33. årgong. Nr. 2. Februor 1975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgong. Nr. 2. Februor 1975"

Transkript

1 33. årgong Nr. 2 Februor 1975

2 T. H. ERRITZ'2JE INTERNATIONAL SPEDltlON ÅRHUS TLF. (06) Jsrgen Krislensen A/s ISH0J GODSTRANSPORT SPECIALE: FRUGTTRANSPORTER Baldersbcekvej 37 - Tåstrup Tlf FISKE M ELS FABRIK KE N ODDESUND

3 Havnearbejdernes Fa=llesforbund KORSGADE 49, 2200 K0benhavn N Postkonto nr Proletar -unger Telefoner: Forbundets telefon Kassererkontoret Gennem vore lange, ofte itre barndomsår kaldte de os altid: Unger fra Kommunens Gård. De ku' flere ord. De grined. Håned. Gjorde nar. Deres yndlingsskreldsord var det samme: Proletar. Privat: 0jvind Larsen - TRia 224 Helmer Rasmussen Arne Nielsen - SU 5125 De var overlegne. Brugte ordene mod os. Forsvarsl0se stod vi sammen. Fyldt med had og trods. Vi blev vrede. Vi slog til. Vi havde intet svar, når de hånligt spytted' ordet mod os: Proletar. INDBET'ALINGSTIDERNE: Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Tlderne skal overholdes Hvorfor blev vi ladt i stikken gennem disse år? Ingen gav os forsvarsvåben i Kommunens Gård. Hvorfor ville voksne ikke sige hvem de var? Hvorfor var det gårdens reldste, der sku' give svar? Afte11 var det. Vrede stod vi. Fyldt med vores nag. Da kom hun, den gamle, b0jet. Så vart nederlag. Redigerat af et udvalg Ansvarshavende. Laurits Rasmussen De, der stod der, glemmer ikke dette 0jeblik. Hendes sp0rgsmål. Hendes 0jne. Hendes lille nik. Hendes tynde fingr_es pegen i Kommunens Gård. Hvorfor tav de mange voksne gennem disse år? Annonceekspedition : GI. Kongevej 89, 1. tv Kebenhavn V Tlf. (01) Ret dog ryggen, unger. Alt det skabte svarer. - Tror I jorden var bebygget uden proletarer? Det, <ler er omkring jer, lrengere end tanker når - er skabt af proletarer i tusinder af år. Bogtryk: Harlinds Bogtrykkeri Nyrriberggade Kbh. S tlf. AM Byg verden af i morgen på det sammenhold, I har. - Det er jeres verden, unger. Smil. Vrer proletar! De, <ler stod der, glemmer ikke dette 0jeblik. Hendes stetnme. Hendes varme. Dette lille nik. Hendes stolthed. Hendes glrede. Tanken. Ren og klar. Det var det, der gav os viden. Våbnet. <ler gav svar. Aften var.det. Da begyndte drengens ung<lomsår for en kreds af proletarer i Kommunens Gård. Carl Scharnberg. 3

4 CHEMINOVA A/s Sterling Spedition A/s H0RSIUETTEN 10-TASTRUP TLF LEMVIG AMAGER LANDEVEJ 119 TLF E. A. G. FODERSTOF A/sAmmonia ALHOLMVEJ 55 GULDAGER TLF VALBY TLF

5 Kebenhavns havn ved nytår 1975 I K0benhavns Havneblad g0r havnedirekt0r Eigil Andersen falgende status for K0benhavns havn ved årsskiftet Året 1974 blev for havnens vedkommende, som det er tilfreldet på så mange andre. områder, prreget af oliekrisen. Den startede som bekendt i efteråret 1973 og påvirkede allerede dette år, således at vor olieomsretning faldt med godt 2 pct. i forhold til 1972 i stedet for - som det hidtil havde vreret normalt - at stige med ca pct. i forhold til det tidligere år. I 1974 faldt omsretningen af olie yderligere, således at vi - når disse linier skrives - regner med et fald på ca. 14 pct. i 1974 i forhold til 1973 for oliens vedkommende. Årsagen var forst oliemanglen, men selv om manglen nu indtil videre er afhjulpet, er prisen på olie steget så meget, at man på alle hold har sparet så meget på olien som muligt. Dette samt en meget mild vinter har bevirket nedgangen. Mens vi i de f0rste 6-7 måneder hav de opgang i omsretningen for andre varers vedkommende, har dette nu rendret sig til en nedgang. Årsagen hertil er klar. Dels hrenger det sammen med nedgangen i byggevirksomheden, dels i det hele taget med den 0jeblikkelige 0konomiske situation. Besejlingen har i vreret prreget af fald i linieog passagertrafikken, og hvad angår den faste rutefart; er denne blevet bernrt af indskrrenkninger i sejladsen på Sverige og Finland. Hele den 0konomiske situation - den forventede nedgang i omsretningen og det strerkt stigende omkostningsniveau - vil også få indflydelsepå havnens 0konomi. Mens vi således i 1973 havde et positivt driftsresultat på 8,4 mill. kr. samtidig med, at vi kunne for0ge vore afskrivninger og henlreggelser med knapt 2,4 mill. kr. i forhold til 1972, viser kalkulen for 1974, at vi regner med et driftsresultat på godt 4,7 mill. kr. eller 1/2 mill. kr. mindre end budgetteret for I 1975 budgetterer vi kun med et driftsresultat på l/ 4 mill. kr. T denne forbindelse er det dog vrerd at notere sig, at vi ikke har foretaget nogen forh0jelse af havneafgifterne siden 1 %7. Det er vist meget få områder, hvor der ikke i l0bef af disse år er foretaget endda betydelige takstforh0jelser. Vi håber selvf0lgelig, at den 0konomiske situation inden alt for lrenge vil vende sig til det bedre - også for olieimportens vedkommende. Dette sidste bestyrkes faktisk at de store udvidelser, der har fundet sted på Prnvestenen. Vi har. således inden for det sidste års tid opfyldt ca ~ 2 areal pg Pr0vestenen eller en for0gelse af denne på godt 20 pct. Af disse arealer er allerede en ID.eget bety'delig del lejet ud, og på dem er opf0rt eller under opforelse en tankkapacitet på ca m 3 eller en for0gelse af Pr0vestenens tankkapacitet på ca. 30 pct. Herudover er der projekteret en udvidelse af t~nkkapa citeten med godt m 3. Havnevresenets udvidelser på Pr0- vestenen har kostet ca. 16 mill. kr. Vore investeringer i 1974 vil bel0b sig til nresten 21 mill. kr., og i 1975 regner vi med at bruge ca. 32,S mill. kr., altså meget store bel0b. De vigtigste arbejder, vi skal gennemfore i 1975, er dels etablering af et nyt ståldrek på Knippelsbro, en udgift der for havnens vedkommende vil be10be sig til ca. 3 mill. kr., idet K0benhavns kommune forventes at ville betale nresten 2/3 af de samlede omkostninger. Vi har derhos i efteråret 1974 fået havnebestyrelsens og ministeriet for offentlige arbejders tilladelse til at opfylde Redhavnen og den sydlige del af Kalkbrrenderihavnen. A/S Alborg Portland-Cement Fabrik 0nsker nemlig at leje Redhavnsområdet, hvorpå der skal opfores et st0rre cementsiloanlreg, således at selskabet også har et anlreg i Nordhavnen. Selskabet vi] leje hele Redhavnsområdet, der inklusive opfyldning vil andrage ca m 2 Vi skal s0rge for, at der etableres et 80 m langt anlregshoved samt en vanddybde på 9 m. Omkostningerne herved vil bel0be sig til ca. 5 mill. kr. På grund af den for0gede trafik gennem Frihavnen - bl. a. ved dette nye Redhavnsprojekt - vil det vrere n0dvendigt at flytte Århusgadeporten i Frihavnen mere mod nord. Denne flytning finder også sted for at forbedre til- og frak0rselsforholdene i Frihavnen i 0vrigt og for Frergehavn Nord området. En flytning af Århusgadeporten kan kun gennemf0res, hvis man opfylder den inderste del af Kalkbrrenderihavnen og omlregger Sundkrogsgade over denne opfyldning. En ny Århusgadeport med toldbygninger, opmarchpladser etc. vil koste ca. 5 mill kr., og opfyldningen af den inderste del af Kalkbrrenderihavnen samt omlregningen af Sundkrogsgade m. v. yderligere 5 mill. kr. Vi kan endvider~ kun opfylde den inderste del af Kalkbrrenderihavnen, hvis vi erhverver»knasten«herude eller ca m 2, som i dag tilh0rer A/S Ny Kalkbrrenderi. Vi har opnået aftale om et sådant k0b med dette selskab, men vi må samtidig betale visse erstatninger til de nuvrerende lejere her for den omlregning, der må ske for deres vedkommende, fordi de mister kajpladser. Udgifterne ved dette k0b og er- 5

6 S0NDERBOKG SKIBSVJERFT A/s v/ S0ren Andersen og S0nner A/S DET DANSK FRANSKE DAMPSKIBSSELSKAB TLF. (04) E.B. Transporter Jebsen Rhederi A/s Alt i transport - lnd- og udland SKIBBROGADE Tlf. (08) Tlf. Hanstholm (07) ÅBENRA TLF (04)

7 statningeme bel0ber sig til ca. 63/,i mill. kr., således at vore samlede omkostninger ved Redhavns- og Kalkbnenderihavnsprojektet kommer til at andrage ca. 2 J3/4 mill. kr. Der opnås mange fordele ved denne ordning; bl. a. vil vi nu vrere ejere af hele Kalkbrrenderihavnsområdet, hvilket er af meget stor betydning for fremtidige dispositioner i dette område. Vi håber, at disse dispositioner og anlreg vil bidrage til, at havnen fortsat kan virke på bedste måde for samfundet og for havnens kunder, og med disse ord vil jeg gerne 0nske alle, der har- deres arbejde i havnen, et rigtig godt nytår, samt sige tak for det gode arbejde, der er udfort i det forl0bne år. Skal det sorte kabinet fortsmtte? Resultatet af folketingsvalget den 9. januar vi! vrere kendt af alle gennem TV, radio og dagspresse. Det blev ikke den store folkelige tilslutning til det sorte kabinets kriseplaner som regeringen og arbejdsgiverne..havde håbet på. Ganske visl.gik Venstre 20 mandater frem. Men det skete på bekostning af de med regeringen forbundne partier, de såkaldte forligspartier, som efter det bedr0velige valgresultat som disse partier opnåede snarere burde kaldes»forlispartieri1e«. At der hersker surhed og forbitrelse hos Hartlings tidligere pai:t.nere er let at forstå. lkke desto mindre må Hartli1'lg nu s0ge fortsat ~t0tte hos disse partier eller hos andre partier i folketinget og det vil indebrere at regeringens helhedsl0sning vil få svrert ved at trrenge igennem i den form som den var trenkt fra regeringens og arbejdsgivernes side. Socialdemokratiet vandt 7 mandater tilbage af dem de mistede ved valget i 73. SF mistede 2 mandater, kommunisterne vandt et og VS kom overraskende ind med 4 mandater. Såvel SF som kommunisterne og VS har peget på Socialdemokratiet som det parti <ler efter deres mening b0r danne regering. De tre partier har givet udtryk for at de vil strrekke sig langt for at st0tte en socialdemokratisk regering, dog under skyldig herisyn til hvad disse parter har lovet deres vrelgere. Det s~kaldte Fremskridtsparti kom ind med 24 mandater. Da dette parti er fuld af overraskelser og undertiden knapt selv ved hvad de vil, kan del ikke på nuvrerende tid forudses hvilken rolle de vil komme til at spille i den kommende tid. Men da Hartling jo tilsyneladende for enhver pris 0nsker at bevare taburetterne, skal man ikke blive forbavset, hvis Glistrup skulle gå ind i et regeringssamarbejde med Venstre. Andre krrefter indenfor og udenfor Socialdemokratiets og LO-ledernes kreds kunne trenke' sig en regeringskoalition mellem Venstre og Socialdemokratiet, eventuelt med tilslutning fra de radikale og andre. Alt står imidiertid, mens disse linjer skrive~, hen i det uvisse. L0sningen vil i alle tilf relde komme så sent, at vi forst vil kunne komme med yderligere kommentarer i nreste nr. af bladet. Og imens går overen,skomstfor.handlingerne deres trrege gang, ja de står nresten helt stille. Når arbejdsgiverne regner med at regeringen vil skride ind, vil de ikke vrere tilb0jelige til andet end til skinforhandlinger. Og imens udviklingen går sin skreve gang, nrermer vi os foråret. Det kan nemt blive et varmt forår. L. R. Arbejdslesheden er skabt med fuldt overlreg At Hartling-regeringen fartsretligt har fremkaldt arbejdsl0shed inden for byggefagene i den naive tro, at så ville bygningsarbejderne uden videre s0ge over i eksporterhvervene er velkendt af enhver, ja, regeringen selv praler ligefrem af denne»bedrift«, som skabte alvorlige problemer i mange hjem. Under valgkampen kom det imidlertid frem at regeringen og arbejdsgiverne havde gjort sig endnu flere uhrederlige anstrengelser og endnu flere kyniske metoder end man skulle tro, at folk der ynder at kalde sig»ansvarsbevidste«ville vrere i stand til. På et valgm0de på sukkerfabrikken i Nyk0bing F afsl0rede den socialdemokratiske folketingskandidat Lysholt Hansen, hvilke rrevestreger regeringen og arbejdsgiverne har benyttet sig af for at fremkalde den arbejdsl0shed, som i indevrerende overenskomstsituation er beregnet til at gennemtvinge forringede 10nog arbejdsforhold for 10narbejderne. Lysholt Hansen er ikke nog~n. tllfreldig person. Han er formand for finansudva~get og bestyrelsesmedlem i Danmarks Nationalbahk og er således en mand <ler må formodes at vide hvad han taler om. Lysholt Hansen kunne på m0det afsl0re, hvorledes industrien ifolge Nationalbankens unders0gelser har t0mt sine Jagre som aldrig for, i stedet for at holde produktionen i gang. Ifolge dagspressen, påviste Lysholt Hansen at de danske arbejdsl0nninger ikke var nogen hindring for de danske eksportbrancher, men at dansk eksport klarede sig 7

8 Green ex u AKTIESELSKAB Denkers Skibsproviant H. K. Samuelsen SHIPPING og INTERNATIONAL SPEDITION A/S S0NDERBORG TLF. (04) S0NDERBORG TLF. (04) AALBORG. DENMARK 8

9 (~ helt godt på verdensmarkedet. Det hedder bl. a. i Lysholt Hansens valgtale: - Jeg synes, at Hartling i det hele taget skulle lade vrere med at fortrelle vrelgerne noget, der ikke passer. Det passer jo ingen steder, at 10nomkostningerne forhindrer dansk industri i at konkurrere. De lagre, der nu t0mmes og det faktum at vi blandt alle vesteuroureiske lande klarede os bedst hvad industrieksporten i 1974 angår, viser det stik modsatte. Fra januar til oktober sidste år, steg industrieksporten fra 18 til 25 milliarder kroner, hvilket er månedlige stigninger på procent i forhold til året for, oplyste Lysholt Hansen til stor forbitrelse for regeringens talsmand på m0det med arbejderne på sukkerfabrikken. Lysholt Hansen mindede om, at ganske vist har landet 0konomiske problemet, men det b0r dog ikke give anledning til at male Fanden på vreggen: - Efterhånden må de fleste vel kunne se, at Hartling har forberedt dette valg i månedsvis, ligesom hans helhedsplan er blevet til for lrenge siden. At påstå noget an~et er det rene bluff. Man skal lade vrere med at pukke på 10nningerne, for de er kun en del af omkostningsstigningerne. Desuden synes jeg også, at det er vrerd at minde om, at samtidig med at industrieksporten går fint, så er der også det pluspunkt at importen fra udlandet er faldet ret voldsomt det seneste halve års tid. Lysholt Hansen påpegede desuden på m0det, at ikke kun ifolge Nationalbankens årlige optrelling af industriens lagre kan man se, at der manipuleres med ledigheden: - Det har mange fremtrredende erhvervsfolk selv sagt mig. Direkt0ren for Nyk0bing F. sukkerfabrik, Vagn Christensen, som også er formand for den lokale arbejdsgiverforening, kunne på m0det kun bekrrefte, at dansk industri i vid udstrrekning er i frerd med at t01nme sine lagre, som man fik til at bugne i sommeren 1974, hvorefter man begyndte masseafske.digelserne over hele landet. Maskeret lock-out Også fra anden side er ovenomtalte arbejdsgiverman- 0vrer blevet bekrreftet, bl. a. gennem Danmarks Statistik. For almindelige mennesker at se, ligner disse man0vrer en dårligt. maskeret form for lockout. Det er i denne forbindelse vrerd at minde om at hyis vi andre affolker en arbejdsplads, bliver vi slrebt for arbejds»retten«og id0mt en bod. Men det ser ud til at arbejdsgiverne, ustraffet og med regeringens velsignelse, kan srette over arbejdere på gaden,. -uden at der sker dem noget af den grund. Observat0r. Stiftet den 25. januar sang Sangaften hver mandag fra kl lokalet, Korsgade 49, o. g. Indmeldelse enten som sanger eller passivt medlem kan ske til en af undertegnede: Jingen J0rgensen, formand. Tlf '5. Hardy Bent J~nsen, kasserer. Tlf. AM Max B0rge Pedersen, DFDS, Larsens Plads. Kontingentet er 20,00 kr. årligt. Kollega! Meld dig ind i KAS - Havnens Sangforening. For hårdt job Nedenstående har vi klippet fra»k0benhavns Havneblad som igen har klippet fra Dansk Toldtidende. M0nstringsforretningernes bortfald får mig til at mindes folgende tildragelse fra de gode, gamle dage. For snart mange år siden var en ung toldassistent på et fynsk toldkammer i frerd med at udfrerdige en s0fartsbo,g til»musse«, en dame af byens lette kavaleri. Musse havde fäet hyre som kok på en bornholmsk galease. Under bogens udfyldning var toldassistenten nået til besvarelse af sidste sp0rgsmål i afsnittet om bogejerens signalement og spurgte:»har De srerlige kendetegn?««jo, svarede Musse på sit fynske,»jre har et moersmrerke.hvor sidder det,«spurgte toldassistenten, som ikke umiddelbart kunne få 0je på noget modersmrerke. Lille pause. Så 10d det fra Musse:»De' ve' jre s'gutte fortrelle te' dig.«der gik 14 dage, så.kom Musse for at afm0nstre.»nå,«sagde toldassistenten,»det var ikke nogen lang hyre.nej,«svarede hun,»det. var for hårdt. Kok om dagen og h0ne om natten - og så sammen med fire bornholmere.«9

10 NYHED. carmenarr brus L. V. TRANSPORT A/s RA VNEVEJ - ESBJERG TLF. (05) verdens hurtigste og dygtigste hårt0rrer -torrer Deres hår op til 3-4 gange så hurtigt som alm. hårtorrerc, og sretter det samtidig i en elegant frisure. Termostatsikret. 2 hastigheder : En til lyntorriug, en til hårsretning. Aftagelig borste. Legende Jet at håndtere. Vregt 400 g. NORDISKE KABEL OG TRAADF ABRIKKER A/S VESTAFRIKA DANSK AFRIKANSK CO. NORDSTEN St. Kongensgade 114 K0benhavn K. Tlf

11 Kan v1 foglig spille op til giganterne? Af JOHN M0LGÅRD ri Hvad kan vi g0re fagligt og politisk for at tmmme de multionale selskaber, så de i h0jere grad er samarbejdsvillige med arbejderbevmgelsen i de forskellige lande, sp0rger John Molgaard, oplysningssekretmr i Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund. De multinationale selskabers magt er voksende. Kapitalen har ingen landegrrenser. F9r dem er det altafg0rende, hvor den st0rste profit er at hente. At de store har magt kan bedst illustreres ved tal: General Motor har f. eks ansatte, det samme som LO's medlemstal - eller vort bruttonationalprodukt i Danmark er det samme, som nogle af selskaberne har i omsretning. Flere af dem har en monopolagtig stilling på markedet, og hermed folger en enorm politisk magt og indflydelse. Denne magt er ofte sammenvokset med overklassen og hermed. også den 0verste militrere ledelse. F.eks. kan man undre sig over, da regeringen i Iran i 1951 nationaliserede olieselskaberne. - Hvad skete der? Regeringen blev styrtet. Eller da man i Guatamala overtog det multinationale selskab»united Fruit ITS«bananplantage - historien gentog sig - regeringen blev styrtet. Et sidste rystende eksempel er Chile, hvor det bl.a. klart fremgår af Russel Tribunalets kendelse, at et af verdens st0rste multinationale selskaber ITT har vreret så strerkt involveret i at vrelte pnesident Allende. Alt det som arbejdernes' og b0ndernes organisationer havde opbygget gennem årtier forsvandt i et blodbad på en enkelt nat. Overklassen, enkelte multinationale og fremmede reaktionrere krref ter brugte en militrerjunta til at srette demokratiets krrefter ud af spillet. Den demokratiske styreform står på spil Derfor er det ikke for meget sagt, at vor st0rste udfordring er disse selskabers magtpositioner. Den demokratiske styreform står på spil i kampen mod disse selskabers verdensherred0mme. Det er isrer galt i de området, hvor arbejdernes organisationer har opnået et parlamentarisk flertal. Her bryder interessemodsretningerne ud i lys lue - forst gennem en hetz, mistrenkeligg0relse af de faglige og politiske ledere (det har vi også set i Danmark - det r0de kabinet) og lykkes det ikke herved at generobre magten - ja, så går man ikke af vejen for et militrerkup. Men hvad kan vi g0re fagligt og politisk for at tremme disse giganter, så de i h0jere grad er samarbejdsvillige med arbejderbevregelsen i de forskellige lande. Jeg tror f. eks. ikke på, at man gennem aftaler fra land til land kan få dem til at f0lge en mere fornuftig politik. Hermed mener jeg, at de skulle blive mere humane og trenke i verdenspolitiske baner med en fredelig sameksistens og et solidarisk syn på menneskeheden. I det efterf0lgende skal jeg fors0ge 'at se på de muligheder, jeg mener, der er på kortere og lrengere sigt. Mange husker sikkert i forbindelse med debatten om for eller imod frellesmarkedet, at tilhrengerne brugte det argument, at når vi blot kom ind, så ville vi også kunne klare de problemer, vi har med de multinationale selskaber. I dag ser vist alle, som blot er en lille smule n0gterne, at det var eri»and«. Fcellesmarkedet fremmer stordriften Modstanderne havde ret, frellesmarkedet er opbygget som en produktionsmodel, som fremmer stordriften. Frellesmarkedet er og bliver et monopol, og de som tvivler, kan blot lrese Frellesmarkedsdomstolens kendelse om Continental Can. Domstolen erklrerede ret så interessant, at Romtraktaten ingen muligheder giver for at skride ind overfor det opk0b af en anden stor virksomhed, som Continental Can foretog. Frellesmarkedet har altså ingen farbar vej. Det af g0rende udspil og slag må komme fra fagbevregelsen. Og her er det ikke nok, at vi i den vestlige verden lregger en strategi; vi må have fagbevregelsen i 0st-landene med, idet de multinationale selskaber er i fuld gang med at k0be sig ind i den 0st Lige verden. Hvorfor? Fordi de her kan få produceret billigere end i den vestlige verden. Og det betyder i virkeligheden, at arbejdspladser i den vestlige verden nedlregges og flyttes 0st over. Det samme er tilfreldet med udviklingslandene, hvor det hrevdes, at selskaberne sparer op til 80 pct. af 10nomkostningerne. Hertil kommer, at de ofte krrever en lrengere årrrekke skattefrihed, når de etablerer sig, hvilket betyder, at landet låses fast i en bestemt samfunds0konomisk udvikling. Derfor må strategien lregges på et verdenspolitisk plan, og sp0rgsmålet, som her melder sig - er om den faglige organisatoriske opbygning er strerk nok. Her har jeg mine tvivl; vi b0r nok langt strerkere 11

12 N. P. HANSEN. & CO. A/s CONSERVES F ABRIKKEN DANICA A/s Slagelse Tlf STER HAVN, ODENSE SPEDITIONSFORRETNING TLF FRUGT- og GR0NTKONSERVES ST0T DIG SELV K0B DANSK 1-S Faaborg Jernsb?Jberi og Maskinfabrik (St~vedor.e) ) TLF. (09) HAVNEGADE 10 - FREDERIKSHAVN TLF. (08) Ho6ro Skibsvcerft vi R. Brink Christensen Dansk Hydraulik Industri A/s HAVNEN TLF. (08) JUELSMINDE 12

13 satse på de brancheopbyggede internationaler, og her stille direkte krav til de multinationale selskaber om mindsteoverenskomster, som skal grelde for alle de lande de slår sig ned i. Denne strategi krrever, at vi får koordineret de arbejdsretlige regler, idet det skal vrere mulig at srette en konflikt i gang overfor et selskab i hele verden. Dette giver naturligvis problemer i de lande, hvor d~r er en svag eller bureaukratisk fagbevregelse. Forbrugerboycot en mulighed Her må det nreste skridt vrere ivrerksrettelse af en forbrugerboycot af det enkelte selskabs produkter. Det krrever igen en meget oplyst og bevidst 10nmodtagergruppe, derfor er det samtidig n0dvendigt, at man sretter ind på et stort stykke oplysningsarbejde fra fagbevregelsens side. Ved siden af denne strategi skal vi på det politiske plan arbejde for, at selskaberne kommer ind under en samfundsmressig kontrol. Dette krav skal ses i sammenhreng med, at de multinationale har magten over de energikilder (uran, olie, kul og gas), som vi har til rådighed i verden. Og vi b0r her på det verdenspolitiske plan (FN) rejse en debat, om ikke energikilderne burde vrere alle menneskers f relles eje og ikke enkelte lande og selskabers. I kraft af deres magt kan de nemlig fordele rigdommen. (Oliekrisen). Hvad var f. eks. mere naturligt, end at de meget fattige lande havde energien delvis gratis, således at de kunne få opbygget deres landbrug og på denne måde få sulten jaget fra landet. (Mere end 2 milliarder mennesker sulter, mellem pct. af deres b0rn d0r af sult inden det fyldte femte år). Y derligere argumentation skulle vrere u00dvendigt - skal vi opbygge en anden og bedre verden, må kampen på lrengere sig vrere en strerkere kontrol med produktionsmidlerne og for enkelte af dem en direkte samfundsovertagelse. HUSK at slettelse uden varsel if0lge lov af 1. april 1970 skal foretages omgående, dersom der skyldes over 8 ugers kontingent Der er stadig ingen restancefrist pr. 31. marts Oplysningssedler om ferie- og segnehelligdagsbetaling Som en srerlig service har foreningen tidligere kunnet udarbejde opg0relse over den samlede årsfortjeneste ved beskreftigelse hos medlemmer af Foreningen af Arbejdsgivere ved K0benhavns Havn. Skattevresenet har imidlertid pålagt arbejdsgiverne at udfrerdige oplysningssedler for hver enkelt 10nmodtager. Den af arbejdsgiveren udfrerdige oplysningsseddel skal an give den i indtjente 10n ( eksklusive ferie- og s0gnehelligdagsbetaling) og den i 10nnen fratrukne skat. Herudover skal foreningen, der i kraft af kollektivaftaler, forestår beregning af ferie- og s0gnehelligdagsbetaling, udfrerdige supplerende oplysninger, der for hver enkelt 10nmodtager angiver den i 1974 ialt indenfor foreningens område indtjente ferie- og s0gnehelligdagsbetaling og den heri indeholdte skat. Der er altså tale om 2 forskellige oplysningssedler, der vil blive udleveret således: Arbejdsgiverens oplysningsseddel vedr0rende fon kan afhentes hos den pågreldende arbejdsgiver. Foreningens oplysningsseddel vedr0rende ferie- og s0gnehelligdagsbetaling. Den i indtjente ferie- og s0gnehelligdagsbetaling, der i overensstemmelse med den srerlige ferieordning alene beregnes af foreningen, vil blive opgivet på en speciel oplysningsseddel, der vil blive udleveret således: 1) Personlig henvendelse Henvendelse til foreningens kontor, Nybrogade 14 fra den 3. februar mellem kl. 9 og 16,30. 2) Forsendelse pr. post L0nmodtagere, der måtte 0nske at få denne oplysningsseddel tilsendt pr. post, bedes angive CPR.nr., navn og adresse på lister, der er fremlagt på udm0nstringskontoret i T0mmergraven og udm0nstringskontoret i K0benhavns Frihavn. Henvendelse kan også rettes til foreningens kontor (tlf , lokal 13). 3) Faste arbejdspladser L0nmodtagere, der dagligt m0der til arbejde i samme virksomhed uden ny m0nstring kan efter nrermere aftale med arbejdsgiveren få oplysningssedlen vedr0rende ferie- og s0gnehelligdagsbeta- 13

14 Chr. Hansen's Laboratorium Sankt Annre Plads 3 - Telefon K0benhavn Så til s s... Der er vist ikke ret mange som ved, at Esso er blandt de st0rste rederier i Danmark med en samlet tonnage på tons d0dvregt inden udgangen af Alene i 1974 transporterede Esso-tankskibe under dansk flag over 5 miuioner tons råolie og olieprodukter ud over hele verden. Det er bl. a. denne gren af Esso's mangesidede virksomhed, som har gjort selskabet til den st0rste leverand0r af energi til det danske samfund. -ermer'eadde.._.9 PINDSTRUP FODER INDUSTRI RYONGAARD - TLF. (06) PINDSTRUP Vognmand DYHR K0RER FOR ALT OG ALLE lngemannsalle 44 - Esbjerg Tlf Age Christensen SPEDITION M0RUPSGADE 8 - ÅLBORG TLF. (08), AXEL PRIOR AKTIESELSKAB Bredgade 33 - K0benhavn K. J esper Christensen & Co. VIN ENGROS OG IMPORT B.F.J. FOOD LTD. N0RREGADE 28 K0BENHAVN K. SAL TGADE 2 - RIBE 14

15 ling udleveret fra virksomheden, <ler kan rekvirere opg0relsen fra arbejdsgiverforeningen. Arsopg0relser Den af föreningen udarbejdede oplysningsseddel vedr0rende ferie- og s0gnehelligdagsbetaling vil samtidig indeholde srerskilt oplysning om den 10n (årsopg0- relse), <ler har dannet grundlag for beregning af fe. rie- og s0gnehelligdagsbetaling for Denne oplysning er alene til orientering, således at l0nmodtageren kan sikre sig, at de fra arbejdsgiverne modtagne oplysningssedler udviser en fortjeneste, <ler ialt svarer til det på årsopg0relsen anforte bel0b. Januar (sign.) f0rgen Lundgren Foreningen af Arbejdsgivere ved K0benhavns Havn (sign.) 0jvind Larsen Havnearbejdernes Frellesforbund Frankrig Udkigsposten Frankrigs handelsflåde vil i år vrere 10 mill. brt. Nu planlregges det at udvide flåden til 20 mill. brt. i 5 års perioden Med henblik på brrendstofsituationen vil tankskibsflåden blive udvidet med 7 mill. brt. i samme tidsrum. U.S.A. U.S.A.s flod- og kanaltrafik ventes at blive fordoblet inµen år 2000, og kysttrafikken ventes firedoblet i samme periode, siger en prognose. Polen Den polske kuleksport til Danmark forventes at blive på 3 mill. tons i Den totale polske eksport af kul ventes at blive 21 mill. tons i 1975, stigende til 26 mill. tons i 1980 og 30 mill. tons i Rostock Der moderniseres og udbygges til stadighed i Rostock og godsomsretningen er nu på 16 mill. t. Heraf består de 5,5 mill. t. af stykgods, 5,5 mill. t. af bulklast og 5 mill. t. af olie. Nu har man også uddybet indsejlingen til 13 m, således at bulkskibe op til t. og tankskibe op til t. kan gå til kaj. London havn med i containerrederi Comprehensive Shipping Co., hvoraf 75 % ejes af Port of London Authority, har startet en ny containerlinie fra London til Fjerne 0sten via Sibirien, oplyser Svensk Sjöfarts Tidning. Ny oliehavn Ved Antifer ved Seinens munding bygger Frankrig en ny, stor oliehavn for store skibe. I 1975 kan t. tankere komme til, og året efter er <ler dybde til tonnere. Svenskerne kober sig ind i EF-rederi Den svenske Brostr0m-koncern vil for en ikke nrermere angivet sum k0be sig ind i det hollandske rederi, Holland America Line. Aftalen giver den svenske koncern et vigtigt ståsted i EF's transportsektor. Samtidig får det hollandske HAL en tiltrrengt 0konomisk indspr0jtning. Det menes, at Brostr0m-koncernen vi! opk0be 40 pct. af aktierne i rederiet. Sverige tror på olie i 0stersoen (Fra Havneblad). Trods fem års resultat10se olieboringer i Sverige har det halvstatslige olieselskab Olieprospektering AB ikke mistet optimismen. Olieprospektering forestår pr0veboringer, hvoraf man i de forl0bne fem år har företaget 60. Kun i et enkelt tilfrelde er man st0dt på spor af olie ved Gotland. Russerne har imidlertid flere gange fundet olie i deres 0sters0-område, og dette giver svenskerne visse forventninger, fordi bundforholdene er de samme i de to landes områder. Hidtil har svenskerne investeret 112 mill. svenske kr. i pr0veboringerne, og man regner med at anvende yderligere 38 mill. sv. kr. i de kommende tre år. (Fra K0benhavns Havneblad). 15

16 Andels-Ke:idfoderfabrikken FYN L0SNING TLF. (05) AMALIEGADE 36 K0BENHAVN K TLF Ove Juel Christensen Stubbelebsgade 3 - Tlf Kebenhavn 0. a-j VIN EN GROS Vilh. Albertsen & Co. (Spedition) LK SPEDITION ARHUSGADE 128 A 2100 K0BENHAVN 0 TLF Baggesensgade 8 K0benhavn N. Tlf

17 Arbejdsgivernes valgkamp Arbejdsgivern es andel i valgkampen og deres rolle som de egentlige ophavsmrend til Hartlings såkaldte helhedsplan er efterhånden åbenbar for enhver. I det efterf0lgende fortrelles om hvorledes arbejdsgiverne også ud0ver valgtryk indenfor egne rrekker. Ifolge grundlovens paragraf 77 har enhver borger ret til i tale og skrift at give offentlig udtryk for sine tanker og meninger, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde genidnfores. Denne paragraf fra Danmarks Riges Grundlov kom mig i hu, da jeg lreste folgende lille notits i BT den 10. januar, dagen efter folketingsvalget: Valgpenge til Venstre Pengegaver til den konservative valgpropaganda var med til at tvinge partiet til at gå tilbage. Mange af pengene blev givet under betingelse af, at de konservative ikke ville fore deres kampagne mod Venstre. Bitterheden i partiet er voldsom efter det sviende nederlag. Da man i begyndelsen af valgkampen henvendte sig til partiets hidtil trofaste stotter, var svaret på bonnen om penge de fleste steder:»denne gang får I halvdelen af, hvad vi plejer at give. Den anden halvdel får Venstre. Men I får kun jeres halvdel under den betingelse, at I ikke går afgorende imod Venstre og helhedsplanen.«ja, således skrev man i BT da~en efter valget. Nu er det jo ikke noget nyt at pengestrerke kredse dikterer de borgerlige partier hvilken politik de skal fore, både for og efter et valg, men det er noget nyt, at et borgerligt blad selv offentliggor, at de er lagt i sprendetroje. Men fornemmer ligefrem arbejdsgivernes loftede pegefinger, når de uddeler ris og ros (og penge) til sine stottepartier. Krere venner, siger man, nu vil vi gerne se om I er sode og rare born. Er I det, så kan det godt vrere at I nreste gang får en chokoladebolle oven i iskagen, men så må I også vrere meget sode og gore som far siger. Se nti til vores lille Poul; er han ikke en sod dreng? Når vi siger til ham, nti skal du sorge for, lille Poul, at fagbevregelsen ikke får adgang til at forhandle de faglige overenskomster, så gor han som vi siger. Og vi siger til ham: du skal sorge for at arbejderne ikke får udbetalt deres overenskomstmressige dyrtidstillreg og du skal forlrenge de greldende overenskomster urendrede, så ved vi at han også på dette punkt er til at stole på. Vi har også nogle sociale og kulturelle nedskreringer, som du kommer til at tage dig af, men som den sode dreng du er, så ved vi, at vi kan stole på dig. Vi ved godt, at nogle af de andre drenge indenfor familien ikke altid har vreret lige sode ved dig, men vi har talt med dem og sagt, at de skal lade dig vrere i fred og for at betone, at det er alvorligt ment, har vi taget det halve af deres lommepenge, med truslen om at vrerre kan ske, dersom de ikke opforer sig ordentligt fremover. Dette er frit oversat fra BT's notits af Lad os endnu engang mindes grundlovens ord: Enhver har ret til på tryk, i skrift eller tale at offentliggore sine tanker. Ak, ja! Enhver har retten, men kun få har magten. c.c. Afsl0rende tal Dagbladet»Land og Folk«kommenterer i en leder de afsforinger om udenrigshandelen og arbejdsgivernes manipulationer, som er kommet f rem under valgkampen. Bladet skriver bl. a. Udenrigshandelens nyeste tal er det kraftigst trenkelige dementi af den stadige dommedagsprrediken mod lonmodtagernes indtregter. De viset, at lonnen ikke har skadet den danske konkurrenceevne. Danmark har den storste stigning i industrieksporten i kroner som i mrengde af alle Vesteuropas lande! Tilmed falder importen voldsomt. På grund af dalende hjemligt forbrug, der skyldes regeringens nedskreringer, tvangsopsparing og bevidst fremkaldt arbejdsloshed. Et arbejdsloshedstal på valgdagen i nrerheden af de er resultatet. Venstre-regeringen ville bruge arbejdslosheden til at fremme sin politik. Der er nu fremkommet tal, der viset, at arbejdsgiverne ligesom regeringen bevidst har skabt arbejdsloshed. De har solgt ud af lagrene for at kunne standse produktioner og kaste folk på gaden. De bruger arbejdsloshed, de selv skaber, som terrorvåben i deres overenskomsttaktik. 17

18 Tips for havnearbeidere vedr. selvangivelsen INDTJEGTER A-indkomster (for skattetriek): 1. Um + feriepenge heraf 2. Dagpenge: Ledighed, sygdom 3. Godtg0relse (direter) Fagf. m.v. 4. Folke-, lnvalidepension samt ATP. 5. Anden 4-indkomst (visse off. ydelser). 6. Samlet A-indkomst overfores til side 4 pkt. I a. B-indkomster: 7. Underholcsbidrag (til hustru) visse off. ydelser, l0n som privat hushjrelp, soldaterl0n, anden 8 - indkomst. Samlet ~-indkomst overfores til side 4 pkt. I b. 8. Overskud/uncierskud Hus, sommerhus, ejerlejlighed: Se vejiedningen på srerskilt skema s. 20, der skal udfyldes. 10. Renteindtiegter (også hustru's) a) Bank/Sparekasse Renter og indestående - herunder bunden opsparing 1974 opgives. (Dog ikke lndeks). b) Obligationer/Pantebreve: Renter og kursvrerdig opgives. Renteindtregterne fra a) og b) lregges sammen og overf0res til side 4 pkt. I e. 11. Aktier og A11delsbeviser: Udbytte og Kursvrerdi påf0res srerskilt skema s. 10 A. Slutbel0b indf0res derefter under pkt og derfra til side 4. Pkt. I f. VEDR. FRADRAG 14. Fast lonmodtagerfradrag. 20 pct. af l0nen - og normalt h0jst kr. m e n, hvis man har arbejdet i havnen hele året skal man ikke bruge l0nmodtagerfradraget. På grund af vore srerlige arbejdsforhold må havnearbejdere fradrage et st0rre bel0b - nemlig KR Dette fradrag drekker fagforening, arbejdst0j, over- og natarbejde og transport fra m0nstring til arbejdsplads. På en blank linie under pkt. 14 anffllres : Fradrag som havnearbejder KR ,-. Under pkt. 14 har man også lov at fradrage udgift til befordring mellem hjem og arbejdsplads, men, befordring må. kun fradrages, hvis man har en udgift på mindst kr. og herfra skal trrekkes kr. hvad der giver el mindstefradrag på 100 KR. K0rsel med bil, motorcykle ell. knallert kan fradrages efter km-takst, men i så fald skal man bruge et srerligt skema s. 34. Hvor offentlige trafikmidler kan benyttes, må dog kun fradrages et bel0b svarende hertil!! Hvis man ikke 0nsker at benytte det srerlige fradrag på kr., må man i stedet fradrage de faktiske udgifter efter falgende satser: Fagforening: kr klubkontingent. Arbejdstoj: kr Overarbejde: af mindst 3 timers varighed i tilslutning til normal arbejdstid kan fradrages med kr. 12,50 pr. dag. Natarbejde: kr. 8,50 pr. nat. (må ikke bruge begge fradrag for samme aften/ nat). Befordring i havnen kr.? Kan ikke opgives med fast belob, men skal kunne sandsynliggores! ANDRE FRADRAG: 15a.) Renteforsikring og lndekskontrakt. 15b.) Fortsrettelsessygekasse og Ulykkesforsikring udgifter herunder kan fradrages fuldt ud! 16. Livsforsikring og b0rneopsparing m.m. Prremier indtil kr. må fradrages - her må medtages kr. 65 for gruppeliv i 1 är. 18. Underholdsbidrag samt b0rnebidrag fradrages fuldt ud! Modtageren (evt. kontoret) anf0res. 19. Andre fradrag: Direter kan fradrages her med 60 kr. for heldagsm0de - kr. 30 for halvdagsm0de, og hvor natophold benyttes kr De samlede fradrag overfores til side 4 - pkt. I i 22. Renter af greld : Renter af greld kan fradrages fuldt ud - men skal kunne dokumenteres! Ved afbetalings k~b. hvor der betales rente af den til enhver tid resterende del af k0besummen, er rente fradragsberettiget! Det afhrenger af k0bekontraktens ordlyd, hvoraf renten skal fremgä - Finansieringsgebyr kan ikke fradrages! Ved k0b' af båd, bil, m0bler og lign. kan der vrere en stor årlig renteudgift. Greld og priorit~tsrenter fra ejendom overf0res fra ejendomsskemaet til pkt. 22. Anden greld og renter heraf skal man påf0re under pkt. 22 med angivelse af f0lgende: kreditor (firma) - k0bsår - rentefod - restgreld pr. 31 / renteudgift. Samtlige renteudgifter lregges sammen og overfores til side 4 - pkt. I 1. Opgorelse af formue: Har man ingen formue skrives blot O side 2 f.n. pkt. 13 samt på side 4 under Il. 12. Men ellerl? skal man side 2 f.n. pkt. 12 anf0re f0lgende aktiver: bil - campingvogn, motorcykle - båd. I forvejen er i forbindelse med andre oplysninger angivet andre aktiver, og de samlede aktiver ffllres til side 4 pkt. Il. 22. Restgrelden pr. 31 / trelles sammen, og de samlede passiver overffllres til side 4 pkt. Il. HUSK at besvare sp0rgsmålene under pkt. IX og X at skrive selvangivelsen under i pkt. XI. 18

19 B.K.I. KAFFE er et rent dansk firma, der selv importerer og producerer. Firmaet beskreftiger ca. 50 mennesker. B.K.I. KAFFE findes i ca butikker over hele landet. transparenholier: Acetat Cellulose Polypropylen leveres i ruller og formater 0 PROVINSBANKEN -til at tale med

20 Julia. kiks, biscuits ogvafler.. JUL. A. J0RGENSEN A/S Datterselskab af GÖTEBORGS KEXF ABRIKS AB Helsingforsgade Århus N. Lind Jacobsen & Co. 4 / s BLOKKEN 62, 3460 BIRKER0D TLF

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Reprresenterede medlemmer af JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret.

Reprresenterede medlemmer af JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC' s 0konomiske resultat pa baggrund af de gennemf0rte aktiviteter 4. Redeg0relse for JFC's aktivitetsplaner for det kommende ar, herunder

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Folkelig opbakning er n0dvendig

Folkelig opbakning er n0dvendig Gert Petersen: Folkelig opbakning er n0dvendig v. Nis Bech, Jesper Morvilleog Else Pihl Midteropr0rets Informationscenter har bofrellesskab med Nordisk Altemativ Kampagnen, hvor videnskabsfolk og grresr0dder

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Hævninger fra udenlandske konti

Hævninger fra udenlandske konti - 1 Hævninger fra udenlandske konti Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter bogføringsloven skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten.

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. - 1 I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden spørges der om, hvorvidt det er muligt at bringe parcelhuset i kreditorly hos hustruen, hvis parcelhuset

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

DET BORGERLIGE SAMARBEJDES BE TYDNING

DET BORGERLIGE SAMARBEJDES BE TYDNING DET BORGERLIGE SAMARBEJDES BE TYDNING Af redaklor EBBE SALOMONSEN Ebbe Salomonsen är chef för Det konservative folkepartis pressoch informationstjänst. Han lämnar i denna artikel en ingående redogörelse

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

9.1 I en klasse blev alle elevernes højde målt. Det gav følgende resultater:

9.1 I en klasse blev alle elevernes højde målt. Det gav følgende resultater: 9. 9.1 I en klasse blev alle elevernes højde målt. Det gav følgende resultater: 1,70 1,56 1,61 1,75 1,69 1,70 1,84 1,72 1,79 1,67 1,63 1,69 1,83 1,73 1,52 1,61 1,86 1,64 1,72 1,81 Find mindsteværdi, størsteværdi,

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm En artikel fra KRITISK DEBAT Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm Skrevet af: Christian Juhl Offentliggjort: 15. juni 2014 VERDEN GÅR STADIG FREMAD, siger de store og rige mænd,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere