Bilag. Region Midtjylland. Driftsbudget 2007 for tre selvejende hospicer, Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjorden og Hospice Djursland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Driftsbudget 2007 for tre selvejende hospicer, Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjorden og Hospice Djursland"

Transkript

1 Region Midtjylland Driftsbudget 2007 for tre selvejende hospicer, Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjorden og Hospice Djursland Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 13

2 Ringkjøbing Amt Sundhed - Vicedirektør Region Midtjylland under dannelse Sundhedsområdet Tingvej Viborg Att: Afdelingschef Gert Sørensen Østergade Ringkøbing Tlf: Fax: Den: 5. maj 2006 Sagsnr: A Sagsbehandler: PØJ/åz Vedr.: Budgetforslag 2007 for Anker Fjord Hospice, Hvide Sande. Ringkjøbing Amtsråd har den 25. april 2006 godkendt budgettet for 2006 for Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, l samme forbindelse har Ringkjøbing Amtsråd bemyndiget administrationen til at indgå aftaler vedrørende lønadministration, fælles indkøb for medicinske utensilier og IT-drift m.v. For at sagen kan være endelig færdigbehandlet skal der til Ringkjøbing Amt fremsendes dokumentation for resultatet af forhandlingerne med Told og Skat vedrørende momsfritagelse og huslejefastsættelse. l forbindelse med behandling af budget 2006 blev også behandlet budgetforslag for Det indgår i beslutningen for Ringkjøbing Amtsråds behandling af sagen, at budgetforslag 2007 oversendes til Region Midtjylland med henblik på at kunne indgå i budgetlægningen for Sagen fremsendes hermed, idet der er bilagt dagsordenspunktet til Ringkjøbing Amtsråds møde den 25. april Driftsoverenskomst mellem Anker Fjord Hospice Fonden og Ringkøbing Amt og endelig samarbejdsaftalen mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center, Sygehus Ringkjøbing. l er velkommen til at kontakte undertegnede såfremt der er spørgsmål til materialet eller ønsker om yderligere oplysninger. Region Midtjylland Modt,; 16 MAJ 2006

3 Dagsordenpunkt med beslutning fra Ringkjøbing Amtsråds møde den 25. april 2006 Driftsoverenskomst mellem Anker Fjord Hospice Fonden og Ringkjøbing Amt Samarbejdsaftale mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center Brev af 23. februar 2006 vedr. budget 2006 Kopi til: Ekspeditionssekretær Inger Iversen Direktør Kjeld Martinussen

4 Amtsrådet den Budgetforslag 2006 Anker Fjord A Hospice. Resume: Kræftens Bekæmpelse har fremsendt forslag til budget for 2006 og overslag til budget for 2007 for Anker Fjord Hospice til godkendelse. Administrationen indstiller, at budgetforslaget for 2006 godkendes. Desuden indstiller administrationen, at der kan indgås aftaler om lønadministration, fælles indkøb af medicinske utensilier samt samarbejde om IT-indkøb og -drift. Budgetoverslaget for 2007 oversendes til Region Midtjylland med henblik på budgetlægningen for Indstilling: Administrationen indstiller at, budgetforslag for 2006 godkendes, der fremsendes dokumentation til Ringkjøbing Amt for resultatet af forhandlingerne med Skat vedrørende momsfritagelse og huslejefastsættelse, administrationen bemyndiges til at indgå aftaler vedrørende lønadministration, fælles indkøb for medicinske utensilier og IT-drift, budgetforslag 2007 oversendes til Region Midtjylland med henblik på budgetlægningen for Sundhedsudvalget har tiltrådt indstillingen, idet det dog præciseres i aftalen, at budgettet forudsætter en belægningsprocent på 85 %. Arne Nielsen og Martin Merrild kunne ikke anbefale budgetforslaget. Økonomiudvalget har tiltrådt Sundhedsudvalgets flertalsindstilling. Martin Merrild fastholdt sin indstilling fra Sundhedsudvalgets behandling af sagen. Jens Ove Kjeldsen forbeholdt sin stilling til sagens behandling i Amtsrådet.

5 Beslutning: Vedtaget som indstillet. Martin Merrild fastholdt sin betænkelighed ved det relativt høje udgiftsniveau. Sagsfremstilling: På Amtsrådets møde den 28. juni 2005 godkendte Amtsrådet under forudsætning af opfyldelse af en række konkrete forudsætninger (bilag 1) at indgå driftsoverenskomst med den selvejende institution "Anker Fjord Hospice Fonden" om driften af Anker Fjord Hospice. Der foreligger tilsagn fra Staten vedrørende opnåelse af etableringstilskud på 6 mio. kr. samt til driftstilskud på i alt 6 mio. kr. svarende til 0,5 mio. kr. pr. seng i 2 år (bilag 2). Institutionen er således godkendt i henhold til reglerne om det frie sygehusvalg, og der kan dermed opkræves betaling fra patienternes hjemkommuner som forudsat i Amtsrådets beslutning. Driftsoverenskomsten er tilrettet i henhold til de forudsætninger, der blev forudsat af Amtsrådet og er underskrevet af begge parter (bilag 3). Der pågår endelige forhandlinger med Skat vedrørende momsfritagelse og fastsættelse af husleje. Der vil blive fremsendt dokumentation herfor senere. Kræftens Bekæmpelse har - som forudsat - på vegne af bestyrelsen for "Anker Fjord Hospice Fonden" fremsendt udkast til budget for driften i 2006 til godkendelse samt et foreløbigt budget for 2007 (bilag 4). Af det fremsendte materiale fra Kræftens Bekæmpelse fremgår, at man er gået i gang med forberedelser til at kunne modtage de første patienter i august 2006, idet det forudsættes, at der åbnes med 6 sengepladser, og at der pr. 1. januar 2007 åbnes til fuld kapacitet med 12 sengepladser. Hospicelederen er ansat pr. 1. februar Budget 2006 Det fremsendte budget for 2006 viser et forventet totalt forbrug på 6,3 mio. kr. Der vil med den kapacitet, der lægges til grund for driften i 2006, kunne genereres ca. 610 sengedage med 75% belægning. Bruttosengedagsprisen vil således i 2006

6 blive kr. Herfra skal trækkes statstilskuddet på 0,250 mio. kr. pr. seng eller i perioden kr. pr. seng (1.008 kr. pr. sengedag ) samt den kommunale betaling på gennemsnitligt ca kr. pr. sengedag. Statstilskud og kommunal betaling udgør pr. sengedag i alt kr. Den samlede andel af sengedagsprisen, som skal dækkes af Ringkjøbing Amt vil således være ca kr. i Det var forventet, at driftsudgifterne i 2006 ville blive forholdsvis noget større end ved det efterfølgende år med helårsdrift på grund af opstartsudgifterne. Der pågår for øjeblikket forhandlinger mellem Administrativt Center, Sygehus Ringkjøbing og Kræftens Bekæmpelse om driftsaftaler vedrørende lønadministration, indkøbsaftaler for medicinske utensilier samt visse andre indkøb samt med IT-afdelingen vedrørende IT-indkøb og -drift. Det formodes, at disse aftaler, som ligger inden for gældende regler for samarbejde mellem selvejende institutioner og amt (region), kan nedbringe dels anskaffelsesudgifterne, administrationsomkostningerne og IT-omkostninger. l det omfang, der opnås besparelser skal disse medvirke til at reducere de budgetlagte udgifter og dermed påvirke sengedagsprisen i nedadgående retning. Det samme gælder provenuet af momsfritagelsen på driften. Driftsudgifterne for 2006 medfører, at der i forhold til det i Sundhedsudvalgets afsatte budget på 5 mio. kr. vil kunne opnås budgetoverholdelse. Ved gennemgang af budgetforslaget for 2006 er det administrationens opfattelse, at det vil blive vanskelig for Anker Fjord Hospice at reducere budgetforslaget yderligere, idet der allerede er foretaget reduktioner i forhold til tidligere fremsendte forslag. Budget 2007 Det forventede budget for 2007 er anslået til 17,75 mio. kr. Med baggrund i det foreløbige budget 2007, hvor der er regnet med 12 sengepladser med en belægningsprocent på 75%, vil bruttosengedagsprisen være kr, hvorfra skal trækkes statstilskuddet og den kommunale betaling, som tilsammen vil udgøre kr. Sengedagsprisen for Ringkjøbing Amt udgør således kr. eller på årsbasis en total udgift for Ringkjøbing Amt (Region Midtjylland) på 9,8 mio. kr. Hvis der regnes med en belægningsprocent på 85%, vil bruttosengedagsprisen være kr. Med fradrag for

7 statstilskud og kommunal betaling vil sengedagsprisen være kr. Ved denne belægning vil Ringkjøbing Amts (Region Midtjyllands) samlede udgift være 8,8 mio. kr. l forhold til det oprindelige årsbudget (beregnet i 2004) fremlagt i forbindelse med godkendelsen af driftsoverenskomsten (bilag 5) er der tale om en stigning i budgettet fra ca. 15 mio. kr. til 17,75 mio. kr. (i 2006-niveau). Stigningen kan i det væsentlige henføres til en øgning af huslejen på ca. 0,5 mio. kr. og på lønninger med ca. 2 mio. kr. Stigningen betyder en stigning i bruttosengedagsprisen på 837 kr. ved 75% belægning og 738 kr. ved 85% belægning. Administrationen har undersøgt udgiftsniveauet ved andre danske hospicer. Realdanias rapport "Det gode hospice" har ligeledes indsamlet data. Sammenfaldende kan det opgøres sådan, at bruttoudgifterne ved drift af et hospice i Danmark gennemsnitligt pr. seng udgør kr., hvoraf lønudgifterne gennemsnitligt udgør kr. eller 76%. Øvrige driftsudgifter udgør 12-13%. Resten udgøres af ejendommens finansieringsdel med ca %. Der er her regnet med en belægningsprocent på 85%. Sengedøgnsprisen vil med en belægningsprocent på 85% i gennemsnits hospice være kr., som skal sammenlignes med den tilsvarende i Anker Fjord Hospice på kr. Lønudgifterne pr. sengeplads udgør i Anker Fjord Hospice kr. eller marginalt mere end gennemsnits hospice (ca. 76%). Øvrige drift udgør i Anker Fjord Hospice ca. 17%. Ejendommens finansieringsdel udgør ca. 7%. Øvrige drift i Anker Fjord Hospice er belastet af, at bygningen er forholdsvis stor, og derfor er der budgetlagt med relativt store udgifter til rengøring samt til el og varme. Der indgår desuden en række anslåede udgifter, som må formodes at være for høje herunder EDB-udgifter, ligesom momsrefusion vil reducere udgifterne på forbrugsvarerne. Personaleomkostningerne vil formentligt ligeledes blive reduceret med indgåelse af aftalerne med Ringkjøbing Amt om det administrative samarbejde. Kostprisen er noget højere end prisen på sygehus, hvilket skyldes, at man har lagt et relativt højt niveau og herunder muligheden for, at der kan serveres på alle tider af døgnet. Kostprisen kan senere vise sig for højt kalkuleret. Kræftens Bekæmpelse har oplyst, at man i forbindelse

8 med budgetlægningen har villet sikre sig, at budgetterne er realistiske, og at der med henvisning til ovenstående vil være et grundlag for at fastlægge et mere præcist budget på øvrige drift, når man har indhentet erfaring fra driften i Det er aftalt med Kræftens Bekæmpelse, at man herfra midlertidigt afholder driftsudgifterne (opstartsudgifterne til blandt andet hospicelederen), indtil den almindelige drift går i gang pr. 1. august 2006, idet udgifterne dog indgår i det samlede regnskab for Amtsrådet har kompetencen i sagen, som skal forelægges Forberedelsesrådet. Bilagsfortegnelse: Amtrådets beslutning af 28. juni Tilsagnsskrivelse fra Staten af 30. januar Driftsoverenskomsten mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fonden". Budgetforslag for 2006 og budgetoverslag for (2006-niveau) Oprindeligt budgetoverslag. (2004-niveau) Amtrådets beslutning den PDF Tilsagnsskrivelse fra Indenrigs og Sundhedsministeriet af 30. januar 2006.PDF Driftsoverenskomst. PDF budget 2006.pdf.PDF Budgetoverslag 2004-niveau.PDF

9 Amtsrådet den Indgåelse af driftsoverenskomst A mellem Ringkjøbing Amt og Anker Fjord Hospice Fonden. Resume: l henhold Ringkjøbing Amtsråds beslutning af 1. marts 2005 foreligger der udkast til driftsoverenskomst mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fonden" vedrørende drift af Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Indstilling: Administrationen indstiller, at driftsoverenskomsten godkendes under forbehold for, - at de i sagsfremstillingen anførte ændringer indføres, - at hospicekonstruktionen kan godkendes i henhold til reglerne om det frie sygehusvalg samt til opnåelse af etablerings- og driftsstøtte fra den statslige hospicepulje, - at den selvejende institution afklarer evt. momsfritagelse med Told og Skat og fremsender dokumentation herfor, - at det endelige og detaillerede driftsbudget for 2006 foreligger inden 1. januar 2006, idet udgangspunktet skal være det fremsendte udkast, det besluttes, at Ringkjøbing Amt vil opkræve det til enhver tid gældende maksimale beløb fra kommunerne for deres borgeres ophold på hospice, Ringkjøbing Amt vælger bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for "Anker Fjord Hospice Fonden" (den selvejende institution). Sundhedsudvalget har tiltrådt indstillingen. Arne Nielsen meddeler sin stillingtagen ved behandlingen i Amtsrådet. Økonomiudvalget har tiltrådt Sundhedsudvalgets indstilling. Det fremgår af økonomiaftalen, at aftalen med Hospice er

10 fritaget for deponering. Jens Ove Kjeldsen forbeholdt sig sin stillingtagen til sagens behandling i Amtsrådet. Beslutning: Vedtaget som indstillet af Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Amtsborgmesteren blev valgt til bestyrelsen. Sagsfremstilling: Ringkjøbing Amtsråd besluttede den 1. marts 2005 (bilag 1) at indgå i et samarbejde med initiativtagerne til Anker Fjord Hospice under forudsætning af, at etablering og drift sker med udgangspunkt i projektbeskrivelsen af 21. januar 2005 (bilag 2) og under forudsætning af, at Kræftens Bekæmpelse varetager den daglige drift af hospice. Initiativtagerne til etablering af Anker Fjord Hospice har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse fremsendt vedtægterne for fonden "Anker Fjord", som har til formål at opføre et hospice i form af et råhus (bilag 3). Der foreligger en finansieringsplan for ejendommens opførelse. Af planen fremgår, at initiativtagerne indestar som personlige skyldnere for i alt kr., hvoraf kr. er indskudt i fonden "Anker Fjord" i forbindelse med stiftelsen. Yderligere kr. vil blive indskudt i takt med, at byggeriet realiseres og slutteligt indskydes kr. ved byggeriets afslutning. Den øvrige finansiering af byggeriet sker ved opnåelse af tilskud fra hospicepuljen med kr. og endelig som udgangspunkt ved låneoptagelse til restbeløbet, idet låneoptagelsen forventes reduceret ved opnåelse af donationer m.v. Under forudsætning af indgåelse af driftsoverenskomst med Ringkjøbing Amt forudsættes byggeriet igangsat primo august 2005 med færdiggørelse i juni Fonden stiller ejendommen til rådighed for den selvejende institution "Anker Fjord Hospice Fonden", som skal drive hospice, og som skal være aftalepartner med Ringkjøbing Amt. Vedtægterne for "Anker Fjord Hospice Fonden"

11 fremgår af bilag 4. Det skal bemærkes, at der er reserveret bestyrelsesplads til Ringkjøbing Amt. Den selvejende institution er etableret ved stiftende generalforsamling den 25. maj Fondens pligtige grundkapital kr. er, jf. bilag fra Ringkjøbing Bank, indbetalt. Der er derudover fremsendt udkast til driftsoverenskomst mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fonden" med budgetudkast for sidste halvår 2006 og driftsåret 2007 (bilag 5). Af udkastet til driftsoverenskomst fremgår, at aftalen er uopsigelig i 10 år og derefter opsigelig med en opsigelsesfrist på 2 år. Hospice etableres som forudsat med 12 pladser. Der planlægges med drift af 6 pladser fra 1. juli 2006 og med 12 pladser fra 1. januar Det fremgår af udkastet, at Kræftens Bekæmpelse har det administrative og faglige ansvar for driften af hospice. De fremsendte budgetter afviger for de oprindeligt fremsendte med afdrag og renter fra låneoptagelsen til restbeløbet. Afvigelsen er af en størrelsesorden på 0,7 mio. kr. pr. år. l det omfang, lånebeløbet reduceres gennem donationer m.v., vil forrentningen af lånebeløbet formindskes og dermed reducere driftsbudgettet. Driftsudgiften i 2006 vil omfatte en opstartsperiode, og derfor vil sengedagsprisen i 2006 blive større end i Der foreligger ikke bindende forhåndstilsagn om, at der kan opnås etableringsstøtte og driftstilskud de første to driftsår fra den statslige hospicepulje. Det er imidlertid tilkendegivet fra Kræftens Bekæmpelse, at man er af den opfattelse, at den foreliggende konstruktion opfylder de kendte krav. Ansøgningsfristen til den statslige pulje kendes endnu ikke, men forventes at blive i august Udkastet til driftsoverenskomst har været forelagt Ringkjøbing Amts advokat, der har fremsendt en række bemærkninger til udkastet (bilag 6). På baggrund af advokatens bemærkninger er det administrationens opfattelse, at driftsoverenskomsten skal tilrettes på følgende punkter: 6. Der kan ikke uden Ringkjøbing Amts forudgående samtykke foretages udvidelse eller indskrænkning i

12 aktivitetsniveauet og herunder i antallet af pladser. 7. Overenskomsten skal tinglyses forud for al anden gæld. 8. Det skal indføjes, at der også skal være enstemmighed i forbindelse med evt. likvidation. 10 Væsentlig misligholdelse af driftsoverenskomsten er hævebegrundende. Desuden finder administrationen, at det skal indføres i driftsoverenskomsten, at den faglige standard til enhver tid skal kunne opfylde Sundhedsstyrelsens krav til palliativ indsats, og at hospice til enhver tid skal kunne opfylde gældende krav i relevant lovgivning, bekendtgørelser m.v. Vedlagt findes betinget skøde vedrørende byggegrunden i Holmsland Kommune (bilag 7) og endeligt tilsagn om transport af patienter (bilag 8). Bilagsfortegnelse: Ringkjøbing Amtsråds beslutning af 1. marts Projektbeskrivelsen for Anker Fjord Hospice af 21. januar Vedtægter for fonden " Anker Fjord", stiftelsesoverenskomst, dokumentation for diverse indbetalinger samt finansieringsplan. Vedtægter for "Anker Fjord Hospice Fonden" (Den selvejende institution), stiftelsesoverenskomst og dokumentation for indbetaling i forbindelse med stiftelsen. Udkast til driftoverenskomst mellem Ringkjøbing Amt og "Anker Fjord Hospice Fondenbudgetforslag 2006 og 2007". Advokatens bemærkninger. Betinget skøde fra Holmsland Kommune. Tilkendegivelse vedr. transport af patienter. Oversigt over organisationen i Anker Fjord Hospice konstruktionen. AR beslutning PDF Projektbeskrivelse PDF

13 Vedtægter fonden Anker FjordPDF Vedtægter hospice fonden Anker FjordPDF Udkast til éstsoverenskomstpdf Advokatens bemærkninger.pdf Skøde Holmsland Kommune.PDF Transportafpatienter.PDF Oversigt.pdf

14 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anker Fjord Hospice c/o Eva Naur Kristensen Blomstervaenget 39 A 6950 Ringkøbing Dato: Kontor. J.nr.: 3 O JAN, S.W Sagsbeh.: dra Fil-navn: Tilsagnsskrivelse Anker Fjord Hospice.doc Den selvejende institution Anker Fjord Hospice har ved brev af 31. august 2005 ansøgt om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets hospicepulje Hospicet har ansøgt om tilskud dels til etablering og dels til drift af 12 sengepladser. Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte ved brev af 20. december 2005 Anker Fjord Hospice foreløbigt tilsagn om tilskud på i alt 12 mio. kr. Af ansøgningen fremgår, at den selvejende institution blev stiftet den 24. maj Anker Fjord Hospice bygges med 12 sengepladser på en grund nord for Hvide Sande, som stilles gratis til rådighed al Holmsland Kommune. Hospicet etableres af Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond, og stiltes til rådighed for den selvejende institution Anker Fjord Hospice gratis eller mod en minimal husleje. Det ansøgte etableringstilskud vil derfor i overvejende grad blive anvendt til indretning og inventar. Der er den 22. november 2005 indgået driftsoverenskomst med Ringkøbing Amt. Anker Fjord Hospice ensker at blive omfattet af det frie sygehusvalg. Sundhedsstyrelsen har foretaget en sundhedsfaglig vurdering af Anker Fjord Hospioes ansøgning i forhold til styrelsens faglige retningsliner for den palliative indsats, l forlængelse heraf anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anker Fjord Hospice om yderligere oplysninger vedrørende personaledækningen i alle døgnets timer, fordelt på uddannelsesbaggrund. Hospicet har i den forbindelse oplyst, at der til hospicet vil ske fast tilknytning af speciallæger med erfaring indenfor palliation, såvel fysisk som på telefonbasis. Der arbejdes i den forbindelse på etablering af telemedicinsk kontakt mellem hospicet og Herning Sygehus. Oplysningerne om den lægelige tilknytning og den sygeplejefaglige bemanding på hospice finder Sundhedsstyrelsen i overensstemmelse med retningslinierne på området. På baggrund af ovennævnte vurderes Anker Fjord Hospice at opfylde betingelser for tilskud fra Hospicepuljen Sloisliclmsgade Telefon: -^ OOO DK-l2Hi Knlx>nhavri K TpMax-.tdSTW.onr.l imifcim rh,

15 Der ydes i henhold til kriterierne for hospicepuljen 2005 et tilskud til etablering på 0,5 mio. kr. pr. sengeplads og et driftstilskud på 0,25 mio. kr. pr. sengeplads i op til 2 år. Driftstilskuddet skal anvendes til at nedbringe sengedagstaksten overfor amtet/regionen. For Anker Fjord Hospice er der tale om et samlet tilskud på i alt 12 mio. kr., heraf 6 mio. kr. til etablering og 3 mio. kr. i driftstilskud pr. år i 2 år. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil træffe bestemmelse om, at den selvejende institution Anker Fjord Hospice med 12 sengepladser bliver omfattet af det frie sygehusvalg, jf. sygehuslovens 3, stk. 5, og 5 b, så snart hospicet står klart til at modtage patienter, forventeligt ultimo Vedrørende ansøgning om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedlægges følgende: Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsagnsskrivelse, der indeholder oplysninger om det bevilgede tilskuds størrelse og hvilke aktiviteter tilskuddet må anvendes til samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets W- skudsbetingelser. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for projekttilskudover kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets revisionsinstruks for projekttilskud. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud. Indenrigs- og Sundhedsministeriets revisionsinstruks for driftstilskud. Acceptskrivelse vedrørende Anker Fjord Hospices og Anker Fjord Hospices revisors accept af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsbetingelser. Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har modtaget skrivelsen i underskrevet stand inden 4- uger fra datoen på tilsagnsskrivelsen, bortfalder tbskuddet uden yderligere varsel. Det aftalemæssige grundlag mellem Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond og Den selvejende institution Anker Fjord Hospice for benyttelse af bygningerne, som vil huse hospice, bedes fremsendt snarest muligt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, kan henvendelse rettes til fuldmægtig Dorthe Rodian Ar let h, telefon e Mer mail Med venlig hilsen Dorthe Rodian Arleth

16 DRIFTSOVERENSKOMST mellem Anker Fjord Hospice Fonden og Ringkjøbing Amt

17 Anker Fjord Hospice Fonden er under stiftelse. Anker Fjord Hospice Fondens formål er festsat i fondens vedtægter. 1 2 Anker Fjord Hospice modtager patienter til indlæggelse fra eget hjem, kommunale institutioner og sygehuse. Anker Fjord Hospice er omfattet af sygehuslovens regler om frit valg. Ophold på Anker Fjord Hospice er omkostningsfrit for patienten. Antallet af pladser er fastsat til 12. Pladserne er til rådighed for borgere i Ringkjøbing Amt og andre amter, jf. sygehuslovens regler om frit valg. Visitation varetages aflederen af Anker Fjord Hospice i samråd med Det Palliative Team i Ringkjøbing Amt og i overensstemmelse med Ringkjøbing Amts strategi på det palliative område. 3 Anker Fjord Hospice forpligter sig til at samarbejde med Det Palliative Team i Ringkjøbing Amt og øvrige aktører inden for den palliative indsats med henblik på at sikre kontinuitet, fagligt niveau og effektiv udnyttelse af ressourcer, herunder samarbejde om relevant forskning og andre faglige udviklingsinitiativer samt bidrag til vidensformidling til fx. kommunerne i Ringkjøbing Amt. 4 Ringkjøbing Amt afholder udgifter til driften af 12 hospicepladser. Udgifterne afholdes på grundlag af det af Amtsrådet godkendte årsbudget i henhold til retningslinier fastsat af Ringkjøbing Amt samt på grundlag af principperne for regulering af institutionens årsbudget. Anker Fjord Hospice forpligter sig til at foretage løbende budgetkontrol efter regler fastsat af Ringkjøbing Amt og søger om tillægsbevilling til dækning af udgifter, der ikke er budgetsat, inden de afholdes. Forslag til budget udarbejdes af Anker Fjord Hospice efter retningslinier fastsat af Ringkjøbing Amt og indsendes af bestyrelsen til Ringkjøbing Amt inden for en af amtet fastsat tidsfrist Ringkjøbing Amt udbetaler årsbudgettet forud i kvartalsvise portioner til Anker Fjord Hospice

18 Der beregnes en årlig døgntakst for ophold på Anker Fjord Hospice, som godkendes af Ringkjøbing Amt. Såfremt borgere fra andre amter får ophold på Anker Fjord Hospice, opkræver Ringkjøbing Amt døgntaksten fra hjemamtet. Regnskabsåret er kalenderåret Årsregnskabet revideres af en af Anker Fjord Hospice antagen statsautoriseret revisor, som skal godkendes af Ringkjøbing Amt, og som ikke kan afskediges uden Ringkjøbing Amts godkendelse. Det reviderede årsregnskab samt revisionsberetning behandles og godkendes af bestyrelsen og indsendes herefter til Ringkjøbing Amt inden en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen ansætter en leder, der varetager den daglige drift af Anker Fjord Hospice under organisatorisk ansvar over for bestyrelsen. 5 Bestyrelsen indgår en aftale med Kræftens Bekæmpelse om, at foreningen har det administrative ansvar, som dette fastlægges i retningslinier fastsat af Ringkjøbing Amt, samt det faglige ansvar for Anker Fjord Hospice. Lederen refererer i disse sammenhænge til Kræftens Bekæmpelse. Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice ansætter og afskediger lederen af hospicet. Ringkjøbing Amt er repræsenteret i et ansættelsesudvalg, og ansættelse og afskedigelse sker under forbehold af Ringkjøbing Amts godkendelse. Anker Fjord Hospice skal ved opslag af stilling tage forbehold herom. Der indgås konkret aftale mellem Ringkjøbing Amt og bestyrelsen for Anker Fjord Hospice om den konkrete opgavefordeling. Der ansættes en læge, som ligeledes har tilknytning til Det Palliative Team, som har det lægefaglige ansvar for hospice. Antallet af stillinger ved Anker Fjord Hospice fastsættes på baggrund af det af Amtsrådet godkendte årsbudget for institutionen. Anker Fjord Hospice ansætter selv sit personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Amtsrådet godkendte budget, og det skal foregå inden for rammerne af Ringkjøbing Amts løn- og personalepolitik. Den faglige standard skal til enhver tid kunne opfylde Sundhedsstyrelsens krav til palliativ indsats, og Anker Fjord Hospice skal til enhver tid kunne opfylde gældende krav i relevant lovgivning, bekendtgørelser mv

19 6 Anker Fjord Hospice kan ikke uden samtykke fra Ringkjøbing Amt opsige eller ændre aftalerne med "Anker Fjord Fonden" om råderet over bygningerne og grunden. Anker Fjord Hospice må ikke benytte ejendommen eller dele af ejendommen til andet formål end hospice uden Ringkjøbing Amts godkendelse. Anker Fjord Hospice må ikke uden Ringkjøbing Amts forudgående samtykke indgå aftaler om optagelse af lån, ændringer i lånevilkår samt forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti, herunder foretage ændringer i vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser, indgå lejemål eller foretage økonomiske dispositioner af betydning for hospicets drift og ejendommen. Der kan ikke uden Ringkjøbing Amts forudgående samtykke foretages udvidelse eller indskrænkning i aktivitetsniveau og herunder i antallet af pladser. 7 - Denne driftsoverenskomst er uopsigelig fra begge parters side i 10 år, hvorefter den kan opsiges med 2 års varsel til et regnskabsårs afslutning. Overenskomsten mellem fonden og Ringkjøbing Amt går forud for den selvejende institution "Anker Fjord Hospice"s vedtægter i tilfælde af uoverensstemmelser mellem overenskomsten og vedtægterne. Overenskomsten kan tinglyses servitutstiftende på ejendommen med Ringkjøbing Amt som påtaleberettiget. Driftsovereskomsten skal tinglyses forud for al anden gæld. 8 I tilfælde af fondens ophør overgår alle aktiver, herunder gaver, løsøre m.v. til den af Bente og Ib Malgaard Lauridsen stiftede fond, der ejer bygningen Anker Fjord, under forudsætning af, at bygningen inden for 2 år fortsat anvendes til hospice/palliative formål, herunder tilbud til patienter med lungesygdomme. Såfremt denne forudsætning ikke kan opfyldes, overgår midlerne til Kræftens Bekæmpelses aktiviteter inden for palliation..undtaget fra begge situationer er dog eventuel forskudsbetaling fra Ringkjøbing Amt, som tilbagebetales til amtet. Værdifastsættelsen sker på grundlag af de indskudte værdier ved etableringen og fordeles forholdsmæssigt mellem de berettigede. Hvis bestyrelsen for Anker Fjord Hospice Fonden enstemmigt beslutter, at driften skal ophøre, eller hvis bestyrelsen enstemmigt beslutter, at fonden skal træde i likvidation, eller hvis fonden bliver taget under konkursbehandling eller ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i henhold til driftsoverenskomsten, eller hvis Anker Fjord Hospice ophører som følge af opsigelse, har Ringkjøbing Amt ret til at indtræde i de eksisterende aftaler mellem "Anker Fjord

20 Hospice Fonden" og Anker Fjord Fonden om råderet over bygninger og grund. Det samme er tilfældet, hvis Anker Fjord Hospice gør sig skyldig i hævebegrundende misligholdelse. 9 Når strukturreformen træder i kraft, overgår Ringkjøbing Amts rettigheder og forpligtelser til regionsrådet 10 Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktsforhold finder i øvrigt anvendelse. Til væsentlig misligholdelse henregnes bl.a. Ringkjøbing Amts manglende betaling eller den selvejende institutions afholdelse af væsentlige ubudgetterede udgifter. Væsentlig misligholdelse af driftsoverenskomsten er hævebegrundede Ovenstående driftsoverenskomst er godkendt af Ringkjøbing Amt under under forudsætning af, ' - at hospicekonstruktionen kan godkendes i henhold til reglerne om det frie sygehusvalg samt til opnåelse af etablerings-og driftsstøtte fra den statslige hospicepulje - at den selvejende institution afklarer evt. momsfritagelse med Told og Skat og fremsender dokumentation herfor - at det endelige og detaljerede driftsbudget for 2006 foreligger inden den l. januar 2006, idet udgangspunktet skal være tidligere fremsendt udkast. Ringkjøbing, den /6. // 06" Ringkjøbing, den 2%. //. O For Anker Fjord Hospice " under stiftelse For Ringkjøbing Amtsråd Eva Naur Kristensen Anne Nissen Knud Munk Nielsen Formand Næstformand Amtsborgmester

21 Sygehusene i Ringkjøbing Amt Administrativt Center Tlf Fax Den 1.6. marts 2006 journal nr: Sagsbehandler: LPH/OT C:\DOCUME-1\aazraMOKALE-1\Temp\notes1C81F1\ Samarbejdsaftale mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center Denne samarbejdsaftale mellem Anker Fjord Hospice og Administrativt Center, Holstebro Sygehus, er udarbejdet i forbindelse med, at Administrativt Center, Holstebro Sygehus, skal forestå en række administrative funktioner for Anker Fjord Hospice, Hvide Sande. Samarbejdsaftalen omfatter en række administrative funktioner inden for løn, økonomi og indkøb, som allerede forefindes i Administrativt Center og som udføres i relation til sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt. Grundlaget for aftalens indgåelse er driftsoverenskomsten mellem Anker Fjord Hospice og Ringkjøbing Amt, hvoraf de juridiske og aftalemæssige samarbejdsvilkår fremgår. Nærværende samarbejdsaftale omfatter administrative driftsopgaver i forhold til følgende : > Løn- og personale > Økonomi > Indkøb Som udgangspunkt kan følgende hovedemner nævnes som værende inkluderet i aftalen. Listen er ikke udtømmende og må løbende justeres i forhold til det aktuelle behov. * Løn og personale: Udfærdigelse af stillingsopslag, ansøgningsadministration, udfærdigelse af ansættelsesbreve, indgåelse af lønaftaler, lønudbetaling (månedsvis), feriepengeadministation, rådgivning i personalesager samt løn- og stillingsforbrug. Den lønmæssige drift vil blive integreret i den nuværende fastprisaftale mellem Ringkjøbing Amt og Silkeborg Datacentral, som udløber med udgangen af 2007 med mindre aftalen forlænges. Ringkjøbing Amt

22 Person- og løndata samles i en særskilt institutionskode for Anker Fjord Hospice (Instkode SQ), hvorfor disse data ikke bliver sammenstillet med data for sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt. Det forventede årlige antal lønmodtagere (aktive og fratrådte) kan være op til 100. Anker Fjord Hospice skal ugentligt indberette arbejdstider via Modul Tjenestetid og der vil i forbindelse hermed skulle etableres en række kursus-/undervisningsdage mv, som er indkluderet i aftalen. Den beregnede omkostning for Administrativt Center for personaleressourcer til drift af ovenstående andrager kr. årligt (1. januar 2006-prisniveau) Etablerings- og IT-driftsmæssige licenser til Silkeborg Datacentral afregnes særskilt mellem Anker Fjord Hospice og Silkeborg Datacentral. * Økonomi: Betaling af fakturer, indkøbsaftaler, anvisning og attestation af bogføringsbilag, diverse afstemninger af driftskonti, kassefunktion, statistikopgaver samt rådgivning i forhold til øvrig drift. Regninger til og fra Anker Fjord Hospice leveres elektronisk. Der stilles et EAN-nr. til rådighed. Der stilles adgang til sygehusvæsenets økonomisystem til rådighed. Økonomifunktionen udarbejder regninger og foretager opkrævning hos de berørte parter. Økonomifunktionen udarbejder et antal budgetopfølgninger pr. år, der stilles til rådighed for ledelsen for Anker Fjord Hospice og indgår i rapportering til amtets ledelse. Revision: Anker Fjord Hospice indgår under amtets revision - Kommunernes Revision - og betaler en forholdsmæssig andel af amtets honorar. * Indkøb: Indkøbsfunktionen forhandler og indgår indkøbsaftaler. Sygehusvæsenets indkøbssystemer stilles til rådighed. Indkøbssystemerne anvendes både ved køb via indkøbsaftaler som ved indkøb af "skaffevarer". Den beregnede omkostning for Administrativt Center til drift af økonomi- og indkøbsfunktionerne andrager kr. årligt, eksklusiv revisionshonorar (1. januar 2006 pris-niveau). Samlet kontraktsum: Aftalens økonomiske ramme udgør kr. årligt, eksklusiv revisionshonorar og licenser (1. januar 2006 prisniveau). Beløbet reguleres årligt efter nettoprisindekset og betales inden udgangen af 1. kvartal i kontraktåret. Side 2

23 Opsigelse: Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til den 1. januar. Begge parter kan til enhver tid anmode om en dialog i forhold til kontrakten og den løbende udvikling af kontraktens ydelser og samarbejdsflader. Aftalen er indgået mellem parterne: Dato: Dato : 5- Anker Fjord Hospice SideS

24 23. februar 2006 Vicedirektør Per Østergaard Jensen Ringkjøbing Amt Østergade 41 Postboks Ringkøbing Anker Fjord Hospice - budget 2006 På vegne af bestyrelsen for Anker Fjord Hospice fremsender Kræftens Bekæmpelse hermed revideret budget for hospice for De samlede udgifter for 2006 udgør 6,3 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget driftstilskud på 0,25 mio.kr. pr. sengeplads pr. år i op til 2 år. Den kommunale betaling forudsættes at være l.500 kr. pr sengedag. Budgettet er udarbejdet under følgende forudsætninger: På grund af sommerferie kan hovedparten af personalet først ansættes pr. l. august 2006, undtaget dog nogle kernefunktioner, der er nødvendige i etableringsperioden Patientindtag vil ske fra medio august 2006 Der er budgetteret med 6 pladser i 2006, stigende til 12 pladser fra l. januar 2007 I budgettet er anført særlige oplysninger vedrørende de enkelte budgetposter. Det skal dog understreges, at budgetforslaget vedr. speciallægebetjeningen af Anker Fjord Hospice er behæftet med en vis usikkerhed mht beredskab og normering. Bestyrelsen arbejder på at finde en ordning, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav, men det er endnu uafklaret, hvordan en sådan ordning konkret kan udmøntes. l budgettet er der en post til diverse uforudsete udgifter. Denne budgetpost er afsat, da der endnu er en række uafklarede punkter vedrørende igangsættelsen af hospice. Det handler bl.a. om, hvornår Anker Fjord Hospice Fondens lejemål af bygningen Anker Fjord Hospice træder i kraft. Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice og Kræftens Bekæmpelse har drøftelser med Sundhedsforvaltningen i Amtet om samarbejdsområder mellem Anker Fjord Hospice og Ringkjøbing Amt. Der er tale om følgende omrader: Administration afløn og bogholderi. Forhandling og udarbejdelse af ansættelsesaftaler med ansatte omfattes ikke. Opkrævning af takster fra kommunerne Medicinindkøb Indkøb af særlig pumpemedicin og udstyr hertil IT-udstyr og service Indkøb af hospitalsudstyr, herunder senge

25 Aftalerne herom vil blive udarbejdet som en allonge til driftsoverenskomsten. Afregning for udførelsen af opgaverne aftales direkte mellem Kræftens Bekæmpelse som administrationsansvarlig og Ringkjøbing Amt. Såfremt Ringkjøbing Amt ønsker yderligere oplysninger, er man velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Anne Nissen afdelingschef

26 Anker Fjord Hospice - Budget 2006 Halvårsbudget - 6 pladser LØNNINGER 1) Total TEKST hospicechef 2) afdelingssygeplejerske 3) sygeplejersker 4) speciallæge 5) øvrig lægedækning 5) administration rengøring køkkendrift 6) fysioterapeut 7) psykolog 8) ekstern konsulentbistand, fx musikterapeut 9) frivillig koordinator 10) pedel / serviceassistent 1 1 ) t^m?^^ X. -. ^. ' * - '! ØVRIGE OMKOSTNINGER personaleomkostninger 12) kontorhold mødeudgifter, kørsel o.lign. edb kost 13) rengøringsartikler, vask forsikringer, serviceaftaler 14) medicin, sygeplejeartikler 15) el, varme, vand husleje m.m. incl. moms 16) Kræftens Bekæmpelse (1,5% af budget) diverse uforudsete udgifter Total if "im<^ - UDGIFTER l ALT Budget , , , , , , , , , , GO.OOOvOO , , ,00 4K ttøtisjoob , , , , , , , , , , , , , ,00 Budget 2007 J^' '255: ,00 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Lønninger er afstemt med amtets personalechef Lasse Ploustrup Hansen 11 mdr.s ansættelse fratrukket feriepenge 8 mdr.s ansættelse fratrukket feriepenge Normeringerne fremgår af det med post fremsendte bilag "Hospice 5 - bruttonormeret afdeling* 5 mdr.s ansættelse é af 14 sygeplejersker incl. særydelser 5 mdr.s ansættelse. Beløbet er anslået, idet der ikke er indgået endelig aftale om speciallægedækning 3 stillinger i 5 mdr. 5 mdr.s ansættelse 5 mdr.s ansættelse på Ya tid Beregnet 5 mdr. på 14 tid 9) 10) 5 mdr.s ansættelse på V 3 tid 11) 8 mdr.s ansættelse fratrukket feriepenge 12) Beløbet indeholder også personaleintroduktion 13) Beløbet er afstemt med cheføkonomaen i patientkøkkenet på Holstebro sygehus - 6 patienter i 5 mdr. 14) Niveauet er indhentet fra Top-sikring, der forsikrer byggeriet- Y* år 15) Niveauet er anslået ud fra forbruget på Skt. Maria Hospicecenter - 5 mdr. 6 patienter 16) l det fremsendte brev af anslåes husleje med moms til kr. Da rentenivuaet på lånet er lavt sat, budgetteres med 1,2 mio. kr.

27 Anker Fjord Hospice - personalenormering og budget for perioden01.q foladsantal 6V Personalenormering l bospiceleder l afdelingssygeplejerske speciallæge (tilknyttet pall.team) plejegruppe køkkeo^-og-rengøringspersonale fysioterapeut (på konsulentbasis) sekretaet/administrator musikterapeut (på konsulentbasis) frivillig koordinator pedel /serviceassistent psykolog {på konsulentbasis) socialrådgiver (fra kommunen) præst (fra Kirkeministeriet) i alt Budget 6 mdr. (2004-niveau) Antal fuldtidsstillinger l l % 12,_3L l 20 Udgift kr kr. Lønninger Personaleomkostninger 8 Kost El, vand, varme, vedligehold, forsikringer Rengøringsartikler, vask 9 Medicin, sygeplejeartikler m.v. Kontorhold og edb 10 Mødeudgifter, kørsel o.lign. u Administrator, bestyrelse, revision 12 lait Ydelse på byggelfin 13 I alt maximalt 4,0 mio. kr 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 5Jmio,kr. 0,3 5,6 mio. kr. ' Introduktion, erfaringsopsamling, kurser mv. ' Vask af tøj og linned sker eksternt. Beboere og parerende har dog adgang til vaskemaskine til vask af eget tcrj o.lign. l edb-udgiften er inkluderet tidgifler ti) telemedicin 11 Visitationsbesøg, transport af beboere, møder med fagpersoner m. v. 11 Administrationsgebyi til Kræftens Bekæmpelse, bestyrelsesudgifter og revision Denne udgift forventes al kunne reduceres ved indsamling«, fonde o.lign.

28 Anker Fjord Hosnice - personalenormering og budget på belårsniveau Personalenormering l hospiceleder l afdelingssygeplejerske speciallæge (tilknyttes pall. team) køkken- og rengøringspersonale fygj r sekretær/administrator musikterapeut frivillig koordinator pedel/serviceassistent psykolog socialrådgiver (fra kommunen) præst (fra Kirkeministeriet) lait Antal fuldtidsstillinger l l 'A 19 4 l l '/* Vi l 30 Udgift kr kr. Budget (2004-niveau) Lønninger 1 Kost El, vand, varme, vedligehold, forsikringer Rengøringsartikler, vask 3 Medicin, sygeplejeartikler m.v. Kontorhold og edb 4 Mødeudgifter, kørsel o.lign. 3 Administrator, bestyrelse, revision 6 lait Ydelse på byggelån 7 I alt maximalt 10,7 mio. kr. 03 0,4 0,6 0,2 0,6 0,3 0,2 0, mio. kr. 0,7 14,2 mio. kr. 1 Lønniveauet er justeret i forhold til ideoplægget 1 Konet, vidensformidling m.v. 1 Vask af tøj og linned sker eksternt Beboere og parørende har dog adgang til vaskemaskine til vask af eget tøj ojjgtt. 4 1 edb-udgifkn er inkluderet udgifter til telemedicin s Visitationsbesøg, transport af beboere og møder med fagpersoner ULV. * Administrationsgebyr til Kræftens Bekæmpelse, bestyrelsesudgifter og revision 1 Denne ndgifi forventes at kunne reduceres ved indsamlinger, fonde o.lign.

29 Region Midtjylland Afdelingen for sundhedsplanlægning Att. Søren Lihn Tingvej Viborg Vejle, den 14. december 2006 Vedr. budget 1/6 31/ for Hospice Limfjord På vegne af bestyrelsen for Hospice Limfjord fremsendes hermed driftsbudget for perioden 1/6 31/ Budgettet blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetter og lønbudgetter for hhv. Kamillianergaardens Hospice i Aalborg og Hospice Sønderjylland i Haderslev. Budgettet er udarbejdet i 2007-prisniveau og det er som det også blev i projektbeskrivelsen og i bilaget til driftsoverenskomsten forudsat, at det palliative team i regionen yder lægebistand ca. 20 timer ugentligt og psykolog-bistand ca. 12 timer ugentligt. Der er således ikke medtaget udgifter hertil i vedlagte budget. Vi skal anmode om regionens godkendelse af driftsbudgettet og i denne forbindelse bede om månedlige a conto driftstilskud på kr Beløbet forfalder månedsvis forud, og bedes indbetalt til den selvejende institutions driftskredit ved Salling Bank Reg. nr og Konto nr Første gang altså 1/ Der er desuden vedlagt ansøgning om overførselsret af økonomiske midler mellem årene. Med venlig hilsen DANSKE DIAKONHJEM Ulrich Thousgaard Kopi sendt til Hospicechef Birte Markfoged

30 NOTER 1 Lønudgift dækker over løn, personaleforsikring, pensionsordninger samt kursusudgifter Lønudgifter er forholdsmæssigt medtaget i henhold til tiltrædelsesdatoer nævnt under forudsætningerne. 2 Udgiften forventes at være lig budgettet i konceptet i alle år, da der er opgaver i forbindelse med opstarten i Ejendomsudgifter: Anskaffelsessum kr ,00 heraf finansieres 80% som realkreditlån kr ,00 Den resterende del finansieres af statstilskud kr ,00 Ydelse på realkreditlån, LR Realkredit, 20 år, 5 % kontantlån Vedligeholdelse, løbende vedligeholdelse, m2 a 35 kr. pr. m2 Vedligeholdelse, henlæggelser planlagt vedl. og fornyelser ejendom, m2 a 40 kr. Vedligeholdelse, henlæggelser planlagt vedl. og fornyelser inventar, m2 a 40 kr. Abonnementer/serviceaftaler Renovation Pedel (30 timer/uge) - forventet købspris 160 kr. pr. time El Vand Varme Forsikringer Ejendomsudgifter i alt, helårligt kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,38 kr ,25 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,63 Der er indgået fastkursaftale på lånet ( spotkurs = 99,875 minus terminsfradrag på 0,975 ) Afregningsdato er aftalt til Der er budgetteret med øvrige udgifter til fast ejendom fra 1/ og frem. 4 Inventar : Småanskaffelser inventar kr Øvrige varekøb kr Løbende vedl., inventar kr Serviceabonnementer inventar/driftsmidler kr Inventar-udgifter i alt, helårligt kr \102\budget\Pkt 15_1b.xls Noter

31 Forplejning og sundhedsmæssige foranstaltninger : Udgiften forventes at være lig budgettet i konceptet, og der 5 medtages udgifter pr for 8,4 ud af 10,08 patienter. Efter medtages udgifter for alle 10,08 patienter. Sundhedsmæssige foranstaltninger fordeles således : 6 Sygeplejeartikler kr Leje og vask af uniformer kr Leje og vask af linned kr Hjælpemidler kr Medicin kr Serviceaftaler hjælpemidler kr Sundhedsmæssige foranstaltninger i alt, helårligt ved 84 % belægning kr Det er forudsat at ejendommen bliver hovedrengjort efter håndværkerne + løbende rengøring. Udgiften er derfor medtaget allerede fra , hvor vi har forudsat at vi overtager ejendommen. Forventet udgift til rengøring fordeler sig således : Øvrige varekøb kr Køb rengøringsydelse kr Vinduespolering kr Rengøringsudgifter i alt, helårligt kr Udgift adm. til og med 31/ :Udgiften forventes at svare til et halvt års budget i konceptet. Udgift adm. fra og med 1/ : Udgiften forventes at være lig budgettet i konceptet. Opstartsbudgettet til administrationsudgifter er primært til dækning af stillingsannoncer. Administrationsudgifter forventes at fordele sig således : Øvrige varekøb kr Porto og gebyrer kr Kopimaskine - leasing kr EDB, telefoni og annoncer kr Møder og repræsentation kr Administrationsudgifter i alt, helårligt kr Udgiften er beregnet med 1,5% af samtlige løn- og personaleudgifter, samt udgifter til udarbejdelse af 8 vedligeholdelsesplan 9 Sengedøgn : 70 % belægning = 12 pladser x 365 dage x 70% belægning for perioden 1/ / % belægning = 12 pladser x 365 dage x 84% belægning for perioden 1/ og frem. \102\budget\Pkt 15_1b.xls Noter

32 Institutionen, Hospice Djursland Budget 2007 eks. moms (Beløb i kr ) Årsbudg. Regulering Korr. budg. 1/9-31/12 Regulering Korr. budg. Indtægter Århus amt Kom. Medfinansiering I alt Udgifter Personaleudg Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring Patientforsikring Løsøreforsikring Uddannelse, forskning og udvikling Mad Plejeartikler Vask Øvrige udg., administration m.v Husleje, Ejendommen HD Ejendomsskat Ejendomsforsikring El Vand Varme Vedligehold I alt Perioden 1/9-31/12 er reguleret med 4/12. Ved 85% belægning vil døgntaksten være kr. 4,829 Ved 75% belægning vil døgntaksten være kr. 5,473 sfr/ 13. dec. 2006

33 Institutionen Hospice Djursland Budget 2007 Personale Årsløn Reguler. Korr. Måneds- Antal Regu- Korr. Antal Regu- Korr. Løn Måneder faggr. budget løn medarb. ler. budget måned ler. Sygeplejefaglig leder ,00 1, Souschef ,00 1, Læge 1) 0 Sygeplejerske 2) ,00 6,00 30, Fysioterapeut ,00 1, Afspændingpedagog ,00 1, Musikterapeut ,50 0, Socialrådgiver ,21 0, Psykolog ,75 0, Præst 3) 4 0 Kontorpersonale ,00 1, Kok ,00 1, Køkkenass ,50 1, Rengøringspersonale ,50 2, Pedel ,00 1, I alt 36,46 42, ) Lægen ansættes og aflønnes af Randers Centralsygehus kr ) Nettonormering 24, brutto 30 3) Folkekirken ansøges om tilknytning af præst på deltid? sfr/ 13. dec. 2006

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 21. november 2008 Overtagelse af de regionale tilbud Tuesten Huse, Atriumhuset og Rådgivningscentret (Århusafd.) Århus

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold.

Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. 2. Lov- og regelgrundlag. 3. Planlægningsmæssige forhold. Beskrivelse 1. Begrundelsen for, at sagen forelægges. På Amtsrådsmødet d. 27. juni 2005 besluttedes, at der i overensstemmelse med lovgivningen, skal etableres et hospice med 12 pladser. Hospice ønskes

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere