KonjunkturNYT - uge 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 2"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen nærmer sig mia. kr. i Fald i det samlede antal nyregistrerede personbiler i december Stort set uændrede boligpriser for enfamilieshuse i oktober Større efterspørgsel efter lån fra husholdninger og erhverv i. kvartal Forbrugerprisinflationen faldt i december til det laveste niveau i ½ år Færre beskæftigede i konkursramte virksomheder trods flere konkurser Fald i antallet af tvangsauktioner i december Færre varslede afskedigelser i december Lille fald i byggebeskæftigelsen i. kvartal Internationalt USA: Stigende erhvervstillid i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigende ledighed Sverige: Fald i industriproduktionen Kina: Højere inflation Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den Europæiske Centralbank og Bank of England fastholder deres pengepolitiske renter. Stigende danske og internationale aktiekurser Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Industriproduktionen faldt fra oktober til november med ½ pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Industriproduktionen er nu tilbage på samme niveau som i starten af året efter et højere niveau i sommer. Omsætningen i industrien (løbende priser, ekskl. værfter mv., sk.) faldt med, pct. i november, hvilket afspejler et fald i omsætningen på hjemmemarkedet, mens der var en fremgang i eksportomsætningen på knap ½ pct. Ordreindgangen (løbende priser ekskl. værfter mv., sk.) steg fra oktober til november med knap 6 pct. Det skyldes særligt en stigning i ordreindgangen på eksportmarkederne på pct. Ordreindgangen på hjemmemarkedet gik tilbage med 9½ pct., hvilket afspejler et fald i ordreindgangen i investeringsgodeindustrien. Der er traditionelt store udsving i ordreindgangen, men et tremåneders glidende gennemsnit (deflateret) viser omtrent uændret ordreindgang fra både hjemmemarkedet og eksportmarkederne, jf. figur.. Ordreindgangen fra både hjemmemarkedet og eksportmarkederne er omtrent på samme niveau som i starten af. Figur. Industriproduktion Figur. Ordreindgangen deflateret ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Industriens produktionsindeks mdr. glidende gens. af produktionsindeks Eksportmarkederne Hjemmemarkedet Anm. Ordreindgangen i figur. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Omsætningen i de virksomheder, som indgår i ordrestatistikken, udgør ca. halvdelen af industriproduktionen. Ordreindgangen er deflateret med prisindekset for industriproduktionen. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 6

3 Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) faldt,9 pct. i tremåneders perioden september-november i forhold til de forudgående tre måneder. Eksporten steg i både oktober og november, men det var ikke tilstrækkeligt til at opveje et markant fald i september, jf. figur.. Set i forhold til samme periode sidste år steg eksporten i årets første måneder med, pct. Importen af varer (samme definition) steg i september-november med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Eksporten af næsten alle varegrupper faldt i tremåneders perioden septembernovember. Særligt faldt eksporten af energivarer (brændsels- og smørestoffer), hvilket skal ses i lyset af produktionsafbrydelser i Nordsøen i september. Også mindre eksport af råstoffer (herunder især minkskind) og maskiner undtagen transport bidrog i større omfang til faldet i vareeksporten i september-november. Et lyspunkt var en fortsat fremgang i eksporten af kemikalier og kemiske produkter (herunder medicinalprodukter). Der var i den seneste tremåneders periode en lille fremgang i eksporten til lande uden for EU, mens eksporten til EU-lande faldt. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) faldt i september-november med, pct., mens importen af tjenester var stort set uændret i samme periode, jf. figur.. Det ret betydelige fald i tjenesteeksporten i løbende priser skal ses i sammenhæng med faldende fragtrater (i USD) og en svækket amerikansk dollar i perioden. I de første måneder af er eksporten af tjenester steget med 6, pct. i forhold til den tilsvarende periode året før. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Eksport Import Eksport Import Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Egen sæsonkorrektion i figur..

4 Overskuddet på betalingsbalancen nærmer sig mia. kr. i Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viser et overskud i perioden januar-november på 98 mia. kr. Det er,6 mia. kr. højere end i samme periode, jf. figur.. Det skyldes, at overskuddet fra løn- og formueindkomst er steget med,8 mia. kr., hvilket mere end opvejer, at overskuddet på varebalancen er faldet med mia. kr. Tjenestebalancen og øvrige overførsler er omtrent uændrede i forhold til. Set i et historisk perspektiv er et overskud på knap mia. kr. for januar-november højt. Det stigende overskud fra løn- og formueindkomst skal ses i sammenhæng med, at nettoformuen over for udlandet er steget betydeligt de senere år. Opgørelsen af formueindkomsten er dog behæftet med stor usikkerhed og revideres ofte betydeligt. I november udgjorde overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 9,6 mia. kr., hvilket er, mia. kr. mere end i oktober. Overskuddet dækker over et plus på varebalancen, tjenestebalancen og løn- og formueindkomst på henholdsvis, mia. kr.,,9 mia. kr. og, mia. kr., jf. figur.6. De løbende overførsler er fortsat i underskud med, mia. kr. I Økonomisk Redegørelse, december, skønnes overskuddet på betalingsbalancens løbende poster til mia. kr. i. Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Figur.6 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Mia. kr Mia. kr Mia. kr. - - Mia. kr År til dato Resterende måneder Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Varer- og tjenester Overførsler Løn- og formueindkomst Løbende poster Formueindkomsten består primært af afkastet af direkte (netto) investeringer i udlandet, som fremskrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år, indtil Nationalbanken i efteråret indarbejder årsregnskaberne og dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten.

5 Fald i det samlede antal nyregistrerede personbiler i december let af nyregistrerede personbiler faldt i december med knap 8 pct. til.9, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.7. Udviklingen i december skyldes især et fald i antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne på knap pct., men også et fald i erhvervene på knap pct. Erhvervenes nyregistreringer i december blev påvirket af ændringer i beskatningen af firmabiler, hvilket betød, at det ikke længere er særskilt fordelagtigt at registrere biler i årets sidste måned. Tallene for nyregistreringer skal tages med et vist forbehold, da de ofte bliver revideret senere. Den månedlige opgørelse af antallet af nyregistrerede personbiler har været volatil i løbet af, men for hele året set under ét har antallet af nyregistrerede personbiler været stort set uændret sammenlignet med. Udviklingen afspejler en stigning i nyregistreringerne i husholdningerne, som stort set har opvejet faldet i erhvervene, jf. figur.7. Figur.7 Udvikling i nyregistrerede personbiler (sk.) I alt Husholdninger Erhverv Anm.: De stiplede linjer i figur.7 angiver årsgennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stort set uændrede boligpriser for enfamilieshuse i oktober Priserne på enfamiliehuse faldt ifølge Danmarks Statistik med, pct. fra september til oktober sidste år. Igennem har huspriserne ligget ret stabilt efter kraftige fald i andet halvår, jf. figur.8. Niveauet for huspriserne ligger i oktober,6 pct. lavere end i samme måned året før. Den første offentliggørelse bygger på ca. 7 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende måneder typisk i opadgående retning, jf. figur.9. I Økonomisk Redegørelse, december skønnes priserne på enfamiliehuse at falde med, pct. i, være uændret i og stige med, pct. i. Priserne på ejerlejligheder faldt med, pct. i oktober sammenlignet med september. Generelt har priserne været stigende igennem. Prisniveauet ligger i oktober, pct. over niveauet i samme måned året før. Priserne på sommerhuse faldt i oktober,7 pct. i forhold til måneden forinden. Priserne har betydelige månedlige udsving, men set over hele har de ligget ret stabilt. Sammenlignet med samme måned ligger prisniveauet i oktober,6 pct. lavere. Figur.8 Boligpriser Indeks (6=) Indeks (6=) Figur.9 Revision af månedsvækstrater for huspriser siden statistikkens start Pct. Pct.-point Sommerhuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse Nov.Dec. Jan. Feb.Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug.Sep. Okt. Revision ift. første offentliggørelse (h. akse) Første offentliggørelse Seneste reviderede tal Anm.: Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar 6 til september dels er forholdsvis kort og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

7 Større efterspørgsel efter lån fra husholdninger og erhverv i. kvartal Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse for. kvartal viser, at husholdningerne øger efterspørgslen efter lån, jf. figur.. Særligt er efterspørgslen efter realkreditlån og lån i større pengeinstitutter steget. Virksomhederne har ligeledes øget efterspørgslen efter lån i. kvartal. Set over de seneste år er den øgede låneefterspørgsel fra erhverv i. kvartal forholdsvis høj. Både penge- og realkreditinstitutter har begge strammet deres kreditvilkår en smule over for private i. kvartal, jf. figur.. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af, at realkreditinstitutterne især har strammet priserne (bidragssatserne), mens pengeinstitutterne har strammet andre betingelser og vilkår svagt. Kreditpolitikken over for erhverv har været stort set uændret i. kvartal. Figur. Ændring i efterspørgsel Figur. Ændring i penge- og realkreditinstitutternes kreditvilkår Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Erhverv Husholdninger Erhverv Husholdninger Anm.: Udlånsundersøgelsen baseres på svar fra de største danske penge- og realkreditinstitutter på spørgsmål om ændringer i deres kreditvilkår. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: - (strammet/faldet en del), - (strammet/faldet lidt), (uændret), + (lempet/steget lidt), + (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditvilkårene er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån. Figur. viser efterspørgsel fra eksisterende kunder. Kilde: Danmarks Nationalbank. 7

8 Forbrugerprisinflationen faldt i december til det laveste niveau i ½ år Forbrugerprisinflationen var pct. i december, hvilket er det laveste niveau siden juni, jf. figur.. Inflationen er aftaget med, pct.-point i forhold til måneden før, og forbrugerprisindekset faldt, pct. fra november til december, jf. figur.. Den lavere inflation i december skyldes blandt andet prisudviklingen på brændstof samt fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer. Det er primært prisstigninger på husleje, fødevarer samt alkoholiske drikkevarer og tobak herunder afgifter der holder inflationen oppe. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, aftog med, pct.-point til,6 pct. i december. Den faktiske forbrugerprisinflation i december er lavere end det niveau, som var lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, december. For som helhed var skønnet en forbrugerprisinflation på, pct., mens den faktiske inflation var, pct. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Forbrugerprisindeks Pct. Pct. Indeks (Dec.=) Indeks (Dec.=) D J F M A M J J A S O N D Anm.: Prikkerne angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden fastlæggelsen af talgrundlaget til Økonomisk Redegørelse, december. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 Færre beskæftigede i konkursramte virksomheder trods flere konkurser let af konkurser steg i december til 8 virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Det er en stigning på knap pct. i forhold til november. Langt hovedparten af de konkursramte virksomheder havde imidlertid ingen registreret beskæftigelse. Den samlede beskæftigelse i de konkursramte virksomheder i december var på 8 fuldtidsansatte, hvilket er et fald på godt 7 pct. i forhold til november. Omsætningen for de konkursramte virksomheder var ca., mia. kr. i december mod,6 mia. kr. i november. I. kvartal steg antallet af konkurser med knap 8 pct. sammenlignet med det foregående kvartal. Historisk set er antallet af konkurser fortsat på et højt niveau, jf. figur.. Set over hele var der.68 konkurser i alt, hvilket er et lille fald i forhold til året forinden. Figur. Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur. Erklærede konkurser, måneders glidende gennemsnit Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 Fald i antallet af tvangsauktioner i december let af bekendtgjorte tvangsauktioner var i december 6, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.6. Det er 8, pct. lavere end måneden forinden. Set over hele var der i alt. bekendtgjorte tvangsauktioner, hvilket er en stigning på, pct. i forhold til. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner. Et tremåneders glidende gennemsnit viser et fald i december på, pct. Set i et historisk perspektiv er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 99 erne, hvor antallet var over. pr. måned, jf. figur.7. Faldet i tvangsauktionerne i december er sket i alle regionerne på nær Region Nordjylland, hvor antallet af tvangsauktioner steg. Figur.6 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur.7 Bekendtgjorte tvangsauktioner mdr. gl. gns., sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

11 Færre varslede afskedigelser i december let af varslede afskedigelser faldt i december til knap 6 personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.8. Det er ca.. færre varslinger end i november. Set over de seneste to år har antallet af varslede afskedigelser ligget relativt stabilt omkring. personer om måneden. I den private sektor var der varslede afskedigelser i december (ikkesæsonkorrigeret), mens der i den offentlige sektor var 7 varslinger. Bortset fra et mindre antal i oktober er det første gang siden maj, at der er registreret varslinger inden for den offentlige sektor. I december var antallet af ledige stillinger på Jobnet ca.. (sæsonkorrigeret), hvilket er stort set uændret sammenlignet med måneden forinden. let af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke en direkte indikator for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur.8 af varslede afskedigelser. personer. personer varslinger - faktisk varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion.

12 Lille fald i byggebeskæftigelsen i. kvartal Byggebeskæftigelsen faldt med. personer til. personer fra. til. kvartal, når der tages højde for sæsonudsving. I forhold til. kvartal er byggebeskæftigelsen faldet omkring. personer. I forhold til året før lå byggebeskæftigelsen i i gennemsnit. personer lavere. Set i et lidt længere perspektiv har byggebeskæftigelsen ligget på et omtrent uændret niveau siden starten af, jf. figur.9. Faldet i den samlede byggebeskæftigelsen fra. til. kvartal dækker over en stigning i beskæftigelsen inden for anlægsvirksomhed på 8 personer og en beskeden stigning inden for nybyggeri, mens den øvrige byggebeskæftigelse er faldet, jf. figur.. Udviklingen skal ses i lyset af en generel tilbagegang i den økonomiske aktivitet i. Byggebeskæftigelsen understøttes dog af den økonomiske politik, herunder betydelige anlægsinvesteringer. Det skal bemærkes, at byggebeskæftigelsen er baseret på en stikprøve med dertil hørende usikkerhed. Figur.9 Byggebeskæftigelsen Figur. Byggebeskæftigelsen fordelt på kategorier i. kvartal. personer. personer. personer. personer Nybyggeri Anlægsvirksomhed Ikke arbejde -. kvartal Reparation og vedligeholdelse Kontorarbejde Anm.: Ikke arbejde i figur. dækker over ikke på arbejde pga. dårligt vejr, ferie, sygdom, undervisning o.l. Kilde: Danmarks Statistik

13 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Erhvervstilliden i fremstillingssektoren, målt ved ISM-indikatoren, steg, indeksenheder til indeks,7 i december, jf. figur.. Udviklingen skal blandt andet ses i sammenhæng med en stigning i vurderingen af beskæftigelse, mens den fremadskuende komponent nye ordrer var uændret. Indikatoren ligger nu over indeks, som markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. Erhvervstilliden i servicesektoren steg, indeksenheder til indeks 6, i december. Indekset har været svagt stigende siden sommeren. Figur. Erhvervstillid, USA Figur. Ledighed, euroområdet Indeks Indeks Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var,8 pct. af arbejdsstyrken i november, jf. figur.. Det er en stigning på, pct.-point i forhold til måneden forinden, og dermed rammer ledigheden endnu engang et historisk højt niveau. Blandt de største lande i euroområdet var ledigheden, pct. i Tyskland,, pct. i Frankrig,, pct. i Italien og 6,6 pct. i Spanien. Sverige Industriproduktionen (ekskl. energi) faldt med, pct. fra oktober til november, jf. figur.. Industriproduktionen har været aftagende fra starten af og lå i november, pct. lavere end i samme måned sidste år. let af nye industriordrer faldt, pct. (m/m), hvilket afspejler fald i både eksport- og indenlandske ordrer med henholdsvis 7,6 og,8 pct. Kina Inflationen var i december, pct., hvilket er, pct.-point højere end i november, jf. figur.. Den højere inflation de seneste måneder kan især tilskrives større prisstigninger på fødevarer.

14 Figur. Industriproduktion, Sverige Figur. Inflation, Kina Indeks (8M=) Indeks (8M=) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Kilde: Reuters Ecowin.

15 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Den Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede efter rentemødet den. januar, at den pengepolitiske rente fastholdes på,7 pct. Ligeledes udmeldte Bank of England samme dag, at de fastholder deres pengepolitiske rente på, pct. Både de internationale og danske aktiekursindeks er steget siden sidste fredag. Dermed fortsætter sidste uges tendens. Olieprisen opgjort i USD er steget en smule (, pct.) siden sidste fredag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag Ændring ift. / sidste fredag / sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,6, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,8, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,9, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,8, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,9 -, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -,6 -, pct.point USD/JPY 88,78,7 pct. Langt (-årigt),9, pct.point GBP/USD 6,86 -,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ),7,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,69, pct. USD, S&P 7,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 8,6 pct. EUR/DKK 76,, pct. USD/DKK 6, -,9 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 68, pct. SEK/DKK 86,66 -,69 pct. Storbritannien, FTSE 6,9 pct. NOK/DKK,8 -, pct. GBP/DKK 99, -,9 pct. Oliepriser: JPY/DKK 6, -,7 pct. Brent (USD),78, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),8, point Brent (DKK) 6-8,8 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

16 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct. Pct.-point,,8,6,,, -, -, -,6 -,8 -, feb jun okt feb jun okt feb -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point - - feb okt jun feb Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar feb jun okt feb jun okt feb Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb USD/EUR USD/JPY,8 9,8 9,7 8,7 8,6,6 7 feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 6

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Firmaernes salg steg svagt i august Olie gav stort fald i vareeksporten i august (tallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 27-29

KonjunkturNYT - uge 27-29 KonjunkturNYT - uge 7-9. juli. juli Danmark Fald i industriproduktionen i maj Firmaernes samlede salg steg i maj Fald i eksporten i maj Stort overskud på betalingsbalancen i maj Lille fald i detailomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere