Grundejerforeningen Egebakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Egebakken"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Egebakken 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebakken. Foreningens hjemsted er i Hillerød Kommune. 2 Formål Foreningen er stiftet den 26. april 2000 som Foreningen Nødebo Olde-Kolle med det formål at tilbyde sine medlemmer en seniorbolig i høj kvalitet og attraktivt beliggende tæt ved Grib Skov. Ved generalforsamlingsbeslutning den 26. maj 2003 er navnet ændret, og der er sket vedtagelse af nærværende vedtægter. Foreningen skal eje og drive fællesarealer, fælleshus, fællesantenne og evt. fælles telefonsystem, samt i øvrigt varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Det skal tilstræbes, at grundejerforeningen har bofællesskabskarakter med et fælles højt kvalitetsniveau i bebyggelsen. Foreningen har desuden til formål at forestå og gennemføre sociale aktiviteter for medlemmerne således at fællesskabet styrkes uden at isolere det fra de større kulturelle og sociale sammenhænge i Nødebo. Nævnte aktiviteter skal ved tilrettelæggelsen og budgetteringen hvile økonomisk i sig selv, således at de så vidt muligt er økonomisk neutrale i relation til foreningen. 3 Medlemmer Enhver ejer af boligerne på den del af matr. nr. 8b, Nødebo som er omfattet af lokalplan nr. 299 er pligtig at være medlem af grundejerforeningen. For hver bolig svarer ét pligtigt medlemskab, som kan indehaves og udøves af en eller to ejere (ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere). For at kunne erhverve en bolig i grundejerforeningen skal den pågældende være fyldt 50 år og ikke have hjemmeboende børn. Bestyrelsen skal godkende nye medlemmer/ejere, jfr. 8. 1

2 Hvert medlem må højst eje én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog 11. Medlemskab indtræder, når bindende aftale om erhvervelse af en bolig er indgået, og grundejerforeningens bestyrelse har godkendt den nye ejer, jfr. 8. Det indtrædende medlem hæfter over for foreningen for eventuelle restancer og andre pligtige ydelser til foreningen. Overdragers medlemskab ophører først, når den nye ejer har fået tinglyst endeligt skøde. Bestyrelsen kan i særligt begrundede tilfælde fravige reglerne i stk. 1 og stk Hæftelse For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne pro rata med hver 1/29 og subsidiært i forhold til foreningens formue. 5 Andel Medlemmerne har ligelig andel i foreningens formue samt ligelig del i fælles rettigheder uanset boligens størrelse og beliggenhed. Medlemmets andel af foreningens formue kan ikke pantsættes og den overgår ved overdragelse af boligen til den nye ejer uden refusion 6 Grundejerforeningens udgifter - á conto indbetalinger Hvert medlem af foreningen indbetaler månedsvis forud et á conto beløb til afholdelse af foreningens udgifter. Alle medlemmer betaler samme beløb til foreningen. Á conto betalingerne fastsættes på den ordinære generalforsamling for en periode der løber fra 1. maj til 30. april - i henhold til et budget, som bestyrelsen har udarbejdet (jævnfør 13, stk. 2, 5). Hvis der i årets løb opstår behov for at ændre á conto betalingerne, kan dette ske på en ekstraordinær generalforsamling. I forbindelse med årsrapportens udfærdigelse udarbejdes en opgørelse over medlemmernes eventuelle tilbagebetalinger eller efterbetalinger i forhold til á conto betalingerne. Generalforsamlingen kan dog vælge, at foreningen skal oparbejde en likvid kapital, som ikke kan overstige kr pr. bolig. Beløbet pristalsreguleres med basis i nettoprisindekset januar

3 7 Sikkerhed overfor grundejerforeningen Nærværende vedtægter tinglyses pantstiftende for kr på hver af boligerne som 1. prioritet. Generalforsamlingen kan ved almindelig flertalsbeslutning bestemme, at sikkerheden ved fremtidige handler af boliger skal forhøjes, dog højst til det beløb, som realkreditinstitutterne vil anerkende med førprioritet. Pantstiftelsen tjener til sikkerhed for medlemmets gæld til foreningen, uanset om gælden hidrører fra tidligere ejere, og uanset hvem der hæfter personligt derfor. Opnås der ved tvangsauktion ikke dækning for pantstiftelsen, har auktionskøber pligt til for egen regning -efter påkrav fra bestyrelsen eller administrator påny at lade vedtægterne lyse pantstiftende. 8 Overdragelse godkendelsesprocedure I tilfælde af salg eller anden overførelse af ejendomsretten til en bolig i bebyggelsen gælder en tilbudspligt. Tilbudspligten skal dog ikke gælde, hvor et medlem ønsker at overføre ejendomsretten til en livsarving, der opfylder medlemsbetingelserne i 3, stk.1, til sin ægtefælle eller registreret partner eller til en person, med hvem ejeren har haft et fast samlivsforhold af mindst to års varighed. Bestyrelsen kan i særligt begrundede tilfælde fritage en ejer for tilbudspligten. Det medlem, der ønsker at sælge, er forpligtet til at tilbyde sin bolig til foreningen ved bestyrelsen med angivelse af prisforlangende, udbetaling og øvrige vilkår, herunder eventuel sælgerprioritets forrentnings- og afdragsvilkår, opsigelsesbestemmelser m.v. Kontantprisen kan højst svare til et gennemsnit af kontant-vurderingerne fra tre forskellige statsautoriserede ejendomsmæglere, hvoraf de to udpeges og betales af sælger, og én udpeges og betales af foreningen. Bestyrelsen skal senest tre uger fra tilbuddets modtagelse meddele sælgeren, om bestyrelsen kan anvise en køber. Bestyrelsen kan acceptere tilbuddet til fordel for en hvilken som helst interesseret køber, der er over 50 år og ikke har hjemmeboende børn, idet valget mellem flere interesserede skal ske i nedenstående rækkefølge: A: Andre medlemmer af foreningen, der er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. 3

4 B: Andre personer, der er indtegnet på grundejerforeningens ventelister, således at den der først er indtegnet på ventelisterne går forud for de senere indtegnede, og at ventelisten for folk med tilknytning til Nødebo har fortrinsret frem for ventelisten for folk uden tilknytning til Nødebo. Grundejerforeningen opretholder to eksterne ventelister etableret af Foreningen Nødebo Olde-Kolle : Liste N for personer med tilknytning til Nødebo og liste U for personer uden tilknytning til Nødebo. Retningslinier for optagelse på ventelisterne, herunder eventuelt gebyr, fastlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Accepteres tilbuddet ikke, er sælgeren berettiget til - indenfor seks måneder regnet fra bestyrelsens meddelelse om afslag - at sælge huset til tredjepart til samme eller til højere kontantpris end tilbudt foreningen. Ønsker sælgeren at afhænde huset til lavere pris og/eller på ringere vilkår, skal tilbud herom påny afgives til foreningen, der nu inden to uger skal meddele, om dette tilbud accepteres. Stk. 5: Foranstående bestemmelser om tilbudspligt gælder dog ikke, når en panthaver overtager en ejendom på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. En sådan panthaver vil således frit kunne videresælge til personer der opfylder medlemsbetingelserne i 3, stk.1. Denne bestemmelse kan ikke ændres uden samtykke fra panthaverne i samtlige boliger i grundejerforeningen. 9 Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af fælles faciliteter Fællesarealer, fælleshus og andre faciliteter som må anses for at være fælles, herunder rør og andre forsyningsledninger til fælles brug (dog kun indtil de forgreninger hvorfra forsyning sker til den enkelte bolig) vedligeholdes af foreningen. Foreningen tegner sædvanlige forsikringer, der dækker skader på fælleshus og fælles inventar samt det ansvar, foreningen som sådan kan pådrage sig. Generalforsamlingen fastlægger i øvrigt en vedligeholdelsesplan for følgende bygningsdele og arealer: Ydermure, bærende konstruktioner, tag, tagrender, udvendige dele af døre og vinduer og i det hele udvendige bygningsdele, samt adgangs- og opholdsarealerne foran boligerne. Den enkelte boligejer er forpligtet til at opfylde kravene i vedligeholdelsesplanen efter de angivne forskrifter. Såfremt vedligeholdelsen ikke er gennemført inden den i vedligeholdelsesplanen fastsatte dato skal bestyrelsen påtale dette og kræve arbejdet udført indenfor en ny frist på ikke under to måneder og ikke over seks måneder. 4

5 Hvis vedligeholdelsesarbejdet stadig ikke er udført efter påtalens betingelser kan foreningen lade vedligeholdelsen udføre for ejerens regning. Stk.4: Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder, i vinduer og døre afholdes af boligejerne, ligesom de enkelte ejere selv har ansvaret for eventuel glasforsikring. 10 Indvendig vedligeholdelse Hvis en bolig groft forsømmes til væsentlig gene for de øvrige boligejere, kan bestyrelsen kræve fornøden indvendig vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en af bestyrelsen fastsat frist. I tilfælde af at en boligejer ikke efterkommer bestyrelsens påkrav om vedligeholdelse og istandsættelse, kan grundejerforeningen ved indbringelse af sagen for de almindelige domstole og efter opnåelse af dom gennemtvinge at vedligeholdelsesarbejderne gennemføres for boligejerens regning. Inden stævning udtages, skal bestyrelsen dog opfordre medlemmet til at deltage i en mægling ved en af begge parter i forening udpeget opmand. 11 Boligernes benyttelse Udlejning af enkelte værelser i en bolig må ikke ske til personer under 30 år, medmindre de bidrager til pleje og omsorg for ejerne, og ikke i et sådant omfang, at der bor flere personer i boligen, end der er værelser i denne, og boligen må ikke få karakter af klublejligheder. For benyttelse af en bolig gælder i øvrigt den til enhver tid gældende husorden som vedtaget af generalforsamlingen. Særligt bemærkes, at husdyr må holdes i mindre omfang og således, at det efter bestyrelsens skøn ikke er til gene for andre boligejere. Boligen er opført til beboelse for boligejeren og dennes husstand og skal stedse benyttes sådan. Boligejerne er dog berettiget til at udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Lejeren skal opfylde betingelserne i 3, stk.1 for medlemsskab, og bestyrelsen skal godkende såvel lejer som betingelserne for lejemålet. 5

6 12 Forandringer i en bolig En boligejer må ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke foretage indgreb i ydermure, bærende indvendigt murværk - bortset fra puds og vægbeklædning - eller bærende konstruktioner i øvrigt. En boligejer er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens, redskabsskures eller carportes ydre, at opsætte paraboler samt at fastmontere markiser eller opsætte hegn uden bestyrelsens samtykke. Ved udførelse af vinduespartier i tilbygninger mod vest må skellet mod fællesarealet overskrides med maksimalt 0,20 meter efter bestyrelsens skriftlige samtykke. Stk. 4 Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner, andre offentlige forskrifter samt eventuelle af bestyrelsen fastsatte betingelser. Stk. 5: Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse kræves efter andre offentlige forskrifter skal tilladelsen forevises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes. 13 Generalforsamlinger Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden : 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Godkendelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning 4) Behandling af forslag, herunder plan for fælles vedligeholdelse. 5) Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt a conto bidrag. 6) Valg af bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen. 7) Valg af intern revisor og revisorsuppleant. 8) Valg af ekstern revisor 9) Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden. 6

7 14 Indkaldelse af generalforsamlinger m.v. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst to og højst fire ugers varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger kan dog indkaldes med otte dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamling tillige den reviderede årsrapport og bestyrelsens forslag til budget og a conto bidrag Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne senest fire dage før generalforsamlingen skriftligt er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert medlem og dennes ægtefælle, registreret partner eller samlever. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Foreningens revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 5: På generalforsamlinger har hver bolig to stemmer. Et medlem kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, registreret partner eller samlever eller til et andet medlem. Et medlem kan dog kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt. 15 Afstemningsregler Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Forslag om vedtægtsændringer, bortset fra de i stk. 4 nævnte, eller om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og hvor et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Ændring af vedtægternes 6 kræver samtykke fra samtlige medlemmer. 7

8 Ændring af vedtægternes 2, 3, 8 og 11, stk. 3, eller beslutning om foreningens opløsning kræver et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. 16 Dirigent m.v. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. 17 Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til at udføre generalforsamlingens beslutninger. 18 Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vælges medlemmer, disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor boligen. Genvalg kan finde sted. 8

9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær. Desuden udnævnes en kasserer, medmindre bogføring og regnskabsudarbejdelse er overladt til en administrator i overensstemmelse med 21. Stk. 5: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden som formand indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til nyvalg af den samlede bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 19 Bestyrelsesmøder Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøderne. Protokollatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet, og gøres tilgængeligt for alle medlemmer. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 20 Tegningsret Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med enten formanden eller næstformanden. Pantsætning af fast ejendom tilhørende foreningen kræver underskrift af den samlede bestyrelse. 21 Administration Administrationen af foreningens anliggender kan i nærmere defineret omfang og med generalforsamlingens godkendelse overdrages til en administrator med hvem foreningen indgår en administrationsaftale. Heri kan indarbejdes bestemmelser om at administrator forestår den vedligeholdelse af foreningens ejendom, som er omhandlet i 9.1. I administrationsaftalen kan desuden optages bestemmelser om, at administrator forestår foreningens bogføring og foreningens regnskabsudarbejdelse. 9

10 Bestyrelsen kan meddele administrator nærmere instrukser og retningslinier for administrationens udførelse også ud over, hvad der følger af administrationsaftalens indhold. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos administrator, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra administrator eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes på en sådan konto. Som sikkerhed for administrators og bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen, medlemmerne og tredjemand, kan foreningen med generalforsamlingens godkendelse tegne sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten. 22 Årsrapport og revision Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger en intern revisor og revisorsuppleant, der i løbet af året efter anmodning skal have adgang til at gennemgå bilag, bogføring og regnskaber. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre en revisionsprotokol. 23 Opløsning Foreningens opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue ligeligt mellem de til den tid værende medlemmer. 10

11 24 Tinglysning Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på den del af matr.nr. 8b Nødebo der er omfattet af lokalplan 299 i Hillerød Kommune, og som pantstiftende med 1. prioritets panteret på samtlige boliger, udstykket fra den oprindelige ejendom, med respekt af de ved tinglysningen allerede tinglyste byrder og servitutter. Påtaleberettiget er grundejerforeningen ved dennes bestyrelse. For så vidt angår 8, stk. 5, er alle panthavende realkreditinstitutter påtaleberettiget. Inden anmeldelse til tinglysning forelægges nærværende vedtægter Hillerød Byråd til påtegning om godkendelse eller at godkendelse ikke er nødvendig. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. maj I bestyrelsen: Inge Faber Henrik Krog Gerda Broch Christensen Helge Steen Bek Knud Ebbesen Som dirigent: Peter Scheibel 11

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26.4.2011 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hybenhaven 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj

Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj Revideret den 7. april 2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter for andelsboligforeningen Tippethøj... 1 VEDTÆGTER for ABF Tippethøj... 4 Navn og hjemsted... 4 Formål...

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fælleshuset Kornvej 2 4000 Roskilde cvr

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere