Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 DEKLARATONER>

3 '~'" -: '.Grunømalen~le frednng NAVN: Nyland NR KllltUNE: Læsø tlrdjyllands AMT 11 j ~.j~" ~'!N.:'." "el \...~!. "l. '!- cl \ \ " ~. ;." '" TUShOlm - V lo ~- - -.r- 3 o _ "' ~ GeOø~':~:::~ A'e3) COpyngh;". ~ tit.. Supplerende tematisk mrormallon er med nsllluuets tlllede/se "...\ :~. ~2 ~~ r N y 8 n _ pmort a' Nordjyllands amlskommune teknsk forvallnlng. '.; l - l". ~~ '. ; AREAL: ea. 16 ha. fredet: Kulturministeriel ERH den DEKL den FORMAl: Landskabsfredning og rekreativ fredning. NDHOLD: Tilstanden på fredningstidspunktet skal søges bevaret. Det er forbudt uden fredningsnævnets tilladelse at opføre bygninger af nogen art eller anbringe master boder eller andre indretninger eller foretage beplantninger der kan ødelægge de pågældende områders betydning for almenheden. Evt. selvsåning skal det være tilladt at fjerne. Der tillægges almenheden ret til færdsel og ophold på arealerne dog undtaget dyrkede arealer. Der må ikke græsse tyre og vilde kvier i klitten. ti '-- EJER: Mi 1jømi nisteri et RETTET: Juni 86

4 t (' 1\90enhavn kvarter) el/er ( de underjydske landsdele) bd. og bl. tingbogen art. nr. ejerlav sogn. Gade og hus nr.: Vesterø By og Sogn. ~:~O~R~TS!~GFØR~~ Anmelder HAhS N0R(i~ARO frcder \.;)H.4\'." ~a } " F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n for Matr.Nr.142bn Vesterø By og Sogn Læsø. ~r.l42bn Vesterø By og Sogn Læsø at Arealet skal bevares i sin nuværenje Tilstand. -e \ Herved erklærer undertegnede Ejer af Ejendommen Matr. Det er forbudt uden FredninesnC'vnets Til18clelse at opføre Bygninger af nogen Art eller anbringe Master Bnder eller andre ndretninger eller foretage Beplantninger der kan ødel~gge de p&agældende Omraaders Betydning for Almenheden. Eventuel Selvsaaning skal det væ~e tilladt at fjerne. Der tillægges Almenheden Ret til Færdsel og Ophold paa Arealerne dog undtaget dyrkede Arealer. Der maa ikke græsse Tyre og vilde Kvier i Klitten. Paataleberettiget for Overtrædel ser he~'af er Ministeriet for kulturelle Anliggenc1 er og Frednj.ngsnævnet for Hj ørring Amtsraadskreds hver for sig. Ministeriet fpr kulturelle Anliggender den 19.Juni P.M.V. E. B. P.Bigandt fg.fm. sv. NfELSEN "fil wn~ rigti ~~d b ~ræfles. -l Jenlen & Kjeldkov AS. Kobenhavn. /3-lfj

5 . By o'gsogn.." '' tr.nr.112!! 8!!111llD8stede m. n. Paroellen er under Udstykning ved liaftd- l.. ~dnøpekt.r " Luther Jørgensen Frederikshavn og er paa et af ham i Mart 1961 udarbejdet Rids afmærket med rødt..\.:. Overtagelsen sker den 1.April 1961 'hvilken 'Dato er!t. \ t:-dlltltr1ngsdag for.parcellens ndtægter og Udgifter af enhver. ~t ber- ~~q~ r-'"..arlig Ejendomsskatter. ~..:.:'.ii Kebe.8uu.n er akkorderet til 425-Kr. lrl.!'t' ~") 1~1~: '. LallcU18pektlllr Luther JllrgensensBere~1ng paa en Kopi l ol te' bvorefter dette Beløb udgør Kr som K.bern. toql. '. ter 81& til at afpr. og berigtige ved. kontant BetalinB. DaU ~~j.:. a ".t~~~:~....._ide Skede er pdkendt eaavel af Fipaneudvalget som af Stat..~~:~jj.i (~~1:~~ f!f"'";; '. ' " "1'.1 ' ;i -;'L~:"'~r ~:..~~.!~.~~_;: ~~; ~;'T.O;~~~"'.t.-H<~--..r'-.::l.:.~=..:.~.~.. ~".l"'d.. 11~~. ~.\':1 1( S.L.nF~~ 112. o. ~~'""--~~ l Gad. og hul nr.: P "Pif JrhdL. '::J Engsig Anmelder:.jf2~~ ~:3~ (162). '( j B t i n g e?s k ø d e Underskrevne Gaardejer"Johs.Stoklund Byrum laeø salgef og be~inget skøder og overdrager herved til Fredninpsplanudval~et for Hjørrin~ Amt paa Statens Ve~ne den mig tilbør.ende Parcel betegnet og skyldsat saaledes: Katr.Nr.142h Vesterø By og Sogn Hartk. l Fdk. Ol Alb. ht1lken Parcel 'benbører under den mig tilhørende Landbrug8.~endom Under Overdr~elsen er indbefattet Parcellenø rette!11- og Underliggende hvorved bemærkes at det solgte udgør et ubeb7&88t ~rea1 med paastaaende Bevoksning. Det solgte overtages i den Stand det er og forefinde. ~d.n Ansvar for Sælgeren bortset fra Hjemmelsansvar. Køberne kender og respekterer at der paa Arealet ~.r Deklaration om Strandfrednlng samt Deklaration om K1rkevej ' pr.!d. Land. tøf af Matr1kul*~"< ~~~~:;.~~~~~~ V3-1/.f "

6 derinc. hvilket Beløb skønnes ikke at ville overstige Købesummen. Bkull 4e.. " "."." -' -'....;.. riet dog senest den l.oktober Købesummen forrentes fra l~aprtl d.a. at regne med 5~ p.å. idet Renten erlægges samtidig med Købe-. auamen alt mod tinglyst Sk~de uden Retsanmærkning. Som Tillæg til. Købesummen tilsvarer Køberne den Ejendommen paahvilende afgiftspligtige Grundstigning ved første Vur- Grundstigning~n blive mindr~n~. dette Beløb og skulde SælgereD 1 den Anledning forlange Regulering af Købesummen forbeholder ~be- ~1 ne.1g Ket til at annullere den 1ndgaaede Handel. r'>.~.:." Af Hensyn til Stempel beregningen ansættes Værdien al det solgte paa Tro og Love lig Købesu~~en. Det bemærkes l:f~led.s pa. Tro og Love at der ikke paa det solgte finjes Skov eller fr'dekovpli- Ug de. t:!~. - r. " o... ::l. : 1' :. ~i.to...:.. t. ". ' Grund. Stempling Ej endolulmægler.' r Omkostningerne ved Udstykningen og ved n.rvlflrende Sk.-! Tinglysning og Udfærdigelse samt Kommissionssalær til udredes af Skødemodtagerne alene. Nærværende Sk~de.er 'fra~~lfliser~ns Side betinget af at der: opnaas Udetykningstilladelse og af at Køberne prompte.erllflller - Købeeummen og er fra' Købernes Side betinget af at nærværende Skød godkendes saavel af Finansudvalget som at Statsministeriet.... Sælgeren befuldm~gtiger hq~ved Lendrretes8gtørar J Kammer Pedersen Fr~derikshavn til efter passeret Udstykning at meddele Skødemodtagerne endeligt Skøde pa det solgte'. Byuum den ;. Apr:i'l~:' /9'V(. Som' Sælger: /'*--~ Unuerskrevne bevidner herved ~t f'r~n8t.aend. Underakrift af Sælgeren er ægte at Dateringen' er r1st:g og at Under- skriveren er mynd~ /tf.. ' Havn: l!hærjll& '1#3 ;3t1111ng:.~~' ~op.l: ~~ J... -;--:_2... Navn: Stilling: Bopæl:. Nll''1l1ll!'ende Skllld~tlltl"ædeo... :" ;.. ~. : ~:'t'.~:}1: '.. ~..~..._-.._-_.-: ' ---_._-~. ~./' l : t...~ 1 r ~ 'lj

7 li: n d. e l i g t Skøde. :'ÅOM'!' '\!.;y~' _.-..~~~:1 'J~"~~~~.lJ:.!""f. ":;""'h " {':~>".. "" i..~"':~'tl~{~1-. } ')~. > :{~~~}" ~ ~);.~~i. ~~~;. 1ft.~l"!l\~" Ved Skrivelse af 30.0ktober 1961 til Fredningsplan- ' udvalget for Thisted og Hjørring Amter har Ministeriet for kulturell..~ Anliggender godkendt Købet ifølge nærværende Skøde og ifølge Landbiup-' " ministeriets Skrivelse af 27.April 1962 er det ved foranstaaende. betin- :\'. gede Skøde solgte Areal nu betegnet saaledes: Matr.Nr.142~ Vesterø By og Sogn Hartkorn 2 3/4 Alb. og i ~~staaende Fuldmagt meddeler underskrevne Landsretssagfører J.Kammer Pedersen Frederikshavn herved Ministeriet for kulturelle Anlig~ender endeligt og ubetinget Skøde paa bemeldte Ejendom saaledes at Skødemodtagerne som Tillæg til Købesummen tilsvarer den Parcellen nu paalagte.rqift.~li~tige Gru~dstigning med Kr.Køberne respekterer Deklarat ~n o~ Stran~rredn1ng. Frederikshavn den lo.maj ~. Underskrevne bevidner h~rved at foranstaaende Under- skrift er ægte at Dateringen er rigtig og at Underskriveren er myndigl e;:. Ule 1aDi~laterleta approbation af 2'11Jf. 11'~ lir matr. 'W;. '11t~tV~ by ~ akyldsat for hartklrd td. ak. fdk. 2 1 /arø. 08 l1d ~ rlla tiencleydelse m.d - kr. 21i øre. 'ocannævnte ejendom er uncil!r løbe nummer ~øf. q pr. ftr'19" wrderet tb ejendomsværdi. la. 6.. '1q"D 1c'af ørululværil la. (1071 afll!ft~p1irti~grundstignmgol henhold til 58 lov om V1J'o _.. 'el 1w lpl'lll! ltamn af [aste ejendonune udør kl';'s f11) t.j«~ncjl <J.:r lvcrk<ls1 ldgør en landdendojn eher C8fa~ øoøelllie1 af ed sådan. er ikke i matrikten noteret som del af en samlet e)eddom. Kont.o 'f/qa HJPRRNCi h~ AMTSTtÆ. den 2 MAJ l!iz Parcellen var ved vurdenngen pr ansat til grundværdi under eet med lltndbrugaejendommell malr. nr.'"/ymn4-p. hv18 grundbeløb i henhold (il lov af iO om grundsli~gsskyld udgjorde kr. 5ttro. AfpttlbenpiDa. 2Y. nju. ' u' T.. 14".. i.la.3/. J'Z kr.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken.

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken. Matr. nr. ^ 6lg, 0g 79c, Erritsø by, Erritsø. Stempel kr. VC/ Akt: Skab!/ nr.?

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). S - & p. nr., ejerlav, sop: lo_cu, 22 e Ok sbøl (i København

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00 Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-02-1928 - Fredningsnævnet 28-06-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,

I bopæl; Charlottegaard, bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9, 1 2 ( i:1 6. JAN. 195 4 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mr. nr., ejerlav, sogn: 9 a Baldersbrønde

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n.

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n. 00376.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00 Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-02-1933 Kendelser Deklarationer

Læs mere