Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 o o ro 3 o FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre- og Handicap Rådhuset, Gothersgade 2 7 Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: 'hvrtu^^^l^ "j^ccttalvt I icv«i I,.. ' ^7 ft^ lotrø r P-c^^ix^',.y/_. > / Bankkonto- lanickonto' Reg'nr. Reg'r Jif Konto l/g M 37- CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år 1 9 Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år 1 9 g for aktiviteter i indeværende år 1 3 Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 Generelle oplysninger: Den frivillige forening / organisations navn j T" 2. Kontaktperson Navn Coni CUJ Adresse /lyvveatik, UlU'\l^ÅrU^ 9 Postnr/By 7w> J>ali^'^'^\ Telefon 7S'?3oj3?/^>^^Pjf3? CL^ tlpntcirmøaij. N( Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres I Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Ho% ^ppim-j -er pewir>^6< dtr Ucr tawer^f^ e/\jj^iæ-f lav^y ^ru^-xlji, Pe^^c^M) S,o<M \A cj r^,rii<jt KY o/ «4 ^)<:ck<:4 ^^t- ffeif cju-ie-ff Ar VI' '\^^ ^*~<^ cj tacjslt^ <^f Aktivitetens formål? tftw to-vuf Vl^ iw/^ AY tw raz^l^t. cdm</\k4<^ oita dtaji'i M.?^ é*/ C^ /UUAA ^ op t-yu^dl IY'C^'' CA,-f 7'

3 Hvilken frivillin indsats udføres der*? Herunder hvor mange frivihge indgår i aktiviteten'' De /v>v»ili«e ' h>'''***^^ii^ pla^loiaqe^ ocqam^uyr^^ Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt kontinuerligt projekt? er ru^kå /om^i^ Ma^ o^ jri^jc Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? ^ -iw kv\<, du^. ILkt yjr"^ h'-hl^cf. '^t*^ ioltfi^krck ' /D U _Æc_ frr^ i^/tie'<^i. - '- - ' r Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? Ja D Nej a Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? n 31-5n Alk A.tcLn iw ^ 51-6n 61-een over67n (T" "^ ^"y^h. 9 Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten' 1 verslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten c^ro Der søges tilskud til BHag vedr specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges an søgningen D projekt daglig dnft anskaffelser lokaleleje kursusaktivitet kr_ kr_ kr_ kr. kr. 2^, 2.Q. andet formål kr Der søges om i alt kr /3.6~Q.

4 ru *- Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. *~ o - 3»o Fredencia d j / ' J- lolj Undersknft (jvhu^ <^-y^

5 Z.Tkf^^^^^ d/oookr 9ooo^ loooi /D, - -ea^^yc^y^ u^ 5^^ Zxy 2- /rroy^

6 Hjerneskadeforeningen Budget 211 f/jeoe/eicf^ o, {31 megn Indtægter 15 Tilskud fra hovedkontoret 16 Tombola 17 Indtægter i øvrigt 2 Bidrag 21 Formålsbestemte bidrag 22 Huslejetilskud 25 Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter 4 mkostninger/medlemsarrangementer 41 Honorarer 45 Kontorhold 46 Telefon 47 Husleje 48 Kontingenter 49 Drift lokaler 5 PR/udstillinger/Nyhedsbreve 51 Formålsbestemte udgifter 55 Mødefortæring 6 Porto og gebyrer 65 Rejseudgifter 7 Renteudgifter Udgifter i alt 1 Resultat Budget l hk. T.S. ludcdié -for 2Jbl\ c.c4 udtuj a-i Wd^ciku.Uti^ å

7 '^'eauikatcr H>i(^'^skac(c/o<'e>^u^;i_j I.I- -i y \^ Fredencia/Kolding/Vejle' DRIFT Indtægter Tilskud fra hovedkontoret 16 Tombola 17 Indtægter i øvrigt 2 Bidrag 21 Formålsbestemte bidrag 22 Huslejetilskud 25 Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter 4 mkostninger/medlemsarrangementer 41 Honorarer 45 Kontorhold 46 Telefon 47 Husleje 48 Kontingenter 49 Drift lokaler PR/udstillmger/Nyhedsbreve 51 Formålsbestemte udgifter 55 Mødefortæring 6 Porto og gebyrer 65 Rejseudgifter 7 Renteudgifter Udgifter 1 alt Resultat AKTIVER Kassebeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning 89 Tilgodehavender Aktiver 1 alt PASSIVER 94 Skyldige omkostninger 95 verførte formålsbestemte tilskud Egenkapital Passiver i alt Medlemmer 3.9. året før

8 ro o LAI 'U/J CSN^ HJERNESKADEFRENINGEN Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den Hjerneskadeforeningens vedtægter Sidel

9 Vedtægter for Hjerneskadeforeningen 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er HJERNESKADEFRENINGEN Foreningens hjemsted er Landskontorets adresse. 2 Foreningens formål. Foreningens formål er at arbejde for at forebygge - og bekæmpe følgerne af - erhvervede (dvs ikke medfødte) hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende. Formålet søges fremmet ved: 1) at arbejde for at færre mennesker rammes af en hjerneskade, herunder at planlægge og gennemføre forebyggende aktiviteter i samarbejde med andre organisationer, 2) at skabe og opretholde kontakt mellem personer med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende med henblik på gensidig støtte, 3) at medvirke til at hjerneskaderamte og deres pårørende får fornøden psykologisk og social rådgivning og vejledning, 4) at arbejde for at alle, der pådrager sig en hjerneskade, får optimal behandling og rehabilitenng, 5) at arbejde med indsamling og formidling af viden om a) forebyggelse af (erhvervede) hjerneskader, b) hjerneskader, c) de problemer, erhvervede hjerneskader medfører, d) behandlings- og genoptræningsmuligheder, e) hjælpemidler, støtteforanstaltninger, 6) at arbejde for udvikling af nye behandlingsmetoder, hjælpemidler, særlige bo-, aktivitets- og støttemuligheder, væresteder og andet, der kan bidrage til, at mennesker med erhvervet hjerneskade får en meningsfyldt tilværelse så tæt på det normale som muligt, 7) at støtte forskning samt tværfagligt samarbejde til gavn for hjerneskadede og deres pårørende, 8) at deltage i nationalt og internationalt samarbejde i overensstemmelse med foreningens formål, 9) at deltage aktivt i samfundsdebatten med det formål at øge forståelsen for vore medlemmers specielle behov, samt at synliggøre foreningen og dens virke, 1) at yde støtte til lokalt arbejde gennem lokalforeningerne og ved at formidle samarbejde mellem disse. 3 Medlemskab og kontingent. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til landsforeningens kontor. Som medlemmer kan optages hjerneskadede og deres pårørende samt alle med interesse for foreningens formål herunder institutioner, Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 2

10 _i Ved indmeldelse efter den 1 oktober dækker kontingentet også det efterfølgende kalenderår f^ Almindeligt medlemskab dækker husstanden, men giver kun adgang til at afgive en stemme yjj på lokalforeningens generalforsamling Almindeligt medlemskab omfatter adgang til rådgivning, modtagelse af foreningens blad og ny -± hedsinformation samt deltagelse i medlemsmøder og arrangementer ^ Kontingentet dækker medlemskab af såvel landsforening som lokalforening Ved indmeldelse bliver det nye medlem, medlem af lokalforeningen i vedkommendes hjemkommune, hvis en sådan findes, ellers i den nærmeste lokalforening Efter sknftlig anmodning til landskontoret kan man dog blive medlem af en anden lokalforening Institutionsmedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og nyhedsinformation Institutioner bliver medlemmer af den lokalforening, hvor institutionen er hjemmehørende Instltutionsmedlemskabet giver ikke stemmeret Støttemedlemskab omfatter modtagelse af foreningens blad, oplysende pjecer og landsforeningens nyhedsinformation Støttemedlemskabet giver ikke stemmeret Foreninosmedlemskab omfatter foreninger, der kan tilslutte sig Hjerneskadeforeningens vedtægter og som ønsker et tæt samarbejde med Hjerneskadeforeningen Hovedbestyrelsen træffer tieslutning om optagelse af foreninger og fastsætter kontingent, stemmeret m v Kontingentet for almindeligt medlemskab fastsættes af repræsentantskabet og gælder for det efterfølgende kalenderår Øvnge kontingenter fastsættes af hovedbestyrelsen og dækker ligeledes det efterfølgende kalenderår Landskontoret sørger for registrenng i medlemskartotek Landskontoret udsender efter behov ajourførte lister over medlemmerne til de respektive lokalfore ninger 4 Valg og vedtagelser. Hjerneskadeforeningen er en brugerstyret forening For at sikre dette påhviler det de vælgende for samlinger i videst muligt omfang at sikre, at der i repræsentantskab, hovedbestyrelse, og forret ningsudvalg er et flertal af personer fra hjerneskaderamte familier Alle valg og vedtagelser sker med almindeligt flertal bortset fra afstemninger i henhold til vedtægter nes 9 og 11, hvor der gælder særlige regler 5 Foreningens ledelse. 5 1 Repræsentantskabet. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskatæt, som tjestår af lokalforeningsformændene, landsformanden, næstformanden, hovedbestyrelsen samt repræsentanter valgt på lokalforeningernes årlige generalforsamlinger efter en kvoteordning baseret på lokalforeningens medlemstal pr 3 september året før repræsentantskabsmødet Beregning af antal repræsentanter er anført i bilag 1 til nærværende vedtægter Valget gælder for 1 år Antallet af repræsentanter fra de enkelte lokalforeninger meddeles af landskontoret senest 1 december året før repræsentantskabsmødet til de enkelte lokalafdelinger Der kan ikke stemmes ved Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 3

11 fuldmagt Repræsentantskabet fastlægger foreningens overordnede målsætning samt hovedlinjerne for fore ningens virke frem til næste repræsentantskabsmøde rdinært repræsentantskabsmøde. rdinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts / april måned Datoer for repræsen tantskabsmødet skal offentliggøres i foreningens blad samt ved brev eller e mail til lokalfore ningsformændene senest 2 måneder før mødet Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter 1) Valg af dingent 2) Valg af stemmetællere 3) Godkendelse af dagsordenen 4) Hovedbest/relsens beretning til godkendelse 5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse 6) Beretning fra Det rådgivende Ekspertpanel 7) Fastlæggelse af foreningens målsætninger samt hovedlinjerne for foreningens virke frem til det næste repræsentantskabsmøde 8) Behandling af indkomne forslag 9) Hovedbestyrelsens budget for foreningen for kalenderåret til godkendelse 1) Fastsættelse af det almindelige kontingent for det kommende år 11) Fastsættelse af tilskuddet til lokalforeningerne for det kommende år 12) Valg a) Landsformand vælges i lige år Valget gælder for 2 år b) Næstformand vælges i ulige år Valget gælder for 2 år c) Til hovedbestyrelsen vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år Valget gælder for 2 år d) Til hovedbestyrelsen vælges 3 suppleanter Valget gælder for 1 år e) Formand for Det rådgivende Ekspertpanel (Efter indstilling fra hovedbestyrelsen) Valget gælder for 2 år 13) Valg af godkendt revisor / revisionsvirksomhed Valget gælder for 1 år 14) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, skal være indsendt til landsforeningens kontor se nest 1 måned før repræsentantskabsmødet Forslag fra stemmeberettigede medlemmer der har indflydelse på budgettet, skal være ind sendt til landsforeningens kontor senest 1 måned før repræsentantskabsmødet Endelig dagsorden med alle relevante bilag udsendes til repræsentantskabsmødets deltagere pr mail senest 14 dage før mødet Alle personvalg skal foregå skriftligt Øvrige afstemninger skal foregå skriftligt såfremt blot en repræsentant kræver det Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 4

12 ' ijj Q ->j Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalforeningerne fremsætter skriftligt og motiveret ønske herom Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel S 5 2 Hovedbestyrelsen IHB). Imellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af hovedbestyrelsen, der består af landsfor manden, næstformanden samt 5 bestyrelsesmedlemmer Alle vælges på repræsentantskabsmøder 1 Suppleanten deltager i alle HB møder, dog uden stemmeret I tilfælde af HB medlemmers fravær fra et HB møde indtræder et tilsvarende antal suppleanter med stemmeret Hovedbestyrelsen er ansvarlig for opf/ldelse af de målsætninger og strategier, repræsentantskabet fastlægger i overensstemmelse med foreningens formål Hovedbestyrelsen udarbejder handlings planer på grundlag af de fastlagte delmål og strategier for foreningens virke Hovedbestyrelsen udarbejder inden udgangen af november måned et budget for foreningen for det kommende år Budgettet skal udsendes til lokalforeningsformændene hl onentering inden 31/12 Budgettet fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde til godkendelse Hovedbestyrelsen vælger et forretningsudvalg til varetagelse af foreningens daglige ledelse Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige ad hoc udvalg samt udpege disse udvalgs formænd Hovedbestyrelsen godkender sammensætningen af Det rådgivende Ekspertpanel, samt indstiller valg af formand for Det rådgivende Ekspertpanel til repræsentantskabet Hovedbestyrelsesmøder afholdes når landsformanden eller et flertal af hovedbestyrelsens medlem mer ønsker det - dog mindst tre gange årligt Hovedbestyrelsen udpeger foreningens interne revisor Forretningsudvalget ffuv Forretningsudvalget består af 3 medlemmer Landsformand, næstformand samt et medlem, valgt blandt og af Hovedbestyrelsens medlemmer Foreningens daglige politiske ledelse varetages af forretningsudvalget Forretningsudvalget står for ansættelse og afskedigelse af foreningens direktør efter retningslinjer udarbejdet af hovedbestyrelsen Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden Hjerneskadeforeningens vedtægter Side S

13 5 4 Administration. Til at varetage den daglige administrative ledelse ansættes en direktør Direktøren fastsætter, i samarbejde med forretningsudvalget, den administrative organisation og har den daglige administrative ledelse. Direktøren er medvirkende til, at der tilvejebnnges tilstrækkelige midler til den daglige drift af foreningen Regnskabsåret følger kalenderåret. 5 5 Lokalforeninger. En lokalforening dækker som udgangspunkt en kommune En lokalforening kan oprettes, når der er mindst 8 registrerede medlemmer i en kommune Lokalforeningens oprettelse skal godkendes af hovedbestyrelsen Såfremt det ikke er muligt at etablere en lokalforening i en kommune, kan en lokalforening dække flere kommuner Beslutning herom skal forelægges og godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningerne kan indgå samarbejde om medlemsaktiviteter etc, eksempelvis på regionsplan, for at fremme Hjerneskadeforeningens interesser Lokalforeningerne vælger egen bestyrelse i henhold til de af repræsentantskabsmødet vedtagne "Standardvedtægter for lokalforeninger" Ved oprettelse af en ny lokalforening overføres de medlemmer, der bor i området, til den nye lokalforening fra den lokalforening de tidligere tilhørte Den afgivne lokalforenings egenkapital deles pro rata med den nye Lokalforeningerne kan aftale en anden fordeling Ønskes dette, skal Hovedbestyrelsen godkende dette Lokalforeningerne er berettiget til at søge tilskud fra lokale fonde og lokale offentlige støttemidler mm, f eks 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde Ansøgninger til fonde og lignende, der har landsdækkende eller regionalt sigte, skal dog altid søges og koordineres gennem landskontoret Lokalforeningerne er forpligtet til at oprette en "Nem-konto" dvs en bankkonto med tilhørende P- nummer, som udleveres af landskontoret Kontoen skal oprettes, som en foreningskonto Lokalforeningernes regnskaber er en del af Hjerneskadeforeningens regnskab Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for bogfønng og regnskabsaflæggelse mm Landsforeningen tilbyder regnskabshjælp til de lokalforeninger, der måtte ønske det Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder skal sendes til landskontoret 5 6 Samarbejde. Der kan i et område oprettes et samarbejdsråd, bestående af lokalforeningernes formænd Samarbejdsrådenes opgave er at koordinere foreningens aktiviteter i området, samt at formidle samarbejde mellem lokalforeningerne Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 6

14 Samarbejdsrådene har ingen egen økonomi, og eventuelle udgifter til regionsmøder etc afholdes af lokalforeningerne 5 7 Lokalklubber. I de kommuner, hvor der ikke er medlemmer eller resurser nok til at oprette en lokalforening, kan der oprettes lokalklubber En lokalklub tilsluttes en lokalforening Lokalklubberne har ikke egen økonomi og opfattes derfor som et udvalg under Lokalforeningen 6 Det rådgivende ekspertpanel. Det rådgivende Ekspertpanel har til opgave at rådgive og vejlede foreningen i faglige og handicappe litiske spørgsmål Det rådgivende Ekspertpanel skal have en bred faglig sammensætning Det rådgivende ekspertpanel består af en formand valgt af repræsentantskabet samt et antal perso ner, der udpeges af formanden for Det rådgivende Ekspertpanel og godkendes af HB Det rådgivende Ekspertpanel fastsætter selv sin forretningsorden Formanden for Det rådgivende Ekspertpanel kan deltage i fon-etningsudvalgsmøder, hovedtiestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder med taleret Landsformanden kan deltage i panelets møder 7 Revision og regnskab. Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra Hovedbest/relsen en godkendt revisor / revisionsvirk somhed, der reviderer regnskabet og foretager kasseeftersyn Hovedbestyrelsen vælger en intern revisor På hovedbestyrelsesmøderne fremlægges regnskab over det senest afsluttede kvartal med rapport fra den interne revisor 8 Tegning og hæftelse. Foreningen forpligtes udadhi ved undersknft af formanden i forening med foreningens direktør Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende væsentlige aktiver tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse Såfremt direktøren ikke er til stede, eller der ikke er ansat en direktør, tegnes foreningen af forman den og næstformanden i forening Såfremt formanden ikke er til stede, tegnes foreningen af direktøren og de 2 andre medlemmer af forretningsudvalget i forening eller den samlede øvrige bestyrelse Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 7

15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 9 Vedtægtsændringer. 1 Eksklusion. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på det ordinære eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og skal udtrykkeligt fremgå af dagsordenen. Ændringsforslag skal være landsforeningens kontor skriftligt i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet, hvorefter forslagene senest 4 uger før repræsentantskabsmødet skal være lokalforeningsformændene I hænde. Ved indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder vedtægtsændringer, gælder dog indkaldelsesreglerne i Vedtagelse kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte antal stemmer. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om misbilligelse eller eksklusion af et medlem, der efter hovedbestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader / miskrediterer foreningen. Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbnnges for førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor den pågældende i så fald har ret til at udtale sig. 11 Tilslutning til anden forening / pløsning af foreningen. Sammenslutning med anden forening eller opløsning af foreningen kan kun ske efter reglerne I 9 Vedtægtsændringer Dog skal beslutning om opløsning af foreningen vedtages af 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det ene er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen kun indeholder beslutning om opløsning af foreningen Samtidig træffes beslutning om anvendelse af landsforeningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål. HVIS medlemmer, ved en lokalforenings nedlæggelse, overføres til anden forening, medregnes de i den modtagende forenings medlemstal ved beregning af tilskud for det følgende år Andel i formue overføres ligeledes pro rata til den modtagende forening. Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3. april 211. Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 8

16 ro *^ o -VI 3 o Bilag til Vedtægter for Hiemeskadeforeninqen BILAG 1 Lokalforeningernes repræsentation på repræsentantskabsmødet 1-1 medlemmer 1 repræsentant 11-5 medlemmer 2 repræsentanter medlemmer 3 repræsentanter medlemmer 4 repræsentanter medlemmer 5 repræsentanter etc Formanden for lokalforeningen er automatisk første repræsentant Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3 april 211 Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 9

17 HJERNESKADEFRENINGEN standardvedtægter for Lokalforeninger under Hjerneskadeforeningen. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 1

18 standardvedtægter for Lokalforeninger under Hjerneskadeforeningen. 1 Lokalforeningens navn. Lokalforeningens navn er "Hjerneskadeforeningen, " mrådenavn " 2 Lokalforeningens formål. Foreningen er en lokalafdeling i Hjerneskadeforeningen. I samarbejde med landsforeningens hovedbestyrelse skal lokalforeningen på kommunalt plan arbejde for landsforeningens formål, således som disse fremgår af landsforeningens vedtægter Herudover skal lokalforeningen arbejde for størst mulig lokal synlighed og indflydelse i sit dækningsområde i relation til bl. a. det politiske niveau, handicapråd og DH 3 Lokalforeningens ledelse. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling Genvalg kan finde sted Formanden vælges ved direkte valg hvert andet år Hvert år vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode Hvert år vælges mindst 1 suppleant for en l-årig periode I forbindelse med lokalforeningens oprettelse vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år. Navnene på de valgte meddeles landsforeningen senest den 1 februar Lokalforeningens bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og kasserer 1. suppleanten deltager i best/relsesmøderne uden stemmeret. Lokalforeningen kan nedsætte udvalg og danne arbejdsgrupper med deltagelse af andre medlemmer og særligt sagkyndige (ressourcepersoner) efter behov Disse udvalg og arbejdsgrupper refererer bl lokalforeningens bestyrelse 4 rdinær generalforsamling. rdinær generalforsamling skal afholdes i januar måned Indkaldelse skal være offentliggjort i medlemsbladet eller ved / brev til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 2

19 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning til godkendelse 3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde 4) Behandling af indkomne forslag 5) Behandling af forslag hl førstkommende repræsentantskabsmøde 6) Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år 7) Fremlæggelse af budget til godkendelse 8) Valg af a) Formand (hvert andet år) b) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode c) Valg af suppleant(er) for en 1-årig periode d) Eventuelt valg af intern revisor e) Valg af repræsentanter og suppleanter til landsforeningens repræsentantskab 9) Eventuelt Forslag til behandling under pkt 4 skal være lokalforeningsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Der kan stemmes ved fuldmagt *) Lokalforeningens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab 5 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalforeningens medlemmer fremsætter skriftligt og mohveret ønske herom Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel 6 Medlemskab. Medlemskab af lokalforeningen opnås ved indbetaling af kontingent hl landsforeningen Landsforeningen sørger for registrering i medlemskartotek og indplacerer medlemmet i den lokalforening, der modsvarer medlemmets bopæl Ved skriftlig henvendelse til landsforeningen kan medlemmer bosiddende i en anden kommune end lokalforeningens hjemkommune dog optages som medlemmer af lokalforeningen Landskontoret udsender efter behov en ajourført liste over lokalforeningens medlemmer. 7 Mødevirksomhed, beretning m.v. Lokalforeningsbestyrelsen holder møde, når lokalforeningsformanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette Lokalforeningsbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden Hjerneslcadetoreningens vedtægter Side 3

20 8 Økonomi. Bestyrelsens årsberetning sendes til landsforeningens kontor senest den 1 febmar, således at den kan indarbejdes i den samlede beretning om landsforeningens virksomhed Lokalforeningsbestyrelsen indsender oversigt over det kommende års arbejde til landsforeningens kontor senest den 1 februar Mindst én gang årligt indkaldes lokalforeningens valgte lokale repræsentanter til repræ sentantskabsmøde Antallet af repræsentanter, der vælges på lokalafdelingens generalforsamling, opgøres på baggrund af det antal medlemmer, der pr 3 september året før er i lokalafdelingen Lokalforeningen kan ikke selv opkræve kontingent Ved etablering af en ny lokalforening kan hovedbestyrelsen yde et starttilskud Lokalforeningen modtager et på landsforeningens repræsentantskabsmøde fastsat beløb pr medlem, der er registreret pr 3 september forud for repræsentantskabsmødet Beløbet udbetales i 2 rater Første rate udbetales pr 2/2 beregnet som halvdelen af lokalforeningens tilskud Anden rate udbetales pr 2/8 reguleret i forhold til repræsentantskabets beslutning om størrelsen af medlemstilskud det pågældende år Lokalforeningen kan selv tage initiahv til lokal indsamling eller ansøgning om lokale fondsmidler Midler indsamlet på denne måde tilfalder lokalforeningen Der gives besked til landskontoret i form af kopi af ansøgning samt bevillingsskrivelse fra tilskudsgiver, når der modtages lokale tilskud eller fondsmidler Testamentariske og andre gaver, som direkte er skænket til lokalforeningen, bifalder denne Lokalforeningens regnskab følger kalenderåret og regnskab indsendes kvartalsvis hl landskontoret efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen For de lokalforeninger der har aftale med landskontoret om regnskabshjælp, gælder særlige regler Lokalforeningens midler indsættes i bank eller sparekasse på en foreningskonto, hvor kontohaveren er Lokalforeningens navn' Bankens registreringsnummer og kontonummeret meddeles landskonto ret Denne konto udgør sammen med det af landskontoret tildelte P nummer, lokalforeningens Nemkonto set I relahon til offentlige myndigheder 9 Vedtægtsændringer. Godkendelse og ændring af vedtægterne kan kun ske på landsforeningens repræsentantskabsmøde i henhold til gældende regler for vedtægtsændringer 1 pløsning af en lokalforening. Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 4

21 rvi *^ o ^1 o _k o pløsning af en lokalforening kan kun hnde sted, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i lokalforeningen vedtager dette ug Ved opløsning af en lokalforening hibagesendes ikke anvendte formålsbestemte pengebeløb bl til skudsyderen ;^ Afsluttende regnskab udarbejdes i samarbejde med landskontoret Formuen overføres til den afdeling o. /de afdelinger lokalforeningens medlemmer overføres til Det påhviler den afgående lokalforenings bestyrelse at sørge herfor Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 3 april 211 Hjerneskadeforeningens vedtægter Side 5

22 unir^ c-/ >»"*, o[

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere