Virksomhedsplan Ryg- og genoptræningscenter København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Ryg- og genoptræningscenter København"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Ryg- og genoptræningscenter København

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord tilbageblik og afsæt for Præsentation af Ryg- & Genoptræningscenter København Patientindtag 9 4 Organisation Lokal organisation Samarbejdsrelationer Indsatsområder i forhold til organisationen i Arbejdsplads MED & Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsplads MED Arbejdsmiljø 15 6 De faglige indsatsområder i Igangværende forskningsprojekter 24 8 Eksternt rettede aktiviteter 26 9 Publikationer ÅRETS PUBLIKATIONER I

3 1 Forord Formålet med denne virksomhedsplan er at give et overblik over de vigtigste begivenheder og tiltag i året der er gået. Samtidig er formålet at opridse forventninger og indsatsområder for har for Ryg- og Genoptræningscenter København været præget af forandringer og udfordringer i forhold til indtag af patienter. I august flyttede Ryg- og Genoptræningscentret til nye faciliteter i det nyoprettede Sundhedshus Nørrebro. Flytningen var ressourcekrævende, men forløb struktureret. Efter en kortvarig nedlukning var Ryg- og Genoptræningscentret igen klar til at modtage patienter tegner til at blive et spændende år i forandringernes tegn. I 2013 startede arbejdet med at udvikle og indfase den nye tillidsdagsorden i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette arbejde vil fortsætte i Et led i forandringerne i forvaltningen er implementeringen af en ny økonomisk styringsmodel. Det indebærer blandt andet fem nye borgerforløb som erstatning for de tidligere 22 standardforløb, og dermed er der skabt nye rammer for genoptræningsopgaven på Ryg- og Genoptræningscenter København. I 2014 skal der endvidere udvikles nye faglige instrukser for arbejdet med genoptræning til brug for centrets behandlere. Disse faglige instrukser skal udvikles i et samarbejde med lokale tovholdere og Center for Kvalitet og Sammenhæng. Denne virksomhedsplan er udarbejdet af centerledelsen, som består af centerchef Inge Lis Gøthgen, ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben, ledende kiropraktor Jan Nordsteen samt økonomi- og udviklingskonsulent Jonas Schwartz Larsen. Herudover har en række medarbejdere bidraget med input til de forskellige afsnit. Vi vil derfor gerne takke forsknings- og udviklingsfysioterapeut Tom Petersen, fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen, fysioterapeut og faglig vejleder Jonas Larsen, fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen for deres medvirken i arbejdet med virksomhedsplanen. 3

4 tilbageblik og afsæt for 2014 AKTIVITET, VENTETIDER OG NEDLUKNING 2013 har været præget af en stigende aktivitet på området for genoptræning. Antallet af lægehenviste rygpatienter har ligget stabilt i forhold til foregående år. Antallet af genoptræningsplaner fra hospitalerne har langt oversteget den udmeldte bestilling allerede fra årets start. Ryg- og Genoptræningscenter København leverede således i de første to måneder af året 25 % flere timer end bestillingen lød på. Det har desværre resulteret i flere perioder i løbet af 2013, hvor vi har set os nødsaget til at lukke ned for indtaget af nye patienter for at kunne overholde de politisk udmeldte ventetider. Samlet set er dette sket i 96 dage henover Patienterne er i disse perioder blevet visiteret til andre træningscentre eller private klinikker. I 2013 har Ryg- og Genoptræningscenter København overholdt de politisk udmeldte ventetider for 93 % af patienterne indenfor Sundhedsloven. Det betyder, at patienter med et accelereret forløb tilbydes en tid indenfor syv arbejdsdage og patienter med et normalt forløb tilbydes en tid indenfor 15 arbejdsdage, efter at myndighedsfunktion i forvaltningen har modtaget genoptræningsplanen fra hospitalet. TRIVSELSUNDERSØGELSE I KØBENHAVNS KOMMUNE I februar og marts 2013 blev der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. Undersøgelsen tog udgangspunkt i Trivselmetret, som er et målesystem udviklet af Moderniseringsstyrelsen. Resultaterne af undersøgelsen blev sendt til lederne i april, hvorefter MED-udvalget i Ryg- og Genoptræningscenter København samledes til et ekstraordinært møde med fokus på at iværksætte en proces for behandling af resultaterne. Arbejdsmiljø gruppen har planlagt opfølgning på trivselsundersøgelsen i forbindelse med et temamøde. Temamødet har været udskudt på grund af flytning til Sundhedshus Nørrebro. AFSLUTNING OG EVALUERING AF PROJEKTER MED FOKUS PÅ AT NEDBRINGE AFBUD OG UDEBLIVELSER Ryg- og Genoptræningscenter København gennemførte i 2012 i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng en række indsatser for at mindske antallet af afbud og udeblivelser. Herunder har centeret indgået som pilotenhed i to projekter, som er blevet evalueret i løbet af Projekt Fleksibelt forløb på Ryg- og Genoptræningscenter København blev evalueret i sommeren Projektet har omhandlet en udvalgt målgruppe. For disse grupper af patienter, har det i løbet af projektperioden, som løb henover 2. halvår af 2012, været muligt at tilrettelægge en større del af forløbet som individuelle behandlinger med supervision i selvtræning. Resultaterne indikerer, at muligheden for at anvende et standardforløb fleksibelt har en positiv effekt på borgernes fremmøde. Der ses en signifikant nedgang i antallet af afbud og udeblivelser og en signifikant stigning i leveringsprocenten i projektperioden. Genoptræningsforløb med større grad af fleksibilitet kan med fordel implementeres på andre diagnosegrupper indenfor genoptræningsområdet. Det understøtter terapeuternes ønske om et større fagligt råderum og tilgodeser borgernes ønsker om mere individuelt tilpassede forløb. Resultaterne af dette projekt indgår i processen med tillidsdagsordenen på genoptræningsområdet. 4

5 Ryg- og Genoptræningscenter København deltog ligeledes i 2012 i projekt Ny indkaldelsesmetode indenfor to diagnosegrupper (rygpatienter og patienter med smerter i led og muskler). I stedet for at sende et borgerbrev med en tid til første aftale på træningscentret, har borgeren modtaget et brev med opfordring til at kontakte Ryg- og Genoptræningscentret med henblik på at aftale en tid til første undersøgelse/behandling. Resultaterne indikerer, at inddragelse af borgeren i planlægning af træningstidspunktet har en positiv effekt på deres fremmøde. Der ses en markant nedgang i antallet af afbud og udeblivelser samt i antallet af borgere, som aldrig starter op på deres genoptræning. De administrative arbejdsgange i projektperioden har dog udløst et større ressourceforbrug. UDVIKLING AF TRÆNINGSMODULET I KOS2 Det nye it-system Københavns Omsorgs System 2 (KOS2) er fortsat blevet udviklet i En teamleder fra Ryg- og Genoptræningscenter København har deltaget i en udviklingsgruppe, som har fokuseret på udvikling af træningsmodulet i KOS2. Træningsmodulet skal indeholde alle arbejdsgange omkring booking, journalføring m.m. Udviklingen foregår i en gruppe, som har fokus på den faglige forberedelse til KOS2. Her arbejdes der på målemetoder, faglige effektmål og dokumentation. De faglige vejledere fra Ryg- og Genoptræningscenter København har deltaget og har adgang til testmiljø, hvor de afprøver og giver feedback på funktionalitet. Modulet udvikles fortsat og forventes implementeret primo NY ORGANISERING I SEKRETARIATET I foråret 2013 har der været afholdt tre dialogmøder for sekretærgruppen med henblik på at styrke gruppens samarbejde. Møderne blev faciliteret af en ekstern organisationspsykolog, som ligeledes i forløbet har gennemført individuelle coaching-seancer med medarbejderne. Processen har medført en ny organisering i sekretariatet med etablering af en faglig koordinator-funktion, som skal koordinere den faglige indsats for det administrative personale, for at sikre ensartet kvalitet i udførelse af arbejdsopgaverne. En ny mødestruktur er samtidig aftalt for denne gruppe, og der har i løbet af 2013 været afholdt undervisningsseancer, blandt andet med fokus på kommunikation. NY FORDELING AF DIAGNOSEGRUPPER PÅ BAGGRUND AF KL S STRATIFICERINGS- MODEL Kommunernes Landsforening (KL) har i 2013 udarbejdet en stratificeringsmodel, som blandt andet konkluderer, at aldersfordelingen, som har betydet at nogle træningscentre kun har behandlet borgere indenfor et afgrænset alderssegment, er diskriminerende, og at der skal være mere fokus på nærhedsprincippet i behandlingen. Ryg- og Genoptræningscenter København vil fremadrettet være bydækkende på nogle diagnoseområder og på andre områder vil vi behandle borgerne fra Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Vi overtog allerede fra 1. september hofte-, knæ-, skulder- og brudpatienter fra Træningscenter Nørrebro, og samtidig blev en medarbejder overflyttet til Ryg- og Genoptræningscentret. Det har medført et større pres på vores budget til borgertransport. 5

6 FLYTNING TIL SUNDHEDSHUS NØRREBRO Ryg- og Genoptræningscenter København flyttede den 19. august 2013 ind i Sundhedshus Nørrebro sammen med Forebyggelsescenter Nørrebro og Sygeplejeklinikken. Forberedelserne til flytningen tog vi hul på allerede i januar 2013 med det formål, at involvere alle medarbejdere i processen. En arbejdsgruppe bestående af centerchefen, en konsulent samt to fysioterapeuter blev nedsat. I februar gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, hvor vi spurgte til oplevelsen af de fysiske rammer samt ideer til forbedringer. Resultaterne fra denne undersøgelse har været brugt i processen med at planlægge flytning og indretning i det nye sundhedshus. I marts afholdt vi temadag for alle medarbejdere. Indholdet på dagen var en generel orientering om sundhedshuse, præsentation af Forebyggelsescenter Nørrebro samt opstart af syv arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne havde fokus på forskellige aspekter af flytningen, herunder indretning af træningssale og behandlerrum samt indgange for patienter. Grupperne er kommet med anbefalinger, som langt hen ad vejen er blevet iværksat efter flytningen. Forud for indflytningen i Sundhedshus Nørrebro samarbejdede Ryg- og Genoptræningscenter København med Forebyggelsescenter Nørrebro om ansættelse af en receptionist, som sikrer at alle de borgere som kommer i huset føler sig velkomne og bliver guidet rundt i huset. Receptionisten refererer personalemæssigt til centerchef Inge Lis Gøthgen. I flytteperioden blev det hurtigt tydeligt, at opgaverne der blev lagt ud til de enkelte enheder var mange og omfangsrige. Ryg- og Genoptræningscenter København valgte derfor at etablere en løntilskudsstilling med fokus på netop flytteprocessen. Medarbejderen har blandt andet udarbejdet en drejebog til medarbejderne, inventarlister samt stået for mange praktiske spørgsmål efter indflytningen. Opgaverne omkring praktiske spørgsmål og koordinering på tværs af enheder fortsætter efter flytningen er vel overstået, og medarbejderen er derfor forlænget i et vikariat som sundhedshuskoordinator. Medarbejderen refererer både til centerchef Inge Lis Gøthgen og centerchef i Forebyggelsescenter Nørrebro Birgitte Gade Kofoed. Ryg- og Genoptræningscenter København er placeret på adressen Mimersgade og rummer 10 træningssale og ca. 35 behandlerrum fordelt på fem etager. Herudover er der en række fællesfaciliteter som alle tre enheder i huset deler, herunder mødelokaler, frokoststue samt terrasse på fjerde sal. Den 20. september blev der holdt officiel indvielse af Sundhedshus Nørrebro. Brugere af huset samt borgere i lokalområdet var inviteret med til at overvære åbningen. Herudover var samarbejdspartnere for alle tre enheder også inviteret med til denne festdag. Huset var fyldt op, og gæsterne fik lejlighed til at høre taler fra blandt andet sundhedsminister Astrid Krag og sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, ligesom det var muligt at se hele huset og forskellige aktiviteter, som var planlagt til lejligheden. I 2014 vil der være fokus på at integrere de tre enheder yderligere, idet en fælles temadag er planlagt i februar. Der er store forventninger fra ledelse og medarbejdere i forhold til de synergier vi og patienterne kan opleve af det tættere samarbejde mellem enhederne. 6

7 TILLIDSDAGSORDEN PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET NY ØKONOMISK STYRINGSMODEL I anden halvdel af 2013 har to arbejdsgrupper arbejdet med at udfolde tillidsdagsordenen på genoptræningsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen under ledelse af Økonomisekretariatet. Her har henholdsvis centerchef Inge Lis Gøthgen og tillidsrepræsentant Iben Thomsen medvirket til at give input til en ny model for økonomisk styring samt en ny model for faglig styring. Første del af arbejdet med en ny økonomisk styringsmodel på genoptræningsområdet blev afsluttet i november, idet modellen blev besluttet på et driftsmøde med lokalområdecheferne. Hovedelementerne i den nye model er et skridt hen imod rammebudgettering for genoptræningsområdet i stedet for aktivitetsbaseret afregning. Herudover er 22 standardforløb blevet til fem nye borgerforløb med samling af diagnosegrupper indenfor kategorierne: Let (3 timer) her har Ryg- og Genoptræningscentret ingen forløb Moderat (4 timer) fx rygoperationer Udvidet (5,5 timer) fx brud i ben Omfattende (8 timer) fx skulderoperationer Plusforløb (15 timer) diagnoser kendetegnet ved en høj kompleksitet Det faglige spor i den nye styringsmodel startede for alvor op i december 2013 og arbejdet med at udvikle faglige instrukser samt målemetoder vil forløbe i hele Herudover vil der i 2014 ske en videreudvikling af den økonomiske styringsmodel. 7

8 3 Præsentation af Ryg- & Genoptræningscenter København Ryg- og Genoptræningscenter København er Københavns Kommunes største træningscenter med speciale i ryg- og nakkeproblemer samt genoptræning af ortopædkirurgiske patienter. Centret modtager primært borgere fra 15 år og opefter med bopæl i Københavns Kommune. Centret er således et bydækkende træningscenter samt træningscenter for lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Hovedopgaverne er: Udredning og behandling af patienter med ryg- og nakkeproblemer Patienter henvises af praktiserende læger og praktiserende speciallæger samt visse jobcentre. Patienter kan henvises ud fra følgende kriterier: Patienter med kliniske tegn på lettere rodtryk kan henvises direkte uden forudgående behandlingstiltag. Patienter behandlet i privat praksis i mindst fire uger uden tilstrækkelig effekt. Kroniske rygpatienter hvor det vurderes, at en forbedring af den fysiske funktionsevne kan muliggøre fortsat/fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Patienter der er sygemeldte pga. rygproblemer. Fagpersoner der kan indgå: Fysioterapeut Kiropraktor Speciallæge i reumatologi Socialrådgiver Almen genoptræning via en genoptræningsplan fra hospital i henhold til Sundhedsloven Inden for genoptræning har Ryg- og Genoptræningscenter København speciale i genoptræning efter ortopædkirurgiske indgreb og konservativ behandling med hensyn til: Fagpersoner der kan indgå: Fysioterapeut Patienter visiteres af Center for Kvalitet og Sammenhæng. Brud på arme og ben. Ledbåndsskader i skulder, knæ eller fod. Led- og seneoperationer, fx korsbånd. Rygoperationer. Konservativ behandling af rygpatienter. Idrætsmedicin. 8

9 For patienter med ryg- og nakkeproblemer - de lægehenviste rygpatienter - tilbyder vi undersøgelse, vurdering og behandling med fokus på tværfagligt samarbejde, som kan involvere de ovenfor nævnte fagpersoner. På genoptræningsområdet tilbyder vi en fysioterapeutisk vurdering og træning. Som en del af behandlingen og genoptræningen tilbyder vi individuelle forløb samt holdtræningsforløb i nye træningsfaciliteter, hvor træningen varetages af specialiserede fysioterapeuter. Som en vigtig del af indsatsen gives information, råd og vejledning, så patienten kan blive bedre til at håndtere sine problemer i hverdagen. 3.1 Patientindtag Ryg- & Genoptræningscenter København modtog i 2013 i alt 5629 henvisninger og genoptræningsplaner henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og jobcentre, heraf var 169 henvisninger fra jobcentre genoptræningsplaner vedrørende ryglidelser genoptræningsplaner vedrørende ortopædkirurgiske lidelser. I 2013 blev 233 lægehenviste rygpatienter henvist til MR-scanning i privat regi, og 121 lægehenviste rygpatienter blev henvist til MR-scanning i offentligt regi. De lægehenviste rygpatienter fordelte sig mellem målgrupperne på følgende vis: Afviste patienter 7% Kroniske patienter 45% Patienter med mistanke om rodtryk 16% Patienter behandlet i privat praksis <4 uger uden tilstrækkelig effekt 32% Brud arme-ben 5% Genoptræningspatienter fordelte sig på følgende diagnoser: Ikke opererede OE 14% Ikke opererede UE 16% Skulderoperationer 8% Ryg, Ikke opererede 23% UE operationer 24% Andet 1% Ryg, opererede 9% 9

10 4 Organisation Den 1. august 2013 blev Ryg- & Genoptræningscenter København rent organisatorisk en del af Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro. Lokalområdet består af en række forskellige institutioner, jf. organisationsdiagrammet nedenfor. 1 Forebyggelses Center Forebyggelsescenter Nørrebro 2 Træningscentre Træningscenter Nørrebro Træningscenter Bispebjerg Bispebjerghjemmet Plejecenter Sølund Haandværkerf. plejehjem Plejecenter Klarahus 8 Plejehjem Studie -Unit Møllehuset Slottet Kastanjehusene Lokalområdechef Konsulenter Myndigheds team Hjemmeplejen BIN 1 Aktivitetstilbud Hjemmeplejen Nørrebro (Servicelov) Baldersgade Hjemme- Sygeplejen Nørrebro (Sundhedslov) Hjemmeplejen Bispebjerg (Servicelov) 2 Aktivitetscentre Aktivitetscenter Nørrebro Aktivitetscenter Bispebjerg Leverandører Bispebjerg Leverantører Nørrebro Ryg- og Genoptræning København Lokalområdekontorets 1 funktion er, at fungere som fremskudt forvaltning i Sundheds- & Omsorgsforvaltningen. Det indebærer blandt andet, at kontoret er bindeled mellem de decentrale driftsenheder og de centrale stabe i forvaltningen. Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro er et af i alt fem lokalområder i Københavns Kommune. 1 Lokalområdekontoret omfatter lokalområdechef, konsulenter, studieunit, det administrative fællesskab og visitation hjælpemidler. 10

11 4.1 Lokal organisation Ryg- & Genoptræningscenter Københavns organisation: Centerchef Receptionist Sundhedshuskoordinator Speciallæger i reumatologi Sekretariat Faglig koordinator Økonomi- og uviklingskonsulent Ledende fysioterapeut Ledende kiropraktor & Arbejdsmiljøleder Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Faglige vejledere Klinisk underviser Teamleder - Team A Rygpatienter samt genoptræning af rygpatienter Teamleder - Team B Rygpatienter samt genoptræning af rygpatienter Teamleder - Team C Ortopædkirurgisk genoptræning Teamleder - Team D Ortopædkirurgisk genoptræning Kiropraktor Socialrådgiver Ryg- og Genoptræningscenter København har i alt 55 medarbejdere. Ledergruppen består af centerchefen, ledende kiropraktor og ledende fysioterapeut. Behandlergruppen består af 44 fysioterapeuter, herunder fire teamledere, fire faglige vejledere, en klinisk underviser, en forsknings- og udviklingsfysioterapeut, en ph.d.- studerende, to kiropraktorer og to tilknyttede speciallæger i reumatologi. Herudover består centret af en socialrådgiver, tre sekretærer, en faglig koordinator og en økonomi- og udviklingskonsulent. De tre enheder i Sundhedshus Nørrebro deler en receptionist og en sundhedskoordinator. Det daglige arbejde omkring patientbehandlingen er opdelt i fire teams. Team A og B varetager genoptræning af rygpatienter og team C og D varetager genoptræning af ortopædkirurgiske patienter. TILLIDSDAGSORDENEN PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Den nye økonomistyringsmodel for genoptræningsområdet trådte i kraft 1. januar Der vil dog i 2014 fortsat være et arbejde med at videreudvikle økonomimodellen herunder hvordan budgettilpasninger skal udmøntes. I det faglige spor blev der opstartet en ny arbejdsgruppe medio december vedrørende faglige instrukser. Styringsmodellens faglige spor forventes implementeret 1. januar

12 UDVIKLING AF KOS2 Arbejdet med at udvikle træningsmodulet i KOS2 fortsætter ind i 2014, hvor både en udviklingsgruppe samt gruppen med fokus på faglig forberedelse er i gang. Det forventes, at den faglige forberedelse til KOS2, som blandt andet har fokus på effektmål, vil blive koblet sammen med styringsmodellens faglige spor. De faglige instrukser for de nye borgerforløb skal som udgangspunkt bygge på få og enkle effektmål. 4.2 Samarbejdsrelationer Ryg- og Genoptræningscenter København samarbejder med en række interne aktører i Københavns Kommune, og ligeledes har vi en del samarbejdspartnere blandt eksterne leverandører. Figuren her viser de primære samarbejdspartnere: Træningscentre Jobcentre Lokalområdekontor BIN Professionshøjskolen Metropol Hospitaler Center for Kvalitet og Sammenhæng Ryg- og Genoptræningscenter København Arbejdsgivere Fagforeninger Praktiserende læger & speciallæger A-kasser Praktiserende fysioterapeuter & kiropraktorer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Universitet Eksempler på samarbejdspartnere: Arbejdsgivere, a-kasser og fagforeninger: Borgere med ryg- og nakkeproblemer kan få råd og vejledning. Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol: Hvert år samarbejder vi med Københavns Universitet om at modtage medicinstuderende, som gennemfører et uddannelsesforløb i socialmedicin. Hvert år samarbejder Ryg- og Genoptræningscentret med Professionshøjskolen Metropol om at modtage fysioterapeutstuderende i klinisk praktik. Jobcentre og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Jobcentre kan henvise borgere med rygproblemer direkte til udredning i Ryg- og Genoptræningscentret. Praktiserende læger og speciallæger: Henvisning af borgere med rygproblemer. Center for Kvalitet og Sammenhæng: Visitation af genoptræningsplaner. 12

13 4.3 Indsatsområder i forhold til organisationen i 2014 Overholde budgettet, herunder levering i henhold til bestilling på sundhedslovområdet. Overholde ventetiden, så patienterne modtager genoptræning indenfor den politisk udmeldte ventetid i minimum 90 % af tilfældene. Medvirke i den faglige proces omkring udvikling af de fem nye borgerforløb indenfor sundhedsloven. Deltage i udvikling og implementering af IT-systemet KOS 2. Fortsat deltagelse i samarbejde omkring teknologien DigiCorpus og herunder gennemførelse af pilotprojekt. Arbejde med tillidsdagsordenen herunder drøftelse af kerneopgaven. Arbejde med at overgå til ny webplatform på hjemmesiden. Arbejde med tilgængelighed til Sundhedshus Nørrebro for borgere i lokalområdet. Skabe synergi mellem enhederne i Sundhedshus Nørrebro. Arbejdet med tillidsdagsordenen i ledelsesregi Ledergruppen i Ryg- og Genoptræningscenter København har overordnet til hensigt at arbejde med tillidsdagordenen inden for rammerne af de fem ledelsesambitioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ledelsesambitionerne lyder således: 1) Som leder skal jeg medvirke til at styrke styringsdialogen mellem alle niveauer i forvaltningen. 2) Vi vil som ledere være åbne og troværdige. 3) Det er min opgave som leder at understøtte og sikre, at vores medarbejdere påtager sig opgaven med at udfylde det faglige råderum og tager ansvar for helheden. 4) Vi vil som ledelse i endnu højere grad fokusere på at skabe gode rammevilkår for vores enheder og for den enkelte afdeling og gruppe. 5) Vi vil understøtte en mere risikovillig og udviklende gruppe. Konkret har ledelsen opdelt arbejdet med tillidsdagordenen i et fagligt og et organisatorisk spor. Her skal der findes løsninger og tiltag, der kan medvirke til at smidiggøre gennemstrømningen af patienter i centret, overholde ventetiden, forenkle arbejdsgange, tydeliggøre det faglige råderum, øge fokus på kerneopgaven m.m. Det er hensigten, at medarbejderne skal inddrages som en aktiv medspiller i dette arbejde, og MEDudvalget har her en central samarbejdsfunktion. 13

14 5 Arbejdsplads MED & Arbejdsmiljøgruppen I november 2013 blev der gennemført valg til MED, tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsplads MED består per 1. januar 2014 derfor af: Inge Lis Gøthgen Hejde, centerchef, formand for MED Iben Thomsen, fysioterapeut, tillidsrepræsentant, næstformand Jan Nordsteen, ledende kiropraktor, arbejdsmiljøleder Lisbeth Wiben, ledende fysioterapeut Lis Christensen, fysioterapeut, teamleder Charlotte Aagaard, receptionist, medarbejderrepræsentant Camilla Schäffer Christiansen, fysioterapeut, arbejdsmiljørepræsentant Christina Ramos Danielsen, fysioterapeut, medarbejderrepræsentant Jeanette Pedersen, fysioterapeut, medarbejderrepræsentant Suppleanter: For Charlotte Aagaard: Marianne Johansen For Christina Ramos Danielsen og Jeanette Pedersen: Signe Mardahl Larsen 5.1 arbejdsplads MED Der har været behandlet meget forskellige temaer på Arbejdsplads MED i løbet af 2013, herunder: Forberedelse samt opfølgning på flytningen til Sundhedshus Nørrebro Opdatering af personalepolitikker, herunder politikkerne om kommunikation og arbejdsmiljø 3 ekstraordinære MED-møder omhandlende indretning i Sundhedshus Nørrebro, resultaterne af brugerundersøgelsen samt opfølgning på trivselsundersøgelsen Forberedelse og opfølgning på audit på arbejdsmiljøområdet Udviklingen af det nye IT-system KOS2 I maj 2014 planlægger vi at afholde en temadag for MED som afsæt for arbejdet i det nye udvalg. 14

15 5.2 arbejdsmiljø I 2014 er de centralt vedtagne mål- og handlingsplaner for Grøn Smiley: Miljø: Udvikling af smarte affaldssorteringsløsninger primært til plejehjemmene. Målet udspringer af, at der i 2013 er kommet nye krav til sortering af affald. Arbejdsmiljø: Fælles kortlægning af de fysiske rammer i SUF Fysiske rammer har generelt scoret dårligst i forbindelse med trivselsundersøgelser og opgaven går ud på at afdække, hvad det betyder. Rummelighed: Temadag med fokus på erfaringsudveksling om Job på Særlige Vilkår Der planlægges afholdelse af temadag i løbet af året om emnet i SUF-MED regi. Sundhedsfremme: Implementering og fastholdelse af indsatsen Styrk Kroppen til Arbejdet. Styrk kroppen til arbejdet fortsætter fra tidligere år. MED-udvalget skal inddrages i drøftelse om, hvad der skal arbejdes med på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøgruppen skal i 2014 gennemføre APV som opfølgning på flytning til nye lokaler i Sundhedshus Nørrebro i august Det tilstræbes at gennemføre APV i 1. kvartal 2014 med fokus på fysiske rammer i samarbejde med Forebyggelsescenter Nørrebro, som Ryg- og Genoptræningscenter København deler lokaler med. Der resterer fortsat en opgave i forbindelse med handlingsplan vedrørende opfølgning på trivselsundersøgelsen, der blev gennemført i foråret Arbejdsmiljøgruppen har i den forbindelse holdt møde med en konsulent fra Arbejdsmiljø København med henblik på at få inspiration til det videre arbejde. Der er planlagt temamøde om nul-tolerance spørgsmål herunder uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og kolleger. Temamødet har været udskudt på grund af arbejdet med flytning til nye lokaler i 2. halvår 2013, men forventes gennemført i 1. kvartal Der er tidligere foretaget trivselsundersøgelser for Københavns Kommune i hhv og I 2013 har Arbejdsmiljøgruppen arbejdet med Grøn Smiley-handlingsplaner inden for områderne: Grønne indkøb Opfølgning på trivselsundersøgelse Bevægelse fremmer sundhed Det rummelige arbejdsmarked Grønne indkøb, inddrage miljøhensyn som en naturlig del af indkøb: Enhedens indkøber har fra årets start implementeret dette i forhold til indkøb og benytter de gældende indkøbsaftaler (RAKAT). 15

16 Opfølgning på trivselsundersøgelse: Trivselsundersøgelsens resultater har været drøftet i MED. Herefter har der været gennemført personalemøder med henblik på opfølgning på trivselsundersøgelsens resultater. Emner der er blevet drøftet er blandt andet anerkendelse og hvad vi hver især forstår herved, mobning herunder uønsket seksuel opmærksomhed samt opfølgningens form. Der er planlagt temamøde om nultolerance spørgsmål herunder uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og kolleger. Bevægelse fremmer sundhed: Arbejdsmiljøgruppen har i 2012 afdækket behov for træning/pausegymnastik blandt sekretariatets medarbejdere. Der er blevet udarbejdet individuelle træningsprogrammer og rammer for træningens udførelse i arbejdstiden. Det har vist sig vanskeligt at gennemføre planen for pausegymnastik, dels på grund af personaleudskiftninger, dels på grund af arbejdet med flytningen til nye lokaler i 2. halvår Det rummelige arbejdsmarked: Enhederne fortsætter det gode arbejde med rummelighed årets mål er primært rettet til SUF MED og Grøn Smiley-gruppen. SUF MED afholder arrangement for MED-formandsskaberne om det rummelige arbejdsmarked sidst i Audit: I marts måned 2013 blev audit ved Dansk Standard Certificering gennemført. Auditor mødtes med MED-repræsentanter og havde efterfølgende ved sin gennemgang af huset lejlighed til at møde og interviewe medarbejdere. Auditors noter fra besøget: Mulighed for supervision i forbindelse med vanskelige forløb Øget fokus på nærved ulykker Flytning til nye lokaler: Arbejdsmiljøgruppen har i foråret 2013 og løbende hen over sommeren været involveret i planlægning og praktiske opgaver i forbindelse med forberedelse til flytningen. Flytningen er gennemført uden arbejdsskader/-ulykker. Basal genoplivning: Arbejdsmiljøgruppen har planlagt og gennemført kursus i basal genoplivning for husets medarbejdere i samarbejde med Sikkert Liv i oktober måned. 16

17 Beredskabsplan: Arbejdsmiljøgruppen har taget initiativ til at få udarbejdet en ny beredskabsplan i forbindelse med flytning til nye lokaler. Beredskabsplanen er under udarbejdelse af Københavns Brandvæsen. Der leveres en elektronisk version og en papirversion af beredskabsplanen. Planen er derudover, at Københavns Brandvæsen præsenterer planen ved et personalemøde, når den foreligger. Øvrige aktiviteter: I forbindelse med flytningen har arbejdsmiljøgruppen desuden været involveret i planlægning af og programmering af alarmer i det nye hus, kortlægning af kuldegener i receptionen og kuldegener i øvrigt. Desuden er der indhentet tilbud på akustikregulering i frokoststuen. Arbejdsulykker: Der er ikke registreret arbejdsulykker i

18 6 De faglige indsatsområder i 2014 Nedenfor følger en oversigt over igangværende udviklings- og forskningsprojekter, som udgør Ryg- og Genoptræningscenter Københavns primære faglige indsatsområder i Klassifikationsmodel og interne retningslinjer for rygpatienter Klassifikation og diagnosticering indenfor en biopsykosocial forståelsesramme af patienter med rygbesvær, både lægehenviste og genoptræningsforløb. Subgruppere hver enkelt patient så præcist som muligt, for derved at kunne målrette behandlingen specifikt til det aktuelle problem. Løbende opdatering i henhold til den tilgængelige evidens, og kvalitetssikring af den kliniske praksis. Hensigten er at udarbejde et kompendium, hvori de bilag samles, som udgør retningslinjerne for undersøgelse og behandling af lænde-/rygbesvær. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Lars Jensen, fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære, forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og ledende kiropraktor, MPH Jan Nordsteen. Tidsplan: Løbende i Undersøgelse og behandling af cervikale rygpatienter Kvalitetssikring af undersøgelse og behandling i henhold til den tilgængelige evidens og best practice. Løbende opdatering i henhold til den tilgængelige evidens, og kvalitetssikring af den kliniske praksis. Opfølgende praktisk workshop-baseret undervisning. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: Løbende i

19 Genoptræningsforløbsbeskrivelser for rygområdet Cervikale ikke-rygopererede patienter (jf. kommissorium om kvalitetsudvikling september 2008 udarbejdet af Genoptræning København, som nu hedder Center for Kvalitet og Sammenhæng): Udarbejde genoptræningsforløbsbeskrivelser inden for den eksisterende totale ressource ramme på baggrund af de aktuelle standardforløb. Opnå konsensus om best practice. På baggrund af den eksisterende skabelon udarbejdes genoptræningsforløbsbeskrivelser for ovenstående diagnoser. Ansvarlige: Fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: kvartal Interne praksisbeskrivelser for ryggenoptræningspatienter Udarbejde interne praksisbeskrivelser for de faglige, specifikke tiltag for hver enkelt diagnose. Praksisbeskrivelserne bør optimalt være evidensbaserede, og de skal som minimum være baseret på best practice. Udarbejde praksisbeskrivelser for lumbale ikke-opererede, cervikale opererede og cervikale ikke-opererede rygpatienter på baggrund af en udarbejdet skabelon. Ansvarlige: Fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: kvartal

20 Interne praksisbeskrivelser for ortopædkirurgiske patienter Udarbejde interne praksisbeskrivelser for de faglige, specifikke tiltag for hver enkelt diagnose. Praksisbeskrivelserne bør optimalt være evidensbaserede, og de skal som minimum være baseret på best practice. Udarbejde praksisbeskrivelser for menisk re-insertion, SLAP re-insertion, total knæalloplastik (TKA) og total hoftealloplastik (THA). Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan: Løbende proces Auditering på genoptræningsforløbsbeskrivelser for ryg- og ortopædkirurgiske patienter Kvalitetsudvikling og sikring samt forenkling af dokumentationspraksis og - standarder. Ensrette genoptræningsindsatsen på tværs af leverandører. Læring på de enkelte træningscentre. Gennemføre auditering i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng på relevante forløb. Ansvarlige: Ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben, fysioterapeut og faglig vejleder Birthe Hjære, fysioterapeut og faglig vejleder Lars Jensen, fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen og fysioterapeutog faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan:

21 Tværfaglighed team A-D: Øge det tværfaglige samarbejde i huset mellem ryg- og ortopædkirurgisk område for at optimere videndeling og sætte fokus på eksempelvis differentialdiagnostik og de multifaktorielle bevægeapparatslidelser. Planlægge og afholde workshops med fokus på faglige emner med relevans for begge fagområder. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan: Workshop 1 x månedligt i 1. og 2. kvartal Tiltaget evalueres herefter. Tværgående aktiviteter Velfærdsteknologiske projekter, DigiCorpus og ipad: At give terapeuter og patienter en let tilgængelig løsning, som kan hjælpe med at filme og analysere bevægelser samt fungere som pædagogisk redskab ift. hjemmetræningsprogram, vurdering af funktioner og meget andet. DigiCorpus: Pilotprojekt for en udvalgt gruppe patienter på Ryg- og Genoptræningscenter København, som skal afprøve udstyret i hjemmet via kamera-baseret computerudstyr (mere om dette i afsnit 4.1). ipad: Brug af ipads som et redskab til hjælp ved diagnosticering, funktionsevnevurdering, effektvurdering og som pædagogisk redskab i genoptræningen. Dette sker blandt andet ved hjælp af applikationer, herunder Ubersense. Der er nedsat to interessegrupper fra de respektive fagområder mhp. optimering af anvendelsen. Ansvarlige: For DigiCorpusprojektet deltager fysioterapeut, faglig vejleder Mikkel Hvidsteen samt fysioterapeut, teamleder Lis Christensen. For ipad-projektet deltager fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen. Tidsplan:

22 Udarbejdelse af faglige instrukser Arbejdet med faglige instrukser på genoptræningsområdet er en del af arbejdet med de nye forvaltningspolitiske tiltag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen under tillidsdagsordenen, som medfører ny styringsmodel. Fokus er blandt andet det faglige råderum og den faglige beslutningskompetence i driftsenhederne. Det faglige spor betyder, at vi i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng skal udarbejde faglige instrukser, hvis udformning skal indeholde best practice/evidens for de enkelte diagnosespecifikke områder. Ligeledes skal de understøtte et øget fagligt råderum for den fagprofessionelle i forhold til tilrettelæggelse af det enkelte genoptræningsforløb. De skal ligeledes understøtte borgerinddragelse i planlægningen af genoptræningsforløbene. Udarbejde procesplan og skabelon i samarbejde med Center for Kvalitet og Sammenhæng og øvrige træningscentre i Københavns Kommune. De to første faglige instrukser, der skal udarbejde, er total knæalloplastik (TKA) og hoftenær fraktur. Disse to skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af øvrige faglige instrukser på tværs af træningscentrene. Ansvarlige: Ledende fysioterapeut Lisbeth Wiben er tovholder på TKA-instruksen. Fra Ryg- og Genoptræningscenter København deltager fysioterapeut og faglig vejleder Mikkel Hvidsteen, og der skal yderligere deltage to faglige ressourcepersoner fra andre træningscentre. Tidsplan: Faglige indsatsområder i forbindelse med overgang til KOS2: 1. Implementering af standard skabeloner: At sikre rammer for dokumentation og kommunikation i KOS2. Implementere de udarbejdede diagnosespecifikke standardskabeloner lokalt på Ryg- og Genoptræningscenter København. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære og ledende kiropraktor Jan Nordsteen. Tidsplan:

23 2. Effektmål på ryg- og ortopædkirurgisk område: Implementering af effektmål og dokumentation i journalen samt opfølgning og vurdering på vedtagne effektmål. Følgende effektmål er foreløbigt vedtaget: PSFS, smerteskala (NRS), sygemeldingsstatus, STarT spørgeskema, HOOS, KOOS og HAGOS. Implementering af ovenstående er første prioritet. Valg af måleredskaber efter en række opstillede principper. Evaluere brugen af effektmål samt dokumentation i journalen. Ansvarlige: Fysioterapeut, faglig vejleder, Mikkel Hvidsteen og fysioterapeut, faglig vejleder Jonas Larsen, Fysioterapeut, faglig vejleder Birthe Hjære, fysioterapeut, faglig vejleder Lars Jensen. Tidsplan:

24 7 Igangværende forskningsprojekter PROJEKT HENVISER VI DE RIGTIGE PATIENTER TIL KIRURGI? Opgøre langtidseffekt på lænde-/rygpatienter henvist fra Ryg- og Genoptræningscenter København til operation. Observationel spørgeskemaundersøgelse 2 år efter operation. De foreløbige resultater på 90 patienter er tidligere præsenteret internt. Der foreligger nu data på 358 patienter, og indsamlingen fortsætter indtil 400 patienter er nået. Ansvarlige: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og overlæge på Frederiksberg Hospital Gilles Fournier. Tidsplan: Eksterne fondsmidler er bevilget. Dataindsamling pågår. Endelige resultater foreligger sandsynligvis i PROJEKT SUPPLERENDE AKUPUNKTUR TIL KNÆALLOPLASTIK OPEREREDE PATIENTER Sammenligne effekt af akupunktur og genoptræning i sammenligning med genoptræning alene via en randomiseret undersøgelse. Dataindsamling ved opfølgning er afsluttet april Foreløbige resultater af statistiske analyser er præsenteret på fyraftensmøde Eksternt finansieret af VIFAB fonden. Ansvarlige: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen, fysioterapeut Holger Hautopp. Tidsplan: Manuskript til videnskabelig artikel vil foreligge efteråret

25 PROJEKT TIDLIG TVÆRSEKTORIEL KOORDINERET INDSATS TIL ARBEJDSFASTHOLDELSE AF PATIENTER MED RYGLIDELSER (TIKI-PROJEKTET) Sammenligne effekt af tværsektoriel indsats i sammenligning med den sædvanlige tværfaglige indsats via en randomiseret undersøgelse. 770 patienter er inkluderet. Dataindsamling ved opfølgning pågår. Fondsfinansieret. Ansvarlige: Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Annette Fisker og forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen. Tidsplan: Projektet forventes afsluttet i LÆNDERYG-KLASSIFIKATION Opdatering af et diagnostisk klassifikationssystem af patienter med lænde-/rygbesvær baseret på fund ved anamnese og klinisk undersøgelse. RGK deltager i en international forskergruppe omkring dette. Litteratursøgning pågår. Ansvarlig: Forsknings- og udviklingsfysioterapeut, Ph.d. Tom Petersen og seniorforsker Mark Laslett, PT, PhD. Tidsplan: Litteratursøgning pågår. Manuskript til videnskabelig artikel vil foreligge sommeren 2014.

26 8 Eksternt rettede aktiviteter 8.1 FYRAFTENSMØDER Der er planlagt 1 fyraftensmøde for eksterne samarbejdspartnere i løbet af deltagelse I EKSTERNE KOMITÉER & ARBEJDSGRUPPER Region Hovedstadens udvalg til implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser. Deltager: Jan Nordsteen. Scientific Committee, 13 th McKenzie Institute International Conference Deltager: Tom Petersen. Copenhagen Rehabilitation Network. Deltagere: Annette Fisker og Tom Petersen. 8.3 ekstern UNDERVISNING OG FOREDRAG I 2013 Forsknings- og udviklingsfysioterapeut Tom Petersen bidrog med følgende: How to diagnose sacroiliac joint pain by means of clinical examination. Annual Congress Danish Sports Medicine. Temadag om diagnostisk klassifikation af patienter med lændesmerter baseret på klinisk undersøgelse. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Evidens for indsats målrettet smerter i ryggen under arbejdslivet. Temadag i Aalborg Kommune. 26

27 9 Publikationer 9.1 ÅRETS PUBLIKATIONER I 2013 Fisker A., Langberg H., Petersen T., Mortensen, O. S.: Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain: study protocol of a randomized controlled trial. BMC. Musculoskel. Disord. 2013, 14, 93. Petersen, T.: Gode udsigter efter diskusprolaps. Ledsager 2013, 5:5-7 27

28 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ryg- og Genoptræningscenter København Hans Knudsens Plads 3D, 3.sal 2100 København Ø Tegnet illustration: Colourbox

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune Forord... 3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 4 2.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere