Referat af Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 27. februar 2013 Sted: Randers Sportsklub Frejas Klubhus, Viborgvej, 8920 Randers Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Peter Eriksen Dronningborg Boldklub Torben Kjeldsen RGF Erik Højholt Kristrup Boldklub Finn Madsen Vorup FB Lars W. Knudsen Randers Freja René Skjøde Andersen Randers Freja (Referent) Deltagere, medlemmer: Torben Hansen Randers Frejas Old Boys Lene Bak Vorup FB Gymnastik Lene Skipper Vorup FB Gymnastik Poul Erik Sørensen Randers Motor Sport Bent Lynggaard Randers Skyttekreds Kirstine Brandt Randers Vollyballklub Helle Andersen Randers Vollyballklub Lars Kristiansen Kristrup Tennisklub Chr. Thomasen SMIFF09 Susanne Würtz Randers Cykelklub af 1910 Knud Lynge Randers Cykelklub af 1910 Jørgen Schmidt Randers Cykelklub af 1910 Søren Møller Aktiv 921 Finn Christiansen Vorup FB Svend-Aage Mortensen Vorup FB Poul Fredslund Andersen Hornbæk Sportsforening Poul "Joe" Kristensen HSF Fodbold Niels-Ulrik Teisner Randers Cimbria Lars Frank Nielsen Randers KFUM Fodbold Helle Sølvsten Randers Freja Atletik Lars Sølvsten-Dah Randers Freja Atletik Peter Schønning RGF Torben Hansen Randers Freja Torben Hansen Randers Freja Torben Hansen Randers Freja SIKR's Idrætsfond Ole Ditlev SIKR's Idrætsfond Jørgen Riisom SIKR's Idrætsfond Jørgen Nielsen Randers kommune Lars Keld Hansen Direktør for Børn, Skole og Kultur (delvis) Randers kommune Anders Høgstrup Kultur- og fritidschef Randers kommune Birgitte Strøbeck Fritidskonsulent Æresmedlem i SIKR Jørn Primby FOF Bent Olsen Folkeoplysningsforbundet

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen a. Formanden samt 2-3 medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige år for to år ad gangen. b. Kassereren samt 1-2 medlemmer af bestyrelsen vælges i lige år for to år ad gangen. c. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år. 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Velkomst SIKR s formand Mikael Bach bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Inden det ordinære repræsentantskabsmøde var formand for Kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen og 2. viceborgmester Anders Buhl-Christensen, som optakt til det kommende kommunalvalg i efteråret, inviteret til at give et Idrætspolitisk indlæg. Et kort referat af dette indlæg kan som bilag 1. findes bagerst i dette referat Herefter gik forsamlingen over til den officielle del af Repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Henning Christiansen som blev enstemmig valgt. SIKR s sekretær, René Skjøde Andersen blev valgt som referent. Henning Christensen startede med at konstatere at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt ifølge de gældende vedtægter for Samvirkende Idræts-Klubber Randers (SIKR). 2. Bestyrelsens beretning Formand Mikael Bach afgav bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning var tidligere fremsendt pr. mail til alle medlemsklubber Hovedpunkterne i beretningen omhandlede bl.a.: Som opfølgning på den nye mission og formålsparagraf, der blev vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde, har bestyrelsen i det forgangne år bl.a. arbejdet ihærdig på at tilvejebringe et samlet overblik over de kommunale midler, der tilflyder den lokale idræt både drifts-, tilskuds- og anlægsmæssigt. Pressens fokus i den forgangne periode på Randers Kommunes tilskudspolitik, primært medlemstilskud og lokaletilskud. SIKR holdning til dette er: Medlemstilskud. Det vil være hensigtsmæssigt at overveje en anden fordeling uden, at vi konkret kan pege på en anden løsning, men vi indgår selvfølgelig positivt i drøftelserne om en ny fordelingsnøgle.

3 Lokaletilskud. Det er positivt, at kommunen fastholder det hidtidige tilskudsniveau, men fordelingen mellem de forskellige aktiviteter er et godt diskussionsemne. Det er et spørgsmål, om egenbetalingen for brug af kommunens haller kan blive ved med at stige. Hvis stigning af egenbetalingen ikke kan undgås pga. kommunens økonomiske situation, var det måske på tide at se sig om efter en anden måde at få budgettet til at hænge sammen på. Kursustilskud. Det er positivt, at kommunen også her fastholder deres tilskudsniveau. Randers Kommunes involvering i Randers ElitesportsCollege og ikke mindst de nye collegelejligheder. SIKR har den holdning, at det er godt, at der er elitesport i Randers, idet det giver inspiration til breddeidrætten. Man kan så diskutere, hvordan Collegelejlighederne er blevet godkendt og finansieret. Det er et boligforenings- og et kommunalt problem, som må løses af rette myndigheder. SIKR ønsker at udtrykke forventning om, at evt. kommunale udgifter til lejlighederne ikke får indflydelse på tilskuddet til breddeidrætten og investeringerne i nye faciliteter. SIKR ønsker op til det kommende kommunalvalg i efteråret at markere sig kraftigt i debatten og stille kritiske spørgsmål til politikerne om deres holdning til idrætspolitikken i kommunen. Der er flere projekter, der trænger sig på, blandt andet kan nævnes Mejetærskerfabrikken, Idrætscenteret i Korshøj-området, renovering af Assentofthallerne, multihal med b.la. skydeanlæg i Langå Idræts Center og udflytning af Langå Idrætsklub til Langå Idræts Center. Der er enighed i bestyrelsen om, at vi i 2013 skal arrangere et seminar, hvor vi samler alle vores medlemsforeninger. Projektet fintænkes i øjeblikket, og vi er meget interesseret i input til emner, der kan behandles. En enig bestyrelse besluttede i efteråret, at alle SIKR s priser, på nær "Årets Idrætsleder", som der er en hævdbunden tradition omkring, fremover uddeles i forbindelse med Årets Sportsgalla, der i år fandt sted lørdag den 19. januar Til sidst takkede formanden på vegne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde med Randers Kommune. Særlig fritidsforvaltningen er det altid en positiv oplevelse at samarbejde med for SIKR. Bestyrelsens beretning indeholdt endvidere en kort omtale af SIKR s idrætsfond. Der var ingen kommentarer fra medlemsforeningerne til bestyrelsens beretning. Kultur- og fritidschef Anders Høgstrup, havde et par bemærkninger vedr. halleje og atletikhallen. Anders Høgstrup anførte at hallejen muligvis for høj, men at hallejen ikke indeksreguleret var steget siden Lars W Knudsen kommenterede den eksisterende halleje og han mente at størrelsen lægger en betydelig begrænsning på de indendørs idrætsgrenes udfoldelsesmuligheder. Anders Høgstrup nævnte at det er begrædeligt at atletik ikke har en løsning p.t. og forklarede i den sammenhæng forløbet. Pengene kunne først frigives når et nyt Vandland var bevilget, og for at sikre at der kan opnås optimale tilskud, skal projektet udvikles igennem en arkitektkonkurrence, som Lokale- og Anlægsfonden støtter med kr. Der bliver tale om et indendørs atletiktræningslandskab, hvor der bliver lagt særlig vægt på udvikling af bevægelses- og træningssale.

4 Der skal findes løsningerne til en arkitektonisk og udfordrende idrætsfacilitet, hvor selve bygningen kan bruges til f.eks. skiløb, klatring og boldspil. Der skal være opholdspladser, væresteder med grillpladser, muligheder for udendørs styrketræning og crossfit og små "boldhaver". 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse Kasserer Erik Højholt fremlagde det reviderede regnskab for 2012og budget for Ellen Petersen spurgte ind til om tilskud (Børnenes kontor) søges gennem SIKR. Det gør det ikke. Det søges direkte igennem Børnenes kontor. Jørgen Schmidt spurgte om SIKR vil bruge flere penge til aktiviteter, og i fald hvad hvilke? Hertil svarede Torben Keldsen at det i forbindelse med vedtægtsændringerne sidste år var blevet besluttet at SIKR ikke længere aktivt skulle arrangere aktiviteter, men at foreningen barslede med en samling hvor man erfaringsudveksler. Regnskab og budget blev enstemmig vedtaget. Regnskabet for Idrætsfonden blev gennemgået i forbindelse med dette punkt. Der blev spurgt ind til hvilke aktiviteter Idrætsfonden støtter. Her henviste bestyrelsen til SIKR s hjemmeside hvor det er udførligt beskrevet. 4. Fastsættelse af kontingent Kontingent blev foreslået uændret 500 kr. pr. medlemsforening Kontingent blev enstemmig vedtaget. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag 6. Indkomne forslag Valg til bestyrelsen a) Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer for to år. Valg af formand: Mikael Bach foreslås af bestyrelsen og er villig til valg Bestyrelsesmedlemmer: Lars W. Knudsen er villig til genvalg René Skjøde Andersen er villig til genvalg Finn Madsen ønsker ikke genvalg Mikael Bach blev genvalgt som formand og Lars W. Knudsen og René Skjøde Andersen blev ligeledes genvalgt for en ny to årig periode. Som erstatning for Finn Madsen som ikke ønskede genvalg blev Steen Bendtsen valgt. b) 2 suppleanter til bestyrelsen for et år På valg Torben Hansen, Randers Freja Old Boys

5 Torben Hansen blev genvalgt og nyvalgt blev Poul Kristensen (Joe) Hornbæk SF 7. Valg af revisorer 1 revisor vælges i ulige år for to år ad gangen. 1 revisor vælges i lige år for to år ad gangen. På valg Jørgen Schmidt for 2 år Da der hidtil kun havde været en revisor blev Jørgen Schmidt genvalgt for 2 år og Finn Madsen nyvalgt for 1 år. 8. Eventuelt Der blev intet behandlet under eventuelt. Valg til Idrætsfonden Som der er præcedens for, bliver der i forbindelse med Repræsentantskabsmødet afholdt valg til SIKR s Idrætsfond. I forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer til Idrætsfonden havde bestyrelsen identificeret en udfordring. I 2012 blev Jørgen Nielsen og Jørgen Riisom valgt, men ifølge vedtægterne for fonden, så skal der i lige år vælges 1 medlem, og i ulige år 2 medlemmer. Der var således blevet byttet rundt på rækkefølgen. Det tredje bestyrelsesmedlem i Idrætsfonden er Ole Ditlev. Det blev løst således at Ole Ditlev og Jørgen Nielsen blev valgt for 2 år og Jørgen Riisom fortsætter valgperioden ud og er således på valg næste år. Herefter afsluttede Dirigenten Repræsentantskabsmødet. Randers den / 2013 Henning Christensen Dirigent René Skjøde Andersen Referent

6 Bilag 1. Kort referat af det Idrætspolitisk indlæg som formand for Kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen og 2. viceborgmester Anders Buhl-Christensen, som optakt til det kommende kommunalvalg i efteråret, gav inden den officielle del af SIKR s repræsentantskabsmøde. Politikerne var inden mødet blevet enige om ikke at starte valgdebatten i dag, så det blev kun til løse løfter og overordnede tilkendegivelser om hvad idrætspengene skulle bruges til efter fyrtårnsprojekterne Vandland og Nordtribunen. Alligevel erklærede begge politiker at når de nuværende store byggeprojekter inden for idrætten i Randers er overstået, så er det i breddeidrætten der skal investeres. Efter de to indlæg var der mulighed for spørgsmål og der udspandt sig en livlig debat og forsamlingen kom omkring mange emner. Peter Eriksen spurgte ind til de tilskudsvilkår som foreningerne lever under. Det er vigtigt at eksisterende anlæg vedligeholdes og projekter som er igangsat skal også vedligeholdes og ikke nedprioriteres i forhold til de nye projekter. Ellen Petersen var enig, men en halvfærdig stadion skulle færdiggøres, og herefter skal vi måske kikke på de ting som trænger til vedligeholdelse og lade være med at lave noget nyt de næste år. Anders Buhl-Christensen var ikke enig i at alle de igangværende fyrtårnsprojekter kunne have været udskudt. Vandland er en erstatning for et totalt nedslidt Kærsmindebad. Under debatten om DGI Huset på Dronningborg Maskinfabrik, hvor nogle mente, at det havde høj prioritet, mente Jørgen Schmidt dog, at DGI Huset skal i anden række. Jørgen Schmidt nævnte at Atletikhallen er et halvfærdig projekt. Den bør indeholde en cykelbane. Ellen Petersen ser gerne en cykelbane og for at sikre den optimale løsning skal projektet udvikles igennem en arkitektkonkurrence, som Lokale- og Anlægsfonden støtter med kr. Kommunen har valgt at samle en række forskellige aktiviteter og muligheder i en helhedsplan for området omkring Langvang Idrætscenter, så arkitekter kan komme med et samlet bud på, hvordan området kan blive et aktivt og rekreativt samlingssted til idræt og fritid. Cimbria nævnte at det bliver sværere og sværere at få idræt placeret idrætten ind i børnenes hverdag bland de mange tilbud der i dag eksisterer. Hvordan styrker vi samarbejdet mellem skoler og idrætsklubber? I den forbindelse spurgte Torben Kjeldsen efter en definition af Hvad er gode rammer? Der var mange tilkendegivelser på hvad gode rammer er og hvordan idræt kan placeres i den travle families hverdag. Peter Eriksen var dog fortørnet over at det blev foreslået at idrætsklubberne skal overtage lektiehjælp. Det ligger ifølge ham langt ud over de forpligtigelser man skal påtage sig i en idrætsforening.

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.60 deltagere. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt Jens Ive (JI), borgmester

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere