I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:"

Transkript

1 - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske F5 boliglånsprodukter BRFkredit aflægger delårsrapport for 1. kvartal 2014 Kapitalforhøjelse i BRFkredit på 1,0 mia. kr. Opgørelse af foreløbig dagsværdi og badwill i relation til BRFkredit JYSKE BANK Vestergade Silkeborg Telefon Telefax www. jyskebank.dk CVR-nr. DK maj 2014 I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: Resultatet for 1. halvår 2014 forventes at blive historisk højt. Resultatet skal vurderes og ses i lyset af, at der indtægtsføres 2,4 mia. kr. i badwill i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit, og at der er og bliver foretaget en revurdering og ensretning af regnskabsmæssige skøn i henholdsvis Jyske Bank og BRFkredit. Den samlede effekt af disse reguleringer udgør i alt i niveauet -1,3 mia. kr. Resultatet for 1. halvår 2014 er således i væsentlig grad påvirket af forhold af engangskarakter. Integrationen med BRFkredit forløber planmæssigt, slutter Anders Dam. Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. I forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit og ensretning af regnskabspraksis, er og bliver der foretaget en revurdering af visse aktiver og forpligtelser. Særligt aktiver og forpligtelser, herunder især bankens ejendomme, unoterede aktier og udlån, som indeholder ledelsesmæssige skøn, er revurderet. Revurdering af disse aktiver og forpligtelser medfører engangsudgifter i niveauet 400 til 500 mio. kr. i Jyske Bank. Jyske Bank-koncernen forventer her- Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 1 af 6

2 efter et halvårsresultat før skat i niveauet 3,0 mia. kr. for 1. halvår 2014 ved uændrede markedsrenter. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank oplever fortsat stor interesse for bankens nye boliglånsprodukter, og pr. dags dato er der ydet lån for ca. 9,0 mia. kr. siden introduktionen medio december. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske F5 boliglånsprodukter Som konsekvens af stor efterspørgsel lancerer Jyske Bank primo juni nye Jyske F3 og Jyske F5 boliglånsprodukter. De nye produkter vil blandt andet have løbetider op til 30 år, op til 10 års afdragsfrihed, op til 80% belåning og en konkurrencedygtig prissætning. BRFkredit-koncernen aflægger delårsrapport for 1. kvartal 2014 Jyske Bank-koncernen aflagde delårsrapport for 1. kvartal 2014 den 30. april Efter sammenlægningen med BRFkredit, som blev gennemført den 30. april 2014, er BRFkredit-koncernen en del af Jyske Bank-koncernen. Sammendrag af delårsrapport for BRFkredit-koncernen for 1. kvartal 2014: - Netto rente- og gebyrindtjening udgør 539 mio. kr. mod 464 mio. kr. i 1. kvartal - Nedskrivninger på udlån mv. udgør 965 mio. kr. mod 82 mio. kr. i 1. kvartal - Resultat før skat udgør -837 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 1. kvartal - Basisindtægterne udgør 408 mio. kr. mod 385 mio. kr. i 1. kvartal - Basisindtjening før nedskrivninger og bankdrift udgør 158 mio. kr. mod 146 mio. kr. i 1. kvartal - Beholdningsindtjeningen udgør 19 mio. kr. mod 44 mio. kr. i 1. kvartal - Udlån 211 mia. kr. mod 209 mia. kr. ultimo - Solvensprocenten 15,6 mod 16,6 ultimo Resultatet viser en positiv udvikling i basisindtægter og basisindtjening før nedskrivninger og bankdrift. Resultatet er negativt påvirket af Finanstilsynets nye vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, som blev offentliggjort i marts BRFkredit har fortolket og implementeret den nye vejledning i 1. kvartal 2014, hvilket har medført en negativ driftsmæssig påvirkning på 822 mio. kr. i BRFkredit-koncernen, fordelt med 621 mio. kr. i BRFkredit og 201 mio. kr. i BRFkredit Bank. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 2 af 6

3 BRFkredits fortolkning og implementering sikrer en ensartethed i de anvendte principper i relation til Finanstilsynets nye vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser i Jyske Bank-koncernen. Periodens resultat på -653 mio. kr. og yderligere aktiveret udskudt skat på 169 mio. kr. har en negativ påvirkning på BRFkredits basiskapital, og solvensprocenten falder til 15,6 mod 16,6 ultimo. Kapitalforhøjelse i BRFkredit på 1,0 mia. kr. Kapitalplanlægning i BRFkredit tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til at understøtte planer om vækst i forretningsomfang og opfylde lovmæssige og interne kapitalkrav. Til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i BRFkredit, stilles der derfor forslag om en kapitalforhøjelse af stk. aktier á nominelt 100 kr. Forhøjelsen af kapitalgrundlaget med 1 mia. kr. øger isoleret set solvensprocenten til 17,2. Opgørelse af foreløbig dagsværdi og badwill i relation til BRFkredit Den 30. april 2014 overtog Jyske Bank samtlige aktier i BRFkredit a/s. Den foreløbige dagsværdi af de overtagne aktiver og forpligtelser er pr. overtagelsesdagen opgjort til henholdsvis 241,8 mia. kr. og 232,3 mia. kr. Dagsværdien af de overtagne nettoaktiver udgør 9,5 mia. kr. og oversteg dermed købesummen på 7,1 mia. kr. Forskelsbeløbet, som benævnes badwill, er opgjort til 2,4 mia. kr. Badwill bliver indtægtsført i 2. kvartal 2014 under andre driftsindtægter. Øvrig information For yderligere information henvises til og På findes interview med Anders Dam, Carsten Tirsbæk Madsen og Birger K. Nielsen, detaljerede finansielle informationer samt Jyske Banks Årsrapport og Risiko- og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. Kontaktpersoner vedrørende denne meddelelse i øvrigt er ordførende direktør Anders Dam ( ) og direktør Birger K. Nielsen ( ). På findes detaljerede finansielle informationer samt BRFkredits Årsrapport og Risiko og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om BRFkredits interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikker- Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 3 af 6

4 hedsfaktorer som BRFkredit kan påvirkes af. Kontaktpersoner vedrørende delårsrapport for 1. kvartal 2014 for BRFkreditkoncernen er administrerende direktør i BRFkredit Carsten Tirsbæk Madsen eller mobil Delårsrapporten for 1. halvår 2014 for Jyske Bank-koncernen offentliggøres den 19. august Venlig hilsen Sven Buhrkall Formand Anders Dam Ordførende direktør Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 4 af 6

5 BRFkredit-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Mio. kr Indeks 14/ kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE ULTIMO Mio. kr. Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 0,3 1,1-0,3 1,5 1,4 1,1 1,1 1,3 Driftsomkostninger og afskrivninger i procent af gennemsnit udlånsportefølje 0,1% 0,1% - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent 0,5% 0,0% - 0,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% Egenkapitalforrentning før skat i procent -8,3% 0,2% - -8,3% 2,2% 1,1% 0,5% 0,2% 4,0% Egenkapitalforrentning efter skat i procent -6,5% 0,0% - -6,5% 1,6% 0,8% 0,5% 0,0% 3,0% Solvensprocent 15,6% 16,7% - 15,6% 16,6% 16,5% 16,6% 16,7% 16,6% Kernekapitalprocent 15,0% 16,7% - 15,0% 16,6% 16,5% 16,6% 16,7% 16,6% Basiskapital, mio. kr Antal heltidsmedarbejdere gns. året Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 5 af 6

6 Virksomhedssammenslutning FORELØBIG DAGSVÆRDIOPGØRELSE PR. 30. APRIL 2014 Mio. kr. BRFKREDIT -KONCERN Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 43 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 505 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv. 296 Immaterielle aktiver 65 Investeringsejendomme 4 Domicilejendomme 472 Øvrige materielle aktiver 10 Aktuelle skatteaktiver 16 Udskudte skatteaktiver 385 Midlertidigt overtagne aktiver 266 Andre aktiver mv Periodeafgrænsningsposter 47 Aktiver i alt Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Forpligtigelser vedrørende midlertidigt overtagne aktiver 11 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter 7 Gældsforpligtelser i alt Hensatte forpligtigelser i alt 98 Efterstillet kapitalindskud 2 Forpligtelser i alt Overtagne nettoaktiver Købesum Badwill Eventualforpligtelser Garantier 553 Andre eventualforpligtelser 111 Eventualforpligtelser i alt 664 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 6 af 6

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere