Dyrkningsvejledning, vinterraps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrkningsvejledning, vinterraps"

Transkript

1 maj 2011 Dyrkningsvejledning, vinterraps Vinterraps r et stort udbyttepotentiale, men de danske gennemsnitsudbytter ligger noget under vore nabolandes. Med denne vejledning sættes der mere fokus på dyrkningen af vinterraps. Markplan og sædskifte Vinterraps er en god forfrugt, og giver op til 10 % i merudbytte i en efterfølgende kornafgrøde. Raps må ikke dyrkes for tit, og der skal være mindst fire år mellem to rapsafgrøder. Der bør også være mindst fire år mellem raps og andre hulstæglede afgrøder som f.eks. ærter, spinat eller hestebønner, da disse afgrøder kan vedligeholde smittetrykket med knoldbægersvamp. Etablering Fundamentet for topudbytte skabes med en god etablering af rapsen. Det er her en optimal fremspiring, og senere udviklingen af en kraftig og dybtgående pælerod, sikres. Flere faktorer afgør en god etablering, og der bør være stor fokus på dyb jordbearbejdning, skabelse af et bekvemt såbed, og ikke mindst undgå strukturskade -især ved foragre. Raps sås i 2 3 cm dybde, hvor frøene lægges på en pakket bund, for at sikre optagelsen af fugt. Såtid Det optimale såtidspunkt vil de fleste år ligge mellem den 10. og den 25. august. I det Nordjyske kan der med fordel startes lidt før, og i de sydlige dele af landet kan hybridsorterne under optimale forhold sås indtil ca. 1. september. I et lunt efterår med gode vækstbetingelser, kan det overvejes at vækstregulere rapsen i løbet af september måned. Vækstregulering omtales i et senere afsnit. Sortsvalg Sorten bør udvælges på baggrund af flere års forsøg, og de vigtigste parametre er: Højt og stabilt udbytte God vinterfasthed God sygdomsresistens Lavt indhold af glucosinolater og erucasyre Plantehøjde Hybridsorterne r følgende fordele: Hurtig tilvækst efter fremspiring Bedre rodudvikling og vandforsyning gennem vækstsæsonen Bedre konkurrenceevne over for ukrudt Kan under gunstige vækstbetingelser sås efter den 20. august Større udbyttepotentiale på kolde lokaliteter (herunder de nordlige dele af landet) Udsædsmængde Udsæden er i dag pakket i units, hvor 1 unit er 1 2 mio. spire-dygtige frø pr. unit. I liniesorterne bør der stiles efter planter pr. m 2 og i hybridsorterne efter planter pr. m 2. Spiredygtige frø pr. unit 2,0 2,5 Antal planter pr. m 2 3, Ha pr. unit 3,5 4,0 4, , Eksempel på indsåning af maskinen: Unit med 2 mill. spiredygtige frø Der skal etableres 50 planter pr. m 2, som svarer til 4 pr. unit. (Se ovenstående tabel) Én unit vejer f.eks 10 kg (Hvis ikke vægten er angivet på emballagen, vejes en unit) 10 kg delt med 4 = 2,5 kg pr.. Maskinen indsås til 2,5 kg pr. 5,5 1

2 Ukrudtsbekæmpelse efterår Før rapsen etableres, bør en strategi for ukrudtsbekøæmpelsen være fastlagt. Det forudsætter, at der er kendskab til markens ukrudtsflora, samt der er tid til rettidig bendling. Tokimbladet ukrudt + enårig rapgræs Herunder er der givet forslag til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. Bendlingen udføres enten før eller efter fremspiring, afhængig af valget af middel. Problem Løsning Dosis / Bendlingstidspunkt hyrdetaske, burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris, kornblomst, enårig rapgræs m.fl. Command CS * 0,2-0,33 l max 0,25 l Command CS pr. på lettere jorder senest 3 dage efter såning kornvalmue + enårig rapgræs agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, hyrdetaske, pileurter, tvetand, ærenpris m.fl. Stomp ** 0,5 l blandes med Command CS, dvs. senest 3 dage efter såning Én bendling: Fox 480 SC Splitbendling: Fox 480 SC + Fox 480 SC 0,5 0,75 l 0,2-0,3 l + 0,3-0,4 l 4-6 bladstadie. Helst på tørre planter. Bør ikke tankblandes med andre produkter. * Command CS kan give klorotiske lyse pletter på rapsens blade, især på lettere jorder, ved relativt store mængder nedbør lige efter udsprøjtning og ved overlapninger. Det skal selvfølgelig tilstræbes at lysfarvningen undgås, men erfaringerne viser, at de lyse klorotiske pletter ikke påvirker udbyttet, hvis plantetallet er upåvirket. ** Bendlingen med Stomp sker på en off-label godkendelse, som kan printes på Spildkorn og græsukrudt Bekæmpelsen bør ske tidligt, når spildkornet / græsserne r 1 3 blade. Ud over at genere rapsen i etableringsfasen, giver spildkorn et relativt stort rensesvind i den høstede råvare. Spildkorn, flyvevre, alm. rajgræs, ital. rajgræs, vindaks, hejre og agerrævele bekæmpes med: Spildkorn og græsukrudt i vinterraps Focus Ultra + 0,5 l DASH pr. 2 4 blade Spildkorn Buskning 2 4 blade Agil 100 EC + 0,2 l SweDane Contact pr. Spildkorn Buskning Vårbyg 0,5 liter 0,7 liter 0,25 liter 0,45 liter Vinterbyg og hvede 0,7 liter 1,0 liter 0,35 liter 0,60 liter Rug 1,0 liter 1,5 liter 0,50 liter 0,75 liter Græsser 1,0 liter 1,5 liter 0,50 liter 0,75 liter 2

3 Skadedyr efterår Snegle Agersneglen lægger æg pr. sæson, og kan ødelægge en nyetableret vinterrapsmark, ved at æde rapsens kim- og løvblade. Forebyggelse af snegleangreb Især på lerjord er det vigtigt at være opmærksom på arealer med en potentiel risiko for snegleangreb, så der kan sættes ind med en forebyggende bendling i god tid. Hold især øje med arealer hvor afgrøden holder på fugten (langs læhegn etc.) Hold jorden sort ved gentagende rvninger før etablering af vinterrapsen Pak jorden efter pløjning især lerjord så eventuelle hulrum, hvor sneglene kan opholde sig, lukkes Risikoen for angreb efter gruppesåning kan reduceres ved at jordbendle inden gruppesåningen Bekæmpelse af agersnegle Den bedste bekæmpelse af snegle opnås, når sneglene opdages og bekæmpes tidligt. Brug derfor en sneglefælde : Dyb tallerken, underskål, træplade, våd sæk eller lignende med hvedeklid under. Fælderne placeres, hvor sneglene tidligere r været et problem, eller forventes at kunne blive et problem. Fælderne sættes ud 2 3 dage efter såning og kontrolleres dagligt. Konstateres der snegle i fælderne bør der foretages en bekæmpelse. Sneglebid giver en flosset bladkant Sneglegiften kan f. eks udbringes med en elektrisk centrifugalspreder i op til 24 meters bredde Sneglegift bør ikke iblandes såsæden Sneglene dør ikke efter de r ædt sneglegiften, men de stopper fødeoptagelsen og skjuler sig i jorden Granulaterne er regnfaste i op til 6 uger Hvis granulaterne er ædt op, bør der genbendles Angrebene kan fortsætte, til der r været flere døgn med nattefrost Se nedenstående doseringsvejledning: Produkt Umiddelbart efter såning Tidspunkt Ved konstateret angreb i afgrøden Hvis afgrøden ødelægges af snegle genbendles med SmartBayt 10 kg pr kg pr kg pr. Ferrox 7 kg pr kg pr kg pr. Rapsjordlopper Angreb af rapsjordlopper kan føre til betydende tab i udbytte. Varsling og angrebsgrad kan følges på www. planteinfo.dk. Hvis man vil følge angrebsgraden på egne arealer med vinterraps, kan der opstilles ca. 2 gule fangbakker pr. 10. Bekæmpelsestærskelen er 25 rapsjordlopper pr. rund fangbakke (diameter ca. 22 cm, 380 cm 2 ). Rapsjordlopper kan skade vinterrapsen på 2 tidspunkter, nemlig i fremspiringsfasen og i slutningen af september. 3

4 Fremspiringsfase til 3-4 bladstadiet De voksne biller gnaver i vinterrapsens blade, og viser sig som runde huller i bladene, ikke at forveksle med gnav fra agersnegle, der efterlader rapsen med en flosset bladkant. Når 10 % af bladarealet er bortgnavet, bendles med: 0,20 l Cyperb 100 pr. eller 0,06 l Nexide CS pr. Ultimo september til primo oktober Æggene klækkes i jorden, og rapsjordloppens larver søger ind i rapsplanterne, for til sidst at minere rapsplantens stængel. Det kan derfor være aktuelt at bendle igen sidst i september / først i oktober med: 0,20 l Cyperb 100 pr. eller 0,06 l Nexide CS pr. Vækstregulering med 0,5 1,0 l Juventus 90 pr. i rapsens 5 9 bladstadie r følgende fordele: Forbedrer overvintringsmulighederne ved at reducere strækningen og sænke vækstpunktet, så risikoen for frost- og udtørringsskader minimeres. Øger rodudviklingen herunder rodlængden, og forbedrer dermed optagelsen af vand og næringsstoffer. Samtidig opnås en god sideeffekt på rodlsråd på niveau med Folicur EC 250. En tidlig bendling giver den bedste effekt. Juventus 90 kan blandes med mange af de aktuelle planteværnsmidler. Gødskning efteråret Kvælstof Det er ubredt praksis, at de fleste vinterrapsmarker tilføres kg let tilgængeligt kvælstof (N) pr. om efteråret, afhængig af såtidspunkt, forfrugt og tidligere tildeling af husdyrgødning. For at opfylde vinterrapsens efterårsbehov for kalium (K) og svovl (S), vil en NKS-gødning være et godt valg. Kalium Vinterrapsen kræver meget K, og ved lave kaliumtal (Kt), hvor lmen fjernes og på lettere jordtyper, kan der med fordel tilføres K allerede om efteråret. Tilførsel af K om efteråret forbedrer overvintringen og styrker skuddannelsen. K kan tilføres med en NKS gødning eller som f. eks. Patentkali 25, hvor rapsen samtidig tilføres S og magnesium (Mg). Ubendlet til venstre og vækstreguleret med Juventus 90 til højre. Den vækstregulerede plante r mere kompakt vækst og vækstpunkt tættere på jordoverfladen. Foto: Jakob Skodborg Jensen, BASF Mikronæringsstoffer På vinterrapsarealer med et fornuftigt udbyttepotentiale kan det være aktuelt at tilføre EPSO Microtop på rapsens 4 6 bladstadie. Rapsens behov for Mg, S, mangan (Mn) og bor (B) dækkes af kg EPSO Microtop pr. i efteråret. Tildelingen af mikronæringsstoffer kan med fordel følges op med kg EPSO Microtop pr. i det tidlige forår. Vækstregulering Vækstregulering er et vigtigt redskab til at sikre en god etablering og overvintring. Det er især vigtigt, når der er sået tidlig, hvis det er et mildt og varmt efterår med gode vækstmuligheder, eller der er en god næringsstofforsyning f.eks. efter gylleudbringning. 4

5 Rodlsråd (Phoma) Gødskning forår Phoma, eller rodlsråd, er en svampesygdom, der rammer flere og flere rapsmarker. I Nordtyskland hvor vinterraps dyrkes intensivt, er Phoma udbredt. Der er opserveret Phoma flere steder i Danmark, og Phoma vil i de kommende år sandsynligvis tiltrække sig yderligere opmærksomhed. Kvælstof Kvælstofmængden fastsættes ud fra arealets N-kvote til vinterraps og kan findes i Vejledning om gødsknings- og rmoniregler for den pågældende planperiode. I raps anbefales det, at N tildeles ad 2 gange: 1. gødskning ved vækststart og 2. gødskning typisk med gylle i april måned. Svampen overlever på stubrester, og trives bedst under fugtige forhold. Svage planter angribes tidligt i løbet af efteråret, og efterårssymptomerne kan ses som grålige pletter med små sorte sporehuse (pyknider). Senere på sæsonen kan det forårsage råd ved rodlsen. Ved tidlige og kraftige angreb får det planterne til at nødmodne og / eller vælte. Fosfor Behovet for fosfor (P) fastsættes ud fra jordens fosfortal (Pt), det forventede udbytte og P-balancen i sædskiftet. Fosforbehovet vil ligge mellem 20 og 30 kg P pr.. Kalium Afhængig af Kt, det forventede udbytte og K-balancen i sædskiftet tilføres vinterrapsen kg K pr.. Hvis rapslmen snittes og nedmuldes, genbruges en relativ stor mængde K til den efterfølgende afgrøde, så det kan ikke betale sig at spare på K-mængden til vinterraps. Svovl Vinterraps bør i alt tilføres en S-mængde, der svarer til 20 % af N-kvoten. Akut svovlmangel kan afhjælpes med sprøjtesvovl. Mikronæringsstoffer Ved magnesiumtal (Mgt) på 5 eller derunder, bør vinterraps, afhængig af det forventede udbytte, tilføres 5 10 kg Mg pr.. På lettere jorder, og på arealer med et relativt højt Rt, bør vinterraps også tilføres B om foråret, så der i alt er gram B til rådighed pr.. Bor kan tilføres sammen med ndelsgødningen / startgødningen som f.eks. borcoatet NS (Gold Star) eller borcoatet NS (Svovlsur Ammoniak). Faktorer der øger smittetrykket af Phoma: Regelmæssig rapsdyrkning hvert 3 5 år. Fugtige vækstår regn i høstperioden. Dårlig nedmuldning af stub og strårester sidst der blev dyrket raps på arealet. Svage planter pga. langsom vækst i efteråret. Det er en fordel at tilføre mikronæringsstofferne med startgødningen, så de er til rådighed ved vækststart. Kontakt dit lokale DLG for yderligere information om de nye muligheder for coating af ndelsgødning. Bor kan også udsprøjtes i Solubor eller EPSO Microtop. Finder man de grålige pletter på bladene om efteråret, bør bekæmpelse overvejes, for at begrænse spredningen af sygdommen. Folicur EC 250 er godkendt til bekæmpelse af Phoma med 0,5 1,0 l pr. i stadie (3 5 blade). Samtidig opnås en god vækstregulerende sideeffekt på niveau med Juventus 90. Læs altid etiketten før brug. 5

6 Ukrudt forår Spildkorn og græsukrudt Hvis der er behov for bekæmpelse af spildkorn og / eller græsukrudt kan Agil og Fokus Ultra stadig anvendes i foråret. Sprøjt når der er god vækst i spildkorn og græsukrudt, og med dagtemperatur på over 10 0 C og ingen nattefrost. Se nedenstående doseringsvejledning: Sprøjtefrist: Agil 2 måneder før høst Focus Ultra 3 måneder før høst Kamille Til bekæmpelse af kamille i vinterraps kan der anvendes Loncid, Matrigon mv. (Clopyralid) eller Galera (Clopyralid + Picloram). Temperaturkrav: Clopyralid: Dagtemperatur C og nattemperatur C. Galera: Dagtemperatur C og ingen nattefrost. Dosering: 0,8 l Clopyralid + 0,5 l Penol 33 E pr. eller 0,3 l Galera + 0,3 l PG26N pr. Skadedyr forår Focus Ultra + 0,5 l DASH pr. Agil + 0,2 l SweDane Contact pr. Vinterbyg, flyvevre 0,8 l 0,4 l Hejre, agerrævele 1,2 l 0,6 l Hvede, rug, rajgræs, vindaks Læs altid etiketten før brug 1,6 l 0,8 l Glimmerbøsser Glimmerbøsser kan volde betydelig skade på vinterrapsen i det tidlige knopstadie. Indflyvningen af glimmerbøsser starter, når temperaturen kommer over 10 0 C. Hvis der kan findes 2 3 glimmerbøsser pr. plante, bør der foretages en bekæmpelse. Flere bendlinger kan blive nødvendig, hvis der registreres indflyvning af nye generationer. Strategien til bekæmpelse af glimmerbøsser bør af hensyn til resistensforebyggelsen være: 1. bendling: 0,3 l Biscaya pr. (Biscaya må kun anvendes én gang pr sæson) evt. supplerende bendlinger: 0,2 l Mavrik 2F pr.. Skulpesnudebiller Skulpesnudebiller angriber rapsen når den er i fuld blomst, og de første skulper er dannet. Skulpesnudebillerne lægger æg i skulperne, og larverne skader skulperne senere. Ud over selve skaden laver skulpesnudebillen samtidig en indgangsvej for skulpegalmyggen. Skadetærsklen er 5 6 biller pr. plante. Skal der samtidig bendles mod knoldbægersvamp, vil skadetærsklen være noget lavere. Skulpesnudebillen bekæmpes med 0,4 l Cyperb 100 pr.. Pga. den store nytilvækst er vinterrapsen kun beskyttet ca. en uge efter bendling. Bemærk: Marken skal bendles fra kl til kl uden for biernes flyvetid. Cyperb 100 kan normalt blandes med svampemidler mod knoldbægersvamp. Skulpegalmyggen Skulpegalmyggen bruger skulpesnudebillens huller til også at lægge æg i skulperne, da den ikke selv kan bore hul, hvis skulperne er over 2 cm store. Skulpegalmyggen lægger mange æg, og larverne kan fuldstændigt ødelægge de angrebne skulper. Skulpegalmyggen bekæmpes med 0,4 l Cyperb 100 pr.. En eller to randbendlinger vil i mange tilfælde være tilstrækkelig. Pga. den store nytilvækst er vinterrapsen kun beskyttet ca. en uge efter bendling. Bemærk: Marken skal bendles fra kl til kl uden for biernes flyvetid. Cyperb 100 kan normalt blandes med svampemidler mod knoldbægersvamp. 6

7 Svampesygdomme forår Høst Storknoldet knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel Skårlægning Vinterraps kan høstes på 2 måder: Storknoldet knoldbægersvamp bekæmpes bedst, når rapsen er i fuld blomst og de første kronblade begynder at falde af. Behovet for svampebekæmpelse kan være svært at vurdere, og der er ikke udviklet gode og præcise varslingsmodeller. Risikoen for svampeangreb øges, når der er nedbør omkring blomstring, ved hyppig rapsdyrkning, og ved en lang blomstringsperiode. Skårlægning vælges på uens modne arealer, eller for at undgå dryssespild på grund af storm i opretstående tynde afgrøder. På arealer med meget grønt bundukrudt kan det også være en fordel at skårlægge marken. Marken skårlægges, når frøene i den øverste 1/3-del af skulperne stadig er grønne, i den midterste 1/3-del er de fleste frø ved at være rødbrune, og i den nederste 1/3-del er frøene ved at være sorte. Der kan normalt tærskes dage efter skårlægningen. DLG anbefaler følgende løsninger til bekæmpelse af svampe i vinterraps: Direkte tærskning Direkte tærskning kan vælges i ensartede, kraftige og svagt hældende marker. Direkte tærskning startes når frøene er sorte, dvs dage efter normalt skårlægningstidspunkt. Vandprocenten vil være højere end ved høst efter skårlægning, så der skal rådes over en fornuftig tørrekapacitet. Fugtige rapsfrø tager meget hurtigt varme og skal, for at være lagerfaste, tørres ned til 9 % vand. 0,35 l Amistar + 0,5 l Orius 200 EW pr. eller 0,75 1,0 l Orius 200 EW pr. Amistarløsningen r den bredeste effekt, og den bedste effekt på skulpesvamp og gråskimmel. Amistarløsningen giver samtidig en fysiologisk og forgrønnende effekt. Begge løsninger kan normalt blandes med insektmidler uden problemer. Nedvisning I afgrøder hvor der er problemer med græsukrudt, kan nedvisning med et glyphosatprodukt være en god løsning. Der sprøjtes når vandindholdet i frøene er under 30 %. Rapsen må tidligst høstes 10 dage efter nedvisningen, og under normale vejrforhold vil der gå 2 3 uger før afgrøder er klar til at tærske. Læs mere vedr. dosering mv. i DLG Planteværn. Knoldbægersvamp Skulpesvamp Gråskimmel 7

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Vårraps. Markplan/sædskifte. Etablering

Vårraps. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 7 Vårraps Formålet med dyrkning af raps er et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og med et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Under danske forhold høstes typisk

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Vinterraps. Markplan/sædskifte. Etablering

Vinterraps. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 11 Vinterraps Målet med dyrkning af raps er et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og med et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Det vil under danske forhold sige

Læs mere

Hvorfor svigtede rapsen i 2016?

Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Strategi for 2017 Claus S. Madsen Agropro Planteavlsmøde den 25. januar 2017 Undersøgelse udbytte og behandling Variationen i udbytte er fra 2750 4880 kg frø pr. ha en forskel

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Aktuelt om vinterraps til 2017

Aktuelt om vinterraps til 2017 Aktuelt om vinterraps til 2017 Erfaringer fra 2016 Hvad var årsager til det lavere udbytte Erfaringer med skadedyr og svampe 2016 Sædskifte er vigtigt Kålbrok i fremmarch Strategi 2017 Hvad gik der galt

Læs mere

FÅ HÅNDVÆRKET TILBAGE I MARKEN 16,7. Frontløber: Cultan gødskning sparer 20 pct. N og hæver protein 23/ 30/ 26/

FÅ HÅNDVÆRKET TILBAGE I MARKEN 16,7. Frontløber: Cultan gødskning sparer 20 pct. N og hæver protein 23/ 30/ 26/ NR. 4 // APRIL 2016 Ny rekord fra N.Z. 16,7 ton hvede pr. ha Frontløber: FÅ HÅNDVÆRKET TILBAGE I MARKEN Cultan gødskning sparer 20 pct. N og hæver protein Sprøjt ikke ukrudt for tidligt i vårsæd 23/ Nye

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Opsamling på dyrkningserfaringer ved økologisk rapsdyrkning.

Opsamling på dyrkningserfaringer ved økologisk rapsdyrkning. Opsamling på dyrkningserfaringer ved økologisk rapsdyrkning. Resultater af interviews og planteanalyser i 2015 og 2016 I efteråret 2015 er der etableret 18 økologiske vinterrapsmarker, hvorfra der er indsamlet

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Økologisk vinterraps. Markplan/sædskifte. Jordbund. Etablering

Økologisk vinterraps. Markplan/sædskifte. Jordbund. Etablering Side 1 af 6 Økologisk vinterraps Formålet med dyrkning af økologisk vinterraps er at opnå et højt frøudbytte med et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Fordelene ved dyrkning af vinterraps er, at

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen?

SIKKER RAPSDYRKNING. Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887 Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte

Læs mere

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha Vinterraps Vinterraps er en afgrøde med stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse for at optimere dyrkningen af vinterraps frem mod et højere og mere stabilt udbytteniveau.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011

DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011 DYRKNINGSVEJLEDNING FOR GRØNNE ÆRTER 2011 JORDBEHANDLING Betingelsen for en god og ensartet fremspiring og dermed et godt udbytte er et godt såbed. Når jorden er tjenlig, fældes og jævnes den, skal den

Læs mere

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hestebønne Der findes hestebønnesorter til både vår- og efterårssåning. Denne dyrkningsvejledning omhandler kun vårsåede hestebønner. Hestebønne dyrkes normalt til foderbrug. Afgrøden anvendes

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen

Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen Dias 1 Se på frø og raps Chr: Gødning Græsukrudt Vækstregulering Ghita Cordens Nielsen Rapsjordlopper

Læs mere

Caryx. Mere energi til din raps. Ready-to-grow

Caryx. Mere energi til din raps. Ready-to-grow Mere energi til din raps Ready-to-grow Vækstreguleringsmiddel med sideeffekt mod rodhalsråd (phoma) Vinterraps er en afgrøde med et stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har.

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har. Hundegræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hundegræs er en varig, hårdfør, tuedannende og tørkeresistent græsart, som tåler store mængder gylle både efterår og forår. Hundegræs udvikler

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug Gødningsaktuelt Nr. 2 marts 2014 1. årgang www.yara.dk Gødskningsstrategi for vinterhvede Den tidlige vækststart giver en lang vækstsæson, det øger gevinsten ved delt gødskning. Gødskning af frøgræs Som

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

1 STOR MEJETÆRSKER ERSTATTER 2 MINDRE. Frontløber: 26/ 38/ 36/ Aktuelt om: Sådan bekæmpes græsukrudt i korn

1 STOR MEJETÆRSKER ERSTATTER 2 MINDRE. Frontløber: 26/ 38/ 36/ Aktuelt om: Sådan bekæmpes græsukrudt i korn NR. 9 // SEPTEMBER 2015 Aktuelt om: Sådan bekæmpes græsukrudt i korn Ny UK-udbytterekord er sat i raps på 7,2 ton/ha Frontløber: Kløver hæver udbyttet i pil - og hæmmer ukrudtet 1 STOR MEJETÆRSKER ERSTATTER

Læs mere

Spinat til frøavl. Markplan/sædskifte. Etablering

Spinat til frøavl. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Spinat til frøavl Frø af spinat anvendes til udsæd i haver og på større arealer til produktion til friskvaremarkedet eller til konservesindustrien. Størstedelen af den danske frøproduktion

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde.

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde. Engsvingel Dyrkningsvejledning Jordbund Engsvingel bør avles på gode lermuldede jorde med en god vandforsyning. Endvidere vil lidt lave og noget humusholdige jorde være egnede til frøavl af engsvingel.

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

4 danske landmænd JAGTER VERDENSREKORDEN I RAPS 17/ 42/ 38/ STOR forskel. på firmaernes kornafregning

4 danske landmænd JAGTER VERDENSREKORDEN I RAPS 17/ 42/ 38/ STOR forskel. på firmaernes kornafregning NR. 8 // AUGUST 2015 STOR forskel på firmaernes kornafregning PLØJEFRI DYRKNING skal ikke tænkes for firkantet Engelsk Frontløber:»Rapsen må gerne være lidt spids i foråret«4 danske landmænd JAGTER VERDENSREKORDEN

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Klaus Nielsen BASF A/S klaus.nielsen@basf.com + 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Foto: + 1 tons Gavnø 2015, Steen Knarberg Påvirkning af udbytte komponenter i raps Udbytte pr.

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Ital. rajgræs Hybrid rajgræs

Ital. rajgræs Hybrid rajgræs Ital. rajgræs Hybrid rajgræs Dyrkningsvejledning Italiensk rajgræs og hybrid rajgræs Italiensk rajgræs er en tidlig og kraftigt voksende græsart. Den har lavere persistens og er mindre vinterfast end alm.

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Side 1 af 7 Brødrug Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Denne dyrkningsvejledning omhandler dyrkning af vinterrug til brød. Se også dyrkningsvejledningen

Læs mere

Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler

Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler Miljøvenlig rapsproduktion med Flower Power Systemet Af Erik Tybirk, planteforædler Måske husker man nellikerevolutionen i Portugal og den orange ditto i Ukraine? Indenfor rapsdyrkning er nu en helt ny

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING

GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING GØDSKNING OG VÆKSTREGULERING Indeholder uddrag fra SEGES Per Skodborg Nielsen, planterådgiver UDFASNING AF UNDERGØDSKNING RÅPROTEIN I KORN 1998-2015 MERVÆRDI AF 1 % MERE PROTEIN Kr. pr. 100 kg Soya Hvedepris,kr.

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr.

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. NR. 5 // MAJ 2016 Konsulenten Følg septoria med spraymaling Engelske rapsforsøg: 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. hektar Ny udbyttefremgang: Høj N-tildeling gav ikke stor udvaskning

Læs mere

Timothe til frøavl. Etablering

Timothe til frøavl. Etablering Side 1 af 5 Timothe til frøavl Timothe er en varig græsart, der indgår i varige græsmarksblandinger og i nogle blandinger til kortvarig benyttelse. Timothe er meget vinterfast og tåler fugtige jordbundsforhold.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar.

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar. NR. 7 // JULI 2016 Aktuelt om SNEGLE skal harves væk Slam og aske sparer let 1.000 kr pr. hektar TØRKE TRUER rekordraps Tysk Frontløber: BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET 38/ Stubharven er blevet

Læs mere

BILLER OG BROK To af rapsens udfordringer

BILLER OG BROK To af rapsens udfordringer BILLER OG BROK To af rapsens udfordringer Irene Skovby Rasmussen Bladribbesnudebillen det nye store skadedyr i raps? 2,5-3,5 mm 1 Bladribbesnudebillen hvem er nu det? Kendetegn Biologi Afgrødeskade og

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv Nr 2 Vinterbygsorter Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410

Læs mere