Deklaration nr. 19. Deklaration for Tvedåsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deklaration nr. 19. Deklaration for Tvedåsvej 23.04.1974"

Transkript

1 Deklaration nr. 19 Deklaration for Tvedåsvej

2 Matr.nre ' 8**... 8 as, Store lyngby by, Lille fyngby sogn CiVjLDQMMcREN I/S Percival Nielsen Landinspektørfirma Milnersvej Hillerød H a -T /? - 7// " - * I anledning af udstykning af matr.nre 8...8,8...8, Store i by, Lille Lyngby sogn, og i henhold til krav fra den tidligere Lille kommune, nu Skævinge kommune, pålægges der ovennævnte matr.nre følgende Q o tf H»4 M B M a NB w H «*< Hø OD H ' DEKLARATION PARCELSALGSERKLÆRING De på udstykningen viste veje er endnu ikke anlagt. På udstykningsområdet er ihko etablere*?.flf?bs- og forsyningsledninger. Kommimalhestyrelsen er uden indflydelse på tidspunktet for disse anlægs tilvejebringelse. Samtlige byggemodningsanlæg med undtagelse af vandforsynings- og kloakanlæg som omhandlet i nedenstående punkter 2, 3> 4i 5> 6 og 9 vil ved udstykkernes foranstaltning blive udført som private anlæg. Udstykkerne er pligtige at fremsende et samlet projekt for alle byggemodningsanlæg (veje,, stier, fællesarealer, el-forsyning, belysning, beplantning etc.) til kommunalbestyrelsens godkendelse. Projektet skal udarbejdes efter de i nedenstående punkter 2, J, 4t 5> 6 og 9 angivne retningslinier. Tilladelsen til opførelse af bygninger på parcellerne kan ikke forventes meddelt, forinden de viste veje er anlagt efter et af kommunalbestyrelsen godkendt projekt (byggelovens 21), forinden afløbsledninger for området er etableret i henhold til en herom afsagt landvæsenskommissionskendelse (byggelovens 18, stk. l og 2) samt forinden vandforsyningsanlæg er etableret (byggelovens 18, stk. 4)«

3 1. BYPLANFORHOLD 1. Udstykningsområdet er bestemt for åben og lav boligbebyggelse (villa). 2. Kommunen er tilsluttet Hillerød-egnens byudviklingsudvalg og arealet er i partiel byudviklingsplan nr. III for Hillerød-egnen udlagt som byzone. 2. KLOAK 1. Por arealet vil et kloakprojekt blive udarbejdet. Anlægget vil blive udført som offentligt anlæg i henhold til landvæbenskommiaeionskendelse. 2. Udstykkerne betaler til kloakering af området et a f conto beløb på kr ,- pr. parcel. Beløbet forfalder til betaling inden arbejdet med kloakeringen påbegyndes, mens eventuelt restbeløb reguleres kontant ved regnskabsaflæggelsen. 3. VANDFORSYNING 1. Udstykningsområdet vil blive forsynet med hovedledninger for vand samt stikledninger ca. l meter inde på hver parcel, afsluttet med jordstophane fra det kommunale vandværk i Store Itfngby. Arbejdet udføres ved kommunens foranstaltning, mens udstykkerne er pligtige at deponere kr. 800,- pr. parcel som a'conto til dækning af de med dette arbejda forbundne udgifter. Dette beløb skal reguleres kontant ved arbejdets fuldførelse. Det deponerede beløb skal kunne anvises til udbetaling af kommunen efterhånden som arbejdet udføres, mens indskud til vandværket, kr. 600,oo pr. parcel, skal kunne betales til kommunen, efterhånden som stikledninger er ført ind på de enkelte parceller. 2. Parcelejerne er pligtige at udrede vandværksafgift efter vandværkets til enhver tid gældende tariffer til dækning af driftsudgifter og amortisation af anlægslånet. 3. Udgift til ledning og stophane til huset på parcellen afholdes af parcelkøberen, der må være indforstået med, at*alt ledningsarbejde m.v. kun må udføres af de vandinstallatører, som kommunalbestyrelsen måtte autorisere dertil. 4- EL-FORSYNING 1. Ved udstykkernes foranledning vil udstykningsområdet blive forsynet

4 med strøm fra E.F.P.O. 2. I eller langs vejene fremføres hovedledninger for el-forsyning for så vidt muligt kun på vejens grund, men parcelkøberne inå være indforstået med, at master anbringes i vejskellet, og at nødvendige skråmaster og barduner anbringes på parcellerne. 3. Vejbelysning skal etableres efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan. (Det henstilles til udstykkerne, at alle ledningsanlæg fremføres i jord, så vidt muligt alene i vejareal, samt at gadebelysning etableres med ll parklygter 11 opsat med maksimal^ 25 meters mellemrum efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse). 5. VEJFORHOLD 1. Der må ikke etableres nogen form for direkte adgang mellem parcellerne og offentlig bivej nr. 10?. 2. Vejene skal anlægges ved udstykkernes foranstaltning efter projekter, der skal fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse. 3. Den fremtidige vedligeholdelse af vejene, der er private, påhviler efter lovgivningens regler til enhver tid parcelejeren. Kommunen er dog indstillet på at overtage samtlige vejarealer og vendepladser som offentlige, når disse anlæg er udført efter de af kommunalbestyrelsen godkendte projekter, og vejene udskilles uden udgift for kommunen. Selvom vejene optages som offentlige, og kommunen således har påtaget sig vedligeholdelsen, skal grundejerforeningen være indforstået med, at tilsåede og tilplantede områder under vejanlægget fortsat vedligeholdes af grundejerforeningen. a Ejeren af stamejendommen, matr.nr. 8, har ret til enhver færdsel på vejene uden deltagelse i vedligeholdelsesudgifterne. Såfremt naboejendommen eller stamejendommen senere skulle blive udstykket, Bkal der meddeles disse arealer færdselsret til det nu etablerede vejsystem på betingelser, som til sin tid vil være at fastsætte af kommunalbestyrelsen efter indhentet tilladelse fra grundejerforeningen. Parcelejerne er pligtige at tåle, at eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger anlægges på parcellerne uden erstatning. 4. Når grundejerforeningen er dannet, har sælgeren - når han måtte ønske det ret til at forlange, at foreningen tager skøde på vejarealerne. Overdragelsen sker vederlagsfrit, men således at enhver omkostning ved over-

5 dragelsen, der ordnes af sælgeren, afholdes af grundejerforeningen. Såfremt overdragelsen af disse arealer ikke har fundet sted forinden, kan grundejerforeningen, når samtlige grunde er solgt, kræve overdragelse heraf på de nævnte vilkår. 6. STIANLÆG OG FÆLLESAREALER 1. Langs midten af de på udstykningsplanen viste stianlæg udføres gangbaner af asfalt eller flisebelægning. De sti- og friarealer, der ikke belægges som gangbaner, beplantee med buske eller tilsås med græs. Sti- og friarealerne vil ikke kunne optages som offentlige arealer, hvorfor den fremtidige vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen. 7. BYGGELINIER OG OVERSIG^slfiEAIJER 1. Langs udstykningsområdets veje pålægges byggelinier, på 5 rpeter fra vejskel. 2. Udover udbygninger som nævnt i bygningsreglementets kapitel 3.2, stk.. 31 inå iøvrigt ingen bygninger opføres nærmere naboskel end 2,50 meter. 3. Ved boligvejenes udmunding i stamvejene skal pålægges oversigtsservitut med Q = 1 5 x l 5 m, målt langs kørebanekanten. 8. BYGGEBESTEMMELSER 1. Parcellerne er bestemt for åben og lav bebyggelse, og ethvert byggeri skal tilfredsstille bestemmelserne i kommunens bygningsvedtægt, sundhedsvedtægt og øvrige kommunale vedtægter. Disse forhold påses af kommunen ved byggeattestens udfærdigelse. 2. På hve;r parcel må kun opføres én.beboelsea^ygfiing, som,kun må indeholde én lejlighed med sædvanlig tilhørende udhus og garage. 3. På parcellerne må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der, jnå endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved røg, støj, støv, ilde lugt, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omkringboende. 4» Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller -huse, når'det efter kommunalbe-

6 styrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. 5. Ubebyggede arealer skal fremtræde ordnede, 6. Der må ikke opsættes firma- eller reklame skil t e større end 0,3 x 0,5 m«. og kun ét skilt pr. parcel. 7. Det er ikke tilladt at holde høns, duer eller lignende på parcellerne. 8. Ved bebyggelse af grunden må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,2 f og ingen bygning må opføres mindre end 90 m 2 bebygget areal excl. garage og eventuelle udhuse. 9. Ingen bygning må opføres højere end én etage uden udnyttet tagetage og med større højde end 3,50 m fra middelterræn til skæring mellem facade og tagflade. Der tillades indrettet kælder, men overkant af kælderbjælkelag må ikke ligge mere end 40 cm over middelterræn. Ved bebyggelsens art må kommunalbestyrelsens retningslinier følges. 10. Enhver "bebyggelse skal følge den plan for byggeretning, der vil blive 'udarbejdet. A '~ ' ' " ^ ,..,., Tage må ikke udføres med større hældning end 30 grader. 12. For at opnå et harmonisk hele bestemmes, at tage med større hældning end 5 grader skal dækkes med tagmateriale af mørk farve eller tegl. 13. Alle frie bygningsdele skal fremtræde som færdig og afsluttet facade. Bygningsfacader, der ønskes farvede, må kun farves med jordfarverne okker, terra de Sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt eller med hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til døre, ramtræ, skodder og lignende mindre bygningsdele er dog også andre farver tilladt. 9. HEGN 1. Alle hegn mod veje, fællesarealer og landbrugsarealer skal være levende hegrx. ; Til støtte for hegnsbeplantningen under opvækst må opsættes trådhegn eller lignende i indtil l meters højde. 10. TRANSFORMERSTATIONER '.. : 1. Transformerstationer kan opstilles under iagtagelse af de i denne deklaration og i bygningsreglementets gældende byggeregler for udhuse.

7 11. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Før noget byggeri påbegyndes skal der til godkendelse af dets overensstemmelse ined udstykningsplanens og nærværende deklarations bestemmelser forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses. 2. Nærværende deklarations bestemmelser gælder udelukkende de på udstykningsplanen viste parceller. 12. GRUWDEJERFORBaaNG 1. De til enhver tid værende ejere af parceller fra udstykningen er pligtige at være medlem af en grundejerforening, der vil blive stiftet på sælgerens foranledning, når mindst 10 parceller er afhændet og senest når alle parceller er solgt. 2. Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelsen af veje og stier og i det hele taget alle fælles anliggender, og parcelejerne er pligtige at deltage i udgifterne derved samt i udgifterne til ginonde j er foreningens administration. J. Samtlige udgifter fordeles på parcelejerne med et lige stort kontingent pr. parcel. 4«Parcelejerne er pligtige at respektere grundejerforeningens vedtægter, således som disse til enhver tid måtte være lovlig vedtaget, og hvori kan optages bestemmelser om parcellernes bebyggelse, udiiyttelse, beplantning m.v., alt med henblik på at udvikle og beskytte udstykningsområdet som et smukt boligkvarter. Vedtægtsbestemmelserne, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, må ikke være i strid med de i denne deklaration r indeholdte bestemmelser og skal til enhver tid være i overensstemmelse med Skævinge kommunes bygningsvedtægt, sundhedsvedtægt m.v. 5- Grundejerforeningen vil være at sammenslutte med den for "Tammosegaarden 11 dannede grundejerforening, senest når tæppebelægning på vejene i det af denne deklaration omhandlede areal er udført.

8 DISPENSATION OG PÅTALENET Foranstående bestemmelser begæres tinglyst på matr.nxe ,8... B 8 *, Store Lyngby by, Lille Iflrngby sogn, idet respekteres i forvejen tinglyste servitutter og byrder, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. "l -9 f\f\ Som ejer af matr.nre :, 8... Dato: SOIQ betinget ekødehaverrog ud stykker: Dato;, 3, april 1974,^^ '/ Godkendes i henhold til byggelovens 4* stk. 2. (fskæyinge^ Kommune, den -J) /\PR. f97fy 0 :: < ',-.;».'-» W t-- V.". - - ''.o 0 ^t i -r* i- 1..-*, - / /Kaj Sommar Larsen borgmaster & \ HILLErtOD Påtaleret overfor ovennævnte bestemmelser tilkommer alene Skævinge Kommune, der tillige kan meddele sådanne lempelser og dispensationer, som må anses for rimelige, når områdets karakter af boligkvarter skal opretholdes. ^ I4«T- Tilt>etaget af anmelder. J^ HEIsmflTHjéRTKJÆR x

9 Matr.nr. 7,? bp og 7 bq, St. Lyngby by, LI. Lyngby sogn Anmelder: landsretssagfører AAGE SCHEIBEL (ftt sagfører N. M. H. Olsen) Torvet Hillorad Telt Påtegning til deklaration vedrørende parcelsalgserklæring m.v. lyst (dagbogsnummer 10742) på matr.nr. 8 m.fl., St. Lyngby by, Lille Lyngby sogn. C bo bo )vennævnte deklaration begæres tillige tinglyst på matr.nre 7, 7 og 7, 5t. Lyngby by, LI. Lyngby sogn, idet respekteres i forvejen tinglyste ser- /itutter, grundbyrder og hæftelser, hvorom henvises til ejendommenes blade L tingbogen. Som ejer af matr.nr. 7 Som ejer af matr.nr. 7 )ato: 15 1)0^ i 36 - Sorn ejer af matr.nr. 7 * (5 iy Som køber af matr / r)**\ 7 : )ato: Dato: / Godkendes i h.t. byggelovens 4, stk. 2, resp. lov nr. 287 af 26/6-1975, 36, idet tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet. Skævinge kommunalbestyrelse, den 23/ : INDFØRT l DAGBOGEN RETTEN l HILLERØD LYST AKT. INR. Kaj/S //borgmester

10 Matr. nr. 7 c St. Lyngby by, LI. Lyngby sogn. Anmelder: landsretssagfører AAGE SCHEIBEL (m. sagfører N. M. H. Olsen) Torvet Hillerød Tolf. 26GISO Påtegning til deklaration vedrørende parcelsalgserklæring m.v. lyst (dagbogsnununer 1O742) på matr. nr. 8 m.fl., St. Lyngby by, Lille Lyngby sogn. Ovennævnte deklaration begæres tillige tinglyst på matr. nr. 7 St. Lyngby by, Li. Lyngby sogn, idet respekteres i forvejen tinglyste servitutter, grundbyrder og hæftelser, hvorom henvises til ejendommens blade i tingbogen. Som ejer af matr. nr. 7 c: Dato: 2ACOOGEH AKT. il NR. N/BANG RASMUSSEN Kst.

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere