Udbud af areal til dagligvarebutik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af areal til dagligvarebutik"

Transkript

1 Udbud af areal til dagligvarebutik Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen den 21. august H e r n i n g K o m m u n e. To r ve t H e r n i n g. h e r n i n h e r n i n g. d k. w w w. h e r n i n g. d k

2 Indholdsfortegnelse: 1. VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD VURDERING AF INDKOMNE TILBUD OMRÅDET GRUNDEN BYGGEMODNING MV OVERTAGELSESTIDSPUNKT KØBESUMMEN OG DENS BETALING LOKALPLAN SERVITUTTER O.L TILBAGEFALDSKLAUSUL JORDBUNDSFORHOLD OG FORURENING - ANSVARSFRASKRIVELSE FORTIDSMINDER OG ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER ANSVAR FOR SKADER ADGANGSFORHOLD SÆRLIGE FORHOLD BETINGELSER OMKOSTNINGER YDERLIGERE INFORMATION BILAG BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Købstilbud til brug for indsendelse af tilbud Bilag 2 Kort og billeder over det udbudte areal Bilag 3 Vurderingskriterier Bilag 4 Geotekniske rapporter Bilag 5 Lokalplan Bilag 6 Salgsplan Bilag 7 Deklaration om byggeretligt skel Fuglsang Holm Bilag 8 Måleblad Fuglsang Toft Bilag 9 Materiale- og funktionsbeskrivelse Bilag 10 Oversigtsplan Bilag 11 Terræn- og beplantningsplan Bilag 12 Søregulativ Bilag 13 Fotos Side 2 af 17

3 1. Vilkår for afgivelse af tilbud Er De interesseret i at afgive tilbud på en parcel, skal De indsende Deres tilbud på vedlagte tilbudsblanket, bilag 1 til Herning Kommune, Staben Jura, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning senest den 18. september 2013 kl Arealet, der udgør m 2, udbydes med en mindstepris på kr ,00 kr. ekskl. moms og handelsomkostninger, svarende til 1.088,00 kr. pr. m 2 jf. de i dette materiale fastsatte vilkår. Er tilbudsgiver et firma, skal dokumentation for tegningsrettigheder medsendes. 2. Vurdering af indkomne tilbud De indkomne tilbud vil blive vurderet i overensstemmelse med de af Byrådet godkendte vurderingskriterier jf. bilag Området Arealet er beliggende i et attraktivt område i den østlige del af Tjørring, nord for det etablerede boligområde på Fuglsang Næs ved Fuglsang Sø. Fra området er der ca. 5 km ind til Herning. Øst for området har Herning Kommune påbegyndt etableringen af et nyt pleje- og aktivitetscenter. Fra området er der kort afstand til Tjørring og Holing med et fint udbygget stisystem. Den udbudte parcel har vejadgang og brugsret til 28 parkeringspladser som anlægges af Herning Kommune. Der vil i forbindelse med salg blive udfærdiget en deklaration til sikring af disse rettigheder. Side 3 af 17

4 Omkostningerne i forbindelse med anlæggelse af de 28 parkeringspladser vil skulle bæres af køber og kommer ud over købesummen. Parkeringspladserne bliver anlagt efter samme standard (herunder afvanding, belysning og beplantning), som de til plejecentret hørende parkeringspladser. Driften af de 28 parkeringspladser vil blive varetaget af plejecentret efter en fastlagt driftsplan, og omkostningerne hertil vil skulle bæres af køber efter regning fra plejecentret. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 41.OF12.1, delområde 2: 3.5. I delområde 2 kan der etableres pleje- og aktivitetscenter og plejeboliger eller en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Ved etablering af dagligvarebutik kan det maksimale bruttoetageareal være 1000 m2. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser herom, idet dog den del af evt. kælder, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 meter under loftet i kælderen, skal medregnes. Det bemærkes, at det kan være problematisk at udføre kældre i området, da grundvandet står højt og da der ikke kan gives tilladelse til permanent grundvandssænkning i området. Kældre kan udføres som vandtætte konstruktioner med midlertidige grundvandssænkninger i anlægsfasen. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² Der kan i området etableres detailhandel, som kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne, inden for virksomhedsklasse 1-2 efter kommuneplanen og Miljøministeriets Håndbog om miljø og planlægning Bolig og erhverv i byerne jf. Bilag A. 3.7 Der kan etableres et vognly i tilknytning til dagligvarebutikken. Bebyggelsen skal ske i overensstemmelse med lokalplan nr. 41.OF12.1, delområde 2, købstilbuddet samt nærværende aftale med bilag. Side 4 af 17

5 4. Grunden Da der er tale om en attraktiv placering, stilles der specifikke krav til byggeriets arkitektoniske udformning, jf. bilag 3. Der må maksimalt bygges 1000 m 2 bruttoetageareal ved etablering af dagligvarebutik. Der henvises til vurderingskriterierne i bilag 3, hvor vægtning af projekt og pris fremgår. 5. Byggemodning mv. Sælger foranlediger arealet markeret med skelpæle i forbindelse med overtagelsen. Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende faste indretninger, træer og beplantninger. Parcellen overtages således som den er og forefindes. Ud over købesummen skal der jf. nedenstående betales kloaktilslutningsbidrag, investeringsbidrag for fjernvarme, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst. Ud over købesummen betaler køber for etablering og løbende drift af 28 parkeringspladser. Pladserne etableres af Herning Kommune og vil blive anlagt som vist i bilaget til nærværende udbudsmateriale. Der henvises til detailsalgsplan vedrørende området Fuglsang Holm, hvorefter der deklareres ret til ledningsanlæg, færdsel mv. i tilknytning til grundarealet. Vedrørende byggemodning af øvrige arealer henvises til MATERIALE- OG FUNKTIONSBE- SKRIVELSE for Byggemodning af boligområder ved Fuglsang Sø vedlagt som bilag i salgsmappen. Kloaktilslutningsbidrag betales til Herning Vand A/S. Takster oplyses på telefon eller Kloakbetalingsvedtægten kan ses på Side 5 af 17

6 Vandtilslutning betales af køber til Herning Vand A/S. Takster oplyses på telefon eller Tilslutningsbidrag for varme betales til EnergiMidt EnergiGruppen Varme efter faktisk tilslutning. Takster oplyses af EnergiMidt EnergiGruppen Varme på telefon eller Tilslutningsbidrag for el betales til EnergiMidt efter faktisk tilslutning. Takster oplyses af EnergiMidt på telefon eller Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen. Der henvises her særligt til vilkårenes punkt Overtagelsestidspunkt Overtagelsesdagen er tidligst dagen efter Byrådets beslutning om salg, medmindre andet aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. 7. Købesummen og dens betaling Købesummen kan betales enten kontant eller betales med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20 % af købesummen. Restbeløbet på 80 % forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil Side 6 af 17

7 betalingen erlægges, med en rente svarende til 7 % over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger. Købesummen er endelig. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7 %. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v. 8. Lokalplan Køber skal respektere lokalplan nr. 41.OF12.1, delområde 2. Se lokalplanen på Køber forpligter sig til at anvende grunden i overensstemmelse med de i lokalplanen fastsatte bestemmelser. 9. Servitutter o.l. Køber vil udover lokalplanen skulle respektere de deklarationer, som er tinglyst servitutstiftende på arealet samt de deklarationer, som Herning Kommune begærer tinglyst servitutstiftende i forbindelse med salget af arealet. Der vil blive tinglyst deklaration til ledningsanlæg ifølge vedlagte bilag fra landinspektør og Materiale- og Funktionsbeskrivelsen. Side 7 af 17

8 Der vil endvidere blive tinglyst deklaration om offentlig stianlæg langs søbredden i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets dispensation til lokalplanen. 10. Tilbagefaldsklausul Der pålægges endvidere følgende bebyggelses- og tilbagefaldsklausul: a. Såfremt køber inden 3 år fra overtagelsesdagen måtte ønske at afhænde parcellen i ubebygget stand, hvorved forstås, at der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse for den eventuelt på grunden værende bygning, skal køber være pligtig til skriftligt at tilbyde Herning Kommune parcellen for en købesum, der svarer til de til Herning Kommune i henhold til punkt 5 betalte beløb, dog eksklusive det eventuelt af køber betalte rentebeløb. Tilsvarende skal gælde, såfremt køber ønsker at afhænde en ubebygget del af parcellen eller en del, der er bebygget med mindre end 10 % af det areal, der ønskes afhændet. Såfremt Herning Kommune ikke senest 2 måneder efter tilbuddets modtagelse har accepteret dette, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgifterne ved en sådan tilbageskødning afholdes af tilbageskøderen alene. b. Såfremt parcellen ikke inden 3 år fra overtagelsesdagen er blevet bebygget med erhvervsbebyggelse med tilhørende parkeringspladser i overensstemmelse med det i købstilbuddet medsendte projekt har køber pligt til skriftligt at tilbyde parcellen til Herning Kommune til en pris som fastsat i punkt a. Har kommunen ikke inden 2 måneder efter tilbuddets modtagelse erklæret, at den ønsker at gøre brug af tilbuddet, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgifterne ved en sådan tilbageskødning afholdes af tilbageskøderen alene. Nærværende bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen forud for al pantegæld. Påtaleberettiget er Herning Kommune. Side 8 af 17

9 11. Jordbundsforhold og forurening - ansvarsfraskrivelse For så vidt angår jordbundsforhold, herunder i henseende til både grundens bæredygtighed og miljørisici (forurening), har Herning Kommune før købet oplyst, at der på arealet er foretaget geotekniske undersøgelser. Geotekniske rapporter af hhv. 3. juni 2004, 3. december 2004, 16. april og 9. maj 2012 udarbejdet af Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Århus N samt supplerende geoteknisk parameterundersøgelse af 20. november 2012, udarbejdet af ChristensenKromann, Baldersvej 10-12, 8850 Bjerringbro, kan findes under grundsalg på Det bemærkes, at der kan forventes udskiftninger til oversiden af bæredygtigt lag i intervallet 0,4 til 1,5 m u.t. Udskiftningen forventes at skulle udføre med midlertidig grundvandssænkning, da grundvandsspejlet i området er beliggende højt (ca. 0,2-1,0 m u.t.) Der er ikke registreret forurening på arealet. Køber opfordres til for egen regning at lade foretage nærmere jordbundsundersøgelser på den overdragne grund, både vedrørende dens egnethed til det planlagte byggeri og vedrørende miljørisici. Såfremt en sådan jordbundsundersøgelse skulle vise, at denne udnyttelse kræver ikke uvæsentlig ekstrafundering, eller at grunden er belastet med en ikke uvæsentlig forurening, er parterne enige om, at køber er berettiget til, senest 2 måneder efter at købers tilbud er accepteret, at hæve handelen. Ved ikke uvæsentlig forstås, at omkostninger til henholdsvis ekstra fundering eller yderligere rensning overstiger 8 % af den aftalte købesum. Sælgeren er i så fald forpligtet til senest 1 måned efter købers ophævelse at tilbagebetale den erlagte købesum uden renter, med mindre sælger inden samme frist tilkendegiver, at man vil friholde køber for de dokumenterede meromkostninger ud over 8 % af den aftalte købesum, der er forbundet med yderligere ekstrafundering, respektive yderligere rensning. Side 9 af 17

10 Det fremhæves udtrykkeligt over for køber, at køber ikke, hverken nu eller senere, øvrigt kan gøre nogen mangelsindsigelser gældende over for sælger, det være sig erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse. Grunden overtages således uden ansvar for sælger, også for så vidt angår jordbundsforholdene, herunder eventuelle miljørisici. 12. Fortidsminder og arkæologiske undersøgelser Køber er forpligtet til at underrette Herning Museum forinden der foretages anlægsarbejder. Udgifter til arkæologiske undersøgelser er Herning Kommune uvedkommende. Det kan oplyses, at der er stor sandsynlighed for, at der er skjulte fortidsminder inden for lokalplanområdet. Det bemærkes, at det i Herning Kommune jævnligt forekommer, at man ved gravearbejde finder fortidsminder, hvorfor der gøres opmærksom på, at der, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 7. juni 2001 om museer m.fl., er pligt til straks at anmelde fortidsfund til kulturministeren og hjemmel for samme til at standse allerede påbegyndt byggeri, ligesom bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, skal standse jordarbejdet, i det omfang dette berører et fortidsminde. I det omfang, påbegyndt byggeri standses på grund af arkæologiske undersøgelser mv., kan køber ikke over for sælger gøre mangelsindsigelser gældende, hverken erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse, som følge af, at byggeri standses. Arealet overdrages altså uden ansvar for sælger også vedrørende dette forhold. Sælger kan alene henvise køber til at søge erstatning i medfør af forannævnte lovbekendtgørelse om museer 27, der i kopi er udleveret til køber. Opmærksomheden henledes specielt på lovens 27, stk Ansvar for skader Køber bærer det økonomiske ansvar for eventuel beskadigelse af bygninger, lednings-, vejog stianlæg, herunder kantsten, der måtte ske i forbindelse med byggearbejderne, uanset om skaderne opstår på offentlig eller privat ejendom. Side 10 af 17

11 14. Adgangsforhold Adgangsforholdene til lokalplanområdet, herunder også i byggeperioden, fastsættes efter Herning kommunes nærmere bestemmelse. 15. Særlige forhold Opførelse af projekt i overensstemmelse med tilbuddet: Køber forpligter sig ved kommunalbestyrelsens antagelse af det afgivne tilbud til at opføre bebyggelse i alt væsentligt i overensstemmelse med det i købers tilbud fremlagte projekt. Sælger forbeholder sig ret til at kræve dette tinglyst på arealet. 16. Betingelser Handlen er betinget af Byrådets endelige godkendelse, købesummens betaling samt af udstykningens berigtigelse. Der gøres opmærksom på at berigtigelsen af udstykningen kan have længere varighed. 17. Omkostninger Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde samt og omkostninger til parcellens udstykning. 18. Yderligere information Såfremt De måtte ønske yderligere information, er De velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte. Grundsalget Sekretariatet Annette Nielsen, tlf , Side 11 af 17

12 Anne Mette Skjærlund Knudsen, tlf , Jordbundsforhold Byggetilladelse Vandforsyning Karin Aggerholm, tlf , Byggesag, tlf , Herning Vand, tlf , Varmeforsyning El-forsyning EnergiGruppen Jylland A/s, tlf EnergiMidt, tlf Yderligere information Anne Mette Skjærlund Knudsen tlf Bilag Der henvises i det hele til salgsmappens bilagsfortegnelse, der er en integreret del af nærværende handelsvilkår. Side 12 af 17

13 Bilag 1. Købstilbud til brug for indsendelse af tilbud Tilbud på køb af arealet matr. Nr. 15ct, Tjørring, Herning Bygrunde, beliggende Fuglsang Alle, 7400 Herning. Undertegnede Firmanavn/navn Adresse og by Tlf. nr./ ønsker at erhverve del af ejendommen matr. nr. 15ct, Tjørring, Herning Bygrunde, beliggende Fuglsang Alle, 7400 Herning. kr. ekskl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag. Dato og underskrift Ved min underskrift accepterer jeg samtidigt vilkårene for køb af jorden, som de er opstillet i nærværende salgsmappe. Side 13 af 17

14 Bilag 2. Kort og billeder over det udbudte areal Luftfoto 2012 Side 14 af 17

15 Side 15 af 17

16 Bilag 3. Vurderingskriterier Herning kommune ønsker at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i et nutidigt formsprog. Herning Kommune ønsker at få opført et visionært højkvalitets byggeri, der arkitektonisk, funktionelt og teknisk styrker helheden i området. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i et nutidigt formsprog. Arkitektonisk skal byggeriet afspejle den markante beliggenhed ved Fuglsang Sø. Det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet. Arkitekturen skal understrege samspillet mellem det omkringliggende landskab og det nye pleje- og aktivitetscenter Fuglsang Sø Centret samt være udført i et moderne udtryk og i høj arkitektonisk kvalitet. Projektet skal overholde de bestemmelser, som er beskrevet i lokalplan 41.OF12.1 Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft. I projektet skal min 30% af facaden udgøres af vinduer, som ikke må afblændes. Ventilationssystem skal integreres i bygningen og må ikke etableres på tagfladen. Tagfladen skal udføres som grønt tag. Herning Byråd ønsker derfor, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og tegninger, der redegøre for følgende forhold: 1) Situationsplan i 1:500, der angiver a) bebyggelsens placering indenfor byggefeltet b) parkeringsforhold c) til- og frakørselsforhold til parkering og vareindlevering d) placering af vognly og varegård e) beplantning og indretning af friarealer og sammenhæng med den omgivende bebyggelse og landskabet f) overgang til offentlig stiforbindelse/kajkant g) overgang til Fuglsang Allé h) overgang til Fuglsang Sø Centret 2) Projektmateriale i måleforhold 1: 200 redegør for bebyggelsens og anlæggets planer, snit, facade og skiltning, Side 16 af 17

17 3) Projektmateriale, der redegør for de anvendte materialer til bebyggelse, omkringliggende arealer og belægningstyper Den tilbudte pris. Herning kommune vægter pris med 30 % og projekt med 70 %. Alt projektmateriale nævnt under punkt 1, 2 og 3 skal som minimum afleveres i A3-format i 5 eksemplarer. Såfremt tilbudsgiver er et selskab, bedes tegningsudskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen vedlagt tilbuddet. Side 17 af 17

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5

Læs mere

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding Salgsmappe H e r n i n g K o m m u n e. Tor ve t. 7 4 0 0 H e r n i n g. h e r n i n g @ h e r n i n g. d k. w w w. h e r n i n g. d k Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe Parcelhusgrund Rugmarken 26 i Hammerum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 Salgsbetingelser for Erhvervsgrunde i Ikast-Brande Kommune 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 SALGSBETINGELSER for Erhvervsområder i Ikast-Brande Kommune Henvendelse om køb af erhvervsgrund sker ved henvendelse

Læs mere

Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3

Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3 Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3 1. Grundene ( Kalmargårdparken 9, 11, 13 og 15) er beliggende nordøstlig ned mod Søgårdsvej

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole 1. Grundene er beliggende i den sydvestlige del af Fole omgivet af marker i et lokalsamfund nær ved Fole

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) Grunden er beliggende i den vestlige del af

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere