Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain"

Transkript

1 Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening [Captain

2 Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31, marts 1982, bekendtgørelse nr. 866 at 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 at 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 at 17. juni Auktionen omfatter a. Auktionen omfatter ejendommen med eventuelle bygninger og hvis fogedretten ikke tilkendegiver andet driftsinventar og driftsmateriel, derunder maskiner og tekniske anlæg at enhver art, der hører til ejendommen, og ved landbrugsejendomme tillige ejendommens besætning, gødning, afgrøder m.v. Ejendommen m.v, sælges som den er ved auktionen med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den tilhører den nuværende ejer. b. Hvis ejendommen eller er del af denne er udejet, kan køber efter ejendommens overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt på auktionstidspun ktet. Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje, der er omfattet af tinglysningslovens 3, stk Salgsopstilling Ejendommen og det tilbehør, der følger med, beskrives i en særlig salgsopstilling. Salgsopstillingen indeholder oplysning om ejendommens hæftelser og byrder og oplyser endvidere om andre forhold vedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at være at væsentlig betydning for køber. Salgsopstillingen udleveres på fogedrettens kontor. 3. Servitutter m, v. Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang de bydende udover auktionsbudet skal overtage eller opfylde servitutter, brugsrettigheder, aftægts-, livrente- eller lignende forpligtelser. 4. Auktionsbudet m. V. Enhver kan byde på auktionen, men fogedretten kan forlange, at en bydende straks sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud. Minimum for overbudene fastsættes af fogedretten. Ejendommen sælges til den højstbydende, hvis dennes bud antages (se pkt. 7), medmindre det besluttes, at en ny auktion skal afholdes. Enhver, der har afgivet bud på første auktion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 udsættelse med henblik på tilvejebringelse af sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sikkerheden er stillet. Skal der afholdes ny auktion i henhold IH retsplejelovens 576, er samtlige bydende på første auktion bundet indtil slutningen af den nye auktion, dog højst 6 uger efter første auktion. På den nye auktion er kun det bud bindende, der får hammerslag. 5. Ejendommens overtagelse Køberen overtager straks ejendommen. Har køberen Met udsættelse til at stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene, overtages ejendommen dog tørst, når sikkerheden er stillet. Køberen sørger selv for om nødvendigt ad retslig vej at blive indsat i besiddelsen af det solgte. Fra det tidspunkt, køberen skal o'vertage ejendommen, henligger den for hans regning og risiko i enhver henseende. 6. Køberens forpligtelser A. Opfyldelse af auktionsbudet Auktionsbudet anvendes, så langt det rækker, til dækning af hæftelserne i prioritetsordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse oplyses under auktionen. Auktionsbudet opfyldes således: a. Køberen overtager de hæftelse, der ikke kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog betinget af, at restancer og eventuelle særlige afdrag betales inder 4 uger efter auktionens slutning. b. Køberen betaler de hæftelser, der kan kræves udbetalt. Beløb, der skal betales efter pkt, b, betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Eventuel kursgevinst ved indfrielse at lånene til- (alder køberen, ligesom han bærer eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån med særlige indf rielsesvilkår ma indfries med et større beløb end lånets kontante pålydende. Andele i reserve- og administrationsfonde tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning til de pågældende lån. Pantegælden forrentes fra datoen for den første auktion med den rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale om en indekspanteret, beregnes renten på grundlag af restgælden som reguleret ved sidste ordinære indeksregulering. Overstiger auktionsbudet, hvad der kræves til dækning af panthaverne, tilfalder det overskydende beløb den hidtidige ejer af ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7%. Som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat, henholdsvis pr. den I. januar og den 1. juli det pågældende år. B. Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet Under auktionen oplyses arten og størrelsen af de omkostninger, som køberen skal betale ud over auktionsbudet. Det samme gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og andre pligter, som køberen skal betale eller overtage ud over auktionsbudet. På auktionen oplyses et størstebeløb for, hvad der skal betales, og hvilke krav og pligter, der kan overtages. Af krav, der typisk skal udredes eller overtages ud over auktionsbudet, kan særligt nævnes: a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger og omkostninger ved gennemførelse af auktionen, herunder salær til advokat samt honorar til en af fogedretten antaget sagkyndig. b. Salær og rejseomkostninger til repræsentanterne for de andre i ejendommen berettigede. Vedrørende a og b er det en betingelse, at de pågældende rettighedshavere får andel i auktionsbudet. Ved delvis dækning nedsættes salær kravet forholdsmæssigt. Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået, betales dog altid fuldt rekvirent-salær. C. Ejendomsskatterestancer. d. Brandforsikringsbidrag. e. Gade-, vej- og fortovsbidrag. 1. Spildevands- og kloakbidrag. g. Restancer for forbrug at vand, leveret at offentlige almene vandforsyningsanlæg. h. Brugspanthavers underskud efter afholdelse at nødvendige udgifter ved bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v. at ejendommen. Overskud afskrives brugspanthaverens fordring og derefter i den øvrigt bedst berettigedes fordring. i. Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drift og vedligeholdelse mv., som er afholdt at auktionsrekvirenten, selv om ejendommen ikke har været taget til brugeligt pant. Krav, der i henhold til lejelovgivningen, brandsikringslovgivningen og bygningslovgivningen er gældende mod enhver uden tinglysning. Beløb, der skal betales ud over auktionsbudet, udredes inden 4 uger efter auktionens slutning til rette vedkommende. C. Afgifter m. v. til det offentlige i anledning at auktionen a. Fogedrettens udgifter. b. Auktionsafgift. De under a og b nævnte udgifter m.v, betales ved auktionens slutning. c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift ("moms") og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen følgende løsøre m.v, efter nærmere aftale med toldvæsenet. 7 Køberens sikkerhedsstillelse Efter hammerslaget skal køberen straks over for fogedretten stille sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene. Sikkerheden kan stilles ved deponering af penge eller børsnoterede værdipapirer, ved bankgaranti eller på anden måde, som godkendes af fogedretten. Sikkerhedens størrelse skal svare til: a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a, b. % at de hæftelser, der kan kræves udbetalt ffr. pkt. 6A litra b, og C, størstebeløbet, der skal betales ud over auktionsbudet, fir. pkt. 68. Sikkerheden kan dog hverken være mindre end et års renteudgift af de overtagne prioriteter eller mindre end værdien at det tilbehør, der medfølger ejendommen, med fillæg af et halvt års lejeindtægt, hvis ejendommen helt eller delvist er udlejet. Ved bortforpagtede landbrugsejendomme dog med tillæg af 1 års forpagtningsafgift. Enhver, der opnår dækning ved auktionen, kan for sit vedkommende både før og efter denne give afkald på sikkerhedsstillelse. Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle, kan fogedretten fastsætte en mindre sikkerhedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerheden kan dog ikke være mindre end 1 års renteudgift af de overtagne prioriteter. Stilles den krævende sikkerhed ikke, ses der bort fra budet, og hammerstaget annulleres, hvorefter auktionen straks genoptages. Fogedretten kan dog stedet udsætte auktionen og give hojstbydende den frist på ikke over 7 dage fil at stille sikkerheden, forudsat at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse at nyt auktionsmøde. 8. Køberens misligholdelse Hvis køberen ikke opfylder auktionsvilkårene, kan enhver, der i anledning at auktionen kan rette krav mod køberen, kræve, at det solgte sættes til en ny og eneste auktion (misligholdelsesauktion)for købers risiko, således at køberen skal tilsvare, hvad der måtte bydes mindre på den ny auktion, uden at have krav på, hvad der måtte bydes mere. I stedet for at kræve misligholdelsesauktion kan enhver, der ikke har givet afkald på sikkerhedsstillelse, kræve, at den at køberen stillede sikkerhed at fogedretten realiseres og fordeles blandt de berettigede i den rækkefølge, de har krav på at blive fyldestgjort. Bringer dette ikke køberens misligholdelse til ophør, kan der herefter kræves afholdt misligholdelsesauktion. Begæres sikkerheden første realiseret efter afholdelse at misligholdelsesauktion, kan sikkerheden alene benyttes til dækning af det tab, der er opstået ved, at der er budt mindre på misligholdelsesauktionen. 9. Auktionsskøde Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til ham. Køberen skal tage skøde på ejendommen inden 1 år efter auktionen. Køberen betaler selv de omkostninger, der måtte være forbundet med udstedelse at skødet, dettes tinglysning, overtagelse at hæftelser samt slettelse af tingbogen af de rettigheder, der ikke opnåede dækning pa auktionen. 10. Auktionsvilkårenes fravigelighed Foranstående vilkår kan ikke fraviges til ugunst for køberen, medmindre auktionen angår en forretnings-, industri-, landbrugs- eller udlejningsejendom. 11. Særlige vilkår (Eventuelle forslag til særlige vilkår fremgår af salgsopstillingen.)

3 GGA/bda INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Rekvirentomkostninger Tingbogsattest Skatteattest 2014 Vurderingsattest BBR-ejermeddelelse Side Ejendomsdatarapport m. bilag Auktionsopgørelse Nykredit Realkredit A/S Auktionsopgørelse Danske Bank A/S Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Auktionsopgørelse Karsten Høgh Auktionsopgørelse Nordjyske Medier A/S Auktionsopgørelse Alka Forsikring Særlige auktionsvilkår for realkreditlån mv. Fogedrettens købervejledning ,!1 JNI I I /NJ., Advokatfirma

4 J.NR /LVE Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Jacobsvej 12, 9490 Pandrup Jytte Jenny Nielsen Jacobsvej 12, 9490 Pandrup Salgsopstilling (kebsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmcegleiforening Auktionstidspunkt: kl. 09:00 Auktionssted: Rekvirent, hæftelses nr.: Fogedretten i Hjørring, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring 1 - Nykredit Realkredit NS, Anker Heegaards Gade 4-6, 1.sal, 1780 København V Ved advokat: Gert Gandrup, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: beboelsesejendom Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen: 1164 m2 heraf vej: 0 m2 Forsikringsforhold: Alka Forsikring, policenr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11 * jf. vedlagte ejendomsskattebillet Beskrivelse (herunder evt, bebygget areal, indretning m.v.): Rødstenshus opført i 1987 og har ifølge BBR et areal på 136 m2. Ejendommen indeholder forgang, køkken/alrum m/spiseplads, stue, 2 små værelser, soveværelse, badeværelse m/bruseniche samt baggang. Der er hvidmalede termovinduer. Lejemål: Byrder og servitutter (Evt, henvisning til vedh. tingbogsattest): Ingen Se vedlagte tingbogsoplysning

5 2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 1: Nykredit Realkredit A/S, Anker Heegaards Gade 4-6, 1780 København V, opr. kr ,00, kontantlån, obligationsrestgæld pr. 1. april 2015 kr , , , ,47 0,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2: Nykredit Realkredit A/S, opr. kr ,00, kontantlån, obligationsrestgæld pr. 1. april 2015 kr , , , ,47 0, , , ,27 0,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 3: Ejerpantebrev stort kr ,00 til Danske Bank, mail Danske Bank oplyst, at de ikke har noget krav , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 4: Udlæg kr til Statsskattedirektoratet, c/o Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. Medtaget til det tinglyste beløb , , ,74 0, ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 5: Udlæg kr ,00 til Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 6: Udlæg kr ,00 til Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 7: Udlæg kr ,00 til Expert Nord NS, Brogaardsgade 2, Kaas, 9490 Pandrup. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 Transport i alt ved budsum kr , , , ,00

6 3 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt, yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort Pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt.. ejerskifteafdrag pa hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport , , , ,00 Hæftelse nr. 8: Udlæg kr til SKAT, lnddrivelse, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Medtaget til det tinglyste beløb ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 9: Udlæg kr ,00 til Realkredit Danmark NS, Personlig fordring, Strødamvej 46,2100 København Ø , , , , ,22 0,00 0, ,22 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 10: Udlæg kr ,00 til Karsten Høgh, Blåbærvej 7, 9460 Brovst , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 11: Udlæg kr til Alka Forsikring, Engelholm Alle 1, 2630 Taastrup. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 12: Udlæg kr ,00 til Nordjyske Medier A/S, c/o Købmandstandens Inkasso Service NS, att.: Tina Skov-Lindquist, mail: kis kis.dk , , , , ,60 0,00 0, ,60 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 13: Udlæg kr ,00 til Pandrup-Kaas Antennelaug v/poul Miller, Stationsvej 6, 9490 Pandrup. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 1 aft ved budsum kr , , , ,82 Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr.

7 4 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkeme angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks, tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overlaget med tillæg at af uforfaldne renter 3. Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 14: Udlæg kr ,00 til Alka Forsikring, Engelholm Alle 1, 2630 Taastrup. Medtaget til det tinglyste beløb , , , , ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum , , , ,82 A. Total kr , , , ,82 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 68: kr ,25 Heraf kontant at betale inden 4 uger: kr ,25 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: kr. kr , ,00 4. andre offentlige bidrag kr. 5. vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag kr. 398,00 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 8. andet, jfr. specifikation kr. 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen; Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi er sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, gr. vilkårenes pkt. 7 kr ,00. earen Nergaard Sørensen Advokat F tederikshavnavej 215 (WO Hjørring Denne salgsopstilling er udarbejdet den 13. marts 2015 a at Gert Gan rup

8 5 REKVIRENTOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 Tan( Inkassoomkostninger kr ,00 Fogedgebyr kr. 700,00 Tilkendt mødesalær udlæg, ink!. moms kr ,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 400,00 Kopier salgsopstilling kr. 562,50 Annonceudgifter anslået kr ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi kr ,00 25% kr ,00 kr ,00 Grundtakst kr ,00 0,6% at kr ,00 kr ,00 kr ,00 Moms kr ,75 kr ,75 I alt kr ,25 Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse at auktionsskøde. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PÅ KR ,00: Restancer kr ,64 1/4 hæftelse, som kræves indfriet kr ,16 Størstebeløbet kr ,25 Friværdi kr. 0,00 I alt kr ,05 Beløbet oprundes til kr ,00

9 6 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :30:31 EJENDOM: Adresse: Jacobsvej Pandrup Samlet areal: 1164 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Den Mellemste Del, Jetsmark Matrikelnummer: 0038bm Areal: 1164m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0082 ADKOMSTER DO KUMENT: Dokument type: Skøde OVERFØRT: Overført fra gammelt system. Ja AD KOFtriSTHAVERE: Navn: Jytte Jenny Nielsen CPR: **** Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK `':-ILL/EGS`rEKS'I': Tillægstekst Særeje lyst d 27/ HÆFTELSER :30:31 Side 1 af 16

10 7 DOKUMENT: Dokument type: Realkreditpantebrev DKK Rente: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDV- R: Navn: CVR: Nykredit Realkredit NS TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Kontantlån DOKUMENT: Dokument type: Realkreditpantebrev DKK Rente: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: Nykredit Realkredit A/S ILL LIEGSTEKST: Tillægstekst Kontantlån :30:31 Side 2 af 16

11 8 DOKUMENT: Dokument type: Ejerpantebrev DKK Rente: var OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd KREDITO R: Navn: CPR: Jytte Jenny Nielsen **** MEDDE ELS HA ERE: Navn: CVR: Danske Bank-Pandrup FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: Danske Bank-Pandrup CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. UNDERPANT: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Danske Bank-Pandrup DOKLIMEI\ri: Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 % :30:31 Side 3 af 16

12 9 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Beskrivelse: Ja Udlæg KREDITORER: Navn: Statsskattedirektoratet DOKUMENT: Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 % OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Beskrivelse: Ja Udlæg KREDITORER: Navn: Han Herreds Sparekasse Brovse DOKUMENT: Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 % OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Beskrivelse: Ja Udlæg KREDFTORIER Navn: Tryg Forsikring DO KU :30:31 Side 4 a116

13 10 Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 % OVERFØRT: Overført fra gammelt system. Beskrivelse: Ja Udlæg KREDITORER: Navn: Expert Nord A/S DOKUMENT: Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 A OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Beskrivelse: Ja Udlæg KREDITORER: Navn: Told- og Skattestyrelsen DOKUMENT: Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 % OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Beskrivelse: Ja Udlæg [CRIED ORER: Navn: Realkredit Danmark CVR: :30:31 Side 5 af 16

14 DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDETO R: Navn: Karsten Høgh CPR: **** CVR: DEBITORER: Navn: CPR: Jytte Jenny Nielsen **** AN MÆ RKW11%!GER: Servitut: Servitut: Servitut: Dokumenttype: Anden Servitut DKK Expert Nord A/S DKK Told- og Skattestyrelsen DKK Realkredit Danmark Anden Servitut Anden Servitut Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit A/S :30:31 Side 6 af 16

15 12 Dokumenttype: Dokumenttype: 5 Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit NS Ejerpantebrev DKK Jytte Jenny Nielsen DKK Statsskattedirektoratet DKK Han Herreds Sparekasse Brovse DKK Tryg Forsikring BETALT TING LYS N ING SAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDETOKER: Navn: CVR: FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA DEDDHORER: Navn: CPR: Jytte Jenny Nielsen **** MtER.:KkliNGER: :30:31 Side 7 af 16

16 13 Servitut: Servitut: Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Dokumenttype: Anden Servitut DKK Expert Nord A/S DKK Told- og Skattestyrelsen DKK Realkredit Danmark DKK Karsten Høgh Anden Servitut Anden Servitut Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit A/S Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit A/S Ejerpantebrev DKK Jytte Jenny Nielsen DKK Statsskattedirektoratet DKK :30:31 Side 8 af 16

17 14 Han Herreds Sparekasse Brovse DKK Tryg Forsikring BETALT TENGLYSKI [FT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDETORER: Navn: CVR: NORDJYSKE MEDIER A/S DEBITORER: Navn: CPR: Jytte Jenny Nielsen **** ANMÆRKNINGER: Servitut: H ovedstol : Anden Servitut DKK Expert Nord A/S DKK Told- og Skattestyrelsen DKK Realkredit Danmark :30:31 Side 9 ef 16

18 DKK Karsten Høgh DKK FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA Servitut: Anden Servitut Servitut: Anden Servitut Dokumenttype: Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit A/S Dokumenttype: Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit A/S Dokumenttype: Ejerpantebrev DKK Jytte Jenny Nielsen DKK Statsskattedirektoratet DKK Han Herreds Sparekasse Brovse DKK Tryg Forsikring Et ETNA" i-ncityse.fikr EG[it-r: 0 DKK :30:31 Side 10 al 16

19 16 DOKUMEWT: Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 % KREDITORER: Navn: CVR: PANDRUP-KAAS ANTENNELAUG DEBITORER Navn: CPR: Jytte Jenny Nielsen **** ANMÆRICWINGER: Servitut: Anden Servitut DKK Expert Nord A/S DKK Told- og Skattestyrelsen DKK Realkredit Danmark DKK Karsten Høgh DKK FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA DKK NORDJYSKE MEDIER A/S :30:31 Side 11 al 16

20 17 Servitut: Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Dokumenttype: Anden Servitut Anden Servitut Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit NS Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit A/S Ejerpantebrev DKK Jytte Jenny Nielsen DKK Statsskattedirektoratet DKK Han Herreds Sparekasse Brovse DKK Tryg Forsikring BETALT TH4GLysl rk 0 DKK r)okulvti ln Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% :30:31 Side 12 af 16

21 18 KR EDETORER: Navn: CVR: FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA DEB [TORE Navn: CPR: Jytte Jenny Nielsen **** AP IVÆRKWINC;ER: Servitut: Anden Servitut DKK Expert Nord NS DKK Told- og Skattestyrelsen DKK Realkredit Danmark DKK Karsten Høgh DKK FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA DKK NORDJYSKE MEDIER A/S DKK PANDRUP-KAAS ANTENNELAUG Servitut: Anden Servitut :30:31 Side 13 af 16

22 19 Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Dokumenttype: Anden Servitut Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit A/S Realkreditpantebrev DKK Nykredit Realkredit NS Ejerpantebrev DKK Jytte Jenny Nielsen DKK Statsskattedirektoratet DKK Han Herreds Sparekasse Brovse DKK Tryg Forsikring BETALT TINGLYSNINGSAFGEFT: 0 DKK SERVITUTTER IDO KUWiEKV: Dokument type: Anden Servitut Antal: :30:31 Side 14 al 16

23 20 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 82 I 55 TILLJEGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv Vedr 1CM DOKUMENT: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 20 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 82 Æ 106 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet tilliegst ST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv DOKUWEVT: Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYEcTPA: Antal: :30:31 Side 15 af 16

24 21 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 82_9_644 AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold fgge Bebyggelsesforhold EJENDOMSFORHOLD: Grundejerforening Udstykning Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning mv ØVRIGE OPLYSNINGER EJEWDOMSVL! RD EREWG: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0849 Ejendomsnummer (BBR-nr.): EMDSKAKKET AKT: Filnavn: 82 U :30:31 Side 16 al 16

25 22 ugt Kommune altninger MANDAG TIL ONSDAG TORSDAG FREDAG TELEFON: Forvaltningsservice Modtager Udskrevet den: Moms-nr.: 25/ Debitomumme rommunenr.. lefendomsnr.. xx xx xxxxxx xx Ejendommens beliggenhed: Vurderet areal: Vurd~r Jacobsvej (01/ ) Idat~g~ DEN MELLEMSTE DEL, JETSMARK 38bM Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundvardi Gmndskatteloftværch Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dakningsargiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom Side 01 af 01 Specifikation KOMMUNE Grundskyld promille af grundlag 32,850 : /01-31/ ,26 13~ ~mils Rottebekæmpelse 38,87 Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. I ALT 4756,13 0,00 Rate Forfaldsdato SidsæmtUdisæindb.dag Ræebelob Fal~Mo Mom~ 01 01/ / ,50 01/ , / / ,63 01/ ,00 KMD OGCG udg Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt, gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

26 Ejendomsvurdering Page 1 of 1 23 Si Ear Ejendomsvurdering Detaljerede vurderin soplysninger for 2013 Adresse: Vurderingsår: Kommune: Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: Ejendomsværdi: JACOBSVEJ 12, 9490 PANDRUP 2013 JAMMERBUGT Ejendomsnr.: PANDRUP Beboelse 38 BM, DEN MELLEMSTE DE Lejligheds antal: 1 Grundareal: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris standard kr kr. 02 Bygretpris standard kr kr. 03 Nedslag 21/2% reduktion kr kr. I alt: kr. Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: kr. Ejendomsværdi 2002: Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: kr kr. Vis tidligere vurdering

27 24 9 Jammerbugt Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Afsender Jammerbugt Kommune Tofteyej 43, 9440 Aabybro Ejendommens beliggenhed: Modtager: Jacobsvej 12 (vejkode: 743), 9490 Pandrup BBR-Meddelelse rekvireret via 015 Fejl eller mangler i udskriften belles meddelt til kommunen via adressen bbr jammerbugt.dk eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Jacobsvej 12 (vejkode: 743), 9490 Pandrup Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand i& afløb Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 38bm DEN MELLEMSTE DEL, JETSMARK Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Jacobsvej 12 (vejkode: 743), 9490 Pandrup Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 38bm Opførelsesår: 1987 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst at ejer (eller at dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal 1 hele bygningen Bebygget areal 136 Samlet bygningsareal heraf affaldsrum i terræn O heraf udvendig efterisolering heraf indbygget garage O Kælder heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 heraf indbygget udhus O Tagetage heraf indbygget udestue O heraf udnyttet Overdækkede arealer 0 Lukkede overdækninger Kilde hi arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energloplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Ejerlav: DEN MELLEMSTE DEL, JETSMARK m2 Arealanvendelse 136 Samlet boligareal 0 heraf lovlig beboelse i kælder O O Samlet erhvervsareal Adgangsareal 0 Andet areal 0 Antal etager u. kælder & tagetage O Åbne overdækninger m Oplysninger om bolig-/ erhvervsenhed Adresse: Jacobsvej 12 (vejkode: 743), 9490 Pandrup Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 136 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: Bolig areal: Andet areal: Fællesareal: Aben overdækning: 0 m2 136 m2 0 m2 0 m2 0 m2 Ejendommens beliggenhed: BBR Jacobsvej 12 (vejkode: 743), 9490 Pandrup Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /2

28 25 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Energiforsyning: 230 V el fra værk Antal værelser: 5 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 2 Adresse: Jacobsvej 12 (vejkode: 743), 9490 Pandrup Carport (anvendelseskode: 920) Matrikelnr.: 38bm Ejerlav: DEN MELLEMSTE DEL, JETSMARK Opførelsesår: 1987 Materialer Ydervæg: Træbeklædning Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal Bebygget areal: 45 m2 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller at dennes repræsentant) BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Jacobsvej 12 (vejkode: 743), 9490 Pandrup /2

29 26 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 25/ Rapport færdig 5/ For ejendommen jacobsvej 12, 9490 Pandrup Ejendommens adresse' Matr.nr Grundareal jacobsvej 12,9490 Pandrup 38bm Den mellemste Del, jetsmark 1164 m2 Ejendomsnummer Kommune. Ejerforhold. Enhedens samlede areal' Anvendelse' jammerbugt Kommune Privatpersoner eller interessentskab 136 m2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Antal værelser 5 Antal bygninger 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 38brn Den mellemste Del,.letsmark by,bollgu.- 1A,W0L11STRIICYLk Rappon-ID: 13f 069f2-c8ab-4b9c-99:7-283f37ecce3lo

30 27 EJENDOMS DATA RAPPORT Jacobsvej Pandrup Rapport købt 25/ Rapport færdig 5/ Indhold Dette alsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resume 3 Uddybning at enkelte svar Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- og grundværdi 6 Planer 6 Zonestatus 7 Varmeforsyning 7 Vand 8 Aktuelle afrobsforhold 8 Aktuel vandforsyning Grundvand - Drikkevandsinteresser 9 Bygge- og beskyttelseslinjer 9 Kirkebyggeltnjer 9 Om ejendomsdatarapporten 10 Generelt om ejendomsdatarapporten 10 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 10 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 at 13

31 28 Q EJENDOMS DATA RAPPORT Jacobsvej Pandrup Rapport kabl 25/ Rapport faerrag 5/ Resum Bygninger BBR- meddelelsen Findes der en SER-meddelelse for ejendommen? Oplysninger er indhentet a 25. februar 2015 Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke? Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen'? Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen? ja, se bilag Ejendommen har ikke noget energimærke Nej Nej Nej Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket at byggeskadeforsikring? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen'? Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendomrnen? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen'? Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering'? Vurdenngsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen'? Nej Nej kr. Ja, se bilag kr. ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer fil kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages at køberen'? Nej Oplysninger er indhentet d. 5. marts 2015 Huslejenævnssager Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? Oplysninger er indhentet d. 25, februar 2015 Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Oplysninger er indhentet d. 25, februar 2015 Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? Oplysninger er indhentet d. 25, februar 2015 Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning at skov efter stormfald? Planer Nej Nej Nej Nej Side 3 al 13

32 29 EJENDOMS DATA RAPPORT Jacobsvej Pandrup Rapport købt 25/ Rapport færdig 5/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Vanneforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud' Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen'? byzone Nej la Se Hag. Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift? Oplysninger er indhentet d. 5. marts 2015 Nej Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? Vand Nej Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Af lob til spildevandsforsyningens renseanlæg Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? Privat, alment vandforsyningsanlæg Påbud/dispensationer vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud? Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold? Oplysninger er indhentet d. 5. marts 2015 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nttratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsornt indvindingsområde? Jordforurening Nej Nej la Nej Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? Oplysninger er indhentet d. 5. marls 2015 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt? Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen'? Ja. se bilag Nej Nej Nej Side 4 all?

33 30 Q EJENDOMS Beskyttet natur DATA Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen" Nej RAPPORT De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere Information. Jacobsvej 12 Internationale naturbeskyttelsesområder 9490 Pandrup Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen" Nej Rapport købt 25/ Rapport feerdig 5/ Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt" Nej Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen" Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje" Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en so- eller åbeskyttelseslinje" Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje" Kiftfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klittredningslinje" Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje" Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen" Miljøsag Miljesag Er der igangværende miljøsag på ejendommen" Oplysninger er indhentet d. 5. marts 2015 Nej Nej Nej la Nej Nej Nei Nej &de Set 13

34 31 EJENDOMS DATA RAPPORT Jacobsvej Pandrup Rapport kot3 25/ Rapport færdig 5/ Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats at den laveste at de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig at kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 25. februar kr. Skatteår 2015 Kommune Grundskyld Grundskyld at værdi at skovbrug/landbrug Grundskyld at værdi at stuehus Dækningsafgift. erhvervsejendomme Dækningsafgift at forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift at grundværdi (statsejendomme) Skat ialt Jammerbugt Kommune 4.717,26 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr 0 kr. 0 kr. 0 kr ,26 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hved andet år kr. Oplysninger vedr. Ejendorns- og grundværdi er indhentet d. 25. februar 2015 Vurderingsar 2013 Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi Stuehusværdi kr kr. Okt. 0 kr. 0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring WWI adresse Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Planer Side 6 at 13

35 32 Q EJENDOMS DATA RAPPORT Jacobsvei Pandrup Rapport købt 25/ Rapport lærdig 5/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr, Zonestatus er indhentet d. 25. februar 2015 byzone Zonestatus: Byzone Matr.nr. 38BM Den mellemste Del, Jetsmark Andel af matrikel dækket af zonen 1,00 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed,,,,,,,,,, Planer Kommunen Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. la Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs, fiernvarrne eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 25. februar 2015 Matr.nr. 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde9 la Område Navn på forsyningsområde Forsyningsform Forsyningsselskab Pandrup Fjernvarme JETSMARK ENERGIVFERK AMBA Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med forsyningsforbud Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse at varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende Set ny bebyggelse inden tor el afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varrneforsyn:ng. Kommunalbestyrelsen kan gpe dspensation fra lorsyningsforbuddel. Evt, dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforhud er indhentet d. 25. februar 2015 Side? al 13

36 33 Q EJENDOMS DATA RAPPORT Jacobsvej Pandrup Rapport keel 25; Rapport færdig 5/ Matr.nr. 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Er matriklen beliggende et område med forsyningsforbud? Område Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Kontaktoplysninger ja Pandrup El Administrativ myndighed Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 25. februar 2015 Matr.nr. 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg For alle bebyggede ejendomme skal del oplyses, hvordan spildevand og regnvand bodlecles. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om all bortledes i et og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt at kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle aflobsforhold er indhentet d. 25. februar 2015 Matr.nr. 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? vandf orsyningsanlæg Privat, alment Sidetal 13

37 34 EJENDOMS DATA RAPPORT Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom et tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 25. februar 2015 Jacobsvej Pandrup Rapport købt Rapport færdig 5/ Matr.nr. 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Vandforsyning Kontaktoplysninger Privat, alment vandforsyningsanlæe Administrativ myndighed Vand Kommunen Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende 1 et område med drikkevandsinteresser? Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. ja Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 25. februar 2015 Matr.nr. 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal la Link Områder på matriklen: Type af område Områder med drikkevandsinteresser Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Bygge- og beskyttelseslinjer Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. la Oplysninger vedr. Kirkebyggelinjer er indhentet d. 25. februar 2015 Matr.nr. 38bm Den mellemste Del, Jetsmark Er matriklen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal la Link Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 9 al 13

38 35 EJENDOMS DATA RAPPORT Jacobsvej Pandrup Rapport købt 25/ Rapport færdig 5/ Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarappon bestilles efter fremsøgning at en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt, et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /ems, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå at et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en fiste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer, Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Efinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom I Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også sewom de ikke nødvendigvis er lovlige, Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBBmeddelelsen ligger hos ejeren at ejendommen, Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en sanitet skriftlig vurdering at en boligs synlige skader og tegn på skader. Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger on) byggesager) i Bygnings- og Bofigregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Side 10 at 13

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55

05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 1/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 2/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 3/55 05/01/2016 www.tvangsauktioner.dk & itvang.dk 4/55

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

23/03/2015 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58

23/03/2015 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 2/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 3/58

Læs mere

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom J.NR. 588-147774/PMA Ejendommens matr.nr.: 24-ai Frederikshavn Markjorder, ejerl.nr. 1 beliggende: Elmevej 9, kælderen, 9900 Frederikshavn tilhørende: Poul Fabricius boende: Adressebeskyttelse Salgsopstilling

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. til brug for tvangsauktion over fast ejendom 15/06/2015 16/06/2015 www.tvangsauktioner.dk 1/59 1/62 15/06/2015 16/06/2015 www.tvangsauktioner.dk 2/59 2/62 Advokatf'irnla Salgsopstilling J. NR. 127920-720-EBA-GVE 69/2015 Ejendommens matr.nr.: 1 z

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20

Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 Ny auktion: den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 Højeste bud på 1. auktion var kr. 380.000 Ny auktion: Mandag den 25. juli 2016 kl. 09:20 06/07/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk GENOPTAGELSE NY AUKTION d. 6. juli 2016 kl. 09:00 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/92 17/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55

24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-100704/AK Ejendommens matr.nr.: 10 bd Gl

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain 588-177771 EMO/bda 15.12.2014 1-ii(lhilanciKaptain SALGSOPSTILLING LISBORG VEJ 29, 9900 FREDERIKSHAVN 0 ri IN I I I 11,/,11K Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening ta,,j 'Kaptain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørels

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Auktionstidspunkt: mandag den 27. juni 2016 kl. 11:30 mandag den 25. juli 2016 kl. 9.15

Auktionstidspunkt: mandag den 27. juni 2016 kl. 11:30 mandag den 25. juli 2016 kl. 9.15 Salgsopstilling J.NR. 21-312-14236 AS AUKT-143/2016 Ejendommens matr.nr.: 2bb Lund, Skt. Hans (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion var kr. 150.000. Ny auktion: Fredag den 1. juli 2016 kl. 10:40

Højeste bud på 1. auktion var kr. 150.000. Ny auktion: Fredag den 1. juli 2016 kl. 10:40 Højeste bud på 1. auktion var kr. 150.000. Ny auktion: Fredag den 1. juli 2016 kl. 10:40 09/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 09/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 09/06/2016

Læs mere

23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/98

23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/98 23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/98 23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/98 23/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/98 Højeste bud på 1. auktion var kr. 130.000.

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

17/01/2017 & 1/45

17/01/2017 & 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/02/2017 & 1 af 48

27/02/2017 & 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

11/15/2017 & 1 af 48

11/15/2017 & 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

21/12/2016 & 1/49

21/12/2016 & 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

21/02/2017 & 1 af 207

21/02/2017 & 1 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

27/01/2017 & 1/83

27/01/2017 & 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

30/01/2017 & 1 af 53

30/01/2017 & 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

24/01/2017 & 1/55

24/01/2017 & 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 56

22/12/2016 & 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

06/02/2017 & 1 af 88

06/02/2017 & 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

07/07/2016 & 1/57

07/07/2016 & 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

20/01/2017 & 1/90

20/01/2017 & 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

25/01/2017 & 1/58

25/01/2017 & 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/12/2016 & 1/59

19/12/2016 & 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

24/01/2017 & 1/59

24/01/2017 & 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

28/09/2017 & 1 af 93

28/09/2017 & 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

06/02/2017 & 1/61

06/02/2017 & 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/61

14/02/2017 & 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

29/12/2016 & 1/62

29/12/2016 & 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

20/02/2017 & 1/62

20/02/2017 & 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

04/10/2016 & 1/63

04/10/2016 & 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/63

14/02/2017 & 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1/99

22/12/2016 & 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

18/01/2017 & 1 af 65

18/01/2017 & 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/09/2017 & 1 af 65

29/09/2017 & 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

02/02/2017 & 1 af 66

02/02/2017 & 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/02/2017 & 1/67

09/02/2017 & 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

02/02/2017 & 1/105

02/02/2017 & 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/02/2017 & 1/105

09/02/2017 & 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere