Peter Danielsvej 25 m.fl - Læsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Danielsvej 25 m.fl - Læsø"

Transkript

1 Peter Danielsvej 25 m.fl - Læsø OFFENTLIGT UDBUD Samlet grundareal: ca. 359 hektar 2 ejendomme med tilhørende naturområde Naturområderne er placeret 5 steder rundt på øen Anvendt af Universitetet til undersøgelser og forskning Budfrist den 30. september 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ejendommen i hovedtræk...3 Bygningsarealer...6 Offentlig vurdering...7 Planforhold/offentlige forhold...10 Tekniske installationer...11 Driftsudgifter...11 Besigtigelse...12 Kort...13 Kort...19

3 Ejendommen i hovedtræk side 3 af 20 Beliggenhed Matr. nr. Adresse: Peter Danielsvej 25 m.fl., 9940 Læsø 155 F, Byrum By, Byrum, 144 P, Byrum By, Byrum, 96 D, Den Vestelige Del, Hals, 207 B, Byrum By, Byrum, 193 F, Byrum By, Byrum, 84I, Byrum By, Byrum, 143E, Vesterø By, Vesterø, 143 I, Byrum By, Byrum, 146 X, Byrum By, Byrum, 183 B, Byrum By, Byrum, 189 D, Byrum By, Byrum Kommune Læsø Opført/ombygget Opførelsesår: 1900/1923 Ombygningsår: 1977/1985 Grundareal m² - heraf vej m² Matrikel nr: 155 F, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Matrikel nr: 144 P, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Matrikel nr: 96 D, Den Vestelige Del, Hals Grundareal: m² - heraf vej m² Matrikel nr: 207 B, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej m² Matrikel nr: 193 F, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej 280 m² Matrikel nr: 84I, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej m² Matrikel nr: 143E, Vesterø By, Vesterø Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Matrikel nr: 143 I, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Matrikel nr: 146 X, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej m² Matrikel nr: 183 B, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej m² Matrikel nr: 189 D, Byrum By, Byrum Grundareal: m² - heraf vej m²

4 4 Ejendommen i hovedtræk (fortsat) side 4 af 20 Ejendomsbeskrivelse Udbuddet omfatter 2 ejendomme beliggende henholdsvis Peter Danielsvej 25 og Egegårdsvej 24 A samt flere grundarealer rundt omkring på øen. Det samlede grundareal er ca. 359 hektarer. De 2 ejendomme, også kaldet Læsø-laboratorierne Nordmarkshuset og Lyngholt, ejes af Københavns Universitet (Universitets- og Bygningsstyrelsen) og drives i samarbejde mellem Biologisk Institut og Zoologisk Museum. Læsø-laboratorierne bruges først og fremmest til universitetets undersøgelser af øens dyre- og planteliv. Universitetet har oplyst, at der nu skal afhændes en række af Universitetets ejendomme på grund af økonomi/-omprioriteringer mv. og herunder Læsø- Laboratorierne. Biologisk Institut ved Københavns Universitet samt Statens Naturhistoriske Museum ønsker i fremtiden at have adgang til grundarealerne til videnskabelige formål samt udførelse af feltarbejde i forbindelse med forskning, herunder opstilling af udstyr m.v., således, at Biologisk Institut med flere kan fortsætte deres aktiviteter på grundarealerne. Adgangen til arealerne vil blive sikret ved tinglysning af en servitut. Biologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum har endvidere udtrykt ønske om en eventuel begrænset fremtidig adgang til bygningerne i umiddelbar forbindelse med feltarbejdet. Den eventuelle fremtidige begrænsede adgang til bygningerne aftales nærmere med køber. Naturpleje af Nordmarken må fortsat ske for at sikre opretholdelsen af eksisterende ensianenge med bestande af sommerfuglen ensianblåfugl, der har international bevarings- og forskningsmæssigt interesse. Der er interesse fra Skov og Landskab ved Københavns Universitet om, at indgå et fremtidigt samarbejde om udvikling af området inden for landskabspleje, herunder fremtidig målrettet naturpleje af udvalgte områder ved Nordmarken af hensyn til biologisk arbejde. Ovennævnte vilkår vil indgå i forbindelse med afhændelsen af ejendommene. Der er mulighed for at overtage tilskud til pleje af græs- og naturarealer i.h.t. nærmere aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Peter Danielsvej 25 (Nordmarkshuset): Nordmarkshuset ligger i det nordvestlige hjørne af Læsø på et stort naturareal grænsende op til golfbanen og med kort afstand til strand og enge. Huset er indrettet med stue, køkken med komfur/ovn og køl/frys, soveværelse til 2 personer, toilet/bad samt laboratorium med borde/stole og vask. På 1. sal er

5 5 der sovepladser til 6 personer. Egegårdsvej 24 A (Lyngholt): Lyngholt ligger i det sydøstlige hjørne af Læsø i områder med skov, græsningsarealer og strandenge, kun få km. fra de fredede Rønner. Ejendommen består af et ældre hovedhus med 2 stuer med brændeovn, køkken med komfur/ovn, køl/frys og opvaskemaskine, soveværelse til 2 personer samt toilet. Desuden findes en laboratoriebygning, der er indrettet med sovepladser til 15 personer, 2 toiletter/bad og 2 laboratorier med vaske og stole. Ejendommene er beliggende fredeligt og roligt, med Nordmarkshuset på den nordlige side af Læsø og Lyngholt på den sydlige del af Læsø, i noget af Danmarks smukkeste natur. Naturområderne/grundarealerne er meget varieret og spænder lige fra store områder med næringsfattige moser, krat, heder samt mindre søer og store strandenge til områder med egentlig skovkarakter. Cirka 30 % af ejendommene udgør skov, der primært findes på den sydlige beliggende ejendom Lyngholt, hvor hovedtræarterne er diverse arter af fyr. Nordmarkshuset og Lyngholt med tilhørende arealer er af Læsø kommune udpeget til Natura 2000-område og store dele af ejendommene er fredet og udlagt til reservat som centrum for studier af Læsøs plante- og dyreliv. På strandengen ved Lyngholt er der et fugletårn. Ejendommene er en donation til Københavns Universitet Ejendommene er en donation foretaget i 1960 og i 1967 til Københavns Universitet af professor dr. Phil. Hans Johansen. I donationsbestemmelserne står der blandt andet: Formålet med at overdrage arealerne til universitetet er af disse at danne et reservat til bevarelse af et stykke dansk natur med dettes karakteristiske dyre- og planteliv. Desuden skal området tjene til naturvidenskabelige og andre forskningsarbejder, der kræver uberørt natur, og netop Læsø, der hører til Danmarks mindst udforskede egne, frembyder store muligheder og forskningsarbejder. I fredningsnævnets kendelse er der blandt andet nævnt følgende: Arealerne bevares i deres nuværende tilstand, således at de ikke må bebygges, beplantes, opdyrkes eller afvandes Arealerne må i øvrigt benyttes som hidtil, herunder til jagt og afgræsning, indsamling af bær og frugter, og der må tages sten og grus fra kystarealerne Fredningsnævnet kan foranstalte selvsåede træer og buske på arealet fjernet.

6 Bygningsarealer side 6 af 20 Arealer Bebygget areal: 250 m² Erhvervsareal u/ afskrivning: 375 m² Etageareal i alt: 375 m² Peter Danielsvej 25 BBR-bygningsnr.: 1 Opført/ombygget år: 1923/1985 Bebygget areal: 91 m² Antal etager: 2 Undervisning og forskning, stuen Undervisning og forskning, tagetagen Anvendelse: 91 m² Erhverv 66 m² Erhverv Egegårdsvej 24 A Bygning 1 BBR-bygningsnr.: 1 Opført/ombygget år: 1900/1978 Bebygget areal: 68 m² Antal etager: 2 Bolig, stuen Anvendelse: 68 m² Bolig Egegårdsvej 24 A Bygning 2 BBR-bygningsnr.: 2 Opført/ombygget år: 1900/1977 Bebygget areal: 91 m² Antal etager: 2 Undervisning og forskning, stuen Undervisning og forskning, tagetagen Anvendelse: 91 m² Erhverv 59 m² Erhverv

7 Offentlig vurdering side 7 af 20 År 2009 Ejendomsværdi kr ,- Her af grundværdi kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering Øvrige forhold Ovennævnte offentlige vurdering fordeler sig således: Peter Danielsvej 25: Matr. nr. 155 F og 144 P, Byrum By, Byrum Matr. nr. 96 D, Den Vestlige Del, Hals Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr Linievejen 17H: Matr. nr. 207 B, Byrum By, Byrum Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr Linievejen 17F: Matr. nr. 193 F, 84 I, 143 I og 146 X, Byrum By, Byrum Matr. nr. 143 E, Vesterø By, Vesterø Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr Egegårdsvej 24A: Matr. nr. 183 B, Byrum By, Byrum Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr Egegårdsvej 24: Matr. nr. 189 D, Byrum By, Byrum Ejendomsværdi kr Heraf grundværdi kr

8 8 Salgsvilkår (fortsat) side 8 af 20 Øvrige forhold Salgsvilkår: Ejendommen sælges ved tilbudsgivning. Tilbuddet skal indgives på særlig formular, som kan rekvireres sammen med de til nærværende salgsopstilling hørende bilag, ved henvendelse til: Colliers Hans Vestergaard A/S Rendsburggade 6, 2. sal 9000 Aalborg Tlf. nr Udbuddet sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om salg af statens faste ejendomme af den Universitets- og Bygningsstyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud, herunder ret til at forkaste dem alle. Endvidere forbeholder Universitets- og Bygningsstyrelsen sig muligheden for en 2. budrunde mellem udvalgte fra 1. budrunde. Salget er betinget af, at SKAT kan godkende tilbudsprisen. Senest fire uger efter åbning af tilbudene meddeler sælger hver tilbudsgiver om, hvorvidt man agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om man forkaster alle de indkomne tilbud. Såfremt sælger vælger at videreføre salgsforhandlingerne med én eller flere tilbudsgivere, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Ejendommene/grundarealerne sælges kontant, og det er op til køber selv at foretage eventuel fornøden finansiering. Tilbud kan ikke gøres betinget af senere finansiering. Den tilbudsgiver, hvis tilbud er indstillet til accept, skal senest 1 uge efter, at denne er blevet orienteret herom, stille sikkerhed for 10 % af købesummen, jf. 8 stk. 3 i Finansministeriets cirkulære om salg af Statens faste ejendomme af den Hele den kontante købesum deponeres ved skødets underskrift, dog senest 3 dage før overtagelsesdagen, i sælgers pengeinstitut, til frigivelse til sælger, når der foreligger tinglyst, anmærkningsfrit skøde til køber, uden præjudicerende retsanmærkninger. Renter af den deponerede kontante købesum tilfalder køber indtil overtagelsesdagen, og renter fra og med overtagelsesdagen tilfalder sælger. Overtagelsesdag: Ejendommene overtages 14 dage efter, at SKAT har godkendt salget. Overtagelsesdagen forventes at finde sted ultimo 2010.

9 Ansvarsfraskrivelse: Ejendommene sælges i den stand, hvori de er og forefindes. Ejendommene sælges med ansvarsfraskrivelse for alle mangler, synlige som usynlige, retlige som faktiske, vedr. grunden og grundens bestanddele, bygninger og bygningsbestanddele, inventar - herunder nagelfast inventar - og løsøre. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mangler, der følger af vandindtrængen i kældre og øvrige konstruktioner, herunder manglende bæreevne. Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af mangler omfattet af nærværende ansvarsfraskrivelse, det være sig i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag, ophævelse af handlen eller andet. Køber er selv ansvarlig for, forinden afgivelse af tilbud, at gennemgå ejendommene med en bygningssagkyndig samt undersøge og efterprøve alt det i nærværende prospekt anførte. Omkostninger: Universitets- og Bygningsstyrelsen betaler omkostninger til medvirkende ejendomsmæglerfirma. Alle andre omkostninger betales af køber. Berigtigelse af handlen: Køber har pligt til at anvende bestallingshavende advokat. Omkostninger til købers advokat betales af køber alene. Købers advokat berigtiger handlen. Besigtigelse: Der er mulighed for individuelle besigtigelser af ejendommen efter forudgående aftale. Bilag: Der er mulighed for at indhente en komplet billagsmappe med relevante dokumenter, herunder tilbudsblanketten, ved medvirkende ejendomsmæglerfirma, Colliers Hans Vestergaard A/S, Aalborg afdeling. Bilagsmappen indeholder følgende: - Tilbudsblanket (rev. A1029) - Tingbøger over alle 11 matrikler - 5 stk. offentlige ejendomsvurderinger for 2009 (kopi af 2008) - BBR-ejermeddelelse for ejendommene beliggende Egegårdsvej 24 A og Peter Danielsvej Lokalplan nr Gaveskøde til Københavns Universitet - Afgørelse på ansøgning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, dateret den Skrivelse fra Københavns Universitet (Økonomistyringssektionen), dateret den stk. kommunale oplysningsskemaer - Samtlige servitutter, der er lyst på de forskellige matrikler

10 Cirkulære om salg af statens faste ejendomme, dateret den Tilbudsfrist: Der modtages alene tilbud på den særlige tilbudsblanket, som kan rekvireres hos, og skal returneres i forseglet kuvert til: PERSONLIGT/FORTROLIGT Colliers Hans Vestergaard A/S Rendsburggade 6, 2. sal Postboks Aalborg Tilbudet skal være tydeligt mærket "Tilbud - Læsø". Tilbudet skal være fremme senest den 30. september 2010 kl Åbning af samtlige indkomne tilbud finder sted straks efter udløb af fristen, den 30. september 2010 kl hos Colliers Hans Vestergaard A/S, Rendsburggade 6, 2. sal, 9000 Aalborg. Tilbudsgiverne har adgang til at overvære åbningen af tilbudene og få oplysning om størrelsen af tilbudene. Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Vej Kloakforhold Ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Offentlige planer/forhold Lokalplan nr vedrørende en 18 hullers golfbane er tinglyst for følgende matrikler, da golfbanen grænser op til nedennævnte matrikler: Matr. nr. 207 B, Byrum By, Byrum Matr. nr. 193 F, Byrum By, Byrum Matr. nr. 84 I, Byrum By, Byrum Matr. nr. 143 E, Vesterø By, Vesterø Matr. nr. 143 I, Byrum By, Byrum Matr. nr. 146 X, Byrum By, Byrum Ovennævnte lokalplan kan rekvireres ved henvendelse til Colliers Hans Vestergaard. Der er ingen gældende lokalplan eller kommuneplanramme for ejendommene og grundarealerne, hvorfor det er Planloven i sin helhed der er gældende for ejendommenes og grundarealernes anvendelse, hvortil der henvises.

11 Planforhold/offentlige forhold (fortsat) side 11 af 20 Miljø I henhold til Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside er der ikke registreret nogen forurening på vidensniveau 1 eller 2 på nogen af matriklerne. Servitutter 155 F, Byrum By, Byrum m.fl. Tingbøger på de 11 matrikler kan rekvireres ved ejendomsmæglerfirmaet Colliers Hans Vestergaard A/S, Aalborg afdeling. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Tekniske installationer El Vand Varme Ejendommene forsynes med el fra Alpiq. Ejendommene forsynes med vand fra offentligt alment vandforsyningsanlæg. Ejendommene opvarmes ved hjælp af elovne. Driftsudgifter Ejendomsskat, 2010* kr. 0,- Forsikringer, anslået ca. 375 m² á kr. 10,- kr ,- Dækningsafgift, 2010 kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- Driftsudgifter er angivet ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 0,00%. Øvrige forhold *Ejendommene/grundarealerne er p.t. 7 fritaget for grundbeskatning (ejendomsskat), idet ejendommene/grundarealerne er statsejet. Køber må således forvente, at køber i forbindelse med handlen og således i fremtiden bliver beskattet.

12 Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers Hans Vestergaard A/S Brian Toft Statsaut. ejendomsmægler Direkte tlf Mobil

13 Kort side 13 af 20

14 Matrikelkort side 14 af 20

15 Matrikelkort side 15 af 20

16 Matrikelkort side 16 af 20

17 Matrikelkort side 17 af 20

18 Matrikelkort side 18 af 20

19 Kort side 19 af 20 Region Nordjylland går fra Sydthy til Skagen og fra Hanstholm til Hals, og regionen består således af 11 kommuner og dækker et areal på kvadratkilometer. Kommunen omfatter øen Læsø, beliggende i Kattegat. Kommunen var før Kommunalreformen i 2007 en selvstændig kommune, hvilket den fortsat er efter kommunesammenlægningen. Der er indbyggere på øen (2009).

20 Lokal dybde global bredde Colliers Hans Vestergaard kender ingen grænser. Colliers Hans Vestergaard har i Norden en samlet stab på over 200 veluddannede og engagerede medarbejdere Specialiseret full-service - formidling, udvikling, rådgivning, vurdering og administration inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder Fokus på kundens ønsker og forventninger, der skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere Uvildig rådgivning, idet Colliers Hans Vestergaard i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance Verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde med mere end 240 kontorer i 54 lande verden over Colliers Hans Vestergaard har via sit hel - eller delvise ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa. Kvalitet Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne DS/EN ISO 9001:2008 certificeret inden for alle arbejdsområder Arbejdsmiljø Fokus på arbejdsmiljø og personalepleje, så vores kunder også i fremtiden sikres de mest kompetente medarbejdere i branchen DS/OHSAS 18001:2004 certificeret og har som den eneste ejendomsmægler i Danmark opnået Arbejdstilsynets grønne krone smiley. ÅRHUS Prismet Silkeborgvej 2 Postbox 527 DK-8100 Århus C Tlf Fax Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej 60 Postbox 927 DK-1850 Frederiksberg C Tlf Fax ODENSE Kongensgade Postbox 1120 DK-5100 Odense C Tlf Fax AALBORG Rendsburggade 6 Postbox 1155 DK-9100 Aalborg Tlf Fax Alle danske kontorer er certificerede efter DS/EN 9001:2008 udgaven Colliers International er repræsenteret med 248 kontorer fordelt på 51lande VEJLE Havneparken 1 Postbox 5 DK-7100 Vejle Tlf Fax STOCKHOLM Tlf Fax GÖTEBORG Tlf Fax MALMÖ Tlf Fax

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Kastanievænget 5, Skive

Kastanievænget 5, Skive Kastanievænget 5, Skive Undervisnings-/kontorejendom i Dalgas området sælges Samlet etageareal: 1.092 m² Evt. mulighed for omdannelse til boliger 36 egne parkeringspladser Pris: kr. 2.100.000,- kontant

Læs mere

Krogagervej 2, 5240 Odense NØ

Krogagervej 2, 5240 Odense NØ Krogagervej 2, 5240 Odense NØ Fleksibel industriejendom sælges Samlet etageareal: 2.827 m² - Heraf 2.777 m² lager og 50 m² kælder Fleksibel og velindrettet lager- produktionsejendom Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd

Nibevej 40, Aalborg. Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Nibevej 40, Aalborg Erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i City syd Samlet etageareal: 715 m² - heraf 225 m² kontor Moderne kontorbygning fra 2006 Gode tilkørselsforhold Stor indhegnet grund Pris:

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle

Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle Agersbølparken 16A, Lindved, 7100 Vejle Nyere boligudlejningsejendom i fin stand Samlet etageareal: 290 m² Årlige lejeindtægter: kr. 256.454, Afkast 1. år: 6,7 % Opført i god kvalitet Lille god ejendom

Læs mere

Oddenvej 206-208, Nykøbing Sj.

Oddenvej 206-208, Nykøbing Sj. Oddenvej 206-208, Nykøbing Sj. Historisk kro til salg Samlet etageareal: 452 m² - heraf 133 m² restauration og 206 m² bolig (kan erhverves separat) Eftertragtet beliggenhed Historisk og lokalkendt ejendom

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby

Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Vestergade 4/Torvegade 3, Nørresundby Velbeliggende gågadeejendom Samlet areal: 2.026 m² - heraf 371 m² bolig og 1.655 m² erhverv Årlige lejeindtægter: kr. 1.029.551,- Afkast 1. år: ca. 7,00 % - God lejespredning

Læs mere

Låsbygade 4, Kolding

Låsbygade 4, Kolding Låsbygade 4, Kolding Butiksejerlejlighed i attraktivt område sælges Samlet etageareal: 134 m² - heraf 82 m² butik og 52 m² kælder Lejer kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning den 01.04.2015 God

Læs mere

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Velholdt boligudlejningsejendom med gode udenomsarealer Samlet etageareal: 401 m² - heraf 307 m² bolig Fire beboelseslejligheder og to garager Velholdt og i god stand - bla.

Læs mere

Nørregade 32, 5000 Odense C

Nørregade 32, 5000 Odense C Nørregade 32, 5000 Odense C Fuldt udlejet kontor- og butiksejendom Samlet etageareal: 762 m² - heraf 134 m² kælder Årlige lejeindtægter: kr. 718.867,32,- Afkast 1. år: 5,77 % Centralt beliggende i Odense

Læs mere

Præstø Landevej 25, Næstved

Præstø Landevej 25, Næstved Præstø Landevej 25, Næstved Mogenstrup Kro sælges Samlet etageareal: 8.086 m²/grundareal 28.709 m² Ny lokalplan giver brede muligheder for anvendelse Historisk ejendom - etableret i 1829 I dag 99 værelser

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Ørstedsvej 16, Skanderborg

Ørstedsvej 16, Skanderborg Ørstedsvej 16, Skanderborg 29.189 m² erhvervsgrund direkte til motorvej Grundareal: 29.189 m² - mulighed for opførelse af ca. 14.500 m² erhvervsbyggeri Direkte facadejord til motorvej - ca. 15 km fra Aarhus

Læs mere

Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk

Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk Industrivej 1G, 1H og 1K, Frederiksværk Fuldt udlejet butikscenter - 3 nyopførte boksbutikker Samlet etageareal: 3.300 m² Mulighed for tilbygning af yderligere 2-3 butikker Udlejet til Jysk A/S, T Hansen

Læs mere

Lyngager 4, 2605 Brøndby

Lyngager 4, 2605 Brøndby Lyngager 4, 2605 Brøndby Træt af huslejereguleringer? - Køb 2.600 m² gedigen domicil Velegnet til kontor, montage, undervisning, lager mv. Velholdt - men trænger til en opdatering til 2014 niveau Spændende

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Nygade 3, Herning. Spændende projektejendom sælges

Nygade 3, Herning. Spændende projektejendom sælges Nygade 3, Herning Spændende projektejendom sælges Samlet etageareal: 2.716 m² - heraf 2.000 m² kontor og 716 m² kælder Flot og gedigen ejendom Stor synlighed - markant ejendom Mulighed for opdeling - bolig

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø Lersø Parkallé 109-2100 København Ø 1.620 m² kontordomicil med mange p-pladser Samlet etageareal: 1.620 m² - heraf 1.440 m² kontor og 180 m² kælder Nem adgang til Ring 02 og Helsingørmotorvejen Mange p-pladser

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Spændende ejendom med god synlighed udlejes Samlet etageareal: 1.12 m² Markant synlighed fra Vejle Landevej God loftshøjde Regulært butikslokale med spændende indretning af

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Østre Fælled 1-195, Ringsted

Østre Fælled 1-195, Ringsted Østre Fælled 1-195, Ringsted 98 stk. ejerlejligheder fra 2009 sælges Samlet etageareal: ca. 8.736 m² heraf 420 m² depotrum/redskabsskure Sælges fuldt udlejet Roligt beliggende nær natur og skovområde 5

Læs mere

Korfuvej 17, København S

Korfuvej 17, København S Korfuvej 17, København S Gennemgribende renoveret boligudlejningsejendom Samlet etageareal: 432 m² Årlige lejeindtægter: kr. 441.169,- Afkast 1. år: ca. 5,4 % Pris: kr. 6.500.000,- kontant Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trepkasgade 4, Aarhus C

Trepkasgade 4, Aarhus C Trepkasgade 4, Aarhus C Boligudlejningsejendom på det attraktive Frederiksbjerg Samlet boligareal: ca. 473 m² samt kælder ca. 45 m² 9 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Fuldt udlejet Afkast 1. år: ca. 4,1

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Blokken 9-15, 3460 Birkerød

Blokken 9-15, 3460 Birkerød Blokken 9-15, 3460 Birkerød Præsentabel kontorejendom Samlet etageareal: 12.348 m² - heraf 9.858 m² kontor og 2.490 m² høj kælder. Regulære og funktionelt indrettede kontorfaciliteter Anslåede årlige lejeindtægter:

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere