Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse"

Transkript

1 Skærum Vandværk Ravnshøj Vandværk Åsted Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1425 Gærum Åsted Vandværk Ravnshøj Vandværk Skærum Vandværk 1

2 Dato: Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for og gennemførelse af indsatsplanen... 4 Lovgrundlag Præsentation af området og hovedproblemstillinger Målsætninger, prioriteringer og baggrund for indsatsplanlægningen... 8 Målsætning for grundvandsbeskyttelse generelt i indsatsområdet... 8 Generel prioritering af indsatser... 8 Baggrund for indsatser i handleplanerne Handleplan for vandværkerne Indsatser for Åsted Vandværk Indsatser for Ravnshøj vandværk Indsatser for Skærum vandværk Retningslinjer for planlægning og sagsbehandling Redegørelse Grundvandsressourcen Grundvandsdannelse Grundvandskvalitet Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO Indsatsområdets sårbarhed, nitrat Indsatsområdets sårbarhed, pesticider Arealanvendelse Potentielle forureningskilder Beskrivelse af vandværker og kildepladser Åsted Vandværk Ravnshøj vandværk Skærum vandværk Indsatsplanens betydning for lodsejere, vandværker og myndigheder Kildehenvisninger Kortbilag

3 3

4 1. Baggrund for og gennemførelse af indsatsplanen Frederikshavn Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre at Åsted, Skærum og Ravnshøj vandværker fortsat kan levere godt drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling. Planen angiver hvem der er ansvarlig for at gennemføre forskellige indsatser og hvornår de gennemføres. Vandværkerne afholder udgifterne til gennemførelse af de tiltag som vandværkerne i indsatsplanen er ansvarlige for. En indsatsplan er en dynamisk plan, hvor effekten af indsatserne og behovet for disse løbende vurderes. Planen vil blive revideret hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og eventuelt billigere indsatser eller ny viden ændrer forudsætningerne for indsatserne. Det er Frederikshavn Kommune der tager stilling til revision af planen. Indsatser, der omfatter rådighedsindskrænkninger for arealanvendelsen, skal som udgangspunkt gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Hvis det efter en periode viser sig, at indsatserne ikke kan gennemføres via frivillige aftaler, kan det blive nødvendigt at påbyde rådighedsindskrænkninger via Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a. Frederikshavn Kommune laver senest 5 år efter planens vedtagelse en vurdering af, om de gennemførte indsatser forventes at være tilstrækkelige til fremover at beskytte grundvandet. Der tages hermed stilling til, om der er behov for at beskytte grundvandet i udvalgte områder ved påbud om rådighedsindskrænkninger via Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a. Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne. Der er holdt møde med de enkelte vandværker. Her har vandværkerne bidraget med vigtig information om indvindingsbehov, lokalt kendskab til forureninger og arealanvendelsen. Indsatsplanen er den først udarbejdede plan for kortlægningsområdet. Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015 Lov om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven). Hvor Staten har udpeget indsatsområde, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13. Hvor Frederikshavn Kommune har suppleret Statens kortlægning med en udpegning af sårbare områder i udvalgte BNBO, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13a. Områder udpeget efter Vandforsyningslovens 13 a kan også benævnes som prioriterede områder. Der er i planens redegørelsesdel nærmere redegjort for udpegning efter hhv. 13 og 13 a. Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af bekendtgørelse nr. 912 af 26. juni 2016 om indsatsplaner 4

5 Udkast til indsatserne har været præsenteret for Frederikshavn Kommunes Grundvandsråd i december 2015 og Hjørring kommunes Grundvandsråd i maj Forslag til indsatsplan har været i offentlig høring i perioden xx. xx 201x til xx. xx. Frederikshavn Byråd har godkendt planen d. xx. xx 201x. 5

6 2. Præsentation af området og hovedproblemstillinger Indsatsplanen omfatter Åsted, Skærum og Ravnshøj Vandværker. Åsted Vandværk ligger i Område med særlige drikkevandsinteresser, OSD 1425 som også er omfattet af indsatsplanen. Den geografiske afgrænsning for indsatsplanen er således arealerne i de tre indvindingsoplande samt arealerne i OSD: Område med særlige drikkevandsinteresser, OSD: Områder hvor grundvandsbeskyttelse har høj prioritet og hvor der er grundvand i så store mængder, at det samlede fremtidige lokale og regionale drikkevandsbehov kan imødekommes. Indvindingsoplande: Udgør det område i grundvandsmagasinet vandværket indvinder fra, hvor vandet strømmer mod indvindingsboringerne. Figur 1 Placering af OSD og indsatsplanens vandværker, indvindingsoplande og indvindingsboringer. Indsatsplanen omfatter ikke Lendum Vandværk og Stenhøj Vandværk, der ligger i Hjørring Kommune. Frederikshavn Vand A/S har to store kildepladser ved Åsted Vandværk: Åsted-Lindet og Stenhøj Pumpestation kildepladser, der tilsammen har tilladelse til indvinding af m 3 /år. Skærum og Ravnshøj vandværker er mindre vandværker, med tilladelse til årlig indvinding af hhv og m 3 /år. Det dybereliggende grundvandsmagasin, hvorfra vandet til Åsted og Ravnshøj Vandværk indvindes, består primært af sand. Grundvandsmagasinet er kun få steder beskyttet af et tykt sammenhængende lerlag, hvilket betyder, at magasinet mange steder er sårbart overfor forurening. 6

7 Der er grundvandsdannelse til det primære magasin i en meget stor del af området, langs ådalene er der begrænset grundvandsdannelse. Skærum Vandværk indvinder fra det overfladenære grundvandsmagasin. Arealanvendelsen i kortlægningsområdet består primært af landbrug og i mindre grad af skov-, natur- og byarealer. Områder, hvor arealanvendelsen belaster grundvandet, er udpeget som Indsatsområder. Her er det på grund af magasinernes store sårbarhed vurderet nødvendigt med en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne, for at sikre drikkevandsinteresserne fremover. Den grundvandskemiske kortlægning har vist, at både de øvre og nedre magasiner er påvirket af nitrat i forskellig grad. Af Statens kortlægningsmateriale fremgår, at den gennemsnitlige nitratudvaskning i kortlægningsområdet er høj. Der er fundet rester af både godkendte/regulerede og nu forbudte sprøjtemidler i grundvandet, hvilket tyder på at grundvandsmagasinerne er sårbare overfor pesticider. I indvindingsoplandene findes nogle få registrerede forurenede grunde, hvor risiko for forurening af grundvandet bør vurderes. 7

8 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund for indsatsplanlægningen Målsætning for grundvandsbeskyttelse generelt i indsatsområdet Det er Frederikshavn Kommunes målsætning at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen er baseret på uforurenet grundvand. Baggrunden for grundvandsbeskyttelsen og indsatser i indsatsområdet er baseret på: At den fremtidige indvinding baseres på de eksisterende vandværker. At grundvandets kvalitet også fremover skal være så god, at en almindelig simpel vandbehandling er tilstrækkelig til, at vandet kan bruges i vandforsyningen. Grundvandets kvalitet skal være sådan, at det behandlede vand overholder kravene i bekendtgørelsen om vandkvalitet. Det betyder bl.a., at nitratindholdet ikke må overskride grænseværdien på 50 mg/l. Generel prioritering af indsatser Generelt for prioriteringerne gælder, at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte kilde, jo højere prioriteres en indsats mod forureningskilden. Baggrund for indsatser i handleplanerne Indvindingsstrategi på kildepladsen Generelt skal der være opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen. Intensiv oppumpning kan medføre forøget sænkning af grundvandsspejlet, resulterende i bl.a. forhøjet indhold af sulfat, nikkel og arsen i råvandet. Endvidere øges risikoen for at trække forureninger, f.eks. nitrat og pesticider, fra de øvre vandførende lag ned til grundvandsmagasinet. Indsats overfor landbrug og skovbrug nitrat og pesticider Den overordnede målsætning er et så lavt nitrat- og pesticidindhold som muligt i det indvundne vand. Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat indenfor OSD og indenfor almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD. 8

9 Nitratfølsomme indsatsområder udpeges indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der er et dokumenteret behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen, se her Der er i grundvandskortlægningen ikke udpeget indsatsområder i forhold til pesticider. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan forventes øget risiko for forurening med pesticider i områder med stor grundvandsdannelse. En kombination af viden om grundvandsdannelse, arealanvendelse og viden om forureningskilder, danner grundlag for prioritering af indsatsen overfor pesticider i grundvandet. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at de nitratfølsomme indsatsområder ligeledes er pesticidfølsomme, se her. I forbindelse med udpegning af BNBO, maj 2014 /1/ er der lavet detaljerede vurderinger af områdernes sårbarhed. På den baggrund er BNBO ved Åsted-Lindet og Stenhøj Pumpestation Nord kildepladser samt Ravnshøj kildeplads udpeget som nitrat- og pesticidsårbare. Områderne benævnes sårbare BNBO, se her. Områder med behov for indsats overfor udvaskning af nitrat og pesticider strækker sig over store arealer. For at målrette indsatsen overfor nitrat- og pesticidudvaskning er der opstillet forskellige målsætninger for udvaskning fra rodzonen i områderne, der er udpeget som nitratfølsomme indsatsområder. Samt målsætning for anvendelse af pesticider i de pesticidfølsomme indsatsområder: Målsætninger for udvaskning fra rodzonen i indsatsområderne: Indvindingsoplande OSD Nitrat Så lavt som muligt, max. 50 mg/l i det vand, der forlader rodzonen Ingen stigning i udvaskning hvis udvaskning i efter-situationen er over 50 mg/l Pesticider Ingen anvendelse og håndtering *) Anvendelsen begrænses mest muligt *) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring. Prioritering af indsatsen overfor nitrat og pesticider Generelt prioriteres indsatsen på baggrund af en vurdering af afstand til indvindingsboringen samt hvor grundvandsdannelsen har en vis størrelse. Indsats i forhold til udspredning af spildevandsslam Spildevandsslam kan indeholde stoffer, som er uønskede i grundvand. Det kan være vandopløselige stoffer som medicinrester og hormonlignende stoffer. Landmænd opfordres derfor til ikke at bruge slam som jordforbedringsmiddel i indsatsområdet. 9

10 Hvor der indgås dyrkningsaftaler omkring nitratreduktion og pesticidfri dyrkning indgås der samtidig aftale om at der ikke udspredes spildevandsslam. Der nedlægges forbud mod udspredning af spildevandsslam, jf. 32 i slambekendtgørelsen, Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, hvor der er basis herfor. Vurderingen foretages på baggrund af arealernes sårbarhed, grundvandsdannelse mv. Indsatser vedrørende miljøtilsyn Frederikshavn Kommune fører virksomhedstilsyn og tilsyn på landbrugsejendomme med dyrehold efter kravene i miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet skal have fokus på grundvandsbeskyttelse, herunder opbevaring og håndtering af husdyrgødning, indretning af vaske- og fyldpladser for sprøjtemiddelhåndtering, oplag af kemikalier samt opsporing af ubenyttede brønde og boringer. Tilsynsfrekvensen følger lovkravene. Indsatser vedrørende ubenyttede brønde og boringer Brønde og boringer der ikke bliver brugt, kan udgøre en risiko for grundvandet, idet forurenende stoffer via vandforsyningen kan sive ned til grundvandet. Ubenyttede brønde og boringer opspores i indvindingsoplandene og OSD. Hvis kommunen vurderer, at en brønd eller boring indebærer en risiko, sløjfes denne på ejers bekostning, evt. efter påbud jf. lovgivningen. Indsatser vedrørende jordforureninger Jordforureninger kan indebære en trussel for grundvandet hvis forureningskomponenter kan trænge ned til grundvandet. Risiko for forurening og behov for evt. oprydning skal derfor vurderes. Det er Region Nordjylland der registrerer forureningerne, foretager kortlægning og prioriterer den offentlige indsats i forhold til oprydning på forurenede grunde. Materialet fra grundvandskortlægningen omfatter en række kortlagte jordforureninger. Efter grundvandskortlægningens afslutning kan der registreres yderligere jordforureninger. Den konkrete indsats på området bliver fastlagt i Region Nordjylland. Ved nye jordforureninger er kommunen myndighed i forhold til undersøgelser og oprydning. Indsatser vedrørende olietanke Der gives ikke tilladelse til nedgravede olietanke indenfor 300 m fra vandværksboringer hvis det vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel. Der laves kun risikovurdering af eksisterende olietanke indenfor en afstand på 50 m fra en boring. Dette på baggrund af erfaringsopsamling fra forureningssager ved villaolietanke, hvor det er fundet, at grundvandsforureningsfaner fra villaolietanke har en begrænset udbredelse. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan der forventes forureningsfaner med større længde end 50 m. For yderligere, se /1/. Indsatser vedrørende spildevandsanlæg Der skal være en vis afstand mellem spildevandsnedsivningsanlæg og vandindvindingsboringer. Dette for at undgå mikrobiologisk forurening og anden kemisk forurening (miljøfremmede stoffer) fra spildevandet. 10

11 Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivningsanlæg indenfor 300 m fra vandværksboringer. Ved eksisterende lokal afledning af spildevand i indvindingsopland indenfor 300 m fra en vandværksboring vurderer kommunen, om afledningen indebærer en risiko for grundvandet. Spildevandsafledningen påbydes ved behov ændret. Indsatser i form af kampagner Forbrugerne skal gennem målrettet information gøres opmærksomme på, at de bor ovenpå deres drikkevand og at de kan være med til at gøre en indsats for at sikre rent drikkevand. Der kan informeres om grundvandsvenlig adfærd f.eks. i forhold til håndtering af pesticider. Derudover kan der informeres om muligheder for tilskud til miljøvenlige driftsformer mv. Informationen kan ske via pjecer, vandværkets hjemmeside mv. Indsatserne aftales i samarbejde mellem vandværk og kommune Indsatser vedrørende overvågning Udviklingen i grundvandskvalitet overvåges løbende via de lovmæssige analyseprogrammer for vandværkerne. Kommunen kan vurdere, at der er behov for mere intensiv overvågning i udvikling af vandkvalitet, f.eks for at afdække forureningssammenhænge, hvilket kan give mulighed for at iværksætte beskyttelsesmæssige tiltag ved forringet vandkvalitet. 11

12 4. Handleplan for vandværkerne Indsatser for Åsted Vandværk Hvor andet ikke er nævnt gælder indsatserne i indvindingsoplandet, se kortbilaget efter handleplanen. FK = Frederikshavn kommune FV = Frederikshavn Vand A/S Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Fastlæggelse af indvindingsstrategi Tilstandsvurdering af boringerne FV 2017 og frem Opfølgning på det allerede igangsatte arbejde omkring strategi for vandindvinding på kildepladserne. FV 2017 og frem Indvindingsboringerne er alle etableret før Ovennævnte strategi for vandindvindingen omfatter vurdering af behov for renovering/nye boringer på kildepladserne. Tinglyste fredningsbælter FK 2017 og frem Frederikshavn Kommune fører tilsyn med de tinglyste fredningsbælter. Frederikshavn Kommune skal ved konstaterede overtrædelser af 25 m zonen underrette NaturErhvervsstyrelsen. Landbrug, skovbrug o.lign. nitrat og miljøfremmede stoffer Udvaskning af nitrat og pesticider Miljøgodkendelser af husdyrbrug FV 2017 og frem Indenfor områderne udpeget som Indsatsområder, se bilag 1 til handleplanen, søges nitratudvaskningen reduceret ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning, gennem frivillige dyrkningsaftaler. Der stilles samtidig krav om pesticidfri dyrkning af arealerne. Prioritering af arealer for dyrkningsaftaler mv. kan tage udgangspunkt i:. Arealer med boringsnær beliggenhed Arealer med stor grundvandsdannelse, jf. bilag 2 til handleplanen Mulighed for at indgå fordelagtige aftaler FK 2017 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles i områder beliggende i Indsatsområder krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. 12

13 Spildevandsslam eller lignende FK, FV 2017 og frem I forbindelse med indgåelse af dyrkningsaftaler samt ved påbud omkring brug af nitrat og pesticider, se ovenfor, indgås aftale om ingen udspredning af spildevandsslam, jf. MBL 24. Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. FK nedlægger forbud mod udspredning af spildevandsslam via slambekendtgørelsens 32, hvor der er basis herfor. Landbrug og industri Andre forureningskilder Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med godkendelse og tilsyn med landbrug og øvrige virksomheder. Information til landmænd mv. i indvindingsoplandet FK 2017 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn og godkendelse med landbrug og øvrige virksomheder. FV/FK 2017 og frem Information om miljøvenlig drift, skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder Råstofgrave Råstofindvinding i indvindingsoplandet FK - Frederikshavn Kommune arbejder for, at råstofgraveområdet i indvindingsoplandet tages ud af Regionens Råstofplan Frederikshavn Kommune er myndighed for arealanvendelse efter endt råstofindvinding, og arbejder for en anvendelse, hvor der tages hensyn til arealernes sårbarhed i forhold til vandforsyningsinteresser. Forurenede grunde Forurenede grunde FK/RN 2017 Region Nordjylland kontaktes for prioritering af kortlægning og evt. oprydning på forureningskortlagte samt uafklarede lokaliteter i området. Øvrige indsatser Sløjfning af ubenyttede, registrerede boringer på kildepladsen FV + FK I indvindingsoplandet er registreret en del boringer (GEUS), hvor anvendelsen ikke er kendt. Boringernes status afklares. Ubenyttede boringer skal som udgangspunkt sløjfes. Boringer i BNBO prioriteres højest. Ubenyttede, ikke registrerede brønde og boringer i indvindingsoplandet FK + FV Gamle ikke-registrerede, ubenyttede boringer og brønde opspores. Ubenyttede boringer og brønde skal som udgangspunkt sløjfes. Boringer og brønde i BNBO prioriteres højest. 13

14 Private spildevandsanlæg indenfor 300 m fra boringer FK,FV - Ved renovering af spildevandsanlæg ved Ravnsholtvej 46 skal der etableres anlæg, hvor der tages højde for afstand til indvindingsboringer. Opfølgning og overvågning Overvågning FV 2017 og frem FV har opstillet eget overvågningsprogram for vandanalyser, som omfatter: årlige pesticidanalyser på boringer, hvor der ved seneste analyse er påvist pesticidrester øget frekvens af sulfat og nitratanalyser ved boringerne på Stenhøj kildeplads Moniteringsboringerne ved gl. deponi ved Ravnsholtvej 46, DGU og DGU analyseres fremover årligt for BAM, aromater og ledningsevne. Der laves løbende evaluering af moniteringsprogrammet. Opfølgning og overvågning Påbud om rådighedsindskrænkninger FK, FV 2017 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Der afholdes herefter opfølgende møder hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til møderne. På møderne fremlægges status for FVs overordnede, langsigtede handleplan, gældende for samtlige FVs kildepladser. Status for gennemførelse af indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet drøftes. Det vurderes, om forudsætningerne for de konkrete indsatser stadig er aktuelle og om der er behov for justering af indsatserne. FK Senest 2022 Frederikshavn Kommune vurderer, om de gennemførte indsatser forventes at være tilstrækkelige til fremover at beskytte grundvandet. Der tages hermed stilling til, om der er behov for at beskytte grundvandet i udvalgte områder ved påbud om rådighedsindskrænkninger via Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a. 14

15 Bilag 1: Indsatsområder ved Åsted Vandværk Ved klik i indsatsplanens kortbilag kan du udsøge de arealer, som tilhører din ejendom og se arealernes placering i forhold til indsatsområder. 15

16 Bilag 2: Grundvandsdannelse i indvindingsopland Åsted Vandværk 16

17 Indsatser for Ravnshøj vandværk Hvor ikke andet er nævnt gælder indsatsen i indvindingsoplandet. FK = Frederikshavn Kommune VV = Ravnshøj Vandværk Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2017 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen Vandværkets boringer VV 2017 og frem Undersøges for utætheder m.m. Landbrug, skovbrug o. lign. nitrat og pesticider Nitrat- og pesticidindhold VV 2017 og frem Udviklingen i nitrat- og pesticidindhold i det indvundne vand overvåges. Ved stigende nitrat- og pesticidindhold skal dyrkningsaftaler, skovrejsning mv. overvejes. Miljøgodkendelser af husdyrbrug FK 2017 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles i områder beliggende i Indsatsområde krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Indsatsområderne kan ses i bilag 3. Landbrug, skovbrug, industri og lign. i øvrigt Spildevandsslam eller lignende Godkendelse og tilsyn med landbrug og industri Information til landmænd og virksomheder mv. FK, VV 2017 og frem Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. FK nedlægger forbud mod udspredning af spildevandsslam via slambekendtgørelsens 32, hvor der er basis herfor. FK 2017 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn og godkendelse af landbrug og industri i indvindingsoplandet. VV, FK 2017 og frem Information om miljøvenlig drift af såvel landbrugsjord som skovarealer. Information om muligheder for skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. Øvrige indsatser Information til borgere i boligområder i indvindingsopland VV, FK 2017 og frem Der iværksættes en oplysningskampagne om alternativ ukrudtsbekæmpelse og korrekt håndtering af miljøfremmede stoffer i den del af indvindingsoplandet som anvendes til boligområde. 17

18 Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet FK, VV FK og VV registrerer ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. Opfølgning Kloridindhold VV 2017 og frem Udviklingen i kloridindhold i det indvundne vand overvåges. Hvis indholdet overstiger 125 mg/l i det behandlede vand, skal der iværksættes undersøgelse til opsporing af kilden til klorid og om muligt finde tiltag til at reducere kloridindholdet i det færdigbehandlede vand. Opfølgning og overvågning FK, VV 2017 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 18

19 Bilag 3: Indsatsområder ved Ravnshøj Vandværk Ved klik i indsatsplanens kortbilag kan du udsøge de arealer, som tilhører din ejendom og se arealernes placering i forhold til indsatsområder. 19

20 Indsatser for Skærum vandværk Hvor ikke andet er nævnt gælder indsatsen i indvindingsoplandet. VV = Skærum vandværk FK=Frederikshavn Kommune Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2017 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen. Vandværkets boringer VV 2017 og frem Undersøges for utætheder. Landbrug, skovbrug o. lign. nitrat og pesticider Nitrat- og pesticidindhold VV 2017 og frem Udviklingen i nitrat- og pesticidindhold i det indvundne vand overvåges. Ved stigende nitrat- og pesticidindhold skal dyrkningsaftaler, skovrejsning mv. overvejes. Miljøgodkendelser af husdyrbrug FK 2017 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles i områder beliggende i Indsatsområde krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Indsatsområderne kan ses i bilag 4. Landbrug, skovbrug og lign. i øvrigt Spildevandsslam eller lignende Godkendelse og tilsyn med landbrug Information til landmænd mv. FK, VV 2017 og frem Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. FK nedlægger forbud mod udspredning af spildevandsslam via slambekendtgørelsens 32, hvor der er basis herfor. FK 2017 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn og godkendelse af landbrug i indvindingsoplandet. VV, FK 2017 og frem Information om miljøvenlig drift af såvel landbrugsjord som skovarealer. Information om muligheder for skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. 20

21 Øvrige indsatser Information til borgere i boligområder i indvindingsopland Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet Olietanke (< 6000 liter) og i en afstand af op til 50 m fra vandværksboringerne VV, FK 2017 og frem Der iværksættes en oplysningskampagne om alternativ ukrudtsbekæmpelse og korrekt håndtering af miljøfremmede stoffer i den del af indvindingsoplandet som anvendes til boligområde. FK, VV FK og VV registrerer ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. FK Risikovurdering på følgende adresser: - Borgervej 25a og 25b (udendørs overjordisk fra 1974) - Borgervej 27 (udendørs overjordisk fra 2002) - Borgervej 29 (indendørs fra 1968) - Borgervej 32 (udendørs overjordisk fra 2007) - Borgervej 34 (nedgravet fra 1978) - Borgervej 36 (udendørs overjordisk fra 2008) Om nødvendigt gives påbud om ændret opbevaring. Opfølgning Opfølgning og overvågning FK, VV 2017 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 21

22 Bilag 4: Indsatsområder for Skærum Vandværk Ved klik i indsatsplanens kortbilag kan du udsøge de arealer, som tilhører din ejendom og se arealernes placering i forhold til indsatsområder. 22

23 5. Retningslinjer for planlægning og sagsbehandling I dette afsnit er der opstillet retningslinjer for planlægning, sagsbehandling og andre opgaver i forhold til gældende lovgivning. Retningslinjerne gælder, hvor intet andet er angivet, indenfor hele OSD og indvindingsoplandene. Kommunalbestyrelsen skal lægge retningslinjerne til grund for deres afgørelser indenfor de lovgivne beføjelser. For andre myndigheder udgør indsatsplanen en vigtig del af beslutningsgrundlaget. Frederikshavn Kommune, Teknik og miljø Kommuneplanlægning Naturplanlægning Lokalplanlægning Området skal så vidt muligt friholdes for arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i området skal det af kommuneplanens retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Der indtænkes så vidt muligt grundvandshensyn ved udpegning af områder til naturgenopretning i Natura 2000-områder og ved udarbejdelse af plejeplaner. Ved byudvikling skal det af lokalplanens retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Ved realisering af planer for byudvikling indenfor eksisterende rammer skal der tages vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelse i området. Andre kommunale handleplaner Byggesagsbehandling Tilladelser efter vandforsyningsloven Der indarbejdes grundvandshensyn i kommunale planer der kan medføre brug af pesticider, f.eks. plan for bekæmpelse af bjørneklo. Der tages stilling til risiko for grundvandspåvirkning ved udlæg af erhverv i området. I indvindingsoplande gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding af grundvand til virksomheder, markvanding, havevanding og lign. med mindre det kan påvises, at indvindingen ikke har væsentlig indflydelse på indvindingsoplandet. Rådighedsindskrænkninger Hvis der ikke kan gennemføres frivillige aftaler omkring dyrkningspraksis, som omtalt i indsatsplanerne for de enkelte vandværker, kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering af de pågældende arealer eller arealanvendelse, påbyde rådighedsindskrænkninger for anvendelse af nitrat og pesticider, samt 23

24 nedlægge forbud mod udspredning af spildevandsslam, jf. MBLs 24 og 26a. Miljøgodkendelser og tilladelser, landbrug Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug i indsatsområder, stilles krav om maksimal udvaskning af nitrat fra rodzonen i henhold til de målsætninger som fremgår af Målsætninger med hensyn til nitrat, se her. Under hensyntagen til at der kun kan stilles krav om maksimal nitratudvaskning, der svarer til den der fremkommer ved dyrkning uden husdyrgødning (den såkaldte planteavlsregel ). Udvaskningsberegninger foretages på markniveau. Kort med angivelse af indsatsområder ses i bilag 5 og i planens kortbilag Det skal vurderes, om etablering af nyanlæg, f.eks. vaske/fyldpladser, ajlebeholdere, møddingspladser, gyllebeholdere, olietanke mv. i indvindingsoplande kan medføre øget risiko for grundvandet. Der skal være særlig fokus på anlæg indenfor BNBO. Øget risiko kan medføre afslag på det ansøgte. Miljøgodkendelser og tilladelser, virksomheder mv. Spildevand Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelser og tilladelser. Vandindvindingsinteresser prioriteres ved renovering af kloakker i indvindingsoplandene. Der gives ikke tilladelse til nedsivning af spildevand og overfladevand indenfor 300 m til almene vandværkers indvindingsboringer, hvis det vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel. Råstofområder Frederikshavn Kommune arbejder for, at alle råstofgraveområder, placeret indenfor OSD, tages ud af Regionens Råstofplan Frederikshavn Kommune er myndighed for arealanvendelse og arbejder for, en arealanvendelse efter endt råstofindvinding, hvor der tages hensyn til arealernes sårbarhed i forhold til vandforsyningsinteresser. Tilsyn med virksomheder, landbrug Ubenyttede brønde og boringer Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med det kommunale tilsyn med landbrug og virksomheder i området. Ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes i forbindelse med øvrig sagsbehandling. Indsatsen prioriteres i rækkefølgen: BNBO, indvindingsoplande, OSD Spildevandsslam eller lign. Ved information appelleres til landbrug om ikke at anvende spildevandsslam eller lign. som jordforbedringsmiddel. Hvor der indgås dyrkningsaftaler omkring nitratreduktion og 24

25 pesticidfri dyrkning indgås der samtidig aftale omkring at der ikke udspredes slam i områderne. FK nedlægger forbud mod udspredning af spildevandsslam via slambekendtgørelsens 32, hvor der er basis herfor. Jordvarmeboringer Tilladelser gives på baggrund af konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Frederikshavn Kommune, Park og Vej Drift af kommunale arealer, pesticidanvendelse Pesticidanvendelse på offentlige arealer udfases som udgangspunkt, jf. pesticidaftale mellem KL og Miljøministeren. Der kan anvendes pesticider, f.eks. ved bekæmpelse af invasive arter eller ved stærk opformering af gåsebiller. Frederikshavn kommune, Ejendomscenter Der anvendes ikke pesticider i OSD. Salg af kommunale arealer i indvindingsoplande Forpagtningskontrakter i indvindingsoplande Senest ved salg skal der overvejes behov og mulighed for tinglysning af dyrkningsdeklaration efter målsætning og prioriteringer der foreligger for området. Forpagtningskontrakter for kommunale arealer skal indeholde bestemmelser der er i overensstemmelse med indsatsplanens målsætninger. 25

26 Bilag 5: Kort med angivelse af planens indsatsområder. Ved klik i indsatsplanens kortbilag kan du udsøge de arealer, som tilhører din ejendom og se arealernes placering i forhold til indsatsområder. 26

27 6. Redegørelse Redegørelsen er udarbejdet med baggrund i Statens kortlægning. Statens detaljerede undersøgelser er afrapporteret separat eller findes i opsamlingsrapporten, se /2/. Det tidligere Nordjyllands Amt har inden for kortlægningsområdet gennemført en række undersøgelser og beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse. Der er eksempelvis anvendt geofysiske undersøgelser for bl.a. at bestemme grundvandsmagasinernes udbredelse og nedre grænse. De geofysiske undersøgelser er også anvendt til en vurdering af eventuelle beskyttende lerlag. Endvidere er der udført pejlinger og kemiske analyser i eksisterende boringer. Kortlægningens resultater er præsenteret i en række rapporter, som kan ses på SVANAs (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) sens hjemmeside. Frederikshavn Kommune har beregnet boringsnære beskyttelsesområder, BNBO ved vandværkernes indvindingsboringer samt suppleret de af Staten udpegede nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) med en vurdering af sårbarhed overfor pesticider. Grundvandsressourcen Landskabet i den centrale del af Vendsyssel domineres af en række landskaber fra istiden, herunder Jyske Ås og bakkerne ved Frederikshavn. Mellem bakkepartierne ses tidligere marine flader. I selve kortlægningsområdet er landskabet domineret af kuperede moræneflader og randmorænebakker. Figur 2. Højderelief ved Gærum Kortlægningsområde 27

28 Bakkerne gennemskæres af en række dalsystemer, der udgør erosionsdale, dannet i istiden. Større åer i området har deres udspring i bakkelandskabet og dræner vand ud af området gennem de store ådale. Det primære grundvandsmagasin består overvejende af finsand, med indslag af sand og grus. Lagets gennemtrængelighed for vand er relativt begrænset, hvilket kan være årsag til de mange boringer på de store kildepladser. Der findes lerlag over det primære grundvandsmagasin. Laget udgør et vandstandsende lag mellem områdets øvre og nedre magasin, men er ikke udbredt i hele området, ligesom tykkelsen ofte er begrænset. Selv der, hvor lerlaget er til stede, kan det indeholde så mange indslag af silt og finsand, at beskyttelsen af det underliggende magasin kun er begrænset. Et grundvandsmagasin er et vandmættet lag oftest sand eller grus hvorfra der via boringer kan indvindes vand. Det primære grundvandsmagasin er oftest dybereliggende magasiner under vekslende lerlag. I de øverste jordlag kan lokale lerlag standse det nedsivende regnvand. Dette kaldes det sekundære grundvandsmagasin. Åsted og Ravnshøj Vandværk indvinder fra det primære grundvandsmagasin, Skærum Vandværk indvinder fra det sekundære grundvandsmagasin. Grundvandsdannelse Nettonedbøren beskriver den del af nedbøren, som strømmer gennem rodzonen og videre til grundvand og overfladevand. Nettonedbøren i området varierer betragteligt, idet den i ådalsområderne er under eller omkring 200 mm/år mens den omkring ådalene primært ligger i intervallet 250 til 550 mm/år. Beregninger viser, at ca. 90 % af vandet forlader området igen via vandløb og dræn. Kun cirka 6 % oppumpes og benyttes til drikkevand eller markvanding og cirka 5% strømmer af ved kysten. 28

29 Figur 3. Grundvandsdannelse til det primære magasin. Positive værdier angiver grundvandsdannelsen til magasinet i mm/år. Negative værdier viser opadrettet grundvandsstrømning. Det ses, at grundvandsdannelsen til det primære magasin overordnet foregår uden for ådalene. 29

30 Grundvandskvalitet Der findes stigende indhold af nitrat i grundvandsmagasinerne i visse områder af vandværkernes indvindingsoplande. Nitrat udgør dog ikke pt. et akut problem for drikkevandsindvindingen, idet koncentrationerne i det samlede, behandlede vand fra vandværkerne generelt er lave til moderate. Fund af forhøjede sulfatkoncentrationer i forhold til det naturlige baggrundsniveau indikerer en påvirkning fra overfladen. Der er fundet pesticidrester i boringer ved alle vandværkerne. Der er fundet meget forskellige vandtyper i boringerne ved vandværkerne. Der kan læses mere om grundvandskvaliteten ved de tre vandværker i afsnittet med beskrivelse af vandværker og kildepladser. Vandtypen beskriver den kemiske sammensætning af grundvandet. Vandtypen er et resultat af de processer der har fundet sted i forbindelse med vandets transport fra terræn til boringen. Vandtypen kan anvendes til at vurdere bl.a. grundvandets alder, beskyttende lerlag og grundvandets strømningsmønster. Vandtypen er derfor afgørende for vurderingen af grundvandets sårbarhed. Grundvandet inddeles i vandtyperne A, B, C og D, hvor type A er mest overfladepåvirket, type D er mindst påvirket: A: grundvand fra iltzonen oxideret B: grundvand fra nitratzonen oxideret C: grundvand fra jern- og sulfatzonen reduceret D: grundvand fra metanzonen stærkt reduceret Er vandtypen markeret med X er der kemiske modsætninger i kvaliteten, hvilket tyder på en blanding af vandtyper. 30

31 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande Staten har ved kortlægningen beregnet vandværkernes indvindingsoplande og de grundvandsdannende oplande. Vandværkets indvindingsmængde og grundvandsdannelsen i området har betydning for størrelsen af det optegnede areal, mens grundvandets strømningsretning er betydende for oplandets retning. Indvindingsoplandet afspejler det område i grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder grundvand, og hvor grundvandet strømmer hen imod boringen. Det vand der falder i det grundvandsdannende opland vil være det vand der efter nedsivning danner grundvandsmagasinet. Figur 4. Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for vandværker i kortlægningsområdet. 31

32 Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO Rundt om en vandindvindingsboring kan der opstå en såkaldt tragteffekt. Ved tragteffekten kan stoffer i form af f.eks. sprøjtegifte og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, blive suget ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen. Der kan beregnes Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO rundt om vandforsyningsboringer, hvor risikoen for lokal påvirkning fra overfladen er størst. Frederikshavn kommune har fået beregnet BNBO ved vandværksboringerne i kortlægningsområdet. På figur 5 ses BNBO som de rødskraverede arealer omkring indvindingsboringerne. I forbindelse med beregningen er der foretaget en detaljeret vurdering af sårbarheden overfor nitrat og pesticider indenfor BNBO, se /1/. BNBO afgrænser det område af indvindingsoplandet hvorfra vandet i magasinet når boringen indenfor 1 år. Figur 5. Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO omkring indvindingsboringer. Blåskraveret areal er indvindingsopland, rødskraveret er BNBO. 32

33 Indsatsområdets sårbarhed, nitrat Staten har via Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer udpeget store dele af kortlægningsområdet som nitratfølsomt. På baggrund af sårbarhedsvurderingen og en vurdering af arealanvendelsen samt forureningskilder, har Staten udpeget alle nitratfølsomme områder som indsatsområde. Se figur 6. Følsomme indvindingsområder: Områder, som er særlig følsomme overfor en eller flere typer forurening. Ved vurderingen tages primært udgangspunkt i dæklagenes tykkelse samt grundvandskvaliteten. Indsatsområder: Områder indenfor følsomme områder, hvor en særlig indsats er nødvendig for fremover at sikre drikkevandskvaliteten. Vurderet på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening. Figur 6. Statsligt udpeget Indsatsområde (IO) i OSD og indvindingsoplande I forbindelse med fastlæggelse af de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO for vandværkerne i kortlægningsområdet er der konstateret en stor sårbarhed overfor nitrat i alle BNBO, undtaget 3 BNBO ved Stenhøj Pumpestation Syd. Vurderingen er sket på baggrund af vandkemien, ringe beskyttelse i form af lerlag samt grundvandsdannelse i områderne. Indvindingen lokalt omkring boringerne kan skabe en nedadrettet gradient (vandet trækkes nedad fra de øvre jordlag). Se /1/. 33

34 Frederikshavn Kommune har derfor udpeget disse BNBO som nitratfølsomme, jf. VFL 13a, se figur 5. Figur 7. Indsatsområder, udpeget hhv. af Staten og Frederikshavn Kommune. Indsatsområdets sårbarhed, pesticider Frederikshavn Kommune har vurderet sårbarheden overfor pesticider i hele indsatsområdet og vurderet hele indsatsområdet som sårbart overfor pesticider. Sårbarhedsvurderingen er lavet med baggrund i: Stor grundvandsdannelse i området Arealanvendelsen, hovedsagelig landbrugsdrift Ringe beskyttelse af grundvandet pga. manglende lerlag Fund af i dag forbudte og godkendte sprøjtemidler i grundvandet I forbindelse med fastlæggelsen af de boringsnære beskyttelsesområder for vandværkerne i kortlægningsområdet er der konstateret en stor sårbarhed overfor pesticider i alle BNBO, undtaget 3 BNBO ved Stenhøj Pumpestation Syd. Vurderingen er sket på baggrund af ovenstående overvejelser, se /1/. Frederikshavn Kommune har derfor udpeget disse BNBO som pesticidsårbare, jf. VFL 13a. 34

35 Arealanvendelse Kortlægningsområdet er domineret af landbrugsarealer. I indvindingsoplandene uden for OSD, dvs. oplandene til Ravnshøj og Skærum Vandværker, er der desuden en relativt stor andel af bebyggelse. I den østlige del af indvindingsoplandet ved Åsted Vandværk findes et råstofgraveområde, se figur 8. Figur 8. Råstofgraveområde og byområder. Der ses en del mindre, spredte naturarealer i kortlægningsområdet. I den nordlige del af OSD findes en del spredte skovarealer. 35

36 Figur 9. Arealanvendelsen i kortlægningsområdet. De beskyttede naturområder, primært i form af enge og moser, er fortrinsvis knyttet til arealerne langs med vandløbene i området. Derudover findes en række mindre hedearealer i den nordøstlige del af OSD. Der forekommer generelt kun små arealer med beskyttede naturområder i indvindingsoplandene beliggende udenfor OSD. I den nordlige del af OSD er der desuden udpeget internationale naturområder, Natura2000-områder. Område 8 Åsted Ådal og Område 216 Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder. Område 216 ligger desuden indenfor den nordøstlige del af indvindingsoplandet til Åsted Vandværk. Vandforsyninger må ikke påvirke Natura 2000 områder negativt. Natura2000-områder er omfattet af EU s naturbeskyttelse og udlagt med det formål at beskytte særlige arter eller naturtyper. 36

37 Skov og skovrejsningsområder Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet. Det er muligt at få tilskud til skovrejsning. Landbrugsjorden skal ligge i skovrejsningsområde eller område, hvor skovrejsning er mulig. Hvis landbrugsjorden er beliggende i et område, hvor skovtilplantning er uønsket, kan kommunen i særlige tilfælde give dispensation til skovrejsning. Naturstyrelsen administrer tilskudsordninger til skovrejsning. For yderligere oplysninger henvises til SVANAs hjemmeside, svana.dk Figur 10. Skovrejsningsområder. Potentielle forureningskilder Landbrug Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og til punktkilder. Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, pesticider og andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og markstakke), vaske- fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsanlæg. Særligt følsomme landbrugsområder Særligt følsomme landbrugsområder, SFL, er udpeget i forhold til grundvand, overfladevand og natur. 37

38 Indenfor de særligt følsomme landbrugsområder er der mulighed for at opnå støtte til en række miljøvenlige dyrkningsmuligheder fx græsning eller dyrkning uden pesticider. Udpegningen indebærer ikke administrative eller planmæssige begrænsninger for ejendommen. Figur 11. Særligt følsomme landbrugsområder, SFL. Potentiel nitratudvaskning Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og nettonedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Jf. kortlægningsrapporten er den gennemsnitlige nitratudvaskning i OSD r 106 mg/l. Til sammenligning er landsgennemsnittet ca. 69 mg/l. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer, som dyrkes landbrugsmæssigt. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle arealer inklusiv skov og naturarealer vil derfor være en del lavere. Kortlægningens beregninger er fra Udvaskningsberegningen viser derfor kun at OSD indeholder intensivt dyrkede landbrugsarealer og dermed arealer, hvor der er en potentiel risiko for stor nitratudvaskning. Frederikshavn Kommune har fået beregnet nitratudvaskning fra rodzonen ved indvindingsoplandene for planens tre vandværker. Beregningerne baseres på udvaskning på markniveau fra de grundvandsdannende oplande for hvert af årene Udvaskningsberegningerne /3/ er nærmere omtalt i afsnittene med beskrivelse af de enkelte vandværker. 38

39 Det generelle billede er gennemsnitlige udvaskninger fra rodzonen for hele det grundvandsdannende opland på over 50 mg/l nitrat. Forurenede grunde På de områder hvor kommunen ikke kan give påbud om at forurener skal fjerne en jordforurening, har Region Nordjylland det overordnede ansvar for kortlægning af forureningen og afklaring af en evt. efterfølgende indsats. Kortlægningen udføres på 2 niveauer: Når en ejendom er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), er der viden om, at der har været aktiviteter på ejendommen, som gør, at den kan være forurenet. Når ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 (V2), er der konstateret forurening på ejendommen. Når en ejendom benævnes "uafklaret" har der muligvis været forurenende aktiviteter, men Region Nordjylland har endnu ikke vurderet ejendommen efter jordforureningsloven. Region Nordjylland prioriterer indsatsen på grundvandsområdet så indsatsen rettes mod de lokaliteter, der ligger i indvindingsoplande til vandværker og i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det indgår endvidere i prioriteringen, hvorvidt der er udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i disse områder. Lokaliteter udenfor større byområder har højere prioritet end lokaliteter i større byområder. Lokaliteter, hvor der er konstateret forurening med organiske stoffer såsom lettere olieprodukter, chlorerede opløsningsmidler m.v., er højere prioriteret end lokaliteter forurenet med mindre mobile stoffer, som eksempelvis tungere olieprodukter, tungmetaller m.m. Med udgangspunkt i data hentet ved Region Nordjylland i august 2015, findes der i tilknytning til kortlægningsområdet, dvs. i OSD og indvindingsoplande nedenstående lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen: 39

40 OSD Lokalitetsnummer Lokal-navn Gasværksaffald, Brønderslevvej 165 Olietank, Guldbækskærvej 40, Åsted Tidligere deponi, Ravnsholtvej 46, Åsted Tidligere smedeværksted og muligt oliespild, Rydalvej 30 og 32, Frederikshavn Tidligere mørtelværk og olieoplag, Kragkærvej 11, Gærum Landbrug med olieoplag, Buddevej 5, Frederikshavn Olieforurening, Lendumvej 65(præstegård) Nedlagt vandmølle med elproduktion, Lindetvej 50, Gærum Landbrugsejendom med olieoplag, Mikkelstrupvej 125, Lendum Lokaliteten er ikke omfattet af offentlig indsats V1-kortlagt V2-kortlagt V2-kortlagt Lokalitet med indsats V2-kortlagt V2-kortlagt V2-kortlagt V1 og V2 kortlagt V1-kortlagt V2-kortlagt Videregående undersøgelse. Olieforurening Der er ikke foretaget en risikovurdering af forureningen. Ingen indsats i forhold til grundvand. Indledende undersøgelse i Forurening med zink i jorden - og olie i grundvandet. Fyrings- og dieselolie, brug af sprøjtemidler, spildolie. Regionen udfører indledende undersøgelse inden 2017 Her skal foretages en videregående undersøgelse. Forureningen er ikke omfattet af offentlig indsats i forholdt il grundvand. Ingen indsats i forhold til grundvand. OSD og indvindingsopland Åsted Vandværk Nedlagt smede- og maskinværksted, Stenhøj V2- kortlagt Tungmetaller og olie. Her skal foretages en videregående undersøgelse. Spildevand og kloakering Afstandskrav for nedsivningsanlæg til almene vandindvindingsboringer er 300 meter. I det åbne land har enkelte ejendomme nedsivningsanlæg indenfor 300 meter fra en indvindingsboring. I Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan er optaget en retningslinje omkring, at vandindvindingsinteresser prioriteres ved renovering af kloakker. Der er registreret spildevandsledninger i kortlægningsområdet, hovedsagelig ved og mellem de bymæssige bebyggelser og en afskærende hovedledning gennem indvindingsoplandet ved Ravnshøj Vandværk. 40

41 Pesticider I landzonen kan der, ud over udvaskning fra dyrkede arealer, være risiko for udvaskning af pesticider og nedbrydningsprodukter fra vaske- og fyldpladser. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et stort forbrug af pesticider. Gårdspladser udgør med stor sandsynlighed en forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været normen at anvende gårdspladserne som fyld- og vaskeplads. Der kan være risiko for påvirkning fra sprøjtemidler fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser og kirkegårde samt langs stier, veje og andre befæstede arealer. Som tidligere nævnt er der fundet pesticidrester eller nedbrydningsprodukter i flere af vandværkernes indvindingsboringer. Ubenyttede boringer og brønde Når ejendomme tilsluttes alment vandværk, er den tidligere vandforsyning ikke altid blevet sløjfet. Ved en del ejendomme i indsatsområdet findes der derfor sandsynligvis gamle brønde og boringer, som ikke længere er i brug og derfor bør sløjfes. 41

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK... 1 1. Baggrund for indsatsplanen... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1427 Sæby Sæbygårdværket og Ørnedalsværket Toftelund Vandværk Understed Vandværk Østervrå Vandværk Try Vandværk Dybvad Vandværk Thorshøj Vandværk

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer

Læs mere

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx Bruttoliste over indsatser Kolding Kommunes indsatsplaner - 2016 Bruttoliste over indsatser - 2016 er Vandindvinding og vandforsyning 1 Vandværkerne skal indføre/ bibeholde/undersøge muligheden for at

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009

Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009 Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009 Indledning VandCenter Syd har en årlig produktion af drikkevand på knap 11 mio. m³, hvilket svarer til en tredjedel af den samlede indvinding på Fyn. En produktion

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand UDKAST Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand OSD 1476 - Hvorup Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 5 Planens udarbejdelse 6 Planens opbygning 7 Lovgrundlag

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Kortlægning og planlægning af indsatsområder. Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune

Kortlægning og planlægning af indsatsområder. Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune Kortlægning og planlægning af indsatsområder Dirk Müller-Wohlfeil, NST Odense Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune Disposition Hvordan kortlægger Naturstyrelsen Juridisk grundlag, rollefordeling og proces

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand.

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand. Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og. En plan for beskyttelse af drikkevand. 0 Udgiver: Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring Udgivelsesår:

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2018 1 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formål Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger - Find materialet Søren Bagger 19. maj 2011 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet.

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt Information fra kommunen Status for vandforsyningsplanen Status for indsatsplanlægningen PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt

Læs mere

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere