Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 o o ro 3 o FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre- og Handicap Rådhuset, Gothersgade 2 7 Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: 'hvrtu^^^l^ "j^ccttalvt I icv«i I,.. ' ^7 ft^ lotrø r P-c^^ix^',.y/_. > / Bankkonto- lanickonto' Reg'nr. Reg'r Jif Konto l/g M 37- CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år 1 9 Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år 1 9 g for aktiviteter i indeværende år 1 3 Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 Generelle oplysninger: Den frivillige forening / organisations navn j T" 2. Kontaktperson Navn Coni CUJ Adresse /lyvveatik, UlU'\l^ÅrU^ 9 Postnr/By 7w> J>ali^'^'^\ Telefon 7S'?3oj3?/^>^^Pjf3? CL^ tlpntcirmøaij. N( Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres I Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Ho% ^ppim-j -er pewir>^6< dtr Ucr tawer^f^ e/\jj^iæ-f lav^y ^ru^-xlji, Pe^^c^M) S,o<M \A cj r^,rii<jt KY o/ «4 ^)<:ck<:4 ^^t- ffeif cju-ie-ff Ar VI' '\^^ ^*~<^ cj tacjslt^ <^f Aktivitetens formål? tftw to-vuf Vl^ iw/^ AY tw raz^l^t. cdm</\k4<^ oita dtaji'i M.?^ é*/ C^ /UUAA ^ op t-yu^dl IY'C^'' CA,-f 7'

3 Hvilken frivillin indsats udføres der*? Herunder hvor mange frivihge indgår i aktiviteten'' De /v>v»ili«e ' h>'''***^^ii^ pla^loiaqe^ ocqam^uyr^^ Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt kontinuerligt projekt? er ru^kå /om^i^ Ma^ o^ jri^jc Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? ^ -iw kv\<, du^. ILkt yjr"^ h'-hl^cf. '^t*^ ioltfi^krck ' /D U _Æc_ frr^ i^/tie'<^i. - '- - ' r Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? Ja D Nej a Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? n 31-5n Alk A.tcLn iw ^ 51-6n 61-een over67n (T" "^ ^"y^h. 9 Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten' 1 verslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten c^ro Der søges tilskud til BHag vedr specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges an søgningen D projekt daglig dnft anskaffelser lokaleleje kursusaktivitet kr_ kr_ kr_ kr. kr. 2^, 2.Q. andet formål kr Der søges om i alt kr /3.6~Q.

4 ru *- Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. *~ o - 3»o Fredencia d j / ' J- lolj Undersknft (jvhu^ <^-y^

5 Z.Tkf^^^^^ d/oookr 9ooo^ loooi /D, - -ea^^yc^y^ u^ 5^^ Zxy 2- /rroy^

6 Hjerneskadeforeningen Budget 211 f/jeoe/eicf^ o, {31 megn Indtægter 15 Tilskud fra hovedkontoret 16 Tombola 17 Indtægter i øvrigt 2 Bidrag 21 Formålsbestemte bidrag 22 Huslejetilskud 25 Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter 4 mkostninger/medlemsarrangementer 41 Honorarer 45 Kontorhold 46 Telefon 47 Husleje 48 Kontingenter 49 Drift lokaler 5 PR/udstillinger/Nyhedsbreve 51 Formålsbestemte udgifter 55 Mødefortæring 6 Porto og gebyrer 65 Rejseudgifter 7 Renteudgifter Udgifter i alt 1 Resultat Budget l hk. T.S. ludcdié -for 2Jbl\ c.c4 udtuj a-i Wd^ciku.Uti^ å

7 '^'eauikatcr H>i(^'^skac(c/o<'e>^u^;i_j I.I- -i y \^ Fredencia/Kolding/Vejle' DRIFT Indtægter Tilskud fra hovedkontoret 16 Tombola 17 Indtægter i øvrigt 2 Bidrag 21 Formålsbestemte bidrag 22 Huslejetilskud 25 Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter 4 mkostninger/medlemsarrangementer 41 Honorarer 45 Kontorhold 46 Telefon 47 Husleje 48 Kontingenter 49 Drift lokaler PR/udstillmger/Nyhedsbreve 51 Formålsbestemte udgifter 55 Mødefortæring 6 Porto og gebyrer 65 Rejseudgifter 7 Renteudgifter Udgifter 1 alt Resultat AKTIVER Kassebeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning 89 Tilgodehavender Aktiver 1 alt PASSIVER 94 Skyldige omkostninger 95 verførte formålsbestemte tilskud Egenkapital Passiver i alt Medlemmer 3.9. året før

8 ro o LAI 'U/J CSN^ HJERNESKADEFRENINGEN Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den Hjerneskadeforeningens vedtægter Sidel

9 Vedtægter for Hjerneskadeforeningen 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er HJERNESKADEFRENINGEN Foreningens hjemsted er Landskontorets adresse. 2 Foreningens formål. Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende. Formålet søges fremmet ved: 1) at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter i samarbejde med andre organisationer, 2) at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, 3) at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, 4) at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitenng, 5) at arbejde med indsamling og formidling af viden om a) forebyggelse af (erhvervede) hjerneskader, b) hjerneskader, c) de problemer, erhvervede hjerneskader medfører, d) behandlings- og genoptræningsmuligheder, e) hjælpemidler, støtteforanstaltninger, 6) at arbejde for udvikling af nye behandlingsmetoder, hjælpemidler, særlige bo-, aktivitets- og støttemuligheder, væresteder og andet, der kan bidrage til, at mennesker med erhvervet hjerneskade får en meningsfyldt tilværelse så tæt på det normale som muligt, 7) at støtte forskning samt tværfagligt samarbejde til gavn for hjerneskadede og deres pårørende, 8) at deltage i nationalt og internationalt samarbejde i overensstemmelse med foreningens formål, 9) at deltage aktivt i samfundsdebatten med det formål at øge forståelsen for vore medlemmers specielle behov, samt at synliggøre foreningen og dens virke, 1) at yde støtte til lokalt arbejde gennem lokalforeningerne og ved at formidle samarbejde mellem disse. 3 Medlemskab og kontingent. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til landsforeningens kontor. Som medlemmer kan optages hjerneskadede og deres pårørende samt alle med interesse for foreningens formål herunder institutioner, Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 2

10 _i Ved indmeldelse efter den 1 oktober dækker kontingentet også det efterfølgende kalenderår f^ Almindeligt medlemskab dækker husstanden, men giver kun adgang til at afgive en stemme yjj på lokalforeningens generalforsamling Almindeligt medlemskab omfatter adgang til rådgivning, modtagelse af foreningens blad og ny -± hedsinformation samt deltagelse i medlemsmøder og arrangementer ^ Kontingentet dækker medlemskab af såvel landsforening som lokalforening Ved indmeldelse bliver det nye medlem, medlem af lokalforeningen i vedkommendes hjemkommune, hvis en sådan findes, ellers i den nærmeste lokalforening Efter sknftlig anmodning til landskontoret kan man dog blive medlem af en anden lokalforening Institutionsmedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og nyhedsinformation Institutioner bliver medlemmer af den lokalforening, hvor institutionen er hjemmehørende Instltutionsmedlemskabet giver ikke stemmeret Støttemedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og landsforeningens nyhedsinformation Støttemedlemskabet giver ikke stemmeret Foreninosmedlemskab omfatter foreninger, der kan tilslutte sig Hjerneskadeforeningens vedtægter og som ønsker et tæt samarbejde med Hjerneskadeforeningen Hovedbestyrelsen træffer tieslutning om optagelse af foreninger og fastsætter kontingent, stemmeret m v Kontingentet for almindeligt medlemskab fastsættes af repræsentantskabet og gælder for det efterfølgende kalenderår Øvnge kontingenter fastsættes af hovedbestyrelsen og dækker ligeledes det efterfølgende kalenderår Landskontoret sørger for registrenng i medlemskartotek Landskontoret udsender efter behov ajourførte lister over medlemmerne til de respektive lokalfore ninger 4 Valg og vedtagelser. Hjerneskadeforeningen er en brugerstyret forening For at sikre dette påhviler det de vælgende for samlinger i videst muligt omfang at sikre, at der i repræsentantskab, hovedbestyrelse, og forret ningsudvalg er et flertal af personer fra hjerneskaderamte familier Alle valg og vedtagelser sker med almindeligt flertal bortset fra afstemninger i henhold til vedtægter nes 9 og 11, hvor der gælder særlige regler 5 Foreningens ledelse. 5 1 Repræsentantskabet. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskatæt, som tjestår af lokalforeningsformændene, landsformanden, næstformanden, hovedbestyrelsen samt repræsentanter valgt på lokalforeningernes årlige generalforsamlinger efter en kvoteordning baseret på lokalforeningens medlemstal pr 3 september året før repræsentantskabsmødet Beregning af antal repræsentanter er anført i bilag 1 til nærværende vedtægter Valget gælder for 1 år Antallet af repræsentanter fra de enkelte lokalforeninger meddeles af landskontoret senest 1 december året før repræsentantskabsmødet til de enkelte lokalafdelinger Der kan ikke stemmes ved Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 3

11 fuldmagt Repræsentantskabet fastlægger foreningens overordnede målsætning samt hovedlinjerne for fore ningens virke frem til næste repræsentantskabsmøde rdinært repræsentantskabsmøde. rdinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts / april måned Datoer for repræsen tantskabsmødet skal offentliggøres i foreningens blad samt ved brev eller e mail til lokalfore ningsformændene senest 2 måneder før mødet Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter 1) Valg af dingent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af dagsordenen 4) Hovedbest/relsens beretning til godkendelse 5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse 6) Beretning fra Det rådgivende Ekspertpanel 7) Fastlæggelse af foreningens målsætninger samt hovedlinjerne for foreningens virke frem til det næste repræsentantskabsmøde 8) Behandling af indkomne forslag 9) Hovedbestyrelsens budget for foreningen for kalenderåret til godkendelse 1) Fastsættelse af det almindelige kontingent for det kommende år 11) Fastsættelse af tilskuddet til lokalforeningerne for det kommende år 12) Valg a) Landsformand vælges i lige år Valget gælder for 2 år b) Næstformand vælges i ulige år Valget gælder for 2 år c) Til hovedbestyrelsen vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år Valget gælder for 2 år d) Til hovedbestyrelsen vælges 3 suppleanter Valget gælder for 1 år e) Formand for Det rådgivende Ekspertpanel (Efter indstilling fra hovedbestyrelsen) Valget gælder for 2 år 13) Valg af godkendt revisor / revisionsvirksomhed Valget gælder for 1 år 14) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, skal være indsendt til landsforeningens kontor se nest 1 måned før repræsentantskabsmødet Forslag fra stemmeberettigede medlemmer der har indflydelse på budgettet, skal være ind sendt til landsforeningens kontor senest 1 måned før repræsentantskabsmødet Endelig dagsorden med alle relevante bilag udsendes til repræsentantskabsmødets deltagere pr mail senest 14 dage før mødet Alle personvalg skal foregå skriftligt Øvrige afstemninger skal foregå skriftligt såfremt blot en repræsentant kræver det Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 4

12 ' ijj Q ->j Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalforeningerne fremsætter skriftligt og motiveret ønske herom Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel S 5 2 Hovedbestyrelsen IHB). Imellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af hovedbestyrelsen, der består af landsfor manden, næstformanden samt 5 bestyrelsesmedlemmer Alle vælges på repræsentantskabsmøder 1 Suppleanten deltager i alle HB møder, dog uden stemmeret I tilfælde af HB medlemmers fravær fra et HB møde indtræder et tilsvarende antal suppleanter med stemmeret Hovedbestyrelsen er ansvarlig for opf/ldelse af de målsætninger og strategier, repræsentantskabet fastlægger i overensstemmelse med foreningens formål Hovedbestyrelsen udarbejder handlings planer på grundlag af de fastlagte delmål og strategier for foreningens virke Hovedbestyrelsen udarbejder inden udgangen af november måned et budget for foreningen for det kommende år Budgettet skal udsendes til lokalforeningsformændene hl onentering inden 31/12 Budgettet fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde til godkendelse Hovedbestyrelsen vælger et forretningsudvalg til varetagelse af foreningens daglige ledelse Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige ad hoc udvalg samt udpege disse udvalgs formænd Hovedbestyrelsen godkender sammensætningen af Det rådgivende Ekspertpanel, samt indstiller valg af formand for Det rådgivende Ekspertpanel til repræsentantskabet Hovedbestyrelsesmøder afholdes når landsformanden eller et flertal af hovedbestyrelsens medlem mer ønsker det - dog mindst tre gange årligt Hovedbestyrelsen udpeger foreningens interne revisor Forretningsudvalget ffuv Forretningsudvalget består af 3 medlemmer Landsformand, næstformand samt et medlem, valgt blandt og af Hovedbestyrelsens medlemmer Foreningens daglige politiske ledelse varetages af forretningsudvalget Forretningsudvalget står for ansættelse og afskedigelse af foreningens direktør efter retningslinjer udarbejdet af hovedbestyrelsen Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden Hjerneskadeforeningens vedtægter Side S

13 5 4 Administration. Til at varetage den daglige administrative ledelse ansættes en direktør Direktøren fastsætter, i samarbejde med forretningsudvalget, den administrative organisation og har den daglige administrative ledelse. Direktøren er medvirkende til, at der tilvejebnnges tilstrækkelige midler til den daglige drift af foreningen Regnskabsåret følger kalenderåret. 5 5 Lokalforeninger. En lokalforening dækker som udgangspunkt en kommune En lokalforening kan oprettes, når der er mindst 8 registrerede medlemmer i en kommune Lokalforeningens oprettelse skal godkendes af hovedbestyrelsen Såfremt det ikke er muligt at etablere en lokalforening i en kommune, kan en lokalforening dække flere kommuner Beslutning herom skal forelægges og godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningerne kan indgå samarbejde om medlemsaktiviteter etc, eksempelvis på regionsplan, for at fremme Hjerneskadeforeningens interesser Lokalforeningerne vælger egen bestyrelse i henhold til de af repræsentantskabsmødet vedtagne "Standardvedtægter for lokalforeninger" Ved oprettelse af en ny lokalforening overføres de medlemmer, der bor i området, til den nye lokalforening fra den lokalforening de tidligere tilhørte Den afgivne lokalforenings egenkapital deles pro rata med den nye Lokalforeningerne kan aftale en anden fordeling Ønskes dette, skal Hovedbestyrelsen godkende dette Lokalforeningerne er berettiget til at søge tilskud fra lokale fonde og lokale offentlige støttemidler mm, f eks 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde Ansøgninger til fonde og lignende, der har landsdækkende eller regionalt sigte, skal dog altid søges og koordineres gennem landskontoret Lokalforeningerne er forpligtet til at oprette en "Nem-konto" dvs en bankkonto med tilhørende P- nummer, som udleveres af landskontoret Kontoen skal oprettes, som en foreningskonto Lokalforeningernes regnskaber er en del af Hjerneskadeforeningens regnskab Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for bogfønng og regnskabsaflæggelse mm Landsforeningen tilbyder regnskabshjælp til de lokalforeninger, der måtte ønske det Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder skal sendes til landskontoret 5 6 Samarbejde. Der kan i et område oprettes et samarbejdsråd, bestående af lokalforeningernes formænd Samarbejdsrådenes opgave er at koordinere foreningens aktiviteter i området, samt at formidle samarbejde mellem lokalforeningerne Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 6

14 Samarbejdsrådene har ingen egen økonomi, og eventuelle udgifter til regionsmøder etc afholdes af lokalforeningerne 5 7 Lokalklubber. I de kommuner, hvor der ikke er medlemmer eller resurser nok til at oprette en lokalforening, kan der oprettes lokalklubber En lokalklub tilsluttes en lokalforening Lokalklubberne har ikke egen økonomi og opfattes derfor som et udvalg under Lokalforeningen 6 Det rådgivende ekspertpanel. Det rådgivende Ekspertpanel har til opgave at rådgive og vejlede foreningen i faglige og handicappe litiske spørgsmål Det rådgivende Ekspertpanel skal have en bred faglig sammensætning Det rådgivende ekspertpanel består af en formand valgt af repræsentantskabet samt et antal perso ner, der udpeges af formanden for Det rådgivende Ekspertpanel og godkendes af HB Det rådgivende Ekspertpanel fastsætter selv sin forretningsorden Formanden for Det rådgivende Ekspertpanel kan deltage i fon-etningsudvalgsmøder, hovedtiestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder med taleret Landsformanden kan deltage i panelets møder 7 Revision og regnskab. Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra Hovedbest/relsen en godkendt revisor / revisionsvirk somhed, der reviderer regnskabet og foretager kasseeftersyn Hovedbestyrelsen vælger en intern revisor På hovedbestyrelsesmøderne fremlægges regnskab over det senest afsluttede kvartal med rapport fra den interne revisor 8 Tegning og hæftelse. Foreningen forpligtes udadhi ved undersknft af formanden i forening med foreningens direktør Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende væsentlige aktiver tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse Såfremt direktøren ikke er til stede, eller der ikke er ansat en direktør, tegnes foreningen af forman den og næstformanden i forening Såfremt formanden ikke er til stede, tegnes foreningen af direktøren og de 2 andre medlemmer af forretningsudvalget i forening eller den samlede øvrige bestyrelse Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 7

15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 9 Vedtægtsændringer. 1 Eksklusion. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på det ordinære eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og skal udtrykkeligt fremgå af dagsordenen. Ændringsforslag skal være landsforeningens kontor skriftligt i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, hvorefter forslagene senest 4 uger før repræsentantskabsmødet skal være lokalforeningsformændene I hænde. Ved indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder vedtægtsændringer, gælder dog indkaldelsesreglerne i Vedtagelse kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte antal stemmer. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om misbilligelse eller eksklusion af et medlem, der efter hovedbestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader / miskrediterer foreningen. Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbnnges for førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor den pågældende i så fald har ret til at udtale sig. 11 Tilslutning til anden forening / pløsning af foreningen. Sammenslutning med anden forening eller opløsning af foreningen kan kun ske efter reglerne I 9 Vedtægtsændringer Dog skal beslutning om opløsning af foreningen vedtages af 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det ene er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder beslutning om opløsning af foreningen Samtidig træffes beslutning om anvendelse af landsforeningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål. HVIS medlemmer, ved en lokalforenings nedlæggelse, overføres til anden forening, medregnes de i den modtagende forenings medlemstal ved beregning af tilskud for det følgende år Andel i formue overføres ligeledes pro rata til den modtagende forening. Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3. april 211. Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 8

16 ro *^ o -VI 3 o Bilag til Vedtægter for Hiemeskadeforeninqen BILAG 1 Lokalforeningernes repræsentation på repræsentantskabsmødet 1-1 medlemmer 1 repræsentant 11-5 medlemmer 2 repræsentanter medlemmer 3 repræsentanter medlemmer 4 repræsentanter medlemmer 5 repræsentanter etc Formanden for lokalforeningen er automatisk første repræsentant Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3 april 211 Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 9

17 HJERNESKADEFRENINGEN standardvedtægter for Lokalforeninger under Hjerneskadeforeningen. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 1

18 standardvedtægter for Lokalforeninger under Hjerneskadeforeningen. 1 Lokalforeningens navn. Lokalforeningens navn er "Hjerneskadeforeningen, " mrådenavn " 2 Lokalforeningens formål. Foreningen er en lokalafdeling i Hjerneskadeforeningen. I samarbejde med landsforeningens hovedbestyrelse skal lokalforeningen på kommunalt plan arbejde for landsforeningens formål, således som disse fremgår af landsforeningens vedtægter Herudover skal lokalforeningen arbejde for størst mulig lokal synlighed og indflydelse i sit dækningsområde i relation til bl. a. det politiske niveau, handicapråd og DH 3 Lokalforeningens ledelse. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling Genvalg kan finde sted Formanden vælges ved direkte valg hvert andet år Hvert år vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode Hvert år vælges mindst 1 suppleant for en l-årig periode I forbindelse med lokalforeningens oprettelse vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år. Navnene på de valgte meddeles landsforeningen senest den 1 februar Lokalforeningens bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og kasserer 1. suppleanten deltager i best/relsesmøderne uden stemmeret. Lokalforeningen kan nedsætte udvalg og danne arbejdsgrupper med deltagelse af andre medlemmer og særligt sagkyndige (ressourcepersoner) efter behov Disse udvalg og arbejdsgrupper refererer bl lokalforeningens bestyrelse 4 rdinær generalforsamling. rdinær generalforsamling skal afholdes i januar måned Indkaldelse skal være offentliggjort i medlemsbladet eller ved / brev til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 2

19 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning til godkendelse 3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde 4) Behandling af indkomne forslag 5) Behandling af forslag hl førstkommende repræsentantskabsmøde 6) Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år 7) Fremlæggelse af budget til godkendelse 8) Valg af a) Formand (hvert andet år) b) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode c) Valg af suppleant(er) for en 1-årig periode d) Eventuelt valg af intern revisor e) Valg af repræsentanter og suppleanter til landsforeningens repræsentantskab 9) Eventuelt Forslag til behandling under pkt 4 skal være lokalforeningsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Der kan stemmes ved fuldmagt *) Lokalforeningens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab 5 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalforeningens medlemmer fremsætter skriftligt og mohveret ønske herom Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel 6 Medlemskab. Medlemskab af lokalforeningen opnås ved indbetaling af kontingent hl landsforeningen Landsforeningen sørger for registrering i medlemskartotek og indplacerer medlemmet i den lokalforening, der modsvarer medlemmets bopæl Ved skriftlig henvendelse til landsforeningen kan medlemmer bosiddende i en anden kommune end lokalforeningens hjemkommune dog optages som medlemmer af lokalforeningen Landskontoret udsender efter behov en ajourført liste over lokalforeningens medlemmer. 7 Mødevirksomhed, beretning m.v. Lokalforeningsbestyrelsen holder møde, når lokalforeningsformanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette Lokalforeningsbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden Hjerneslcadetoreningens vedtægter Side 3

20 8 Økonomi. Bestyrelsens årsberetning sendes til landsforeningens kontor senest den 1 febmar, således at den kan indarbejdes i den samlede beretning om landsforeningens virksomhed Lokalforeningsbestyrelsen indsender oversigt over det kommende års arbejde til landsforeningens kontor senest den 1 februar Mindst én gang årligt indkaldes lokalforeningens valgte lokale repræsentanter til repræ sentantskabsmøde Antallet af repræsentanter, der vælges på lokalafdelingens generalforsamling, opgøres på baggrund af det antal medlemmer, der pr 3 september året før er i lokalafdelingen Lokalforeningen kan ikke selv opkræve kontingent Ved etablering af en ny lokalforening kan hovedbestyrelsen yde et starttilskud Lokalforeningen modtager et på landsforeningens repræsentantskabsmøde fastsat beløb pr medlem, der er registreret pr 3 september forud for repræsentantskabsmødet Beløbet udbetales i 2 rater Første rate udbetales pr 2/2 beregnet som halvdelen af lokalforeningens tilskud Anden rate udbetales pr 2/8 reguleret i forhold til repræsentantskabets beslutning om størrelsen af medlemstilskud det pågældende år Lokalforeningen kan selv tage initiahv til lokal indsamling eller ansøgning om lokale fondsmidler Midler indsamlet på denne måde tilfalder lokalforeningen Der gives besked til landskontoret i form af kopi af ansøgning samt bevillingsskrivelse fra tilskudsgiver, når der modtages lokale tilskud eller fondsmidler Testamentariske og andre gaver, som direkte er skænket til lokalforeningen, bifalder denne Lokalforeningens regnskab følger kalenderåret og regnskab indsendes kvartalsvis hl landskontoret efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen For de lokalforeninger der har aftale med landskontoret om regnskabshjælp, gælder særlige regler Lokalforeningens midler indsættes i bank eller sparekasse på en foreningskonto, hvor kontohaveren er Lokalforeningens navn' Bankens registreringsnummer og kontonummeret meddeles landskonto ret Denne konto udgør sammen med det af landskontoret tildelte P nummer, lokalforeningens Nemkonto set I relahon til offentlige myndigheder 9 Vedtægtsændringer. Godkendelse og ændring af vedtægterne kan kun ske på landsforeningens repræsentantskabsmøde i henhold til gældende regler for vedtægtsændringer 1 pløsning af en lokalforening. Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 4

21 rvi *^ o ^1 o _k o pløsning af en lokalforening kan kun hnde sted, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i lokalforeningen vedtager dette ug Ved opløsning af en lokalforening hibagesendes ikke anvendte formålsbestemte pengebeløb bl til skudsyderen ;^ Afsluttende regnskab udarbejdes i samarbejde med landskontoret Formuen overføres til den afdeling o. /de afdelinger lokalforeningens medlemmer overføres til Det påhviler den afgående lokalforenings bestyrelse at sørge herfor Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3 april 211 Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 5

22 unir^ c-/ >»"*, o[

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) LSL660 L6 LOLOOt Z I. NIMM1111 FREDERICIAKOMMUNE 11r ; Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre-

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere