Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling 28. april 2008"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge.

2 Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken Skanderborg afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg. Mødet var indkaldt ved en skrivelse udsendt til foreningens medlemmer den 8. april og indeholdt følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor - Der er ikke noget regnskab for 2007, da foreningen hverken har haft indtægter eller udgifter 4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat - Ej relevant 5. Orientering og diskussion om grundejerforeningens og bestyrelsens ansvarsområder, overordnet grundejerforening samt kommende udvidelse af grundejerforeningen med medlemmer fra Kristiansbakken 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag - Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægter (ændring af periode for bestyrelsesmedlemmer fra 1 år til 2 år samt regler for deltagelse i overordnet grundejerforening) - Bestyrelsen fremsætter forslag til etablering af legeplads 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer - Valg af bestyrelse (John Schneider modtager ikke genvalg, resten af den eksisterende bestyrelse gør) - Valg af formand blandt den valgte bestyrelse 9. Valg af kasserer 10. Valg af revisor 11. Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 12. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) På mødet deltog 36 af foreningens 54 medlemmer. Heraf 5 repræsenteret ved fuldmagter. 1 fuldmagt er kun gældende i forbindelse med legepladsforslag. På bestyrelsens vegne bød formand John Schneider velkommen. 1. Valg af dirigent Som dirigent valgtes Margit Juul-Nyholm, 8660 Skanderborg. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand John Schneider orienterede om bestyrelsens arbejde siden stiftende generalforsamling 9. november Præsentation af bestyrelsen John præsenterede bestyrelsen der blev valgt på stiftende generalforsamling. Overtagelse af fællesarealer fra Sjælsø Grundejerforeningen skal overtage fælles arealer på henholdsvis Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Sjælsø har sendt betinget skøde om overtagelse 1. februar af Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1 Side 2

3 fællesarealet på Augustas Vænge. Bestyrelsen har aftalt med Sjælsø og deres advokat Kroman Reumert at overtagelse ikke finder sted før beplantning er etableret, idet dette er udstykkers ansvar. Sjælsø forventer beplantningen vil være færdiggjort i april (afhænger af vejret). Vejene inklusiv indsnævringer vil blive overtaget af Skanderborg kommune dog uvist hvornår. Ordensreglement Det af bestyrelsen udfærdigede ordensreglement blev gennemgået. (Se vedlagte bilag til referat) Legeplads udvalg Bestyrelsen har på dette punkt ønsket en så bred involvering fra de enkelte grundejere som muligt, hvorfor der omkring årsskiftet blev sendt et brev rundt med opfordring til at melde sig til et legeplads udvalg. Fem personer meldte sig til udvalget, samt Kathrine som repræsentant fra bestyrelsen. Udvalget har haft en del mødeaktivitet, og indhentet diverse tilbud fra forskellige leverandører, der er mundet ud i 2 forslag fra firmaet Ludus. Dette behandles mere detaljeret under punkt. 6, hvor bestyrelsen fremsatte forslag til afstemning, og udvalget præsenterede de to forslag. Dispensation fra lokalplan Overkørsler skal etableres i granitsten og må gives en max. bredde på 5 m. Overkørsler skal placeres mindst 0,5 m fra kabelskabe, lysmaster o.l.. De enkelte grundejere har selv etableret disse som en del af indkørslerne. Bestyrelsen har den holdning at dette også er en pænere løsning, især med de forholdsvis store terrænforskelle. Efter korrespondance med Sjælsø har vi bedt om at få lavet en dispensation vedr. dette punkt. Dette arbejder de ifølge Søren Daugaard fra Sjælsø stadig på. Budget Sidste væsentlige aktivitet har været udfærdigelse af budget for Dette vil præsenteres senere under punkt 7 på agendaen. 3. Aflæggelse af regnskab Kasserer Mikkel Juul-Nyholm konstaterede at der hverken havde været indtægter eller udgifter, hvorfor der ikke er noget regnskab for Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat. Kasserer Mikkel Juul-Nyholm konstaterede at dette punkt ikke var relevant, idet der ikke er noget regnskab for Orientering og diskussion om grundejerforeningens og bestyrelsens ansvarsområder m.m. John Schneider og Mikkel Juul-Nyholm orienterede om grundejerforeningens ansvarsområder iht. eksisterende kortbilag over området. Der var bl.a. spørgsmål angående: - Hvem har ansvar for vedligeholdelse af stykket fra skel mod vej? Svar: Dette påhviler den enkelte grundejer. Eks. klipning af græs. - Hvem har ansvar for vedligeholdelse af stykket fra skel til Frederik II s allé. Det vurderes at det er den overordnede grundejerforening, men det undersøges. Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1 Side 3

4 - Hvem vedligeholder ydersiden af støjvolden? Svar: Den overordnede grundejerforening. - Hvad skal der ske med sti i umiddelbar nærhed af hestefold? Svar: Stien er den nemme adgang til jernbanetunnellen fra Augustas og Elisabeths Vænge. Derfor vil bestyrelsen i samarbejde med grundejerforeningen for Kristiansbakken påvirke kommunen til at denne sti etableres så hurtigt som muligt. Der blev orienteret om det forhold, at 18 grunde på Elisabeths Vænge og Kristiansbakken, ikke på nuværende tidspunkt tilhører vores grundejerforening, idet disse ikke er solgt eller sælges gennem Sjælsø. Sælgers advokat arbejder derfor på at etablere en grundejerforening for dette område. Bestyrelsen har den holdning, at dette er uhensigtsmæssigt, specielt mht. til de grunde der ligger på Elisabeths Vænge, idet det kan give anledning til problemer at have to grundejerforeninger på samme vej. Bestyrelsen holder tæt kontakt til den igangværende proces, og vil deltage på den nye grundejerforenings generalforsamling, og drøfte dette spørgsmål. Vedtægterne danner mulighed for optagelse af nye grundejere fra tilgrænsende områder. Dette er dog en beslutning der skal træffes på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne skal stemme for. Formanden informerede om, at det er bestyrelsens holdning at den kun engagerer sig i sager, der vurderes at have en generel interesse, og hvor kommunikationen med myndigheder eller andre lettes ved at bestyrelsen taler på grundejernes vegne. Almindelig nabo til nabo klagesager og lignende specifikke sager vil blive overladt til de enkelte grundejere. Man er selvfølgelig altid velkommen til at søge råd hos bestyrelsen i specifikke sager, i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 6. Behandling af indkomne forslag Udover de af bestyrelsen fremsatte forslag, var der ikke indsendt forslag til behandling. Fremsættelse af forslag til vedtægtsændring vedr. ændring af periode for bestyrelsesmedlemmer fra 1 år til 2 år, samt regel for deltagelse i overordnet grundejerforening. Vedtægtsændringer skal stemmes hjem med 2/3 af grundejere, hvilket svarer til 36 stemmer. Afstemningsresultat er 35 stemmer for begge vedtægtsændringer. Da der inkl. fuldmagter kun er 35 stemmeberettigede til stede, er forslaget ikke endeligt vedtaget, men kræver afholdelse af ekstraordinær generalforsamling hvor endelig beslutning kan træffes. Fremsættelse af forslag til etablering af legepladser på Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Michael Thorsen introducerede legepladsudvalget, der ved Charlotte Veiss-Pedersen præsenterede de to udvalgte forslag, herunder de økonomiske aspekter. Efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer fra salen som udvalget og bestyrelsen tager i betragtning under det videre forløb: - Kan bestyrelsen arbejde på evt. fremskyndelse i f.m. med etablering af anlæg af fællesareal og legeplads på Elisabeths Vænge. Svar: Dette vil ske på samme måde som ved etablering af fællesareal på Augustas Vænge. - Kan der indtænkes mulighed for de lidt større børn? - Er evt. støj- og røggener (bålplads) overvejet i f.m. med legeplads og fællesareal, herunder krav fra brandmyndigheder? - Kan der etableres en boldbane? - Hvad med vedligeholdelse? - Er der mulighed for tilskud fra kommunen? - Er der mulighed for valg af andre farver der passer bedre til områdets bebyggelse? Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1 Side 4

5 Kim fra Ludus (leverandøren) var inviteret til generalforsamlingen og forklarede kort om de to forskellige forslag, materialer, vedligehold etc. De fremsatte forslag på Augustas Vænge dækker alderstrin fra 4-12 år. Elisabeths Vænge der endnu kan bestykkes meget fleksibelt forestilles at dække alderstrinnet op til 6 år Vedligeholdelsen er minimal, og der anvendes miljømæssigt gode materialer. Vedr. ændring i farvevalg anbefaledes ikke sorte farver. Herefter blev selve afstemningen afholdt i to tempi, under princippet for simpelt flertal. Stemmeberettigede var 36. Afstemning 1: Skal vi have legepladser på Augustas Vænge og Elisabeths Vænge (ét af de to fremlagte forslag)? Resultat: 26 stemmer for forslaget. Afstemning 2: Skal vil have legeplads forslag 1 eller forslag 2: Resultat: Forslag 1: 15 stemmer for. Forslag 2: 19 stemmer for. Der var således flest stemmer for forslag 2. Der er dog efterfølgende rejst tvivl om, hvorvidt denne beslutning kræver, at 2/3 af grundejerforeningens medlemmer stemmer for i h.t. vedtægternes pkt Denne tvivl er årsag til, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene vil blive behandlet på ny. 7. Fremlæggelse af budget Kasserer Mikkel Juul-Nyholm gennemgik budgetoplæg for 2008 samt en indikation af budget for Budgettet blev fremlagt med udgangspunkt i det netop vedtagne legeplads forslag. Kontingent blev fastsat til kr. i 2008 inkl. legepladsomkostning for Augustas Vænge. Der blev stemt om budgettet, som fik 34 stemmer af 35 stemmeberettigede. På baggrund af den rejste tvivl omkring legepladsafstemning er indskud til legeplads fjernet fra budgettet. Det godkendte kontingent til driften udgør således kr , som snarest vil blive opkrævet. 8. Valg af formand og bestyrelse Formand John Schneider modtog ikke genvalg. Dette gjorde de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Derudover opstillede Jan Østergaard, Aug. Vænge 22 til bestyrelsen. Jan blev således valgt inde i bestyrelsen uden modkandidater. Bestyrelsen består nu af: Jan Østergaard, Kathrine Bentholm, Betina Andersen, Mikkel Juul-Nyholm, Michael Thorsen. Michael Thorsen blev valgt som formand. 9. Valg af kasserer Mikkel Juul-Nyholm blev valgt som kasserer. 10. Valg af revisor Som revisor valgtes Toke Rasmussen, Elisabeths Vænge 11. Toke afløser Deloitte der hidtil har anvendt. Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1 Side 5

6 11. Valg af 2 repræsentanter til den overordnede grundejerforening Jan Østergaard og Michael Thorsen blev valgt som repræsentanter i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker. 12. Eventuelt Forslag til overvejelse i bestyrelsen: - At der skal 2 bestyrelsesmedlemmer til godkendelse af bilag. - Evt. opdeling af konti, således kassereren kan hæve penge i banken uden at lænse kassen. - Kan vi selv udføre belægning i f.m. med udvidelse af faldgrusområde på fællesareal? Forslag til etablering af festudvalg. Bestyrelsen foreslog oprettelsen af et festudvalg til styring af diverse fællesaktiviteter og arrangementer. Til dette meldte sig Hanne Sloth, Saleha Østergaard, Claus Wester, Annette Thyrring og Pia Overgaard. Bestyrelsen foreslog oprettelse af en hjemmeside til brug for informationsdeling af forskellig art, eks. referater, erfaringsudveksling, billeder fra sommerfester osv. osv. Peter og Pia fra Aug. Vænge 3 fortalte at de havde købt domænet som måske kunne anvendes. Toke ville prøve at undersøge, hvad det kræver at etablere en hjemmeside, herunder evt. pris og vedligehold. Til slut takkede bestyrelsen den afgående formand John Schneider for indsatsen, og for et godt fremmøde på generalforsamlingen. Dirigent den Formand den Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1 Side 6

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere