GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN. Nyborg"

Transkript

1 GRUNDEJEROG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJEROG Nyborg ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg

2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand Flemming Hansen Harevænget 124 Tlf.: Medlemsbladet for beboerne i Skovparken Nyborg April 2015, 33. årgang, nr. 1 Ansv. Jack Nielsen Tlf.: Oplag 780 stk. Tryk: Nyborg Skilte & Reklame ApS Eftertryk og kopiering, helt eller delvis, er kun tilladt efter skriflig aftale med bestyrrelsen eller ansv. redaktør Stof til bladet skal indleveres senest 1. marts eller 1. september Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest 1. marts. Forside billede: Stien mellem Rådyrvænget og Mårvænget en sommerdag sidste år. Bestyrelsen Formand Flemming Hansen Harevænget 124 Tlf.: Kasserer Erik Mortensen Egernvænget Nyborg Tlf.: Sekretær Svend Hansen Hjortevænget Nyborg Tlf.: Redaktør af medlemsblad og hjemmeside Jack Nielsen. Rådyrvænget Nyborg Tlf.: Grønne områder og Arbejdsgrupper Kristina Geert-Jørgensen Egernvænget 131 Tlf.: Foreningens hjemmeside:

3 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 3 Til foreningens medlemmer Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes herved til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 23. april kl. 19,30 på Avlsgården Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Fastsættelse af kontingent Godkendelse af budget for år Valg af medlemmer til bestyrelsen Afgående er: Jack Nielsen (genopstiller) Kristina Geert-Jørgensen (genopstiller) Flemming Hansen (genopstiller) 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor 10. Eventuelt. På bestyrelsens vegne, Flemming Hansen

4 4 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Følgende forslag er indsendt rettidigt og kan behandles på generalforsamlingen Pkt. 4. Fra bestyrelsen Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: Forslag 1 - Kontingent ændring Kontingent til grundejerforening hæves med kr. 15 pr./md. Kontingent til antenneforening nedsættes med kr. 5 pr./md. Forslag 2 - Ny lege- og fitnessplads ved Harevænget. Den gamle legeplads ved Harevænget har en hel del år på bagen, og der er på tidligere generalforsamlinger givet udtryk for at den bør moderniseres eller udskiftes. En arbejdsgruppe har derfor på vegne af bestyrelsens indhentet tilbud på en ny lege- og fitnessplads. Begge tilbud indeholder både en udfordrene legeplads for børn og unge, samt en fitness plads for unge og voksne. Priserne på de forskellige tilbud er mellem kr og Se de 2 forslag på side Pkt. 5. Fra medlemmer Ingen forslag modtaget.

5 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 5 Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Resultatopgørelse Note Indtægter Vedligeholdelse af arealer Resultat før øvrige omkostninger Øvrige omkostninger Årets resultat Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Anvendt af tidligere års henlæggelser Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse Overført til overført resultat Balance Note AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende kontingent Værdipapirer Aktier Nordea 196 stk. (kursværdi kr ,40) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

6 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Balance Note PASSIVER Egenkapital Egenkapital Overført resultat Egenkapital før henlæggelser Henlæggelser primo Anvendt i året Hensat i året Henlæggelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT

7 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 7 Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Noter Indtægter Kontingenter 722 stk Gebyr rykker Renteindtægter Aktieudbytte Vedligeholdelse af arealer Vedligeholdelse sommer Vedligeholdelse vinter Flishugning stk. Nabohjælpskilte (dækket af hænlæggelser) Partytelt (dækket af hænlæggelser) Fældning af træer og beskæring af grønt område Skraldespande Vedligeholdelse legeplads v/ Rådyrvænget Borde og bænke (dækket af hænlæggelser) Anden vedligeholdelse og nyanskaffelser

8 8 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejerforeningen Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Noter Øvrige omkostninger Forsikringer Trykning af blade 50% Kontingenter/annoncer Porto og gebyrer Kontorhold Mødeudgifter Telefongodtgørelse Revision og regnskab Gaver/udgifter generalforsamling Udbringning af blade Tab på debitorer Kontingent bestyrelsen Likvide beholdninger Nordea konto Nordea konto Nordea konto Nordea konto Indestående (fællesantenneanlægs andel)

9 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 9 Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Resultatopgørelse Note Indtægter Omkostninger anlæg Resultat før øvrige omkostninger Øvrige omkostninger Årets resultat Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således: Afsat gæld vedr. ren./opgradering af antenneanlæg Tilbageført henlæggelse Overført til overført resultat Balance Note AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgode merværdiafgift Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

10 10 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Balance Note PASSIVER Egenkapital Egenkapital Overført resultat Egenkapital før henlæggelser Henlæggelser primo Anvendt i året Henlæggelser i alt 0 0 Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse 6

11 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 11 Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Noter Indtægter Kontingenter Indgået Copydan Verdens TV Indgået betalingsprogrammer Gebyrer vedr. filter/pakkeskift Renteindtægt Lejeindtægt antenneplads Overskydende programafgift Stofa markedsføringsbidrag Omkostninger anlæg Serviceaftale - vedligeholdelse Canal Digital Optisk Net (dækket af henlæggelser) Pakkeskift Canal Digital Elforbrug Forsikringer Afgift til Copydan Verdens TV - inkl. regulering kr Køb af programmer Reparation og vedligeholdelse Nyanskaffelser

12 12 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Fællesantenneanlæg Skovparken Årsregnskab 1. januar december 2014 Noter Øvrige omkostninger Porto, mødeomkostninger m.v Telefongodtgørelse bestyrelsen Revision/regnskabshjælp Folder/blad til medlemmer Kontorartikler Kontingent bestyrelsen Kontingent F.D.A Selskabsskat - rentetillæg/godtgørelse Advokat - juridisk ass. samt inkassoomkostninger Løbesedler om omdeling Tab på debitorer Likvide beholdninger Nordea konto Indestående aftalekonto (andel) Anden gæld Skyldige omkostninger Afsat til separering af enheder Skyldig moms Skyldig selskabsskat Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. Eventualforpligtelser Der er indgået aftale med Canal Digital om tidligere udført renovering/opgradering af antenneanlæget som betales over de næste 3 år. Den samlede forpligtelse er medtaget under kortfristet gæld og indgår i periodeafgrænsningsposter.

13 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 13 Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Arealer INDTÆGTER Kontingent 722 x 4 x Renteindtægter, Indtægter UDGIFTER Entreprenør, sommer Entreprenør, vinter Flishugning Beskæring Nyanskaffelser Vedligeholdelse legeredskaber Forsikringer Kontingenter og annoncer Blade Kontorhold m.m Mødeudgifter Kontingent bestyrelsen Telefongodtgørelse Revision og regnskabshjælp m.m Gaver og udgifter ved generalforsamling Udbringning af blade EDB udgifter Årets andel til dækning af legeplads Hensat til genopretning af stier og beplantning Overskud Anskaffelse legeplads i Heraf anvendt af henlæggelser i Værdi 1. januar Årets dækning Værdi 31. december

14 14 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Arealer EGENKAPITAL Egenkapital pr Budget Budget EGENKAPITAL PR HENLÆGGELSER Henlæggelser pr Henlæggelse Anvendt af henlæggelser Henlæggelse HENLÆGGELSER PR Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Arealer (Alternativt u/lege & Fitnessplads) INDTÆGTER Kontingent 722 x 4 x Renteindtægter, Indtægter Fortsættes på næste side.

15 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 15 Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Arealer (Alternativt u/lege & Fitnessplads) UDGIFTER Entreprenør, sommer Entreprenør, vinter Flishugning Beskæring Nyanskaffelser Vedligeholdelse legeredskaber Forsikringer Kontingenter og annoncer Blade Kontorhold m.m Mødeudgifter Kontingent bestyrelsen Telefongodtgørelse Revision og regnskabshjælp m.m Gaver og udgifter ved generalforsamling Udbringning af blade EDB udgifter Hensat til genopretning af stier og beplantning Overskud EGENKAPITAL Egenkapital pr Budget Budget EGENKAPITAL PR HENLÆGGELSER Henlæggelser pr Henlæggelse Henlæggelse HENLÆGGELSER PR

16 16 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Budget Antenne INDTÆGTER Kontingent (750) x 4 x moms Overskydende programafgift Stofa markedsføringsbidrag Renteindtægter Lejeindtægter UDGIFTER El-forbrug Forsikring Nyanskaffelser Kontorhold, mødeudgifter m.m Blad til medlemmer Kontingent F.D.A Kontingent bestyrelsen Telefongodtgørelse Revision og regnskabshjælp m.m Afregningskontrakt Canal Digital Likviditetsoverskud EGENKAPITAL Egenkapital pr Budget Budget Afdrag på afregningskontrakt Canal Digital EGENKAPITAL PR

17 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 17 Grundejer- og Antenneforeningen Skovparken Regnskabskommentarer 2014 Arealerne Kontingentindtægterne er uændrede. Renteindtægterne er faldende. Driftsudgifterne til vedligeholdelse af arealerne har samlet set været større. Sommervedligeholdelsen er en del større, vintervedligeholdelsen er lidt mindre. Der er blevet opsat skraldespande på stierne. Øvrige omkostninger er stort set uændrede. Årets resultat er et mindre underskud, som påvirker egenkapitalen i negativ retning. Antennen Kontingentindtægterne er faldende på grund af den nye opkrævnings-/ afregningsform. Indtægterne fra programafgift og markedsføringsbidrag er kommet til. Omkostningerne er faldende, ligeledes forårsaget af den nye opkrævningsform. Øvrige omkostninger er samlet set steget primært grundet juridisk assistance og tab på debitorer. Årets resultat er samlet set et pænt overskud, som påvirker egenkapitalen i positiv retning. Budget 2016 Arealerne Der forventes stigende indtægter fra kontingenter. Øvrige udgifter påvirkes af hvorvidt anskaffelse af ny legeplads vedtages på generalforsamlingen, derfor er der udarbejdet 2 budgetter for arealerne. Begge budgetter ender med positivt driftsresultat. Antennen Der forventes et fald i indtægt fra kontingenter og stigende indtægter fra overskydende programafgifter. Udgifterne er faldende og årets resultet er beregnet til et mindre overskud, der påvirker egenkapitalen i positiv retning. NB! Originalregnskaberne med revisorpåtegning og underskrifter kan ses hos bestyrelsen!

18 18 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Lidt blandet fra de grønne områder. Af: Kristina Geert-Jørgensen Store træer på fællesarealerne i Skovparken Nu er vi gået i gang med at fælde nogle af de store træer i området, da en del af dem er blevet voldsomt store. Nogle enkelte steder har der ligget træaffald, som ikke er blevet fjernet. Det vil selvfølgelig blive fjernet inden så længe. Jorden og græsset har været for blød, så for ikke at ødelægge græsplænen, skulle oprydningen foregå, når der kom frost. Men vi har desværre ikke fået kulde nok, til at gøre jorden hård. Skraldespande Vi har fået fine skraldespande op på alle stierne. Det er rigtig fint at se, de bliver flittigt brugt. Dog vil jeg alligevel opfordre til, at flere sørger for at smide deres affald i dem. Vi sørger for at de bliver tømt efter behov. Der er et par enkelte steder, hvor der er blevet ønsket nogle flere spande. Det må vi se på i det indeværende år.

19 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Sprøjtning af fællesarealer Der har været en del debat omkring sprøjtning på vores fællesarealer. Uddrag fra den nye lokalplan: Skovparken ligger i et område med drikkevandsinteresser, hvor grundvandet skal beskyttes.umiddelbart vest for området er 2 indvindingsoplande og 4 boringer, så beskyttelse af grundvandet har stor betydning og der bør ikke anvendes gift til ukrudtsbekæmpelse. Derfor vil der fremover ikke blive sprøjtet på de store græsarealer, men i stedet indregnes græsslåning lidt oftere, for at holde mælkebøtterne nede. Nyborg 19 Vedligehold af søen ved Mårvænget Jeg vil gerne sende et stort TAK til Martin Søholm, Mårvænget, for det store frivillige arbejde han lægger i at holde vores sø ved Mårvænget så fin. Det er en fantastisk skøn plet i Skovparken. Det er flot arbejde.

20 20 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Forslag 1 Lege- og fitnessplads fra Tilbudet indeholder: Fitness udstyr: Cycle trainer. Cross Trainer. Body Flexer. Sit up bench. Body Flexer/Upper Body Trainer. Stor Parkour klatrebane, med 40 cm bark underlag som faldsikring.

21 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 21 Forslag 2 Lege- og fitnessplads fra Tilbudet indeholder: Fitness udstyr: CHEST trainer CROSS trainer PULL UP trainer Lege redskaber: Aktivitetsbane Stylterzigzag Tripple balance bom Armgang Balancestubbe Tripplesteps Army kravlenet

22 22 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg TV-kanaler 2015 TV kanal Digital SD Digital HD Pakke 1 DR 1 X DR 2 X 3 DR 3 X 4 DR K X 5 DR Ramasjang X 6 DR Ultra X 7 TV2 Danmark X 8 TV2 Charlie X 9 TV Fyn X 10 TV3 Viasat X 11 KANAL 5 X 12 Fynboen X 13 Folketinget X 14 Extrakanalen X TV-kanaler Stofa Kanalen X Digital HD Pakke 16 DK4 X TV-kanaler 2015 Digital SD TV kanal TV kanal Digital SD 33 Discovery Channel X Digital HD Pakke 34 Disney Channel X 17 Das Erste HD X X 18 ZDF HD X National Geographic 19 N3 (NDR) X SAT 1 X 36 Nickelodeon X 37 Cartoon Network X 38 TNT X 39 TLC X 40 Animal Planet X 41 CANAL 8 Sport X 42 CANAL 9 X 43 Disney XD X 44 Eurosport X 45 Eurosport 2 X 46 MTV X 47 NatGeo Wild X 48 TV2 Sport X RTL HD X 22 SVT 1 HD X 23 TV4 Sverige X 24 NRK 1 HD X 25 NRK 2 HD X 26 TV2 Norge HD X 27 TV2 Fri X 28 TV2 News X 29 TV2 Zulu X 30 TV3 Puls X 31 KANAL 4 X 32 6 eren X 1 2 3

23 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 23 TV-kanaler 2015 TV kanal Radiokanaler 2015 Radiokanal Digital TV/Box AnalogFrekvens Pakke 1 DR P1 X X 91, DR P2 Klassisk 3 DR P3 X X X X 91,00 S DR P4 Fyn X 90,70 5 DR P5 X 6 DR P6 Beat X 7 DR P7 Mix X 8 DR P8 Jazz X 9 DR Ramasjang X 10 DR Mama X 11 Radio Pink X 12 Sputnik X 92, NDR Kultur X 93,70 14 VLR Fyn X 94,30 15 Klassisk Radio X 95,00 16 Radio 24syv X 96,40 Radiokanaler 2015 Digital TV/Box Analog Frekvens Pakke Radiokanal 17 Radio 49 X 97,35 18 VIVA Lyd X 97,80 19 NDR 2 X 98,20 20 Radio 3 X 99,70 X 100,00 FFH (MDR JUMP) RTL Radio X 101,40 23 Radio 2 X 102,30 24 Radio 2000 X 102,60 25 Odense Radio X 104,70 26 Nova FM X 105,60 27 The Voice X 107,00 28 Radio Diablo x 107, Digital SD Digital HD Pakke 49 TV3 SPORT 1 X TV3 SPORT 2 X 51 TV3+ X 52 VH1 X 53 Discovery ID X 54 CNN X Fritvalgs kanaler:10 kr./md: 3Sat, Abu-Dhabi, Aljazeera, Arte HD, BBC Knowledge, Blue Hustler, CBS Reality, Discovery ID, Discovery Science, Discovery World, Disney Junior, Dubai TV, ECS/ECS1, Extreme Sports, Fashion TV, HRT-TV1, Kanal 7 International, Mezzo, Motors TV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, Nautical Channel, Nick Jr., Polonia, Pro7, RAI UNO, Showtime, Star!, TGRT, TLC HD, Trawel Channel, TRT Int, TV5 monde Europe, TVE International, VH1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature/Crime, Viva, VOX. 20 kr./md: 7 eren, Animal Planet, ATV, BBC Entertainment, BBC HD, BBC Lifestyle, BBC World News, Canel 8 Sport, Discovery HD Showcase, Disney XD, Euro D, Euronews, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, Haberturk, MTV HD, MTV Live HD, Nat Geo Wild, National Geographic HD, Nickelodeon HD, Silver HD, Star TV, STV, VH1. 30 kr./md: DanToto, Discovery Channel, Disney Channel, TV2 Film HD, TV2 Fri, TV3 Sport 2 HD, Viasat Golf HD. 40 kr./md: 6 eren, Canal 9, Kanal 4, TV2 News, TV2 Zulu, TV3 Puls. 50 kr./md: TV3 Sport 1 HD, TV3+ HD, 99 kr./md: Hustler TV 24.

24 24 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Kundeservice: Kundeservice hjælper med alle forhold omkring dit abonnement, regning, op-/nedgradering af TV-pakke og tilkøb af ekstra TV-kanaler. Hverdage: Weekend: Lukket Søndag: Lukket Teknisk support: Teknisk support hjælper med fejlmelding og teknisk hjælp på: TV og SmartTV (Zaptor-box) Bredbånd og WebTV Stofa Telefoni Alle dage: Juleaftensdag: Nytårsaften: se mere på

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2014 1 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser.

ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris. AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser. Nummer 49 21. årgang Februar 2015 AN-TV Mobil - streamet underholdning til fordelspriser ET STÆRKT TILBUD: Tv-pakke 1 + mobiltelefoni til markedets skarpeste pris AN-TV i 2015 tv-pakker mobil-pakker medlemsfordele

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN STEMMESEDDEL TIL VALG AF PROGRAMMER TIL PAKKE 1 Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2011 INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Vedtægterne er vedlagt, som de midterste sider, der forsigtigt kan trækkes ud. INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 4 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2014 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 4 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen Kontakter @ www.bredballe-antennelaug.dk - 1 - Billedkvalitet kræver

Læs mere

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl.

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl. Hvad vil du se? Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst Hos YouSee er det dig, der bestemmer over dit tv. Så det er helt op til dig, om du selv vil blande

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010 GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009 OBS Du behøver ikke som medlem at foretage dig noget i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt tv 21 18 programafstemning 2010

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Din forbindelse til fremtiden Generalforsamling Er fastnet-telefoni fortid eller fremtid? Tag NAL-TALK med til udlandet Tilbud i mobilshoppen 3 Formanden har ordet 5 Generalforsamling 8 NAL MedieNet s

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77 » Glenten NR. 01 - MARTS 2014 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77» Glenten har fået nyt telefonsystem side 19» IBC messen

Læs mere

ONSDAG DEN 30. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

ONSDAG DEN 30. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! NB! Charlie er til afstemning RESULTATET FRA GENERALFORSAMLINGEN ER SKREVET MED RØDT INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2005 ONSDAG DEN 30. MARTS

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere