Engesvang Menighedsråd. Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engesvang Menighedsråd. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Engesvang Menighedsråd Årsberetning

2 Kirkeåret blev året, da Engesvang Sogn tog det nye sognehus i brug til erstatning for det konfirmandlokale, man har savnet siden den gamle præstegård blev solgt i Huset er på brutto 235 kvadratmeter. Det centrale i huset er samlingssal på cirka 95 kvadratmeter med plads til cirka 60 spisende og cirka 80 til foredrag m.v. Desuden er der et køkken, der er dimensioneret til madlavning i forbindelse med fællesspisninger. Desuden indeholder huset kontor for præstesekretær og organist. I skrivende stund er byggeregnskabet ikke gjort op, men det tyder på byggeomkostninger på cirka 4,9 millioner kroner. Der er fra provsti og stift udstukket en økonomisk ramme på 5,2 millioner kroner. Et udestående er, at der i budgettet var afsat kr. til solceller kombineret med et kunstværk. Det projekt har ikke kunnet realiseres, men der arbejdes fortsat på en løsning. Sognehuset blev indviet 25. august med åbent hus, hvor der deltog cirka 120 gæster, som blev bespist af frivillige. Det røde bånd blev klippet af menighedsrådsformand Bodil Andresen og formanden for byggeudvalget, John Juul Eriksen, i fællesskab. Ved den forudgående festgudstjeneste og ved åbenthus-arrangementet medvirkede gudstjenestekor og børnekor, der sammen havde indøvet flerstemmige sange - og gjorde det fantastisk flot. I forbindelse arrangementet overrakte formanden for menighedshuset Ansgar, Torsteen Nielsen, en gave i form af salmebøger og højskolesangbøger. Fra starten af planlægningen af sognehuset har menighedsrådet opfordret bestyrelsen for Ansgar til at sælge den ældre bygning på Gl. Kongevej og flytte aktiviteterne til det nye sognehus. I forbindelse med indvielsen har Ansgars bestyrelse meddelt, at det vil man være interesseret i, men i skrivende stund er der ikke planlagt noget konkret. Udsmykning af salen i sognehuset er i det første år skiftende fotoudstillinger. Fire amatørfotografer er blevet bedt om hver at lave syv fotografier under overskriften skabelse. Hver af de fire serier skal hænge i tre måneder. I forbindelse med huset har menighedsrådet udarbejdet et reglement, der slår fast, at alle arrangementer og brugere i huset skal godkendes af menighedsrådet, og at arrangementer og aktiviteter i huset skal afspejle folkekirkens mangfoldighed. Det vil sige, at der ikke er åbnet for udlejning til private. For at styre brugen af huset har menighedsrådet anskaffet et netbaseret kalendersystem, som indtil videre menighedsrådets medlemmer og kirkens ansatte har adgang til. Byggeriet af sognehuset blev påbegyndt i efteråret 2012, skønt menighedsrådet først måtte begynde at bruge midler på det i Det lykkedes at få lukket huset af inden vinteren, men på grund af frost langt ud på foråret blev murværket noget af det sidste, der kom på plads. Formelt blev byggeriet afleveret af håndværkerne i juli, men forskelligt inventar kom først på plads i løbet af august. 2

3 Blandt inventaret er it-installationer blandt andet med projektor. I forbindelse med anskaffelse af det, blev der også anskaffet fast installeret projektor i kirken. Byggeprojektet havde lidt problemer i form af tyverier fra byggepladsen. Det seneste år har der i sognehusbyggeriet og gravernes redskabsrum været indbrud tre gange, hvilket hver gang koster 5000 kroner i selvrisiko på forsikringen. Rejsegildet blev gennemført med de involverede håndværkere 31. marts. Det skete i snevejr men inden døre med vinduer og tag - og uden en eneste mursten. Da den nye gravermedhjælper blev ansat i januar var der 163 ansøgere, og blandt fem indkaldt til samtale valgte menighedsrådet Allan Nielsen fra Silkeborg, der tidligere har arbejdet som gartner. Han er ansat med en årsnorm, der svarer til cirka tre fjerdedel ansættelse. Der lægges op til fuld beskæftigelse i sommer og spidsbelastningsperioder og derefter afspadsering i vinterperioden. Kirketjenerfunktionen, der tidligere har ligget i graverstillingen, er nu permanent gjort til en del af kirkesangerfunktioner i forbindelse med de almindelige gudstjenester. Det betyder at for at aflaste kirkesangeren, er gudstjenestekoret af frivillige gjort permanent. Ved de almindelige gudstjenester møder tre-fire frivillige ind en time før gudstjenesten for at øve dagens salmer. I forbindelse med sognehuset er der blevet en større opgave med rengøring, hvilket har givet anledning til en del debat. Menighedsrådet har vurderet, at man ikke vil satse på frivillig arbejdskraft, men der er meget begrænsede rammer i budgettet til lønudgifter. Sognehuset har været meget i fokus for menighedsrådets arbejde det første år af rådets valgperiode. Det kommer også til udtryk i de visioner for arbejdet, som rådet opstillede efter konstitueringen: At vi gerne vil fylde sognehuset med aktiviteter, så alle aldersgrupper kan samles om kirkens forkyndelse. At vi satser meget på børn i alderen fra minikonfirmander og op, så der ikke er et slip på flere år, inden de kommer i kirken igen til konfirmandundervisningen - derfor kirke og mad. At højskoleforedragene genoptages i fornyet udgave med foredrag og fællesspisning. At studiekredsen samler personer hver anden uge. Menighedsrådet har arbejdet med nye arbejdsbeskrivelser og nye lønindpasninger. I forbindelse med en omlægning af stillingen som gravermedhjælper, der blev besluttet af det tidligere menighedsråd, har der været udfordringer med bemanding, idet der ikke længere er lønkroner til at kunne ansætte ekstra arbejdskraft i spidsbelastningsperioder som eksempelvis ved grandækning i efteråret. Menighedsrådet er fuldt bevidst om, at de manglende ressourcer i spidsbelastningsperioder vil komme til udtryk i det generelle indtryk på kirkegården. På kirkegården har man også det seneste år oplevet kirkegårdsejere, der ikke har levet op til forventningerne om renholdelse. I nogle tilfælde har graveren været ude for så ubehagelige kontroverser med gravstedsejere, at menighedsrådet har overtaget kontakten, og der er nu også skredet til tvangssløjfning af gravsteder og udsendelse af regning for det arbejde. Muren omkring kirkegården er i år blevet renoveret, og graverne har lavet æstetisk afskærmning omkring skraldespandene på kirkegården. Året på kirkegården har også budt på tyveri af planter, og synderen menes at være mus. Desuden har der i år været en del arbejde på kirkegården med udskiftning af hækplanter, der gik til i sidste vinters hårde frost. I forhold til kirken har menighedsrådet indledt drøftelser af energioptimering. Det kan være en vanskelig opgave i et stort gammelt hus, der står ubrugt en stor del af tiden. Dertil kommer inventar og ikke mindst orgel, der kan påvirkes af indeklima. Foreløbigt er besluttet at udskifte nogle mindre, aflange vinduer i vest-enden i det kommende år. Der skal bruges et klaver i det nye sognehus. Der har været arbejdet hårdt på at skaffe midler til at få 3

4 en nyt klaver til kirken, således at klaveret der kan flyttes til sognehuset. Indtil nu er det kun Den Jyske Sparekasse, der har tilbudt en donation på 5000 kr. Et brugt klaver af den god kvalitet vurderes at koste kroner. Organisten har helt overtaget ansvaret for at tilrettelægge musikarrangementer i kirken - og til menighedsrådets begejstring over kvaliteten. Menighedsrådet er også begejstret over organistens arbejde med børnekor og babysalmesang, der er meget populært. Menighedsrådet luftede også frustrationerne i forbindelse med, at sognet i september havde officiel visitats, hvilket vil sige besøg af biskop og provst. Det er mindst år siden der sidst har været visitats i Engesvang. Menighedsrådet var også indstillet på at udtrykke kritik, da der i foråret fremkom et forslag om, at alle sogne i Midt- og Vestjylland skulle bidrage til finansiering af byggeri af en kirke ved det nye storsygehus i Gødstrup. Vi deltog derfor i et orienteringsmøde, hvor der viste sig at være udbredt modstand fra store dele af stiftet, så biskoppen bad arbejdsgruppen komme med et nyt oplæg. Det førte til, at sognene i de to provstier i Herning selv påtager sig at finansiere byggeriet, der så også er beskåret i forhold til oprindelige planer. Menighedsrådet har også forholdt sig til andre mere principielle spørgsmål. Det gælder blandet andet om en anden styreform for folkekirken. I skrivende stund er høringssvarene dog ikke endelig formuleret. Menighedsrådet har i sit høringssvar anbefalet, at man indfører et kirkeråd, med begrænsede beføjelser, der skal arbejde sammen med Kirkeministeren og Folketinget. En stor del af kirkens arbejde bygger på frivillig indsats, blandt andet de cirka 12 i gudstjenestekorgruppen og cirka 30 i kaffe- og kagebage-gruppen. De får som tak for deres indsats mulighed for at deltage i en udflugt i august, men deltagerantallet har været vigende, så nu overvejer menighedsrådet noget andet til erstatning for udflugt. I det forløbne har Engesvang Kirke fået et nyt professionel design af internetsiden. Der har ikke været tale at indføre traditionelt trykt kirkeblad, skønt der har været opfordringer efter sidste års udsendelse af informationsavis. Engesvang Kirke benytter sig fortsat kun af annoncering i den fælles ugentlige kirkeside i Ikast Avis. Den har der været en del snak om det forløbne år efter Ikast Avis har skåret kraftig ned på en prisrabat. Prisstigningen er trådt i kraft, men til gengæld er siden blevet redesignet. Engesvang Menighedsråd har følt sig forfordelt af provstiudvalget, hvilket betyder, at vi markerede os tydeligt på budgetsamrådsmødet i september for repræsentanter for menighedsråd i Ikast-Brande kommune. Frustrationerne blev også luftet i forbindelse med opstillingsmødet i august til valg til provstiudvalg. Vi undlod dog at forsøge at få en valgt ind i udvalget, der har til opgave at fordele de økonomiske rammer til de enkelte menighedsråd i provstiet. Desuden har menighedsrådet internt gang i arbejdet med en politik for samarbejde med frie kirkelige organisationer. Hidtil har det været lidt tilfældigt, hvilke anmodninger om en gave, der er blevet imødekommet - dog undtagen et fast årligt tilsagn til bestyrelsen i Ansgar om at give støtte til honorar til talere Nu har rådet derfor vedtaget denne liste over organisationer, der kan modtage støtte af Engesvang Menighedsråd: Engesvang Sogns Besøgsvenner - Helt lokal diakonal indsats. - Støtteramme: De frivillige skal værdsættes og tilbydes kurser og anden opbakning, og alle omkostninger dækkes af menighedsrådet. Folkekirkens Vågetjeneste - Helt lokal diakonal indsats. - Støtteramme: De frivillige skal værdsættes og tilbydes kurser og anden opbakning, og menighedsrådet dækker en forholdsmæssig del af omkostningerne. Folkekirkens Dagligstue, Ikast. - Lokal diakonal indsats for ensomme og svært stillede. - Støtteramme: Lokal markedsføring i Engesvang-området samt lokale indsamlingsaktiviteter. Ansgar-kredsen - Helt lokal forkyndende indsats. - Støtteramme: Bidrag til honorar for gæstetalere indenfor en ramme på cirka 5000 kr. årligt samt husly i Sognehuset 4

5 KFUM Spejderne, Engesvang - Helt lokal aktivitet for børn og unge. - Støtteramme: Husly i Sognehuset Folkekirkens Ungdomskor - Inspirationskilde for vort eget børnekor. Støtteramme: Medlemsskab til cirka 2000 kr. årligt + plus tilskud til kurser m.v. Folkekirkens Nødhjælp - Diakoni på internationalt plan. - Støtteramme: Organisering af sogneindsamling og fortæring til indsamlere. Danske Sømands- og udlandskirker - Solidaritet med danskere i udlandet. Støtteramme: 1000 kr. årligt Danmission - Religiøs dialog på internationalt plan. Støtteramme: 1000 kr. årligt. Statsfængslet Midtjylland - julehjælp til de indsatte. - Støtteramme: 100o kr. årligt. Menighedsrådets medlemmer siden første søndag i advent 2012: Bodil Andresen (formand), Hans Jørgen Hansen (næstformand, fmd. valgbestyrelsen), Jens Pedersen (kirkeværge), Rasmus Røjkjær (kasserer), Anders Røn Kallesøe (personalekontakt), Else Møller (fmd. kirkegårdsudvalg), Annie Vindum (fmd. aktivitetsudvalg, fmd. præstegårdsudvalg), Anne Røndal (sekretær) Udenfor menighedsrådet: Gunnar Gottenborg (bygningssagkyndig), John Juul Eriksen (fmd. byggeudvalg), Elin Nielsen (regnskabsfører), Poul Krabbe (kontakt til stiftets ydremissionsudvalg) Menighedsrådets (honrar)lønnede medarbejdere: Jens Nielsen - fuldtidsansat graver Allan Larsen - deltidsansat gravermedhjælper Kirsten Poulsgaard - deltidsansat organist Ellen Vestergaard - deltidsansat kirkesanger/kirketjener og medhjælper ved minikonfirmander Elin Nielsen - deltidsansat regnskabsfører og præstesekretær Ole Kjeldsen - deltidsansat rengøringshjælp i præstekontor Frivillige i kagebage-gruppe, i besøgsvenner, børnekor, gudstjenestekor. ***** Regnskab 2012 Ligningsbeløb: kr. Driftsudgifter: kr. Budget 2013 Ligningsbeløb: kr. Driftsudgifter: kr. Budget 2014 Ligningsbeløb: kr. Driftsudgifter: kr. 5

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Årbog 2007-2008 Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 2007-2008 Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Forstanderinde Edy Kjærsgaard Forstander, pastor Lars

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker

Danske Sømandsog Udlandskirker Årsberetning 2012 Danske Sømandsog Udlandskirker www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Protektor Dronning

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 (5 tableau er, som 2. klasse i Hasle Skole fremstillede op til påske 2015 efter et besøg i Helligåndskirken i en workshop, hvor de

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere