fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler. Mange gode oplysninger til det daglige arbejde for en produktionsskoleleder. Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler (fortsat fra sidste medlemsinfo) 6. Afskedigelse Som udgangspunkt har enhver arbejdsgiver en fri afskedigelsesret, hvis der foreligger en saglig begrundelse. Der er dog ved lov, overenskomst mv. fastsat indskrænkninger i denne ret. Såfremt en medarbejder skal afskediges, er det vigtigt, at arbejdsgiveren gør sig klart, hvilke love, aftaler m.v., der regulerer det pågældende ansættelsesforhold. Forvaltningsloven gælder som udgangspunkt ikke for produktionsskolerne. Imidlertid fremgår det af 2, stk. 2, i organisationsaftalen, at forvaltningslovens regler om partshøring anvendes i forbindelse med afskedigelse. Inden en ansat afskediges uansøgt, skal der derfor gives såvel den ansatte som Uddannelsesforbundet (tidligere Danske Produktionshøjskolers Lærerforening) adgang til at udtale sig om den påtænkte afskedigelse, jf. nedenfor. Institutionerne opfordres i øvrigt til at følge principperne for god forvaltningsskik i forbindelse med afskedigelse, herunder kravene om skriftlighed, saglighed, begrundelse og partshøring. Disse regler vil sikre en ensartet og rimelig behandling i afskedigelsessager. I tilfælde af, at en afsked indbringes for en voldgift eller en domstol, vil en række tvivlsspørgsmål tillige være afklaret, hvis institutionen ved en omhyggelig sagsbehandling kan godtgøre, at afskedigelsen er sagligt begrundet. 7. Høring af organisationen Som ovenfor anført skal den ansatte og Uddannelsesforbundet (tidligere Danske Produktionshøjskolers Lærerforening) i forbindelse med afskedigelse eller bortvisning gennem en partshøring have mulighed for at kontrollere og kommentere institutionens beslutningsgrundlag, før der træffes endelig beslutning om afskedigelse. Institutionen bør fastsætte en rimelig frist for partshøringen, normalt ikke under 14 dage, og kan såfremt fristen for besvarelse overskrides træffe afgørelse om afskedigelse mv. Manglende partshøring medfører, at afskedigelsen er ugyldig, medmindre institutionen kan godtgøre, at mangelen er konkret uvæsentlig. Meddelelsen om påtænkt afskedigelse eller bortvisning skal være skriftlig, og i øvrigt anbefales det i overensstemmelse med forvaltningslovens 1

2 dokumentationskrav, at hele proceduren ved afskedigelse mv. er skriftlig. Adresse: - Uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 8. Afskedigelsesgrunde Afskedigelsesgrundene kan inddeles i to: Afskedigelse begrundet i institutionens forhold og afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold. Afskedigelse begrundet i institutionens forhold er typisk arbejdsmangel som følge af besparelser, rationaliseringer og omstruktureringer. Arbejdsmangel er en saglig afskedigelsesgrund, men institutionen skal være opmærksom på, at også vurderingen af, hvilken medarbejder blandt flere mulige, der skal afskediges, skal være saglig. Der skal således kunne gives en konkret begrundelse for grundlaget for institutionens skøn om, at medarbejder X blandt flere mulige afskediges. Afskedigelse pga. medarbejderens forhold kan opdeles i medarbejderens manglende egnethed til at varetage tjenesten (herunder samarbejdsproblemer) og medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Medarbejderens manglende egnethed er forbundet med medarbejderens faglige og/eller personlige kvalifikationer, medens misligholdelse af ansættelsesforholdet foreligger i tilfælde, hvor medarbejderen tilsidesætter sine forpligtelser i relation til ansættelsesforholdet. En afskedigelse som følge af uegnethed vil ofte kræve, at der forud for beslutningen om at afskedige medarbejderen har været ført en eller flere tjenstlige samtaler med den pågældende, hvorunder det fra arbejdsgivers side er påpeget, hvilke forhold man finder utilfredsstillende og derfor ønsker, at medarbejderen skal rette op på. Det bør under sådanne tjenstlige samtaler påpeges, at konsekvensen af ikke at rette op på de kritiserede forhold vil kunne blive afskedigelse. Der bør tages skriftligt referat af samtalen navnlig af det af ansættelsesmyndigheden anførte. Medarbejderen bør tilbydes at få optaget 2 sine bemærkninger i referatet. Medarbejderen har krav på at kunne medtage en bisidder under samtalen. Der består ikke nogen generel pligt til at søge en medarbejder omplaceret, men i praksis fra domstole og voldgifter lægges der en del vægt på mulighederne for omplacering og/eller efteruddannelse. Især i sager, hvor der er tale om en medarbejder med længerevarende anciennitet, bør mulighederne herfor undersøges. Som udgangspunkt er pligtforsømmelse/misligholdelse af ansættelsesforholdet en saglig afskedigelsesgrund. Alt afhængig af pligtforsømmelsens karakter kan denne give anledning til afskedigelse med sædvanligt varsel eller til bortvisning uden sædvanligt opsigelsesvarsel. I de tilfælde hvor gentagne pligtforsømmelser f.eks. for sent fremmøde medfører afskedigelse eller bortvisning, bør det også her forinden under tjenstlige samtaler påpeges over for medarbejderen, hvad gentagne overtrædelser af mødereglerne vil kunne medføre. Man skal være opmærksom på, at i et forløb, hvor arbejdsgiveren igennem længere tid har accepteret f.eks. for sent fremmøde og herefter advarer medarbejderen om konsekvensen af fortsat forsinket fremmøde, skal arbejdsgiveren skride ind over for fremtidige mindre overskridelser af mødetidspunktet, da advarslen ellers mister sin retsvirkning. Arbejdsgiveren vil da være nødsaget til at forny sin advarsel, såfremt han vil påberåbe sig, at der foreligger en væsentlig misligholdelse. Bortvisning af medarbejdere er forbeholdt særligt alvorlige tilfælde, hvor vilkårene for ansættelsen krænkes, f.eks. arbejdsvægring, udeblivelse fra arbejdet, alvorlig pligtforsømmelse eller stærkt fornærmelig optræden. I visse tilfælde vil bortvisning kunne anvendes, såfremt der tidligere har været givet medarbejderen en alvorlig påtale og en advarsel om, at en gentagelse vil kunne få de alvorligste konsekvenser for ansættelsesforholdet. Bortvisning er ensbetydende med

3 ophævelse af ansættelsesforholdet med øjeblikkeligt varsel og kræver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, og at arbejdsgiverens lønforpligtelse samtidig ophører. Skolerne skal være opmærksomme på, at også inden bortvisning skal den ansatte gøres bekendt med de oplysninger, der ligger til grund for beslutningen om bortvisning, og den ansatte og organisationen skal have lejlighed til at udtale sig herom på grundlag af en høring, jf. ovenfor under afsnit 7. Herefter skal bortvisningen ske uden ugrundet ophold, hvilket i denne sammenhæng er ensbetydende med nogle få dage. Sammenfattende kan siges, at en arbejdsgiver må være konsekvent i sin påtale af pligtforsømmelser, idet en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke pludseligt kan skride til afskedigelse af medarbejdere, der fx gentagne gange møder for sent, såfremt det sene fremmøde ikke tidligere har givet anledning til påtale eller advarsel over for medarbejderen. at det forhold, at en medarbejders arbejdsforhold tidligere har givet anledning til påtale og/eller advarsel vejer tungt i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren beslutter sig for at afskedige den pågældende som følge af konstateret pligtforsømmelse eller uegnethed (under forudsætning af, at der er sammenhæng mellem påtalen/advarslen og afskedsårsagen) at det kan tilrådes, at institutionerne formulerer en sygdoms- og misbrugspolitik og at denne drøftes i samarbejdsudvalget. 9. Sygdom Sygdom anses ikke for at være en saglig afskedigelsesgrund, medmindre sygdommen hindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde forsvarligt. Sygefravær kan således berettige til afskedigelse, såfremt fraværet er til gene for arbejdspladsen, f.eks. i tilfælde af hyppige forsømmelser af kortere varighed. Også i disse tilfælde bør arbejdsgiver under tjenstlige samtaler med medarbejderen drøfte årsagen til fraværet og påpege, at fortsatte dryp - forsømmelser vil kunne medføre afskedigelse. Der bør tages skriftligt referat af samtalen, og medarbejderen har krav på at medtage en bisidder til samtalen. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt sygefraværet har en sådan karakter, at det skal medføre afskedigelse. Bestemmelsen i funktionærlovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet varsel efter 120 sygedage, finder ikke længere anvendelse i staten m.v., herunder ved produktionsskolerne. Således er opsigelse ikke afhængig af antallet af sygedage, og opsigelsen skal ske med almindeligt varsel. 10. Særlige beskyttelsesregler for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter mfl. Overenskomstansatte tillidsrepræsentanter (og disses suppleanter), sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderudpegede repræsentanter i formelle samarbejdsudvalg (og disses suppleanter) nyder særlig afskedigelsesbeskyttelse. Det påhviler skolen at godtgøre, at tvingende årsager er baggrunden for afskedigelsen. Det skal således være dokumenterbart, at kun den TR-beskyttede person kan være den person, der skal/bør opsiges. Opsigelsesvarslet er den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder, og ydermere skal der iværksættes en særlig afskedigelsesprocedure, inden afskedigelse evt. kan finde sted. Hvis afskedsgrunden er arbejdsmangel, kan afskedigelse dog ske med den pågældendes normale opsigelsesvarsel, dog mindst 35 dage, men stadig med en særlig afskedigelsesprocedure. Generelt bør der udvises stor tilbageholdenhed i forbindelse med afskedigelse af TR-beskyttede personer, og de særlige procedureregler skal nøje følges. Vi henviser til Finansministeriets cirkulære af 30. september 2008 om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Perst. nr ) samt til 3

4 Såfremt skolen ikke er i besiddelse af cirkulæret, kan dette findes i Retsinformation på internetadressen 11. Usaglige afskedigelsesgrunde Visse afskedigelsesgrunde er usaglige og kan ikke finde anvendelse. Ifølge Ligebehandlingsloven er det således usagligt at afskedige en medarbejder pga. køn, graviditet, barsels- eller adoptionsorlov. Ligelønsloven sikrer mod afskedigelse som følge af krav om lige løn. Efter Foreningsfrihedsloven må en medarbejder ikke afskediges med den begrundelse, at vedkommende er medlem af eller ikke ønsker at være medlem af en forening eller en bestemt forening herunder fagforeninger. Diskriminationsloven sikrer arbejdstagere mod forskelsbehandling i arbejdslivet (herunder afskedigelse) som følge af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Efter Orlovsloven er det usagligt at afskedige en medarbejder pga. dennes orlov eller ønske om orlov. Værnepligtsorlovsloven sikrer mod afskedigelse som følge af aftjening af værnepligt. Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter arbejdstagere mod afskedigelse pga. virksomhedsoverdragelse. Endvidere henledes opmærksomheden på, at 70-års grænsen i fællesoverenskomsten nu er ophævet som en følge af overenskomstresultatet i Det er således ikke længere lovligt at afskedige en medarbejder alene med den begrundelse, at den pågældende har nået en bestemt alder. Det tilføjes i den forbindelse, at domstolene har indført en skærpet praksis i sager vedrørende aldersdiskrimination. Manglende overholdelse af reglerne sanktioneres typisk med godtgørelse af indtil flere måneders løn, men enkelte også med underkendelse, dvs. at afskedigelsen af medarbejderen er ugyldig, og at ansættelsesforholdet derfor fortsat består. 12. Fritstilling Arbejdsgiveren kan i visse tilfælde have interesse i at fritage en opsagt medarbejder for de sædvanlige arbejdsfunktioner. Fritstilling bør være en undtagelse, og beslutningen herom må bero på en nærmere vurdering af de konkrete forhold herunder årsagen til opsigelsen. Hvis den ansatte fritages fra arbejdet uden at skulle stå til rådighed (fritstilles), kan den pågældende uden videre tage nyt arbejde. Ved fritstilling gælder, at arbejdsgiver medmindre andet er aftalt, har adgang til at modregne den ansattes indtægt fra et eventuelt nyt arbejde i den løn, som institutionen ellers skulle have udbetalt i opsigelsesperioden. Personalestyrelsen anbefaler dog, at institutionen skriftligt meddeler den ansatte, at man vil foretage modregning. Samtidig bør det også skriftligt tilkendegives den ansatte, at vedkommende skal søge nyt arbejde, samt at den ansatte skal orientere institutionen, hvis vedkommende får nyt arbejde. For ansatte omfattet af Funktionærloven kan der dog aldrig ske modregning i lønnen for de første 3 måneder af opsigelsesperioden. Ferie kan varsles til afholdelse i opsigelsesperioden med de varsler, der følger af Ferieloven. Hvis opsigelsesvarslet er så kort, at ferie ikke kan ligge i opsigelsesperioden uden den ansattes samtykke, bør man skriftligt indgå aftale om ferieafvikling i forbindelse med arbejdsfritagelse. Ved arbejdsfritagelse i forbindelse med fratræden bør der således tages stilling til den ansattes pligter, herunder spørgsmålet om i hvilket omfang medarbejderen skal holde sig til disposition, samt til ferieforhold i opsigelsesperioden. 13. Afskedigelser af større omfang Vi gør opmærksom på de særlige regler bl.a. om varsling af det regionale Arbejdsmarkedsråd og om forhandling med personalet, der gælder ved afskedigelser af større omfang. Vi henviser til PAV kap. 31, pkt , samt til lov nr. 414 af 1. juni 1994 om varsling i forbindelse med 4

5 afskedigelser af større omfang. Vi henviser til lovens kapitel 6, hvorefter der ved manglende overholdelse af lovens regler kan pålægges et bødeansvar. 14. Afslutning Generelt bemærkes, at institutioner, der som produktionsskolerne modtager statstilskud, er forpligtet til at økonomisere med midlerne. Skolerne bør derfor undgå at påføre skolerne tab som følge af manglende overholdelse af løn- og ansættelsesregler. Ministeriet forbeholder sig ret til at anvende tilskudsmæssige sanktioner over for skoler, der overtræder reglerne. Det bemærkes, at ministeriet altid vil høre den enkelte skole og foretage en konkret bedømmelse af sagen, inden der træffes beslutning om at iværksætte sanktioner af tilskudsmæssig art. Ministeriet beder om, at alle medarbejdere, der har med ansættelse og afskedigelse at gøre, bliver orienteret om denne vejledning. -0- (MBU) Reager på manglende performance virksomhederne har ledelsespligten af advokat (L) Søren Ole Nielsen Artiklen beskriver, hvordan virksomhederne ud fra en juridisk vinkel bør reagere på medarbejderens manglende performance. Alt for ofte ses det i praksis, at virksomhederne venter med at reagere før det er for sent, og 5 derved bringer virksomhederne sig i en situation, hvor det ender med en usaglig opsigelse, og en godtgørelse til medarbejderen. Medarbejdernes performance Hvem kender ikke til den dygtige sælger, der bliver forfremmet til salgschef, men ikke magter lederstillingen pga. manglende lederevner eller medarbejderen der altid brokker sig og skaber dårlig stemning blandt kollegerne, eller underviseren som er faldet af på den og ikke er ajour med det faglige, eller kollegaen der engang var engageret, energisk og glad, men nu har mistet engagementet og humøret. Eksemplerne fra dagligdagen på virksomhederne er mange og ofte velkendte. Desværre reagerer virksomhederne ofte ikke på medarbejdernes performance. Både den gode og den dårlige performance overses. Det er vigtigt at rose og fremhæve den gode performance, fordi det skaber arbejdsglæde, selvtillid og positiv energi på arbejdspladsen, men det er ligeså vigtigt, at virksomhederne reagerer på den dårlige performance. Dels af hensyn til virksomhedernes bundlinje, dels overfor de øvrige medarbejdere der er frustrerede over, at der ikke gribes ind overfor manglende performance, men også overfor den enkelte medarbejder der ikke præsterer. Især den dårlige performance flygter virksomhederne fra. Ledelsesretten heri ligger også ledelsespligten Virksomhederne har ledelsesretten, dvs. retten til at lede og fordele arbejdet, heraf følger også ledelsespligten. Mange virksomheder har vanskeligt ved at konfrontere medarbejderne med det, der ikke fungerer. Det er ubehageligt, og undskyldningerne for ikke at reagere på manglende performance er mange, men det ændrer ikke ved, at pligten til at reagere ligger hos virksomhederne. Selvfølgelig skal arbejdet udføres i et samarbejde mellem virksomhederne og medarbejderne. Der er tale om et samspil, men det er virksomhederne der udstikker retningslinjerne for, hvordan arbejdet skal udføres. En HR-chef har en stor

6 udfordring, når HR-chefen får en henvendelse fra en leder om, at lederen ønsker at afskedige en medarbejder efter 15 års ansættelse, idet vedkommende var uduelig og skabte dårlig stemning. Lederen har ikke givet medarbejderen en påtale/skriftlig advarsel. Egentlig har HR- Chefen to problemer dels den uduelige medarbejder, og dels en leder der ikke har kendt sin ledelsespligt. Sanktionsmuligheder overfor manglende performance Virksomhederne bør derfor overveje, hvilke ansættelsesretlige muligheder der er for at reagere på manglende performance fra medarbejdernes side. En mulighed er selvfølgelig at forsøge få løst problemet ved at påvirke medarbejdernes adfærd i den rigtige retning gennem samtale eller løbende mundtlig dialog. Hjælper det ikke, kan der gives en skriftlig advarsel. Alt for ofte undlades den skriftlige advarsel. Tiden går og lige pludseligt har vi dråben, der får bæreret til at løbe over, og så ønsker virksomhederne at opsige medarbejderen. Med andre ord ønsker virksomhederne, hvis det havde været en sportskamp, at give medarbejderne det røde kort uden at give det gule kort først. En skriftlig advarsel kan ses på især to måder. Dels giver advarslen medarbejderen en chance for at forbedre sig. Dels kan det for virksomhederne være det første skridt til forberedelse af en opsigelse. En god idé kunne være konkret at påtale de ting, der gøres forkert, og hvad der skal gøres bedre, og beskrive konsekvenserne overfor medarbejderne, hvis det ikke sker. Det kan ske i et referat og ikke nødvendigvis i en klassisk skriftlig advarsel, hvor overskriften står med store fede bogstaver SKRIFTLIG ADVARSEL. Det er kun fair, at der reageres dels over for den enkelte medarbejder, som derved får en chance enten til at forbedre sig eller også til at finde noget andet arbejde, dels overfor kollegerne så de kan se, at der gøres noget for at løse problemet, og dels af hensyn til virksomhederne selv. Virksomhederne gør sig selv en bjørnetjeneste ved at springe over, hvor gærdet er lavest. 6 Konsekvenser ved ikke at reagere kan være en godtgørelse Manglende skriftlig advarsel kan ansættelsesretligt få den konsekvens, at opsigelserne af medarbejderne anses for usagligt begrundet og resulterer i en godtgørelse til medarbejderne. Dvs. en økonomisk udgift i opsigelsessituationen, som kunne have været undgået eller minimeret, hvis virksomhederne havde reageret i tide på medarbejdernes manglende performance inden opsigelsen. Virksomhederne er nødsaget til at reagere på medarbejdernes manglende performance - løsningen er ikke at vende det blinde øje til! -0- Guide til god ledelse En ny guide samler den viden og de værktøjer, der foreløbigt er udviklet af Væksthus for Ledelse. Med over 30 skræddersyede produkter om ledelse og bestilte publikationer gennem tiden har Væksthus for Ledelse ramt bredt blandt de offentlige ledere. I publikationen Guide til god ledelse præsenterer Væksthus for Ledelse resultaterne af otte års arbejde og dermed også den viden og de værktøjer til god ledelse, som er udviklet i de over 30 projekter, som Væksthus for Ledelse har gennemført. Katalog af viden Det er med en vis stolthed, at parterne bag Væksthus for Ledelse, nu i en samlet publikation, kan præsentere frugten af Væksthusets mange års gode samarbejde om ledelse. Vi har skabt produkter til lederne, som udfylder hidtil udækkede behov, siger Sine Sunesen, formand for Væksthus for Ledelse og direktør i KL. Guiden præsenterer Væksthus for Ledelses katalog af viden og værktøjer til ledere i kommuner og regioner. Her kan du blandt andet læse om social kapital, talentudvikling af ledere, ledelse af ledere, og hvad der kendetegner succesrige ledelsesteam eller et effektivt samspil mellem politiker og direktion.

7 Bredt samarbejde bag produkterne Og det er en viden, som har været efterspurgt. I alt er der bestilt over publikationer. En af hovedårsagerne til succesen i Væksthuset er utvivlsomt det brede samarbejde bag produkterne. Det giver legitimitet, at produkterne har fokus på ledernes konkrete, daglige udfordringer, og de tager afsæt i medarbejdernes og ledernes fælles svar på disse udfordringer, siger Bodil Otto, næstformand i Væksthus for Ledelse og formand for HK/Kommunal. Download eller bestil Guiden til god ledelse Guiden er gratis og kan downloades eller bestilles på -0- (KL) 7

8 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Møder: 13/12-12 Bestyrelsesmøde Odense Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca. 700 andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 8

9 Udklip. Hvor mennesker modnes Roskilde Avis Ikke alle unge kommer ud af starthullerne med et godt tag om undervisningssystemet.... TRE LINJER. Lejre Produktionsskole er et tilbud til unge mellem 15 og 25 år, der ønsker at komme i gang med en uddannelse men ikke føler sig tilpas med næserne begravede i støvede bøger.... Holdet bag skolen har alle erfaring fra andre produktionsskoler, og med uddannelser som henholdsvis frisør, kosmetolog og politimand, mener de at kunne tilbyde en oplevelse for eleverne, der er ulig andre lignende skoler. Blandt andet kommer Lejre Produktionsskole til at adskille sig ved at tilbyde en linje, der hedder Stylist og Wellness. Produktionsskolen har overtaget tombolahytten på Torvet Dagbladet Ringkøbing-Skjern RINGKØBING: Den meget omtalte tombola-hytte på Torvet, der lige så stille har stået og forfaldet gennem adskillige år, er reddet. Ringkøbingensere har sikkert bemærket, at i de sidste dage er renoveringsarbejdet skredet fremad, og til den 1. december skulle den renoverede bod stå klar, fortæller Hardy Skov Andersen, leder af Ringkøbing-Skjern Produktionsskoles træværksted.... To fler med ét smækbyrådsmedlem og forstander for Produktionsskolen, Peder Sørensen, så dog muligheden for at slå to fluer med ét smæk - at redde den efterhånden temmelig forfaldne tombolabod og samtidig fik eleverne på træværkstedet noget fornuftigt at lave....»meningen er, at Produktionsskolen skal holde tombolaboden ved lige. NV-Pro må rette ind Nordvestnyt Der er ingen tvivl om, at rigtig mange unge har haft rigtig meget godt ud af at gå på produktionsskolen NV-Pro i Svinninge -men det gælder for denne som for alle andre institutioner, at love og regler skal følges -og øjensynligt har man nu fra højere sted ( Ministeriet for Børn og Undervisning) fået øje på, at alt på NV-Pro ikke er, som det skal være Ministeriet mener ikke, at en produktionsskole kan få tilskud til at drive undervisning, som skal lede frem til en afgangsprøve.... Det er ministeriet, der har fat i den lange ende -og produktionsskolen må så rette ind.... Der er mange spørgsmål at besvare -efter de seneste dages skriverier -hvordan forklarer man f. eks., at en båd optræder i skolens regnskab, selv om der ikke var købt en båd, og hvorfor har ministeriet mon forlangt, at skolen skal ansætte en administrations-og økonomichef?. Sendte elever til ulovlig undervisning Nordvestnyt NORDVESTSJÆLLAND: Odsherred Kommune har i knap tre år sendt elever til tilsyneladende ulovlig undervisning i erhvervsklassen i Asnæs.... -Vi havde købt produktionsskolen til at tage vare på undervisningsopgaven.... Tilmeldingen foregik formelt via ungdomsskolen, men fra produktionsskolens hjemmeside.... Produktionsskolen fortalte om klassen for skolelederne, og man ansatte selv lærerne, som skulle stå for undervisningen. Borgmestre roser NV-Pro Nordvestnyt SVINNINGE: Hverken Odsherred-borgmester Thomas Adelskov ( S) eller Holbækborgmester Søren Kjærsgaard ( V) var klar over, at Ministeriet for Børn og Undervisnings Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen allerede 16. juli traf afgørelse i tilsynssagen mod Nordvestsjællands Produktionsskole.... -Vi har lavet en kontrakt med produktionsskolen om forløbet, og kommunen har betalt eller kroner pr. årselev.... Tilbuddet gav eleverne et EGU-forløb på produktionsskolen, men også undervisning, så de kunne tage afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.... Ifølge Thomas Adelskov foregik folkeskoleundervisningen i Odsherred Ungdomsskole. produktionsskoler En produktionsskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning baseret på praktisk arbejde og produktion for unge, der ikke umiddelbart kan begynde på en ungdomsuddannelse. Ministerium gransker NV-Pro Nordvestnyt SVINNINGE: NV-Pro står ikke blot over for et krav om tilbagebetaling af 2,9 millioner kroner til Ministeriet for Børn og Undervisning. Ministeriet har sat spot på dykkerudstyr og forstanderens kørsel i skolens varebil og forlangt, at der ansættes en administrations-og økonomichef på produktionsskolen i Svinninge.... De bliver solgt, fordi Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen har rejst kritik af produktionsskolens dykkerkurser.... Og produktionsskolen har jo flere satellitter, naturskolerne i Holbæk og Odsherred og vandrerhjemmet Anneberg, siger Henrik Jensen. Produktionsskolen varsler fyringer Helsingør Dagblad HELSINGØR: De 18 lærere på Produktionsskolen» Sundet «på Fabriksvej i Helsingør har fået at vide, at der er to-tre fyringer på vej.... I mailen skriver den bekymrede mor blandt andet sådan her:» Hvad sker der med Produktionsskolen Sundet?... Der er ikke tale om en generel nedgang af antal elever på produktionsskoler rundt omkring i Danmark.... -Lige nu åbner der nye produktionsskoler i Gribskov og Dragør. 9

10 Lolland Produktionsskole vil være mere synlig Lolland-Falsters Folketidende MARIBO På Banegårdspladsen i Maribo vil efteråret virkelig slå igennem i weekenden, når Lolland Produktionsskole holder et stort efterårsmarked lige på grænsen til alle de kommende julemarkeder.... Det ny værksted vil også arrangere sport, ture og andre store arrangementer for såvel skolens andre elever samt kunder af Lolland Produktionsskole.... Som nævnt tidligere kan man kigge indenfor i den kommende weekend, når produktionsskolen står bag sit første efterårsmarked.... Ud over salg af alt fra øreringe over blomsterkasser og til borde lavet af smedejern vil de unge på produktionsskolen også tilbyde varme æbleskiver og chokolade. udvekslingsaktiviteter, og ideen om produktionsskoler er undervejs blevet promoveret i Schleswig-Holstein. Under det afsluttende arrangement i Lübeck bliver nogle af projektets resultater præsenteret på en udstilling, og der bliver både lejlighed til at høre foredrag om, og diskutere fælles pædagogiske udfordringer. jk. Aage Langeland NV-Pro er lukningstruet Nordvestnyt SVINNINGE: Nordvestsjællands Produktionsskole i Svinninge ( NV-Pro) kæmper for livet, efter at Ministeriet for Børn og Under -visning har indledt en tilsynssag mod skolen, hvor den skal tilbagebetale 2,9 millioner kroner.... Ifølge loven kan man ikke få tilskud til folkeskoleundervisning på produktionsskoler, og derfor har Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning besluttet, at de 2,9 millioner kroner skal betales tilbage.... Hos produktionsskolen er man chokeret over tilbagebetalingen, der skal findes ved besparelser.... Hvis produktionsskolen får ændret de ting, som Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen beder om, er der mulighed for, at NV-Pro får rabat på de 2,9 millioner. Myterne skal aflives på produktionsskolen Favrskov Posten FAVRSKOV " Unge begynder at ryge hash, når de kommer på produktionsskolen i Ulstrup," er en påstand, man møder: " For os er det vigtigt at undersøge sådanne påstande.... Hver fjerde ryger hash Produktionsskolen har elever mange steder fra.... Og da skolen næsten kun har elever over 16 år, kan myten om, at de lærer at ryge hash på produktionsskolen, altså punkteres.... Favrskov Produktionsskole arbejder således bevidst med Social Pejling, som er den del af Kommunens forebyggelsesindsats. Sidste gang " Pronet" Lolland-Falsters Folketidende Det EU-støttede produktionsskole -og uddannelsesprojekt " Pronet" lakker mod enden: På et afslutningsarrangement i Lübeck den 27. og 28. november får projektets danske og tyske deltagere lejlighed til at gøre op, hvad der er kommet ud af samarbejdet. Det er tre danske og tre tyske produktionsskoler og uddannelsesinstitutioner, der med " Pronet" har haft et grænseoverskridende samarbejde på flere niveauer. Hver år har mere end 100 unge deltaget i tværnationale 10

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012. Nr. 7. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en itrygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Afskedigelse i det offentlige

Afskedigelse i det offentlige 2013 Afskedigelse i det offentlige En komparativ analyse mellem offentlig og privat arbejdsret. Kandidatafhandling Forfatter: Anne Margrete Olsen Studienr.: 283777 Institut: Juridisk institut Studieretning:

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal & Filipsen ApS Grafisk Enhed 06-25 Copyright

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere