fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler. Mange gode oplysninger til det daglige arbejde for en produktionsskoleleder. Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler (fortsat fra sidste medlemsinfo) 6. Afskedigelse Som udgangspunkt har enhver arbejdsgiver en fri afskedigelsesret, hvis der foreligger en saglig begrundelse. Der er dog ved lov, overenskomst mv. fastsat indskrænkninger i denne ret. Såfremt en medarbejder skal afskediges, er det vigtigt, at arbejdsgiveren gør sig klart, hvilke love, aftaler m.v., der regulerer det pågældende ansættelsesforhold. Forvaltningsloven gælder som udgangspunkt ikke for produktionsskolerne. Imidlertid fremgår det af 2, stk. 2, i organisationsaftalen, at forvaltningslovens regler om partshøring anvendes i forbindelse med afskedigelse. Inden en ansat afskediges uansøgt, skal der derfor gives såvel den ansatte som Uddannelsesforbundet (tidligere Danske Produktionshøjskolers Lærerforening) adgang til at udtale sig om den påtænkte afskedigelse, jf. nedenfor. Institutionerne opfordres i øvrigt til at følge principperne for god forvaltningsskik i forbindelse med afskedigelse, herunder kravene om skriftlighed, saglighed, begrundelse og partshøring. Disse regler vil sikre en ensartet og rimelig behandling i afskedigelsessager. I tilfælde af, at en afsked indbringes for en voldgift eller en domstol, vil en række tvivlsspørgsmål tillige være afklaret, hvis institutionen ved en omhyggelig sagsbehandling kan godtgøre, at afskedigelsen er sagligt begrundet. 7. Høring af organisationen Som ovenfor anført skal den ansatte og Uddannelsesforbundet (tidligere Danske Produktionshøjskolers Lærerforening) i forbindelse med afskedigelse eller bortvisning gennem en partshøring have mulighed for at kontrollere og kommentere institutionens beslutningsgrundlag, før der træffes endelig beslutning om afskedigelse. Institutionen bør fastsætte en rimelig frist for partshøringen, normalt ikke under 14 dage, og kan såfremt fristen for besvarelse overskrides træffe afgørelse om afskedigelse mv. Manglende partshøring medfører, at afskedigelsen er ugyldig, medmindre institutionen kan godtgøre, at mangelen er konkret uvæsentlig. Meddelelsen om påtænkt afskedigelse eller bortvisning skal være skriftlig, og i øvrigt anbefales det i overensstemmelse med forvaltningslovens 1

2 dokumentationskrav, at hele proceduren ved afskedigelse mv. er skriftlig. Adresse: - Uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 8. Afskedigelsesgrunde Afskedigelsesgrundene kan inddeles i to: Afskedigelse begrundet i institutionens forhold og afskedigelse begrundet i medarbejderens forhold. Afskedigelse begrundet i institutionens forhold er typisk arbejdsmangel som følge af besparelser, rationaliseringer og omstruktureringer. Arbejdsmangel er en saglig afskedigelsesgrund, men institutionen skal være opmærksom på, at også vurderingen af, hvilken medarbejder blandt flere mulige, der skal afskediges, skal være saglig. Der skal således kunne gives en konkret begrundelse for grundlaget for institutionens skøn om, at medarbejder X blandt flere mulige afskediges. Afskedigelse pga. medarbejderens forhold kan opdeles i medarbejderens manglende egnethed til at varetage tjenesten (herunder samarbejdsproblemer) og medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Medarbejderens manglende egnethed er forbundet med medarbejderens faglige og/eller personlige kvalifikationer, medens misligholdelse af ansættelsesforholdet foreligger i tilfælde, hvor medarbejderen tilsidesætter sine forpligtelser i relation til ansættelsesforholdet. En afskedigelse som følge af uegnethed vil ofte kræve, at der forud for beslutningen om at afskedige medarbejderen har været ført en eller flere tjenstlige samtaler med den pågældende, hvorunder det fra arbejdsgivers side er påpeget, hvilke forhold man finder utilfredsstillende og derfor ønsker, at medarbejderen skal rette op på. Det bør under sådanne tjenstlige samtaler påpeges, at konsekvensen af ikke at rette op på de kritiserede forhold vil kunne blive afskedigelse. Der bør tages skriftligt referat af samtalen navnlig af det af ansættelsesmyndigheden anførte. Medarbejderen bør tilbydes at få optaget 2 sine bemærkninger i referatet. Medarbejderen har krav på at kunne medtage en bisidder under samtalen. Der består ikke nogen generel pligt til at søge en medarbejder omplaceret, men i praksis fra domstole og voldgifter lægges der en del vægt på mulighederne for omplacering og/eller efteruddannelse. Især i sager, hvor der er tale om en medarbejder med længerevarende anciennitet, bør mulighederne herfor undersøges. Som udgangspunkt er pligtforsømmelse/misligholdelse af ansættelsesforholdet en saglig afskedigelsesgrund. Alt afhængig af pligtforsømmelsens karakter kan denne give anledning til afskedigelse med sædvanligt varsel eller til bortvisning uden sædvanligt opsigelsesvarsel. I de tilfælde hvor gentagne pligtforsømmelser f.eks. for sent fremmøde medfører afskedigelse eller bortvisning, bør det også her forinden under tjenstlige samtaler påpeges over for medarbejderen, hvad gentagne overtrædelser af mødereglerne vil kunne medføre. Man skal være opmærksom på, at i et forløb, hvor arbejdsgiveren igennem længere tid har accepteret f.eks. for sent fremmøde og herefter advarer medarbejderen om konsekvensen af fortsat forsinket fremmøde, skal arbejdsgiveren skride ind over for fremtidige mindre overskridelser af mødetidspunktet, da advarslen ellers mister sin retsvirkning. Arbejdsgiveren vil da være nødsaget til at forny sin advarsel, såfremt han vil påberåbe sig, at der foreligger en væsentlig misligholdelse. Bortvisning af medarbejdere er forbeholdt særligt alvorlige tilfælde, hvor vilkårene for ansættelsen krænkes, f.eks. arbejdsvægring, udeblivelse fra arbejdet, alvorlig pligtforsømmelse eller stærkt fornærmelig optræden. I visse tilfælde vil bortvisning kunne anvendes, såfremt der tidligere har været givet medarbejderen en alvorlig påtale og en advarsel om, at en gentagelse vil kunne få de alvorligste konsekvenser for ansættelsesforholdet. Bortvisning er ensbetydende med

3 ophævelse af ansættelsesforholdet med øjeblikkeligt varsel og kræver, at medarbejderen skal forlade arbejdspladsen, og at arbejdsgiverens lønforpligtelse samtidig ophører. Skolerne skal være opmærksomme på, at også inden bortvisning skal den ansatte gøres bekendt med de oplysninger, der ligger til grund for beslutningen om bortvisning, og den ansatte og organisationen skal have lejlighed til at udtale sig herom på grundlag af en høring, jf. ovenfor under afsnit 7. Herefter skal bortvisningen ske uden ugrundet ophold, hvilket i denne sammenhæng er ensbetydende med nogle få dage. Sammenfattende kan siges, at en arbejdsgiver må være konsekvent i sin påtale af pligtforsømmelser, idet en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke pludseligt kan skride til afskedigelse af medarbejdere, der fx gentagne gange møder for sent, såfremt det sene fremmøde ikke tidligere har givet anledning til påtale eller advarsel over for medarbejderen. at det forhold, at en medarbejders arbejdsforhold tidligere har givet anledning til påtale og/eller advarsel vejer tungt i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren beslutter sig for at afskedige den pågældende som følge af konstateret pligtforsømmelse eller uegnethed (under forudsætning af, at der er sammenhæng mellem påtalen/advarslen og afskedsårsagen) at det kan tilrådes, at institutionerne formulerer en sygdoms- og misbrugspolitik og at denne drøftes i samarbejdsudvalget. 9. Sygdom Sygdom anses ikke for at være en saglig afskedigelsesgrund, medmindre sygdommen hindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde forsvarligt. Sygefravær kan således berettige til afskedigelse, såfremt fraværet er til gene for arbejdspladsen, f.eks. i tilfælde af hyppige forsømmelser af kortere varighed. Også i disse tilfælde bør arbejdsgiver under tjenstlige samtaler med medarbejderen drøfte årsagen til fraværet og påpege, at fortsatte dryp - forsømmelser vil kunne medføre afskedigelse. Der bør tages skriftligt referat af samtalen, og medarbejderen har krav på at medtage en bisidder til samtalen. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt sygefraværet har en sådan karakter, at det skal medføre afskedigelse. Bestemmelsen i funktionærlovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet varsel efter 120 sygedage, finder ikke længere anvendelse i staten m.v., herunder ved produktionsskolerne. Således er opsigelse ikke afhængig af antallet af sygedage, og opsigelsen skal ske med almindeligt varsel. 10. Særlige beskyttelsesregler for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter mfl. Overenskomstansatte tillidsrepræsentanter (og disses suppleanter), sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderudpegede repræsentanter i formelle samarbejdsudvalg (og disses suppleanter) nyder særlig afskedigelsesbeskyttelse. Det påhviler skolen at godtgøre, at tvingende årsager er baggrunden for afskedigelsen. Det skal således være dokumenterbart, at kun den TR-beskyttede person kan være den person, der skal/bør opsiges. Opsigelsesvarslet er den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder, og ydermere skal der iværksættes en særlig afskedigelsesprocedure, inden afskedigelse evt. kan finde sted. Hvis afskedsgrunden er arbejdsmangel, kan afskedigelse dog ske med den pågældendes normale opsigelsesvarsel, dog mindst 35 dage, men stadig med en særlig afskedigelsesprocedure. Generelt bør der udvises stor tilbageholdenhed i forbindelse med afskedigelse af TR-beskyttede personer, og de særlige procedureregler skal nøje følges. Vi henviser til Finansministeriets cirkulære af 30. september 2008 om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Perst. nr ) samt til 3

4 Såfremt skolen ikke er i besiddelse af cirkulæret, kan dette findes i Retsinformation på internetadressen 11. Usaglige afskedigelsesgrunde Visse afskedigelsesgrunde er usaglige og kan ikke finde anvendelse. Ifølge Ligebehandlingsloven er det således usagligt at afskedige en medarbejder pga. køn, graviditet, barsels- eller adoptionsorlov. Ligelønsloven sikrer mod afskedigelse som følge af krav om lige løn. Efter Foreningsfrihedsloven må en medarbejder ikke afskediges med den begrundelse, at vedkommende er medlem af eller ikke ønsker at være medlem af en forening eller en bestemt forening herunder fagforeninger. Diskriminationsloven sikrer arbejdstagere mod forskelsbehandling i arbejdslivet (herunder afskedigelse) som følge af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Efter Orlovsloven er det usagligt at afskedige en medarbejder pga. dennes orlov eller ønske om orlov. Værnepligtsorlovsloven sikrer mod afskedigelse som følge af aftjening af værnepligt. Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter arbejdstagere mod afskedigelse pga. virksomhedsoverdragelse. Endvidere henledes opmærksomheden på, at 70-års grænsen i fællesoverenskomsten nu er ophævet som en følge af overenskomstresultatet i Det er således ikke længere lovligt at afskedige en medarbejder alene med den begrundelse, at den pågældende har nået en bestemt alder. Det tilføjes i den forbindelse, at domstolene har indført en skærpet praksis i sager vedrørende aldersdiskrimination. Manglende overholdelse af reglerne sanktioneres typisk med godtgørelse af indtil flere måneders løn, men enkelte også med underkendelse, dvs. at afskedigelsen af medarbejderen er ugyldig, og at ansættelsesforholdet derfor fortsat består. 12. Fritstilling Arbejdsgiveren kan i visse tilfælde have interesse i at fritage en opsagt medarbejder for de sædvanlige arbejdsfunktioner. Fritstilling bør være en undtagelse, og beslutningen herom må bero på en nærmere vurdering af de konkrete forhold herunder årsagen til opsigelsen. Hvis den ansatte fritages fra arbejdet uden at skulle stå til rådighed (fritstilles), kan den pågældende uden videre tage nyt arbejde. Ved fritstilling gælder, at arbejdsgiver medmindre andet er aftalt, har adgang til at modregne den ansattes indtægt fra et eventuelt nyt arbejde i den løn, som institutionen ellers skulle have udbetalt i opsigelsesperioden. Personalestyrelsen anbefaler dog, at institutionen skriftligt meddeler den ansatte, at man vil foretage modregning. Samtidig bør det også skriftligt tilkendegives den ansatte, at vedkommende skal søge nyt arbejde, samt at den ansatte skal orientere institutionen, hvis vedkommende får nyt arbejde. For ansatte omfattet af Funktionærloven kan der dog aldrig ske modregning i lønnen for de første 3 måneder af opsigelsesperioden. Ferie kan varsles til afholdelse i opsigelsesperioden med de varsler, der følger af Ferieloven. Hvis opsigelsesvarslet er så kort, at ferie ikke kan ligge i opsigelsesperioden uden den ansattes samtykke, bør man skriftligt indgå aftale om ferieafvikling i forbindelse med arbejdsfritagelse. Ved arbejdsfritagelse i forbindelse med fratræden bør der således tages stilling til den ansattes pligter, herunder spørgsmålet om i hvilket omfang medarbejderen skal holde sig til disposition, samt til ferieforhold i opsigelsesperioden. 13. Afskedigelser af større omfang Vi gør opmærksom på de særlige regler bl.a. om varsling af det regionale Arbejdsmarkedsråd og om forhandling med personalet, der gælder ved afskedigelser af større omfang. Vi henviser til PAV kap. 31, pkt , samt til lov nr. 414 af 1. juni 1994 om varsling i forbindelse med 4

5 afskedigelser af større omfang. Vi henviser til lovens kapitel 6, hvorefter der ved manglende overholdelse af lovens regler kan pålægges et bødeansvar. 14. Afslutning Generelt bemærkes, at institutioner, der som produktionsskolerne modtager statstilskud, er forpligtet til at økonomisere med midlerne. Skolerne bør derfor undgå at påføre skolerne tab som følge af manglende overholdelse af løn- og ansættelsesregler. Ministeriet forbeholder sig ret til at anvende tilskudsmæssige sanktioner over for skoler, der overtræder reglerne. Det bemærkes, at ministeriet altid vil høre den enkelte skole og foretage en konkret bedømmelse af sagen, inden der træffes beslutning om at iværksætte sanktioner af tilskudsmæssig art. Ministeriet beder om, at alle medarbejdere, der har med ansættelse og afskedigelse at gøre, bliver orienteret om denne vejledning. -0- (MBU) Reager på manglende performance virksomhederne har ledelsespligten af advokat (L) Søren Ole Nielsen Artiklen beskriver, hvordan virksomhederne ud fra en juridisk vinkel bør reagere på medarbejderens manglende performance. Alt for ofte ses det i praksis, at virksomhederne venter med at reagere før det er for sent, og 5 derved bringer virksomhederne sig i en situation, hvor det ender med en usaglig opsigelse, og en godtgørelse til medarbejderen. Medarbejdernes performance Hvem kender ikke til den dygtige sælger, der bliver forfremmet til salgschef, men ikke magter lederstillingen pga. manglende lederevner eller medarbejderen der altid brokker sig og skaber dårlig stemning blandt kollegerne, eller underviseren som er faldet af på den og ikke er ajour med det faglige, eller kollegaen der engang var engageret, energisk og glad, men nu har mistet engagementet og humøret. Eksemplerne fra dagligdagen på virksomhederne er mange og ofte velkendte. Desværre reagerer virksomhederne ofte ikke på medarbejdernes performance. Både den gode og den dårlige performance overses. Det er vigtigt at rose og fremhæve den gode performance, fordi det skaber arbejdsglæde, selvtillid og positiv energi på arbejdspladsen, men det er ligeså vigtigt, at virksomhederne reagerer på den dårlige performance. Dels af hensyn til virksomhedernes bundlinje, dels overfor de øvrige medarbejdere der er frustrerede over, at der ikke gribes ind overfor manglende performance, men også overfor den enkelte medarbejder der ikke præsterer. Især den dårlige performance flygter virksomhederne fra. Ledelsesretten heri ligger også ledelsespligten Virksomhederne har ledelsesretten, dvs. retten til at lede og fordele arbejdet, heraf følger også ledelsespligten. Mange virksomheder har vanskeligt ved at konfrontere medarbejderne med det, der ikke fungerer. Det er ubehageligt, og undskyldningerne for ikke at reagere på manglende performance er mange, men det ændrer ikke ved, at pligten til at reagere ligger hos virksomhederne. Selvfølgelig skal arbejdet udføres i et samarbejde mellem virksomhederne og medarbejderne. Der er tale om et samspil, men det er virksomhederne der udstikker retningslinjerne for, hvordan arbejdet skal udføres. En HR-chef har en stor

6 udfordring, når HR-chefen får en henvendelse fra en leder om, at lederen ønsker at afskedige en medarbejder efter 15 års ansættelse, idet vedkommende var uduelig og skabte dårlig stemning. Lederen har ikke givet medarbejderen en påtale/skriftlig advarsel. Egentlig har HR- Chefen to problemer dels den uduelige medarbejder, og dels en leder der ikke har kendt sin ledelsespligt. Sanktionsmuligheder overfor manglende performance Virksomhederne bør derfor overveje, hvilke ansættelsesretlige muligheder der er for at reagere på manglende performance fra medarbejdernes side. En mulighed er selvfølgelig at forsøge få løst problemet ved at påvirke medarbejdernes adfærd i den rigtige retning gennem samtale eller løbende mundtlig dialog. Hjælper det ikke, kan der gives en skriftlig advarsel. Alt for ofte undlades den skriftlige advarsel. Tiden går og lige pludseligt har vi dråben, der får bæreret til at løbe over, og så ønsker virksomhederne at opsige medarbejderen. Med andre ord ønsker virksomhederne, hvis det havde været en sportskamp, at give medarbejderne det røde kort uden at give det gule kort først. En skriftlig advarsel kan ses på især to måder. Dels giver advarslen medarbejderen en chance for at forbedre sig. Dels kan det for virksomhederne være det første skridt til forberedelse af en opsigelse. En god idé kunne være konkret at påtale de ting, der gøres forkert, og hvad der skal gøres bedre, og beskrive konsekvenserne overfor medarbejderne, hvis det ikke sker. Det kan ske i et referat og ikke nødvendigvis i en klassisk skriftlig advarsel, hvor overskriften står med store fede bogstaver SKRIFTLIG ADVARSEL. Det er kun fair, at der reageres dels over for den enkelte medarbejder, som derved får en chance enten til at forbedre sig eller også til at finde noget andet arbejde, dels overfor kollegerne så de kan se, at der gøres noget for at løse problemet, og dels af hensyn til virksomhederne selv. Virksomhederne gør sig selv en bjørnetjeneste ved at springe over, hvor gærdet er lavest. 6 Konsekvenser ved ikke at reagere kan være en godtgørelse Manglende skriftlig advarsel kan ansættelsesretligt få den konsekvens, at opsigelserne af medarbejderne anses for usagligt begrundet og resulterer i en godtgørelse til medarbejderne. Dvs. en økonomisk udgift i opsigelsessituationen, som kunne have været undgået eller minimeret, hvis virksomhederne havde reageret i tide på medarbejdernes manglende performance inden opsigelsen. Virksomhederne er nødsaget til at reagere på medarbejdernes manglende performance - løsningen er ikke at vende det blinde øje til! -0- Guide til god ledelse En ny guide samler den viden og de værktøjer, der foreløbigt er udviklet af Væksthus for Ledelse. Med over 30 skræddersyede produkter om ledelse og bestilte publikationer gennem tiden har Væksthus for Ledelse ramt bredt blandt de offentlige ledere. I publikationen Guide til god ledelse præsenterer Væksthus for Ledelse resultaterne af otte års arbejde og dermed også den viden og de værktøjer til god ledelse, som er udviklet i de over 30 projekter, som Væksthus for Ledelse har gennemført. Katalog af viden Det er med en vis stolthed, at parterne bag Væksthus for Ledelse, nu i en samlet publikation, kan præsentere frugten af Væksthusets mange års gode samarbejde om ledelse. Vi har skabt produkter til lederne, som udfylder hidtil udækkede behov, siger Sine Sunesen, formand for Væksthus for Ledelse og direktør i KL. Guiden præsenterer Væksthus for Ledelses katalog af viden og værktøjer til ledere i kommuner og regioner. Her kan du blandt andet læse om social kapital, talentudvikling af ledere, ledelse af ledere, og hvad der kendetegner succesrige ledelsesteam eller et effektivt samspil mellem politiker og direktion.

7 Bredt samarbejde bag produkterne Og det er en viden, som har været efterspurgt. I alt er der bestilt over publikationer. En af hovedårsagerne til succesen i Væksthuset er utvivlsomt det brede samarbejde bag produkterne. Det giver legitimitet, at produkterne har fokus på ledernes konkrete, daglige udfordringer, og de tager afsæt i medarbejdernes og ledernes fælles svar på disse udfordringer, siger Bodil Otto, næstformand i Væksthus for Ledelse og formand for HK/Kommunal. Download eller bestil Guiden til god ledelse Guiden er gratis og kan downloades eller bestilles på -0- (KL) 7

8 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Møder: 13/12-12 Bestyrelsesmøde Odense Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Kontor for koncernjura. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Nyt forløb (hold III) er startet den 28/8-12 Også mulighed for at tilmelde sig enkeltmoduler. Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok! Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca. 700 andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 8

9 Udklip. Hvor mennesker modnes Roskilde Avis Ikke alle unge kommer ud af starthullerne med et godt tag om undervisningssystemet.... TRE LINJER. Lejre Produktionsskole er et tilbud til unge mellem 15 og 25 år, der ønsker at komme i gang med en uddannelse men ikke føler sig tilpas med næserne begravede i støvede bøger.... Holdet bag skolen har alle erfaring fra andre produktionsskoler, og med uddannelser som henholdsvis frisør, kosmetolog og politimand, mener de at kunne tilbyde en oplevelse for eleverne, der er ulig andre lignende skoler. Blandt andet kommer Lejre Produktionsskole til at adskille sig ved at tilbyde en linje, der hedder Stylist og Wellness. Produktionsskolen har overtaget tombolahytten på Torvet Dagbladet Ringkøbing-Skjern RINGKØBING: Den meget omtalte tombola-hytte på Torvet, der lige så stille har stået og forfaldet gennem adskillige år, er reddet. Ringkøbingensere har sikkert bemærket, at i de sidste dage er renoveringsarbejdet skredet fremad, og til den 1. december skulle den renoverede bod stå klar, fortæller Hardy Skov Andersen, leder af Ringkøbing-Skjern Produktionsskoles træværksted.... To fler med ét smækbyrådsmedlem og forstander for Produktionsskolen, Peder Sørensen, så dog muligheden for at slå to fluer med ét smæk - at redde den efterhånden temmelig forfaldne tombolabod og samtidig fik eleverne på træværkstedet noget fornuftigt at lave....»meningen er, at Produktionsskolen skal holde tombolaboden ved lige. NV-Pro må rette ind Nordvestnyt Der er ingen tvivl om, at rigtig mange unge har haft rigtig meget godt ud af at gå på produktionsskolen NV-Pro i Svinninge -men det gælder for denne som for alle andre institutioner, at love og regler skal følges -og øjensynligt har man nu fra højere sted ( Ministeriet for Børn og Undervisning) fået øje på, at alt på NV-Pro ikke er, som det skal være Ministeriet mener ikke, at en produktionsskole kan få tilskud til at drive undervisning, som skal lede frem til en afgangsprøve.... Det er ministeriet, der har fat i den lange ende -og produktionsskolen må så rette ind.... Der er mange spørgsmål at besvare -efter de seneste dages skriverier -hvordan forklarer man f. eks., at en båd optræder i skolens regnskab, selv om der ikke var købt en båd, og hvorfor har ministeriet mon forlangt, at skolen skal ansætte en administrations-og økonomichef?. Sendte elever til ulovlig undervisning Nordvestnyt NORDVESTSJÆLLAND: Odsherred Kommune har i knap tre år sendt elever til tilsyneladende ulovlig undervisning i erhvervsklassen i Asnæs.... -Vi havde købt produktionsskolen til at tage vare på undervisningsopgaven.... Tilmeldingen foregik formelt via ungdomsskolen, men fra produktionsskolens hjemmeside.... Produktionsskolen fortalte om klassen for skolelederne, og man ansatte selv lærerne, som skulle stå for undervisningen. Borgmestre roser NV-Pro Nordvestnyt SVINNINGE: Hverken Odsherred-borgmester Thomas Adelskov ( S) eller Holbækborgmester Søren Kjærsgaard ( V) var klar over, at Ministeriet for Børn og Undervisnings Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen allerede 16. juli traf afgørelse i tilsynssagen mod Nordvestsjællands Produktionsskole.... -Vi har lavet en kontrakt med produktionsskolen om forløbet, og kommunen har betalt eller kroner pr. årselev.... Tilbuddet gav eleverne et EGU-forløb på produktionsskolen, men også undervisning, så de kunne tage afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.... Ifølge Thomas Adelskov foregik folkeskoleundervisningen i Odsherred Ungdomsskole. produktionsskoler En produktionsskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning baseret på praktisk arbejde og produktion for unge, der ikke umiddelbart kan begynde på en ungdomsuddannelse. Ministerium gransker NV-Pro Nordvestnyt SVINNINGE: NV-Pro står ikke blot over for et krav om tilbagebetaling af 2,9 millioner kroner til Ministeriet for Børn og Undervisning. Ministeriet har sat spot på dykkerudstyr og forstanderens kørsel i skolens varebil og forlangt, at der ansættes en administrations-og økonomichef på produktionsskolen i Svinninge.... De bliver solgt, fordi Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen har rejst kritik af produktionsskolens dykkerkurser.... Og produktionsskolen har jo flere satellitter, naturskolerne i Holbæk og Odsherred og vandrerhjemmet Anneberg, siger Henrik Jensen. Produktionsskolen varsler fyringer Helsingør Dagblad HELSINGØR: De 18 lærere på Produktionsskolen» Sundet «på Fabriksvej i Helsingør har fået at vide, at der er to-tre fyringer på vej.... I mailen skriver den bekymrede mor blandt andet sådan her:» Hvad sker der med Produktionsskolen Sundet?... Der er ikke tale om en generel nedgang af antal elever på produktionsskoler rundt omkring i Danmark.... -Lige nu åbner der nye produktionsskoler i Gribskov og Dragør. 9

10 Lolland Produktionsskole vil være mere synlig Lolland-Falsters Folketidende MARIBO På Banegårdspladsen i Maribo vil efteråret virkelig slå igennem i weekenden, når Lolland Produktionsskole holder et stort efterårsmarked lige på grænsen til alle de kommende julemarkeder.... Det ny værksted vil også arrangere sport, ture og andre store arrangementer for såvel skolens andre elever samt kunder af Lolland Produktionsskole.... Som nævnt tidligere kan man kigge indenfor i den kommende weekend, når produktionsskolen står bag sit første efterårsmarked.... Ud over salg af alt fra øreringe over blomsterkasser og til borde lavet af smedejern vil de unge på produktionsskolen også tilbyde varme æbleskiver og chokolade. udvekslingsaktiviteter, og ideen om produktionsskoler er undervejs blevet promoveret i Schleswig-Holstein. Under det afsluttende arrangement i Lübeck bliver nogle af projektets resultater præsenteret på en udstilling, og der bliver både lejlighed til at høre foredrag om, og diskutere fælles pædagogiske udfordringer. jk. Aage Langeland NV-Pro er lukningstruet Nordvestnyt SVINNINGE: Nordvestsjællands Produktionsskole i Svinninge ( NV-Pro) kæmper for livet, efter at Ministeriet for Børn og Under -visning har indledt en tilsynssag mod skolen, hvor den skal tilbagebetale 2,9 millioner kroner.... Ifølge loven kan man ikke få tilskud til folkeskoleundervisning på produktionsskoler, og derfor har Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen under Ministeriet for Børn og Undervisning besluttet, at de 2,9 millioner kroner skal betales tilbage.... Hos produktionsskolen er man chokeret over tilbagebetalingen, der skal findes ved besparelser.... Hvis produktionsskolen får ændret de ting, som Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen beder om, er der mulighed for, at NV-Pro får rabat på de 2,9 millioner. Myterne skal aflives på produktionsskolen Favrskov Posten FAVRSKOV " Unge begynder at ryge hash, når de kommer på produktionsskolen i Ulstrup," er en påstand, man møder: " For os er det vigtigt at undersøge sådanne påstande.... Hver fjerde ryger hash Produktionsskolen har elever mange steder fra.... Og da skolen næsten kun har elever over 16 år, kan myten om, at de lærer at ryge hash på produktionsskolen, altså punkteres.... Favrskov Produktionsskole arbejder således bevidst med Social Pejling, som er den del af Kommunens forebyggelsesindsats. Sidste gang " Pronet" Lolland-Falsters Folketidende Det EU-støttede produktionsskole -og uddannelsesprojekt " Pronet" lakker mod enden: På et afslutningsarrangement i Lübeck den 27. og 28. november får projektets danske og tyske deltagere lejlighed til at gøre op, hvad der er kommet ud af samarbejdet. Det er tre danske og tre tyske produktionsskoler og uddannelsesinstitutioner, der med " Pronet" har haft et grænseoverskridende samarbejde på flere niveauer. Hver år har mere end 100 unge deltaget i tværnationale 10

Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler

Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler Råd og vink om løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler Ministeriet for Børn og Undervisning Indledning Ansættelsesbreve Konsekvens af manglende ansættelsesbreve Oprettelse af personalesag

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler

Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Vejledning i forbindelse med afskedigelser af tjenestemandslignende ansatte - til tillidsrepræsentanter på erhvervsskoler Afskedigelsessager er altid vanskelige at håndtere. Der er mange følelser indblandet,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Den gode opsigelse

Den gode opsigelse Den gode opsigelse I 2012 er en del frie skoler lukket. Der er endvidere en lang række skoler, der har overvejet eller gennemført personalereduktioner som følge af den pressede økonomi, faldende elevtal

Læs mere

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse

8.3 Urimelig/usaglig opsigelse HR Jura Forlaget Andersen 8.3 Urimelig/usaglig opsigelse Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående urimelig/usaglig opsigelse - har følgende indhold:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Afskedigelse Unges 1

Afskedigelse Unges 1 Unges 1 Overordnet Institutionen er den ansættende myndighed og de ansætter og afskediger medarbejderne Det er lederen, der udvælger til afsked, dog begrænsninger i love og aftaler Tillidsrepræsentanten

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

AFSKED - FYRAFTENSMØDE

AFSKED - FYRAFTENSMØDE AFSKED - FYRAFTENSMØDE En afskedigelse kan være begrundet i: Kommunens forhold: Arbejdsmangel/ budgetbesparelser Medarbejderens forhold: Sygefravær Samarbejdsproblemer Uegnethed/tillid/evne Bortvisning

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Afskedigelse og øvrige sanktioner. Lederens rolle

Afskedigelse og øvrige sanktioner. Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner Socialpædagogerne 2 Socialpædagogerne Afskedigelse og øvrige sanktioner Indhold 5 Forord 6 Indledning 6 Rammen for behandling

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE

AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE AFSKEDIGELSE AF OFFENTLIGT

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen Løn- og ansættelsesforhold 1. Implementering af ny Ansættelsesbekendtgørelse 2. Ansættelseskontrakter

Læs mere

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv Forord 5 Kapitel 1 Det offentlige arbejdsmarked 15 1.1. Offentlig arbejdsret 15 1.2. Det offentlige arbejdsmarked 15 1.2.1. Karakteristik 15 1.2.2. Parterne 20 1.2.2.1. Staten 20 1.2.2.2. Kommunerne og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Lederens rolle. Afskedigelse og øvrige sanktioner

Lederens rolle. Afskedigelse og øvrige sanktioner Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner 2 Indhold Indledning.... 4 Rammen for behandling af ledersager generelt... 4 Grundlag for udarbejdelse af pjecen..... 5 Afskedigelse... 5 Ansættelsesgrundlag....

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen 1. Forankring Den selvejende privatinstitution foreningen Solvangen er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Solvangen og drives i henhold

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Regler om afsked 2010

Regler om afsked 2010 Regler om afsked 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at afskedigelsesprocessen gennemføres på en værdig, korrekt og professionel måde 2 Regler om afsked Reglerne indeholder følgende: Afsked....

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere