Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 o o ro 3 o FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre- og Handicap Rådhuset, Gothersgade 2 7 Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: 'hvrtu^^^l^ "j^ccttalvt I icv«i I,.. ' ^7 ft^ lotrø r P-c^^ix^',.y/_. > / Bankkonto- lanickonto' Reg'nr. Reg'r Jif Konto l/g M 37- CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år 1 9 Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år 1 9 g for aktiviteter i indeværende år 1 3 Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 Generelle oplysninger: Den frivillige forening / organisations navn j T" 2. Kontaktperson Navn Coni CUJ Adresse /lyvveatik, UlU'\l^ÅrU^ 9 Postnr/By 7w> J>ali^'^'^\ Telefon 7S'?3oj3?/^>^^Pjf3? CL^ tlpntcirmøaij. N( Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres I Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Ho% ^ppim-j -er pewir>^6< dtr Ucr tawer^f^ e/\jj^iæ-f lav^y ^ru^-xlji, Pe^^c^M) S,o<M \A cj r^,rii<jt KY o/ «4 ^)<:ck<:4 ^^t- ffeif cju-ie-ff Ar VI' '\^^ ^*~<^ cj tacjslt^ <^f Aktivitetens formål? tftw to-vuf Vl^ iw/^ AY tw raz^l^t. cdm</\k4<^ oita dtaji'i M.?^ é*/ C^ /UUAA ^ op t-yu^dl IY'C^'' CA,-f 7'

3 Hvilken frivillin indsats udføres der*? Herunder hvor mange frivihge indgår i aktiviteten'' De /v>v»ili«e ' h>'''***^^ii^ pla^loiaqe^ ocqam^uyr^^ Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt kontinuerligt projekt? er ru^kå /om^i^ Ma^ o^ jri^jc Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? ^ -iw kv\<, du^. ILkt yjr"^ h'-hl^cf. '^t*^ ioltfi^krck ' /D U _Æc_ frr^ i^/tie'<^i. - '- - ' r Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? Ja D Nej a Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? n 31-5n Alk A.tcLn iw ^ 51-6n 61-een over67n (T" "^ ^"y^h. 9 Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten' 1 verslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten c^ro Der søges tilskud til BHag vedr specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges an søgningen D projekt daglig dnft anskaffelser lokaleleje kursusaktivitet kr_ kr_ kr_ kr. kr. 2^, 2.Q. andet formål kr Der søges om i alt kr /3.6~Q.

4 ru *- Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. *~ o - 3»o Fredencia d j / ' J- lolj Undersknft (jvhu^ <^-y^

5 Z.Tkf^^^^^ d/oookr 9ooo^ loooi /D, - -ea^^yc^y^ u^ 5^^ Zxy 2- /rroy^

6 Hjerneskadeforeningen Budget 211 f/jeoe/eicf^ o, {31 megn Indtægter 15 Tilskud fra hovedkontoret 16 Tombola 17 Indtægter i øvrigt 2 Bidrag 21 Formålsbestemte bidrag 22 Huslejetilskud 25 Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter 4 mkostninger/medlemsarrangementer 41 Honorarer 45 Kontorhold 46 Telefon 47 Husleje 48 Kontingenter 49 Drift lokaler 5 PR/udstillinger/Nyhedsbreve 51 Formålsbestemte udgifter 55 Mødefortæring 6 Porto og gebyrer 65 Rejseudgifter 7 Renteudgifter Udgifter i alt 1 Resultat Budget l hk. T.S. ludcdié -for 2Jbl\ c.c4 udtuj a-i Wd^ciku.Uti^ å

7 '^'eauikatcr H>i(^'^skac(c/o<'e>^u^;i_j I.I- -i y \^ Fredencia/Kolding/Vejle' DRIFT Indtægter Tilskud fra hovedkontoret 16 Tombola 17 Indtægter i øvrigt 2 Bidrag 21 Formålsbestemte bidrag 22 Huslejetilskud 25 Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter 4 mkostninger/medlemsarrangementer 41 Honorarer 45 Kontorhold 46 Telefon 47 Husleje 48 Kontingenter 49 Drift lokaler PR/udstillmger/Nyhedsbreve 51 Formålsbestemte udgifter 55 Mødefortæring 6 Porto og gebyrer 65 Rejseudgifter 7 Renteudgifter Udgifter 1 alt Resultat AKTIVER Kassebeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning 89 Tilgodehavender Aktiver 1 alt PASSIVER 94 Skyldige omkostninger 95 verførte formålsbestemte tilskud Egenkapital Passiver i alt Medlemmer 3.9. året før

8 ro o LAI 'U/J CSN^ HJERNESKADEFRENINGEN Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den Hjerneskadeforeningens vedtægter Sidel

9 Vedtægter for Hjerneskadeforeningen 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er HJERNESKADEFRENINGEN Foreningens hjemsted er Landskontorets adresse. 2 Foreningens formål. Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende. Formålet søges fremmet ved: 1) at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter i samarbejde med andre organisationer, 2) at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, 3) at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, 4) at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitenng, 5) at arbejde med indsamling og formidling af viden om a) forebyggelse af (erhvervede) hjerneskader, b) hjerneskader, c) de problemer, erhvervede hjerneskader medfører, d) behandlings- og genoptræningsmuligheder, e) hjælpemidler, støtteforanstaltninger, 6) at arbejde for udvikling af nye behandlingsmetoder, hjælpemidler, særlige bo-, aktivitets- og støttemuligheder, væresteder og andet, der kan bidrage til, at mennesker med erhvervet hjerneskade får en meningsfyldt tilværelse så tæt på det normale som muligt, 7) at støtte forskning samt tværfagligt samarbejde til gavn for hjerneskadede og deres pårørende, 8) at deltage i nationalt og internationalt samarbejde i overensstemmelse med foreningens formål, 9) at deltage aktivt i samfundsdebatten med det formål at øge forståelsen for vore medlemmers specielle behov, samt at synliggøre foreningen og dens virke, 1) at yde støtte til lokalt arbejde gennem lokalforeningerne og ved at formidle samarbejde mellem disse. 3 Medlemskab og kontingent. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til landsforeningens kontor. Som medlemmer kan optages hjerneskadede og deres pårørende samt alle med interesse for foreningens formål herunder institutioner, Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 2

10 _i Ved indmeldelse efter den 1 oktober dækker kontingentet også det efterfølgende kalenderår f^ Almindeligt medlemskab dækker husstanden, men giver kun adgang til at afgive en stemme yjj på lokalforeningens generalforsamling Almindeligt medlemskab omfatter adgang til rådgivning, modtagelse af foreningens blad og ny -± hedsinformation samt deltagelse i medlemsmøder og arrangementer ^ Kontingentet dækker medlemskab af såvel landsforening som lokalforening Ved indmeldelse bliver det nye medlem, medlem af lokalforeningen i vedkommendes hjemkommune, hvis en sådan findes, ellers i den nærmeste lokalforening Efter sknftlig anmodning til landskontoret kan man dog blive medlem af en anden lokalforening Institutionsmedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og nyhedsinformation Institutioner bliver medlemmer af den lokalforening, hvor institutionen er hjemmehørende Instltutionsmedlemskabet giver ikke stemmeret Støttemedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og landsforeningens nyhedsinformation Støttemedlemskabet giver ikke stemmeret Foreninosmedlemskab omfatter foreninger, der kan tilslutte sig Hjerneskadeforeningens vedtægter og som ønsker et tæt samarbejde med Hjerneskadeforeningen Hovedbestyrelsen træffer tieslutning om optagelse af foreninger og fastsætter kontingent, stemmeret m v Kontingentet for almindeligt medlemskab fastsættes af repræsentantskabet og gælder for det efterfølgende kalenderår Øvnge kontingenter fastsættes af hovedbestyrelsen og dækker ligeledes det efterfølgende kalenderår Landskontoret sørger for registrenng i medlemskartotek Landskontoret udsender efter behov ajourførte lister over medlemmerne til de respektive lokalfore ninger 4 Valg og vedtagelser. Hjerneskadeforeningen er en brugerstyret forening For at sikre dette påhviler det de vælgende for samlinger i videst muligt omfang at sikre, at der i repræsentantskab, hovedbestyrelse, og forret ningsudvalg er et flertal af personer fra hjerneskaderamte familier Alle valg og vedtagelser sker med almindeligt flertal bortset fra afstemninger i henhold til vedtægter nes 9 og 11, hvor der gælder særlige regler 5 Foreningens ledelse. 5 1 Repræsentantskabet. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskatæt, som tjestår af lokalforeningsformændene, landsformanden, næstformanden, hovedbestyrelsen samt repræsentanter valgt på lokalforeningernes årlige generalforsamlinger efter en kvoteordning baseret på lokalforeningens medlemstal pr 3 september året før repræsentantskabsmødet Beregning af antal repræsentanter er anført i bilag 1 til nærværende vedtægter Valget gælder for 1 år Antallet af repræsentanter fra de enkelte lokalforeninger meddeles af landskontoret senest 1 december året før repræsentantskabsmødet til de enkelte lokalafdelinger Der kan ikke stemmes ved Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 3

11 fuldmagt Repræsentantskabet fastlægger foreningens overordnede målsætning samt hovedlinjerne for fore ningens virke frem til næste repræsentantskabsmøde rdinært repræsentantskabsmøde. rdinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts / april måned Datoer for repræsen tantskabsmødet skal offentliggøres i foreningens blad samt ved brev eller e mail til lokalfore ningsformændene senest 2 måneder før mødet Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter 1) Valg af dingent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af dagsordenen 4) Hovedbest/relsens beretning til godkendelse 5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse 6) Beretning fra Det rådgivende Ekspertpanel 7) Fastlæggelse af foreningens målsætninger samt hovedlinjerne for foreningens virke frem til det næste repræsentantskabsmøde 8) Behandling af indkomne forslag 9) Hovedbestyrelsens budget for foreningen for kalenderåret til godkendelse 1) Fastsættelse af det almindelige kontingent for det kommende år 11) Fastsættelse af tilskuddet til lokalforeningerne for det kommende år 12) Valg a) Landsformand vælges i lige år Valget gælder for 2 år b) Næstformand vælges i ulige år Valget gælder for 2 år c) Til hovedbestyrelsen vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år Valget gælder for 2 år d) Til hovedbestyrelsen vælges 3 suppleanter Valget gælder for 1 år e) Formand for Det rådgivende Ekspertpanel (Efter indstilling fra hovedbestyrelsen) Valget gælder for 2 år 13) Valg af godkendt revisor / revisionsvirksomhed Valget gælder for 1 år 14) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, skal være indsendt til landsforeningens kontor se nest 1 måned før repræsentantskabsmødet Forslag fra stemmeberettigede medlemmer der har indflydelse på budgettet, skal være ind sendt til landsforeningens kontor senest 1 måned før repræsentantskabsmødet Endelig dagsorden med alle relevante bilag udsendes til repræsentantskabsmødets deltagere pr mail senest 14 dage før mødet Alle personvalg skal foregå skriftligt Øvrige afstemninger skal foregå skriftligt såfremt blot en repræsentant kræver det Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 4

12 ' ijj Q ->j Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalforeningerne fremsætter skriftligt og motiveret ønske herom Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel S 5 2 Hovedbestyrelsen IHB). Imellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af hovedbestyrelsen, der består af landsfor manden, næstformanden samt 5 bestyrelsesmedlemmer Alle vælges på repræsentantskabsmøder 1 Suppleanten deltager i alle HB møder, dog uden stemmeret I tilfælde af HB medlemmers fravær fra et HB møde indtræder et tilsvarende antal suppleanter med stemmeret Hovedbestyrelsen er ansvarlig for opf/ldelse af de målsætninger og strategier, repræsentantskabet fastlægger i overensstemmelse med foreningens formål Hovedbestyrelsen udarbejder handlings planer på grundlag af de fastlagte delmål og strategier for foreningens virke Hovedbestyrelsen udarbejder inden udgangen af november måned et budget for foreningen for det kommende år Budgettet skal udsendes til lokalforeningsformændene hl onentering inden 31/12 Budgettet fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde til godkendelse Hovedbestyrelsen vælger et forretningsudvalg til varetagelse af foreningens daglige ledelse Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige ad hoc udvalg samt udpege disse udvalgs formænd Hovedbestyrelsen godkender sammensætningen af Det rådgivende Ekspertpanel, samt indstiller valg af formand for Det rådgivende Ekspertpanel til repræsentantskabet Hovedbestyrelsesmøder afholdes når landsformanden eller et flertal af hovedbestyrelsens medlem mer ønsker det - dog mindst tre gange årligt Hovedbestyrelsen udpeger foreningens interne revisor Forretningsudvalget ffuv Forretningsudvalget består af 3 medlemmer Landsformand, næstformand samt et medlem, valgt blandt og af Hovedbestyrelsens medlemmer Foreningens daglige politiske ledelse varetages af forretningsudvalget Forretningsudvalget står for ansættelse og afskedigelse af foreningens direktør efter retningslinjer udarbejdet af hovedbestyrelsen Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden Hjerneskadeforeningens vedtægter Side S

13 5 4 Administration. Til at varetage den daglige administrative ledelse ansættes en direktør Direktøren fastsætter, i samarbejde med forretningsudvalget, den administrative organisation og har den daglige administrative ledelse. Direktøren er medvirkende til, at der tilvejebnnges tilstrækkelige midler til den daglige drift af foreningen Regnskabsåret følger kalenderåret. 5 5 Lokalforeninger. En lokalforening dækker som udgangspunkt en kommune En lokalforening kan oprettes, når der er mindst 8 registrerede medlemmer i en kommune Lokalforeningens oprettelse skal godkendes af hovedbestyrelsen Såfremt det ikke er muligt at etablere en lokalforening i en kommune, kan en lokalforening dække flere kommuner Beslutning herom skal forelægges og godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningerne kan indgå samarbejde om medlemsaktiviteter etc, eksempelvis på regionsplan, for at fremme Hjerneskadeforeningens interesser Lokalforeningerne vælger egen bestyrelse i henhold til de af repræsentantskabsmødet vedtagne "Standardvedtægter for lokalforeninger" Ved oprettelse af en ny lokalforening overføres de medlemmer, der bor i området, til den nye lokalforening fra den lokalforening de tidligere tilhørte Den afgivne lokalforenings egenkapital deles pro rata med den nye Lokalforeningerne kan aftale en anden fordeling Ønskes dette, skal Hovedbestyrelsen godkende dette Lokalforeningerne er berettiget til at søge tilskud fra lokale fonde og lokale offentlige støttemidler mm, f eks 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde Ansøgninger til fonde og lignende, der har landsdækkende eller regionalt sigte, skal dog altid søges og koordineres gennem landskontoret Lokalforeningerne er forpligtet til at oprette en "Nem-konto" dvs en bankkonto med tilhørende P- nummer, som udleveres af landskontoret Kontoen skal oprettes, som en foreningskonto Lokalforeningernes regnskaber er en del af Hjerneskadeforeningens regnskab Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for bogfønng og regnskabsaflæggelse mm Landsforeningen tilbyder regnskabshjælp til de lokalforeninger, der måtte ønske det Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder skal sendes til landskontoret 5 6 Samarbejde. Der kan i et område oprettes et samarbejdsråd, bestående af lokalforeningernes formænd Samarbejdsrådenes opgave er at koordinere foreningens aktiviteter i området, samt at formidle samarbejde mellem lokalforeningerne Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 6

14 Samarbejdsrådene har ingen egen økonomi, og eventuelle udgifter til regionsmøder etc afholdes af lokalforeningerne 5 7 Lokalklubber. I de kommuner, hvor der ikke er medlemmer eller resurser nok til at oprette en lokalforening, kan der oprettes lokalklubber En lokalklub tilsluttes en lokalforening Lokalklubberne har ikke egen økonomi og opfattes derfor som et udvalg under Lokalforeningen 6 Det rådgivende ekspertpanel. Det rådgivende Ekspertpanel har til opgave at rådgive og vejlede foreningen i faglige og handicappe litiske spørgsmål Det rådgivende Ekspertpanel skal have en bred faglig sammensætning Det rådgivende ekspertpanel består af en formand valgt af repræsentantskabet samt et antal perso ner, der udpeges af formanden for Det rådgivende Ekspertpanel og godkendes af HB Det rådgivende Ekspertpanel fastsætter selv sin forretningsorden Formanden for Det rådgivende Ekspertpanel kan deltage i fon-etningsudvalgsmøder, hovedtiestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder med taleret Landsformanden kan deltage i panelets møder 7 Revision og regnskab. Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra Hovedbest/relsen en godkendt revisor / revisionsvirk somhed, der reviderer regnskabet og foretager kasseeftersyn Hovedbestyrelsen vælger en intern revisor På hovedbestyrelsesmøderne fremlægges regnskab over det senest afsluttede kvartal med rapport fra den interne revisor 8 Tegning og hæftelse. Foreningen forpligtes udadhi ved undersknft af formanden i forening med foreningens direktør Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende væsentlige aktiver tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse Såfremt direktøren ikke er til stede, eller der ikke er ansat en direktør, tegnes foreningen af forman den og næstformanden i forening Såfremt formanden ikke er til stede, tegnes foreningen af direktøren og de 2 andre medlemmer af forretningsudvalget i forening eller den samlede øvrige bestyrelse Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 7

15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 9 Vedtægtsændringer. 1 Eksklusion. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på det ordinære eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og skal udtrykkeligt fremgå af dagsordenen. Ændringsforslag skal være landsforeningens kontor skriftligt i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, hvorefter forslagene senest 4 uger før repræsentantskabsmødet skal være lokalforeningsformændene I hænde. Ved indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder vedtægtsændringer, gælder dog indkaldelsesreglerne i Vedtagelse kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte antal stemmer. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om misbilligelse eller eksklusion af et medlem, der efter hovedbestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader / miskrediterer foreningen. Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbnnges for førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor den pågældende i så fald har ret til at udtale sig. 11 Tilslutning til anden forening / pløsning af foreningen. Sammenslutning med anden forening eller opløsning af foreningen kan kun ske efter reglerne I 9 Vedtægtsændringer Dog skal beslutning om opløsning af foreningen vedtages af 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det ene er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder beslutning om opløsning af foreningen Samtidig træffes beslutning om anvendelse af landsforeningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål. HVIS medlemmer, ved en lokalforenings nedlæggelse, overføres til anden forening, medregnes de i den modtagende forenings medlemstal ved beregning af tilskud for det følgende år Andel i formue overføres ligeledes pro rata til den modtagende forening. Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3. april 211. Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 8

16 ro *^ o -VI 3 o Bilag til Vedtægter for Hiemeskadeforeninqen BILAG 1 Lokalforeningernes repræsentation på repræsentantskabsmødet 1-1 medlemmer 1 repræsentant 11-5 medlemmer 2 repræsentanter medlemmer 3 repræsentanter medlemmer 4 repræsentanter medlemmer 5 repræsentanter etc Formanden for lokalforeningen er automatisk første repræsentant Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3 april 211 Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 9

17 HJERNESKADEFRENINGEN standardvedtægter for Lokalforeninger under Hjerneskadeforeningen. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 1

18 standardvedtægter for Lokalforeninger under Hjerneskadeforeningen. 1 Lokalforeningens navn. Lokalforeningens navn er "Hjerneskadeforeningen, " mrådenavn " 2 Lokalforeningens formål. Foreningen er en lokalafdeling i Hjerneskadeforeningen. I samarbejde med landsforeningens hovedbestyrelse skal lokalforeningen på kommunalt plan arbejde for landsforeningens formål, således som disse fremgår af landsforeningens vedtægter Herudover skal lokalforeningen arbejde for størst mulig lokal synlighed og indflydelse i sit dækningsområde i relation til bl. a. det politiske niveau, handicapråd og DH 3 Lokalforeningens ledelse. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling Genvalg kan finde sted Formanden vælges ved direkte valg hvert andet år Hvert år vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode Hvert år vælges mindst 1 suppleant for en l-årig periode I forbindelse med lokalforeningens oprettelse vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år. Navnene på de valgte meddeles landsforeningen senest den 1 februar Lokalforeningens bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og kasserer 1. suppleanten deltager i best/relsesmøderne uden stemmeret. Lokalforeningen kan nedsætte udvalg og danne arbejdsgrupper med deltagelse af andre medlemmer og særligt sagkyndige (ressourcepersoner) efter behov Disse udvalg og arbejdsgrupper refererer bl lokalforeningens bestyrelse 4 rdinær generalforsamling. rdinær generalforsamling skal afholdes i januar måned Indkaldelse skal være offentliggjort i medlemsbladet eller ved / brev til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 2

19 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning til godkendelse 3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde 4) Behandling af indkomne forslag 5) Behandling af forslag hl førstkommende repræsentantskabsmøde 6) Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år 7) Fremlæggelse af budget til godkendelse 8) Valg af a) Formand (hvert andet år) b) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode c) Valg af suppleant(er) for en 1-årig periode d) Eventuelt valg af intern revisor e) Valg af repræsentanter og suppleanter til landsforeningens repræsentantskab 9) Eventuelt Forslag til behandling under pkt 4 skal være lokalforeningsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Der kan stemmes ved fuldmagt *) Lokalforeningens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab 5 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalforeningens medlemmer fremsætter skriftligt og mohveret ønske herom Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel 6 Medlemskab. Medlemskab af lokalforeningen opnås ved indbetaling af kontingent hl landsforeningen Landsforeningen sørger for registrering i medlemskartotek og indplacerer medlemmet i den lokalforening, der modsvarer medlemmets bopæl Ved skriftlig henvendelse til landsforeningen kan medlemmer bosiddende i en anden kommune end lokalforeningens hjemkommune dog optages som medlemmer af lokalforeningen Landskontoret udsender efter behov en ajourført liste over lokalforeningens medlemmer. 7 Mødevirksomhed, beretning m.v. Lokalforeningsbestyrelsen holder møde, når lokalforeningsformanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette Lokalforeningsbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden Hjerneslcadetoreningens vedtægter Side 3

20 8 Økonomi. Bestyrelsens årsberetning sendes til landsforeningens kontor senest den 1 febmar, således at den kan indarbejdes i den samlede beretning om landsforeningens virksomhed Lokalforeningsbestyrelsen indsender oversigt over det kommende års arbejde til landsforeningens kontor senest den 1 februar Mindst én gang årligt indkaldes lokalforeningens valgte lokale repræsentanter til repræ sentantskabsmøde Antallet af repræsentanter, der vælges på lokalafdelingens generalforsamling, opgøres på baggrund af det antal medlemmer, der pr 3 september året før er i lokalafdelingen Lokalforeningen kan ikke selv opkræve kontingent Ved etablering af en ny lokalforening kan hovedbestyrelsen yde et starttilskud Lokalforeningen modtager et på landsforeningens repræsentantskabsmøde fastsat beløb pr medlem, der er registreret pr 3 september forud for repræsentantskabsmødet Beløbet udbetales i 2 rater Første rate udbetales pr 2/2 beregnet som halvdelen af lokalforeningens tilskud Anden rate udbetales pr 2/8 reguleret i forhold til repræsentantskabets beslutning om størrelsen af medlemstilskud det pågældende år Lokalforeningen kan selv tage initiahv til lokal indsamling eller ansøgning om lokale fondsmidler Midler indsamlet på denne måde tilfalder lokalforeningen Der gives besked til landskontoret i form af kopi af ansøgning samt bevillingsskrivelse fra tilskudsgiver, når der modtages lokale tilskud eller fondsmidler Testamentariske og andre gaver, som direkte er skænket til lokalforeningen, bifalder denne Lokalforeningens regnskab følger kalenderåret og regnskab indsendes kvartalsvis hl landskontoret efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen For de lokalforeninger der har aftale med landskontoret om regnskabshjælp, gælder særlige regler Lokalforeningens midler indsættes i bank eller sparekasse på en foreningskonto, hvor kontohaveren er Lokalforeningens navn' Bankens registreringsnummer og kontonummeret meddeles landskonto ret Denne konto udgør sammen med det af landskontoret tildelte P nummer, lokalforeningens Nemkonto set I relahon til offentlige myndigheder 9 Vedtægtsændringer. Godkendelse og ændring af vedtægterne kan kun ske på landsforeningens repræsentantskabsmøde i henhold til gældende regler for vedtægtsændringer 1 pløsning af en lokalforening. Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 4

21 rvi *^ o ^1 o _k o pløsning af en lokalforening kan kun hnde sted, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i lokalforeningen vedtager dette ug Ved opløsning af en lokalforening hibagesendes ikke anvendte formålsbestemte pengebeløb bl til skudsyderen ;^ Afsluttende regnskab udarbejdes i samarbejde med landskontoret Formuen overføres til den afdeling o. /de afdelinger lokalforeningens medlemmer overføres til Det påhviler den afgående lokalforenings bestyrelse at sørge herfor Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3 april 211 Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 5

22 unir^ c-/ >»"*, o[

HJERNESKADEFORENINGEN

HJERNESKADEFORENINGEN HJERNESKADEFORENINGEN Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER

HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER HJERNESKADEFORENINGEN VEDTÆGTER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 21.04.2012 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) SZS 9 1. 01. 6 1, OL099391. FREDERICIAKOMMUNE 1, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere