Virksomhedsplan Ryg- og genoptræningscenter København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Ryg- og genoptræningscenter København"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Ryg- og genoptræningscenter København

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord tilbageblik og afsæt for Præsentation af Ryg- & Genoptræningscenter København Patientindtag 9 4 Organisation Lokal organisation Samarbejdsrelationer Indsatsområder i forhold til organisationen i Arbejdsplads MED & Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsplads MED Arbejdsmiljø 15 6 De faglige indsatsområder i Igangværende forskningsprojekter 24 8 Eksternt rettede aktiviteter 26 9 Publikationer ÅRETS PUBLIKATIONER I

3 1 Forord Formålet med denne virksomhedsplan er at give et overblik over de vigtigste begivenheder og tiltag i året der er gået. Samtidig er formålet at opridse forventninger og indsatsområder for har for Ryg- og Genoptræningscenter København været præget af forandringer og udfordringer i forhold til indtag af patienter. I august flyttede Ryg- og Genoptræningscentret til nye faciliteter i det nyoprettede Sundhedshus Nørrebro. Flytningen var ressourcekrævende, men forløb struktureret. Efter en kortvarig nedlukning var Ryg- og Genoptræningscentret igen klar til at modtage patienter tegner til at blive et spændende år i forandringernes tegn. I 2013 startede arbejdet med at udvikle og indfase den nye tillidsdagsorden i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette arbejde vil fortsætte i Et led i forandringerne i forvaltningen er implementeringen af en ny økonomisk styringsmodel. Det indebærer blandt andet fem nye borgerforløb som erstatning for de tidligere 22 standardforløb, og dermed er der skabt nye rammer for genoptræningsopgaven på Ryg- og Genoptræningscenter København. I 2014 skal der endvidere udvikles nye faglige instrukser for arbejdet med genoptræning til brug for centrets behandlere. Disse faglige instrukser skal udvikles i et samarbejde med lokale tovholdere og Center for Kvalitet og Sammenhæng. Denne virksomhedsplan er udarbejdet af centerledelsen, som består af centerchef Inge Lis Gøthgen, ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben, ledende kiropraktor Jan Nordsteen samt økonomi- og udviklingskonsulent Jonas Schwartz Larsen. Herudover har en række medarbejdere bidraget med input til de forskellige afsnit. Vi vil derfor gerne takke forsknings- og udviklingsfysioterapeut Tom Petersen, fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen, fysioterapeut og faglig vejleder Jonas Larsen, fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen for deres medvirken i arbejdet med virksomhedsplanen. 3

4 tilbageblik og afsæt for 2014 AKTIVITET, VENTETIDER OG NEDLUKNING 2013 har været præget af en stigende aktivitet på området for genoptræning. Antallet af lægehenviste rygpatienter har ligget stabilt i forhold til foregående år. Antallet af genoptræningsplaner fra hospitalerne har langt oversteget den udmeldte bestilling allerede fra årets start. Ryg- og Genoptræningscenter København leverede således i de første to måneder af året 25 % flere timer end bestillingen lød på. Det har desværre resulteret i flere perioder i løbet af 2013, hvor vi har set os nødsaget til at lukke ned for indtaget af nye patienter for at kunne overholde de politisk udmeldte ventetider. Samlet set er dette sket i 96 dage henover Patienterne er i disse perioder blevet visiteret til andre træningscentre eller private klinikker. I 2013 har Ryg- og Genoptræningscenter København overholdt de politisk udmeldte ventetider for 93 % af patienterne indenfor Sundhedsloven. Det betyder, at patienter med et accelereret forløb tilbydes en tid indenfor syv arbejdsdage og patienter med et normalt forløb tilbydes en tid indenfor 15 arbejdsdage, efter at myndighedsfunktion i forvaltningen har modtaget genoptræningsplanen fra hospitalet. TRIVSELSUNDERSØGELSE I KØBENHAVNS KOMMUNE I februar og marts 2013 blev der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. Undersøgelsen tog udgangspunkt i Trivselmetret, som er et målesystem udviklet af Moderniseringsstyrelsen. Resultaterne af undersøgelsen blev sendt til lederne i april, hvorefter MED-udvalget i Ryg- og Genoptræningscenter København samledes til et ekstraordinært møde med fokus på at iværksætte en proces for behandling af resultaterne. Arbejdsmiljø gruppen har planlagt opfølgning på trivselsundersøgelsen i forbindelse med et temamøde. Temamødet har været udskudt på grund af flytning til Sundhedshus Nørrebro. AFSLUTNING OG EVALUERING AF PROJEKTER MED FOKUS PÅ AT NEDBRINGE AFBUD OG UDEBLIVELSER Ryg- og Genoptræningscenter København gennemførte i 2012 i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng en række indsatser for at mindske antallet af afbud og udeblivelser. Herunder har centeret indgået som pilotenhed i to projekter, som er blevet evalueret i løbet af Projekt Fleksibelt forløb på Ryg- og Genoptræningscenter København blev evalueret i sommeren Projektet har omhandlet en udvalgt målgruppe. For disse grupper af patienter, har det i løbet af projektperioden, som løb henover 2. halvår af 2012, været muligt at tilrettelægge en større del af forløbet som individuelle behandlinger med supervision i selvtræning. Resultaterne indikerer, at muligheden for at anvende et standardforløb fleksibelt har en positiv effekt på borgernes fremmøde. Der ses en signifikant nedgang i antallet af afbud og udeblivelser og en signifikant stigning i leveringsprocenten i projektperioden. Genoptræningsforløb med større grad af fleksibilitet kan med fordel implementeres på andre diagnosegrupper indenfor genoptræningsområdet. Det understøtter terapeuternes ønske om et større fagligt råderum og tilgodeser borgernes ønsker om mere individuelt tilpassede forløb. Resultaterne af dette projekt indgår i processen med tillidsdagsordenen på genoptræningsområdet. 4

5 Ryg- og Genoptræningscenter København deltog ligeledes i 2012 i projekt Ny indkaldelsesmetode indenfor to diagnosegrupper (rygpatienter og patienter med smerter i led og muskler). I stedet for at sende et borgerbrev med en tid til første aftale på træningscentret, har borgeren modtaget et brev med opfordring til at kontakte Ryg- og Genoptræningscentret med henblik på at aftale en tid til første undersøgelse/behandling. Resultaterne indikerer, at inddragelse af borgeren i planlægning af træningstidspunktet har en positiv effekt på deres fremmøde. Der ses en markant nedgang i antallet af afbud og udeblivelser samt i antallet af borgere, som aldrig starter op på deres genoptræning. De administrative arbejdsgange i projektperioden har dog udløst et større ressourceforbrug. UDVIKLING AF TRÆNINGSMODULET I KOS2 Det nye it-system Københavns Omsorgs System 2 (KOS2) er fortsat blevet udviklet i En teamleder fra Ryg- og Genoptræningscenter København har deltaget i en udviklingsgruppe, som har fokuseret på udvikling af træningsmodulet i KOS2. Træningsmodulet skal indeholde alle arbejdsgange omkring booking, journalføring m.m. Udviklingen foregår i en gruppe, som har fokus på den faglige forberedelse til KOS2. Her arbejdes der på målemetoder, faglige effektmål og dokumentation. De faglige vejledere fra Ryg- og Genoptræningscenter København har deltaget og har adgang til testmiljø, hvor de afprøver og giver feedback på funktionalitet. Modulet udvikles fortsat og forventes implementeret primo NY ORGANISERING I SEKRETARIATET I foråret 2013 har der været afholdt tre dialogmøder for sekretærgruppen med henblik på at styrke gruppens samarbejde. Møderne blev faciliteret af en ekstern organisationspsykolog, som ligeledes i forløbet har gennemført individuelle coaching-seancer med medarbejderne. Processen har medført en ny organisering i sekretariatet med etablering af en faglig koordinator-funktion, som skal koordinere den faglige indsats for det administrative personale, for at sikre ensartet kvalitet i udførelse af arbejdsopgaverne. En ny mødestruktur er samtidig aftalt for denne gruppe, og der har i løbet af 2013 været afholdt undervisningsseancer, blandt andet med fokus på kommunikation. NY FORDELING AF DIAGNOSEGRUPPER PÅ BAGGRUND AF KL S STRATIFICERINGS- MODEL Kommunernes Landsforening (KL) har i 2013 udarbejdet en stratificeringsmodel, som blandt andet konkluderer, at aldersfordelingen, som har betydet at nogle træningscentre kun har behandlet borgere indenfor et afgrænset alderssegment, er diskriminerende, og at der skal være mere fokus på nærhedsprincippet i behandlingen. Ryg- og Genoptræningscenter København vil fremadrettet være bydækkende på nogle diagnoseområder og på andre områder vil vi behandle borgerne fra Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Vi overtog allerede fra 1. september hofte-, knæ-, skulder- og brudpatienter fra Træningscenter Nørrebro, og samtidig blev en medarbejder overflyttet til Ryg- og Genoptræningscentret. Det har medført et større pres på vores budget til borgertransport. 5

6 FLYTNING TIL SUNDHEDSHUS NØRREBRO Ryg- og Genoptræningscenter København flyttede den 19. august 2013 ind i Sundhedshus Nørrebro sammen med Forebyggelsescenter Nørrebro og Sygeplejeklinikken. Forberedelserne til flytningen tog vi hul på allerede i januar 2013 med det formål, at involvere alle medarbejdere i processen. En arbejdsgruppe bestående af centerchefen, en konsulent samt to fysioterapeuter blev nedsat. I februar gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, hvor vi spurgte til oplevelsen af de fysiske rammer samt ideer til forbedringer. Resultaterne fra denne undersøgelse har været brugt i processen med at planlægge flytning og indretning i det nye sundhedshus. I marts afholdt vi temadag for alle medarbejdere. Indholdet på dagen var en generel orientering om sundhedshuse, præsentation af Forebyggelsescenter Nørrebro samt opstart af syv arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne havde fokus på forskellige aspekter af flytningen, herunder indretning af træningssale og behandlerrum samt indgange for patienter. Grupperne er kommet med anbefalinger, som langt hen ad vejen er blevet iværksat efter flytningen. Forud for indflytningen i Sundhedshus Nørrebro samarbejdede Ryg- og Genoptræningscenter København med Forebyggelsescenter Nørrebro om ansættelse af en receptionist, som sikrer at alle de borgere som kommer i huset føler sig velkomne og bliver guidet rundt i huset. Receptionisten refererer personalemæssigt til centerchef Inge Lis Gøthgen. I flytteperioden blev det hurtigt tydeligt, at opgaverne der blev lagt ud til de enkelte enheder var mange og omfangsrige. Ryg- og Genoptræningscenter København valgte derfor at etablere en løntilskudsstilling med fokus på netop flytteprocessen. Medarbejderen har blandt andet udarbejdet en drejebog til medarbejderne, inventarlister samt stået for mange praktiske spørgsmål efter indflytningen. Opgaverne omkring praktiske spørgsmål og koordinering på tværs af enheder fortsætter efter flytningen er vel overstået, og medarbejderen er derfor forlænget i et vikariat som sundhedshuskoordinator. Medarbejderen refererer både til centerchef Inge Lis Gøthgen og centerchef i Forebyggelsescenter Nørrebro Birgitte Gade Kofoed. Ryg- og Genoptræningscenter København er placeret på adressen Mimersgade og rummer 10 træningssale og ca. 35 behandlerrum fordelt på fem etager. Herudover er der en række fællesfaciliteter som alle tre enheder i huset deler, herunder mødelokaler, frokoststue samt terrasse på fjerde sal. Den 20. september blev der holdt officiel indvielse af Sundhedshus Nørrebro. Brugere af huset samt borgere i lokalområdet var inviteret med til at overvære åbningen. Herudover var samarbejdspartnere for alle tre enheder også inviteret med til denne festdag. Huset var fyldt op, og gæsterne fik lejlighed til at høre taler fra blandt andet sundhedsminister Astrid Krag og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, ligesom det var muligt at se hele huset og forskellige aktiviteter, som var planlagt til lejligheden. I 2014 vil der være fokus på at integrere de tre enheder yderligere, idet en fælles temadag er planlagt i februar. Der er store forventninger fra ledelse og medarbejdere i forhold til de synergier vi og patienterne kan opleve af det tættere samarbejde mellem enhederne. 6

7 TILLIDSDAGSORDEN PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET NY ØKONOMISK STYRINGSMODEL I anden halvdel af 2013 har to arbejdsgrupper arbejdet med at udfolde tillidsdagsordenen på genoptræningsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen under ledelse af Økonomisekretariatet. Her har henholdsvis centerchef Inge Lis Gøthgen og tillidsrepræsentant Iben Thomsen medvirket til at give input til en ny model for økonomisk styring samt en ny model for faglig styring. Første del af arbejdet med en ny økonomisk styringsmodel på genoptræningsområdet blev afsluttet i november, idet modellen blev besluttet på et driftsmøde med lokalområdecheferne. Hovedelementerne i den nye model er et skridt hen imod rammebudgettering for genoptræningsområdet i stedet for aktivitetsbaseret afregning. Herudover er 22 standardforløb blevet til fem nye borgerforløb med samling af diagnosegrupper indenfor kategorierne: Let (3 timer) her har Ryg- og Genoptræningscentret ingen forløb Moderat (4 timer) fx rygoperationer Udvidet (5,5 timer) fx brud i ben Omfattende (8 timer) fx skulderoperationer Plusforløb (15 timer) diagnoser kendetegnet ved en høj kompleksitet Det faglige spor i den nye styringsmodel startede for alvor op i december 2013 og arbejdet med at udvikle faglige instrukser samt målemetoder vil forløbe i hele Herudover vil der i 2014 ske en videreudvikling af den økonomiske styringsmodel. 7

8 3 Præsentation af Ryg- & Genoptræningscenter København Ryg- og Genoptræningscenter København er Københavns Kommunes største træningscenter med speciale i ryg- og nakkeproblemer samt genoptræning af ortopædkirurgiske patienter. Centret modtager primært borgere fra 15 år og opefter med bopæl i Københavns Kommune. Centret er således et bydækkende træningscenter samt træningscenter for lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Hovedopgaverne er: Udredning og behandling af patienter med ryg- og nakkeproblemer Patienter henvises af praktiserende læger og praktiserende speciallæger samt visse jobcentre. Patienter kan henvises ud fra følgende kriterier: Patienter med kliniske tegn på lettere rodtryk kan henvises direkte uden forudgående behandlingstiltag. Patienter behandlet i privat praksis i mindst fire uger uden tilstrækkelig effekt. Kroniske rygpatienter hvor det vurderes, at en forbedring af den fysiske funktionsevne kan muliggøre fortsat/fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Patienter der er sygemeldte pga. rygproblemer. Fagpersoner der kan indgå: Fysioterapeut Kiropraktor Speciallæge i reumatologi Socialrådgiver Almen genoptræning via en genoptræningsplan fra hospital i henhold til Sundhedsloven Inden for genoptræning har Ryg- og Genoptræningscenter København speciale i genoptræning efter ortopædkirurgiske indgreb og konservativ behandling med hensyn til: Fagpersoner der kan indgå: Fysioterapeut Patienter visiteres af Center for Kvalitet og Sammenhæng. Brud på arme og ben. Ledbåndsskader i skulder, knæ eller fod. Led- og seneoperationer, fx korsbånd. Rygoperationer. Konservativ behandling af rygpatienter. Idrætsmedicin. 8

9 For patienter med ryg- og nakkeproblemer - de lægehenviste rygpatienter - tilbyder vi undersøgelse, vurdering og behandling med fokus på tværfagligt samarbejde, som kan involvere de ovenfor nævnte fagpersoner. På genoptræningsområdet tilbyder vi en fysioterapeutisk vurdering og træning. Som en del af behandlingen og genoptræningen tilbyder vi individuelle forløb samt holdtræningsforløb i nye træningsfaciliteter, hvor træningen varetages af specialiserede fysioterapeuter. Som en vigtig del af indsatsen gives information, råd og vejledning, så patienten kan blive bedre til at håndtere sine problemer i hverdagen. 3.1 Patientindtag Ryg- & Genoptræningscenter København modtog i 2013 i alt 5629 henvisninger og genoptræningsplaner henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og jobcentre, heraf var 169 henvisninger fra jobcentre genoptræningsplaner vedrørende ryglidelser genoptræningsplaner vedrørende ortopædkirurgiske lidelser. I 2013 blev 233 lægehenviste rygpatienter henvist til MR-scanning i privat regi, og 121 lægehenviste rygpatienter blev henvist til MR-scanning i offentligt regi. De lægehenviste rygpatienter fordelte sig mellem målgrupperne på følgende vis: Afviste patienter 7% Kroniske patienter 45% Patienter med mistanke om rodtryk 16% Patienter behandlet i privat praksis <4 uger uden tilstrækkelig effekt 32% Brud arme-ben 5% Genoptræningspatienter fordelte sig på følgende diagnoser: Ikke opererede OE 14% Ikke opererede UE 16% Skulderoperationer 8% Ryg, Ikke opererede 23% UE operationer 24% Andet 1% Ryg, opererede 9% 9

10 4 Organisation Den 1. august 2013 blev Ryg- & Genoptræningscenter København rent organisatorisk en del af Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Lokalområdet består af en række forskellige institutioner, jf. organisationsdiagrammet nedenfor. 1 Forebyggelses Center Forebyggelsescenter Nørrebro 2 Træningscentre Træningscenter Nørrebro Træningscenter Bispebjerg Bispebjerghjemmet Plejecenter Sølund Haandværkerf. plejehjem Plejecenter Klarahus 8 Plejehjem Studie -Unit Møllehuset Slottet Kastanjehusene Lokalområdechef Konsulenter Myndigheds team Hjemmeplejen BIN 1 Aktivitetstilbud Hjemmeplejen Nørrebro (Servicelov) Baldersgade Hjemme- Sygeplejen Nørrebro (Sundhedslov) Hjemmeplejen Bispebjerg (Servicelov) 2 Aktivitetscentre Aktivitetscenter Nørrebro Aktivitetscenter Bispebjerg Leverandører Bispebjerg Leverantører Nørrebro Ryg- og Genoptræning København Lokalområdekontorets 1 funktion er, at fungere som fremskudt forvaltning i Sundheds- & Omsorgsforvaltningen. Det indebærer blandt andet, at kontoret er bindeled mellem de decentrale driftsenheder og de centrale stabe i forvaltningen. Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro er et af i alt fem lokalområder i Københavns Kommune. 1 Lokalområdekontoret omfatter lokalområdechef, konsulenter, studieunit, det administrative fællesskab og visitation hjælpemidler. 10

11 4.1 Lokal organisation Ryg- & Genoptræningscenter Københavns organisation: Centerchef Receptionist Sundhedshuskoordinator Speciallæger i reumatologi Sekretariat Faglig koordinator Økonomi- og uviklingskonsulent Ledende fysioterapeut Ledende kiropraktor & Arbejdsmiljøleder Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Faglige vejledere Klinisk underviser Teamleder - Team A Rygpatienter samt genoptræning af rygpatienter Teamleder - Team B Rygpatienter samt genoptræning af rygpatienter Teamleder - Team C Ortopædkirurgisk genoptræning Teamleder - Team D Ortopædkirurgisk genoptræning Kiropraktor Socialrådgiver Ryg- og Genoptræningscenter København har i alt 55 medarbejdere. Ledergruppen består af centerchefen, ledende kiropraktor og ledende fysioterapeut. Behandlergruppen består af 44 fysioterapeuter, herunder fire teamledere, fire faglige vejledere, en klinisk underviser, en forsknings- og udviklingsfysioterapeut, en ph.d.- studerende, to kiropraktorer og to tilknyttede speciallæger i reumatologi. Herudover består centret af en socialrådgiver, tre sekretærer, en faglig koordinator og en økonomi- og udviklingskonsulent. De tre enheder i Sundhedshus Nørrebro deler en receptionist og en sundhedskoordinator. Det daglige arbejde omkring patientbehandlingen er opdelt i fire teams. Team A og B varetager genoptræning af rygpatienter og team C og D varetager genoptræning af ortopædkirurgiske patienter. TILLIDSDAGSORDENEN PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Den nye økonomistyringsmodel for genoptræningsområdet trådte i kraft 1. januar Der vil dog i 2014 fortsat være et arbejde med at videreudvikle økonomimodellen herunder hvordan budgettilpasninger skal udmøntes. I det faglige spor blev der opstartet en ny arbejdsgruppe medio december vedrørende faglige instrukser. Styringsmodellens faglige spor forventes implementeret 1. januar

12 UDVIKLING AF KOS2 Arbejdet med at udvikle træningsmodulet i KOS2 fortsætter ind i 2014, hvor både en udviklingsgruppe samt gruppen med fokus på faglig forberedelse er i gang. Det forventes, at den faglige forberedelse til KOS2, som blandt andet har fokus på effektmål, vil blive koblet sammen med styringsmodellens faglige spor. De faglige instrukser for de nye borgerforløb skal som udgangspunkt bygge på få og enkle effektmål. 4.2 Samarbejdsrelationer Ryg- og Genoptræningscenter København samarbejder med en række interne aktører i Københavns Kommune, og ligeledes har vi en del samarbejdspartnere blandt eksterne leverandører. Figuren her viser de primære samarbejdspartnere: Træningscentre Jobcentre Lokalområdekontor BIN Professionshøjskolen Metropol Hospitaler Center for Kvalitet og Sammenhæng Ryg- og Genoptræningscenter København Arbejdsgivere Fagforeninger Praktiserende læger & speciallæger A-kasser Praktiserende fysioterapeuter & kiropraktorer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Universitet Eksempler på samarbejdspartnere: Arbejdsgivere, a-kasser og fagforeninger: Borgere med ryg- og nakkeproblemer kan få råd og vejledning. Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol: Hvert år samarbejder vi med Københavns Universitet om at modtage medicinstuderende, som gennemfører et uddannelsesforløb i socialmedicin. Hvert år samarbejder Ryg- og Genoptræningscentret med Professionshøjskolen Metropol om at modtage fysioterapeutstuderende i klinisk praktik. Jobcentre og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Jobcentre kan henvise borgere med rygproblemer direkte til udredning i Ryg- og Genoptræningscentret. Praktiserende læger og speciallæger: Henvisning af borgere med rygproblemer. Center for Kvalitet og Sammenhæng: Visitation af genoptræningsplaner. 12

13 4.3 Indsatsområder i forhold til organisationen i 2014 Overholde budgettet, herunder levering i henhold til bestilling på sundhedslovområdet. Overholde ventetiden, så patienterne modtager genoptræning indenfor den politisk udmeldte ventetid i minimum 90 % af tilfældene. Medvirke i den faglige proces omkring udvikling af de fem nye borgerforløb indenfor sundhedsloven. Deltage i udvikling og implementering af IT-systemet KOS 2. Fortsat deltagelse i samarbejde omkring teknologien DigiCorpus og herunder gennemførelse af pilotprojekt. Arbejde med tillidsdagsordenen herunder drøftelse af kerneopgaven. Arbejde med at overgå til ny webplatform på hjemmesiden. Arbejde med tilgængelighed til Sundhedshus Nørrebro for borgere i lokalområdet. Skabe synergi mellem enhederne i Sundhedshus Nørrebro. Arbejdet med tillidsdagsordenen i ledelsesregi Ledergruppen i Ryg- og Genoptræningscenter København har overordnet til hensigt at arbejde med tillidsdagordenen inden for rammerne af de fem ledelsesambitioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ledelsesambitionerne lyder således: 1) Som leder skal jeg medvirke til at styrke styringsdialogen mellem alle niveauer i forvaltningen. 2) Vi vil som ledere være åbne og troværdige. 3) Det er min opgave som leder at understøtte og sikre, at vores medarbejdere påtager sig opgaven med at udfylde det faglige råderum og tager ansvar for helheden. 4) Vi vil som ledelse i endnu højere grad fokusere på at skabe gode rammevilkår for vores enheder og for den enkelte afdeling og gruppe. 5) Vi vil understøtte en mere risikovillig og udviklende gruppe. Konkret har ledelsen opdelt arbejdet med tillidsdagordenen i et fagligt og et organisatorisk spor. Her skal der findes løsninger og tiltag, der kan medvirke til at smidiggøre gennemstrømningen af patienter i centret, overholde ventetiden, forenkle arbejdsgange, tydeliggøre det faglige råderum, øge fokus på kerneopgaven m.m. Det er hensigten, at medarbejderne skal inddrages som en aktiv medspiller i dette arbejde, og MEDudvalget har her en central samarbejdsfunktion. 13

14 5 Arbejdsplads MED & Arbejdsmiljøgruppen I november 2013 blev der gennemført valg til MED, tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsplads MED består per 1. januar 2014 derfor af: Inge Lis Gøthgen Hejde, centerchef, formand for MED Iben Thomsen, fysioterapeut, tillidsrepræsentant, næstformand Jan Nordsteen, ledende kiropraktor, arbejdsmiljøleder Lisbeth Wiben, ledende fysioterapeut Lis Christensen, fysioterapeut, teamleder Charlotte Aagaard, receptionist, medarbejderrepræsentant Camilla Schäffer Christiansen, fysioterapeut, arbejdsmiljørepræsentant Christina Ramos Danielsen, fysioterapeut, medarbejderrepræsentant Jeanette Pedersen, fysioterapeut, medarbejderrepræsentant Suppleanter: For Charlotte Aagaard: Marianne Johansen For Christina Ramos Danielsen og Jeanette Pedersen: Signe Mardahl Larsen 5.1 arbejdsplads MED Der har været behandlet meget forskellige temaer på Arbejdsplads MED i løbet af 2013, herunder: Forberedelse samt opfølgning på flytningen til Sundhedshus Nørrebro Opdatering af personalepolitikker, herunder politikkerne om kommunikation og arbejdsmiljø 3 ekstraordinære MED-møder omhandlende indretning i Sundhedshus Nørrebro, resultaterne af brugerundersøgelsen samt opfølgning på trivselsundersøgelsen Forberedelse og opfølgning på audit på arbejdsmiljøområdet Udviklingen af det nye IT-system KOS2 I maj 2014 planlægger vi at afholde en temadag for MED som afsæt for arbejdet i det nye udvalg. 14

15 5.2 arbejdsmiljø I 2014 er de centralt vedtagne mål- og handlingsplaner for Grøn Smiley: Miljø: Udvikling af smarte affaldssorteringsløsninger primært til plejehjemmene. Målet udspringer af, at der i 2013 er kommet nye krav til sortering af affald. Arbejdsmiljø: Fælles kortlægning af de fysiske rammer i SUF Fysiske rammer har generelt scoret dårligst i forbindelse med trivselsundersøgelser og opgaven går ud på at afdække, hvad det betyder. Rummelighed: Temadag med fokus på erfaringsudveksling om Job på Særlige Vilkår Der planlægges afholdelse af temadag i løbet af året om emnet i SUF-MED regi. Sundhedsfremme: Implementering og fastholdelse af indsatsen Styrk Kroppen til Arbejdet. Styrk kroppen til arbejdet fortsætter fra tidligere år. MED-udvalget skal inddrages i drøftelse om, hvad der skal arbejdes med på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøgruppen skal i 2014 gennemføre APV som opfølgning på flytning til nye lokaler i Sundhedshus Nørrebro i august Det tilstræbes at gennemføre APV i 1. kvartal 2014 med fokus på fysiske rammer i samarbejde med Forebyggelsescenter Nørrebro, som Ryg- og Genoptræningscenter København deler lokaler med. Der resterer fortsat en opgave i forbindelse med handlingsplan vedrørende opfølgning på trivselsundersøgelsen, der blev gennemført i foråret Arbejdsmiljøgruppen har i den forbindelse holdt møde med en konsulent fra Arbejdsmiljø København med henblik på at få inspiration til det videre arbejde. Der er planlagt temamøde om nul-tolerance spørgsmål herunder uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og kolleger. Temamødet har været udskudt på grund af arbejdet med flytning til nye lokaler i 2. halvår 2013, men forventes gennemført i 1. kvartal Der er tidligere foretaget trivselsundersøgelser for Københavns Kommune i hhv og I 2013 har Arbejdsmiljøgruppen arbejdet med Grøn Smiley-handlingsplaner inden for områderne: Grønne indkøb Opfølgning på trivselsundersøgelse Bevægelse fremmer sundhed Det rummelige arbejdsmarked Grønne indkøb, inddrage miljøhensyn som en naturlig del af indkøb: Enhedens indkøber har fra årets start implementeret dette i forhold til indkøb og benytter de gældende indkøbsaftaler (RAKAT). 15

16 Opfølgning på trivselsundersøgelse: Trivselsundersøgelsens resultater har været drøftet i MED. Herefter har der været gennemført personalemøder med henblik på opfølgning på trivselsundersøgelsens resultater. Emner der er blevet drøftet er blandt andet anerkendelse og hvad vi hver især forstår herved, mobning herunder uønsket seksuel opmærksomhed samt opfølgningens form. Der er planlagt temamøde om nultolerance spørgsmål herunder uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og kolleger. Bevægelse fremmer sundhed: Arbejdsmiljøgruppen har i 2012 afdækket behov for træning/pausegymnastik blandt sekretariatets medarbejdere. Der er blevet udarbejdet individuelle træningsprogrammer og rammer for træningens udførelse i arbejdstiden. Det har vist sig vanskeligt at gennemføre planen for pausegymnastik, dels på grund af personaleudskiftninger, dels på grund af arbejdet med flytningen til nye lokaler i 2. halvår Det rummelige arbejdsmarked: Enhederne fortsætter det gode arbejde med rummelighed årets mål er primært rettet til SUF MED og Grøn Smiley-gruppen. SUF MED afholder arrangement for MED-formandsskaberne om det rummelige arbejdsmarked sidst i Audit: I marts måned 2013 blev audit ved Dansk Standard Certificering gennemført. Auditor mødtes med MED-repræsentanter og havde efterfølgende ved sin gennemgang af huset lejlighed til at møde og interviewe medarbejdere. Auditors noter fra besøget: Mulighed for supervision i forbindelse med vanskelige forløb Øget fokus på nærved ulykker Flytning til nye lokaler: Arbejdsmiljøgruppen har i foråret 2013 og løbende hen over sommeren været involveret i planlægning og praktiske opgaver i forbindelse med forberedelse til flytningen. Flytningen er gennemført uden arbejdsskader/-ulykker. Basal genoplivning: Arbejdsmiljøgruppen har planlagt og gennemført kursus i basal genoplivning for husets medarbejdere i samarbejde med Sikkert Liv i oktober måned. 16

17 Beredskabsplan: Arbejdsmiljøgruppen har taget initiativ til at få udarbejdet en ny beredskabsplan i forbindelse med flytning til nye lokaler. Beredskabsplanen er under udarbejdelse af Københavns Brandvæsen. Der leveres en elektronisk version og en papirversion af beredskabsplanen. Planen er derudover, at Københavns Brandvæsen præsenterer planen ved et personalemøde, når den foreligger. Øvrige aktiviteter: I forbindelse med flytningen har arbejdsmiljøgruppen desuden været involveret i planlægning af og programmering af alarmer i det nye hus, kortlægning af kuldegener i receptionen og kuldegener i øvrigt. Desuden er der indhentet tilbud på akustikregulering i frokoststuen. Arbejdsulykker: Der er ikke registreret arbejdsulykker i

18 6 De faglige indsatsområder i 2014 Nedenfor følger en oversigt over igangværende udviklings- og forskningsprojekter, som udgør Ryg- og Genoptræningscenter Københavns primære faglige indsatsområder i Klassifikationsmodel og interne retningslinjer for rygpatienter Klassifikation og diagnosticering indenfor en biopsykosocial forståelsesramme af patienter med rygbesvær, både lægehenviste og genoptræningsforløb. Subgruppere hver enkelt patient så præcist som muligt, for derved at kunne målrette behandlingen specifikt til det aktuelle problem. Løbende opdatering i henhold til den tilgængelige evidens, og kvalitetssikring af den kliniske praksis. Hensigten er at udarbejde et kompendium, hvori de bilag samles, som udgør retningslinjerne for undersøgelse og behandling af lænde-/rygbesvær. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Lars Jensen, fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære, forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og ledende kiropraktor, MPH Jan Nordsteen. Tidsplan: Løbende i Undersøgelse og behandling af cervikale rygpatienter Kvalitetssikring af undersøgelse og behandling i henhold til den tilgængelige evidens og best practice. Løbende opdatering i henhold til den tilgængelige evidens, og kvalitetssikring af den kliniske praksis. Opfølgende praktisk workshop-baseret undervisning. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: Løbende i

19 Genoptræningsforløbsbeskrivelser for rygområdet Cervikale ikke-rygopererede patienter (jf. kommissorium om kvalitetsudvikling september 2008 udarbejdet af Genoptræning København, som nu hedder Center for Kvalitet og Sammenhæng): Udarbejde genoptræningsforløbsbeskrivelser inden for den eksisterende totale ressource ramme på baggrund af de aktuelle standardforløb. Opnå konsensus om best practice. På baggrund af den eksisterende skabelon udarbejdes genoptræningsforløbsbeskrivelser for ovenstående diagnoser. Ansvarlige: Fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: kvartal Interne praksisbeskrivelser for ryggenoptræningspatienter Udarbejde interne praksisbeskrivelser for de faglige, specifikke tiltag for hver enkelt diagnose. Praksisbeskrivelserne bør optimalt være evidensbaserede, og de skal som minimum være baseret på best practice. Udarbejde praksisbeskrivelser for lumbale ikke-opererede, cervikale opererede og cervikale ikke-opererede rygpatienter på baggrund af en udarbejdet skabelon. Ansvarlige: Fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: kvartal

20 Interne praksisbeskrivelser for ortopædkirurgiske patienter Udarbejde interne praksisbeskrivelser for de faglige, specifikke tiltag for hver enkelt diagnose. Praksisbeskrivelserne bør optimalt være evidensbaserede, og de skal som minimum være baseret på best practice. Udarbejde praksisbeskrivelser for menisk re-insertion, SLAP re-insertion, total knæalloplastik (TKA) og total hoftealloplastik (THA). Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan: Løbende proces Auditering på genoptræningsforløbsbeskrivelser for ryg- og ortopædkirurgiske patienter Kvalitetsudvikling og sikring samt forenkling af dokumentationspraksis og - standarder. Ensrette genoptræningsindsatsen på tværs af leverandører. Læring på de enkelte træningscentre. Gennemføre auditering i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng på relevante forløb. Ansvarlige: Ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben, fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære, fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen, fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen og fysioterapeutog faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan:

21 Tværfaglighed team A-D: Øge det tværfaglige samarbejde i huset mellem ryg- og ortopædkirurgisk område for at optimere videndeling og sætte fokus på eksempelvis differentialdiagnostik og de multifaktorielle bevægeapparatslidelser. Planlægge og afholde workshops med fokus på faglige emner med relevans for begge fagområder. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: Workshop 1 x månedligt i 1. og 2. kvartal Tiltaget evalueres herefter. Tværgående aktiviteter Velfærdsteknologiske projekter, DigiCorpus og ipad: At give terapeuter og patienter en let tilgængelig løsning, som kan hjælpe med at filme og analysere bevægelser samt fungere som pædagogisk redskab ift. hjemmetræningsprogram, vurdering af funktioner og meget andet. DigiCorpus: Pilotprojekt for en udvalgt gruppe patienter på Ryg- og Genoptræningscenter København, som skal afprøve udstyret i hjemmet via kamera-baseret computerudstyr (mere om dette i afsnit 4.1). ipad: Brug af ipads som et redskab til hjælp ved diagnosticering, funktionsevnevurdering, effektvurdering og som pædagogisk redskab i genoptræningen. Dette sker blandt andet ved hjælp af applikationer, herunder Ubersense. Der er nedsat to interessegrupper fra de respektive fagområder mhp. optimering af anvendelsen. Ansvarlige: For DigiCorpusprojektet deltager fysioterapeut, faglig vejleder Mikkel Hvidsteen samt fysioterapeut, teamleder Lis Christensen. For ipad-projektet deltager fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan:

22 Udarbejdelse af faglige instrukser Arbejdet med faglige instrukser på genoptræningsområdet er en del af arbejdet med de nye forvaltningspolitiske tiltag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen under tillidsdagsordenen, som medfører ny styringsmodel. Fokus er blandt andet det faglige råderum og den faglige beslutningskompetence i driftsenhederne. Det faglige spor betyder, at vi i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng skal udarbejde faglige instrukser, hvis udformning skal indeholde best practice/evidens for de enkelte diagnosespecifikke områder. Ligeledes skal de understøtte et øget fagligt råderum for den fagprofessionelle i forhold til tilrettelæggelse af det enkelte genoptræningsforløb. De skal ligeledes understøtte borgerinddragelse i planlægningen af genoptræningsforløbene. Udarbejde procesplan og skabelon i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng og øvrige træningscentre i Københavns Kommune. De to første faglige instrukser, der skal udarbejde, er total knæalloplastik (TKA) og hoftenær fraktur. Disse to skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af øvrige faglige instrukser på tværs af træningscentrene. Ansvarlige: Ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben er tovholder på TKA-instruksen. Fra Ryg- og Genoptræningscenter København deltager fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen, og der skal yderligere deltage to faglige ressourcepersoner fra andre træningscentre. Tidsplan: Faglige indsatsområder i forbindelse med overgang til KOS2: 1. Implementering af standard skabeloner: At sikre rammer for dokumentation og kommunikation i KOS2. Implementere de udarbejdede diagnosespecifikke standardskabeloner lokalt på Ryg- og Genoptræningscenter København. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og ledende kiropraktor Jan Nordsteen. Tidsplan:

23 2. Effektmål på ryg- og ortopædkirurgisk område: Implementering af effektmål og dokumentation i journalen samt opfølgning og vurdering på vedtagne effektmål. Følgende effektmål er foreløbigt vedtaget: PSFS, smerteskala (NRS), sygemeldingsstatus, STarT spørgeskema, HOOS, KOOS og HAGOS. Implementering af ovenstående er første prioritet. Valg af måleredskaber efter en række opstillede principper. Evaluere brugen af effektmål samt dokumentation i journalen. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære, fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan:

24 7 Igangværende forskningsprojekter PROJEKT HENVISER VI DE RIGTIGE PATIENTER TIL KIRURGI? Opgøre langtidseffekt på lænde-/rygpatienter henvist fra Ryg- og Genoptræningscenter København til operation. Observationel spørgeskemaundersøgelse 2 år efter operation. De foreløbige resultater på 90 patienter er tidligere præsenteret internt. Der foreligger nu data på 358 patienter, og indsamlingen fortsætter indtil 400 patienter er nået. Ansvarlige: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og overlæge på Frederiksberg Hospital Gilles Fournier. Tidsplan: Eksterne fondsmidler er bevilget. Dataindsamling pågår. Endelige resultater foreligger sandsynligvis i PROJEKT SUPPLERENDE AKUPUNKTUR TIL KNÆALLOPLASTIK OPEREREDE PATIENTER Sammenligne effekt af akupunktur og genoptræning i sammenligning med genoptræning alene via en randomiseret undersøgelse. Dataindsamling ved opfølgning er afsluttet april Foreløbige resultater af statistiske analyser er præsenteret på fyraftensmøde Eksternt finansieret af VIFAB fonden. Ansvarlige: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen, fysioterapeut Holger Hautopp. Tidsplan: Manuskript til videnskabelig artikel vil foreligge efteråret

25 PROJEKT TIDLIG TVÆRSEKTORIEL KOORDINERET INDSATS TIL ARBEJDSFASTHOLDELSE AF PATIENTER MED RYGLIDELSER (TIKI-PROJEKTET) Sammenligne effekt af tværsektoriel indsats i sammenligning med den sædvanlige tværfaglige indsats via en randomiseret undersøgelse. 770 patienter er inkluderet. Dataindsamling ved opfølgning pågår. Fondsfinansieret. Ansvarlige: Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Annette Fisker og forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen. Tidsplan: Projektet forventes afsluttet i LÆNDERYG-KLASSIFIKATION Opdatering af et diagnostisk klassifikationssystem af patienter med lænde-/rygbesvær baseret på fund ved anamnese og klinisk undersøgelse. RGK deltager i en international forskergruppe omkring dette. Litteratursøgning pågår. Ansvarlig: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og seniorforsker Mark Laslett, PT, PhD. Tidsplan: Litteratursøgning pågår. Manuskript til videnskabelig artikel vil foreligge sommeren 2014.

26 8 Eksternt rettede aktiviteter 8.1 FYRAFTENSMØDER Der er planlagt 1 fyraftensmøde for eksterne samarbejdspartnere i løbet af deltagelse I EKSTERNE KOMITÉER & ARBEJDSGRUPPER Region Hovedstadens udvalg til implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser. Deltager: Jan Nordsteen. Scientific Committee, 13 th McKenzie Institute International Conference Deltager: Tom Petersen. Copenhagen Rehabilitation Network. Deltagere: Annette Fisker og Tom Petersen. 8.3 ekstern UNDERVISNING OG FOREDRAG I 2013 Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Tom Petersen bidrog med følgende: How to diagnose sacroiliac joint pain by means of clinical examination. Annual Congress Danish Sports Medicine. Temadag om diagnostisk klassifikation af patienter med lændesmerter baseret på klinisk undersøgelse. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Evidens for indsats målrettet smerter i ryggen under arbejdslivet. Temadag i Aalborg Kommune. 26

27 9 Publikationer 9.1 ÅRETS PUBLIKATIONER I 2013 Fisker A., Langberg H., Petersen T., Mortensen, O. S.: Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain: study protocol of a randomized controlled trial. BMC. Musculoskel. Disord. 2013, 14, 93. Petersen, T.: Gode udsigter efter diskusprolaps. Ledsager 2013, 5:5-7 27

28 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ryg- og Genoptræningscenter København Hans Knudsens Plads 3D, 3.sal 2100 København Ø Tegnet illustration: Colourbox

Virksomhedsplan. Ryg- og. København. Vores kerneopgave: Skabe optimale muligheder for et godt. udrednings-, behandlings- og genoptræningsforløb

Virksomhedsplan. Ryg- og. København. Vores kerneopgave: Skabe optimale muligheder for et godt. udrednings-, behandlings- og genoptræningsforløb Virksomhedsplan 2015 Vores kerneopgave: Skabe optimale muligheder for et godt udrednings-, behandlings- og genoptræningsforløb i samarbejde med borgeren Ryg- og Genoptræningscenter København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTER KØBENHAVN

Virksomhedsplan 2013 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTER KØBENHAVN Virksomhedsplan 2013 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTER KØBENHAVN Virksomhedsplan 2013 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 2012 tilbageblik og afsæt for 2013 4 3 Præsentation af Ryg- & Genoptræningscentret 7 3.1

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTRET KØBENHAVN

Virksomhedsplan 2012 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTRET KØBENHAVN Virksomhedsplan 2012 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTRET KØBENHAVN Virksomhedsplan 2012 1 FORORD... 3 2 2011 TILBAGEBLIK OG AFSÆT FOR 2012... 4 3 PRÆSENTATION AF RYG- & GENOPTRÆNINGSCENTRET... 7 3.1 PATIENTINDTAG...8

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTER KØBENHAVN VORES KERNEOPGAVE: SKABE OPTIMALE MULIGHEDER FOR ET GODT

Virksomhedsplan 2016 RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTER KØBENHAVN VORES KERNEOPGAVE: SKABE OPTIMALE MULIGHEDER FOR ET GODT RYG- OG GENOPTRÆNINGSCENTER KØBENHAVN Virksomhedsplan 2016 VORES KERNEOPGAVE: SKABE OPTIMALE MULIGHEDER FOR ET GODT UDREDNINGS-, BEHANDLINGS- OG GENOPTRÆNINGSFORLØB I SAMARBEJDE MED BORGEREN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Kan/skal arbejdsmiljø ledes? Kan tillid og systematik forenes? Tirsdag d. 11. november 2014 AM:2104

Kan/skal arbejdsmiljø ledes? Kan tillid og systematik forenes? Tirsdag d. 11. november 2014 AM:2104 Kan/skal arbejdsmiljø ledes? Kan tillid og systematik forenes? Tirsdag d. 11. november 2014 AM:2104 Hvem er vi? Fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Frits Nielsen, Arbejdsmiljø København

Læs mere

Genoptræning i Københavns Kommune

Genoptræning i Københavns Kommune Genoptræning i Københavns Kommune Merete Røn Christensen Chef for genoptræning www.kk.dk Side 2 / Drift 2012 Myndigheds - og finansieringsansvaret for: Sundhedslovens genoptræning - almen Sundhedslovens

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedshus Nørrebro -

Sundhedshus Nørrebro - Sundhedshus Nørrebro - Fyraftensmøde d. 24. nov. 2016 Operativ behandling og ambulant genoptræning til patienter med femoroacetabular impingement (FAI) www.kk.dk Side 2 / Program: 17.20-17.30: Velkomst

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140

GENOPTRÆNING. efter Sundhedsloven 140 GENOPTRÆNING efter Sundhedsloven 140 2009 3 3 4 6 6 Indhold Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Henvisning og visitation Genoptræning Midlertidigt døgnophold Kvalitet og udvikling Kommunalt samarbejde

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion

Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion (RGK) Sundhedshus Nørrebro www.kk.dk Side 2 / Program: 17.00-17.20: Sandwich og velkomst v/ Centerchef Inge-Lis Gøthgen

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende N O TAT Inspirationspapir - Effektiv håndtering af genoptræningsplanen giver patienterne hu r- tig afklaring af deres genoptræningsforløb KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillid og resultater Budgetaftalen for 2013 sætter en klar politisk ambition om at skabe bedre

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse KropDanmark Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt Aktiv Sygemeldt Processen Indholdsfortegnelse 1 FORLØBET AF EN SAG HOS KROPDANMARK...2 2 RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDET...4 3 AFSLUTNING AF BORGERE...5 4 TILLÆGSPRODUKT:

Læs mere

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1872873 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 19. marts 2014 Som en del af budgetforliget for 2014

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer

IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer IMPLEMENTRETING AF NKR potentialer og udfordringer Set fra en praktikers synsvinkel Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d., MPA Forebyggelsescenter Nørrebro

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test Genoptræning i Esbjerg Kommune - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af Test Baggrund Øget krav i samfundet omkring dokumentation Ønske fra direktionen Sikre fortsat kvalitetsudvikling Formål

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2016 været fokuseret yderligere på udvikling og drift af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Institutionstype/tilhørsforhold (region, kommune, privat virksomhed): Træningsafdelingen er placeret i Sundhedsafdelingen i Nyborg Kommune.

Institutionstype/tilhørsforhold (region, kommune, privat virksomhed): Træningsafdelingen er placeret i Sundhedsafdelingen i Nyborg Kommune. Institutionens navn Adresse Skaboeshusevej 100 D 5800 Nyborg Tlf. 63333 7872 E-mail: llag@nyborg.dk Institutionens webadresse: www.nyborg.dk/da-dk/borger/sundhedsygdom/traeningoggenoptraening Kontakt oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere