrede mor blandt andet sådan her:» Hvad sker der med Produktionsskolen Sundet?... Der er ikke tale om en generel nedgang af antal elever på produktionsskoler rundt omkring i Danmark.... -Lige nu åbner der nye produktionsskoler i Gribskov og Dragør. 9

10 Lolland Produktionsskole vil være mere synlig Lolland-Falsters Folketidende MARIBO På Banegårdspladsen i Maribo vil efteråret virkelig slå igennem i weekenden, når Lolland Produktionsskole holder et stort efterårsmarked lige på grænsen til alle de kommende julemarkeder.... Det ny værksted vil også arrangere sport, ture og andre store arrangementer for såvel skolens andre elever samt kunder af Lolland Produktionsskole.... Som nævnt tidligere kan man kigge indenfor i den kommende weekend, når produktionsskolen står bag sit første efterårsmarked.... Ud over salg af alt fra øreringe over blomsterkasser og til borde lavet af smedejern vil de unge på produktionsskolen også tilbyde varme æbleskiver og chokolade. udvekslingsaktiviteter, og ideen om produktionsskoler er undervejs blevet promoveret i Schleswig-Holstein. Under det afsluttende arrangement i Lübeck bliver nogle af projektets resultater præsenteret på en udstilling, og der bliver både lejlighed til at høre foredrag om, og diskutere fælles pædagogiske udfordringer. jk. Aage Langeland NV-Pro er lukningstruet Nordvestnyt SVINNINGE: Nordvestsjællands Produktionsskole i Svinninge ( NV-Pro) kæmper for livet, efter at Ministeriet for Børn og Under -visning har indledt en tilsynssag mod skolen, hvor den skal tilbagebetale 2,9 millioner kroner.... Ifølge loven kan man ikke få tilskud til folkeskoleundervisning på produktionsskoler, og derfor har Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning besluttet, at de 2,9 millioner kroner skal betales tilbage.... Hos produktionsskolen er man chokeret over tilbagebetalingen, der skal findes ved besparelser.... Hvis produktionsskolen får ændret de ting, som Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen beder om, er der mulighed for, at NV-Pro får rabat på de 2,9 millioner. Myterne skal aflives på produktionsskolen Favrskov Posten FAVRSKOV " Unge begynder at ryge hash, når de kommer på produktionsskolen i Ulstrup," er en påstand, man møder: " For os er det vigtigt at undersøge sådanne påstande.... Hver fjerde ryger hash Produktionsskolen har elever mange steder fra.... Og da skolen næsten kun har elever over 16 år, kan myten om, at de lærer at ryge hash på produktionsskolen, altså punkteres.... Favrskov Produktionsskole arbejder således bevidst med Social Pejling, som er den del af Kommunens forebyggelsesindsats. Sidste gang " Pronet" Lolland-Falsters Folketidende Det EU-støttede produktionsskole -og uddannelsesprojekt " Pronet" lakker mod enden: På et afslutningsarrangement i Lübeck den 27. og 28. november får projektets danske og tyske deltagere lejlighed til at gøre op, hvad der er kommet ud af samarbejdet. Det er tre danske og tre tyske produktionsskoler og uddannelsesinstitutioner, der med " Pronet" har haft et grænseoverskridende samarbejde på flere niveauer. Hver år har mere end 100 unge deltaget i tværnationale 10

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider Indhold 03 Tilpasning af personaleomkostninger 05 Hvis afskedigelser bliver nødvendige 06 HR-mæssige overvejelser 08 Hvad siger juraen? 2 Medarbejdere

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

TR mellem Jura og Forhandling

TR mellem Jura og Forhandling TR mellem Jura og Forhandling April 2015 V/Kirstine Emborg Bünemann og Torben Thilsted 05.05.2015 / SIDE 1 Programmet Introduktion til Mellem Jura & Forhandling TR-arbejdsmodel Casearbejde brug modellen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere