Nakke by, Rørvig sogn. Endeligt skøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nakke by, Rørvig sogn. Endeligt skøde."

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 20 cn af Stempel: -- kr.,5-6 øre (I København kvarter) Nakke by, Rørvig sogn. eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: ta T.1958 Købers Kreditors Anmelder: Akt: Skab J.nr. (udfyldes al dommerko bopæl: Nørrevol, K.,t Endeligt skøde. Dødsboet efter direktør hrlpetersen, endeligt overdrager herved til Jagtborgs Grundejerforening, vejarealet matr.nr. 2o cn af Nakke by, Rørvig sogn, der ikke er skyldsat for hartkorn, på følgende nærmere vilkår: 1. Arealet der omfatter vejene Koglevej, Gyvelvej samt den nordlige ende af Porsevej Ofra Mallemvdjen til Amtsplantagen) er forlængst overtaget af køberne. 2. Arealet består udelukkende af vejareal-og overdragelsen finder sted uden ansvar af nogen art for overdragerne. 3. henvises til ejendommens bald i tingbogen. Der påhviler ikke arealet pantegæld og med hensyn til servitutter, 4. For overdragelsen ydes intet vederlag, men af hensyn til beregning af stempel- og tinglysnings afgifter, erklærer parterne på tro og love, at arealets værdi i bendel og vandel, ikke overstiger kr. 5o,-. Da arealet som vejareal ikke er ansat til ejendomsskydl, påhviler der det ej heller afgiftspligtig grundstigning, men enhver nuværende eller kommende grund- Bestillingsformular c Jensen & Kjeldskov A/S, København _N_674 A A

2 stigning, er overdragerne uvedkommende. 5. Overdragerhe erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragen areal findes bkov l_eller fredskovpligtigt xxxxl område. 6. Omkostningerne ved nærværende skødes udfærdigelse og ekspedition samt stempling, tinglysning og eventuelle andre udgifter, er overdragerne uvedkommende og udredes fuldtud af erhververne. Københav;, den 18/ Som overdragere: Eksekutores testamenti i hr.pedersens bo. Vilhelm Leiferr Werner hristensen. Til vitterlighed om dateringens regitghed, underskrifternes samt underskrivernes myndighed: Per Fasting landsretssagfører Nørrevold 29, K. Som erhververe: Jagtborgs Grundejerforening. Thisted 11..Sørensen J.KWald, N=. Juul, sign. sign.. sign. sign. A.Schmidt. hed Københav4t, den 24/ , Forannævnte vejareal matr. nr. 29 en Nakke, Rørvig sogn er ikke vurdret..' Holbæk Amtstue, den 8. oktober El~~1~1~

3 Indført i Dagbogen for Nyk&bi%, SMIL Købstad og Dragsholm Birk den 4 n n Tinglyst. 8 U uk-r Skødet er endeligt Friis Yeiiiet e R4,-;4:igiteci bolcra:ites. købinii Genpartens Dommerkontoret, ly

4 / 2 3 NOV Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: ',N cuon,21ap,nakke by, Itrøvig sogn. (1 København Kvarter) -. eller (i de sønderjydske Lands-,,,,,,,,... Købers... dåe') '13d: Og 111."1' Bo.pk1:, bogen, Art. Nr., Ejerlav, Ar9d,ittP - Sogn. 11/ N G7Y Nr.V Akt: fu Skab a Dommerkontoret) Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): j(<12v)i-lee Sagfører, cand. jur. Nyk d)k)g Stempel: Kr. Øre. iervitutextrakt paa Bkøde af den 29.Marts 1946, fra bntreprenør N.Nielsen, Klitborg, Nykøbing sj. til Direktør hristian retersen, xassegaarden, Dronningmølle, paa Matr.Nr. 2ocn,2lap, Nakke By, hørvig sogn. Bestillings- Formular D 5. De af Naturfredningsnævnet for holbæk Amt fastsatte bestemmelser vedrørende bælgerens Arealer skal ogsaa være gældende for de her solgte Arealer og lyses som bervituter paa dem med raataleret for Naturfredningsnævnet for holbæk Amt saaledes: a) et bælte ' paa 25 ivieter fra. Amtsplan.cagens tikel skal bevares i dets nuværende Iilstand, saaledes at det ikke maa bebygges eller uxæerne fælles, udover hvad den forsvarligem forstm.ssige behandling nødvendiggør; b) De paa det samlede Areal iøvrigt vo ksende u:reeer af højde mindst 2 isåeter maa ikke fældes i videre.udstrækning, end bebyggelse og Vejanlæg:nødvendiggør, medmindre Nævnets Tilladelse i hver en-. kelt 'filfælde :indhentes, c) Ingen bygning maa være højere end een iitage og og StuegulVene deri ikke højere end 615 cm. over Terrænhøj den d) ingen rarcel maa være under 788 m2 k2000 4v.A1.) e) Der maa ikke bygges eller drives Virksomhed, der ved tiøg, eller ilde Lugt Itan virke generende for Naboerne.. bjheller maa Lossepladser der ved Lugt q.?;..',3ja_ud4**4: og Udseende er generende, uden Overdækning anbringes paa Arealet. f) Der maa 'ikke bygges indenfor et Bilte af-35 m. s. Bredde Nord for Nykøbing hørvig Landevej, regnet fra Vejmidte. g) Nævnet kan kræve, at Bebyggelse ikke paabegyndes, forinden Bygningstegninger og bebyggelsens Beliggenhed forud er godg-endt af Nævnet. Det bemærkes., at der i Forvejen ved Landevejen er paalagt varcellerne byggelinie. h) Der paalægges endvidere de her solgte Arealer den Servitut, at Dagrenovation fra de enkelte Husstande, der maatte blive oprettet paa Arealerne skal henkastes i tætluk kede Beholdere og Indholdet fjernes fra Grundene eller omhyggeligt nedgraves eller tildækkes. Dette lyses som Servitut paa de solgte Arealer med raataleret for Sælgeren og senere bjere åf hovedparcellerne Matr.Nr. 2oe og 21g, Nakke, og varceller derfra. 9. Vedligeholdelsespligten m.h.t. Mellemvi jen og de øvrige Veje, der ligger øst for det solgte Areals vestgæænse, paahviler alene Jensen & K)eldskov, AIS København. I

5 den til enhver Wid Værende :d:jer af det her solgte Areal og Parcelejere derfra, hvorimod Vedl lgeholdelsespligten paa den nye Vej fra hjortevænget til Mellemvejen deles lige mellem Sælger c, egi.54)ber og senere ijere. Dette lyses som Servitut paa de solgte Arealer med Paa-' taleret for Sælgeren og senere jere af iviatr.nr. 21g og Parceller derfra, og paa det tilbageværende Matr.Nr. 21g med Paataleret for..øberen og senere jere af Parcellen af 21g og Parceller derfra. De til enhver lid værende jere af de her solgte Å.realer og Parceller~fra har _tiet t4af færdes paa Mellemvejen udfor de solgte Arealer, samtpaa Vejen fra Hjortevænget til, Mellemvejen. Færdselsret til denne har tillige.jere af /testarealet 21g og Parceller derfra. Dette tinglyses som servitut paa det tilbageværende 44atr.Nr. 2oe og paat-den solgte og den tilbageværende Del afidatr.nr. 21g og med Paataleret for enhver berettet Lodsejer. 11. Der paalægges den her solgte Parcel af Matr.Nr. 21g,Nakke, den bervi t, at der, langs med Vestgrænsen ror den kun maa herses ;evende liegn. Dette lyses me,=:: som servitut paa Parcellen paa Parcellen af Matr.Nr. 21g med Paataleret for sælgeren og senere I!Jjere ar den resterende Del af Matr.Nr. 21g og Parceller derfra. Indfød i Dagbogen for Nykøbing Købstad og Dragsholm Birk NOV 19,46 Nr.~inglyst. i Tingbog Fol. Skab c,{. ir/

6 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr.Nr.,Elerlav,Sogn:20en, og 21ap København Kvarter) Nakke By, Rørv rag Sogn eller (I de sønderjydske Lands Købers dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Kreditors Bopæl: Akt: Skab Vi/Nr.6- (Udfyldes af Dommerkontoret) Gade og Hus Nr.: (hvor saadant lindes) Anmelderens NaVn og Bopæl (Kontor): Johannes Richter Sagfører, cand. jur. Nykøbing Si. Stempel : 2 Kr. 00 Øre. DEKLARATIOX,.. Undertegnede Direitør h r. Petersen, Kassegarden, Dronningmølle, paalægger herved de mig ifølge tinglyst 4dkomst tilhørende Udstykningsarealer Matr.Nr. 20 en og 21ap, 'Nakke BY. Rørvig Sogn, følgende Servituter 1. ne Parcellen/maa kun bebygges med Sommerhuse og tilhørende Udhuse. Der maa ikke paa Parcellerne haves Fabriksvirksomhed, Hotel, Pensionat, Restaurant eller Butikshandel, herunder fiandel fra Kiosk eller Iskagebod, og Parcellerne maa ejheller benyttes til' fælles Parkeringsplads eller Lejrblads. 2. Enhver Parcelejer er pligtig at være Medlem af "Jagtborgs Grundejerforening, og er underkastet de Vedtægter, der' til en,- Aver Tid lovligt er gældende for Foreningen. ( Enhver parcelejer er pligtig at afgive en 3 Meter dyb Jordstrimmel langs Grundfacaden til Vej, som Parcelejeren gennem Grundejerforeningen overtiger Vedligeholdelsen af. ) 4. parcellen maa kun regnes med levende. Hegn eller:med døde Hegn af ikke over 1.25 W: s Højde. BeSffilingS- Formular D Jensen & Kieldskov, AIS København.

7 5. Naar Udstykningsarealets samtlige Parceller er solgt, er Grundejerforeningen pligtig at tage Skøde paa Vejene og maa selv foretage det fornzdne i aa Henseende. IN» II... Disse Bestemmelser lyses som Servituter pa Matr.Nr. 2Ocn or 21ap. iakke By Rørvig Sogn, angaaende hvis Hartkorn og se..emu env s til Tingbladet. " 1z)a;att,lt,!~ ilkometer "Jagtborgs Grundejerforening" der er bemyndiget til i samtlige Parcelejeres Interesse at dispensere' i enkelte Tilfælde fra Reglen i 1.. Dronningemine, den 15.Dec.1946 hr, Petersen. og- Dragsholm Birk 2,tW 11 1',1--'. Nr. 38,7/0 Tinglyst. t i Tingbog to!. Skab A/ Nr. 7>i /aq Neergaard! Georg- Ulrich r. Geni:.,rf i'?..? - Dommerkontoret, Niølkir g S.

8 IrMtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: 25 kr. 00 øre Akt: Ska nr.g 71 (udfyldes af dommerkontoret) 2o e, 2o en Nakke by, Rørvig sogn. 1645* Anmelder: LRS. H. H. Poulsen Jernbanevel 3, Holbæk Linie Dekl. nr Deklaration. Kabler. Undertegnede ejere af de ud for mit/vore navne anførte mafrikulsnumre meddeler herved Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til af lade anbringe et højspændingskabel/lavspændingskabel i jorden på min/vor nedennævnte ejendomme således som vist på vedlagte plan samt fil uhindret adgang til enhver tid til at lade kablet efterse og vedligeholde. Jeg/vi er indforstået med at rette mig/os efter de begrænsninger i brugen af arealet under, over og omkring kablet, som lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver. Jeg/vi er endvidere indforstået med, at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablet, ikke må anbringes nærmere ved dette end 1 m målt i vandret retning, at der ikke må plantes træer over kablet og inden for en vandret afstand af 1 m fra det. For tilladelsen gælder løvrigt: at den ved kablets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen snarest istandsættes af selskabet eller ved deltes foranstaltning, at den i anledning af kablets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt fornødne fjernelse eller beskæring af træer og buske foretages af selskabet eller ved dettes foranstaltning, og at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes ejeren/ejerne en erstatning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd. Bestillingsformular w Jensen & Kjeldskov AIS, København NVE 21/

9 Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk. Selskabet lader deklarationen tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens folio i tingbogen. I tilfælde af udstykning afgøres det ved attest fra en landinspektør, hvorvidt den ved denne deklaration påtagne forpligtelse skal vedrøre den udstykkede parcel. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering. For denne tilladelse yder selskabet en gang for alle en erstatning på: 0 kr. pr. m jordkabel nedlagt i fri dyrket mark og have.

10 Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, postadresse Til vitterlighed 16/5-7 Mtr.nr.2oe,2 cn J. Østergård Nakke by Rørvig sogn B.Thisted Niels Juul H. Henriksen, A. Wisbom Sv. Garding INDFØRT i DAGE1OGEN FOR NYKØBING 3J. RETSiviWb 9 JULE Genpartens rigtighed bekræftes

11 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Na k k e by RO rvig sogn 20e 20a s ø -Ea) E E -o c L L 0 0) 4.4 ø -0 7:1 ec a_ c. 4-, 0) ) L IJ II formular Jensen & Kjeldsko y AIS I II I II S 20 N 674 A A

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken.

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken. Matr. nr. ^ 6lg, 0g 79c, Erritsø by, Erritsø. Stempel kr. VC/ Akt: Skab!/ nr.?

Læs mere

I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,

I bopæl; Charlottegaard, bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9, 1 2 ( i:1 6. JAN. 195 4 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mr. nr., ejerlav, sogn: 9 a Baldersbrønde

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). S - & p. nr., ejerlav, sop: lo_cu, 22 e Ok sbøl (i København

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, Den 1464 København K Telf.: 33 93 32 33 Fax: 33 93 31 90 lokal: 111, L _J 1. Stadskonduktørembedet 2. Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere