Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag."

Transkript

1 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 2829??????64 Vedtægt for Odby sø Landvindingslag. Hertil hører som bilag: l. Oversigtskort l: Fortegnelse over de interesserede arealer. 3. Fortegnelse over landvindingslagets anlæg og ejendomme.

2 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. Indholdsfortegnelse. SIDE l. Landvindingslagets oprettelse Landvindingslagets anlæg og ejendomme Landvindingslagets særlige rettigheder og forpligtelser Landvindingslagets formål. Anlæggenes drift og vedligeholdelse Landvindingslagets medlemmer Offentligt tilsyn Administration Generalforsamlingen Beslutninger på generalforsamlinger Bestyrelsen Regnskab og opkrævning af bidrag Midlertidig bestyrelse Ophævelse af landvindingslaget Tinglysning... 9

3 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 3 Landvindingslagets oprettelse. 1. Landvindingslaget er oprettet i henhold til landvindingsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 153 af 30. april 1953, ved landbrugsministerens resolution af.25. februar og ved kendelse af...8. juni af afvandingskommissionen for Thisted amt, hvorefter denne vedtægt er stadfæstet af afvandingskommissionen efter forhandling med Thisted amtsråd. Landvindingslagets værneting er retskreds nr... 75, Hassing - Refs herreder.... Landvindingslagets anlæg og ejendomme. 2. Landvindingslagets anlæg og ejendomme er vist på bilag l, og den nærmere udformning og beliggenhed er beskrevet i bilag Landvindingslagets særlige rettigheder og forpligtelser. Landvindingslaget har ret til nødvendig færdsel ad samtlige private fællesveje indenfor det afvandede område og i fornødent omfang ret til færdsel over de interesserede arealer mod godtgørelse af de skader, der herved eventuelt måtte opstå. Nuværende og fremtidige ejere af de i bilag 3 anførte matrikelnumre skal tåle de i samme bilag nævnte diger, terrænforhøjelser, kanaler, rørledninger og veje m. v. på deres ejendomme.

4 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger Landvindingslagets formål. Anlæggenes drift og vedligeholdelse. Landvindingslagets formål er at tilvejebringe og sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse af disse som helhed muliggøres. De under landvindingslaget hørende anlæg vedligeholdes med de i bilag 3 anførte dimensioner på landvindingslagets foranstaltning og bekostning. Til sikring af anlæggenes virken og beståen fastsættes følgende bestemmelser: Pumpeanlæg må kun benyttes efter deres formål og kun betjenes af de af landvindingslaget dertil antagne personer. Pumpernes virkningsgrad skal mindst kontrolleres hvert 5. år. Diger må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m. v. Husdyr må ikke græsse og færdsel uden for ramperne ikke ske uden særlig tilladelse fra landvindingslagets bestyrelse. Drænledninger eller grøfter må ikke anlægges nærmere end 5 m fra indvendig digefod. Rørledninger til kreaturvanding o..l skal føres over diget. Græs på digerne slås i fornødent omfang ved landvindingslagets foranstaltning. For at undgå beskadigelser af digerne ved muldvarpe og rotter m. v. har bestyrelsen ret til at lade disse dyr bekæmpe på de tilstødende lodder. I tilfælde af digebrud eller fare for digebrud har bestyrelsen ret til at tage jord og græstørv på de interesserede arealer mod erstatning for den derved forvoldte skade. Erstatningens størrelse fastsættes i mangel af forlig af 2 skønsmænd, hvoraf hver af parterne vælger een. De 2 skønsmænd kan evt. vælge en opmand. Terrænforhøjelser, der indgår som led i lagets anlæg, må ikke gennemskæres af grøfter, vandingssteder eller rørledninger, og terrænet må ikke sænkes ved afgravning. Dyrkningsretten på de pågældende arealer indskrænkes iøvrigt ikke; dog skal landvindingslaget have ret til i perioden l. november - l. marts at foretage de til vedligeholdelsen fornødne jordarbejder. Kanalerne oprenses normalt i april og juli måned. I tilfælde af særlig stærk grødevækst skal der foretages supplerende grødeskæringer. Oprensningsarbejdet udbydes normalt helt eller delvis i entreprise. Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der hvert 5. år foretages en hovedoprensning med uddybning indtil 20 cm under vedtægtsmæssig bund. De årlige oprensninger kan herefter udføres som grødeskæringer suppleret med eventuel fornøden oprensning af skred og reparation af sikringer. Såfremt der aflejres mere end IO cm slam 0.1. over den vedtægtsmæssige bund imellem hver hovedoprensning, skal perioderne mellem disse afkortes. Hovedoprensninger foretages som regel inden for perioden l. november - l. marts. Den oprensede fyld m. v. oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af kanalen og mindst l m fra kanten. Brugerne af de tilgrænsende lodder skal modtage fylden og inden 6 måneder efter oplægningen fjerne eller sprede den i et ikke over 5 cm tykt lag. Hvor kanalen følger en vej, oplægges fylden bort fra denne. Dog kan fylden, hvis den efter bestyrelsens skøn er egnet, spredes på private veje. Ved hovedoprensninger oplægges fylden evt. ensidigt. skiftevis til højre og venstre side af kanalen ved på hinanden følgende hovedoprensninger. Vandingssteder må ikke anlægges. Mekaniske kreaturvandingsanlæg må anbringes i kanalerne, med mindre

5 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. s de efter bestyrelsens eller tilsynets skøn hindrer oprensningerne eller vandets frie løb. Broer og overkørsler må ikke ændres, og nye ikke bygges uden tilladelse fra landvindingslagets bestyrelse. De må ikke udføres med mindre vandslug, højde eller rørdimension end angivet i bilag 3. Røroverkørsler lægges med bunden 1/10 rørdiameter, dog mindst 10 cm, under vedtægtsmæssig bund. Vedligeholdelsen af broer og overkørsler påhviler de respektive ejere. Rørledninger og brønde oprenses for eventuelt tilskyllet materiale samtidig med kanalernes oprensning. Ved omlægning eller nyanlæg af drænledninger m. v. skal disse tilsluttes i en rensebrønd. Nye rensebrønde på rørledningerne udføres med samme dimension og dybde som nærmeste, nedenfor liggende brønd, og må kun anbringes efter bestyrelsens tilladelse. Ved tilslutninger af åbne grøfter kan bestyrelsen forlange sandfang, såfremt det skønnes nødvendigt. Landvlndingslagets veje vedligeholdes i et sådant omfang, at den for udnyttelsen af arealerne nødvendige færdsel med landbrugsmaskiner kan finde sted. Ved vejgrøfterne forholdes som ovenfor angivet ved kanalerne - dog sker oprensning kun, når det efter bestyrelsens skøn er påkrævet af hensyn til vejens afvanding. Diverse bestemmelser. Landvindingslaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at foretage opgravninger i diger, banketter, terrænforhøjelser og markveje eller foretage påfyldninger i kanaler og vejgrøfter. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. Ved løsdrift skal lodsejerne for egen regning anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn mindst 1,0 m fra kanalkant og 0,5 m fra indvendig digefod eller grøftekant. Bygninger må ikke opføres og træer eller buske ikke plantes kanalkant eller rørledningsmidte nærmere end 5 m uden tilladelse fra bestyrelsen, hvis afgørelse derom kan indankes for amtsrådet. Afledning af spildevand til lagets anlæg må kun finde sted med tilladelse fra en vandløbsret efter forhandling med landvindingslagets bestyrelse. Hvis et medlem ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til anlæggenes almindelige vedligeholdelse, eller hvis et medlem ikke efter pålæg udbedrer skader, som han er ansvarlig for, er landvindingslagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Udgifterne ved vedligeholdelsen og udgifterne ved udbedringen af skade på landvindingslagets anlæg, herunder tilsyn og kontrol med disse arbejder, kan opkræves på samme måde som ordinære bidrag til landvindingslaget. For så vidt angår tilgrænsende lodsejere forholdes i overensstemmelse med 102 i vandløbs loven (lov nr. 214 af Il. april 1949), idet landvindingslagets anlæg ligestilles med amtsvandløb.

6 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 6 Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt om anlæggenes benyttelse m. v. kan i henhold til landvindingslovens 12 forfølges som politisager og straffes med bøder til statskassen, for så vidt højere straf efter lovgivningen ikke er forskyldt. Påtaleret tilkommer bestyrelsen, amtsrådet eller landbrugsministeriet. Landvindingslagets medlemmer. 5. Medlemmer af landvindingslaget er de ejendomme, som er opført på den til vedtægten hørende fortegnelse over de interesserede ejendomme (bilag 2). Heri er der for hver enkelt ejendom anført matrikelnummeret, det interesserede geometriske areal og det partantal, i forhold til hvilket ejendommen bidrager til landvindingslagets udgifter. Endvidere er anført det samlede geometriske areal og det samlede partantal for hele landvindingslaget, alt i overensstemmelse med bilag l, som er matrikelkortkopi med påførte grænser og interessetakster. Fortegnelsen med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingslagets interessenter og hjemmel for deres forpligtelser. Ved udstykning af en ejendom, hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til landvindingslaget, fordeles bidragspligten på de udlagte parceller i forhold til deres interesse i landvindingslaget. Fordelingen foretages af amtsrådet efter indstilling fra lagets bestyrelse og iøvrigt i overensstemmelse med vandløbslovens 99. Er en parcelejer utilfreds med en foretagen bidragsfordeling, kan han inden 4 uger efter, at denne er ham meddelt, indbringe spørgsmålet for en landvæsenskommission. Det påhviler parcelejeren selv at give bestyrelsen meddelelse om udstykningen. Ved bebyggelse af interesserede arealer forhøjes disses bidrag i forhold til den derved forøgede interesse i landvindingslaget. Forhøjelsen sker på samme måde som bidragsfordeling ved udstykning. Offentligt tilsyn. 6. Landvindingslaget henhører under Thisted amtsråds tilsyn. Amtsrådet udmelder 2 medlemmer af landvindingslagets bestyrelse, jvfr. 10, samt en revisor til revision af landvindingslagets regnskab og en tilsynsførende for vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg. Tilsynet kan efter eget skøn pålægge bestyrelsen at udføre nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for landvindingslagets regning og opkræve udgiften hos landvindingslagets medlemmer efter partfordelingen i den eller de næstfølgende terminer. Amtsrådet fastsætter honorar, dagpenge og befordringsgodtgørelse for den tilsynsførende, revisoren og de af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlemmer og bestemmer, for hvilket åremål de skal virke. Administration. 7. Indenfor landvindingslaget selv styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg og udadtil

7 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 7 repræsenterer landvindingslaget. Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg skal ikke indskrænkes til at bevare de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse, så at de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt. Såfremt der sker maskinskade, digebrud eller anden skade på landvindingslagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. Spørgsmål om køb og salg af arealer m. v. til brug ved landvindingslagets drift kan afgøres ved en eenstemmig beslutning af bestyrelsen. Hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse. Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. 9, på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. 8, kan der træffes bestemmelser om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af amtsrådet. Når amtsrådets godkendelse er indhentet, foranlediger bestyrelsen vedtægtsændringen tinglyst. Amtsrådet kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmålet om ændringen for en landvæsenskommission, og enhver interesseret lodsejer kan selv indbringe sagen for en landvæsenskommission. Generalforsamlingen. 8. Generalforsamlingen omfatter samtlige landvindingslagets medlemmer. I hvert års oktober rmåned afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsorden skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget for det kommende år og valg af bestyrelsesmedlem og stedfortræder. Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en tidligere generalforsamling vedtaget måde. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 7 dages varsel ved anbefalet brev til hvert medlem. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmeantal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Beslutninger på generalforsamlinger. 9. Ved beslutninger har hvert medlem een personlig stemme samt en stemme for hver fulde 300 parter. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal. Dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten uden landvæsenskommision og om ophævelse af landvindingslaget

8 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 8 en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jfr. 7 og 13. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Dog har medlemmerne ret til at afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af landvindingslaget eller hans bruger eller bestyrer, men ingen kan møde med mere end 3 fuldmagter. Bestyrelsen. 10. Landvindingslagets bestyrelse har 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af amtsrådet, og 3 for 3 år ad gangen af generalforsamlingen. For de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges desuden personlige stedfortrædere. Hvert ar afgår efter tur eet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt vedkommende stedfortræder. Afgangen de 2 første år afgøres ved lodtrækning. Genvalg er tilladt. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for eventuelle dagpenge og befordringsgodtgørelser for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. Alle landvindingslagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse, alder eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i een periode efter udløbet af hver tjenesteperiode. I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder. Regnskab og opkrævning af bidrag. 11. Landvindingslagets regnskabs år løber fra l. april til 31. marts. Inden 1. september skal bestyrelsen fremsende det pr. 31. marts afsluttede regnskab med statusopgørelse til revisoren, som tilbagesender det inden 1. oktober. Inden 1. november indsender bestyrelsen regnskabet og udgiftbudgettet for det kommende år med beretning om den ordinære generalforsamling til amtsrådet til endelig godkendelse af regnskabet. Udgiftsbudgettet bør omfatte: l) Renter og afdrag på lån 2) driftsudgifter 3) amortiserings- eller henlæggelses bidrag samt 4) særlige bidrag jfr. 3 og 4. Amtsrådet træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for tidligere år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos medlemmerne i det kommende regnskabsår. Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke.

9 _ Landbrugsministeriets genpartpapir til brug for landvæsensretter og afvandingskommissioner ved udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 9 Medlemmernes bidrag til landvindingslaget opkræves af amtsstuen og udbetales til bestyrelsen i juli og december måned. Amtsrådets udgifter vedrørende landvindingslaget i det forløbne halvår refunderes amtsrådet af landvindingslagets bestyrelse efter regning. For opkrævning af medlemmernes bidrag til landvindingslaget haves samme fortrinsret som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter. 12. Midlertidig bestyrelse. I tilfælde af strid mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de at generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv; men de skal virke til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 personer, der ikke behøver at være medlemmer af landvindingslaget. Amtsrådet bestemmer, hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af landvindingslaget. Uoverensstemmelser mellem amtsrådet og landvindingslagets bestyrelse eller generalforsamling indankes for landbrugsministeriet, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Ophævelse af landvindingslaget. 13. Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet midlertidig valgt bestyrelse beslutter landvindingslagets ophævelse, skal spørgsmålet herom forelægges landbrugsministeren, og hvis denne tiltræder ophævelsen, skal sagen indbringes for en landvæsenskommission, der rekvireres af bestyrelsen. Hvis landvæsenskommissionen - og efter eventuel appel overlandvæsenskommissionen - beslutter, at ophævelsen skal fremmes, gennemføres likvidationen af bestyrelsen. Samtlige medlemmer af landvindingslaget hæfter i forhold til partantal for alle lagets forpligtelser. 14. Tinglysning. Denne vedtægt tinglyses som servitutstiftende på alle de af landvindingslagets anlæg berørte ejendomme, jfr. 2-3 og bilag 3, og som forhæftelse på alle de i 5 og bilag 2 anførte bidragspligtige ejendomme med prioritet forud for tidligere forhæftelser af privatretslig oprindelse. Påtaleberettiget med hensyn til de servitutsmæssige byrder er landvindingslagets bestyrelse, amtsrådet eller landbrugsministeriet. I tilfælde af landvindingslagets ophævelse vil noteringen i tingbogen være at slette på amtsrådets begæring, når bestyrelsen overfor amtsrådet dokumenterer, at landvindingslaget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser. Denne vedtægt er stadfæstet af afvandingskommissionen for Thisted amt. Thisted, den 3. aug. 1964

10 Indført l dagbogen for retten l Vestervig, d.????????64 LYST tingbog Odby 18,25,94,b 1 43,53,63,34,91,33,85,37,S akt. skab G158Onr. 17,24,22,16,62,2,98,31, gebyr: 84 i Till.37,99,116,131, b. øre 10, Serup 269.» J) 14». 14 3» -» stpl.,. J) lalt 3 kr. - øre Tre kroner - øre Ad. lnr. 21 bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen til hører dyrlæge Erik Engberg, Vildbjerg, i h. t. skøde lyst den 7/ ~ Tillæg til 4, vedtaget på generalforsamling d. 26 okt.1993: "Landvindingslaget forpligtiger sig til at vedligeholde høfderne i god og forsvarlig stand og til at ændre dem eller fjerne dem, dersom der viser sig uforudsete, skadelige. virkninger som følge af høfdernes tilstedeværelse, eller dersom de forfalder og ikke straks genetableres. Der må ikke uden Kystinspektoratets tilladelse foretages udvidelse af eller ændringer af høfderne. 1T Høfderne er opbygget af betonblokke 60 x 60 x 120 cm anbragt i forlængelse af hinanden ud fra diget i en længde af ca. 13 m og med en indbyrdes afstand på m. Høfdernes placering fremgår af vedhæftede rids.... INDFØRT I DAGBOGEN RETTEN I STRUER Lysningsbegæring og udskr. af Ringkjøbing amtsråds teknik- og miljøudvalgs vedtagelse af nærv. tillæg forevist. Jane Jensen ass.

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Forslag til reviderede vedtægter

Forslag til reviderede vedtægter 1 Forslag til reviderede vedtægter F O R D I G E O G K Y S T S I K R I N G S L A G E T M A R I E N L Y S T I H E L S I N G Ø R K O M M U N E 2014 (godkendt på den ordinære generalforsamling den 1. december

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG

LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG Rev. 29. maj 2015 Generelle bemærkninger Tove Callesen ønsker at dagsordenen for

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag Under henvisning til Skatteministeriets skrivelse af 22. december 1999, j. nr. 5.99-511-105, pålignes tinglysningsafgift 1.400,00 kr., idet heromhandlede vedtægt er etableret for at sikre den offentlige

Læs mere

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG ODSHERRED KOMMUNE NOVEMBER 2016 VERSION 1 2 Vedtægt for Hovvig Afvandingslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Bidragsfordeling...

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG ODSHERRED KOMMUNE OKTOBER 2015 VERSION 2 2 Vedtægt for Rørvig Digelag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets opgave... 4 Anlæggets brug...

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG Bilag 6 til KMU dagsordenspunkt 13 Blå, fede typer: Ændringer i forhold til forslag fremlagt ved borgermøde den 7. januar 2016 Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG ODSHERRED KOMMUNE SEPTEMBER 2016 VERSION 2 2 Vedtægt for Dybesø Kystbeskyttelseslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016

FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016 FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR EGENSE NORD DIGE LAG BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016 EFTERFØLGENDE SENDT TIL KOMMUNEN FOR GODKENDELSE OG TINGLYSNING Indholdsfortegnelse: Side.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/ Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/ Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/32286 ---- Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn VEDTÆGTER FOR SOLVÆNGETS PUMPELAG AF 2017 Oprettet i henhold til Vandløbsreguleringsloven 38 (lovbekendtgørelse

Læs mere