Byplanvedtægt nr for Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt nr. 44-1976 for Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune."

Transkript

1 . -, ~~Matr~nr. 68-a m.fl., M~1Jømin~steriet :ï. nr. p~yyo/7/2~....1~ Gammel og Ny Nyby byer, Bregninge sogn. 2 9 JUf~B 1977 ~ ~.~ Anmelder: o.~.*. ID I ~ ~ ~ Svendborg kommunes 1~.7.7g # SVENDBORG KOMMUNE tekniske forvaltning, Gåsestræde 14 B, 57oo Svendborg. Partiel byplanvedtægt nr Byplanvedtægt nr for Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune. Med nærværende byplanvedtægt tilstræber man at beskytte og bevare skipperbyens særlige og karakteristiske bebyggelse, beplantning m.v., samt at sikre en hensigtsmæssig udbygning og anvendelse. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune. 1. Byplanvedtægtens område. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag (Svendborg kommunes tekniske forvaltning, den , tegning nr. 76l3o og 76131) og omfatter følgende matr.nr.: ~8-a,x69-a,X69-e,x del af 7o-a,X7o-b,~(7o-c,y7o-d,~(7o-e,/de1af 75-b, Y76 b,x76 c, ~,x 77-d,~<77-e,/77-f,/77-g,)C78-b,y78-dog~del af 145, Gammel og Ny Nyby byer, Bregninge sogn,.xl-a,x1-c,/2-b,x2-c,/2-d,~2 e,?( 2-f,/de1 af 4-a$ 4-b,,?(4-c,~(4-d,f4-e,f4 g,/5_a,/del ~ 5-g,,, del 3-a,y3-b,%3-c,~(3-e,/del af af 5-b,~ 5-ç,)(5 d, ~ 5-e,X5-f, af 5-h,/6-a,> 6-b,)/6-c,,~(6-d,~6-e,Y6-f,/6-g,X6-m,)i(6-n~7-a, )~7-b,7 7-c,?~7-d,) 7-e,)~7-k$ 7-l,)(7-m,/8-a)x 8-b,~8_c,y8_e,,~el af 8-f., / del af 9-a?C9-b/9-.c,)(9-d,Kdel af 9-e,(del af parcel 1 af lo-a, par- ~cel 2 af lo a,~lo b,~lo c,~1l a,l_b~7il_c,)ll_f,)cll~~g,j(del af ~ af l2-f~de1 af 12-h,X13-a/Ï3-b, )~13 g,/l4-a,, del af f4 b,)(l4 c,)d4 d,yl4 e,/l4 f,44 g,/15 a$15-b, )(15 c,~(l5 d~l5 e,~(l5 f,,,el5 g/15 h,? l5 i 16 a,/l6 b,xl6 c,y~l6 d, /16 e,~(l6 f,y16 g)(l7 a,y l7 b,,x18_b,/l8_c, ~/l8 e,/l8 f,xl8 i, ~ af 2o-d,,. ~del af 2o-e, i L 11 i,

2 2?<2o-l,X 2o-m,,X2o-n,X 2o-o?(del af 2l,~22_a,~ 22_b,X22_c,X23_a,X23_b, ~ af 28 b,x28 c, ~$ 29_a,/29_b?(3o,X 3l a,~3l-cqxdel af 32,Ndel af 33-a,Xdel af 33-b, ~ af 41,X42-b,Xdel af 43-a,? 443-bX44-a,)( 44-cç~ delaf 45X46,X47-aX47-b, ~ X56,~(57?<59X6o a,,)~6o»x6l,y62t~ 63 a,x64 b,,x de1af ~ 64 c~~~65,~66 a, ~<71_c,X72_a,)( 12_c,X~72_e,X73_a/(73_b,/74,X75_aX76_a,X77_a,)( 77_b, ~del af 77-c,)<77-d,%77 e,~<78 b,x 79-a,X79-b/79-c,X~9-d,,X79-e,X8o, )(S1,~~82,X83 a,% 83 b,/delaf 84.ta,X84_b/84_c,X84_d,,k84_e,X del af 85 ai ~,~<85_b,X85_c,Xde1af 86 a,) ~6 b,)< 86 c,x87-a,x87 b~88 bx9o,x91/92, /93 a,y 93 b,x93 c,~ 93 dx93 e,x93 f,x93 h,)~ 93 i3(93 k,,) 55 og>( 96, Tro ense og Frederiksstad byer, Bregninge sogn, «del af 1-a,~l-m,)~l-n,~l-o,Xl-al, Valdemars Slot Hovedgård, Bregninge sogn. 2. Områdei~s anvendelse. A. Boligområde. 1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til bolig formål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes boliger for fastboende familier. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at.ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, og der må således ikke indrettes bebyggelse til eller udøves handels, vognmands, fabriks, værksteds eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. 2. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende

3 I 3 eller på omboende. anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de 3. Uanset bestemmelserne i stk. i må der i de med krydsskravering viste bygninger, ud over boligerne, indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker, liberale erhverv samt restauranter og mindre værksteds og håndværksvirksomheder, som efter byrådets skøn passer ind i bybilledet. Ligeledes kan der inden for det indrammede område ved Strandgade Strandvejen indrettes butikker o.lign. for daglig- og udvalgsvarer. Eksisterende skibs- og bådeværft ved Strandvejen kan opretholdes som sådant, og arealet kun anvendes i dette formåls tjeneste samt til bådeoplæg m.v. Udendørs oplag må kun etableres med byrådets tilladelse og kun inden for særligt hegnede arealer. 4. Der kan inden for området opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg som ungdomsklubber, foreningslokaler eller almennyttige institutioner, som efter byrådets skøn kan indpasses i byen. 5. Haverne i området skal bevares som grønne områder og fældning af de på kortbilag B indtegnede træer og andre bevoksninger må kun ske med byrådets tilladelse. B. Offentlige formål. De med særlig signatur på kortbilag C viste arealer forbeholdes til offentlige formål. (Kirkesal, bibliotek, museum). Udlæg af arealer til yderligere offentlige formål vil ske ved tillæg til nærværende vedtægt. 3. Udstykninger. Yderligere udstykning af ejendomme, der er beliggende inden for bevaringsplanens rammer, kan ikke finde sted. 4. Bebyggelsens omfang og placering. 1. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 25, og bebyggelse må højst opføres med én etage med udnyttet tagetage. På små grunde, hvor bestemmelserne om maksimal udnyttelsesgrad hindrer udvidelse af bebyggelsen, kan byrådet, såfremt hensyn til den omliggende bebyggelse og bybilledet i øvrigt gør det rimeligt, 2 tillade, at der opføres indtil 135 m bruttoetageareal.

4 4 2. I vedtægtsområdet gælder følgende bestemmelser for fly bebyggelse: a) Denne skal opføres som længehuse, hvis dybde ikke overstiger 7 m, og hvis længde er mindst 2 gange husdybden. b) Tage skal udformes som syrnmetriske sadeltage med 45-5~0 hældning. Udhænget må ikke være større end 5o cm regnet vinkelret på muren. Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse anbringes kviste eller tagvinduer. c) Bygningshøjden må for tegitage være maksimum 2,9 m og f ar stråtage maksimum 3,1 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagf lade mødes (bortset fra gavitrekanter). d) Der kan opføres tilbygninger til bebyggelsen samt fritliggende udhuse, såfremt de opfylder de førnævnte betingelser. Dog kan der med byrådets særlige tilladelse opføres vindfang (tidl. forstuer), garager, carporte eller andre former for udhuse, hvis areal ikke overstiger 35 m 2, og hvis totale højde ikke overstiger 2,4 m. e) Placeringen af såvel beboelsesbygninger som eventuelle udhuse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. f) På grunde, hvor den eksisterende bebyggelse er markeret med speciel signatur, kortbilag C, gælder det, at såfremt det på grund af ildsvåde eller af andre årsager bliver nødvendigt at nedrive en bygning (med tilladelse i henhold til 7), kan den nye bebyggelse i princippet opføres med samme beliggenhed og hovedform som den nedrevne. Dette kan ske uanset udnyttelsesgradens størrelse. 3. Nybygning må søges placeret, så den ikke virker forstyrrende ind i gadebilledet. Terrænændringer kan foretages, dog ikke i et omfang eller en form, der ændrer eller bryder stedets karakter. 4. Hegn mod naboer, veje og stier skal, med mindre andet godkendes af byrådet, etableres som levende hegn eller højst 1 m høje hvidmalede træstakitter. Raftehegn må kun anvendes i begrænset omfang som læhegn omkring solgårde o.lign. og omkring arealer til oplag. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden. 1. Skiltning og reklamering på ejendommene må kun finde sted med byrådets tilladelse. 2. Med mindre andet godkendes af byrådet, må udvendige bygningssider kun fremtræde som skurede og/eller malede i farver dannet af hvidt,

5 - 5 - sort eller jordfarverne (okker, terra di sienna, umbra, engelsk rødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder o.lign. mindre bygningsdele kan dog og så andre farver anvendes. Sadeltage skal dækkes med rødt eller brunt vingetegl eller strå, men der kan dog i visse tilfælde benyttes andre tagmaterialer, når disse ikke afgørende afviger fra og bryder med omgivelserne. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må således ikke anvendes. 3. Tilbygninger og udhuse skal med hensyn til form, fagdeling, vinduestype, byggematerialer og farver harmonere med grundens øvrige bebyggelse. 4. TV-antenner skal så vidt muligt anbrin~es på lofter eller lign. skjulte steder, og må ikke uden byrådets godkendelse anbringes direkte på bygningen. 6. Byplanvedtægtens overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes, eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der med mindre byrådet ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at byrådet kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten. 7. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved omeller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 2. For den på kortbilag C med kraftig kontur viste bebyggelse gælder desuden, at grundejerne skal indhente byrådets tilladelse, inden bebyggelsen nedrives, ombygges eller dens ydre fremtræden på anden måde ændres, f.eks. ved ændring af vindues og dørtype eller af tagmateriale og facadefarve. 8. Vejanlæg. Nye vej anlæg for gennemførende trafik kan ikke gennemføres i beva ringsområdet. Parkeringsanlæg kan kun gennemføres med et tillæg til nærværende vedtægt.

6 6 9. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Svendborg byråd. b. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplan vedtægt kan indrømmes af byrådet, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. Ændringer i byplanvedtægten kan ske med byrådets vedtagelse og med planstyrelsens godkendelse efter reglerne omi.edtagelse og godkendelse af nye byplaner. / 11. Ophævelse af deklarationsbesternmelser på tidligere Fæste- og Lej ehuse. De ved udfærdigelse af skøde ved salg til Selvejendom af en Del af Stamhuset Thorseng underhørende Fæste og Lejehuse i Troense og Nyby i post 7 omhandlede bestemmelser om bebyggelse og byggeudvalg ophæves herved. Således vedtaget af Svendborg byråd, den 2o. juni i97.~. P.b.v. Knud Pedersen. 1/ kt. J.nr. P 440/ / Foranst~ende~yplanvedtægtg.dkendes I m.df.r at 57, stk. i, i lov nr. 287 at 2~.juni 1975 om ksmmuneplanlægning, jfr. 17, stk. 2, i miljoministeriets ~ekendtg.refse nr. 2$ at 21. januar 1S77 om h.nlæggelse af opgaver o~beføjelser til planstyrelsen. Planstyrelsen den i 2 JIJU 1977 P. D. V. L~i~j~t Afvist f.s.v.ang. dele af parce1ler~arsu. Wandet ~ ne nr. i og 2 af io alui dm. Troense p.g.a. utilstrækkelig angivelse, og f.s.v.ang. 18 d srnst., da det~einatr.nr.er inddraget under 18-k.

7 7 Forannævnte dele af parcellerne nr. 1 og 2 af lo-a, Troense, er nu udstykket i lo-a, bo-d, lo-e og bo-f. Ifølge kortbilag omfatter byplanen herefter bo-d og del af bo-a. Byplanen begæres tinglyst på matr.nr. lo-a og bo-d, Troense og Frederiksstad byer, Bregninge sogn. Svendborg byråd, den 18. juli P. b. v. la inspektør. ~, ~ /~

8

9

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere