Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal om trafiksikkerhed i kommunerne"

Transkript

1 Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

2 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side 3: Peter Sclütter Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri Trafikministeriet november 2002 Pjecen er tilgængelig på Trafikministeriets hjemmeside

3 Frederiksholms Kanal København K Telefon Vi har alle et ansvar i trafikken Trods en stadig vækst i biltrafikken i Danmark er det over en årrække lykkedes at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. År 2001 var endda et historisk godt år i forhold til trafiksikkerheden. Alligevel blev 431 mennesker dræbt i trafikken og blev alvorligt kvæstet. Regeringen prioriterer arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden højt men indsatsen skal være effektiv og målrettet. Regeringen vil derfor særligt prioritere arbejdet med den systematiske, forebyggende indsats i forbindelse med fjernelse af de såkaldt sorte pletter det vil sige vejstrækninger eller kryds, hvor der sker flere ulykker end forventet. Arbejdet med at bekæmpe sorte pletter er en af metoderne til at sikre, at vi får mest trafiksikkerhed for pengene. Hver dag lægger det danske vejnet asfalt til millioner af danskeres transport. For trafikanterne er det afgørende, at de kan komme nemt, sikkert og bekvemt frem til børnehaver, skoler, arbejde og fritidsaktiviteter. Om det er en statsvej, en amtsvej eller en kommunevej, man færdes på, skænker de færreste trafikanter en tanke. Opdelingen i stats-, amts- og kommuneveje er først og fremmest af betydning for teknikerne og planlæggerne. Pjecen her viser i kort form det samlede antal dræbte og i trafikken og antal dræbte og cyklister fordelt på de enkelte kommuner set i forhold til antal indbyggere. Desuden findes en oversigt over, hvor mange og hvilke kommuner, der har en lokal handlingsplan for trafiksikkerhed. I de fleste amter og kommuner er trafiksikkerhed kommet højere på den politiske dagsorden i de senere år. Det er en glædelig udvikling, som 3

4 nok i høj grad skyldes, at aktive borgere har stillet krav om et mere trafiksikkert nærmiljø. Nogle steder er man imidlertid endnu ikke kommet så langt i arbejdet med at sætte trafiksikkerheden på dagsordenen i kommunen. Det er derfor mit håb, at denne pjece kan medvirke til at skabe en konstruktiv debat om trafiksikkerhed i lokalsamfundet. Endelig vil jeg afslutningsvis benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at uanset hvor mange anstrengelser forskellige myndigheder gør sig for at skabe et mere trafiksikkert Danmark, så er det i sidste ende os selv, der hver især som trafikanter har et personligt ansvar for at skabe større trafiksikkerhed. Med venlig hilsen Flemming Hansen 4

5 Baggrund Formålet med denne pjece er at give et aktuelt billede af trafiksikkerheden i de danske kommuner. Ulykkestallene i pjecen er gennemsnittet for årene Tallene i denne pjece bygger på antallet af politiregistrerede dræbte og i trafikken set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen. Disse tal er ikke dækkende for det samlede antal kvæstede i trafikken. Mange ulykker kommer ikke til politiets kendskab. På baggrund af informationer fra skadestuer er det for eksempel skønnet, at der sker mellem 10 og 15 gange flere cykelulykker, end de, der registreres af politiet. Tallene og de konklusioner, der kan drages på baggrund af tallene, bør derfor tages med et vist forbehold. Som det fremgår af kort og tabeller, er der store geografiske forskelle på trafiksikkerhedsniveauet i Danmark. Risikoen for at komme til skade i trafikken er forskellig både mellem de enkelte kommuner, mellem amterne og mellem de forskellige landsdele. Mange faktorer spiller ind på trafiksikkerheden i den enkelte kommune. Trafikkens mængde og sammensætning, hastighedsniveauet, omfanget af gennemkørende trafik og fordelingen mellem bytrafik og kørsel på landevej har stor betydning for antallet af trafikulykker i den enkelte kommune. Tallene i denne pjece kan derfor ikke bruges til at sammenligne kommunerne direkte, og de kan heller ikke tages som udtryk for hvilke resultater, de enkelte kommuners indsats for trafiksikkerhed har haft. Nogle kommuner gennemkrydses af flere stats- og amtsveje, der typisk er motorveje og større gennemfartsveje. Vejene kan være ulykkesbelastede, men trafikulykker på stats- og amtsvejene har den enkelte kommune ikke mulighed for at forebygge. Antallet af dræbte og på kommuneveje fremgår af tabellen sidst i pjecen. 5

6 Ulykker i trafikken Kortet til højre viser kommunerne i tre farver. Farverne angiver den samlede risiko for at komme til skade i trafikken, forstået som det årlige antal dræbte og pr indbyggere i den pågældende kommune. Tallene er gennemsnitstal, baseret på en treårig periode fra 1999 til På landsplan er antallet af dræbte og faldet i hele perioden fra i 1999 til i 2001, heraf 431 dræbte. Det er det laveste antal trafikdræbte i mere end 50 år. Tallene for den enkelte kommune findes bagest i pjecen. I de mørkegrønne kommuner er risikoen for at komme til skade i trafikken relativt høj, idet der er over 24 dræbte og hvert år pr indbyggere. De lysegrønne kommuner har fra 19 til 24 dræbte og hvert år pr indbyggere. I de gule kommuner er trafiksikkerheden relativt god idet antallet af dræbte og er mindre end 19 pr indbyggere. Fordelingen af dræbte og på kommuneplan viser en tendens til, at trafiksikkerheden generelt er højere i de tætbefolkede kommuner, og at risikoen for at komme til skade i trafikken er relativt stor i tyndt befolkede områder. Mange af de mørkegrønne kommuner har store landområder, hvor hastighedsniveauet er højere end i de bymæssige områder. Trafikulykker ved 80 km/t eller højere vil typisk resultere i alvorlige personskader eller dræbte. Selvom trafiksikkerheden er relativt størst i de store bykommuner, er det fortsat her, hovedparten af personskaderne sker. Det skyldes naturligvis, at en meget stor del af befolkningen færdes i de større byer. Opgørelsen skelner ikke mellem personskader på henholdsvis statsveje, amtsveje og kommuneveje. Cirka halvdelen af personskaderne er sket på kommuneveje, mens resten fordeler sig på amts- og statsveje. på kommuneveje er vist særskilt i tabel bagerst. 6

7 pr indbyggere fordelt på kommuner 7

8 Ulykker med cyklister Kortet til højre viser antallet af dræbte og cyklister i forhold til indbyggere i kommunerne. I tabeloversigten bagest i pjecen findes de faktiske tal for hver enkelt kommune. Tallene er gennemsnitstal, baseret på en treårig periode fra 1999 til På landsplan er antallet af dræbte og cyklister faldet i hele perioden fra i 1999 til i Der er dog en del usikkerhed forbundet med angivelsen af antallet af cyklister, idet en meget stor del af cykelulykkerne ikke kommer til politiets kendskab, og derfor ikke indgår i den officielle ulykkesstatistik. De mørkegrønne kommuner angiver det høje niveau med over 5 dræbte og cyklister pr indbyggere. De lysegrønne kommuner har haft mellem 3 og 5 dræbte og cyklister pr indbyggere. De gule kommuner har haft fra 0 til 3 dræbte og cyklister pr indbyggere, hvilket er en relativ lille risikofaktor. Der er flest cyklister i byerne. Det afspejler sig på kortet, idet en stor del af de mørkegrønne og lysegrønne kommuner omfatter større bysamfund. En indsats for cyklisternes sikkerhed er derfor særlig relevant i byerne. 8

9 cyklister pr indbyggere fordelt på kommuner 9

10 Handlingsplaner for trafiksikkerhed i kommunerne I alle kommuner arbejdes der med trafiksikkerhed under en eller anden form. Det sker først og fremmest ved en løbende forbedring af vejnettet, udbedring af farlige steder og deltagelse i forskellige kampagner. Mange kommuner har desuden taget trafiksikkerheden op som et særligt emne i forbindelse med vedtagelse af for eksempel kommuneplaner eller særlige trafik- og miljøhandlingsplaner. Siden midten af 1990 erne har mange kommuner og amter desuden udarbejdet særskilte trafiksikkerhedsplaner. En trafiksikkerhedsplan består normalt af en detaljeret kortlægning af trafikulykkerne i kommunen/ amtet. På baggrund af kortlægningen opstilles mål for trafiksikkerheden i kommunen/amtet. For at realisere de opstillede mål prioriteres et antal projekter på vejnettet. En lokal trafiksikkerhedsplan målretter det amtslige og kommunale arbejde med at reducere antallet af dræbte og i trafikken og forbedre trygheden for borgerne, når de færdes på vejene. Trafiksikkerhedsplanen skaber grundlag for de politiske beslutninger og bidrager til at prioritere ressourcerne. Endelig kan en lokal handlingsplan skabe en konstruktiv lokal debat om trafiksikkerhed og øge det folkelige engagement for at skabe mere trafiksikre lokalområder. I sommeren 2002 blev der foretaget en optælling af, hvor mange kommuner der har en trafiksikkerhedsplan. Resultatet fremgår af kortet på højre side, og resultatet i de enkelte kommuner kan desuden aflæses i tabellen bagest i pjecen. 166 kommuner har eller er ved at udarbejde en lokal trafiksikkerhedsplan. 46 kommuner har en anden type plan, hvori trafiksikkerhed ofte optræder. Det kan være en Trafik- og miljøplan eller en hastighedsplan. 63 kommuner har ikke nogen trafiksikkerhedsplan. 10 Knap en femtedel af landets kommuner har endnu ikke vedtaget en lokal trafiksikkerhedsplan. De har således ikke gennemført en offentlig debat om mål og midler i det lokale trafiksikkerhedsarbejde.

11 Kommunale handlingsplaner for trafiksikkerhed 11

12 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan København Ja Frederiksberg Ja Ballerup Ja Brøndby Anden plan Dragør Nej Gentofte Anden plan Gladsaxe Anden plan Glostrup Anden plan Herlev Anden plan Albertslund Ja Hvidovre Anden plan Høje-Tåstrup Ja Ledøje-Smørum Ja Lyngby-Tårbæk Anden plan Rødovre Anden plan Søllerød Anden plan Ishøj Ja Tårnby Nej Vallensbæk Nej Værløse Anden plan Københavns Amt Allerød Anden plan Birkerød Anden plan Farum Anden plan Fredensborg-Humlebæk Ja Frederikssund Anden plan Frederiksværk Nej Græsted-Gilleleje Ja Helsinge Ja Helsingør Ja Hillerød Nej Hundested Ja Hørsholm Anden plan Jægerspris Ja Karlebo Ja Skibby Nej 12

13 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan Skævinge Nej Slangerup Ja Stenløse Nej Ølstykke Ja Frederiksborg Amt Bramsnæs Nej Greve Ja Gundsø Anden plan Hvalsø Ja Køge Anden plan Lejre Ja Ramsø Anden plan Roskilde Ja Skovbo Anden plan Solrød Ja Vallø Nej Roskilde Amt Bjergsted Ja Dianalund Ja Dragsholm Ja Fuglebjerg Ja Gørlev Ja Hashøj Nej Haslev Anden plan Holbæk Ja Hvidebæk Nej Høng Nej Jernløse Ja Kalundborg Anden plan Korsør Anden plan Nykøbing-Rørvig Nej Ringsted Ja Skælskør Anden plan Slagelse Ja Sorø Ja Stenlille Ja 13

14 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan Svinninge Nej Tornved Ja Trundholm Ja Tølløse Ja Vestsjællands Amt Fakse Anden plan Fladså Ja Holeby Nej Holmegård Ja Højreby Nej Langebæk Nej Maribo Anden plan Møn Anden plan Nakskov Ja Nykøbing-Falster Anden plan Nysted Nej Næstved Ja Nørre-Alslev Ja Præstø Anden plan Ravnsborg Nej Rudbjerg Nej Rødby Nej Rønnede Ja Sakskøbing Ja Stevns Nej Stubbekøbing Nej Suså Anden plan Sydfalster Nej Vordingborg Ja Storstrøms Amt Allinge-Gudhjem Anden plan Hasle Ja Neksø Ja Rønne Ja Åkirkeby Nej Bornholms Amt

15 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan Assens Ja Bogense Ja Broby Nej Egebjerg Ja Ejby Ja Faaborg Ja Glamsbjerg Ja Gudme Nej Haarby Nej Kerteminde Ja Langeskov Ja Marstal Nej Middelfart Anden plan Munkebo Ja Nyborg Ja Nørre Åby Ja Odense Ja Otterup Ja Ringe Ja Rudkøbing Ja Ryslinge Ja Svendborg Ja Sydlangeland Nej Søndersø Ja Tommerup Ja Tranekær Nej Ullerslev Ja Vissenbjerg Ja Ærøskøbing Nej Ørbæk Ja Årslev Ja Aarup Ja Fyns Amt Augustenborg Nej Bov Nej Bredebro Ja Broager Ja 15

16 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan Christiansfeld Nej Gram Nej Gråsten Ja Haderslev Ja Højer Ja Lundtoft Ja Løgumkloster Ja Nordborg Ja Nørre-Rangstrup Nej Rødding Ja Rødekro Ja Skærbæk Ja Sundeved Ja Sydals Nej Sønderborg Ja Tinglev Ja Tønder Ja Vojens Ja Aabenraa Anden plan Sønderjyllands Amt Billund Ja Blåbjerg Nej Blåvandshuk Ja Bramming Ja Brørup Nej Esbjerg Ja Fanø Ja Grindsted Ja Helle Anden plan Holsted Ja Ribe Ja Varde Ja Vejen Anden plan Ølgod Ja Ribe Amt Brædstrup Ja 16

17 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan Børkop Ja Egtved Ja Fredericia Anden plan Gedved Ja Give Nej Hedensted Ja Horsens Ja Jelling Nej Juelsminde Ja Kolding Ja Lunderskov Nej Nørre-Snede Nej Tørring-Uldum Ja Vamdrup Nej Vejle Ja Vejle Amt Aulum-Haderup Nej Brande Ja Egvad Nej Herning Ja Holmsland Ja Holstebro Anden plan Ikast Anden plan Lemvig Nej Ringkøbing Anden plan Skjern Nej Struer Ja Thyborøn-Harboøre Nej Thyholm Nej Trehøje Ja Ulfborg-Vemb Ja Videbæk Ja Vinderup Nej Åskov Nej Ringkøbing Amt Ebeltoft Nej 17

18 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan Galten Ja Gjern Ja Grenå Ja Hadsten Ja Hammel Ja Hinnerup Ja Hørning Nej Langå Nej Mariager Anden plan Midtdjurs Ja Nørhald Nej Nørre-Djurs Ja Odder Ja Purhus Anden plan Randers Anden plan Rosenholm Ja Rougsø Nej Ry Ja Rønde Ja Samsø Nej Silkeborg Ja Skanderborg Ja Sønderhald Ja Them Ja Århus Ja Århus Amt Bjerringbro Anden plan Fjends Ja Hanstholm Nej Hvorslev Ja Karup Ja Kjellerup Ja Morsø Anden plan Møldrup Anden plan Sallingsund Ja Skive Ja Spøttrup Ja 18

19 Kommunenavn Indbyggere ( ) pr.år I alt Heraf på kommuneveje pr indb. cyklister pr indb. Har kommunal trafiksikkerhedsplan Sundsøre Ja Sydthy Nej Thisted Anden plan Tjele Ja Viborg Anden plan Ålestrup Ja Viborg Amt Arden Ja Brovst Ja Brønderslev Ja Dronninglund Ja Farsø Nej Fjerritslev Ja Frederikshavn Ja Hadsund Ja Hals Ja Hirtshals Ja Hjørring Ja Hobro Ja Læsø Ja Løgstør Ja Løkken-Vrå Ja Nibe Ja Nørager Ja Pandrup Ja Sejlflod Ja Sindal Ja Skagen Ja Skørping Ja Støvring Ja Sæby Ja Aabybro Ja Aalborg Ja Aars Ja Nordjyllands Amt

20 20 Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 1 NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 Aske Kammer Rådet for Socialt Udsatte/Udsatte-rådet

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere