DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I"

Transkript

1 I TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN I DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I ig (BS) Syns- og skønsmand Sagsbehandleri Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejendom mens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra indkørsel, fra sydvest Oversigtsbilleder 27. marts :23 Sagen lukket

2 Litra A -Sydgavi Litra B (bolig (mellembygning) Litra C (udhus/bryggers) 27. marts :23.. Sagen lukket 2

3 Nord gavle af Htra C- B og A Litra D (carport/udhus) Sagsforl øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 31-okt-14 07:49 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 31-okt-14 07:49 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 17-nov-14 18:00 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hel 17-nov-14 18:00 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 09-dec-14 10:30 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 15-dec-14 11:58 Kontrolrapport udarbejdet 18-dec-14 14:35 Høring iværksat 07-jan-15 20:35 Bygningssagkyndig kommenteret høring 15-jan-15 00:16 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 1 5-jan-i 5 12:44 Kontrolrapport godkendt af NS 05-mar-15 14:09 Indstilling til nævn 18-mar-15 08:53 Indkaldelse til nævnsmøde 25-mar-15 13:30 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning 27. marts :23 Sagen lukket 3

4 A: Det Bygning - Sagen Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Der forelå intet tegningsmateriale ved besigtigelsen. Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendommen Enfamilieshus Murermesterhus/Bedre Byggeskik Kan ikke beskrives generelt Ejerbolig Tagets restlevetid Det har ikke været muligt at slå tagets restlevetid op i tabellen, fordi... Note Tabelopsiag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning Undertag lnddækning højest 5 år taget er opført uden undertag taget er opført uden inddækning Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 errtverv tagetage i A Beboelse B Beboelse - tilbygning C Udhus/skur D Carport/udhus Bemærkninger 1. Bygningsdele der er I Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja; A - ikke kunne besigtiges? Tagrum er besigtiget fra loftlem til ca. 3 m ind pga. manglende gangbro. 3. Bemærkninger til Ja: A - er ikke altid muligt, at konstatere om en termorude er punkteret. Det afhænger af termoruder? vejrforholdet, rudens renhed mv. på besigtigelsestidspunktet. Derfor tages der forbehold for eventuelle punkterede ruder, som ikke er registreret ved besigtigelsen. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja; D - B & D er ikke anført i BBR. Angivet areal er vejledende og beror ikke på en egentlig opmåling. Bygningsbeskrivelsen er rettet i henhold til de faktiske forhold. 27. marts :23 - lukket 4

5 Bygning A (Beboelse - 110m2) 27. marts :23 Sagen lukket 5

6 -- - Sagen 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 K3: Tagbelægningen er nedslidt og der ses en del mindre åbninger. Note: Det vurderes, at der er risiko Tagbelægning/rygning for fugtindtrængning og følgeskader i underliggende konstruktioner. Tagbelægningen er aldersbetinget nedslidt og uden restlevetid. 27. marts :23 lukket 6

7 27. marts :23 Sagen lukket 7

8 Genereret 27. marts :23 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side

9 som De I Beskrivelse af skadelmangel: Tagbelægningen af betontagsten bære præg af slid og ælde med overfladeforvitring. Ved tagrende mod vej (vest) er der to tagsten med knækkede hjørner. - sidste 3-4 rygningsten ved hver gavl er trukket i længden og har ikke dækkende falsoverlæg, med et gab på op til 3-4 cm. Der er kraftig mosbegroning på østsiden (ind mod gården) og mod vest primært mindre lav begroninger. Note: I tagrum kan der på østsiden (ind mod gården) ses, at der periodevis forekommer gennemfugtning at tagstene. Ud over de ovennævte mindre defekte tagsten over tagrende - næppe giver anledning til følgeskade, forekommer øvrig tagsten intakte og heltdækkenden. Da tagstenens forventede levetid må anses for udløbet, må der ftemover forventes 27. marts :23 Sagen lukket 9

10 mosbegroning fugtindsivning fejibeskrivelse og Bygningssagkyndig periodevis hyppigere fugtgennemsivning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Der mangler registrering af betydende forhold, som utætheder ved rygning af tagstenene, da der ikke forekommer en del mindre åbninger i selve tagstenene. Skaden er for diffust beskrevet til at skabe klarhed over de reelle skadeforhold, Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen. Skadesbeskrivelsen er helt klar og skaber forståelse for læseren. Der ses åbninger i tagfladen, specielt i tagfiaden i skunkrummet mod vest/vejen. TS beskriver også at der nedfalden understrygningsm ørtel. BS beskriver at taget er uden restlevetid - vurdere at det er unødvendigt at udspecificere_skaden_yderligere. Ved kontrolbesigtigelsen medgav BS overfor TR, at mosbegroning og problemerne ved rygningerne ved begge gavle, var oversete forhold der burde have været beskrevet i tilstandsrapporten - reelt som 2 ekstra selvstændige forhold. Men TR har set igennem fingre med dette og sammenlagt tagets forskellige skadeforhold under et, hvilket derfor udløser færre fejipoint. PA baggrund af disse omstændigheder har TR valgt at fejlvægte midt i niveau A (3). - Såfremt der blot have været tale om mindre formelle misforhold under et punkt, kunne fejlvægtningen sættes til A 1. Det er TR s fortsatte opfattelse, at BS utilstrækkelige beskrivelse af skadeforholdende, kan medfører usikkerhed hos en køber i sin vurdering af ejendommen. Al A3 Nævnets afgørelse 1.3 Ingen bemærkninger Skotrender/inddækriinge Fejlangivelsen A3 reduceres til Al, da BS s konklusion på tagets tilstand skønnes korrekt, men_burde_være_understøttet_af_konkrete_observationer. 27. marts :23 Sagen lukket 10

11 Fejlangivelse A3 27. marts :23 Sagen lukket 11

12 såvidt TR Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler et tætlukkende fugebånd mellem bundinddækning på Velux vindue og tagdækning. Note: Der er uhindret adgang for indtrængning af fygesne og slagregn, som kan give risiko for fugtbetingede følgeskader på underliggende konstruktioner i det lukkede tagrum. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. På Velux EKL og EKX inddækninger, er der fra fabrikken, monteret et skumgummiprofil 0 som er monteret tæt på karm og tagfiaden for at hindre indtrængning af fygesne. TR og BS drøftede dette på stedet - ring evt. Velux teknisk afd. eller se monteringsvejledning fra Velux. TR_har_uden_tvivl_monteret_sin_struetrækker_i_dette_profilbånd. VEd begge de af BS nævnte vinduestyper, er der tale om vinduer til indbygning på helt fladt tagmateriale Tagpap eller skifter (eternit) - der har kunne søges på nettet. Der har ikke umiddelbart kunne findes inddækningsmateriale for den aktuelle tagprofil. Endvidere har der ikke kunne findes anvisninger der entydig beskriver den at BS omtale skumgummiprofil og dennes placering helt tæt på karmen. - stiller sig meget tvivlende overfor, at der kan opnås tæthed for slagregn og fygesne ved en så tilbagelagt tætningsprofil (tæt mod karm), som BS anfører, Idet der herved fremkommer en overordentlig stor sandsynlighed for at tætningsprofilen ikke kommer i berøring med tagdækningen og derved ikke opnår den tilsigtede tætning. Som det ses på TR s foto er skruetrækkeren meget langt oppe og støder her på selve bundkarmen. Der forekom ingen mærkbar modstand fra en evt. skumgummiprofil - som BS anfører. Da VEIUX vinduer imidlertid produceres med en høj standard, vil TR lade tvivlen komme BS til gode og se bort for fejlanmærkningen Udvendigt træværk K2: Der er trænedbrydning vindskeder og remenderne. Note: Forholdet er gældende på begge gavle. ved tag 1.10 Ingen bemærkninger Undertage/understrygnin g 27. marts :23 Sagen lukket 12

13 :1 1 og Skønsmand 27. marts :23 Sagen lukket 13

14 Bygningssagkyndig 1.11 Ventilation Ingen bemærkninger Beskrivelse af skadelmangel: Der er partielt defekt, revnet og udfaldne understrygningsmørtel i tagrum. Note: De utilsigtede åbninger i understrygningen, giver dog anledning til mindre ventilationsstrøm til tagrum, men giver samtidig anledning til indtræning af slagregn og fygesne, sam kan give fugtbetingede skader i tagrum/hanebåndsloft. Karakter: K3 Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. TRbeskriver ganske rigtigt disse åbninger, som BS har beskrevet under forhold i tagfiaden at der ses mindre åbninger Der er ikke alle steder i tagrummet anvendt understrygningsmørtel, men der er mindre områder med nedfalden understrygningsmørtel. Forholdet er nævnt under tagfiaden og læseren er ikke i tvivl omkring tagets beskaffenhed/restlevetid. BS tekst andet sted om der forekommer en del mindre åbninger er ikke en entydig A3 beskrivelse, som giver en læser er klar opfattelse af at der er tale om udfalden understrygningsmørtel. Men snarer at der er tale om åbninger i tagdækningen. TR fastholder argumentation og vurdering. Al 27. marts :23 Sagen lukket 14

15 og Skønsmand ø. i, 27. marts :23 Sagen lukket 15

16 Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler udførelse af ventilationsspalter til skunk- og tagrum. Note: PA østsiden at tagfiaden, ses en del fugtsport på taglægter og bagside at tagsten, som giver indikation ag utilstrækkelig ventilation - trods partielt udfaldent understrygnings mørtel. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Det er skærpende for fejlvægtningen, da forholdet må forventes at Genereret HE-nr Kontrolrapport status 5ide 27. marts :23 Sagen lukket 16

17 Bygningssagkyndig have en bygningssagkyndiges særlige bevågenhed. TR beskriver fugtspor og rigtigt nok nedfalden understrygningsmørtel - men skadesårsagen er en nedslidt tagbelægning og ikke pga. manglende ventilering, som der er rigeligt at pga. af den nedfaldne understrygningsmørtel. BS mener igen. at oplysningen er unødvendig oplysning og ej heller korrekt skadesbeskrivelse af TR. Læseren kan foranlediges til at tro, at montering at ventiltionsåbninger løser skaden, hvilket ikke er tilfældet. Læseren skal ikke være i tvivl om tagets beskaffenhed. Al Nævnets afgørelse BS burde have noteret: Begrænset ventilering at skunk og tagrum. Note : Der bør etableres effektiv ventilering at tag- og skunkrum ifbm. udskiftning at taabelæaninaen. Uagtet tagdækningens mere eller mindre gode beskaffenhed, skal der ikke herske tvivl om, at den utilstrækkelige ventilation, har medvirket til de konstaterbare fugtspor i tagrum. - Når der ikke forekommer en bevist og kontrolleret udført ventilation af tagrummet, er det vigtig dette nævnes, så en bruger gøres opmærksom på dette forhold. Specielt når tilfældige utætheder udbedres i forbindelse med rep. af understrygning. TR_fastholder_argumentation_og_vurdering. Fejlens vægt A5 reduceres til A3, da fejlen ikke vurderes at være skærpende for brugerbelastningen Gangbro Kl: Der mangler en stabil hævet gangbro i tagrummet. Note: Der bør være en gangbro til brug for den L løbende_inspektion/vedligeholdelse_af tagkonstruktionen Andet Ingen bemærkninger A5 27. marts Sagen lukket 17

18 i Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Loftiem mangler tætlukkende fugebånd. Note: Varm og fugtig rumluft kan trænge uhindret op i tagrum og medføre skadelig kondens. Herudover forekommer der et uhensigtsmæssigt stort varmetab ved det ukontrollerbare luftskifte. (lem er dog isoleret) Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet (selvom loftlemmen er tidstypisk, skal det aktuelle forhold bemærkes). BS burde have beskrevet at der mangler en tætningsliste på lofislem - anslagslisten. Al Loftslem er isoleret med Ca. 50 mm mineraluld og har en rigtig god tilpasning. BS mener ikke at skaden kan medføre opfugtning i tagrummet marts :23 Sagen lukket 18

19 Isoleringen giver ingen tætning af loftlemmen. Den aktuelle tilpasning er langt fra tilstrækkelig til at hindre, at varm og fugtig rumluft kan trænge op i det utilstrækkelige ventileret tagum og danne kondens. TR fastholder argumentation og vurdering Bemærkninger til K2: Skorsten fremstår med løse og defekte fuger, og der er frostsprængte sten Note: Skaderne er af et skorsten sådant omfang, at yderligere skadesudvikling i skorstenspiben må forventes. A3 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er revnedannelser i murværk, se bla. mod syd. Note: Forholdet vurderes uden betydning for murværkets bæreevne og stabilitet. 27. marts :23 Sagen lukket 19

20 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Ingen bemærkninger 27. marts :23 Sagen lukket 20

21 og Skønsmand I: 27. marts Sagen lukket 21

22 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Krydsfinerbeklædningen på hoveddøren i sydgavl, har fugtskader med delaminering, samt begyndende trænedbrydning forneden. Note: Der kan opstå risiko for at trænedbrydningen fra yderbeklædningen kan brede sig til dørrammen. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Enig med TR OK 3.2 Vinduer K2: Der er trænedbrydning i vindue i køkken mod nord i stueplan. Enkelte vinduer på i sal binder kraftigt. Note: Der må påregnes områder med trænedbrydning i ældre vinduer ved afrensning og fornyelse af overfiadebehandlina. 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger A3 27. marts Sagen lukket 22

23 Fejlangivelse A3 8eskrivelse at skadelmangel: Der er en markant synlig punkteret termorude i værelsesvindue mod sydvest på 1. sal. Note: Termorudenes synlige punktering vurderes at have været visuel konstaterbar under BS besigtigelse. Det tagne forbehold kan derfor ikke gøres gældende her. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. - Selvom de punkterede termoruder fremgår under sælgeroplysningerne, skal det også bemærkes under skadesbemærkninger af den bygningssagkyndige. 27. marts :23 Sagen lukket 23

24 Sagen Bygningssagkyndig 3.3 Fuger Fejlangivelse Skaden var ikke synlig på besigtigelsestidspunktet, men er enig med TR. BS har taget forbehold for ikke synlig punkterede termoruder. Når Sælger selv påtaler punkterede termoruder, sk BS anføre dette under sine bemærkninger i skadeafsnittet. Såfremt BS ikke har været stand til at se hvorvidt ruderne er duggede eller ej, skal denne omstændighed anføres. - Eksempelvis: Sælger oplyser at der er punkterede termoruder på 1. sal. Disse har imidlertid ikke kunne ses p. g. a vejrforhold. Punkteringen må derfor anses at være i startfasen af rudens punktering. BS forbehold kan ikke tages til indtægt for denne manglende beskrivelse af forholdet. TR_fastholder_argumentation_og_vurdering. Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Ved nymonterede vinduer i vestfacade, er der ikke udført tilbagetrukket bundfuge mellem bundkarm og sålbænk, som skal friholde bundkarmens drypnot. Note: Den konstruktive beskyttelse mod fugtoptagning i bundkarm er derved reduceret. Dog er den elastiske fuge udført med en god kvalitet og giver næppe risiko for skader inden for overskuelig tid. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Selv om forholdet i den aktuelle situation, er af underordnet betydning, burde forholdet have været beskrevet. Enia med TR OK 3.4 Sålbænke Kl: Sålbænke i beton har revnedannelser, ved vinduer mod vest. Note: Fugtbelastningen på sålbænke er bearænset. hvorfor der ikke vurderes at være risiko for følgeskader. Al 27. marts :23. lukket 24

25 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Der er enkelte mindre revner sokkel mod vest og syd. Note: Revnerne er efter husets alder vurderet til at være uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. 27. marts :23 Sagen lukket 25

26 4.2 Sokkel Ingen bemærkninger 27. marts :23 Sagen lukket 26

27 Fejlangivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Der er større afskalninger i sokkelpuds i terrænniveau, ved gavlhjørne mod nord vest. Note: Den manglende sokkelpuds giver risiko for yderligere opfugt bag løst sokkelpuds og derved risiko for yderligere frostafskalninger. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. (kan ikke henvises til at høre under BS mere generelle beskrivelse af sokkelen andets sted) Fejlens vægtning: Forholdet vurderes at underordnet betydning. Fejl vægtes derfor 27. marts :23 Sagen lukket 27

28 Bygningssagkyndig nederst i niveau A. BS har under sokkel beskrevet at der er områder som har mindre skader og mener at 0 læseren_har_den_nødvendige_oplysning_for_skaden. BS omtaler andet sted, at der forekommer mindre revner. Denne teksformulering kan ikke tages til indtægt for at gælde de aktuelle pudsafskalninger. TR fastholder argumentation_og_vurdering. 4.3 Udvendige trapper Kl: Hovedtrappe har mindre revnedannelser, løst puds og beton, konstateret i trin og i vanger. Note: Årsagen_vurderes_hovedsageligt_at_være_fugt-_og_frostskader. Al 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.0 Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og, bryggers) 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner Kl: Gulve fremstår med mindre skævheder. Note: Skævheden vurderes at være aldersbetinget og er almindeligt forekommende i huse af denne alder. 27. marts :23 Sagen lukket 28

29 7.1 Gulvkonstruktioner Fejlangivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Der er gab på Ca. i - 1,5 cm mellem fodpanel og gulve i stuen, som indikerer sætning i gulvkonstruktion. Note: Sætningen skønnes af ældre dato og der anses ikke ririsko for yderligere sætning, da stuegulve forekommer faste ved betræning. Da der heller ikke forekommer uformel opfugtning i vægge, vurderes der ikke fugtbetingede skader i gulvkonstruktion, som kunne have givet anledning til de konstaterbare sætninger. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 27. marts :23 Sagen lukket 29

30 jf. Bygningssagkyndig Det må forventes, at et hus i den alder - hustypebeskrivelsen, har forhold, som ikke er 0 nødvendige at oplyse. Så som mindre sætninger i bjælkelaget mod en krybkælder eller mindre afstand til fodpanel pga. gulvafslibning etc. Forholdet er kosmetisk At forholdet kan være tidstypisk for nogle tilsvarende ejendomme, er ikke ensbetydende med at man kan undlade at beskrive den aktuelle sætning i gulvet. TR fastholder argumentation og vurdering. Al 27. marts :23 Sagen lukket 30

31 7.2 Belægninger Ingen bemærkninger 27. marts :23 Sagen lukket 31

32 Fejlangivelse! A2 \ 4, 1.H \ : \ \ \s \, \ Genereret 27. marts :23 tie-nr Kontrolrapport status Side Sagen lukket 32

33 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der forekommer en del aftegninger i gulvbrædder i stuen efter borebiller, samt større åbninger mellem gulvbrædder som følge af indtørringssvind gennem tiden. Note: Forholdet er ikke unormalt for gulve af denne alder. Da der ikke forekommer unormal opfugtning i gulvbrædder, vurderes borebilleangreb ikke at være aktivt. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Enig med TR OK A2 8. Indervægge/skillevægge i bygning A r Indvendige vægge Kl: Der er konstateret områder, hvor vægpuds har manglende / begrænset vedhæftning til underlaget i stuen mod syd i den nederste del. Note: Forholdet er af mindre omfang og vurderes uden nærliggende risiko for yderligere pudsskader. 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning A l0.0 Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 27. marts :23 Sagen lukket 33

34 - Çf) CI) i. D CD w - CD D CD ø- CD CD 3m = (nc WO 0 0 ø ø (0 c-,cj, CD

35 11.0 VVS-installationer Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: I skab under køkkenvask er der monteret en galvaniseret rørbøjning efter kobberrør i vandstrømmens retning. Rørbøjning er dog pt afproppet. Note: Der kan/vil opstå galvanisk tærring på rørbøjning, såfremt afgreningen tages i brug og der sker vandstrømning gennem den galvaniseret rørbøjning. Karakter: Kl (som skadeforholdet er i dag) Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Den galvaniserede bøjning sidder efter Balofix/afspærringsventil med en sat nippel/prop. 0 Forholdet er ikke relevant at nævne, da der ikke er mulighed for skade som forholdet forefindes. TR fastholder argumentation og vurdering. A3 27. marts :23 Sagen lukket 35

36 Bygning B (Beboelse - tilbygning - 12m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.0 Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning!skorsten 2. Ydervægge i bygning B 12.0 Ydervægge IIB: Ingen bemærkninger 27. marts :23 Sagen lukket 36

37 . I 2.0 Ydervægge Fejlangivelse L. Al -i Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der er en hårfin revnedannelse ved sammenbygning mellem mellembygning og udhusbygning (litra B og Litra C). Note: Revnedannelse er normal forekommende ved sammenbygninger og uden konstruktiv betydning. Karakter: KO Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Selv om forholdet er af underordnet betydning, kan det give usikkerhed i en købers bedømmelse af ejendommen, såfremt forholdet ikke er beskrevet. Feilens væat: Da forholdet er af underordnet betvdnino. sættes fejlen nederst i niveau A Enig med TR 27. marts :23 Sagen lukket 37

38 0) D cl, Q D 0 0) 0 Bo ø (0 Ca r cn WO CD CD EB CD ar o 0 CD Di 0 CD C.a(j) 0. CD

39 Sagen 3. Vinduer og døre i bygning B 3.3 Fuger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Mindre vinduer mod nord er monterede med en tilbageliggende imprægneret lilmod gummifuge, som ligger lidt uens, men vurderes at være tæt. Note: Udførelsen bære præg af at være udført som selvbyggerarbejde. Karakter: KO Begrundelse for fejl: Forholdet er over-/fejivurderet. 27. marts :23 - lukket 39

40 Bygningssagkyndig Nævnets afgørelse 3.4 Sålbænke Ingen bemærkninger Der er anvendt bagstopprofil som færdigfuge og ikke som TR beskriver - lilmod bånd. 0 BS - har været på adressen den og udtaget en prøve. Såfremt BS vitterligt har været og udtage en prøve og denne viste en bagstopfuge og ikke en Ilmod fuge, vil TR ikke være påståelig. MEN det ændre ikke ved situation, At BS har fejl/overvurderet, når denne beskriver at fuge mangler - og dermed åben for følgeskade og giver karakteren K3. (selvom Bagstopfugen ikke giver samme beskyttelse og holdbarhed som en som en Ilmod fuge). Fejlvurderingen fastholdes. Fejlangivelsen A2 frafaldes da BS s skadesbeskrivelse skønnes korrekt. A2 27. marts :23 Sagen lukket 40

41 Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skadelmangel: 2 små vinduer mod nord, er udført uden sålbænke. Note: Der er risiko for uhensigtsmæssig opfugtning i underliggende murværk, da den konstruktive beskyttelse af bundfalsen i vindueshullet ikke er beskyttet af en sålbænk. Der kan pt ikke ses fugtskader i underliggende murværk, hvilket kan skyldes at vinduerne forekommer relativ nye. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. (BS har desværre fokuseret for meget på de tilbagestående fuger og ikke hæftet sig ved den manglende sålbænk) 27. marts :23 Sagen lukket 41

42 .. Begrundelse_for eventuelt eventuelt hvilket.- Bygningssagkyndig Der er ikke krav omkring sålbænke. BS var mere opmærksom på fugens beskaffenhed og 0 type. TR havde dog desværre nok mere fokus på den manglende sålbænk. Det er ikke et spørgsmål om der er krav eller ej. Men hvorvidt forholdet indebærer en potentiel risiko for skade. TR fastholder argumentation og vurdering. A2 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 4.0 Fundament/sokler Fejlangivelse. I - A3 -. v Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Der mangler udførelse af en egentlig sokkelpuds med afgræning til facadepuds. Note: Facadepuds er uhensigtsmæsigt ført ubrudt ned under terrænniveau. Hvorved der er risiko for opstigning fra terræn op i facaden - med risiko for fugtlfrostskader - dog ikke kan ses pt, da facadepuds er af relativ nyere dato. Karakter: K2 fejl:_forholdet er_ikke_beskrevet. Der er ikke risiko for skadesudvikling idet den udførte facadepuds ligger uden på den oprindelige puds og sokkelpuds. Hvis skaden skulle nævnes - er det med en KO for en uskøn overgang. Det gør ikke situationen bedre, at den nye puds - er udført uden på den gamle puds. Under alle omstændigheder virker pudsen som en væge, som med tiden vil trække fugt op, i facademuren og videre ind til den - gamle puds. Derfor bør sokkelpudsen altid adskilles fra facadepudsen. TR fastholder argumentation og vurdering. Al A3 27. marts :23 Sagen lukket 42

43 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning B 6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Der er revnede gulvklinker samt gulvklinker med begrænset vedhæftning til underlaget i belægning badeværelse. Note: Forholdet er konstateret i det vandbelastede område, og der er risiko for skade på andre bygningsdele ved vandgennemtrængning til underliggende konstruktioner. 6.8 Andet 1(2: Der er emaljeskader på brusenichebunden. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.2 Belægninger K2: Vinylbelægningen er med revner i baggang/bryggers. 8. Indervægge/skillevægge i bygning B 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning B 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning B 10.0 Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger 1 1. VVS-installationer i bygning B i 1.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger II 27. marts :23 Sagen lukket 43

44 Bygning C (Udhuslskur - 32m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning Bemærkninger til Kl: Skorsten fremstår med løse og defekte fuger, og der er frostsprængte sten Note: Skaderne er af skorsten mindre omfang. 2. Ydervægge i bygning C 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 2.0 Ydervægge Fej/angivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der forekommer stedvist forvitringer i mørtelfuger forneden. Note: Må antages at være en følge af mindre fugtopstigninger fra grund. Blandt andet p.g.a for lav sokkelhøjde. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fej/ens vægtnng: Forholdet vurderes af underordnet betydning og vægtes nederst i Niveau A Enig med TR ok Al Al 27 marts :23 Sagen lukket 44

45 2.0 Ydervægge Ingen bemærkninger 27. marts :23 Sagen lukket 45

46 Fejlangivelse A3 Genereret 27. marts :23 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 46

47 .. --; - -._,l_._.f Beskrivelse af skadelmangel: Der er en større diagonalt gående sætningsrevne ved gavlhjørne mod sydøst, gående øverst fra gavlhjørne diagonalt ned via vindue i østfacade til sokkel. Revnevidden er Ca. 3-4 mm. Sætning vurderes af ældre dato fra husets opførelse. Note: Gennem nyere udført puds på sydgavl er der indikationer på tilsvarende sætningsmøsnter som på østfacade. Da sætnng ikke har åbnet sig igen gennem det nyere pudslag, må det antages at sætning har stabiliseret sig. Da den åbne sætningsrevne er i beskyttet miljø under carportens overdækning vurderes ikke risiko for yderligere skadeudvikling. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Genereret 27. marts :23 HE-nr Kontrolrapport status Side Sagen lukket 47

48 z ø) (n CC 0 - DC (3) (nw < < D CD (1)2 D CD CD -m ;jz cn3 D CD o D 0 l CO 3D :3 o CD o - (Ø ( i <3 Ø (03 ø) :3 (Ø (i, ø) ø) :3 (1) CD 0 3 :3 CD ( Lx, ( 3 (i) 3D_ ;(_ DC DC cj) CD

49 3. Vinduer og døre i bygning C 3.2 Vinduer K2: Der er trænedbrydning i vinduerne. 27. marts :23 Sagen lukket 49

50 og Skønsmand - $ w L. Genereret 27. marts :23 HE-nr Kontroirapport status Sagen lukket Side 50

51 Genereret 27. marts :23 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 51

52 ÏW ilz 27. marts :23 Sagen lukket 52

53 der Beskrivelse af skadelmangel:der er mindre trænedbrydning forneden på glasliste i højre side på vindue i stueplan på nord gavl, samt nedbrudt træ forneden på gammel vindue ind mod gården (vestside), og endvidere i mindre omfang i bundfals i gammelt vindue ind mod carport (vinduet er beskyttet under carport). Note: Vinduer i syd og nordgavl er at nyere dato og har ingen skade/trænedbrydning - udover den omtalte glasliste på vinduet i norgavl. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Da det langt fra er alle vinduer som har trænedbrydning, bliver skaden for diffust beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen. Bygningssagkyndig Der er i bygningen 7 vinduer - er trænedbrydning i 4 af vinduerne og 2 vinduer med 0 meget opfugtede glaslister da disse ikke har den rette afstand til bundglaslisten. Samtidigt skal det nævnes, at vinduerne er hjemmefabrikkeret hvorfor der ikke er de påkrævede 7 graders fald i bundkarm og der står ofte vand i fals med risiko for opfugtning. BS mener at læseren bliver gjort bekendt med skaden og for eventuelt øget fokus på vedligeholdelse at disse elemneter. TR fastholder argumentation og vurdering. Al 4. Fundament/sokler i bygning C 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger II Genereret 27. marts :23 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 53

54 4.0 Fundamentlsokler Ingen bemærkninger 27. marts :23 Sagen lukket 54

55 Fejlangivelse Al Genereret 27. marts :23 HE-nr Kontrolrapport status Sagen lukket Side 55

56 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der er mindre sætningsrevener i sokkel, bland andet midt på nordgavl, samt ved den andetsteds i rapporten beskrevne sætningsrevne i facademur omkring gavihjørne mod syd øst. Note: sætningens må antages at være opstået umiddelbart efter bygningens opførelse. Revneviddenes størrelse i forhold til bygningens alder, indikere at sætningen må antages at være til dels stabiliseret og derfor uden konstruktiv betydning. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Selv om forholdet er af underordnet betydning, bør det være beskrevet for ikke at skabe usikkerhed hos en køber omkring bygningens JI irr1rinn Enig med TR OK Al Al 27. marts :23 Sagen lukket 56

57 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning C 5.1 Gulvkonstruktion Kl: Der er revner og afskalninger i betongulvet i værksted/udhus. Note: Skaden er af mindre omfang. 27. marts :23 Sagen lukket 57

58 Fejlangivelse 1 Al Beskrivelse af skadelmangel: Betonguiv i udhus bære præg af at være støbt snere end bygningens opførelse. Der fremkommer derfor en mindre revnedannelse og ditferenssætning mellem gulv og randfundament. Note: Selve gulvfladen er uden revnedannelse. Forholdet vurderes uden konstruktiv betydning Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse at ejendommen. BS skadesbeskrivelse, kan efterlade brugeren med en opfattelse at at der er revner jævnt fordelt over gulvfladen - hvilket ikke er tilfældet. 27. marts :23 Sagen lukket 58

59 Sagen Bygningssagkyndig Nævnets afgørelse BS mener at den beskrevne skadesbeskrivelse er fyldstgørende for skaden og let forstålig 0 for læseren. Samtidigt skal det ligeledes bemærkes at der er enkelte mindre revner gulvpladen og ikke kun langs randfundamentet. TR fastholder argumentation og vurdering. Fejlangivelsen (Al) frafaldes, da den mangelfulde skadesbeskrivelse vurderes uden særlig betydning. Al 8. Indervægge/skillevægge i bygning C IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge I I I. VVS-installationer i bygning C 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger II 27. marts :23 - lukket 59

60 11.0 V JS-installationer Fejlangivelse I. Al Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler udførelse af et overløbsrør fra sikkerhedsventil under vandvarmer ført til recipient (afløb). Der er blot interimistisk ophængt en mindre spand for opsamling af vanddryp fra sikkerhedsventil. Note: Ved overløb, eller defekt af sikkerhedsventil, vil vandet løbe ud på gulv. Da gulv er af beton, vurderes der dog ikke at kunne opstå betydende følgeskade. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Enig med TR OK Al Al Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 27. marts :23 Sagen lukket 60

61 - kælder - yder- - vinduer Bygning D (Carportludhus - 30m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.2 Tagfald Kl: Taghældningen er meget begrænset samt en del begroninger på tagfladen. Note: Der kan ikke konstateres utætheder i taget som følge af den lave taghældning. Der vurderes, at der ikke er nærliggende risiko for følgeskader, da tagkonstruktionen over en længere årrække, har været tæt. 2. Ydervægge i bygning D 2.2 Beklædninger Kl: Træbeklædning går for tæt på terræn med risiko for opfugtning. Note: Der er ikke konstateret følgeskader ved besigtigelsen. 3. Vinduer og døre i bygning D 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning D 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde én efter aftale med mig 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? rins 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 12 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? 12 år i i i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Nyt køkken i 2007, nyt tag på udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, udhus og mellembygningen 2009, indretning af bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? nyt kloaksystem Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Carport/udhus. 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder / ventileret hulrum? Nej og indervægge / skillevægge? Nej / døre? Ja, Enkelte bundstykker på vinduer er udskiftet. - lofter / etageadskillelser? Ja, I stuen i loftet til 1 sal, pga. utæt/knækket tagsten. Skaden er udbedret af forsikring. -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Ja, Enkelte tagsten har været knækket i tidens løb, ifbm. storm. Skaden er udbedret afforsikring. 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Ja, Skorsten i udhus har været Nej Nej Nej 27. marts :23 Sagen lukket 61

62 utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge at skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre revnet, men skaden er udbedret. Det blev anbefalet at montere lsokern. 7.1 Er der punkterede termoruder(dugruder)? Ja, 2 stk. på 1.sal, mod syd. 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Ja, Enkelte vinduer på 1.sal. åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Ja, Revne i gulvet på badeværelse. 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak! skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 11. VVS-installationer 27. marts :23 Sagen lukket 62

63 Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A Sadeltag A A A A B B B B C C C C C D Hanebånclspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Betonsten Skorsten - Muret Built-up Bjælkespær Taghældning - 0 grader Tagbelægning - Tagpap/tagduge Sadelteg Hanebåndspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Betonsten Skorsten - Muret Ertsicligtfald 0 Bjætkespær D D 2.0 Ydervæ ge A A A Taghældnirig grader Tagbelægning - Plastplader Hulmur Formur - Murværk med puds Bagrnur - Tegl/kalksandsten A Bagmur. Let pladekonstruktion forskatling med rørpuds B B B B C C C D Hulmur Forrnur - Murværk med puds Bagrnur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Massiv murværk Fomiur - Let pladekonstruktion Murværk med puds Bagmur - Tegl/kalksandsten Træ 3.0 Vinduer og døre A B C D Træ Træ Træ Træ 4.0 Fundament/sokler A B C Beton Beton Beton D Andet; Type: punktfundamenter[jordgravede stolper 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A A Terrændæk rybekælder A Støbt i beton A Drænlag/kapillarbrydende lag. Type ukendt A B Ingen adgang til krybekælder Terrændæk 27. marts :23 Sagen lukket 63

64 U)D m m cc cc, 00 0 u u) mm mcl, LO > > > os (1) 0-5 Q o Q o ac, i, _D 0L Dc ci cl, m = 0l Dom G) LLI - EE 0 0 Dcci (D cr Q) =c. ciccccci mccc ZEZ DE.c cje E COoo>o )E - E - 2 > - m.

65 ud inden uden hvor hvilket Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 47 10% ikke angivet ikke angivet 42 Bygningssagkyndig 9 0% 0% ingen kommentar Syns- og Skønsmand 44 10% ikke angivet ikke angivet 39 Syns- og Skønsmand 0 10% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Syns- og Skønsmarid Lav Som anført ovenfor Ikke angivet TRs Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold De anvendte tekster bære i enkelte tilfælde præg af standard tekster, som ikke i tilstrækkeligt omfang er tilpasset de aktuelle forhold. Den bygningssagkyndige giver indtryk af en god faglighed, men ved den aktuelle ejendom forekommer der dog en del forhold, som BS ved kontrol besigtigelsen erkender burde have været medtaget. Selvom flere af forholdende er at mindre betydning. Det er meget trist at TR på besigtigelsestidspunktet ikke er i stand til at have dialog med BS som er svarende til TR s nu udarbejdede rapport - BS er tæt på en advarsel. Det kan under ingen omstændigheder have sin rigtighed. Min udarbejdede tilstandsrapport er ikke fejlfri, men at min faglige viden i den grad bliver tilsiddesat af TR og efter min menning også fejlvurderet af TR er ikke godt. Der var under besigtigelsen en god dialog med TR, som på intet tidspunkt gav udtryk for at tekster var standardiseret. men havde kun ros til BS omkring tekster. Under den faglige dialog på stedet, var der enighed om at der var nogle smutter, som BS gav udtryk for han ærgerde sig over. TR gav samtidig klar besked om, at det ikke umiddelbart var muligt at vurdere hvor højt fejlvægtningen ville blive. Da det først er noget som fremkommer under sammentællingen ved kontrolrapportens udarbejdelse. Som det fremgår at TRs tekst, giver TR ros til BS faglighed. Det skal bekræftes at TR - gennemgangen lagde ud med at rose BS for gode tekster og fornuftige karaktervalg - fra skadeteksterne. Men undervejs i kontrollen kunne det erkendes, at tekster ikke alle steder var i overensstmmelse med faktiske forhold - BS også erkendte. - Under udarbejdelse af kontrolrapporten skærpes mistanken om, at BS i for høj grad havde støttet sig til de, at sit firma forudbeskrevne standardtekster - en tilstrækkelig tilpasning til de aktuelle situationer. TR føler sig overbevist om, at BS med sin viden og faglighed, selv vil være i stand til at beskrive forholdene som de aktuelt er at forefinde, hvilket kan anbefales fremover. 27. marts : Sagen lukket 65

66 I I 27. marts :23 Sagen lukket 66

67 Nævnets afgørelse 27. marts :23 Sagen lukket 67

68 n Dato: 24. marts 2015 J. nr.: I Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der tilstandsrapporten F I er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig I, den 29. oktober har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 15. januar Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand r - og afsluttet den 15. januar Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts mødte frem under nævnets behandling af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæf tede fremmødebilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punkt 1.1 bygning A reduceres fejlens vægta3 til Al, da BS s konklusion på tagets tilstand skønnes korrekt, men burde være understøttet af konkrete observationer. Under punkt 1.11 bygning A reduceres fej lens vægt A5 til A3, da fejlen ikke vurderes at være skærpende for brugerbelastningen. Under punkt 3.3 bygning B frafaldes fejlangivelsen A2 da BS s skadesbeskrivelse skønnes korrekt. Under punkt 5.1 bygning C frafaldes fejlangivelsen (Al), da den mangelfulde skadesbeskrivelse vurderes uden særlig betydning Tilstandsrapporten H vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

69 Baggrund: Det fremgår af 14, i bekendtgørelsen nr af 14. december 2012 om huseftersynsordningen, at bygningsgennemgangen skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring, som kan forventes af bygningssagkyndige. Næv net vurderer kvaliteten af de sagkyndiges arbejde gennem rutinemæssig kontrol af tilstandsrapporterne, jf. 12 i bekendtgørelsen nr. 20 af 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, og kan, jf. 7, af egen drift indlede en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig. Der er fastlagt retningslinjer for de sagkyndiges arbejde i Håndbog for de beskikkede bygningssagkyndige og i ordningens ob ligatoriske nyhedsbreve, jf. 11, nr. i, i bekendtgørelse nr. 18. Fejl i tilstandsrapporterne vurderes i relation til de konsekvenser, der kan være for brugerne, i form af økonomiske fejldispositio ner, personskaderisiko mv. Disciplinær- og klagenævnet har udarbejdet en vejledende vægtskala for fejlenes alvor. Skalaen kan ses på sekretariatets hjemmeside, Hvis en tilstandsrapport efter nævnets samlede vurdering af revisionsmaterialet findes fejlbehæftet, alvorligt fejlbehæftet eller uac ceptabel, vil det som udgangspunkt medføre en sanktion overfor den sagkyndige. jf. 3, stk. 1, eller 2, i lov nr af 21. decem ber 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. I værste fald, jf. stk. 3. vil den sagkyndiges beskikkelse i huseftersynsordnin gen blive inddraget. Konsekvenser af afgørelsen: En påtale gælder i 3 år fra det tidspunkt den meddeles den bygningssagkyndige. Så længe påtalen er gældende, kan en yderlige re påtale som følge af teknisk revision medføre en advarsel. En tredje påtale kan derefter medføre, at den sagkyndiges beskikkel se i huseftersynsordningen inddrages, eller at den sagkyndige pålægges en bøde på maksimalt kr. Hvis der foreligger en påtale, og en senere teknisk revision i sig selv indebærer en advarsel, kan det ligeledes medføre, at beskik kelsen inddrages, eller at der pålægges en bøde på maksimalt kr. Efter en påtale udtages der yderligere en af den beskikkede bygningssagkyndiges tilstandsrapporter til teknisk revision. Denne til standsrapport skal være dateret efter, at påtalen er meddelt. Klagevejledning: Nævnets afgørelse om en påtale til en beskikket bygningssagkyndig kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 10 i lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. Afgørelsen kan, jf. 11 i lov om beskikkede bygningssagkyndige indbringes for domstolene efter dansk rets almindelige regler. Indbringelsen skal i givet fald ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den bygningssagkyndige. Norman E. Cleaver Formand jki 27. marts :23 Sagen lukket 69

70 27. marts :23 Sagen lukket 70

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport

Scan-jour og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 414-00145 og -310 Påtale 16. oktober 2007 for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles hermed beskikket bygningssagkyndig Frank Scholkman en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 06-01984-0312.

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ---------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0002

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN OSCIPUNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR RFSKIKROR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 20. december2013 Acceptabel Stikprøve

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0026 af 21. maj 2007, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere