Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag."

Transkript

1 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 2829??????64 Vedtægt for Odby sø Landvindingslag. Hertil hører som bilag: l. Oversigtskort l: Fortegnelse over de interesserede arealer. 3. Fortegnelse over landvindingslagets anlæg og ejendomme.

2 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. Indholdsfortegnelse. SIDE l. Landvindingslagets oprettelse Landvindingslagets anlæg og ejendomme Landvindingslagets særlige rettigheder og forpligtelser Landvindingslagets formål. Anlæggenes drift og vedligeholdelse Landvindingslagets medlemmer Offentligt tilsyn Administration Generalforsamlingen Beslutninger på generalforsamlinger Bestyrelsen Regnskab og opkrævning af bidrag Midlertidig bestyrelse Ophævelse af landvindingslaget Tinglysning... 9

3 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 3 Landvindingslagets oprettelse. 1. Landvindingslaget er oprettet i henhold til landvindingsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 153 af 30. april 1953, ved landbrugsministerens resolution af.25. februar og ved kendelse af...8. juni af afvandingskommissionen for Thisted amt, hvorefter denne vedtægt er stadfæstet af afvandingskommissionen efter forhandling med Thisted amtsråd. Landvindingslagets værneting er retskreds nr... 75, Hassing - Refs herreder.... Landvindingslagets anlæg og ejendomme. 2. Landvindingslagets anlæg og ejendomme er vist på bilag l, og den nærmere udformning og beliggenhed er beskrevet i bilag Landvindingslagets særlige rettigheder og forpligtelser. Landvindingslaget har ret til nødvendig færdsel ad samtlige private fællesveje indenfor det afvandede område og i fornødent omfang ret til færdsel over de interesserede arealer mod godtgørelse af de skader, der herved eventuelt måtte opstå. Nuværende og fremtidige ejere af de i bilag 3 anførte matrikelnumre skal tåle de i samme bilag nævnte diger, terrænforhøjelser, kanaler, rørledninger og veje m. v. på deres ejendomme.

4 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger Landvindingslagets formål. Anlæggenes drift og vedligeholdelse. Landvindingslagets formål er at tilvejebringe og sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse af disse som helhed muliggøres. De under landvindingslaget hørende anlæg vedligeholdes med de i bilag 3 anførte dimensioner på landvindingslagets foranstaltning og bekostning. Til sikring af anlæggenes virken og beståen fastsættes følgende bestemmelser: Pumpeanlæg må kun benyttes efter deres formål og kun betjenes af de af landvindingslaget dertil antagne personer. Pumpernes virkningsgrad skal mindst kontrolleres hvert 5. år. Diger må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m. v. Husdyr må ikke græsse og færdsel uden for ramperne ikke ske uden særlig tilladelse fra landvindingslagets bestyrelse. Drænledninger eller grøfter må ikke anlægges nærmere end 5 m fra indvendig digefod. Rørledninger til kreaturvanding o..l skal føres over diget. Græs på digerne slås i fornødent omfang ved landvindingslagets foranstaltning. For at undgå beskadigelser af digerne ved muldvarpe og rotter m. v. har bestyrelsen ret til at lade disse dyr bekæmpe på de tilstødende lodder. I tilfælde af digebrud eller fare for digebrud har bestyrelsen ret til at tage jord og græstørv på de interesserede arealer mod erstatning for den derved forvoldte skade. Erstatningens størrelse fastsættes i mangel af forlig af 2 skønsmænd, hvoraf hver af parterne vælger een. De 2 skønsmænd kan evt. vælge en opmand. Terrænforhøjelser, der indgår som led i lagets anlæg, må ikke gennemskæres af grøfter, vandingssteder eller rørledninger, og terrænet må ikke sænkes ved afgravning. Dyrkningsretten på de pågældende arealer indskrænkes iøvrigt ikke; dog skal landvindingslaget have ret til i perioden l. november - l. marts at foretage de til vedligeholdelsen fornødne jordarbejder. Kanalerne oprenses normalt i april og juli måned. I tilfælde af særlig stærk grødevækst skal der foretages supplerende grødeskæringer. Oprensningsarbejdet udbydes normalt helt eller delvis i entreprise. Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der hvert 5. år foretages en hovedoprensning med uddybning indtil 20 cm under vedtægtsmæssig bund. De årlige oprensninger kan herefter udføres som grødeskæringer suppleret med eventuel fornøden oprensning af skred og reparation af sikringer. Såfremt der aflejres mere end IO cm slam 0.1. over den vedtægtsmæssige bund imellem hver hovedoprensning, skal perioderne mellem disse afkortes. Hovedoprensninger foretages som regel inden for perioden l. november - l. marts. Den oprensede fyld m. v. oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af kanalen og mindst l m fra kanten. Brugerne af de tilgrænsende lodder skal modtage fylden og inden 6 måneder efter oplægningen fjerne eller sprede den i et ikke over 5 cm tykt lag. Hvor kanalen følger en vej, oplægges fylden bort fra denne. Dog kan fylden, hvis den efter bestyrelsens skøn er egnet, spredes på private veje. Ved hovedoprensninger oplægges fylden evt. ensidigt. skiftevis til højre og venstre side af kanalen ved på hinanden følgende hovedoprensninger. Vandingssteder må ikke anlægges. Mekaniske kreaturvandingsanlæg må anbringes i kanalerne, med mindre

5 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. s de efter bestyrelsens eller tilsynets skøn hindrer oprensningerne eller vandets frie løb. Broer og overkørsler må ikke ændres, og nye ikke bygges uden tilladelse fra landvindingslagets bestyrelse. De må ikke udføres med mindre vandslug, højde eller rørdimension end angivet i bilag 3. Røroverkørsler lægges med bunden 1/10 rørdiameter, dog mindst 10 cm, under vedtægtsmæssig bund. Vedligeholdelsen af broer og overkørsler påhviler de respektive ejere. Rørledninger og brønde oprenses for eventuelt tilskyllet materiale samtidig med kanalernes oprensning. Ved omlægning eller nyanlæg af drænledninger m. v. skal disse tilsluttes i en rensebrønd. Nye rensebrønde på rørledningerne udføres med samme dimension og dybde som nærmeste, nedenfor liggende brønd, og må kun anbringes efter bestyrelsens tilladelse. Ved tilslutninger af åbne grøfter kan bestyrelsen forlange sandfang, såfremt det skønnes nødvendigt. Landvlndingslagets veje vedligeholdes i et sådant omfang, at den for udnyttelsen af arealerne nødvendige færdsel med landbrugsmaskiner kan finde sted. Ved vejgrøfterne forholdes som ovenfor angivet ved kanalerne - dog sker oprensning kun, når det efter bestyrelsens skøn er påkrævet af hensyn til vejens afvanding. Diverse bestemmelser. Landvindingslaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtet til ikke at foretage opgravninger i diger, banketter, terrænforhøjelser og markveje eller foretage påfyldninger i kanaler og vejgrøfter. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. Ved løsdrift skal lodsejerne for egen regning anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn mindst 1,0 m fra kanalkant og 0,5 m fra indvendig digefod eller grøftekant. Bygninger må ikke opføres og træer eller buske ikke plantes kanalkant eller rørledningsmidte nærmere end 5 m uden tilladelse fra bestyrelsen, hvis afgørelse derom kan indankes for amtsrådet. Afledning af spildevand til lagets anlæg må kun finde sted med tilladelse fra en vandløbsret efter forhandling med landvindingslagets bestyrelse. Hvis et medlem ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til anlæggenes almindelige vedligeholdelse, eller hvis et medlem ikke efter pålæg udbedrer skader, som han er ansvarlig for, er landvindingslagets bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Udgifterne ved vedligeholdelsen og udgifterne ved udbedringen af skade på landvindingslagets anlæg, herunder tilsyn og kontrol med disse arbejder, kan opkræves på samme måde som ordinære bidrag til landvindingslaget. For så vidt angår tilgrænsende lodsejere forholdes i overensstemmelse med 102 i vandløbs loven (lov nr. 214 af Il. april 1949), idet landvindingslagets anlæg ligestilles med amtsvandløb.

6 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 6 Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt om anlæggenes benyttelse m. v. kan i henhold til landvindingslovens 12 forfølges som politisager og straffes med bøder til statskassen, for så vidt højere straf efter lovgivningen ikke er forskyldt. Påtaleret tilkommer bestyrelsen, amtsrådet eller landbrugsministeriet. Landvindingslagets medlemmer. 5. Medlemmer af landvindingslaget er de ejendomme, som er opført på den til vedtægten hørende fortegnelse over de interesserede ejendomme (bilag 2). Heri er der for hver enkelt ejendom anført matrikelnummeret, det interesserede geometriske areal og det partantal, i forhold til hvilket ejendommen bidrager til landvindingslagets udgifter. Endvidere er anført det samlede geometriske areal og det samlede partantal for hele landvindingslaget, alt i overensstemmelse med bilag l, som er matrikelkortkopi med påførte grænser og interessetakster. Fortegnelsen med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingslagets interessenter og hjemmel for deres forpligtelser. Ved udstykning af en ejendom, hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til landvindingslaget, fordeles bidragspligten på de udlagte parceller i forhold til deres interesse i landvindingslaget. Fordelingen foretages af amtsrådet efter indstilling fra lagets bestyrelse og iøvrigt i overensstemmelse med vandløbslovens 99. Er en parcelejer utilfreds med en foretagen bidragsfordeling, kan han inden 4 uger efter, at denne er ham meddelt, indbringe spørgsmålet for en landvæsenskommission. Det påhviler parcelejeren selv at give bestyrelsen meddelelse om udstykningen. Ved bebyggelse af interesserede arealer forhøjes disses bidrag i forhold til den derved forøgede interesse i landvindingslaget. Forhøjelsen sker på samme måde som bidragsfordeling ved udstykning. Offentligt tilsyn. 6. Landvindingslaget henhører under Thisted amtsråds tilsyn. Amtsrådet udmelder 2 medlemmer af landvindingslagets bestyrelse, jvfr. 10, samt en revisor til revision af landvindingslagets regnskab og en tilsynsførende for vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg. Tilsynet kan efter eget skøn pålægge bestyrelsen at udføre nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for landvindingslagets regning og opkræve udgiften hos landvindingslagets medlemmer efter partfordelingen i den eller de næstfølgende terminer. Amtsrådet fastsætter honorar, dagpenge og befordringsgodtgørelse for den tilsynsførende, revisoren og de af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlemmer og bestemmer, for hvilket åremål de skal virke. Administration. 7. Indenfor landvindingslaget selv styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg og udadtil

7 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 7 repræsenterer landvindingslaget. Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg skal ikke indskrænkes til at bevare de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse, så at de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt. Såfremt der sker maskinskade, digebrud eller anden skade på landvindingslagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. Spørgsmål om køb og salg af arealer m. v. til brug ved landvindingslagets drift kan afgøres ved en eenstemmig beslutning af bestyrelsen. Hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse. Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. 9, på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. 8, kan der træffes bestemmelser om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af amtsrådet. Når amtsrådets godkendelse er indhentet, foranlediger bestyrelsen vedtægtsændringen tinglyst. Amtsrådet kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmålet om ændringen for en landvæsenskommission, og enhver interesseret lodsejer kan selv indbringe sagen for en landvæsenskommission. Generalforsamlingen. 8. Generalforsamlingen omfatter samtlige landvindingslagets medlemmer. I hvert års oktober rmåned afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsorden skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget for det kommende år og valg af bestyrelsesmedlem og stedfortræder. Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en tidligere generalforsamling vedtaget måde. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 7 dages varsel ved anbefalet brev til hvert medlem. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmeantal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Beslutninger på generalforsamlinger. 9. Ved beslutninger har hvert medlem een personlig stemme samt en stemme for hver fulde 300 parter. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal. Dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten uden landvæsenskommision og om ophævelse af landvindingslaget

8 udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 8 en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jfr. 7 og 13. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Dog har medlemmerne ret til at afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af landvindingslaget eller hans bruger eller bestyrer, men ingen kan møde med mere end 3 fuldmagter. Bestyrelsen. 10. Landvindingslagets bestyrelse har 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af amtsrådet, og 3 for 3 år ad gangen af generalforsamlingen. For de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges desuden personlige stedfortrædere. Hvert ar afgår efter tur eet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt vedkommende stedfortræder. Afgangen de 2 første år afgøres ved lodtrækning. Genvalg er tilladt. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for eventuelle dagpenge og befordringsgodtgørelser for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. Alle landvindingslagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse, alder eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i een periode efter udløbet af hver tjenesteperiode. I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder. Regnskab og opkrævning af bidrag. 11. Landvindingslagets regnskabs år løber fra l. april til 31. marts. Inden 1. september skal bestyrelsen fremsende det pr. 31. marts afsluttede regnskab med statusopgørelse til revisoren, som tilbagesender det inden 1. oktober. Inden 1. november indsender bestyrelsen regnskabet og udgiftbudgettet for det kommende år med beretning om den ordinære generalforsamling til amtsrådet til endelig godkendelse af regnskabet. Udgiftsbudgettet bør omfatte: l) Renter og afdrag på lån 2) driftsudgifter 3) amortiserings- eller henlæggelses bidrag samt 4) særlige bidrag jfr. 3 og 4. Amtsrådet træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for tidligere år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos medlemmerne i det kommende regnskabsår. Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke.

9 _ Landbrugsministeriets genpartpapir til brug for landvæsensretter og afvandingskommissioner ved udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 9 Medlemmernes bidrag til landvindingslaget opkræves af amtsstuen og udbetales til bestyrelsen i juli og december måned. Amtsrådets udgifter vedrørende landvindingslaget i det forløbne halvår refunderes amtsrådet af landvindingslagets bestyrelse efter regning. For opkrævning af medlemmernes bidrag til landvindingslaget haves samme fortrinsret som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter. 12. Midlertidig bestyrelse. I tilfælde af strid mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de at generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv; men de skal virke til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 personer, der ikke behøver at være medlemmer af landvindingslaget. Amtsrådet bestemmer, hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af landvindingslaget. Uoverensstemmelser mellem amtsrådet og landvindingslagets bestyrelse eller generalforsamling indankes for landbrugsministeriet, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Ophævelse af landvindingslaget. 13. Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet midlertidig valgt bestyrelse beslutter landvindingslagets ophævelse, skal spørgsmålet herom forelægges landbrugsministeren, og hvis denne tiltræder ophævelsen, skal sagen indbringes for en landvæsenskommission, der rekvireres af bestyrelsen. Hvis landvæsenskommissionen - og efter eventuel appel overlandvæsenskommissionen - beslutter, at ophævelsen skal fremmes, gennemføres likvidationen af bestyrelsen. Samtlige medlemmer af landvindingslaget hæfter i forhold til partantal for alle lagets forpligtelser. 14. Tinglysning. Denne vedtægt tinglyses som servitutstiftende på alle de af landvindingslagets anlæg berørte ejendomme, jfr. 2-3 og bilag 3, og som forhæftelse på alle de i 5 og bilag 2 anførte bidragspligtige ejendomme med prioritet forud for tidligere forhæftelser af privatretslig oprindelse. Påtaleberettiget med hensyn til de servitutsmæssige byrder er landvindingslagets bestyrelse, amtsrådet eller landbrugsministeriet. I tilfælde af landvindingslagets ophævelse vil noteringen i tingbogen være at slette på amtsrådets begæring, når bestyrelsen overfor amtsrådet dokumenterer, at landvindingslaget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser. Denne vedtægt er stadfæstet af afvandingskommissionen for Thisted amt. Thisted, den 3. aug. 1964

10 Indført l dagbogen for retten l Vestervig, d.????????64 LYST tingbog Odby 18,25,94,b 1 43,53,63,34,91,33,85,37,S akt. skab G158Onr. 17,24,22,16,62,2,98,31, gebyr: 84 i Till.37,99,116,131, b. øre 10, Serup 269.» J) 14». 14 3» -» stpl.,. J) lalt 3 kr. - øre Tre kroner - øre Ad. lnr. 21 bemærkes, at ejendommen ifølge tingbogen til hører dyrlæge Erik Engberg, Vildbjerg, i h. t. skøde lyst den 7/ ~ Tillæg til 4, vedtaget på generalforsamling d. 26 okt.1993: "Landvindingslaget forpligtiger sig til at vedligeholde høfderne i god og forsvarlig stand og til at ændre dem eller fjerne dem, dersom der viser sig uforudsete, skadelige. virkninger som følge af høfdernes tilstedeværelse, eller dersom de forfalder og ikke straks genetableres. Der må ikke uden Kystinspektoratets tilladelse foretages udvidelse af eller ændringer af høfderne. 1T Høfderne er opbygget af betonblokke 60 x 60 x 120 cm anbragt i forlængelse af hinanden ud fra diget i en længde af ca. 13 m og med en indbyrdes afstand på m. Høfdernes placering fremgår af vedhæftede rids.... INDFØRT I DAGBOGEN RETTEN I STRUER Lysningsbegæring og udskr. af Ringkjøbing amtsråds teknik- og miljøudvalgs vedtagelse af nærv. tillæg forevist. Jane Jensen ass.

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 HJEMSTED... 3 3 EJERFORENINGENS OMRÅDE... 3 4 FORMÅL... 4 5 GRUNDEJERFORENING... 4 6 MEDLEMSKAB... 5 7 FORDELINGSTAL...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere