Virksomhedsplan Ryg- og genoptræningscenter København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Ryg- og genoptræningscenter København"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Ryg- og genoptræningscenter København

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord tilbageblik og afsæt for Præsentation af Ryg- & Genoptræningscenter København Patientindtag 9 4 Organisation Lokal organisation Samarbejdsrelationer Indsatsområder i forhold til organisationen i Arbejdsplads MED & Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsplads MED Arbejdsmiljø 15 6 De faglige indsatsområder i Igangværende forskningsprojekter 24 8 Eksternt rettede aktiviteter 26 9 Publikationer ÅRETS PUBLIKATIONER I

3 1 Forord Formålet med denne virksomhedsplan er at give et overblik over de vigtigste begivenheder og tiltag i året der er gået. Samtidig er formålet at opridse forventninger og indsatsområder for har for Ryg- og Genoptræningscenter København været præget af forandringer og udfordringer i forhold til indtag af patienter. I august flyttede Ryg- og Genoptræningscentret til nye faciliteter i det nyoprettede Sundhedshus Nørrebro. Flytningen var ressourcekrævende, men forløb struktureret. Efter en kortvarig nedlukning var Ryg- og Genoptræningscentret igen klar til at modtage patienter tegner til at blive et spændende år i forandringernes tegn. I 2013 startede arbejdet med at udvikle og indfase den nye tillidsdagsorden i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette arbejde vil fortsætte i Et led i forandringerne i forvaltningen er implementeringen af en ny økonomisk styringsmodel. Det indebærer blandt andet fem nye borgerforløb som erstatning for de tidligere 22 standardforløb, og dermed er der skabt nye rammer for genoptræningsopgaven på Ryg- og Genoptræningscenter København. I 2014 skal der endvidere udvikles nye faglige instrukser for arbejdet med genoptræning til brug for centrets behandlere. Disse faglige instrukser skal udvikles i et samarbejde med lokale tovholdere og Center for Kvalitet og Sammenhæng. Denne virksomhedsplan er udarbejdet af centerledelsen, som består af centerchef Inge Lis Gøthgen, ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben, ledende kiropraktor Jan Nordsteen samt økonomi- og udviklingskonsulent Jonas Schwartz Larsen. Herudover har en række medarbejdere bidraget med input til de forskellige afsnit. Vi vil derfor gerne takke forsknings- og udviklingsfysioterapeut Tom Petersen, fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen, fysioterapeut og faglig vejleder Jonas Larsen, fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen for deres medvirken i arbejdet med virksomhedsplanen. 3

4 tilbageblik og afsæt for 2014 AKTIVITET, VENTETIDER OG NEDLUKNING 2013 har været præget af en stigende aktivitet på området for genoptræning. Antallet af lægehenviste rygpatienter har ligget stabilt i forhold til foregående år. Antallet af genoptræningsplaner fra hospitalerne har langt oversteget den udmeldte bestilling allerede fra årets start. Ryg- og Genoptræningscenter København leverede således i de første to måneder af året 25 % flere timer end bestillingen lød på. Det har desværre resulteret i flere perioder i løbet af 2013, hvor vi har set os nødsaget til at lukke ned for indtaget af nye patienter for at kunne overholde de politisk udmeldte ventetider. Samlet set er dette sket i 96 dage henover Patienterne er i disse perioder blevet visiteret til andre træningscentre eller private klinikker. I 2013 har Ryg- og Genoptræningscenter København overholdt de politisk udmeldte ventetider for 93 % af patienterne indenfor Sundhedsloven. Det betyder, at patienter med et accelereret forløb tilbydes en tid indenfor syv arbejdsdage og patienter med et normalt forløb tilbydes en tid indenfor 15 arbejdsdage, efter at myndighedsfunktion i forvaltningen har modtaget genoptræningsplanen fra hospitalet. TRIVSELSUNDERSØGELSE I KØBENHAVNS KOMMUNE I februar og marts 2013 blev der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. Undersøgelsen tog udgangspunkt i Trivselmetret, som er et målesystem udviklet af Moderniseringsstyrelsen. Resultaterne af undersøgelsen blev sendt til lederne i april, hvorefter MED-udvalget i Ryg- og Genoptræningscenter København samledes til et ekstraordinært møde med fokus på at iværksætte en proces for behandling af resultaterne. Arbejdsmiljø gruppen har planlagt opfølgning på trivselsundersøgelsen i forbindelse med et temamøde. Temamødet har været udskudt på grund af flytning til Sundhedshus Nørrebro. AFSLUTNING OG EVALUERING AF PROJEKTER MED FOKUS PÅ AT NEDBRINGE AFBUD OG UDEBLIVELSER Ryg- og Genoptræningscenter København gennemførte i 2012 i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng en række indsatser for at mindske antallet af afbud og udeblivelser. Herunder har centeret indgået som pilotenhed i to projekter, som er blevet evalueret i løbet af Projekt Fleksibelt forløb på Ryg- og Genoptræningscenter København blev evalueret i sommeren Projektet har omhandlet en udvalgt målgruppe. For disse grupper af patienter, har det i løbet af projektperioden, som løb henover 2. halvår af 2012, været muligt at tilrettelægge en større del af forløbet som individuelle behandlinger med supervision i selvtræning. Resultaterne indikerer, at muligheden for at anvende et standardforløb fleksibelt har en positiv effekt på borgernes fremmøde. Der ses en signifikant nedgang i antallet af afbud og udeblivelser og en signifikant stigning i leveringsprocenten i projektperioden. Genoptræningsforløb med større grad af fleksibilitet kan med fordel implementeres på andre diagnosegrupper indenfor genoptræningsområdet. Det understøtter terapeuternes ønske om et større fagligt råderum og tilgodeser borgernes ønsker om mere individuelt tilpassede forløb. Resultaterne af dette projekt indgår i processen med tillidsdagsordenen på genoptræningsområdet. 4

5 Ryg- og Genoptræningscenter København deltog ligeledes i 2012 i projekt Ny indkaldelsesmetode indenfor to diagnosegrupper (rygpatienter og patienter med smerter i led og muskler). I stedet for at sende et borgerbrev med en tid til første aftale på træningscentret, har borgeren modtaget et brev med opfordring til at kontakte Ryg- og Genoptræningscentret med henblik på at aftale en tid til første undersøgelse/behandling. Resultaterne indikerer, at inddragelse af borgeren i planlægning af træningstidspunktet har en positiv effekt på deres fremmøde. Der ses en markant nedgang i antallet af afbud og udeblivelser samt i antallet af borgere, som aldrig starter op på deres genoptræning. De administrative arbejdsgange i projektperioden har dog udløst et større ressourceforbrug. UDVIKLING AF TRÆNINGSMODULET I KOS2 Det nye it-system Københavns Omsorgs System 2 (KOS2) er fortsat blevet udviklet i En teamleder fra Ryg- og Genoptræningscenter København har deltaget i en udviklingsgruppe, som har fokuseret på udvikling af træningsmodulet i KOS2. Træningsmodulet skal indeholde alle arbejdsgange omkring booking, journalføring m.m. Udviklingen foregår i en gruppe, som har fokus på den faglige forberedelse til KOS2. Her arbejdes der på målemetoder, faglige effektmål og dokumentation. De faglige vejledere fra Ryg- og Genoptræningscenter København har deltaget og har adgang til testmiljø, hvor de afprøver og giver feedback på funktionalitet. Modulet udvikles fortsat og forventes implementeret primo NY ORGANISERING I SEKRETARIATET I foråret 2013 har der været afholdt tre dialogmøder for sekretærgruppen med henblik på at styrke gruppens samarbejde. Møderne blev faciliteret af en ekstern organisationspsykolog, som ligeledes i forløbet har gennemført individuelle coaching-seancer med medarbejderne. Processen har medført en ny organisering i sekretariatet med etablering af en faglig koordinator-funktion, som skal koordinere den faglige indsats for det administrative personale, for at sikre ensartet kvalitet i udførelse af arbejdsopgaverne. En ny mødestruktur er samtidig aftalt for denne gruppe, og der har i løbet af 2013 været afholdt undervisningsseancer, blandt andet med fokus på kommunikation. NY FORDELING AF DIAGNOSEGRUPPER PÅ BAGGRUND AF KL S STRATIFICERINGS- MODEL Kommunernes Landsforening (KL) har i 2013 udarbejdet en stratificeringsmodel, som blandt andet konkluderer, at aldersfordelingen, som har betydet at nogle træningscentre kun har behandlet borgere indenfor et afgrænset alderssegment, er diskriminerende, og at der skal være mere fokus på nærhedsprincippet i behandlingen. Ryg- og Genoptræningscenter København vil fremadrettet være bydækkende på nogle diagnoseområder og på andre områder vil vi behandle borgerne fra Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Vi overtog allerede fra 1. september hofte-, knæ-, skulder- og brudpatienter fra Træningscenter Nørrebro, og samtidig blev en medarbejder overflyttet til Ryg- og Genoptræningscentret. Det har medført et større pres på vores budget til borgertransport. 5

6 FLYTNING TIL SUNDHEDSHUS NØRREBRO Ryg- og Genoptræningscenter København flyttede den 19. august 2013 ind i Sundhedshus Nørrebro sammen med Forebyggelsescenter Nørrebro og Sygeplejeklinikken. Forberedelserne til flytningen tog vi hul på allerede i januar 2013 med det formål, at involvere alle medarbejdere i processen. En arbejdsgruppe bestående af centerchefen, en konsulent samt to fysioterapeuter blev nedsat. I februar gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, hvor vi spurgte til oplevelsen af de fysiske rammer samt ideer til forbedringer. Resultaterne fra denne undersøgelse har været brugt i processen med at planlægge flytning og indretning i det nye sundhedshus. I marts afholdt vi temadag for alle medarbejdere. Indholdet på dagen var en generel orientering om sundhedshuse, præsentation af Forebyggelsescenter Nørrebro samt opstart af syv arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne havde fokus på forskellige aspekter af flytningen, herunder indretning af træningssale og behandlerrum samt indgange for patienter. Grupperne er kommet med anbefalinger, som langt hen ad vejen er blevet iværksat efter flytningen. Forud for indflytningen i Sundhedshus Nørrebro samarbejdede Ryg- og Genoptræningscenter København med Forebyggelsescenter Nørrebro om ansættelse af en receptionist, som sikrer at alle de borgere som kommer i huset føler sig velkomne og bliver guidet rundt i huset. Receptionisten refererer personalemæssigt til centerchef Inge Lis Gøthgen. I flytteperioden blev det hurtigt tydeligt, at opgaverne der blev lagt ud til de enkelte enheder var mange og omfangsrige. Ryg- og Genoptræningscenter København valgte derfor at etablere en løntilskudsstilling med fokus på netop flytteprocessen. Medarbejderen har blandt andet udarbejdet en drejebog til medarbejderne, inventarlister samt stået for mange praktiske spørgsmål efter indflytningen. Opgaverne omkring praktiske spørgsmål og koordinering på tværs af enheder fortsætter efter flytningen er vel overstået, og medarbejderen er derfor forlænget i et vikariat som sundhedshuskoordinator. Medarbejderen refererer både til centerchef Inge Lis Gøthgen og centerchef i Forebyggelsescenter Nørrebro Birgitte Gade Kofoed. Ryg- og Genoptræningscenter København er placeret på adressen Mimersgade og rummer 10 træningssale og ca. 35 behandlerrum fordelt på fem etager. Herudover er der en række fællesfaciliteter som alle tre enheder i huset deler, herunder mødelokaler, frokoststue samt terrasse på fjerde sal. Den 20. september blev der holdt officiel indvielse af Sundhedshus Nørrebro. Brugere af huset samt borgere i lokalområdet var inviteret med til at overvære åbningen. Herudover var samarbejdspartnere for alle tre enheder også inviteret med til denne festdag. Huset var fyldt op, og gæsterne fik lejlighed til at høre taler fra blandt andet sundhedsminister Astrid Krag og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, ligesom det var muligt at se hele huset og forskellige aktiviteter, som var planlagt til lejligheden. I 2014 vil der være fokus på at integrere de tre enheder yderligere, idet en fælles temadag er planlagt i februar. Der er store forventninger fra ledelse og medarbejdere i forhold til de synergier vi og patienterne kan opleve af det tættere samarbejde mellem enhederne. 6

7 TILLIDSDAGSORDEN PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET NY ØKONOMISK STYRINGSMODEL I anden halvdel af 2013 har to arbejdsgrupper arbejdet med at udfolde tillidsdagsordenen på genoptræningsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen under ledelse af Økonomisekretariatet. Her har henholdsvis centerchef Inge Lis Gøthgen og tillidsrepræsentant Iben Thomsen medvirket til at give input til en ny model for økonomisk styring samt en ny model for faglig styring. Første del af arbejdet med en ny økonomisk styringsmodel på genoptræningsområdet blev afsluttet i november, idet modellen blev besluttet på et driftsmøde med lokalområdecheferne. Hovedelementerne i den nye model er et skridt hen imod rammebudgettering for genoptræningsområdet i stedet for aktivitetsbaseret afregning. Herudover er 22 standardforløb blevet til fem nye borgerforløb med samling af diagnosegrupper indenfor kategorierne: Let (3 timer) her har Ryg- og Genoptræningscentret ingen forløb Moderat (4 timer) fx rygoperationer Udvidet (5,5 timer) fx brud i ben Omfattende (8 timer) fx skulderoperationer Plusforløb (15 timer) diagnoser kendetegnet ved en høj kompleksitet Det faglige spor i den nye styringsmodel startede for alvor op i december 2013 og arbejdet med at udvikle faglige instrukser samt målemetoder vil forløbe i hele Herudover vil der i 2014 ske en videreudvikling af den økonomiske styringsmodel. 7

8 3 Præsentation af Ryg- & Genoptræningscenter København Ryg- og Genoptræningscenter København er Københavns Kommunes største træningscenter med speciale i ryg- og nakkeproblemer samt genoptræning af ortopædkirurgiske patienter. Centret modtager primært borgere fra 15 år og opefter med bopæl i Københavns Kommune. Centret er således et bydækkende træningscenter samt træningscenter for lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Hovedopgaverne er: Udredning og behandling af patienter med ryg- og nakkeproblemer Patienter henvises af praktiserende læger og praktiserende speciallæger samt visse jobcentre. Patienter kan henvises ud fra følgende kriterier: Patienter med kliniske tegn på lettere rodtryk kan henvises direkte uden forudgående behandlingstiltag. Patienter behandlet i privat praksis i mindst fire uger uden tilstrækkelig effekt. Kroniske rygpatienter hvor det vurderes, at en forbedring af den fysiske funktionsevne kan muliggøre fortsat/fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Patienter der er sygemeldte pga. rygproblemer. Fagpersoner der kan indgå: Fysioterapeut Kiropraktor Speciallæge i reumatologi Socialrådgiver Almen genoptræning via en genoptræningsplan fra hospital i henhold til Sundhedsloven Inden for genoptræning har Ryg- og Genoptræningscenter København speciale i genoptræning efter ortopædkirurgiske indgreb og konservativ behandling med hensyn til: Fagpersoner der kan indgå: Fysioterapeut Patienter visiteres af Center for Kvalitet og Sammenhæng. Brud på arme og ben. Ledbåndsskader i skulder, knæ eller fod. Led- og seneoperationer, fx korsbånd. Rygoperationer. Konservativ behandling af rygpatienter. Idrætsmedicin. 8

9 For patienter med ryg- og nakkeproblemer - de lægehenviste rygpatienter - tilbyder vi undersøgelse, vurdering og behandling med fokus på tværfagligt samarbejde, som kan involvere de ovenfor nævnte fagpersoner. På genoptræningsområdet tilbyder vi en fysioterapeutisk vurdering og træning. Som en del af behandlingen og genoptræningen tilbyder vi individuelle forløb samt holdtræningsforløb i nye træningsfaciliteter, hvor træningen varetages af specialiserede fysioterapeuter. Som en vigtig del af indsatsen gives information, råd og vejledning, så patienten kan blive bedre til at håndtere sine problemer i hverdagen. 3.1 Patientindtag Ryg- & Genoptræningscenter København modtog i 2013 i alt 5629 henvisninger og genoptræningsplaner henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og jobcentre, heraf var 169 henvisninger fra jobcentre genoptræningsplaner vedrørende ryglidelser genoptræningsplaner vedrørende ortopædkirurgiske lidelser. I 2013 blev 233 lægehenviste rygpatienter henvist til MR-scanning i privat regi, og 121 lægehenviste rygpatienter blev henvist til MR-scanning i offentligt regi. De lægehenviste rygpatienter fordelte sig mellem målgrupperne på følgende vis: Afviste patienter 7% Kroniske patienter 45% Patienter med mistanke om rodtryk 16% Patienter behandlet i privat praksis <4 uger uden tilstrækkelig effekt 32% Brud arme-ben 5% Genoptræningspatienter fordelte sig på følgende diagnoser: Ikke opererede OE 14% Ikke opererede UE 16% Skulderoperationer 8% Ryg, Ikke opererede 23% UE operationer 24% Andet 1% Ryg, opererede 9% 9

10 4 Organisation Den 1. august 2013 blev Ryg- & Genoptræningscenter København rent organisatorisk en del af Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Lokalområdet består af en række forskellige institutioner, jf. organisationsdiagrammet nedenfor. 1 Forebyggelses Center Forebyggelsescenter Nørrebro 2 Træningscentre Træningscenter Nørrebro Træningscenter Bispebjerg Bispebjerghjemmet Plejecenter Sølund Haandværkerf. plejehjem Plejecenter Klarahus 8 Plejehjem Studie -Unit Møllehuset Slottet Kastanjehusene Lokalområdechef Konsulenter Myndigheds team Hjemmeplejen BIN 1 Aktivitetstilbud Hjemmeplejen Nørrebro (Servicelov) Baldersgade Hjemme- Sygeplejen Nørrebro (Sundhedslov) Hjemmeplejen Bispebjerg (Servicelov) 2 Aktivitetscentre Aktivitetscenter Nørrebro Aktivitetscenter Bispebjerg Leverandører Bispebjerg Leverantører Nørrebro Ryg- og Genoptræning København Lokalområdekontorets 1 funktion er, at fungere som fremskudt forvaltning i Sundheds- & Omsorgsforvaltningen. Det indebærer blandt andet, at kontoret er bindeled mellem de decentrale driftsenheder og de centrale stabe i forvaltningen. Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro er et af i alt fem lokalområder i Københavns Kommune. 1 Lokalområdekontoret omfatter lokalområdechef, konsulenter, studieunit, det administrative fællesskab og visitation hjælpemidler. 10

11 4.1 Lokal organisation Ryg- & Genoptræningscenter Københavns organisation: Centerchef Receptionist Sundhedshuskoordinator Speciallæger i reumatologi Sekretariat Faglig koordinator Økonomi- og uviklingskonsulent Ledende fysioterapeut Ledende kiropraktor & Arbejdsmiljøleder Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Faglige vejledere Klinisk underviser Teamleder - Team A Rygpatienter samt genoptræning af rygpatienter Teamleder - Team B Rygpatienter samt genoptræning af rygpatienter Teamleder - Team C Ortopædkirurgisk genoptræning Teamleder - Team D Ortopædkirurgisk genoptræning Kiropraktor Socialrådgiver Ryg- og Genoptræningscenter København har i alt 55 medarbejdere. Ledergruppen består af centerchefen, ledende kiropraktor og ledende fysioterapeut. Behandlergruppen består af 44 fysioterapeuter, herunder fire teamledere, fire faglige vejledere, en klinisk underviser, en forsknings- og udviklingsfysioterapeut, en ph.d.- studerende, to kiropraktorer og to tilknyttede speciallæger i reumatologi. Herudover består centret af en socialrådgiver, tre sekretærer, en faglig koordinator og en økonomi- og udviklingskonsulent. De tre enheder i Sundhedshus Nørrebro deler en receptionist og en sundhedskoordinator. Det daglige arbejde omkring patientbehandlingen er opdelt i fire teams. Team A og B varetager genoptræning af rygpatienter og team C og D varetager genoptræning af ortopædkirurgiske patienter. TILLIDSDAGSORDENEN PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Den nye økonomistyringsmodel for genoptræningsområdet trådte i kraft 1. januar Der vil dog i 2014 fortsat være et arbejde med at videreudvikle økonomimodellen herunder hvordan budgettilpasninger skal udmøntes. I det faglige spor blev der opstartet en ny arbejdsgruppe medio december vedrørende faglige instrukser. Styringsmodellens faglige spor forventes implementeret 1. januar

12 UDVIKLING AF KOS2 Arbejdet med at udvikle træningsmodulet i KOS2 fortsætter ind i 2014, hvor både en udviklingsgruppe samt gruppen med fokus på faglig forberedelse er i gang. Det forventes, at den faglige forberedelse til KOS2, som blandt andet har fokus på effektmål, vil blive koblet sammen med styringsmodellens faglige spor. De faglige instrukser for de nye borgerforløb skal som udgangspunkt bygge på få og enkle effektmål. 4.2 Samarbejdsrelationer Ryg- og Genoptræningscenter København samarbejder med en række interne aktører i Københavns Kommune, og ligeledes har vi en del samarbejdspartnere blandt eksterne leverandører. Figuren her viser de primære samarbejdspartnere: Træningscentre Jobcentre Lokalområdekontor BIN Professionshøjskolen Metropol Hospitaler Center for Kvalitet og Sammenhæng Ryg- og Genoptræningscenter København Arbejdsgivere Fagforeninger Praktiserende læger & speciallæger A-kasser Praktiserende fysioterapeuter & kiropraktorer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Universitet Eksempler på samarbejdspartnere: Arbejdsgivere, a-kasser og fagforeninger: Borgere med ryg- og nakkeproblemer kan få råd og vejledning. Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol: Hvert år samarbejder vi med Københavns Universitet om at modtage medicinstuderende, som gennemfører et uddannelsesforløb i socialmedicin. Hvert år samarbejder Ryg- og Genoptræningscentret med Professionshøjskolen Metropol om at modtage fysioterapeutstuderende i klinisk praktik. Jobcentre og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Jobcentre kan henvise borgere med rygproblemer direkte til udredning i Ryg- og Genoptræningscentret. Praktiserende læger og speciallæger: Henvisning af borgere med rygproblemer. Center for Kvalitet og Sammenhæng: Visitation af genoptræningsplaner. 12

13 4.3 Indsatsområder i forhold til organisationen i 2014 Overholde budgettet, herunder levering i henhold til bestilling på sundhedslovområdet. Overholde ventetiden, så patienterne modtager genoptræning indenfor den politisk udmeldte ventetid i minimum 90 % af tilfældene. Medvirke i den faglige proces omkring udvikling af de fem nye borgerforløb indenfor sundhedsloven. Deltage i udvikling og implementering af IT-systemet KOS 2. Fortsat deltagelse i samarbejde omkring teknologien DigiCorpus og herunder gennemførelse af pilotprojekt. Arbejde med tillidsdagsordenen herunder drøftelse af kerneopgaven. Arbejde med at overgå til ny webplatform på hjemmesiden. Arbejde med tilgængelighed til Sundhedshus Nørrebro for borgere i lokalområdet. Skabe synergi mellem enhederne i Sundhedshus Nørrebro. Arbejdet med tillidsdagsordenen i ledelsesregi Ledergruppen i Ryg- og Genoptræningscenter København har overordnet til hensigt at arbejde med tillidsdagordenen inden for rammerne af de fem ledelsesambitioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ledelsesambitionerne lyder således: 1) Som leder skal jeg medvirke til at styrke styringsdialogen mellem alle niveauer i forvaltningen. 2) Vi vil som ledere være åbne og troværdige. 3) Det er min opgave som leder at understøtte og sikre, at vores medarbejdere påtager sig opgaven med at udfylde det faglige råderum og tager ansvar for helheden. 4) Vi vil som ledelse i endnu højere grad fokusere på at skabe gode rammevilkår for vores enheder og for den enkelte afdeling og gruppe. 5) Vi vil understøtte en mere risikovillig og udviklende gruppe. Konkret har ledelsen opdelt arbejdet med tillidsdagordenen i et fagligt og et organisatorisk spor. Her skal der findes løsninger og tiltag, der kan medvirke til at smidiggøre gennemstrømningen af patienter i centret, overholde ventetiden, forenkle arbejdsgange, tydeliggøre det faglige råderum, øge fokus på kerneopgaven m.m. Det er hensigten, at medarbejderne skal inddrages som en aktiv medspiller i dette arbejde, og MEDudvalget har her en central samarbejdsfunktion. 13

14 5 Arbejdsplads MED & Arbejdsmiljøgruppen I november 2013 blev der gennemført valg til MED, tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsplads MED består per 1. januar 2014 derfor af: Inge Lis Gøthgen Hejde, centerchef, formand for MED Iben Thomsen, fysioterapeut, tillidsrepræsentant, næstformand Jan Nordsteen, ledende kiropraktor, arbejdsmiljøleder Lisbeth Wiben, ledende fysioterapeut Lis Christensen, fysioterapeut, teamleder Charlotte Aagaard, receptionist, medarbejderrepræsentant Camilla Schäffer Christiansen, fysioterapeut, arbejdsmiljørepræsentant Christina Ramos Danielsen, fysioterapeut, medarbejderrepræsentant Jeanette Pedersen, fysioterapeut, medarbejderrepræsentant Suppleanter: For Charlotte Aagaard: Marianne Johansen For Christina Ramos Danielsen og Jeanette Pedersen: Signe Mardahl Larsen 5.1 arbejdsplads MED Der har været behandlet meget forskellige temaer på Arbejdsplads MED i løbet af 2013, herunder: Forberedelse samt opfølgning på flytningen til Sundhedshus Nørrebro Opdatering af personalepolitikker, herunder politikkerne om kommunikation og arbejdsmiljø 3 ekstraordinære MED-møder omhandlende indretning i Sundhedshus Nørrebro, resultaterne af brugerundersøgelsen samt opfølgning på trivselsundersøgelsen Forberedelse og opfølgning på audit på arbejdsmiljøområdet Udviklingen af det nye IT-system KOS2 I maj 2014 planlægger vi at afholde en temadag for MED som afsæt for arbejdet i det nye udvalg. 14

15 5.2 arbejdsmiljø I 2014 er de centralt vedtagne mål- og handlingsplaner for Grøn Smiley: Miljø: Udvikling af smarte affaldssorteringsløsninger primært til plejehjemmene. Målet udspringer af, at der i 2013 er kommet nye krav til sortering af affald. Arbejdsmiljø: Fælles kortlægning af de fysiske rammer i SUF Fysiske rammer har generelt scoret dårligst i forbindelse med trivselsundersøgelser og opgaven går ud på at afdække, hvad det betyder. Rummelighed: Temadag med fokus på erfaringsudveksling om Job på Særlige Vilkår Der planlægges afholdelse af temadag i løbet af året om emnet i SUF-MED regi. Sundhedsfremme: Implementering og fastholdelse af indsatsen Styrk Kroppen til Arbejdet. Styrk kroppen til arbejdet fortsætter fra tidligere år. MED-udvalget skal inddrages i drøftelse om, hvad der skal arbejdes med på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøgruppen skal i 2014 gennemføre APV som opfølgning på flytning til nye lokaler i Sundhedshus Nørrebro i august Det tilstræbes at gennemføre APV i 1. kvartal 2014 med fokus på fysiske rammer i samarbejde med Forebyggelsescenter Nørrebro, som Ryg- og Genoptræningscenter København deler lokaler med. Der resterer fortsat en opgave i forbindelse med handlingsplan vedrørende opfølgning på trivselsundersøgelsen, der blev gennemført i foråret Arbejdsmiljøgruppen har i den forbindelse holdt møde med en konsulent fra Arbejdsmiljø København med henblik på at få inspiration til det videre arbejde. Der er planlagt temamøde om nul-tolerance spørgsmål herunder uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og kolleger. Temamødet har været udskudt på grund af arbejdet med flytning til nye lokaler i 2. halvår 2013, men forventes gennemført i 1. kvartal Der er tidligere foretaget trivselsundersøgelser for Københavns Kommune i hhv og I 2013 har Arbejdsmiljøgruppen arbejdet med Grøn Smiley-handlingsplaner inden for områderne: Grønne indkøb Opfølgning på trivselsundersøgelse Bevægelse fremmer sundhed Det rummelige arbejdsmarked Grønne indkøb, inddrage miljøhensyn som en naturlig del af indkøb: Enhedens indkøber har fra årets start implementeret dette i forhold til indkøb og benytter de gældende indkøbsaftaler (RAKAT). 15

16 Opfølgning på trivselsundersøgelse: Trivselsundersøgelsens resultater har været drøftet i MED. Herefter har der været gennemført personalemøder med henblik på opfølgning på trivselsundersøgelsens resultater. Emner der er blevet drøftet er blandt andet anerkendelse og hvad vi hver især forstår herved, mobning herunder uønsket seksuel opmærksomhed samt opfølgningens form. Der er planlagt temamøde om nultolerance spørgsmål herunder uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og kolleger. Bevægelse fremmer sundhed: Arbejdsmiljøgruppen har i 2012 afdækket behov for træning/pausegymnastik blandt sekretariatets medarbejdere. Der er blevet udarbejdet individuelle træningsprogrammer og rammer for træningens udførelse i arbejdstiden. Det har vist sig vanskeligt at gennemføre planen for pausegymnastik, dels på grund af personaleudskiftninger, dels på grund af arbejdet med flytningen til nye lokaler i 2. halvår Det rummelige arbejdsmarked: Enhederne fortsætter det gode arbejde med rummelighed årets mål er primært rettet til SUF MED og Grøn Smiley-gruppen. SUF MED afholder arrangement for MED-formandsskaberne om det rummelige arbejdsmarked sidst i Audit: I marts måned 2013 blev audit ved Dansk Standard Certificering gennemført. Auditor mødtes med MED-repræsentanter og havde efterfølgende ved sin gennemgang af huset lejlighed til at møde og interviewe medarbejdere. Auditors noter fra besøget: Mulighed for supervision i forbindelse med vanskelige forløb Øget fokus på nærved ulykker Flytning til nye lokaler: Arbejdsmiljøgruppen har i foråret 2013 og løbende hen over sommeren været involveret i planlægning og praktiske opgaver i forbindelse med forberedelse til flytningen. Flytningen er gennemført uden arbejdsskader/-ulykker. Basal genoplivning: Arbejdsmiljøgruppen har planlagt og gennemført kursus i basal genoplivning for husets medarbejdere i samarbejde med Sikkert Liv i oktober måned. 16

17 Beredskabsplan: Arbejdsmiljøgruppen har taget initiativ til at få udarbejdet en ny beredskabsplan i forbindelse med flytning til nye lokaler. Beredskabsplanen er under udarbejdelse af Københavns Brandvæsen. Der leveres en elektronisk version og en papirversion af beredskabsplanen. Planen er derudover, at Københavns Brandvæsen præsenterer planen ved et personalemøde, når den foreligger. Øvrige aktiviteter: I forbindelse med flytningen har arbejdsmiljøgruppen desuden været involveret i planlægning af og programmering af alarmer i det nye hus, kortlægning af kuldegener i receptionen og kuldegener i øvrigt. Desuden er der indhentet tilbud på akustikregulering i frokoststuen. Arbejdsulykker: Der er ikke registreret arbejdsulykker i

18 6 De faglige indsatsområder i 2014 Nedenfor følger en oversigt over igangværende udviklings- og forskningsprojekter, som udgør Ryg- og Genoptræningscenter Københavns primære faglige indsatsområder i Klassifikationsmodel og interne retningslinjer for rygpatienter Klassifikation og diagnosticering indenfor en biopsykosocial forståelsesramme af patienter med rygbesvær, både lægehenviste og genoptræningsforløb. Subgruppere hver enkelt patient så præcist som muligt, for derved at kunne målrette behandlingen specifikt til det aktuelle problem. Løbende opdatering i henhold til den tilgængelige evidens, og kvalitetssikring af den kliniske praksis. Hensigten er at udarbejde et kompendium, hvori de bilag samles, som udgør retningslinjerne for undersøgelse og behandling af lænde-/rygbesvær. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Lars Jensen, fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære, forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og ledende kiropraktor, MPH Jan Nordsteen. Tidsplan: Løbende i Undersøgelse og behandling af cervikale rygpatienter Kvalitetssikring af undersøgelse og behandling i henhold til den tilgængelige evidens og best practice. Løbende opdatering i henhold til den tilgængelige evidens, og kvalitetssikring af den kliniske praksis. Opfølgende praktisk workshop-baseret undervisning. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: Løbende i

19 Genoptræningsforløbsbeskrivelser for rygområdet Cervikale ikke-rygopererede patienter (jf. kommissorium om kvalitetsudvikling september 2008 udarbejdet af Genoptræning København, som nu hedder Center for Kvalitet og Sammenhæng): Udarbejde genoptræningsforløbsbeskrivelser inden for den eksisterende totale ressource ramme på baggrund af de aktuelle standardforløb. Opnå konsensus om best practice. På baggrund af den eksisterende skabelon udarbejdes genoptræningsforløbsbeskrivelser for ovenstående diagnoser. Ansvarlige: Fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: kvartal Interne praksisbeskrivelser for ryggenoptræningspatienter Udarbejde interne praksisbeskrivelser for de faglige, specifikke tiltag for hver enkelt diagnose. Praksisbeskrivelserne bør optimalt være evidensbaserede, og de skal som minimum være baseret på best practice. Udarbejde praksisbeskrivelser for lumbale ikke-opererede, cervikale opererede og cervikale ikke-opererede rygpatienter på baggrund af en udarbejdet skabelon. Ansvarlige: Fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: kvartal

20 Interne praksisbeskrivelser for ortopædkirurgiske patienter Udarbejde interne praksisbeskrivelser for de faglige, specifikke tiltag for hver enkelt diagnose. Praksisbeskrivelserne bør optimalt være evidensbaserede, og de skal som minimum være baseret på best practice. Udarbejde praksisbeskrivelser for menisk re-insertion, SLAP re-insertion, total knæalloplastik (TKA) og total hoftealloplastik (THA). Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan: Løbende proces Auditering på genoptræningsforløbsbeskrivelser for ryg- og ortopædkirurgiske patienter Kvalitetsudvikling og sikring samt forenkling af dokumentationspraksis og - standarder. Ensrette genoptræningsindsatsen på tværs af leverandører. Læring på de enkelte træningscentre. Gennemføre auditering i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng på relevante forløb. Ansvarlige: Ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben, fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære, fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen, fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen og fysioterapeutog faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan:

21 Tværfaglighed team A-D: Øge det tværfaglige samarbejde i huset mellem ryg- og ortopædkirurgisk område for at optimere videndeling og sætte fokus på eksempelvis differentialdiagnostik og de multifaktorielle bevægeapparatslidelser. Planlægge og afholde workshops med fokus på faglige emner med relevans for begge fagområder. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: Workshop 1 x månedligt i 1. og 2. kvartal Tiltaget evalueres herefter. Tværgående aktiviteter Velfærdsteknologiske projekter, DigiCorpus og ipad: At give terapeuter og patienter en let tilgængelig løsning, som kan hjælpe med at filme og analysere bevægelser samt fungere som pædagogisk redskab ift. hjemmetræningsprogram, vurdering af funktioner og meget andet. DigiCorpus: Pilotprojekt for en udvalgt gruppe patienter på Ryg- og Genoptræningscenter København, som skal afprøve udstyret i hjemmet via kamera-baseret computerudstyr (mere om dette i afsnit 4.1). ipad: Brug af ipads som et redskab til hjælp ved diagnosticering, funktionsevnevurdering, effektvurdering og som pædagogisk redskab i genoptræningen. Dette sker blandt andet ved hjælp af applikationer, herunder Ubersense. Der er nedsat to interessegrupper fra de respektive fagområder mhp. optimering af anvendelsen. Ansvarlige: For DigiCorpusprojektet deltager fysioterapeut, faglig vejleder Mikkel Hvidsteen samt fysioterapeut, teamleder Lis Christensen. For ipad-projektet deltager fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan:

22 Udarbejdelse af faglige instrukser Arbejdet med faglige instrukser på genoptræningsområdet er en del af arbejdet med de nye forvaltningspolitiske tiltag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen under tillidsdagsordenen, som medfører ny styringsmodel. Fokus er blandt andet det faglige råderum og den faglige beslutningskompetence i driftsenhederne. Det faglige spor betyder, at vi i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng skal udarbejde faglige instrukser, hvis udformning skal indeholde best practice/evidens for de enkelte diagnosespecifikke områder. Ligeledes skal de understøtte et øget fagligt råderum for den fagprofessionelle i forhold til tilrettelæggelse af det enkelte genoptræningsforløb. De skal ligeledes understøtte borgerinddragelse i planlægningen af genoptræningsforløbene. Udarbejde procesplan og skabelon i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng og øvrige træningscentre i Københavns Kommune. De to første faglige instrukser, der skal udarbejde, er total knæalloplastik (TKA) og hoftenær fraktur. Disse to skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af øvrige faglige instrukser på tværs af træningscentrene. Ansvarlige: Ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben er tovholder på TKA-instruksen. Fra Ryg- og Genoptræningscenter København deltager fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen, og der skal yderligere deltage to faglige ressourcepersoner fra andre træningscentre. Tidsplan: Faglige indsatsområder i forbindelse med overgang til KOS2: 1. Implementering af standard skabeloner: At sikre rammer for dokumentation og kommunikation i KOS2. Implementere de udarbejdede diagnosespecifikke standardskabeloner lokalt på Ryg- og Genoptræningscenter København. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og ledende kiropraktor Jan Nordsteen. Tidsplan:

23 2. Effektmål på ryg- og ortopædkirurgisk område: Implementering af effektmål og dokumentation i journalen samt opfølgning og vurdering på vedtagne effektmål. Følgende effektmål er foreløbigt vedtaget: PSFS, smerteskala (NRS), sygemeldingsstatus, STarT spørgeskema, HOOS, KOOS og HAGOS. Implementering af ovenstående er første prioritet. Valg af måleredskaber efter en række opstillede principper. Evaluere brugen af effektmål samt dokumentation i journalen. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære, fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan:

24 7 Igangværende forskningsprojekter PROJEKT HENVISER VI DE RIGTIGE PATIENTER TIL KIRURGI? Opgøre langtidseffekt på lænde-/rygpatienter henvist fra Ryg- og Genoptræningscenter København til operation. Observationel spørgeskemaundersøgelse 2 år efter operation. De foreløbige resultater på 90 patienter er tidligere præsenteret internt. Der foreligger nu data på 358 patienter, og indsamlingen fortsætter indtil 400 patienter er nået. Ansvarlige: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og overlæge på Frederiksberg Hospital Gilles Fournier. Tidsplan: Eksterne fondsmidler er bevilget. Dataindsamling pågår. Endelige resultater foreligger sandsynligvis i PROJEKT SUPPLERENDE AKUPUNKTUR TIL KNÆALLOPLASTIK OPEREREDE PATIENTER Sammenligne effekt af akupunktur og genoptræning i sammenligning med genoptræning alene via en randomiseret undersøgelse. Dataindsamling ved opfølgning er afsluttet april Foreløbige resultater af statistiske analyser er præsenteret på fyraftensmøde Eksternt finansieret af VIFAB fonden. Ansvarlige: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen, fysioterapeut Holger Hautopp. Tidsplan: Manuskript til videnskabelig artikel vil foreligge efteråret

25 PROJEKT TIDLIG TVÆRSEKTORIEL KOORDINERET INDSATS TIL ARBEJDSFASTHOLDELSE AF PATIENTER MED RYGLIDELSER (TIKI-PROJEKTET) Sammenligne effekt af tværsektoriel indsats i sammenligning med den sædvanlige tværfaglige indsats via en randomiseret undersøgelse. 770 patienter er inkluderet. Dataindsamling ved opfølgning pågår. Fondsfinansieret. Ansvarlige: Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Annette Fisker og forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen. Tidsplan: Projektet forventes afsluttet i LÆNDERYG-KLASSIFIKATION Opdatering af et diagnostisk klassifikationssystem af patienter med lænde-/rygbesvær baseret på fund ved anamnese og klinisk undersøgelse. RGK deltager i en international forskergruppe omkring dette. Litteratursøgning pågår. Ansvarlig: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og seniorforsker Mark Laslett, PT, PhD. Tidsplan: Litteratursøgning pågår. Manuskript til videnskabelig artikel vil foreligge sommeren 2014.

26 8 Eksternt rettede aktiviteter 8.1 FYRAFTENSMØDER Der er planlagt 1 fyraftensmøde for eksterne samarbejdspartnere i løbet af deltagelse I EKSTERNE KOMITÉER & ARBEJDSGRUPPER Region Hovedstadens udvalg til implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser. Deltager: Jan Nordsteen. Scientific Committee, 13 th McKenzie Institute International Conference Deltager: Tom Petersen. Copenhagen Rehabilitation Network. Deltagere: Annette Fisker og Tom Petersen. 8.3 ekstern UNDERVISNING OG FOREDRAG I 2013 Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Tom Petersen bidrog med følgende: How to diagnose sacroiliac joint pain by means of clinical examination. Annual Congress Danish Sports Medicine. Temadag om diagnostisk klassifikation af patienter med lændesmerter baseret på klinisk undersøgelse. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Evidens for indsats målrettet smerter i ryggen under arbejdslivet. Temadag i Aalborg Kommune. 26

27 9 Publikationer 9.1 ÅRETS PUBLIKATIONER I 2013 Fisker A., Langberg H., Petersen T., Mortensen, O. S.: Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain: study protocol of a randomized controlled trial. BMC. Musculoskel. Disord. 2013, 14, 93. Petersen, T.: Gode udsigter efter diskusprolaps. Ledsager 2013, 5:5-7 27

28 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ryg- og Genoptræningscenter København Hans Knudsens Plads 3D, 3.sal 2100 København Ø Tegnet illustration: Colourbox

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune... 5 Hillerød

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Det tværfaglige samarbejde Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen

NOTAT. Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen NOTAT Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade samt videndeling omkring koordinatorfunktionen Titel - Evaluering af genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere