Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013"

Transkript

1 Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013 Aflagt ved menigheds og visionsmøde, d. 12. marts 2014 Vision for Them og Brande kirker I mødet mellem kirken og ethvert menneske i sognet Indbyrdes i vores daglige arbejde I Them & Brande Kirker vil vi være åbne. Vi vil være åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske. I Them & Brande Kirker vil vi være nysgerrige. Vi vil være nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal dørene være åbne også for eksperimenter. I Them & Brande Kirker vil vi være synlige. Vi vil være synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere, foreninger, institutioner og arbejdspladser. I Them & Brande Kirker vil vi være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie der strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider. I Them & Brande Kirker vil vi se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed; og derved kunne give rum for inspiration og oplysning, fællesskab og livsfylde. Tilsluttet af menighedsrådet den 11. juni 2009 Menighedsrådets arbejde: Mission: hvorfor er vi her? Menighedsrådet er sognets overordnede kirkelige ledelse. Menighedsrådsloven af 6. juni stk. 1 1

2 Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådsloven af 6. juni stk. 2 Menighedsrådet er et demokratisk valgt repræsentativt organ, der i fællesskab skal styre sognets anliggender. Der er 9 valgte medlemmer og 2 præster, som fødte medlemmer. Der afholdes møde en gang i hver måned undtagen juli og december. I 2013 har vi holdt et ekstraordinært møde i forbindelse med budgetlægning for Hvad arbejder rådet med? Menighedsrådet er til for at tjene hele sognet og dets folkekirkemedlemmer. Rådet bestyrer kirkegårdene og værner om og vedligeholder bygninger og inventar. Rådet godkender ændringer i valg af liturgi i Gudstjenesten Rådet står for daglig ledelse af medarbejderne, personalepleje, ansættelse af nye medarbejdere samt sikring af gode fysiske rammer. Medarbejderne kan deles i 3 grupper nemlig de frivillige, præsterne og kirkefunktionærerne. Præster ansættes efter indstilling af kirkeministeriet. Menighedsrådet er medlem af Landsforeningen af menighedsråd, hvor der kan hentes hjælp og inspiration til arbejdet. Hvert medlem af Menighedsrådet afgiver en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre hvervet i troskab mod den danske evangelisk lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menighed I perioden har vi skiftet formand, idet Birte Bent Andersen af personlige og arbejdsrelaterede årsager søgte om fritagelse fra formandsposten. Siden 1. maj 2013 har undertegnede fungeret som formand. Desuden har to rådsmedlemmer søgt og fået bevilget orlov på ubestemt tid. Derfor er 2 suppleanter indtrådt i rådet. Vi har på det seneste mistet Johan Dalsgaard vores bygningssagkyndige gennem mange år. I hans sted er valgt Steen Klercke. Der er syn af kirker, bygninger, kirkegårde og præstebolig hvert år. I 2013 havde vi provstesyn, som skal forekomme hver 4. år med deltagelse af provstiets bygningssagkyndige. De synspålagte opgaver og økonomien i forbindelse hermed, vil kasserer Bent Jul komme lidt ind på. 2

3 Arbejdet i de forskellige udvalg: Økonomi og personale udvalg: Der holdes møde 1 gang i måneden, og der arbejdes efter givne vedtægter. Udvalget har det praktiske ansvar for rådets økonomi og for kirkens personale. Kirkegårdsudvalg: Har holdt 2 møder i 2013 den ene gang med stiftets kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller. Denne skulle hjælpe rådet i gang med en passende indretning af Them kirkegård i forhold til det fremtidige behov. Her tænkes bl.a. på forskellige begravelses former. Det hele skulle gerne munde ud i, at kirkegården fortsat er et harmonisk og fredfyldt sted at komme. Vi har misset et møde med konsulenten i slutningen af 2013 pga. sygdom. Vi har et hængeparti på kirkegården i forhold til provstesynet i 2013, nemlig at få flyttet nogle gravmonumenter og malet gitteret omkring det gamle gravsted lige udenfor kirken. Desuden har vi et ønske om en mindesten til fællesplænen. Her mener Anne Marie Møller, at det er oplagt at genbruge Korsstenen som mindesten og placere den på en sokkel midt for hækken mod p pladsen. Desuden skal vi have mindelunden med de bevaringsværdige gravsten renoveret, hvilket også er beskrevet i planen fra kirkegårdskonsulenten. Aktivitetsudvalg: Mødes ca. x 4 årligt. I aktivitetsudvalget planlægges, hvilke aktiviteter, der skal igangsættes og hvornår. Udvalget skal have det økonomiske overblik, fremlægge mulighederne for menighedsrådet til drøftelse og fælles beslutning. Aktivitetsudvalget skal sørge for alt det praktiske omkring aktiviteterne. Udvalget har ansvaret for koordinering af de frivillige. Udvalget skal planlægge og afvikle visionsmødet / menighedsmødet og ikke mindst følge op herpå. Som noget nyt skal sognemedhjælper og organist medvirke i møderne for bla. at sikre en god fordeling af aktiviteterne i løbet af året. Personale: Der er sket flere ændringer i 2013: Til maj 2013 måtte vi tage afsked med vores graver gennem 8 år. Vi klarede sommeren ved hjælp af administrativ bistand fra graveren i Bryrup og ansættelse af ekstra gravermedhjælp på kirkegården. Midt på 3

4 sommeren fik vores daværende heltidsansatte gravermedhjælp nyt arbejde, så også hende måtte vi sige farvel til. Liselotte Nordlund blev i august ansat i medhjælper stillingen, hvilket vi er meget glade for. Menighedsrådet og hele personalegruppen har afholdt fællesmøde i maj 2013 mhp. at fremme samarbejdet og kendskabet til hinandens arbejde. Forsamlingen kom bla. med bud på, hvad hver især kunne bidrage med, for at få en super arbejdsplads. Der var store ønsker om en mere synlig ledelse, kalender møder og mere social/ uformel samvær og for nogles vedkommende bedre kontorfaciliteter. Der er nu kalendermøder, kontaktpersonen træffes ofte ved fredagskaffen og kirkekontoret er istandsat. De mange udfordringer på personalesiden har bevirket, at vi i menighedsrådet besluttede, at dele kontaktperson hvervet mellem et valgt medlem af rådet og en præst. Det er i dag således, at Thomas Høg Nørager fungerer som daglig leder og Evan Johansen varetager den mere administrative del af kontaktperson jobbet. Denne ordning er meget tilfredsstillende både for de ansatte og den daglige leder, og aflaster kontaktpersonen. Ordningen skal evalueres årligt. Midt i oktober kunne vi byde velkommen til vores nyansatte graver Lasse Fisker. Han kom midt i en travl tid, og faldt hurtigt til i personalegruppen. Han er allerede kommet rigtig godt ind i arbejdet, hvor der er mange udfordringer både med det praktiske arbejde og på det administrative område og i mødet med mange forskellige mennesker på kirkegården. Kor: I 2013 blev ungdomskoret nedlagt og de frigivne midler herfra kunne bruges til at ansætte en korleder til et ønsket børnekor. Musikpædagog Lisa Desireé havde opstart med koret i august 2013 og har med koret medvirket ved flere spaghetti gudstjenester. Koret øver i sognehuset hver mandag og tæller omkring 20 glade sangere fra kl. Lisa står endvidere for et nystartet voksenkor i privat regi, som dog må øve vederlagsfrit i sognehuset, mod at give flere koncerter/ eller medvirke ved nogle gudstjenester årligt. Vi har allerede haft glæde af koret ved julekoncerten og sidst ved spillemandsmessen. Årets gang i kirken: Der holdes gudstjenester på alle søndag og helligdage hele året i enten Them eller Brande kirke. Det er mit indtryk, at begge kirker benyttes af hele sognet. Nytårsdag er gudstjenesten rykket frem til nytårsaften, hvor menigheden har mulighed for at ønske hinanden et godt nytår. 4

5 24/3 2013: Palmesøndag årets højdepunkt: genindvielsen af Them kirke efter den 1 år lange lukning i forbindelse med renoveringen. Det blev en fantastisk dag med deltagelse af både biskop og spejdere samt alle aktørerne i forbindelse med renoveringen. Desuden et musikalsk indslag af en dygtig sopran. Hele påsken stod i genindvielsens tegn med mange kirkegængere, der ønskede at se kirken. 20/5 2013: 2. pinsedag: deltagelse i fælles gudstjeneste på Silkeborg Bad, hvor Anne Mette Ramsgaard Johansen medvirkede. 9/6 2013: 2. søndag i juni: udegudstjeneste ved Gjessø med efterfølgende madpakke spisning og musik ved organist Steen Jørgensens Trio. 11/8 2013: aftengudstjeneste i Brande med efterfølgende travetur i området. 1/9 2013: Jazz gudstjeneste ved Red Hot 4 i Them kirke med efterfølgende brunch. 15/9 2013: gudstjeneste med prædikant Anne Mette Jurgensen, brunch og foredrag ved Ernst Jurgensen. (kirkens udsendte via Dan Mission til Cambodia). 29/9 2013: Høstgudstjeneste i Brande med pynt af store solsikke og halmballer. Det var gammeldags offergang, som blev taget godt imod af kirkegængerne. 9/ : Gospel koncert med Rune Herholdt og konfirmanderne. Konfirmandernes glæde og begejstring havde en afsmittende virkning på menigheden, hvor mange forældre og bedsteforældre var med. 27/ : BUSK Gudstjeneste. 3/ : Alle Helgens gudstjenester i begge kirker med begge præster. Medvirkende en cellist. Der blev uddelt små buketter til de familier, der har mistet en pårørende. 3/ : Jagtgudstjeneste med en smuk pyntet kirke skoven i kirken og jagthornsblæsning. Efterfølgende gule ærter og hyggeligt samvær i Gjessø forsamlingshus. 15/ : de 9 læsninger. Der blev sunget mange julesalmer og en dygtig ung sanger medvirkede. Der er afviklet mange før julegudstjenester for de små dagpleje/vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn og flere andre. 24/ : 2 julegudstjenester i Brande og 2 i Them. Alle 4 Gudstjenester var godt besøgte. Ved den sidste i Them måtte flere desværre gå forgæves, hvilket vi vil forsøge at rette op på næste år. 2/3 2014: Spillemandsmesse med Jysk på næsen, voksenkoret og efterfølgende brunch og tøndeslagning for de mindste. Direkte affødt af sidste visionsmøde i 2013: 5

6 Fastelavnsgudstjeneste i samarbejde med spejderne og spaghetti folkene. BUSK gudstjeneste Flere musikgudstjenester og færre gospelgudstjenester De 9 læsninger Gudstjeneste med gå tur Forklaringsgudstjeneste (en hverdagsaften med invitation af konfirmander og forældre) Dåbsfrie gudstjenester Lørdagsdåb med invitation af skoleklasser og annonceres som børnegudstjeneste Månedens salme en ny salme gentages ved alle gudstjenester i måneden. Studiekreds aftener Fredags samvær på tværs, hvor alle kommer med en ret til et fælles bord og der synges og spilles. En højskoleaften med koncert Ved siden af alle disse arrangementer har vi: Babysalmesang et hold efterår og et hold forår a 10 gange Spaghetti gudstjenester Plejehjemsgudstjenester Sogneindsamling Højskoleaftener Sogneeftermiddage og sogneudflugt Fortælle og musik forkælelse i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset KONFIRMANDUNDERVISNING 3. Klasse i kirken minikonfirmander Sprit nyt: De små synger: et tilbud til sognets 1 3 årige. 6

7 Vi arbejder med: Mulighed for mobilindsamling scan life. Sat i ide banken: Juleaftensarrangement Nat kirke Sognerejse Sogneskitur Kommende opgaver: Menighedsrådets store projekt for tiden er etablering af en materialegård, som skal anlægges så vores personale har en tidsvarende oplagsplads. I forbindelse med etablering af materialegården, skal der ryddes op i præstegårdshaven (er allerede i fuld gang) og stendiget mod museet skal fjernes, da det er ved at synke sammen og er til gene for museet. Om føje år, når der kan bevilges penge fra provstiet, skal den gamle præstegård, der fungerer som maskinhus, fjernes og give plads for et nyt maskinhus og mere p plads. Tilrettelæggelse af konfirmandundervisningen bliver en udfordring efter den nye skolereform, hvor skolen bliver en heldagsskole. Skoledirektøren og provsten er heldigvis allerede kommet med en rammeaftale, som hedder, at de 24 lektioner, som indtil nu har ligget i morgentimer, skal deles, så der bliver 12 i morgentimer og 12 i eftermiddagstimer indenfor skoletiden samt en hel undervisningsdag fælles for alle konfirmander i provstiet. Vi må være glade for, at vi i Silkeborg kommune har en skoleledelse, der ønsker at samarbejde med folkekirken om konfirmationsforberedelsen. I efteråret arbejdede vi i rådet en del med debatoplægget fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for Folkekirken. Udvalget blev bedt om at fremlægge foreløbige resultater af sine overvejelser for regeringen med det formål, at der skulle være mulighed for en bred folkekirkelig og folkelig debat, som så skulle indgå i udvalgets endelige betænkning til regeringen inden udgangen af marts. Menighedsrådet nåede ikke frem til et fælles høringssvar, pga. travlhed med andre opgaver, et stort værk med mange forskellige svarmuligheder, der kunne være vanskelige at gennemskue for mange nye rådsmedlemmer. Vi får chancen igen, når udvalget fremkommer med deres endelige betænkning meget snart. 7

8 Tilføjelse til beretningen d. 12/ efter besked modtaget via den digitale arbejdsplads samme dag: Kirkeminister Marianne Jelved sender ikke den kommende betænkning om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken direkte i høring. Vi må afvente lovforslagene, der vil blive lagt frem. Afslutning: Vores vision er et motiverende fremtidsbillede, som er og skal være næsten uopnåelig. En vision skal i princippet have et uendeligt tidsperspektiv. Den skal være en slags pejlemærke noget at sigte efter. Der er nogen, der kalder den en ledestjerne. Som I forhåbentlig har fået indtryk af, forsøger vi at pejle efter visionen ved at være åbne, nysgerrige, synlige, stolte og at se muligheder frem for begrænsninger. Måske er der noget, der skal justeres op eller ned. Vi modtager gerne tanker og ideer. Menighedsrådsarbejdet er spændende og meningsfyldt og giver mange udfordringer. Gjessø, d. 4. marts 2014 Else Nørgaard Sørensen Formand 8

9 9

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 (5 tableau er, som 2. klasse i Hasle Skole fremstillede op til påske 2015 efter et besøg i Helligåndskirken i en workshop, hvor de

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

Læs om præstens»usynlige«arbejde

Læs om præstens»usynlige«arbejde Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar 2011 5. årgang Nr. 4 2010 Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne kirkeblad nr. 72 advent 2010 Fattig Fattig I Berlin sidder der en mand og fortæller, at kirken har store problemer: der er ikke ret mange medlemmer af

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 1 Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 Den lokale kirke går til valg Husk datoerne 9/9 og 11/11 Se side 7-9 Læs inde i bladet: For børnefamilierne:

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Fotocollage Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Se side 4-5 og side 12 Fællesskabet bærer os Vi er også en kristen organisation,

Læs mere

Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010

Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Glad, lykkelig og taknemmelig side 3 Forår og sommer hos spejderne side 4 Den Danske Folkekirke side 5 Konfirmationer side

Læs mere

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Klosterporten 10, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - torsdag kl. 10-11 eller efter aftale Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere