HUSORDEN Ved Stadion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN Ved Stadion"

Transkript

1 HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet

2 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4 ADGANGSSTIER... 4 BAD OG TOILET... 4 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M BEPLANTNING... 5 BILVASK... 5 BRANDDØRE OG DØRE MED DØRPUMPE... 5 DØRSKILTE... 5 FORSIKRING... 5 FLAGSTÆNGER... 6 FORURENING... 6 FRAVÆR I LÆNGERE TID... 6 FREMLEJE... 6 FROSTVEJR... 6 FYRVÆRKERI... 6 HAVER... 7 HAVEGRILL... 7 HOBBYRUM... 7 HUSDYR... 7 HÆRVÆRK... 7 INDEKLIMA... 8 INDKØBSVOGNE... 8 KÆLDERRUM, PULTERRUM M.V KØLESKABE, KOMFURER OG LIGNENDE... 8 LEG OG BOLDSPIL... 8 MASKINER... 9 MANGLER... 9 MUSIK

3 OPKLÆBNING PARABOLER PARKERING OG MOTORKØRSEL RÅDERET REKLAMER/SKILTNING RENHOLDELSE SKADEDYR SNERYDNING TELT TRAPPER TØRREGÅRDE/TØRRERUM VANDFORBRUG VASK OG TØRRING VINDUER OG DØRE GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen. 2

4 AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i opstillede fælles container, låge/låg skal holdes lukkede. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således at de ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald (papkasser, møbler eller lignende) skal, efter aftale med ejendomsfunktionæren, afleveres efter hans anvisninger. Sådanne genstande må ikke henstilles i kældrene. Henstilling i affaldsrummet må kun ske efter forudgående aftale. Af hensyn til lugtgener henstilles det at lukke affaldscontainer efter brug. I storskrald må man ikke lægge køkkenaffald, medicinrester eller andre giftige ting. Container er aflåst, så andre udefra ikke gratis kan komme af med deres affald. Benyt samme nøgle som til kælderdørene. Flasker må ikke smides i affaldsskakten eller i affaldscontaineren. De skal anbringes i den kommunale flaskecontainer ALTANER Altanerne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende ikke virker skæmmende. Altan- og altankasseafløb må ikke tilstoppes, bl.a. af hensyn til fare for frostsprængninger eller andre skader. Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger så højt, at det er synligt udefra. Bygningsmæssige ændringer må ikke foretages og standardfarver bibeholdes. Altankasser må opsættes, men kun såfremt de ikke indebærer fare eller gener for andre. Husk at vande uden at "dryppe" på underboen. Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene. Af hensyn til andre beboere og brandfare er det ikke tilladt at grille på altanerne og i haverne. 3

5 Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med typegodkendte kabler og stik. Se eventuelt også under PARABOLER. Udvendige antenner og loftantenner er ikke tilladt. ADGANG TIL BOLIGERNE Selskabet kan ved ejendomsmesteren forlange adgang til boligerne for reparationer af de faste installationer, vandrør og lignende. ADGANGSSTIER Forurening af udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. BAD OG TOILET Der må af hensyn til natteroen ikke bades i tidsrummet kl For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v. ikke henstilles i opgange, på områdets stier eller pladser. Disse skal i stedet henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det, og må ikke være til gene for andre. Cykler anbringes i de respektive cykelstativer. Barnevogne, legeredskaber og lignende må kun henstilles på en sådan måde, at de ikke er til gene for andre. Cykling er ikke tilladt i kældergange, på plæner og legepladser eller uden for egentlige færdselsarealer. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler. Cykelkældre må kun benyttes til opbevaring af brugbare cykler samt knallerter uden benzin. Hvor døre er indrettet til aflåsning, skal låsning foretages. 4

6 BEPLANTNING Fællesarealer er der for at glæde alle beboere. Vis derfor hensyn ved færdsel. Kun ejendommens funktionærer må foretage beskæring og lignende. BILVASK Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand. BRANDDØRE OG DØRE MED DØRPUMPE Branddøre skal holdes lukket. Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukket og må ikke vedvarende holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller noget andet - dog kan en udluftning i dagtimerne tillades. Døre til kældre, der er forsynet med smæklås, skal være lukket og låst. DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførsel, som er godkendt af ejendomskontoret. Reklamer, malerier, m.v. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. FORSIKRING Ansvar for at boligens vinduer, også dem i kælderen, er hele, er lejerens. tegn eventuelt glasforsikring. Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud. Men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør - eller radiatorsprængning, samt opstemning i kloakrør. Forsikring mod "skade på tredje mand", som lejer eller dennes husstand kan gøres ansvarlig for, må lejer selv sørge for. Til sådan skade regnes f.eks. hærværk, som medlemmer af lejers husstand begår. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands - eller familieforsikring. 5

7 Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. FLAGSTÆNGER Flagstænger må ikke anbringes på ejendommen. FORURENING Forurening af inden - og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til PAB's udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. FROSTVEJR Er radiatorerne ikke udstyret med termostat, bør de aldrig være lukket helt i vintertiden, hvis vinduer i værelset er åbne. Det skyldes risiko for frostsprængninger. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Fyrværkeri må kun afbrændes fra legepladsen og under behørig kontrol.. 6

8 HAVER Haver og terrasser skal holdes i pæn og ordentlig stand. De må kun indrettes og benyttes på en sådan måde, at andre beboere ikke bliver generet. Hækkene skal klippes mindst to gange om året, dog ikke på den udvendige side som vil blive klippet af ejendommens funktionær. Hækkene langs hovedgaden må være cm fra asfalt. De øvrige hække må højst være 130 cm fra stensætningen omkring haverne. Af hensyn til øvrige beboere og brandfaren er det ikke tilladt at grille i haverne. Havers beplantning må ikke medtages ved fraflytning. Havers størrelse og niveau må ikke ændres, da det jo vil gå ud over andre. Havehuse og flagstænger må ikke etableres. Træer og buske, som virker generende for naboer, kan forlanges fjernet eller beskåret. Afdelingen kan - efter påtale overfor lejeren - for dennes regning lade foretage hækklipning, beskæring af træer og buske og oprydning i haven. HAVEGRILL Ved grillning på udearealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Hvor særlige pladser til grill er indrettet, skal disse benyttes. HOBBYRUM Hobbyrummene skal renholdes af brugerne og efterlades i pæn stand. HUSDYR Det er ifølge en beboerafstemning ikke tilladt at holde husdyr eller have sådanne i pleje. Der kan dog gives tilladelse til førerhunde Luftning af hund på fællesarealerne er forbudt, og hunden skal altid føres i snor på ejendommens område. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. 7

9 INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Boligerne ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. INDKØBSVOGNE Må ikke bringes hjem og henstilles på afdelingens område. KÆLDERRUM, PULTERRUM M.V. Disse rum er som regel indrettet i sikringsrum, som krævet i lovgivningen. Derfor kan rum af denne art kræves ryddet med kort varsel. Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Cykelreparationer m.v. må foretages, hvor det ikke er til gene for andre. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i større mængder. KØLESKABE, KOMFURER OG LIGNENDE For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl. LEG OG BOLDSPIL Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, ved gadedøre og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. 8

10 Det ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne, og der må ikke spilles bold i opgange og gangarealer. Der må ikke kravles på ejendommens tage. MASKINER Maskiner, der kan medføre støjgener for andre beboere, f eks. vaskemaskine og symaskine, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen i fornødent omfang. El-boremaskiner og lignende støjende værktøj, der afgiver direkte eller indirekte støj, må benyttes i tidsrummet: Mandag - fredag kl kl Lørdag kl kl Søn- og helligdage kl kl MANGLER Mangler, skader eller lignende i bebyggelsen vil blive værre, hvis ingen tager sig af dem. Beboere bør derfor meddele ejendomsmesteren, hvis man opdager sådanne ting MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Musik/radio, tv må ikke kunne genere naboer mellem kl og 07.00, Men også om dagen er det rart med fred og ro, hvorfor støjende adfærd ikke er tilladt. Ophold med megen snak eller støj på trapper, i gadedøre eller i kældergange, der kan være til gene for andre, er ikke tilladt. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj, efter kl , og før kl eventuelt i form af en meddelelse i opgangen om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. Musiceren bør dog aldrig foregå for åbne vinduer og døre. 9

11 OPKLÆBNING Opklæbning af plakater/klistermærker på bygningsdele koster besvær og penge, når de skal fjernes, derfor er sådan opklæbning ikke tilladt. Ordensreglerne skal også kendes af dine børn. PARABOLER Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens råderetskatalog under afsnittet Installationsretten. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder. Last- (Køretøjer på mere end 3 ton) og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse. P-pladser på langsiden - ud for nr må kun benyttes til parkering af personbiler. Flisestier er indrette til gående trafik - Cykling, knallert og bilkørsel er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at køre bilen op på fliserne for at af og pålæsse. Eventuel nødvendig efterreparationer af fliser eller græs på grund af sådan kørsel, pålignes skadevolderen. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene. Tomgangsdrift af motorer giver dårlig luft og støj, derfor er unødvendig tomgangsdrift ikke tilladt. Køretøjer må ikke speedes støjende op. RÅDERET Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. 10

12 REKLAMER/SKILTNING Reklamer og skilte, udover de godkendte navneskilte, må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. RENHOLDELSE Renholdelse af boligområder er noget, der vedkommer alle beboere derfor bør alle også være med til at undgå henkastning af papir eller andet affald på fælles arealer. SKADEDYR Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Dog kan fugle fodres fra foderbræt. Fodring fra altanerne er ikke tilladt. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret. SNERYDNING Snerydning på fortove og pladser foretages af ejendomsfunktionærerne. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens fællesområde. TRAPPER Trapper skal holdes frie, derfor må flasker, fodtøj, legetøj, aviser, og lignende ikke henstilles her. Måtter skal beboerne selv holde rene. TØRREGÅRDE/TØRRERUM Tørregårdene må kun anvendes til deres formål. Tørrerum skal efter endt brug afleveres i rengjort stand, ligesom vasketøj fjernes fra tørrerum hurtigst muligt efter, at det er tørt. Og der lukkes for varmen. VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Man skal ikke selv betale 11

13 VASK OG TØRRING Ejendommen er udstyret med et vaskeri, der udelukkende er til rådighed for ejendommens beboere. Der kan vaskes hver dag på følgende tidspunkter: kl kl kl kl kl Hver husstand markerer sit ønske om at benytte vaskeriet ved at hænge sin "lås" på den dertil ophængte tavle, hvorpå tiderne for benyttelse af vaskemaskinerne er anført. Dersom man ikke har brug for at besætte en tid, tager man enten sin "lås" med sig eller ophænger den på tavlen til ubenyttede "låse". I det tidsrum man har valgt at vaske, har man fuld rådert over diverse maskiner. Råderetten skal respekteres af alle øvrige beboere. Man kan således ikke bare gå ind og sætte en vask over, selv om en maskine er ledig, uden at spørge først. På en tavle, ophængt ved siden af låsesystemet, fremgår det tydeligt, hvem der vasker. Skulle maskinerne dog stå ubenyttede hen efter den første time, ophører råderetten, og andre kan bruge resten af tiden. Hvis man ikke bruger hele sin tid, kan man give "grønt lys" for andre ved at fjerne sin lås. Ingen lås betyder fri adgang til ubenyttede vaskemaskiner indtil næste tur. Tørretumbler og rulle kan benyttes indtil næste vask er klar. Efterlad venligst vaskeri samt tørrerum i ordentlig stand. Luk venligst vinduerne inden vaskeriet forlades. I vinterhalvåret er det vigtigt at lukke ned for varmen i tørrerummene efter brug for at undgå alt for meget varmespild. Der er rygeforbud i vaskeriet. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i tidsrummet kl og må kun installeres efter skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. 12

14 Tøj tørring og luftning af sengetøj kan foregå på altaner, terrasser og i haver - når det ikke er til offentlig beskuelse, tøj og lignende skal holdes under overkanten af altaner. Øverst beliggende lejemål, der er udstyret med franske altaner, har tilladelse til at lufte sengetøj, når dette gøres under hensyntagen til offentligheden d.v.s. indtil kl alle ugens 7 dage. VINDUER OG DØRE Døre der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke vedvarende holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller noget andet. Kælderrum skal være aflåste, og vinduer skal holdes lukkede. Vinduerne i de til den enkelte bebor overladte lokaler, herunder pulterrum og kælderrum, skal af denne holdes forsynede med hele ruder. 13

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. 4709-4 Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. 4709-4 Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab For 4709-4 Egebjergvang Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En almen boligafdeling med mange beboere er et minisamfund, hvor alle er mere

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere