Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

Transkript

1 Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser og lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet og baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Kultur Skovvej Hinnerup Dette forslag er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Kultur. December Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Indledning

3 INDHOLD Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 5 Lokalplanområdet og dets omgivelser 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 10 Kommuneplanen 10 Landbrugsloven 10 Vandforsyning 10 Afl edning af spildevand og regnvand 11 Varmeforsyning 11 Serviceforsyning 11 Kollektiv trafi k 11 Renovation 11 Jordforurening 11 Kirkebyggelinie og kirkeindsigtsområde 12 Grundvandsbeskyttelse 12 Miljøvurdering 12 Trafi k og trafi kstøj 13 Tilladelser fra andre myndigheder 14 Servitutter 14 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 14 Favrskov Kommune, lokalplan nr Lokalplanens formål 15 Lokalplanens område og zonestatus 15 Områdets anvendelse 15 Udstykning 16 Veje, stier og parkering 17 Tekniske anlæg 18 Bebyggelsens omfang og placering 19 Bebyggelsens udseende 20 Ubebyggede arealer og beplantning 21 Miljøforhold 23 Grundejerforening 23 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 23 Servitutter 24 Lokalplanens retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 24 Kortbilag 1 - Matrikelkort 25 Kortbilag Lokalplankort A+B Kortbilag Vejledende bebyggelsesplan A+B Bilag 6 - Principsnit gennem lokalplanområdet 30 Bilag 7 - Servitutliste 31 Bilag 8 - Strategisk miljøvurdering 32 Indhold Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 3

4 Lading Kirke Lokalplanområdet Lading Sø Viborgvej Lading sø ligger ca. 300 meter syd for lokalplanområdet. Linjeføring Nord for rute 26, som vist i Vejdirektoratets VVM-redegørelse Linjeføring Midt for rute 26, som vist i Vejdirektoratets VVM-redegørelse Den gamle bydel Lading Kirke Lokalplanområdet Børnehave Forsamlingshus Den nye bydel Viborgvej Lokalplanområdet ligger mellem den nye og den gamle bydel i Lading. 4 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Redegørelse

5 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Denne lokalplan gælder for et område beliggende i Lading, nord for Viborgvej. Lokalplanområdet afgrænses af eksisterende bebyggelse ved Møllebakken mod vest, Kirkevejen mod øst, Lading Kirke og sognegården mod syd og åbne marker mod nord. Området er på ca. 8,8 ha, og det er ved lokalplanens udarbejdelse privatejet. Området ligger i landzone. Med den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres området til byzone. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er området omfattet af landbrugspligt. Området planlægges under hensyn til Lading Kirke, der ligger umiddelbart syd for området samt til den kommende motorvejsforbindelse mellem Aarhus og Hammel, der muligvis vil komme til at forløbe nord om byen. Lokalplanområdets afgrænsning og de nuværende matrikelgrænser er vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger i et lettere kuperet terræn, som falder ned mod syd med et niveauspring på 10 meter fra højeste punkt, kote 77, til laveste punkt, kote 67. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanområdet er i Kommuneplan 13 udlagt til boligområde. Idet Lading by ikke kan tilbyde ledige byggegrunde i dag, vil lokalplan nr. 336 give mulighed for at udvikle et nyt boligområde. Formålet er at skabe et boligområde med plads til ca. 70 nye boliger, og området forventes ifølge kommunens boligbyggeprogram realiseret inden for en ca. 12-årig periode. Lading by er i dag opdelt i den gamle bydel mod øst, og den nyere bydel mod vest (se luftfoto side 4). Det nye boligområde skal bidrage til at skabe en mere sammenhængende by, og understøtte samlingspunktet omkring fælles sports- og fritidsaktiviteter ved forsamlingshuset, børnehaven og boldbanen. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et boligområde for både åben-lav og tæt-lav boliger. Området opdeles i delområderne I, II, III, IV og V, der afgrænser de forskellige bebyggelsestyper, og delområde, der afgrænser de fælles rekreative arealer. Da der fra området er god udsigt til både Lading Kirke og landskabet bag kirken (se foto nedenfor), arbejdes der med forskellige byggehøjder i hvert delområde, og enkelte byggefelter, for at sikre at fl est mulige byggegrunde får mulighed for udsigt (se landskabssnit - bilag 6). Lading Kirke Udsigt fra lokalplanområdet mod Lading Kirke og landskabet bag kirken. Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 5

6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning Det er ønsket at skabe et på samme tid varieret og sammenhængende område. Lokalplanen indeholder derfor stramme krav til materialevalg, mens den arkitektoniske udformning af bygningskroppen er mere åben. Lokalplanområdet har et skrånende terræn som falder ca. 10 meter fra nord mod syd. Det er ønsket at der skabes en arkitektur, der føjer sig smukt ind i terræn og landskab. Lokalplanen indeholder derfor krav om, at terrænfald optages i bebyggelsen, og der gives ikke mulighed for at terrænregulere med mere end 0,5 meter (+/-), som fastsat i Bygningsreglementet. Lokalplanområdet ligger indenfor Lading Kirkes kirkeindsigtsområde. Bebyggelsen er derfor planlagt således, at der tages hensyn til kirkens status og oplevelsen af kirken, så kirken stadig fremstår som et markant element, når man ankommer til byen ad Kirkevejen. Anvendelse og udstykning Delområde I, II, III, IV og V er udlagt til boligformål, og delområde er udlagt til fælles rekreativt areal (se lokalplankort nedenfor). Delområde I udlægges til åben-lav bebyggelse i form af 9 parcelhusgrunde. Ny bebyggelse kan maksimalt opføres i én etage og med en maksimal højde på 6 meter. Hver parcel må have en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Delområde II udlægges til åben-lav bebyggelse i form af 20 parcelhusgrunde. Ny bebyggelse kan maksimalt opføres i to etager og med en maksimal højde på 7,5 meter. Hver parcel må have en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Møllebakken B III III IV IV b II II A II II Boldbaner a V V I I Lokalplangrænse Delområdegrænse Udstykningsprincip Fælles rekreative arealer Regnvandsbassin Eksisterende bebyggelse Sognegård Kirkevejen Nyt træ Bevaringsværdigt træ Nedskaleret lokalplankort. Se kortet i fuld størrelse under kortbilag 2. Eksisterende træ Ny buskbeplantning 50 m Viborgvej Kirke 6 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Redegørelse

7 740 m2 950 m2 Delområde III udlægges til åben-lav bebyggelse i form af 12 parcelhusgrunde. Ny bebyggelse kan maksimalt opføres i to etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Hver parcel må have en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Delområde IV udlægges til tæt-lav bebyggelse i form af gårdhavehuse. Ny bebyggelse kan maksimalt opføres i en etage og med en maksimal højde på 5 meter. Det enkelte gårdhavehus skal have et samlet areal på m2 (inkl. gårdhave). Gårdhavehusene opføres i princippet som vist på bebyggelsesplanen nedenfor, hvor husenes gårdhaver så vidt muligt vendes ind mod de rekreative arealer, samt mod syd. Det tilstræbes desuden at husene skygger mindst muligt for hinandens gårdhaver. Gårdhavehusene opføres vinkelret i forhold til hinanden. Ved at bygge gårdhavehuse sikres der en privathed i den enkelte gårdhave og delområdets fællesarealer, på trods af at området ligger i midten af et parcelhuskvarter, da husene kan danne ryg mod boligvejen. Gårdhavehuse er en tæt-lav boform, der giver mulighed for mange af de samme beboelseskvaliteter som et parcelhus, da man har egen gård/have, og da huset kan have samme størrelse som et parcelhus. Delområde V udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse eller åben-lav boligbebyggelse i form af 8 parcelhusgrunde (se henholdsvis kortbilag 2 og 3). Den valgte bebyggelsestype skal være gældende for delområdet som helhed. Ved gårdhavehuse gælder de samme regler som for delområde IV. Ved parcelhusgrunde må hver parcel have en maksimal bebyggelsesprocent på 30, og ny bebyggelse kan maksimalt opføres i én etage og med en maksimal højde på 5 meter. 840 m m2 770 m2 770 m2 770 m2 770 m2 770 m2 760 m2 Møllebakken 820 m2 70 m2 820 m2 785 m2 Fælles terrasse 765 m2 Bålplads 865 m2 785 m2 965 m2 860 m2 835 m2 850 m2 725 m2 865 m2 765 m2 755 m2 780 m2 825 m2 760 m2 970 m2 985 m2 790 m2 985 m2 825 m2 750 m2 Boldbaner 710 m2 Fælles terrasse Legeplads 735 m2 710 m2 800 m2 775 m2 970 m m2 735 m2 710 m2 Ny bebyggelse Eksisterende bebyggelse Privat have/gårdhave Fælles rekreative arealer Fælles nærarealer Fælles udendørs aktivitet Sognegård Kirkevejen Regnvandsbassin 1 meter kurve Træ Nedskaleret bebyggelsesplan. Se planen i fuld størrelse under kortbilag 4. Ny buskbeplantning Indkørsel til garage 50 m Viborgvej Kirke Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 7

8 Veje, stier og parkering Lokalplanområdet skal vejbetjenes via to overkørsler til Kirkevejen, som forsyner hver sin boligvej - vej A og vej B, som vist på kortbilag 2, lokalplankort. Boligvejene anlægges som vist i snittet nedenfor. Træ 4-5 meter høj Hæk 1,5-2 meter høj Hæk 0,5-1 meter høj Parcelhusgrund 1,5 m Rabat 6 m Vej 3.5 m Rabat Gårdhavehuse Da trafi kmængden og hastigheden på boligvejene vil være begrænset, etableres der et 6 meter bredt køreareal, som skal benyttes af både bilister, cyklister og gående. Ved ikke at anlægge separate cykelstier og fortove bliver bredden på den befæstede del af vejudlægget minimeret og er således lettere at tilpasse lokalplanområdets skrånende terræn. Det samlede vejudlæg bliver 11 meter bredt (inkl. rabatter) Der skal etableres en kørevej ned til regnvandsbassinet for pleje og vedligehold. Vejadgang til bassinet skal ske fra Kirkevejen. Vejen anlægges med græsarmering eller lignende grøn belægning for at syne mindst muligt i det rekreative område. Fra både den nordlige og den sydlige boliggruppe etableres der stiforbindelser til det rekreative areal vest for lokalplanområdet ved Møllebakken - sti a og sti b, som vist på kortbilag 2, lokalplankort. Stierne skal hver have et udlæg på 4 meter. Hvis delområde V etableres som åben-lav boligbebyggelse, skal stierne c og d etableres med et udlæg på 3 meter (se kortbilag 3, lokalplankort B). Parkering etableres for delområderne I, II og III på egen grund, og for delområde IV delvis på egen grund (en parkeringsplads integreret i hvert gårdhavehus) og delvis som fælles parkering spredt ud mellem husene (se eksempel på kortbilag 4, vejledende bebyggelsesplan A). Hvis delområde V etableres som åben-lavt byggeri, gælder samme regler for parkering som for delområde I, II og III. Hvis delområde V etableres som tætlavt byggeri, gælder de samme regler for parkering som for delområde IV. Samlet set vil alle parkerede biler herved være helt eller delvist skjult bag den beplantning som vokser langs boligvejene. Antallet af parkeringspladser pr. bolig skal stemme over ens med Farvskov Kommunes gældende parkeringsregulativ. Ubebyggede arealer og beplantning Delområde udlægges til fælles rekreativt areal (se henholdvis kortbilag 2 og 3). Delområdet etableres som et naturpræget sammenhængende forløb, 8 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Redegørelse

9 Eksempel på et rekreativt areal med lavt plejeniveau fra Holstebro Kommune. der gennemskærer området og skaber grønne forbindelser på tværs. Arealerne skal henligge med lavt plejeniveau (se foto ovenfor), og skal friholdes for bebyggelse og anlæg - bortset fra trampestier og spredt beplantning af plantearter, der ikke bliver højere end 2-3 meter, så de generer udsigten mod kirken og landskabet mindst muligt. På grænsen mellem det grønne strøg og delområde IV og V, plantes der rækker af buskbeplantning, for at fremhæve overgangen mellem det store åbne fælles areal og de mere intime arealer mellem husene (se henholdvis kortbilag 2 og 3). Plantesammensætningen skal være den samme langs hele strøget, og skal bestå af hjemmehørende arter, der ikke bliver højere end 2-3 meter, så det generer udsigten mod kirken og landskabet mindst muligt. På delområde IV s ubebyggede arealer kan der opføres mindre anlæg til legeplads, bålplads, fælles terrasse og lignende (se kortbilag 4, vejledende bebyggelsesplan A). Herudover skal det ubebyggede areal ved delområdets færdiggørelse henligge med græs og evt. buskbeplantning, der ikke bliver højere end 2-3 meter. Hvis delområde V etableres som tæt-lav boligbebyggelse gælder de samme regler for områdets ubebyggede arealer som for delområde IV. Hvis delområde V etableres som åben-lav boligbebyggelse, kan der opføres mindre anlæg til legeplads, bålplads, fælles terrasse og lignende i de fælles nærarealer (se kortbilag 3, lokalplankort B). Der udlægges et regnvandsbassin i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Denne placering er mest hensigtsmæssig i forhold til at lede regnvand til bassinet, da det er det lavest beliggende område. Regnvandsbassinets nederste niveau forsynes med en membran, for at give et permanent vandspejl i bassinet. Langs boligvejene plantes der træer og hække som vist i snittet på side 8. Træerne skal være af samme art langs den enkelte boligvej. Det skal være et hjemmehørende løvtræ, der ikke bliver højere end 4-5 meter. Træerne skal desuden fordeles med den angivne placering og afstand mellem træerne, som vist på henholdsvis kortbilag 2 og 3. Størrelse og placering sikrer at de Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 9

10 generer udsigten mod kirken og landskabet mindst muligt. Alle hegn i skel mod naboparcel, vej- og stiskel og skel mod grønne områder skal etableres som levende hegn i form af bøgehække. Den eksisterende beplantning af træer langs lokalplanområdets østlige og vestlige afgrænsning videreføres og udbygges (se kortbilag 2, lokalplankort), for at skabe en sammenhængende ramme omkring området. Træerne skal være af samme art som de eksisterende. De træer der på kortet er markeret med grønt er nytilføjede træer. De træer der er markeret med sort er bevaringsværdige, og de må ikke fælles uden Favrskov Kommunes tilladelse. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at veje, parkeringspladser og fælles opholdsarealer i tilknytning til hvert delområde, skal være etableret før ibrugtagning af ny bebyggelse indenfor de respektive delområder. Grundejerforening Inden for lokalplanområdet skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere. Foreningen skal overtage og vedligeholde fælles veje, stier, parkeringspladser og opholdsarealer inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal stiftes senest, når halvdelen af boligerne i tilknytning til en af boligvejene er opført, eller når Favrskov Kommune kræver det. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 11.BO.1 i Kommuneplan 13 for Favrskov Kommune, der udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner samt ikke generende erhverv. Der må i rammeområdet maksimalt bygges i to etager og maksimalt 8,5 meters højde. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Landbrugsloven Lokalplanområdet er ved lokalplanens udfærdigelse omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten forudsættes ophævet inden realiseringen af lokalplanen. Vandforsyning Området vandforsynes af Lading Vandværk. Afledning af spildevand og regnvand Området separatkloakeres. Spildevand afl edes til Renseanlæg i Aarhus Kommune i henhold til Favrskov Kommunes spildevandsplan. Regnvand fra veje, tage og befæstede arealer ledes til recipient via nyt regnvandsbassin (forsinkelsesbassin). Bassinskitsen vist på kortbilag 2 (lokalplankort), er en illustration og endelig placering, størrelse og udformning fastsættes i forbindelse med detailprojektering. 10 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Redegørelse

11 Varmeforsyning Lokalplanen indeholder krav om, at ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Planloven giver Byrådet hjemmel til at beslutte, at ny bebyggelse i et kommende lokalplanområde ved ibrugtagen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligten er dog betinget af, at Byrådet efterfølgende godkender et projektforslag efter varmeforsyningsloven, og at der rent faktisk kan opnås forsyning fra anlægget ved byggeriets ibrugtagning. Byrådet har pligt til at meddele dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som en lavenergibebygning. Det vil sige bygning, hvor det kan dokumenteres, at det på tidspunktet for bygningens opførelse til lavenergibygning opfylder de gældende klassifi ceringskrav til lavenergibygninger. Serviceforsyning Lokalplanområdet hører under skoledistrikt for Søndervangskolen i Hammel. En kombineret børnehave og SFO ligger umiddelbart vest for lokalplanområdet. De nærmeste indkøbsmuligheder fi ndes i Sabro. Kollektiv trafik Lokalplanområdet betjenes i dag via busruterne 114 og 914X, som kører på Viborgvej lidt syd for området, mellem Aarhus, Hammel og Viborg, samt en skolebus (rute 9), der kører på strækningen mellem Lading og Hammel. Renovation Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsplan og -regulativ for Favrskov Kommune, der nærmere fastsætter, hvordan affaldet bortskaffes og genanvendes. Der er desuden udlagt arealer til opstilling af genbrugscontainere i tilknytning til de områder, der etableres som tæt-lavt byggeri (se henholdsvis kortbilag 2 og 3) Jordforurening I lokalplanområdet er der ved lokalplanens udarbejdelse ingen kortlagte arealer i henhold til lov om forurenet jord. Hvis der i forbindelse med byggeog anlægsarbejder inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes og arbejdet standses. Lokalplanområdet har hidtil ikke været omfattet af områdeklassifi ceringen (arealer, der kan være lettere forurenede). Ved Byrådets vedtagelse af lokalplanen overgår lokalplanområdet fra landzone til byzone. Favrskov Kommune har vurderet, at lokalplanområdet fortsat ikke skal være omfattet af områdeklassifi ceringen, idet lokalplanområdet kan karakteriseres som tidligere landbrugsareal uden kendte kilder til jordforurening. Efter planens vedtagelse vil Favrskov Kommunes hjemmeside blive ajourført i overensstemmelse hermed, jf. Favrskov Kommunes Regulativ for områdeklassifi cering af lettere forurenede arealer. Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten. Museumsloven Anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet må ikke ske uden orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Området vil ikke være undersøgt af museumsmyndighederne inden lokalplanens endelige vedtagelse. Redegørelse Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 11

12 Moesgård Museum har ikke registreret fortidsminder på selve det omhandlende areal, men i området umiddelbart vest for lokalplanområdet er der fundet bebyggelsesspor fra både bronzealder og ældre jernalder. Der er ligeledes registreret fl ere gravhøje i området. Beliggenheden nær Lading Kirke (lige syd for lokalplanområdet) fi nder Moesgård Museum også interessant. Moesgård Museum har således vurderet, at der både ud fra lokalplanens arealmæssige størrelse samt beliggenhed vil være risiko for at støde på fortidsminder ved anlægsarbejdet. For at sikre, at bygherre ved byggemodningen ikke standses af arkæologiske fund, der er beskyttet af Museumslovens 27, anbefales det derfor, at der gennemføres en arkæologisk prøveudgravning forud for byggemodningen. Hvis det ved prøveudgravningen viser sig, at der er bevaret væsentlige arkæologiske levn, skal der herefter foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse af disse. Kirkebyggelinje og kirkeindsigtsområde Naturbeskyttelseslovens 19 (kirkebyggelinjen) tilsiger, at der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Da denne lokalplan ikke tillader byggeri over 8,5 meter, kræves der ikke dispensation efter kirkebyggelinjen. Hele lokalplanområdet er udpeget som kirkeindsigtsområde i Kommuneplan 13, og nyt byggeri skal derfor placeres, så der tages hensyn til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land. Der tages i lokalplanen hensyn til dette på følgende måder: Der er indarbejdet en kile langs Kirkevejen, som friholdes for bebyggelse, således at der er frit kig til Lading Kirke fra Kirkevejen. Et rekreativt forløb starter ved Møllebakken og forløber gennem den nye bebyggelse ned til sognegården med retning mod kirken. Herved får man let adgang til kirken og sognegården, og man vil få udsigt til kirken fra de rekreative arealer. Bestemmelser om bebyggelsens maksimale højde i de forskellige delområder sikrer, at fl est mulige boliger får udsigt til kirken og landskabet bag kirken (se bilag 4, landskabssnit). Grundvandsbeskyttelse Lokalplanens nordøstlige område er udpeget som OSD område (område med særlige drikkevandsinteresser). Grundvandsstrømningen foregår her fra nord til syd mod Lading Sø, hvorfor det vurderes, at placeringen af det nye boligområde ikke har væsentlig betydning i forhold til grundvand/osd. Området er ikke udpeget som nitratsårbart. Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en scree ning af lokalplanen (se bilag 8, stategisk miljøvurdering) efter lovens 3 bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser ved lokal planens gennemførelse er af sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. Trafik og trafikstøj I forbindelse med planlægningen af den nye motorvej (rute 26), har vejdirek- 12 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Redegørelse

13 Note: Den vejledende grænseværdi for støj i boligområder er 58 db. toratet udarbejdet støjkortlægninger for området (se illustrationer nedenfor). Kortlægningen viser, at der på nuværende tidspunkt (før anlæggelsen af motorvejen) kun er et støjproblem i en minimal del af lokalplanområdets sydvestlige hjørne (markeret med rødt), hvor der ikke er planlagt bebyggelse. Ved anlæggelsen af en motorvej nord for lokalplanområdet, vil hele lokalplanområdet være under grænseværdien. Det vurderes derfor ikke, at der er behov for at etablere støjdæmpende foranstaltninger inden for lokalplanområdet. LOKALPLANOMRÅDET Støjudbredelse for lokalplanområdet i dag. Støjkortlægningen er taget fra Vejdirektoratets VVM-redegørelse i forbindelse med udbygning af rute 26 (Søbyvad - Aarhus) - hvor den kaldes 0-alternativet. Viborgvej Signaturforklaring Rute 26 ved Linjeføring Nord Støjniveau Lden i db Hvid Gul farve: Orange farve: Rød farve: Under LOKALPLANOMRÅDET Støjudbredelse for lokalplanområdet ved Linjeføring Nord. Støjkortlægningen er taget fra Vejdirektoratets VVM-redegørelse i forbindelse med udbygning af rute 26 (Søbyvad - Aarhus). Redegørelse TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Viborgvej Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 13

14 Det er en forudsætning for planens realisering, at Direktoratet for Fødevare- Er hverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten for matr.nr. 2al, som dækker hele lokalplanområdet. SERTUTTER Servitutredegørelse se bilag 7. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSRKNINGER Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke ud nyt tes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksi ste rende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort af Byrådet, dog højst 1 år efter offent liggø relsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokal pla nens Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Redegørelse

15 FAVRSKOV KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 336 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er: at åbne mulighed for et nyt boligområde med en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, at sikre at fl est mulige boliger får mulighed for udsigt, at sikre at udstykning og bebyggelse tilpasses det naturlige terræn, at fastlægge en grøn struktur for området, at fastlægge beliggenhed og retningslinjer for brugen af fælles friarealer, at sikre areal til etablering af regnvandsbassin i området, at sikre vejadgang til boligområdet fra Kirkevejen, at udlægge arealer til boligveje og stier, at lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen er afgrænset som vist på kortbilag 1, matrikelkort, og omfatter matrikelnummer 2al, Lading By, Lading, samt alle parceller, der efter den 1. november 2013 udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Området opdeles i delområderne I, II, III, IV, V og som vist på kortbilag 2, lokalplankort. 2.3 Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanes endelige vedtagelse. Note: Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. 2.4 Der er landbrugspligt på matr.nr. 2al, Lading By, Lading. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Delområderne I, II og III Delområderne må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse. 3.2 Delområde IV Delområdet må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 15

16 Note: Gårdhavehuse: Enfamiliehuse der er sammenbygget med lignende huse og udformet, så der dannes en gårdhave med mur/facade på flere sider. I dette tilfælde forståes et gårdhavehus desuden som en enhed af hus og gårdhave, der samlet set danner et kvadrat. gårdhavehuse, samt fælles opholds- og friarealer, hvor der kan opføres mindre anlæg til legeplads, bålplads, fælles terrasse og lignende (se ekspempel på kortbilag 4, vejledende bebyggelsesplan A). 3.3 Delområde V Delområde V må kun anvendes til tæt-lav bebyggelse i form af gårdhavehuse eller åben-lav bebyggelse i form af 8 parcelhusgrunde (se henholdsvis kortbilag 2 og 3). Den valgte bebyggelsestype skal være for delområdet som helhed. 3.4 Delområderne I, II, III, IV og V Inden for områderne må der opføres mindre anlæg til områdets tekniske forsyning. 3.5 Inden for området må der drives erhverv, som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig. Her tænkes der på erhverv af typen; frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed, dagpleje og lignende. Det er en forudsætning at: - virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - virksomheden efter Favrskov Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, - virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan imødekommes på ejendommen, og - virksomheden ikke omfatter detailhandel, herunder salg af dagligvarer og udvalgsvarer. 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med det på lokalplankortet (kortbilag 2 eller 3) viste udstykningsprincip. Note: I Favrskov Kommuneplan 13 er det bestemt at en grund i et tæt-lav område ikke må være mindre end 250 m 2 inklusiv andel i fællesarealer for den pågældende bebyggelse. Da der udlægges store fællesarealer i delområderne med tæt-lav boligbebyggelse, vil det ikke være et problem at overholde kommuneplanen på dette område. 4.2 Delområderne I, II og III Ingen grund må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m Delområde IV Ingen grund (inkl. gårdhave) må udstykkes med en mindre grundstørrelse end 200 m 2, eller en større grundstørrelse end 300 m Delområde V Hvis området etableres med tæt-lav bebyggelse gælder der de samme regler for udstykning som for delområde IV. Hvis området etableres med åben-lav bebyggelse, gælder der de samme regler for udstykning som for delområderne I, II og III. 16 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Bestemmelser

17 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes af to overkørsler til Kirkevejen, som forsyner hver sin boligvej - vej A og vej B, som vist på kortbilag 2, lokalplankort. 5.2 Der udlægges areal til overkørsler samt vejene A og B i variabel bredde fra 10 meter, hvor vejene forløber ligeud, og op til 16 meter, hvor vejene svinger, som vist på kortbilag 2, lokalplankort. 5.3 Vejene A og B etableres med rabatter, som vist på snittet nedenfor. Træ 4-5 meter høj Hæk 1,5-2 meter høj Hæk 0,5-1 meter høj Parcelhusgrund 1,5 m Rabat 6 m Vej 3.5 m Rabat Gårdhavehuse 5.4 Der skal etableres en kørevej ned til regnvandsbassinet for pleje og vedligehold. Vejadgang til bassinet skal ske fra Kirkevejen. Vejen udlægges i en bredde af 5 meter, og etableres med en belægning af græsarmering. 5.5 Der udlægges areal til stierne a og b i en bredde af min. 4 meter fra skel til skel, som vist på kortbilag 2, lokalplankort A. Hvis delområde V etableres som parcelhusgrunde, udlægges stierne c og d i en bredde af min. 3 meter fra skel til skel, som vist på kortbilag 3, lokalplankort B. 5.6 Parkering etableres for delområderne I, II og III på egen grund, og for delområde IV delvis på egen grund (en parkeringsplads integreret i hvert gårdhavehus) og delvis som fælles parkering spredt ud mellem husene, (se eksempel på kortbilag 4, vejledende bebyggelsesplan A). Hvis delområde V etableres som åben-lav byggeri, gælder samme regler for parkering som for delområde I, II og III. Hvis delområde V etableres som tæt-lav byggeri, gælder de samme regler for parkering som for delområde IV. 5.7 Antallet af parkeringspladser pr. bolig skal stemme over ens med Farvskov Kommunes gældende parkeringsregulativ. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 17

18 5.8 Ved henstilling af køretøjer inden for lokalplanområdet skal reglerne fra Favrskov Kommunes gældende parkeringsregulativ overholdes. 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 Områdets tekniske forsyning sker på de til enhver tid gældende leveringsbetingelser fra de pågældende selskaber. 6.2 Ny bebyggelse i området skal separatkloakeres. Alt sanitært spildevand samt regn- og overfl adevand skal tilsluttes offentligt kloaksystem. Note: Der henvises endvidere til Favrskov Kommunens spildevandsplan og til Favrskov Forsynings betalingsvedtægt. 6.3 Regn- og overfl adevand fra f.eks. veje, tagfl ader, befæstede opholdsarealer o.l. skal ledes til nyt regnvandsbassin (forsinkelsesbassin) inden for lokalplanområdets sydøstlige del inden afl edning til recipient. Nedsivning af tag- og overfl adevand kræver forudgående tilladelse fra Favrskov Kommune. Note: For enfamiliehuse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse, har kommunen dog pligt til at dispensere fra tilslutningspligten, jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 17, stk. 3.) Belysning på boligveje samt stibelysning skal udføres i overensstemmelse med Favrskov Kommunes belysningsplan. 6.5 Alle former for data- og el-ledninger, herunder til vej og stibelysning skal fremføres som jordkabler. 6.6 Inden for lokalplanområdet må der ikke opsættes udendørs antenner. Dog må eventuelle paraboler anbringes max. 1 m over terræn. 6.7 Der skal reserveres ét areal for hvert delområde med tæt-lav boligbebyggelse til opstilling af genbrugscontainere. Arealet skal placeres i den 3,5 meter brede rabat, der vender ind mod den tæt-lave boligbebyggelse. 6.8 Der skal placeres en brandhane i området. Den præcise placering af brandhanen fastlægges i forbindelse med byggemodningen. 6.9 Nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter forsyningsselskabets til enhver tid gældende betingelser De nordligste 9 parceller i delområde III skal opfylde Bygningsreglementets Lavenergiklasse BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Fritliggende garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, må 18 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Bestemmelser

19 Note: Niveauplaner fastlægges for den enkelte grund i hht reglerne i byggeloven i forbindelse med meddelse af byggetilladelse. højst være i én etage og med en taghældning på højst 30 grader. 7.2 Bebyggelse skal tilpasses terræn, således at terrænforskelle optages i bygningen/bebyggelsen. Bebyggelse kan således udformes med kælder, forskudte etager eller niveauspring. I delområderne II og III kan bebyggelsen desuden udformes med fritlagt underetage. 7.3 Delområde I Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end én etage og en bygningshøjde på max. 6 meter over fastlagt niveauplan. 7.4 Delområde II Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end to etager og en bygningshøjde på max. 7,5 meter over fastlagt niveauplan. 7.5 Delområde III Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end to etager og en bygningshøjde på max. 8,5 meter over fastlagt niveauplan. 7.6 Delområde IV Ny bebyggelse skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse. Note: Det maksimale antal boliger, der må bygges, og den maksimale grundstørrelse er beregnet, så bebyggelsesprocenten for delområdet ikke kommer til at overstige 40 %, som fastsat i Bygningsreglementet. 7.7 Ny bebyggelse må ikke opføres med et etageantal og en bygningshøjde der overstiger en etage og 5 meter over fastlagt niveauplan. 7.8 Der skal ikke udregnes bebyggelsesprocent for delområdet, og Bygningsreglementets bestemmelser om en udregning af bebyggelsesprocenten træder derfor ud af kraft. Bebyggelsesprocenten er styret ved det maksimale antal boliger i delområdet og den maksimale størrelse på grundene. 7.9 Gårdhavehusene opføres i princippet som vist på kortbilag 4, vejledende bebyggelsesplan A, hvor husenes gårdhaver så vidt muligt vendes ind mod de rekreative arealer, samt mod syd. Det tilstræbes desuden at husene skygger mindst muligt for hinandens gårdhaver. Gårdhavehusene opføres vinkelret i forhold til hinanden Delområde V Ny bebyggelse skal opføres som tæt-lav boligbebyggelse i form af gårdhavehuse eller åben-lav boligbebyggelse i form af 8 parcelhusgrunde (se henholdsvis kortbilag 2 og 3). Der kan kun vælges en bebyggelsestype for delområdet som helhed Ny bebyggelse må ikke opføres med et etageantal og en bygningshøjde der overstiger en etage og 5 meter over fastlagt niveauplan Ved parcelhuse må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 30. Ved gårdhavehuse gælder de samme regler for bebyggelsesprocent som for delområde IV. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 19

20 7.13 Delområderne I, II og III Ny bebyggelse skal opføres som fritliggende boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 m fra naboskel Beboelsesbygninger samt fritliggende garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger placeres med facade eller gavl mindst 2,5 meter og højest 5 m fra skel mod vej, og med hovedretning vinkelret på eller parallelt med vejen, hvis skel mod vej ikke er kurvet. Hvis skel mod vej er kurvet, skal blot en del af facade eller gavl være højest 5 m fra skel (se kortbilag 4, vejledende bebyggelsesplan A). 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Bygningsfacader skal bygges i tegl, beton, glas eller som vandskurede eller pudsede overfl ader. Mindre bygningsdele kan udføres i træ, eternit eller forpatineret metal. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal. 8.2 Hvis facaderne er pudsede eller vandskurede, skal de fremstå i materialets naturlige farve eller gives en af følgende farver: Sort, hvid, grå, Dodenkop eller Brun Umbra, samt opblandinger af de to sidstnævnte farver med højest 20 % sort eller hvid. 8.3 Garager, carporte, udhuse og lignende skal opføres i samme materialer og farver som den enkelte bolig. Alternativt kan de opføres i træ med træbeklædning, der males sort eller en farve der indgår i materiale- og farvevalg på den enkelte bolig. 8.4 Tage skal være ensfarvede og dækkes med enten tegl- eller cementtagsten, sort tagpap, eternit eller naturskifer. Alternativt kan tage, der udføres som levende grønne tage, beklædes med mos-sedum eller lignende. 8.5 Der må ikke anvendes blanke og refl ekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendigt på bygningen, indgå som en del af tagfl aden eller en del af bygningens øvrige ydervægge. Der må ikke opstilles anlæg til indvinding af solenergi eller lignende på terræn. 20 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Bestemmelser

21 8.6 Kommerciel skiltning i området må ikke fi nde sted. Hvis der er behov for skiltning til en virksomhed, som er lovlig jf. 3.4 kan der søges om dispensation. 8.7 Delområde IV Alle bygningsfacader i delområdet skal bygges i det samme gennemgående materiale (et af materialerne som er nævnt i 8.1). Mindre bygningsdele kan udføres i et af de andre materialer, der er nævnt i 8.1. Ved mindre bygningsdele forstås et areal, der er mindre end 1/4 af det samlede facadeareal, herunder fx kviste og skorstene. 8.8 Alle tage i delområdet skal være af det samme gennemgående materiale (et af materialerne som er nævnt i 8.1) 8.9 Delområde V Hvis delområdet opføres som tæt-lav boligbebyggelse. gælder der de samme bestemmelser for bebyggelsens udseende som for delområde IV. 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det naturlige terræn, eller et for området fastsat niveauplan. Dette gælder dog ikke for regnvandsbassinet i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Terrænreguleringer må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. 9.2 Terrænreguleringer i forbindelse med områdets byggemodning sker i henhold til en samlet terrænreguleringsplan ved projektgodkendelsen. 9.3 På grænsen mellem det grønne strøg og delområde IV og V, plantes der rækker af buskbeplantning efter princippet som vist på henholdsvis kortbilag 2 og 3, hvor der skiftevis er åbning og beplantning. Plantesammensætningen skal være den samme langs hele strøget, og skal bestå af hjemmehørende arter, der ikke bliver højere end 2-3 meter. 9.4 Langs boligvejene plantes der træer og hække efter princippet, der er vist i snittet nedenfor. Træerne skal være af samme art langs den enkelte boligvej. Det skal være et hjemmehørende løvtræ, der ikke bliver højere end 4-5 meter. Træerne skal desuden fordeles med den angivne placering og afstand mellem træerne, som vist på kortbilag 2, lokalplankort. Træ 4-5 meter høj Hæk 1,5-2 meter høj Hæk 0,5-1 meter høj Parcelhusgrund 1,5 m Rabat 6 m Vej 3.5 m Rabat Gårdhavehuse Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 21

22 Note: Med udgangspunkt i vejdirektoratets støjkortlægning fra deres VVM-redegørelse i forbindelse med udbygning af rute 26 (Søbyvad - Aarhus), vurderes det at det udendørs støjniveau for lokalplanområdet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra veje (se desuden udredning på side 13) Alle hegn i skel mod naboparcel, vej- og stiskel og skel mod grønne områder skal etableres som levende hegn i form af bøgehække. 9.6 Den eksisterende beplantning af træer langs lokalplanområdets østlige og vestlige afgrænsning videreføres og udbygges. De nye træer (markeret med grønt på kortbilag 2, lokalplankort) skal være af samme art som de eksisterende. 9.7 De træer, der på kortbilag 2, lokalplankort, er markeret med sort, er bevaringsværdige, og må ikke fældes uden Favrskov Kommunes tilladelse. 9.8 Delområderne I, II og III Der må der ikke foretages befæstelse på mere end 20 % af den enkelte grunds areal. Det bebyggede areal samt vandgennemtrængelige belægninger som græsarmeringssten og grus medregnes ikke. 9.9 Delområde IV På delområdets ubebyggede arealer kan der opføres mindre anlæg til legeplads, bålplads, fælles terrasse og lignende (se eksempel på kortbilag 4, vejledende bebyggelsesplan). Herudover skal det ubebyggede areal ved delområdets færdiggørelse henligge med græs og evt. buskbeplantning, der ikke bliver højere end 2-3 meter Der må der ikke foretages befæstelse på mere end 20 % for området som helhed. Det bebyggede areal samt vandgennemtrængelige belægninger som græsarmeringssten og grus medregnes ikke Delområde V Hvis delområde V etableres som tæt-lav boligbebyggelse gælder de samme regler for områdets ubebyggede arealer som for delområde IV. Hvis delområde V etableres som åben-lav boligbebyggelse, kan der opføres mindre anlæg til legeplads, bålplads, fælles terrasse og lignende i de fælles nærarealer (se kortbilag 3, lokalplankort B) Delområde Delområdet etableres som fælles rekreativt areal, og skal henligge med lavt plejeniveau, samt friholdes for bebyggelse og anlæg. Der må etableres trampestier og spredt beplantning af plantesorter, der ikke bliver højere end 2-3 meter Der skal etableres et regnvandsbassin i delområdets sydøstlige hjørne, som vist på kortbilag 2, lokalplankort. Bassinet skal være minimum 1500 m2 inklusiv skråninger, og der skal indlægges en membran i bassinets nedre del, som sikrer et blivende vandspejl på minimum 1000 m2. MILJØFORHOLD 10.1 Det skal sikres, at det udendørs støjniveau som vejstøj påfører boligbebyggelsen, ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra veje. 22 Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Bestemmelser

23 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes senest, når 40 % af boligerne i tilknytning til en af boligvejene er opført, eller når Favrskov Kommune kræver det Grundejerforeningen har pligt til at modtage skøde på de i området udlagte fælles vej-, sti-, parkerings-, fri- og opholdsarealer, dog ikke fællesområderne i delområde IV, eller delområde V, hvis det udlægges til tæt-lav bebyggelse Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles veje, stier, parkeringspladser, opholdsarealer samt beplantning indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen kan selv fastsætte nærmere regler for vedligeholdelse af fælles veje, stier, parkeringspladser, opholdsarealer samt beplantning Indtil arealerne overdrages til grundejerforeningen, har grundejeren pligten til at vedligeholde Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Favrskov Kommune og udarbejdes på baggrund af Favrskov Kommunes standardvedtægt. Grundejerforeningen skal holde Favrskov Kommune underrettet om sin adresse. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 12.1 Før ny bebyggelse kan tages i brug i det enkelte delområde, skal veje, parkeringspladser og fælles opholdsarealer i tilknytning til det enkelte delområde være etableret Landbrugspligten forudsættes ophævet inden realiseringen af lokalplanen. Ad 12.3 For bebyggelse, der opfylder gældende klassifikationskrav til lavenergihuse, har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten Nybyggeri inden for lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter forsyningsselskabets til enhver tid gældende betingelser. Tilslutningspligten er dog betinget af, at byrådet efterfølgende godkender et projektforslag efter varmeforsyningsloven, og at der kan opnås forsyning fra anlægget ved byggeriets ibrugtagen. Bestemmelser Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 23

24 13 SERTUTTER 13.1 Oversigt over gældende servitutter fremgår af Bilag 7, Servitutliste. 14 LOKALPLANENS RETSRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er i henhold til 24 i Lov om planlægning således foreløbig vedtaget af Farvskov Byråd den 17. december Nils Borring borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør Forslag: Lokalplanen er offentliggjort som forslag i perioden fra den 19. december 2013 til den 23. februar Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Bestemmelser

25 KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT NORD i 2ah 2ag Møllebakken 2ad 2af 2ac 2ae 2al 2r 3r 14a 1d 33 00i 1h 1f 14ab 14v 32 2a Lokalplangrænse Kirkevejen Matrikelgrænse Eksisterende bebyggelse 50 m Viborgvej 1e 1g 14u c 14t Kortudsnit 1:2.000 (kilde Favrskov Kommune) Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 25

26 KORTBILAG 2 - LOKALPLANKORT A NORD Møllebakken B III III IV IV b II II A II II Boldbaner a V V I I Lokalplangrænse Delområdegrænse Udstykningsprincip Fælles rekreative arealer Regnvandsbassin Eksisterende bebyggelse Sognegård Kirkevejen Nyt træ Bevaringsværdigt træ Eksisterende træ Ny buskbeplantning 50 m Viborgvej Kirke Kortudsnit 1: Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Bilag

27 KORTBILAG 3 - LOKALPLANKORT B NORD Møllebakken B III III IV IV b II II A II II V V Boldbaner a c d V V I I Lokalplangrænse Delområdegrænse Udstykningsprincip Fælles rekreative arealer Fælles nærarealer Regnvandsbassin Eksisterende bebyggelse Sognegård Kirkevejen Nyt træ Bevaringsværdigt træ Eksisterende træ Ny buskbeplantning 50 m Viborgvej Kirke Kortudsnit 1:2.000 Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 27

28 740 m2 950 m2 KORTBILAG 4 - VEJLEDENDE BEBYGGELSESPLAN A NORD 840 m m2 770 m2 770 m2 770 m2 770 m2 770 m2 760 m2 Møllebakken 820 m2 70 m2 820 m2 785 m2 Fælles terrasse 765 m2 Bålplads 865 m2 785 m2 965 m2 860 m2 835 m2 850 m2 725 m2 865 m2 765 m2 755 m2 780 m2 825 m2 760 m2 970 m2 985 m2 790 m2 985 m2 825 m2 750 m2 Boldbaner 710 m2 Fælles terrasse Legeplads 735 m2 710 m2 800 m2 775 m2 970 m m2 735 m2 710 m2 Ny bebyggelse Eksisterende bebyggelse Privat have/gårdhave Fælles rekreative arealer Fælles nærarealer Fælles udendørs aktivitet Sognegård Kirkevejen Regnvandsbassin 1 meter kurve Træ Ny buskbeplantning Indkørsel til garage 50 m Viborgvej Kirke Kortudsnit 1: Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading Bilag

29 740 m2 950 m2 KORTBILAG 5 - VEJLEDENDE BEBYGGELSESPLAN B 840 m m2 770 m2 770 m2 770 m2 770 m2 770 m2 760 m2 Møllebakken 820 m2 70 m2 820 m2 785 m2 Fælles terrasse 765 m2 Bålplads 865 m2 785 m2 965 m2 860 m2 835 m2 850 m2 725 m2 865 m2 765 m2 755 m2 780 m2 825 m2 760 m2 970 m2 985 m2 790 m2 985 m2 825 m2 Boldbaner 710 m2 920 m2 790 m2 745 m2 Fælles terrasse Legeplads 1330 m2 735 m2 750 m2 710 m2 950 m2 900 m2 735 m2 760 m2 800 m2 775 m2 970 m m2 735 m2 710 m2 Ny bebyggelse Eksisterende bebyggelse Privat have/gårdhave Fælles rekreative arealer Fælles nærarealer Fælles udendørs aktivitet Sognegård Kirkevejen Regnvandsbassin 1 meter kurve Træ Ny buskbeplantning Indkørsel til garage 50 m Viborgvej Kirke Kortudsnit 1:2.000 Bilag Favrskov Kommune - Lokalplan nr Boligområde ved Kirkevejen i Lading 29

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr. samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen

Hadsten Kommune Lokalplan nr. samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen 141 Hadsten Kommune Lokalplan nr. samt Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen LILLEÅEN ENGPARKEN SØNDERGADE ÅDALSPARKEN VESTERSKOVVEJ ØSTERVANGSVEJ KASTRUPS ALLE JUPITERVEJ NEDER HADSTENVEJ SØNDERGADE SKANDERBORGVEJ

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan nr. 86 Søndermarken i Nørre Aaby Boligområde syd for Idrætsvej

Lokalplan nr. 86 Søndermarken i Nørre Aaby Boligområde syd for Idrætsvej Lokalplan nr. 86 Søndermarken i Nørre Aaby Boligområde syd for Idrætsvej April 2006 NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 86 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER...3 1 Lokalplanens

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej

L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ. Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. T.3.4. BOLIGBEBYGGELSE på SØLEDSVEJ Bo- og Naboskab 9h Kommende udstykningsområde Planlagt udstykket forår 2006 Udstykning Thyrasvej 9ag Søledsvej

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere