DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES"

Transkript

1 DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES Sag Dronningborg Allé 2, 8930 Randers NØ. Salgspris kontant: Bruttoleje inkl. tomgangsleje: kr kr. Ejendommen er opført etapevis i perioden fra 1973 til Ejendommen fremstår velholdt. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,71 % Bruttoetageareal m² Grundareal i h.t. tingbog m² Ejendommen anvendes delvist af sælgers udviklingsafdeling, der er indstillet på at indgåelse af en længerevarende lejekontrakt. Matr.nr. Kommune 1 ac, 5 az, og 1 bz Dronningborg Hgd., Dronningborg Randers Der medfølger et væsentlig grundareal, der tidligere har været anvendt som testareal for maskinfabrikken. CBRE A/S Frederiksgade Aarhus C Tlf.:

2 FOTO Side 2

3 Side 3 BESKRIVELSE OG BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i den nordøstlige del af Randers ca. 4 km fra Randers Centrum og ca. 6 km fra den nærmeste tilkørsel til motorvej E45. Ejendommen omfatter tre matrikler. De to store matrikler udgør hovedejendommen, hvor bygningerne er beliggende. Den tredje matrikel omfatter et selvstændigt grundareal umiddelbart nord for hovedejendommen, men dog ikke i direkte tilknytning til de to andre matrikler. På den mindre matrikel resterer et betonfundament som det eneste tilbageværende fra en tidligere bygning. Selve bygningskomplekset består overordnet set af et stort L-formet lagerafsnit, hvoraf en mindre del er udnyttet til kontorformål, samt to mindre fritliggende bygninger. Lagerhallerne er søjlefri og inddelt i sektioner, hvoraf den største i henhold til BBR er m2. Der er adgang lagerhallerne imellem gennem store porte. Gulvet er af beton. Den nordlige del af lagerafsnittet fungerer som kold hal for halvfabrikata og gulvet er belagt med asfalt.

4 Side 4 EJENDOMMEN Matr. nr.: Postadresse: Kommune: 1 ac, 5az og 1bz Dronningborg hgd., Dronningborg. Dronningborg Allé 2, 8930 Randers NØ Randers Opførelsesår iht. BBR: Ejendommen er opført etapevis over en længere periode, jf. BBR. Se nedenstående tabel for nærmere information: Arealer i henhold til BBR-ejermeddelelse: Bygning 1 Lager/værksted m.v m² Bygning 2 Lager/værksted m.v m² Bygning 3 Lager/værksted m.v m² Bygning 3 Kælder 138 m² Bygning 4 Velfærd/omkl. 332 m² Bygning 5 Montage 83 m² Bygning 6 Pavillon (midlertidig) 56 m² Bygning 7 Lager/værksted m² Bygning 8 Skur/udhus 40 m² Bygning 10 Montagebygning 83 m² I alt m 2 Anvendelse: Ejendommen anvendes til lager produktions og lagerformål. Offentlig vurdering 2010: Vurdering: Matr. nr. 1ac m.fl. kr Matr. nr. 1bz kr I alt kr Grundværdi: Matr. nr. 1ac m.fl. kr Matr. nr. 1bz kr I alt kr Grundareal: Matr. nr. 1ac: m² ifølge tingbogen Matr. nr. 5az: m² ifølge tingbogen Matr. nr. 1bz: m² ifølge tingbogen I alt m² ifølge tingbogen Heraf vej: Matr. nr. 1ac: m² ifølge tingbogen Matr. nr. 5az: 0 m² ifølge tingbogen Matr. nr. 1bz: 0 m² ifølge tingbogen I alt m² ifølge tingbogen

5 Side 5 OFFENTLIGE FORHOLD Zonestatus: Kommuneplan: Byzone. Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af byrådet i Randers Kommune den 8. februar 2010 og er underlagt rammebestemmelserne for område 1.08.E.1. Området, hvor ejendommen er beliggende, kan anvendes til erhvervsformål, herunder lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed, produktionsvirksomhed, vognmandsvirksomheder og lign., samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Der gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 85 og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundarealet. Lokalplan: Der er tinglyst lokalplan 191 Udbyhøjvej Dronningborg Maskinfabrik på ejendommen. Ejendommen er beliggende i lokalplanens delområde II, der kun må anvendes til erhvervsformål med følgende erhverv: industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. En mindre del af ejendommen (del af matr. 5az Dronningborg Hgd., Dronningborg) ligger i delområde III, der udlægges til offentligt rekreativt formål og kun må anvendes som park- og naturområde. I delområde II må grunde ikke udstykkes med en størrelse på mindre end m 2 og en facadelængde på mindre end 30 m. I delområde III må yderligere udstykning ikke ske. Bebyggelsesprocenten for delområde II må ikke overstige 85 og det bebyggede areal må ikke overstige 45% af grundarealet, dog således at det bebyggede areal for delområde I og II sammenlagt ikke må overstige halvdelen af grundarealet. Hertil bemærkes, at bebyggelsesprocenten for område I ikke må overstige 60. Bebyggelse i delområde II skal må kun ske indenfor nærmere angivne byggefelter. Der kan opføres bebyggelse i indtil 13 m over terræn. Servitutter: Der henvises til tingbogsattester, der rekvireres hos CBRE A/S efter nærmere aftale

6 Side 6 LEJEFORHOLD Lejeforhold: Den samlede anslåede årlige leje er pr. 1. februar 2013 er opgjort til kr ekskl. moms, jf. lejerfortegnelse (bilag 1). Heraf udgør tomgangsleje kr Udlejer afholder ejendommens skatter og afgifter, ejendomsforsikring, udvendig vedligeholdelse samt en række mindre ejendomsudgifter til blandt andet vicevært og inspektørlønninger. Varmeregnskabet indeholder udgift til tilsyn med anlæg samt udfærdigelse af regnskab. Lejere: Ejendommen er delvist benyttet af sælgers (AGCO) udviklingsafdeling. Den samlede anslåede årlige leje for de arealer AGCOs udviklingsafdeling benytter er pr. 1. februar 2013 er opgjort til kr ekskl. moms, jf. lejerfortegnelse (bilag 1). Ved salg af ejendommen er sælger indstillet på at aftale lejevilkår nærmere for arealet der anvendes af sælgers udviklingsafdelingen. Se forslag herom i vedhæftede lejerfortegnelse. Efter nærmere aftale og ved indgåelse af lejekontrakt forpligter køber sig til at bekoste og etablere hegn samt tilkørselsforhold til det af sælgers udviklingsafdeling lejede areal. Varmeregnskabet indeholder udgift til tilsyn med anlæg samt udfærdigelse af regnskab.

7 Side 7 DRIFTSBUDGET Anslået årlig leje pr. 1/ i h.t. vedhæftede lejerfortegnelse kr Driftsbudget 2013 Grundskyld, matr. nr. 1ac, 1bz m.fl, jf. ois.dk kr Dækningsafgift, matr. nr. 1ac, 1bz m.fl, jf. ois.dk kr Forsikring, ansl. ca. kr. 10 pr. m2 kr Udvendig vedligehold m2 ''over jord'' á kr. 35 kr Administration, ansl. 3% af den årlige leje kr kr Driftsmæssigt overskud ved kontant handel kr KAPITALBEHOV Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Registreringsafgift kr Advokat m.v. anslået kr kr Refusion deposita (efter nærmere aftale) kr ( ) Købers kapitalbehov ved kontant handel kr Købspris pr. m 2 "over jord" udgør kr 1.271

8 Side 8 STARTFORRENTNING Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en forrentning på 8,71% ved kontant handel af den investerede kapital: Startforrentning kontant handel: x 100 = 8,71% AFSKRIVNINGER Opgørelse af afskrivningsgrundlag: Kontant anskaffelsessum for bygninger, installationer og grund incl. købsomkostninger kr Grundværdi i henhold til offentlig vurdering kr ( ) Bygning og installationer kr Værdi af tekniske installationer 10% kr Restbygningsværdi kr Ejendommen er 100% afskrivningsberettiget. Etageareal i alt m Afskrivningsberettiget del af ejendom m Afskrivningsberettiget del 100,00% Afskrivningsberettiget del af restbygningsværdi kr Bygningsværdi 4% kr Installationer 4% kr I alt kr Afskrivningsberegningen er vejledende og forudsætter bl.a., at arealerne, der er forudsat afskrivningsberettiget, benyttes erhvervsmæssigt, og at m² i forhold til m² anvendes til afskrivningsberettigede formål.

9 Side 9 ØVRIGE OPLYSNINGER Overtagelse: Gæld u.f. købesum: Refusion: Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Ingen gæld. De af lejerne indbetalte kontante deposita refunderes af sælger. Ved indgåelse af lejeaftale med sælger på de foreslåede vilkår udgør deposita for sælgers lejemål kr , jf. lejerfortegnelsen (bilag 1). Herudover foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Moms: Energiforhold: Ejendommen er momsregistreret. Momsreguleringsforpligtelsen overtages af køber. Bygningerne opvarmes med naturgas. Ejendommen er ikke omfattet af reglerne om energimærkning. Sælger er således ikke forpligtet til at fremlægge energimærkning. Miljøforhold: Forsikringsforhold: Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven. Ejendommen er forsikret via koncernpolice. Forsikringen kan ikke overtages. Det påhviler køber, at forsikre ejendommen fra overtagelsesdagen. Tinglysningsafgift: Mellemsalg: Bilag: Besigtigelse: Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde. Ret til mellemsalg forbeholdes. 1. Lejerfortegnelse 2. Situationsplan Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til CBRE A/S Claus Thomsen

10 Side 10 LEJERFORTEGNELSE Dronningborg Alle 2 & 12, 8930 Randers NØ Ejendomsnr.: og Matr. nr.: 1 AC, 5AZ samt 1BZ, Dronningborg Hgd., Dronningborg Anslået årlig Opsig- Ind- Afskriv- Areal Areal leje pr. Leje Dep- elses- Uopsigelighed Lejereg Regulering- Moms Nr Lejer flytnin Type areal kælder m m 2 osita varsel Udleje Lejer lering pr. markedsværdi (+/-) 1 Ledigt - Lager mv AGCO Værksted år 10 år NPI iflg. Nej + 3 AGCO Lager mv år 5 år NPI iflg. Nej + 3 AGCO Lager mv år 3 år NPI iflg. Nej + 3 AGCO Sikringsru år 3 år NPI iflg. Nej + 4 Ledigt - Velfærd Ledigt - Montageh Ledigt - Pavillon Ledigt - Lager mv Ledigt - Opbevarin Ledigt - Pavillon I alt ) Noter Arealerne er opgjort på baggrund af BBR-ejermeddelelsen. Det bemærkes for bygning 6 og 10, at disse er opstillet på dispensation og der tages forbehold for, hvorvidt Randers Kommune kræver bygningerne fjernet. 2) Ved ejendommens salg indtræder sælger som lejer i bygning nr. 2 og 3 på vilkår efter nærmere aftale. Se forslag vedr. deposita, opsigelsesvarsel, uopsigelighed, lejeregule

11 SITUATIONSPLAN Forbehold for ændringer og trykfejl Kontakt: Claus Thomsen T: M:

12 DRONNINGBORG ALLÈ 2, 8930 RANDERS Forbehold for ændringer og trykfejl D Kontakt: Claus Thomsen T: M:

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag 16031 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca. 5.250 m² Grundareal i

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

TORVET 7, 6100 HADERSLEV

TORVET 7, 6100 HADERSLEV TORVET 7, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Ejendommen, der er fredet, menes opført omkring ca. 1680, og fremtræder i velvedligeholdt stand. Stueetagen er udlejet til cafe og spiserestaurant, og har i 1998 gennemgået

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182

SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 182 Nørregade 15 A-F, 6740 Bramming Udlejningsejendom med central beliggenhed i Bramming Pris kontant: Kr. 12.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,2% Årlig lejeindtægt

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 109

SALGSPROSPEKT Sag nr. 109 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 109 Brolæggervej 17, 6710 Esbjerg V Fuldt udlejet erhvervsejendom i attraktivt erhvervsområde Pris kontant: Kr. 3.200.000 Afkast 1. år, anslået: 6,15% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe

SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe SALGSPROSPEKT Odensevej 32, 5750 Ringe Arealer Etageareal 752 m 2 Grundareal 3.554 m 2 Pris Afkast 1. år Kontantpris kr. 6.925.000,- Ca. 9,62 % INVESTERINGSEJENDOM I RINGE Fuldt udlejet discountforretning

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972

SALGSPROSPEKT. Investeringsejendom, delvist udlejet. Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde. Sag 94500010972 SALGSPROSPEKT Investeringsejendom, delvist udlejet Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde Sag 94500010972 Flot præsentabel blandet kontor og lager/produktionsejendom Velegnet til mange formål Lys, venlig og spændende

Læs mere

VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE

VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE VELBELIGGENDE KONTOREJENDOM I NYT CENTEROMRÅDE HØJBOVEJ 1A, 8600 SILKEBORG SAG 16307 OMRÅDET Silkeborg Kommune har omkring 90.000 indbyggere, og Silkeborg er kendt som en af Danmarks smukkest beliggende

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom

Fuldt udlejet investeringsejendom Fuldt udlejet investeringsejendom Centralt beliggende i Hals Sag I1110-27 TIL SALG Hals - Midtergade 23, 45 & 47 3 erhvervsejerlejligheder Udlejet til Aldi, EDC og Home Kontantpris kr. 7.950.000 1. års

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 Odinsvej 11, 6862 Tistrup Veldisponeret ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 3.600.000 Erhvervsareal i alt: 1.587 m 2 Grundareal: 6.260 m

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 Investeringsejendom Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 TIL SALG Brovst - Vestergade 30 Nyere erhvervsejerlejlighed udlejet til Kiwi Uopsigelig indtil 01.05.2016 Gode til- og frakørselsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 Investeringsejendom Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 TIL SALG Dronninglund - Stationstorvet 2 Central og markant beliggenhed Veldisponeret butik Regulært lager Kontantpris kr. 6.275.000

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere