Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM SR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR"

Transkript

1 - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM SR om opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for et solcelleanlæg, at udgifter, dels til ingeniørberegninger af bæreevnen på det tag, hvor anlægget skulle placeres, og dels til sikring af taget mod indtrængende vand i forbindelse med installationen (tømrerarbejde) ikke kunne medregnes i afskrivningsgrundlaget for solcelleanlægget. Ligningslovens 8 P, stk. 5 hjemlede i bestemmelsens udformning frem til 19. november 2012 mulighed for at vælge at anse solcelleanlæg i form af de såkaldte husstandsanlæg som erhvervsmæssigt anvendte aktiver, uanset at solcelleanlægget i første række var beregnet til forsyning af ejerens private bolig. De atypiske og meget gunstige regler blev vedtaget i 2010 med det erklærede formål at forbedre og forenkle vilkårene for fysiske personer, der investerer i vedvarende energianlæg. Kombinationen af de gunstige skatteregler, de lukrative regler om nettoafregning af den producerede el på årsbasis og det senere gennemførte investeringsvindue i form af forhøjet afskrivningsgrundlag ved nyanskaffelser gav da også grundlag for en meget omfattende udbygning i solcellesektoren. Reglerne fra 2010 var møntet på og skulle sikre, at det kun var husholdningerne, der fik glæde af ordningen. Netop husholdningernes interesse skulle siden vise sig at blive enorm. Ifølge Energinet.dk købte således mere end danskere et solcelleanlæg i 2012.

2 - 2 Husholdningernes store interesse for en ordning, der siden er blevet betegnet som et hul i loven, affødte i efteråret 2012 en stramning af ligningslovens 8 P, jf. lov nr af 23/ Med virkning for husstandsanlæg anskaffet fra 20/ og fremefter er det således ikke længere muligt at anse et husstandsanlæg for erhvervsmæssigt benyttet. Endvidere bortfaldt adgangen til nettoafregning på årsbasis for nye anlæg, og for disse anlæg er det således kun muligt at nettoafregne på timebasis. De ændrede regler fik dog uventede, væsentlige konsekvenser og affødte behov for nye lovændringer samt uddeling af en næse til Klima-, Energi- og Bygningsministeren. Udviklingen er foreløbigt kulmineret med statsrevisorernes gennemgang af lovforberedelsen i, hvad der betegnes som solcellesagen. Sideløbende hermed står regelgrundlaget for solcelleanlæg anskaffet i perioden / som udgangspunkt intakt. Regelgrundlaget er dog ikke helt ukompliceret, og de første sager om den nærmere forståelse af dette regelsæt ser nu ud til at være på vej; således også sagen afgjort ved Skatterådets bindende svar ref. i SKM SR. Sagen ref. i SKM SR drejer sig om, hvorvidt nærmere angivne ekstraudgifter i forbindelse med montering af et husstandsanlæg kunne henregnes til afskrivningsgrundlaget for et solcelleanlæg, som ejeren havde besluttet at behandle efter ligningslovens 8 P, stk. 5. Praksis om opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for et driftsmiddel omfattet af afskrivningsloven er relativt sparsom, se herved tillige TfS 2007, 867 H vedrørende afgrænsningen af den dagældende ligningslovs 8 J, hvor Højesteret konstaterede, at Udtrykket Udgifter, der må anses for tillæg til en købesum... for et aktiv i 8 J, stk. 3, skal efter forarbejderne forstås i overensstemmelse med hidtidig praksis. Det må antages, at der herved sigtes til praksis vedrørende opgørelse af anskaffelsessummen for et aktiv efter ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven eller afskrivningsloven. Denne praksis har i et vist omfang udviklet sig forskelligt fra område til område. For så vidt angår udgifter til advokat og revisor er praksis sparsom, men der er dog fast praksis for, at udgiften til advokat for udfærdigelse af skøde indgår i anskaffelsessummen for en fast ejendom. Om den særlige praksis for opgørelse af afskrivnings-

3 - 3 grundlaget for ejendomskommanditanparter henvises til TfS 2008, 744 SM og TfS 2009, 542 SM, omtalt bl.a. i JUS 2012/5. I nærværende sammenhæng kan peges på TfS 2000, 199 LR, hvor Ligningsrådet vedrørende afskrivningsgrundlaget for vindmøller tilkendegav, at: afskrivningsgrundlaget for møllerne alene udgøres af møllernes pris inkl. told, fragt og montering. Afskrivningsgrundlaget for møllerne omfatter anskaffelsessummen for hus og bevægelige dele, tårn, fundament, elinstallationer, tilslutning til elnettet, elledninger og transformatorstationer. Udgifter til jordbundsundersøgelser i forbindelse med etablering af fundamentet vil ligeledes kunne indgå i afskrivningsgrundlaget. Herudover vil udgifter til anskaffelse af apparatur til styring og fjernovervågning samt installation heraf indgå i afskrivningsgrundlaget. Udgifter til den overordnede strukturering og tilrettelæggelsen af den finansielle organisering af projektet kan ikke indgå i afskrivningsgrundlaget. Tilsvarende kan udgifter til forundersøgelser og projektgennemgang ikke indgå i afskrivningsgrundlaget for møllerne. Disse udgifter er at betragte som ikke-fradragsberettigede og ikke-afskriv-ningsberettigede etableringsudgifter... Udgifter til etablering af fast kørevej vil endvidere ikke kunne indgå i afskrivningsgrundlaget for vindmøllerne. I det omfang møllen opføres på et købt areal, og kørevejen etableres på dette areal, vil den dog kunne indgå i anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. I de hidtil offentliggjorte afgørelser vedrørende erhvervsmæssigt anvendte solcelleanlæg, der omfatter bindende svar fra Skatterådet, er lagt til grund, at udgifter til montering og tilslutning af erhvervsmæssigt benyttede solcelleanlæg kan henregnes til afskrivningsgrundlaget for anlægget, se herved TfS 2011, 894 SR, TfS 2012, 567 SR og TfS 2012, 568 SR. Ingen af disse afgørelser tilkendegiver dog, hvilke nærmere udgifter, der indgår i afskrivningsgrundlaget, når bortset fra specielt tilslutningsudgifter, der omtales i TfS 2011, 894 SR. Se tillige TfS 2009, 69 SR, hvor en række installationskomponenter er

4 - 4 opregnet, uden at der blev taget nærmere stilling til, hvorvidt udgifterne hertil kunne medregnes i afskrivningsgrundlaget. Dette spørgsmål kom imidlertid op til overfladen med sagen ref. i SKM SR, hvor en solcelleanlægsejer forespurgte til, om der i afskrivningsgrundlaget for et husstandsanlæg kunne medregnes udgifter, dels til ingeniørberegninger af bæreevnen på det tag, hvor anlægget skulle placeres, og dels til sikring af taget mod indtrængende vand i forbindelse med installationen (tømrerarbejde). Skatteyderen havde den 9/ indgået aftale med en leverandør om køb af et solcelleanlæg på 5,45 kw, som leverandøren skulle levere og montere på skatteyderens parcelhus, nærmere bestemt på en tilbygning til huset. Tilbygningen viste sig dog kun at have plads til 19 af de 24 solcellepaneler, og de resterende paneler måtte herefter placeres på hovedhusets tag. Solcelleanlægget blev i forbindelse med leveringen den 10/ forhåndstilmeldt til DONG. Anlægget blev dog først blevet sluttet til el-nettet 2/ på grund af en række problemer med at få hustaget gjort egnet til at modtage solcellepanelerne. Monteringen af solcelleanlægget blev imidlertid noget mere problematisk end forventet. For det første var parcelhustaget således fejlagtigt konstrueret, idet der ikke var sat afstandslister mellem spær og taglægter. Derfor kunne solcelleleverandøren ikke garantere for, at der ikke ville trænge vand ned gennem taget, når der blev boret huller i taget til beslag. Skatteyderen lod derfor taget lægge om (tømrerarbejde), så afstandslisterne kom på plads. Da taget var lagt om, kom solcelleleverandøren i tvivl om, hvorvidt taget overhovedet kunne bære solcelleanlægget. Ingeniørberegninger viste imidlertid, at taget havde tilstrækkelig bæreevne. Skatteyderen ønskede at behandle solcelleanlægget efter den erhvervsmæssige metode, jf. dagældende ligningslovens 8 P, stk. 5. På denne baggrund forespurgte skatteyderen til, hvorvidt udgifterne til henholdsvis omlægning af tag og til ingeniørberegninger af tagets bæreevne kunne medregnes til afskrivningsgrundlaget for solcelleanlægget. Dette blev afvist af Skatterådet for begge udgiftstyper.

5 - 5 Skatterådet bemærkede indledningsvist, at skatteyderen var en privat person, der anvendte det allerede købte solcelleanlæg fuldt ud privat, og dernæst, at solcelleanlægget var et driftsmiddel, der blev anvendt udelukkende erhvervsmæssigt i solcellevirksomheden, således at udgiften til solcelleanlægget i sig selv samt udgifter til montering og tilslutning til el-nettet ansås for fuldt afskrivningsberettigede omkostninger efter den dagældende ligningslovs 8 P, stk. 5, og afskrivningslovens 1 og 2, ligesom skatteyderen kunne anvende virksomhedsordningen. For så vidt angik nu de to udgiftsposter, dvs. udgifterne til henholdsvis omlægning af tag og til ingeniørberegninger af tagets bæreevne, fandt Skatterådet for begge udgifters vedkommende, at udgifterne ikke kunne anses som udgifter, der knyttede sig til solcelleanlægget, således at disse udgifter kunne sidestilles med monteringsudgifter. Efter Skatterådets opfattelse måtte de to udgifter således anses som ikke afskrivningsberettiget privatudgifter, der henhørte under statsskattelovens 6 in fine. Skatterådet lagde i den forbindelse efter præmisserne vægt på følgende: At parcelhustaget først og fremmest tjente bygningen, som blev benyttet privat. At bygningen ikke i sig selv ansås for erhvervsmæssig, fordi solcelleanlægget som følge af en undtagelsesregel var gjort erhvervsmæssigt. At solcelleanlægget ansås som et driftsmiddel og ikke for en installation, der tjente en erhvervsmæssig bygning. At et parcelhustag i almindelig stand forudsættes at kunne bære et solcelleanlæg. At undersøgelsen i den foreliggende sag hang nært sammen med fejlkonstruktionen af taget, samt At udgiften ikke kunne anses for at være en almindelig monteringsudgift. For så vidt angik udgiften til omlægning af taget fandt Skatterådet anledning til yderligere at bemærke, at udgiften tillige var medgået til at forbedre taget og dermed parcelhuset - en forbedring, der - uanset solcelleanlæggets skæbne - tjente det privatanvendte parcelhus og indgik i vurderingen af dette. Med afgørelsen har Skatterådet søgt at løse en knude, som vel usvigeligt måtte forventes at melde sig i sammenstødet mellem den ved lov fastsatte beskatning af hus-

6 - 6 standsanlæg som et udelukkende erhvervsmæssigt anvendt driftsmiddel, og de udelukkende privat anvendte omgivelser, der efter statsskattelovens 6 er indkomstopgørelsen uvedkommende. Skatterådet har i denne situation - med rette - lagt an til en snæver afgrænsning af de udgifter, der kan henregnes til afskrivningsgrundlaget for det erhvervsmæssigt anvendte solcelleanlæg, således at typiske privatudgifter ikke via etablering af solceller konverteres til afskrivningsberettigede udgifter. Denne afgrænsning har mindre betydning, hvor eksempelvis et driftsmiddel monteres i en erhvervsmæssigt anvendt bygning, og hvor spørgsmålet følgelig er, om en given udgift affødt af monteringen skal tillægges anskaffelsessummen for driftsmidlet eller alternativt tillægges anskaffelsessummen for bygningen og følgelig eventuelt kan indgå i bygningsafskrivningerne. Der er næppe grundlag for at antage, at Skatterådets præmisser for at afvise at medregne de i sagen omhandlede udgifter til afskrivningsgrundlaget, henholdsvis at et parcelhustag i almindelig stand forudsættes at kunne bære et solcelleanlæg og følgelig, at udgiften ikke kunne anses for at være en almindelig monteringsudgift, er elementer, der i almindelighed kan indgå ved vurderingen af, om en given udgift i forbindelse med montering af et driftsmiddel kan medregnes i afskrivningsgrundlaget. o

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Udvalgte problemstillinger for K/S projekter Behandling af udbyderhonorar Skatteeffekt af forårspakke 2.0

Udvalgte problemstillinger for K/S projekter Behandling af udbyderhonorar Skatteeffekt af forårspakke 2.0 Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Udarbejdet af: Allan Sternberg Vejleder: Jan Pedersen Udvalgte problemstillinger for K/S projekter Behandling af udbyderhonorar Skatteeffekt af forårspakke 2.0 Afhandling

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - dansk Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Nationalrapport fra Danmark Af lektor, lic. jur. Hans Henrik Edlund og lektor Mette Neville, Ph.D.[1] 1.

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere