33. årgong. Nr. 2. Februor 1975

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. årgong. Nr. 2. Februor 1975"

Transkript

1 33. årgong Nr. 2 Februor 1975

2 T. H. ERRITZ'2JE INTERNATIONAL SPEDltlON ÅRHUS TLF. (06) Jsrgen Krislensen A/s ISH0J GODSTRANSPORT SPECIALE: FRUGTTRANSPORTER Baldersbcekvej 37 - Tåstrup Tlf FISKE M ELS FABRIK KE N ODDESUND

3 Havnearbejdernes Fa=llesforbund KORSGADE 49, 2200 K0benhavn N Postkonto nr Proletar -unger Telefoner: Forbundets telefon Kassererkontoret Gennem vore lange, ofte itre barndomsår kaldte de os altid: Unger fra Kommunens Gård. De ku' flere ord. De grined. Håned. Gjorde nar. Deres yndlingsskreldsord var det samme: Proletar. Privat: 0jvind Larsen - TRia 224 Helmer Rasmussen Arne Nielsen - SU 5125 De var overlegne. Brugte ordene mod os. Forsvarsl0se stod vi sammen. Fyldt med had og trods. Vi blev vrede. Vi slog til. Vi havde intet svar, når de hånligt spytted' ordet mod os: Proletar. INDBET'ALINGSTIDERNE: Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl og Fredag kl Tlderne skal overholdes Hvorfor blev vi ladt i stikken gennem disse år? Ingen gav os forsvarsvåben i Kommunens Gård. Hvorfor ville voksne ikke sige hvem de var? Hvorfor var det gårdens reldste, der sku' give svar? Afte11 var det. Vrede stod vi. Fyldt med vores nag. Da kom hun, den gamle, b0jet. Så vart nederlag. Redigerat af et udvalg Ansvarshavende. Laurits Rasmussen De, der stod der, glemmer ikke dette 0jeblik. Hendes sp0rgsmål. Hendes 0jne. Hendes lille nik. Hendes tynde fingr_es pegen i Kommunens Gård. Hvorfor tav de mange voksne gennem disse år? Annonceekspedition : GI. Kongevej 89, 1. tv Kebenhavn V Tlf. (01) Ret dog ryggen, unger. Alt det skabte svarer. - Tror I jorden var bebygget uden proletarer? Det, <ler er omkring jer, lrengere end tanker når - er skabt af proletarer i tusinder af år. Bogtryk: Harlinds Bogtrykkeri Nyrriberggade Kbh. S tlf. AM Byg verden af i morgen på det sammenhold, I har. - Det er jeres verden, unger. Smil. Vrer proletar! De, <ler stod der, glemmer ikke dette 0jeblik. Hendes stetnme. Hendes varme. Dette lille nik. Hendes stolthed. Hendes glrede. Tanken. Ren og klar. Det var det, der gav os viden. Våbnet. <ler gav svar. Aften var.det. Da begyndte drengens ung<lomsår for en kreds af proletarer i Kommunens Gård. Carl Scharnberg. 3

4 CHEMINOVA A/s Sterling Spedition A/s H0RSIUETTEN 10-TASTRUP TLF LEMVIG AMAGER LANDEVEJ 119 TLF E. A. G. FODERSTOF A/sAmmonia ALHOLMVEJ 55 GULDAGER TLF VALBY TLF

5 Kebenhavns havn ved nytår 1975 I K0benhavns Havneblad g0r havnedirekt0r Eigil Andersen falgende status for K0benhavns havn ved årsskiftet Året 1974 blev for havnens vedkommende, som det er tilfreldet på så mange andre. områder, prreget af oliekrisen. Den startede som bekendt i efteråret 1973 og påvirkede allerede dette år, således at vor olieomsretning faldt med godt 2 pct. i forhold til 1972 i stedet for - som det hidtil havde vreret normalt - at stige med ca pct. i forhold til det tidligere år. I 1974 faldt omsretningen af olie yderligere, således at vi - når disse linier skrives - regner med et fald på ca. 14 pct. i 1974 i forhold til 1973 for oliens vedkommende. Årsagen var forst oliemanglen, men selv om manglen nu indtil videre er afhjulpet, er prisen på olie steget så meget, at man på alle hold har sparet så meget på olien som muligt. Dette samt en meget mild vinter har bevirket nedgangen. Mens vi i de f0rste 6-7 måneder hav de opgang i omsretningen for andre varers vedkommende, har dette nu rendret sig til en nedgang. Årsagen hertil er klar. Dels hrenger det sammen med nedgangen i byggevirksomheden, dels i det hele taget med den 0jeblikkelige 0konomiske situation. Besejlingen har i vreret prreget af fald i linieog passagertrafikken, og hvad angår den faste rutefart; er denne blevet bernrt af indskrrenkninger i sejladsen på Sverige og Finland. Hele den 0konomiske situation - den forventede nedgang i omsretningen og det strerkt stigende omkostningsniveau - vil også få indflydelsepå havnens 0konomi. Mens vi således i 1973 havde et positivt driftsresultat på 8,4 mill. kr. samtidig med, at vi kunne for0ge vore afskrivninger og henlreggelser med knapt 2,4 mill. kr. i forhold til 1972, viser kalkulen for 1974, at vi regner med et driftsresultat på godt 4,7 mill. kr. eller 1/2 mill. kr. mindre end budgetteret for I 1975 budgetterer vi kun med et driftsresultat på l/ 4 mill. kr. T denne forbindelse er det dog vrerd at notere sig, at vi ikke har foretaget nogen forh0jelse af havneafgifterne siden 1 %7. Det er vist meget få områder, hvor der ikke i l0bef af disse år er foretaget endda betydelige takstforh0jelser. Vi håber selvf0lgelig, at den 0konomiske situation inden alt for lrenge vil vende sig til det bedre - også for olieimportens vedkommende. Dette sidste bestyrkes faktisk at de store udvidelser, der har fundet sted på Prnvestenen. Vi har. således inden for det sidste års tid opfyldt ca ~ 2 areal pg Pr0vestenen eller en for0gelse af denne på godt 20 pct. Af disse arealer er allerede en ID.eget bety'delig del lejet ud, og på dem er opf0rt eller under opforelse en tankkapacitet på ca m 3 eller en for0gelse af Pr0vestenens tankkapacitet på ca. 30 pct. Herudover er der projekteret en udvidelse af t~nkkapa citeten med godt m 3. Havnevresenets udvidelser på Pr0- vestenen har kostet ca. 16 mill. kr. Vore investeringer i 1974 vil bel0b sig til nresten 21 mill. kr., og i 1975 regner vi med at bruge ca. 32,S mill. kr., altså meget store bel0b. De vigtigste arbejder, vi skal gennemfore i 1975, er dels etablering af et nyt ståldrek på Knippelsbro, en udgift der for havnens vedkommende vil be10be sig til ca. 3 mill. kr., idet K0benhavns kommune forventes at ville betale nresten 2/3 af de samlede omkostninger. Vi har derhos i efteråret 1974 fået havnebestyrelsens og ministeriet for offentlige arbejders tilladelse til at opfylde Redhavnen og den sydlige del af Kalkbrrenderihavnen. A/S Alborg Portland-Cement Fabrik 0nsker nemlig at leje Redhavnsområdet, hvorpå der skal opfores et st0rre cementsiloanlreg, således at selskabet også har et anlreg i Nordhavnen. Selskabet vi] leje hele Redhavnsområdet, der inklusive opfyldning vil andrage ca m 2 Vi skal s0rge for, at der etableres et 80 m langt anlregshoved samt en vanddybde på 9 m. Omkostningerne herved vil bel0be sig til ca. 5 mill. kr. På grund af den for0gede trafik gennem Frihavnen - bl. a. ved dette nye Redhavnsprojekt - vil det vrere n0dvendigt at flytte Århusgadeporten i Frihavnen mere mod nord. Denne flytning finder også sted for at forbedre til- og frak0rselsforholdene i Frihavnen i 0vrigt og for Frergehavn Nord området. En flytning af Århusgadeporten kan kun gennemf0res, hvis man opfylder den inderste del af Kalkbrrenderihavnen og omlregger Sundkrogsgade over denne opfyldning. En ny Århusgadeport med toldbygninger, opmarchpladser etc. vil koste ca. 5 mill kr., og opfyldningen af den inderste del af Kalkbrrenderihavnen samt omlregningen af Sundkrogsgade m. v. yderligere 5 mill. kr. Vi kan endvider~ kun opfylde den inderste del af Kalkbrrenderihavnen, hvis vi erhverver»knasten«herude eller ca m 2, som i dag tilh0rer A/S Ny Kalkbrrenderi. Vi har opnået aftale om et sådant k0b med dette selskab, men vi må samtidig betale visse erstatninger til de nuvrerende lejere her for den omlregning, der må ske for deres vedkommende, fordi de mister kajpladser. Udgifterne ved dette k0b og er- 5

6 S0NDERBOKG SKIBSVJERFT A/s v/ S0ren Andersen og S0nner A/S DET DANSK FRANSKE DAMPSKIBSSELSKAB TLF. (04) E.B. Transporter Jebsen Rhederi A/s Alt i transport - lnd- og udland SKIBBROGADE Tlf. (08) Tlf. Hanstholm (07) ÅBENRA TLF (04)

7 statningeme bel0ber sig til ca. 63/,i mill. kr., således at vore samlede omkostninger ved Redhavns- og Kalkbnenderihavnsprojektet kommer til at andrage ca. 2 J3/4 mill. kr. Der opnås mange fordele ved denne ordning; bl. a. vil vi nu vrere ejere af hele Kalkbrrenderihavnsområdet, hvilket er af meget stor betydning for fremtidige dispositioner i dette område. Vi håber, at disse dispositioner og anlreg vil bidrage til, at havnen fortsat kan virke på bedste måde for samfundet og for havnens kunder, og med disse ord vil jeg gerne 0nske alle, der har- deres arbejde i havnen, et rigtig godt nytår, samt sige tak for det gode arbejde, der er udfort i det forl0bne år. Skal det sorte kabinet fortsmtte? Resultatet af folketingsvalget den 9. januar vi! vrere kendt af alle gennem TV, radio og dagspresse. Det blev ikke den store folkelige tilslutning til det sorte kabinets kriseplaner som regeringen og arbejdsgiverne..havde håbet på. Ganske visl.gik Venstre 20 mandater frem. Men det skete på bekostning af de med regeringen forbundne partier, de såkaldte forligspartier, som efter det bedr0velige valgresultat som disse partier opnåede snarere burde kaldes»forlispartieri1e«. At der hersker surhed og forbitrelse hos Hartlings tidligere pai:t.nere er let at forstå. lkke desto mindre må Hartli1'lg nu s0ge fortsat ~t0tte hos disse partier eller hos andre partier i folketinget og det vil indebrere at regeringens helhedsl0sning vil få svrert ved at trrenge igennem i den form som den var trenkt fra regeringens og arbejdsgivernes side. Socialdemokratiet vandt 7 mandater tilbage af dem de mistede ved valget i 73. SF mistede 2 mandater, kommunisterne vandt et og VS kom overraskende ind med 4 mandater. Såvel SF som kommunisterne og VS har peget på Socialdemokratiet som det parti <ler efter deres mening b0r danne regering. De tre partier har givet udtryk for at de vil strrekke sig langt for at st0tte en socialdemokratisk regering, dog under skyldig herisyn til hvad disse parter har lovet deres vrelgere. Det s~kaldte Fremskridtsparti kom ind med 24 mandater. Da dette parti er fuld af overraskelser og undertiden knapt selv ved hvad de vil, kan del ikke på nuvrerende tid forudses hvilken rolle de vil komme til at spille i den kommende tid. Men da Hartling jo tilsyneladende for enhver pris 0nsker at bevare taburetterne, skal man ikke blive forbavset, hvis Glistrup skulle gå ind i et regeringssamarbejde med Venstre. Andre krrefter indenfor og udenfor Socialdemokratiets og LO-ledernes kreds kunne trenke' sig en regeringskoalition mellem Venstre og Socialdemokratiet, eventuelt med tilslutning fra de radikale og andre. Alt står imidiertid, mens disse linjer skrive~, hen i det uvisse. L0sningen vil i alle tilf relde komme så sent, at vi forst vil kunne komme med yderligere kommentarer i nreste nr. af bladet. Og imens går overen,skomstfor.handlingerne deres trrege gang, ja de står nresten helt stille. Når arbejdsgiverne regner med at regeringen vil skride ind, vil de ikke vrere tilb0jelige til andet end til skinforhandlinger. Og imens udviklingen går sin skreve gang, nrermer vi os foråret. Det kan nemt blive et varmt forår. L. R. Arbejdslesheden er skabt med fuldt overlreg At Hartling-regeringen fartsretligt har fremkaldt arbejdsl0shed inden for byggefagene i den naive tro, at så ville bygningsarbejderne uden videre s0ge over i eksporterhvervene er velkendt af enhver, ja, regeringen selv praler ligefrem af denne»bedrift«, som skabte alvorlige problemer i mange hjem. Under valgkampen kom det imidlertid frem at regeringen og arbejdsgiverne havde gjort sig endnu flere uhrederlige anstrengelser og endnu flere kyniske metoder end man skulle tro, at folk der ynder at kalde sig»ansvarsbevidste«ville vrere i stand til. På et valgm0de på sukkerfabrikken i Nyk0bing F afsl0rede den socialdemokratiske folketingskandidat Lysholt Hansen, hvilke rrevestreger regeringen og arbejdsgiverne har benyttet sig af for at fremkalde den arbejdsl0shed, som i indevrerende overenskomstsituation er beregnet til at gennemtvinge forringede 10nog arbejdsforhold for 10narbejderne. Lysholt Hansen er ikke nog~n. tllfreldig person. Han er formand for finansudva~get og bestyrelsesmedlem i Danmarks Nationalbahk og er således en mand <ler må formodes at vide hvad han taler om. Lysholt Hansen kunne på m0det afsl0re, hvorledes industrien ifolge Nationalbankens unders0gelser har t0mt sine Jagre som aldrig for, i stedet for at holde produktionen i gang. Ifolge dagspressen, påviste Lysholt Hansen at de danske arbejdsl0nninger ikke var nogen hindring for de danske eksportbrancher, men at dansk eksport klarede sig 7

8 Green ex u AKTIESELSKAB Denkers Skibsproviant H. K. Samuelsen SHIPPING og INTERNATIONAL SPEDITION A/S S0NDERBORG TLF. (04) S0NDERBORG TLF. (04) AALBORG. DENMARK 8

9 (~ helt godt på verdensmarkedet. Det hedder bl. a. i Lysholt Hansens valgtale: - Jeg synes, at Hartling i det hele taget skulle lade vrere med at fortrelle vrelgerne noget, der ikke passer. Det passer jo ingen steder, at 10nomkostningerne forhindrer dansk industri i at konkurrere. De lagre, der nu t0mmes og det faktum at vi blandt alle vesteuroureiske lande klarede os bedst hvad industrieksporten i 1974 angår, viser det stik modsatte. Fra januar til oktober sidste år, steg industrieksporten fra 18 til 25 milliarder kroner, hvilket er månedlige stigninger på procent i forhold til året for, oplyste Lysholt Hansen til stor forbitrelse for regeringens talsmand på m0det med arbejderne på sukkerfabrikken. Lysholt Hansen mindede om, at ganske vist har landet 0konomiske problemet, men det b0r dog ikke give anledning til at male Fanden på vreggen: - Efterhånden må de fleste vel kunne se, at Hartling har forberedt dette valg i månedsvis, ligesom hans helhedsplan er blevet til for lrenge siden. At påstå noget an~et er det rene bluff. Man skal lade vrere med at pukke på 10nningerne, for de er kun en del af omkostningsstigningerne. Desuden synes jeg også, at det er vrerd at minde om, at samtidig med at industrieksporten går fint, så er der også det pluspunkt at importen fra udlandet er faldet ret voldsomt det seneste halve års tid. Lysholt Hansen påpegede desuden på m0det, at ikke kun ifolge Nationalbankens årlige optrelling af industriens lagre kan man se, at der manipuleres med ledigheden: - Det har mange fremtrredende erhvervsfolk selv sagt mig. Direkt0ren for Nyk0bing F. sukkerfabrik, Vagn Christensen, som også er formand for den lokale arbejdsgiverforening, kunne på m0det kun bekrrefte, at dansk industri i vid udstrrekning er i frerd med at t01nme sine lagre, som man fik til at bugne i sommeren 1974, hvorefter man begyndte masseafske.digelserne over hele landet. Maskeret lock-out Også fra anden side er ovenomtalte arbejdsgiverman- 0vrer blevet bekrreftet, bl. a. gennem Danmarks Statistik. For almindelige mennesker at se, ligner disse man0vrer en dårligt. maskeret form for lockout. Det er i denne forbindelse vrerd at minde om at hyis vi andre affolker en arbejdsplads, bliver vi slrebt for arbejds»retten«og id0mt en bod. Men det ser ud til at arbejdsgiverne, ustraffet og med regeringens velsignelse, kan srette over arbejdere på gaden,. -uden at der sker dem noget af den grund. Observat0r. Stiftet den 25. januar sang Sangaften hver mandag fra kl lokalet, Korsgade 49, o. g. Indmeldelse enten som sanger eller passivt medlem kan ske til en af undertegnede: Jingen J0rgensen, formand. Tlf '5. Hardy Bent J~nsen, kasserer. Tlf. AM Max B0rge Pedersen, DFDS, Larsens Plads. Kontingentet er 20,00 kr. årligt. Kollega! Meld dig ind i KAS - Havnens Sangforening. For hårdt job Nedenstående har vi klippet fra»k0benhavns Havneblad som igen har klippet fra Dansk Toldtidende. M0nstringsforretningernes bortfald får mig til at mindes folgende tildragelse fra de gode, gamle dage. For snart mange år siden var en ung toldassistent på et fynsk toldkammer i frerd med at udfrerdige en s0fartsbo,g til»musse«, en dame af byens lette kavaleri. Musse havde fäet hyre som kok på en bornholmsk galease. Under bogens udfyldning var toldassistenten nået til besvarelse af sidste sp0rgsmål i afsnittet om bogejerens signalement og spurgte:»har De srerlige kendetegn?««jo, svarede Musse på sit fynske,»jre har et moersmrerke.hvor sidder det,«spurgte toldassistenten, som ikke umiddelbart kunne få 0je på noget modersmrerke. Lille pause. Så 10d det fra Musse:»De' ve' jre s'gutte fortrelle te' dig.«der gik 14 dage, så.kom Musse for at afm0nstre.»nå,«sagde toldassistenten,»det var ikke nogen lang hyre.nej,«svarede hun,»det. var for hårdt. Kok om dagen og h0ne om natten - og så sammen med fire bornholmere.«9

10 NYHED. carmenarr brus L. V. TRANSPORT A/s RA VNEVEJ - ESBJERG TLF. (05) verdens hurtigste og dygtigste hårt0rrer -torrer Deres hår op til 3-4 gange så hurtigt som alm. hårtorrerc, og sretter det samtidig i en elegant frisure. Termostatsikret. 2 hastigheder : En til lyntorriug, en til hårsretning. Aftagelig borste. Legende Jet at håndtere. Vregt 400 g. NORDISKE KABEL OG TRAADF ABRIKKER A/S VESTAFRIKA DANSK AFRIKANSK CO. NORDSTEN St. Kongensgade 114 K0benhavn K. Tlf

11 Kan v1 foglig spille op til giganterne? Af JOHN M0LGÅRD ri Hvad kan vi g0re fagligt og politisk for at tmmme de multionale selskaber, så de i h0jere grad er samarbejdsvillige med arbejderbevmgelsen i de forskellige lande, sp0rger John Molgaard, oplysningssekretmr i Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund. De multinationale selskabers magt er voksende. Kapitalen har ingen landegrrenser. F9r dem er det altafg0rende, hvor den st0rste profit er at hente. At de store har magt kan bedst illustreres ved tal: General Motor har f. eks ansatte, det samme som LO's medlemstal - eller vort bruttonationalprodukt i Danmark er det samme, som nogle af selskaberne har i omsretning. Flere af dem har en monopolagtig stilling på markedet, og hermed folger en enorm politisk magt og indflydelse. Denne magt er ofte sammenvokset med overklassen og hermed. også den 0verste militrere ledelse. F.eks. kan man undre sig over, da regeringen i Iran i 1951 nationaliserede olieselskaberne. - Hvad skete der? Regeringen blev styrtet. Eller da man i Guatamala overtog det multinationale selskab»united Fruit ITS«bananplantage - historien gentog sig - regeringen blev styrtet. Et sidste rystende eksempel er Chile, hvor det bl.a. klart fremgår af Russel Tribunalets kendelse, at et af verdens st0rste multinationale selskaber ITT har vreret så strerkt involveret i at vrelte pnesident Allende. Alt det som arbejdernes' og b0ndernes organisationer havde opbygget gennem årtier forsvandt i et blodbad på en enkelt nat. Overklassen, enkelte multinationale og fremmede reaktionrere krref ter brugte en militrerjunta til at srette demokratiets krrefter ud af spillet. Den demokratiske styreform står på spil Derfor er det ikke for meget sagt, at vor st0rste udfordring er disse selskabers magtpositioner. Den demokratiske styreform står på spil i kampen mod disse selskabers verdensherred0mme. Det er isrer galt i de området, hvor arbejdernes organisationer har opnået et parlamentarisk flertal. Her bryder interessemodsretningerne ud i lys lue - forst gennem en hetz, mistrenkeligg0relse af de faglige og politiske ledere (det har vi også set i Danmark - det r0de kabinet) og lykkes det ikke herved at generobre magten - ja, så går man ikke af vejen for et militrerkup. Men hvad kan vi g0re fagligt og politisk for at tremme disse giganter, så de i h0jere grad er samarbejdsvillige med arbejderbevregelsen i de forskellige lande. Jeg tror f. eks. ikke på, at man gennem aftaler fra land til land kan få dem til at f0lge en mere fornuftig politik. Hermed mener jeg, at de skulle blive mere humane og trenke i verdenspolitiske baner med en fredelig sameksistens og et solidarisk syn på menneskeheden. I det efterf0lgende skal jeg fors0ge 'at se på de muligheder, jeg mener, der er på kortere og lrengere sigt. Mange husker sikkert i forbindelse med debatten om for eller imod frellesmarkedet, at tilhrengerne brugte det argument, at når vi blot kom ind, så ville vi også kunne klare de problemer, vi har med de multinationale selskaber. I dag ser vist alle, som blot er en lille smule n0gterne, at det var eri»and«. Fcellesmarkedet fremmer stordriften Modstanderne havde ret, frellesmarkedet er opbygget som en produktionsmodel, som fremmer stordriften. Frellesmarkedet er og bliver et monopol, og de som tvivler, kan blot lrese Frellesmarkedsdomstolens kendelse om Continental Can. Domstolen erklrerede ret så interessant, at Romtraktaten ingen muligheder giver for at skride ind overfor det opk0b af en anden stor virksomhed, som Continental Can foretog. Frellesmarkedet har altså ingen farbar vej. Det af g0rende udspil og slag må komme fra fagbevregelsen. Og her er det ikke nok, at vi i den vestlige verden lregger en strategi; vi må have fagbevregelsen i 0st-landene med, idet de multinationale selskaber er i fuld gang med at k0be sig ind i den 0st Lige verden. Hvorfor? Fordi de her kan få produceret billigere end i den vestlige verden. Og det betyder i virkeligheden, at arbejdspladser i den vestlige verden nedlregges og flyttes 0st over. Det samme er tilfreldet med udviklingslandene, hvor det hrevdes, at selskaberne sparer op til 80 pct. af 10nomkostningerne. Hertil kommer, at de ofte krrever en lrengere årrrekke skattefrihed, når de etablerer sig, hvilket betyder, at landet låses fast i en bestemt samfunds0konomisk udvikling. Derfor må strategien lregges på et verdenspolitisk plan, og sp0rgsmålet, som her melder sig - er om den faglige organisatoriske opbygning er strerk nok. Her har jeg mine tvivl; vi b0r nok langt strerkere 11

12 N. P. HANSEN. & CO. A/s CONSERVES F ABRIKKEN DANICA A/s Slagelse Tlf STER HAVN, ODENSE SPEDITIONSFORRETNING TLF FRUGT- og GR0NTKONSERVES ST0T DIG SELV K0B DANSK 1-S Faaborg Jernsb?Jberi og Maskinfabrik (St~vedor.e) ) TLF. (09) HAVNEGADE 10 - FREDERIKSHAVN TLF. (08) Ho6ro Skibsvcerft vi R. Brink Christensen Dansk Hydraulik Industri A/s HAVNEN TLF. (08) JUELSMINDE 12

13 satse på de brancheopbyggede internationaler, og her stille direkte krav til de multinationale selskaber om mindsteoverenskomster, som skal grelde for alle de lande de slår sig ned i. Denne strategi krrever, at vi får koordineret de arbejdsretlige regler, idet det skal vrere mulig at srette en konflikt i gang overfor et selskab i hele verden. Dette giver naturligvis problemer i de lande, hvor d~r er en svag eller bureaukratisk fagbevregelse. Forbrugerboycot en mulighed Her må det nreste skridt vrere ivrerksrettelse af en forbrugerboycot af det enkelte selskabs produkter. Det krrever igen en meget oplyst og bevidst 10nmodtagergruppe, derfor er det samtidig n0dvendigt, at man sretter ind på et stort stykke oplysningsarbejde fra fagbevregelsens side. Ved siden af denne strategi skal vi på det politiske plan arbejde for, at selskaberne kommer ind under en samfundsmressig kontrol. Dette krav skal ses i sammenhreng med, at de multinationale har magten over de energikilder (uran, olie, kul og gas), som vi har til rådighed i verden. Og vi b0r her på det verdenspolitiske plan (FN) rejse en debat, om ikke energikilderne burde vrere alle menneskers f relles eje og ikke enkelte lande og selskabers. I kraft af deres magt kan de nemlig fordele rigdommen. (Oliekrisen). Hvad var f. eks. mere naturligt, end at de meget fattige lande havde energien delvis gratis, således at de kunne få opbygget deres landbrug og på denne måde få sulten jaget fra landet. (Mere end 2 milliarder mennesker sulter, mellem pct. af deres b0rn d0r af sult inden det fyldte femte år). Y derligere argumentation skulle vrere u00dvendigt - skal vi opbygge en anden og bedre verden, må kampen på lrengere sig vrere en strerkere kontrol med produktionsmidlerne og for enkelte af dem en direkte samfundsovertagelse. HUSK at slettelse uden varsel if0lge lov af 1. april 1970 skal foretages omgående, dersom der skyldes over 8 ugers kontingent Der er stadig ingen restancefrist pr. 31. marts Oplysningssedler om ferie- og segnehelligdagsbetaling Som en srerlig service har foreningen tidligere kunnet udarbejde opg0relse over den samlede årsfortjeneste ved beskreftigelse hos medlemmer af Foreningen af Arbejdsgivere ved K0benhavns Havn. Skattevresenet har imidlertid pålagt arbejdsgiverne at udfrerdige oplysningssedler for hver enkelt 10nmodtager. Den af arbejdsgiveren udfrerdige oplysningsseddel skal an give den i indtjente 10n ( eksklusive ferie- og s0gnehelligdagsbetaling) og den i 10nnen fratrukne skat. Herudover skal foreningen, der i kraft af kollektivaftaler, forestår beregning af ferie- og s0gnehelligdagsbetaling, udfrerdige supplerende oplysninger, der for hver enkelt 10nmodtager angiver den i 1974 ialt indenfor foreningens område indtjente ferie- og s0gnehelligdagsbetaling og den heri indeholdte skat. Der er altså tale om 2 forskellige oplysningssedler, der vil blive udleveret således: Arbejdsgiverens oplysningsseddel vedr0rende fon kan afhentes hos den pågreldende arbejdsgiver. Foreningens oplysningsseddel vedr0rende ferie- og s0gnehelligdagsbetaling. Den i indtjente ferie- og s0gnehelligdagsbetaling, der i overensstemmelse med den srerlige ferieordning alene beregnes af foreningen, vil blive opgivet på en speciel oplysningsseddel, der vil blive udleveret således: 1) Personlig henvendelse Henvendelse til foreningens kontor, Nybrogade 14 fra den 3. februar mellem kl. 9 og 16,30. 2) Forsendelse pr. post L0nmodtagere, der måtte 0nske at få denne oplysningsseddel tilsendt pr. post, bedes angive CPR.nr., navn og adresse på lister, der er fremlagt på udm0nstringskontoret i T0mmergraven og udm0nstringskontoret i K0benhavns Frihavn. Henvendelse kan også rettes til foreningens kontor (tlf , lokal 13). 3) Faste arbejdspladser L0nmodtagere, der dagligt m0der til arbejde i samme virksomhed uden ny m0nstring kan efter nrermere aftale med arbejdsgiveren få oplysningssedlen vedr0rende ferie- og s0gnehelligdagsbeta- 13

14 Chr. Hansen's Laboratorium Sankt Annre Plads 3 - Telefon K0benhavn Så til s s... Der er vist ikke ret mange som ved, at Esso er blandt de st0rste rederier i Danmark med en samlet tonnage på tons d0dvregt inden udgangen af Alene i 1974 transporterede Esso-tankskibe under dansk flag over 5 miuioner tons råolie og olieprodukter ud over hele verden. Det er bl. a. denne gren af Esso's mangesidede virksomhed, som har gjort selskabet til den st0rste leverand0r af energi til det danske samfund. -ermer'eadde.._.9 PINDSTRUP FODER INDUSTRI RYONGAARD - TLF. (06) PINDSTRUP Vognmand DYHR K0RER FOR ALT OG ALLE lngemannsalle 44 - Esbjerg Tlf Age Christensen SPEDITION M0RUPSGADE 8 - ÅLBORG TLF. (08), AXEL PRIOR AKTIESELSKAB Bredgade 33 - K0benhavn K. J esper Christensen & Co. VIN ENGROS OG IMPORT B.F.J. FOOD LTD. N0RREGADE 28 K0BENHAVN K. SAL TGADE 2 - RIBE 14

15 ling udleveret fra virksomheden, <ler kan rekvirere opg0relsen fra arbejdsgiverforeningen. Arsopg0relser Den af föreningen udarbejdede oplysningsseddel vedr0rende ferie- og s0gnehelligdagsbetaling vil samtidig indeholde srerskilt oplysning om den 10n (årsopg0- relse), <ler har dannet grundlag for beregning af fe. rie- og s0gnehelligdagsbetaling for Denne oplysning er alene til orientering, således at l0nmodtageren kan sikre sig, at de fra arbejdsgiverne modtagne oplysningssedler udviser en fortjeneste, <ler ialt svarer til det på årsopg0relsen anforte bel0b. Januar (sign.) f0rgen Lundgren Foreningen af Arbejdsgivere ved K0benhavns Havn (sign.) 0jvind Larsen Havnearbejdernes Frellesforbund Frankrig Udkigsposten Frankrigs handelsflåde vil i år vrere 10 mill. brt. Nu planlregges det at udvide flåden til 20 mill. brt. i 5 års perioden Med henblik på brrendstofsituationen vil tankskibsflåden blive udvidet med 7 mill. brt. i samme tidsrum. U.S.A. U.S.A.s flod- og kanaltrafik ventes at blive fordoblet inµen år 2000, og kysttrafikken ventes firedoblet i samme periode, siger en prognose. Polen Den polske kuleksport til Danmark forventes at blive på 3 mill. tons i Den totale polske eksport af kul ventes at blive 21 mill. tons i 1975, stigende til 26 mill. tons i 1980 og 30 mill. tons i Rostock Der moderniseres og udbygges til stadighed i Rostock og godsomsretningen er nu på 16 mill. t. Heraf består de 5,5 mill. t. af stykgods, 5,5 mill. t. af bulklast og 5 mill. t. af olie. Nu har man også uddybet indsejlingen til 13 m, således at bulkskibe op til t. og tankskibe op til t. kan gå til kaj. London havn med i containerrederi Comprehensive Shipping Co., hvoraf 75 % ejes af Port of London Authority, har startet en ny containerlinie fra London til Fjerne 0sten via Sibirien, oplyser Svensk Sjöfarts Tidning. Ny oliehavn Ved Antifer ved Seinens munding bygger Frankrig en ny, stor oliehavn for store skibe. I 1975 kan t. tankere komme til, og året efter er <ler dybde til tonnere. Svenskerne kober sig ind i EF-rederi Den svenske Brostr0m-koncern vil for en ikke nrermere angivet sum k0be sig ind i det hollandske rederi, Holland America Line. Aftalen giver den svenske koncern et vigtigt ståsted i EF's transportsektor. Samtidig får det hollandske HAL en tiltrrengt 0konomisk indspr0jtning. Det menes, at Brostr0m-koncernen vi! opk0be 40 pct. af aktierne i rederiet. Sverige tror på olie i 0stersoen (Fra Havneblad). Trods fem års resultat10se olieboringer i Sverige har det halvstatslige olieselskab Olieprospektering AB ikke mistet optimismen. Olieprospektering forestår pr0veboringer, hvoraf man i de forl0bne fem år har företaget 60. Kun i et enkelt tilfrelde er man st0dt på spor af olie ved Gotland. Russerne har imidlertid flere gange fundet olie i deres 0sters0-område, og dette giver svenskerne visse forventninger, fordi bundforholdene er de samme i de to landes områder. Hidtil har svenskerne investeret 112 mill. svenske kr. i pr0veboringerne, og man regner med at anvende yderligere 38 mill. sv. kr. i de kommende tre år. (Fra K0benhavns Havneblad). 15

16 Andels-Ke:idfoderfabrikken FYN L0SNING TLF. (05) AMALIEGADE 36 K0BENHAVN K TLF Ove Juel Christensen Stubbelebsgade 3 - Tlf Kebenhavn 0. a-j VIN EN GROS Vilh. Albertsen & Co. (Spedition) LK SPEDITION ARHUSGADE 128 A 2100 K0BENHAVN 0 TLF Baggesensgade 8 K0benhavn N. Tlf

17 Arbejdsgivernes valgkamp Arbejdsgivern es andel i valgkampen og deres rolle som de egentlige ophavsmrend til Hartlings såkaldte helhedsplan er efterhånden åbenbar for enhver. I det efterf0lgende fortrelles om hvorledes arbejdsgiverne også ud0ver valgtryk indenfor egne rrekker. Ifolge grundlovens paragraf 77 har enhver borger ret til i tale og skrift at give offentlig udtryk for sine tanker og meninger, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde genidnfores. Denne paragraf fra Danmarks Riges Grundlov kom mig i hu, da jeg lreste folgende lille notits i BT den 10. januar, dagen efter folketingsvalget: Valgpenge til Venstre Pengegaver til den konservative valgpropaganda var med til at tvinge partiet til at gå tilbage. Mange af pengene blev givet under betingelse af, at de konservative ikke ville fore deres kampagne mod Venstre. Bitterheden i partiet er voldsom efter det sviende nederlag. Da man i begyndelsen af valgkampen henvendte sig til partiets hidtil trofaste stotter, var svaret på bonnen om penge de fleste steder:»denne gang får I halvdelen af, hvad vi plejer at give. Den anden halvdel får Venstre. Men I får kun jeres halvdel under den betingelse, at I ikke går afgorende imod Venstre og helhedsplanen.«ja, således skrev man i BT da~en efter valget. Nu er det jo ikke noget nyt at pengestrerke kredse dikterer de borgerlige partier hvilken politik de skal fore, både for og efter et valg, men det er noget nyt, at et borgerligt blad selv offentliggor, at de er lagt i sprendetroje. Men fornemmer ligefrem arbejdsgivernes loftede pegefinger, når de uddeler ris og ros (og penge) til sine stottepartier. Krere venner, siger man, nu vil vi gerne se om I er sode og rare born. Er I det, så kan det godt vrere at I nreste gang får en chokoladebolle oven i iskagen, men så må I også vrere meget sode og gore som far siger. Se nti til vores lille Poul; er han ikke en sod dreng? Når vi siger til ham, nti skal du sorge for, lille Poul, at fagbevregelsen ikke får adgang til at forhandle de faglige overenskomster, så gor han som vi siger. Og vi siger til ham: du skal sorge for at arbejderne ikke får udbetalt deres overenskomstmressige dyrtidstillreg og du skal forlrenge de greldende overenskomster urendrede, så ved vi at han også på dette punkt er til at stole på. Vi har også nogle sociale og kulturelle nedskreringer, som du kommer til at tage dig af, men som den sode dreng du er, så ved vi, at vi kan stole på dig. Vi ved godt, at nogle af de andre drenge indenfor familien ikke altid har vreret lige sode ved dig, men vi har talt med dem og sagt, at de skal lade dig vrere i fred og for at betone, at det er alvorligt ment, har vi taget det halve af deres lommepenge, med truslen om at vrerre kan ske, dersom de ikke opforer sig ordentligt fremover. Dette er frit oversat fra BT's notits af Lad os endnu engang mindes grundlovens ord: Enhver har ret til på tryk, i skrift eller tale at offentliggore sine tanker. Ak, ja! Enhver har retten, men kun få har magten. c.c. Afsl0rende tal Dagbladet»Land og Folk«kommenterer i en leder de afsforinger om udenrigshandelen og arbejdsgivernes manipulationer, som er kommet f rem under valgkampen. Bladet skriver bl. a. Udenrigshandelens nyeste tal er det kraftigst trenkelige dementi af den stadige dommedagsprrediken mod lonmodtagernes indtregter. De viset, at lonnen ikke har skadet den danske konkurrenceevne. Danmark har den storste stigning i industrieksporten i kroner som i mrengde af alle Vesteuropas lande! Tilmed falder importen voldsomt. På grund af dalende hjemligt forbrug, der skyldes regeringens nedskreringer, tvangsopsparing og bevidst fremkaldt arbejdsloshed. Et arbejdsloshedstal på valgdagen i nrerheden af de er resultatet. Venstre-regeringen ville bruge arbejdslosheden til at fremme sin politik. Der er nu fremkommet tal, der viset, at arbejdsgiverne ligesom regeringen bevidst har skabt arbejdsloshed. De har solgt ud af lagrene for at kunne standse produktioner og kaste folk på gaden. De bruger arbejdsloshed, de selv skaber, som terrorvåben i deres overenskomsttaktik. 17

18 Tips for havnearbeidere vedr. selvangivelsen INDTJEGTER A-indkomster (for skattetriek): 1. Um + feriepenge heraf 2. Dagpenge: Ledighed, sygdom 3. Godtg0relse (direter) Fagf. m.v. 4. Folke-, lnvalidepension samt ATP. 5. Anden 4-indkomst (visse off. ydelser). 6. Samlet A-indkomst overfores til side 4 pkt. I a. B-indkomster: 7. Underholcsbidrag (til hustru) visse off. ydelser, l0n som privat hushjrelp, soldaterl0n, anden 8 - indkomst. Samlet ~-indkomst overfores til side 4 pkt. I b. 8. Overskud/uncierskud Hus, sommerhus, ejerlejlighed: Se vejiedningen på srerskilt skema s. 20, der skal udfyldes. 10. Renteindtiegter (også hustru's) a) Bank/Sparekasse Renter og indestående - herunder bunden opsparing 1974 opgives. (Dog ikke lndeks). b) Obligationer/Pantebreve: Renter og kursvrerdig opgives. Renteindtregterne fra a) og b) lregges sammen og overf0res til side 4 pkt. I e. 11. Aktier og A11delsbeviser: Udbytte og Kursvrerdi påf0res srerskilt skema s. 10 A. Slutbel0b indf0res derefter under pkt og derfra til side 4. Pkt. I f. VEDR. FRADRAG 14. Fast lonmodtagerfradrag. 20 pct. af l0nen - og normalt h0jst kr. m e n, hvis man har arbejdet i havnen hele året skal man ikke bruge l0nmodtagerfradraget. På grund af vore srerlige arbejdsforhold må havnearbejdere fradrage et st0rre bel0b - nemlig KR Dette fradrag drekker fagforening, arbejdst0j, over- og natarbejde og transport fra m0nstring til arbejdsplads. På en blank linie under pkt. 14 anffllres : Fradrag som havnearbejder KR ,-. Under pkt. 14 har man også lov at fradrage udgift til befordring mellem hjem og arbejdsplads, men, befordring må. kun fradrages, hvis man har en udgift på mindst kr. og herfra skal trrekkes kr. hvad der giver el mindstefradrag på 100 KR. K0rsel med bil, motorcykle ell. knallert kan fradrages efter km-takst, men i så fald skal man bruge et srerligt skema s. 34. Hvor offentlige trafikmidler kan benyttes, må dog kun fradrages et bel0b svarende hertil!! Hvis man ikke 0nsker at benytte det srerlige fradrag på kr., må man i stedet fradrage de faktiske udgifter efter falgende satser: Fagforening: kr klubkontingent. Arbejdstoj: kr Overarbejde: af mindst 3 timers varighed i tilslutning til normal arbejdstid kan fradrages med kr. 12,50 pr. dag. Natarbejde: kr. 8,50 pr. nat. (må ikke bruge begge fradrag for samme aften/ nat). Befordring i havnen kr.? Kan ikke opgives med fast belob, men skal kunne sandsynliggores! ANDRE FRADRAG: 15a.) Renteforsikring og lndekskontrakt. 15b.) Fortsrettelsessygekasse og Ulykkesforsikring udgifter herunder kan fradrages fuldt ud! 16. Livsforsikring og b0rneopsparing m.m. Prremier indtil kr. må fradrages - her må medtages kr. 65 for gruppeliv i 1 är. 18. Underholdsbidrag samt b0rnebidrag fradrages fuldt ud! Modtageren (evt. kontoret) anf0res. 19. Andre fradrag: Direter kan fradrages her med 60 kr. for heldagsm0de - kr. 30 for halvdagsm0de, og hvor natophold benyttes kr De samlede fradrag overfores til side 4 - pkt. I i 22. Renter af greld : Renter af greld kan fradrages fuldt ud - men skal kunne dokumenteres! Ved afbetalings k~b. hvor der betales rente af den til enhver tid resterende del af k0besummen, er rente fradragsberettiget! Det afhrenger af k0bekontraktens ordlyd, hvoraf renten skal fremgä - Finansieringsgebyr kan ikke fradrages! Ved k0b' af båd, bil, m0bler og lign. kan der vrere en stor årlig renteudgift. Greld og priorit~tsrenter fra ejendom overf0res fra ejendomsskemaet til pkt. 22. Anden greld og renter heraf skal man påf0re under pkt. 22 med angivelse af f0lgende: kreditor (firma) - k0bsår - rentefod - restgreld pr. 31 / renteudgift. Samtlige renteudgifter lregges sammen og overfores til side 4 - pkt. I 1. Opgorelse af formue: Har man ingen formue skrives blot O side 2 f.n. pkt. 13 samt på side 4 under Il. 12. Men ellerl? skal man side 2 f.n. pkt. 12 anf0re f0lgende aktiver: bil - campingvogn, motorcykle - båd. I forvejen er i forbindelse med andre oplysninger angivet andre aktiver, og de samlede aktiver ffllres til side 4 pkt. Il. 22. Restgrelden pr. 31 / trelles sammen, og de samlede passiver overffllres til side 4 pkt. Il. HUSK at besvare sp0rgsmålene under pkt. IX og X at skrive selvangivelsen under i pkt. XI. 18

19 B.K.I. KAFFE er et rent dansk firma, der selv importerer og producerer. Firmaet beskreftiger ca. 50 mennesker. B.K.I. KAFFE findes i ca butikker over hele landet. transparenholier: Acetat Cellulose Polypropylen leveres i ruller og formater 0 PROVINSBANKEN -til at tale med

20 Julia. kiks, biscuits ogvafler.. JUL. A. J0RGENSEN A/S Datterselskab af GÖTEBORGS KEXF ABRIKS AB Helsingforsgade Århus N. Lind Jacobsen & Co. 4 / s BLOKKEN 62, 3460 BIRKER0D TLF

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5

FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5 PHILIP C PARTNERE ~dmka@nna J.nr. 7936-00 1 Dok. af 28. juni 2007 FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg Sam Zinglersen har ~nsket, at der efter hans d0d stiftes en ny fond, såfremt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS RegJstrerede RevisorerFRR Revisor@idziak.dk Fan"vej 7 4600 K"ge Tit. 56 63 11 20 Fax 56631164 CVRnr. 71474828 ARSREGNSKAB FOR 2003 Gardlauget Tylvten c/o Herbo-Administration

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

VEDT leg TER 2300 Kebenhevn S

VEDT leg TER 2300 Kebenhevn S Andelsforeningen Bastiansminde - Vedta=gter j Metr.nr. 3 a Sundbyvester I t'\-~~o " \ 1'1-0 Anmelder: Andelsforeniogen"Bastiansmind~ v/janl~~rsen Azeleegangen 2B VEDT leg TER 2300 Kebenhevn S FOR ANDELSFORENINGEN

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere