FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015"

Transkript

1 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune Sidst opdateret 7. april 2015

2 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel opfølgning i sygedagpengesager... 4 Tværgående og koordineret sagsbehandling... 5 Virksomhedspraktik op til 13 uger for forsikrede ledige... 6 Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud... 7 Frihed til frivillighed... 8 Færre barrierer for frivillighed Skoleområdet Sammenlægning af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikter til et samlet distrikt årige udskolings- og ungdomsuddannelsesforløb Semesteropdelt afgangseksamen Dagtilbudsområdet Nye pædagogiske læreplaner Social og Sundhedsområdet Informeret samtykke til tandbehandlinger Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler Tilkøb af ledsagelse til beboeres ferieture Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Forebyggende hjemmebesøg Vederlagsfri fysioterapi Teknik og Miljøområdet Reduceret byggesagsgebyr ved digitale ansøgninger Forenkling af regler om brugerbetaling Fritagelse for myndighedsbehandling jf. naturbeskyttelsesloven Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper... 25

3 Beskæftigelsesområdet Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Ledige borgere i Gentofte og Gladsaxe Kommuner gives mulighed for selv at tage del i planlægningen af deres ledighedsforløb ved at de kan vælge, hvordan deres kontakt med Jobcentret skal afvikles. Gentofte og Gladsaxe giver derfor ledige borgere mulighed for at erstatte eller supplere samtalen i Jobcentret med et temamøde efter eget valg. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 5. Forsøget gennemføres desuden i forlængelse af Gentofte og Gladsaxe Kommuners ansøgning Fokus på effekt frem for proces. Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november Mere information om forsøget kan findes på eller på

4 Individuel opfølgning i sygedagpengesager Individuel opfølgning i sygedagpengesager Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Jobcenter Gentofte ønsker at tilrettelægge sygedagpengeforløbene efter individuel hensyntagen til borgerens sag, hvorfor følges op på sagen, når det er relevant i forhold til sygdommen og når der er nye oplysninger i sagen, som skal drøftes med borger/arbejdsgiver. Det er samtidig en intention med forsøget, at der tidligere end det i dag er gældende praksis, tages skridt til at udfylde ressourceplanen Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), Forsøget gennemføres desuden i forlængelse af Gentofte og Gladsaxes ansøgning Fokus på effekt frem for proces i sygedagpengesager samt ansøgningen Barrierer for en helhedsorienteret indsats i sygedagpengesager. Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

5 Tværgående og koordineret sagsbehandling Tværgående og koordineret sagsbehandling Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Jobcenter Gentofte ønsker at effektivisere opfølgningen ved at lade andre forvaltningsenheders opfølgning indgå i borgerens opfølgningsplan i det omfang det er mere meningsfuldt og effektivt. Det betyder, at sagsbehandlingen i andre enheder kan indgå som led i Jobcentres kontaktforløb med borgeren. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 2, 5-6 (Område: Organisering og Individuelt kontaktforløb). Forsøget gennemføres desuden i forlængelse af Gentofte og Gladsaxe Kommuners ansøgning Barrierer for en helhedsorienteret indsats. Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

6 Virksomhedspraktik op til 13 uger for forsikrede ledige Virksomhedspraktik op til 13 uger for forsikrede ledige Forsøgsperiode Startdato 1. november 2012 Slutdato 31. december 2015 Ledige medlemmer af en a-kasse (forsikrede ledige) vil fremover i særlige tilfælde få godkendt en virksomhedspraktik i op til 13 uger mod 4 uger i øvrige kommuner. Den udvidede mulighed gælder for de ledige, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (BEK 215 af 01/03/2012), 10 (Tilbud) Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 26. november

7 Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud Forsøgsperiode Startdato 1. september 2013 Slutdato 31. december 2015 Med forsøget sidestilles borgere omfattet af integrationsloven med borgere på kontanthjælp således, at de får lige mulighed for at få befordringsgodtgørelse, når de eksempelvis er i virksomhedspraktik. Den trangsvurdering, der ellers er gældende for integrationsborgere, fjernes således med dette forsøg. Tilsvarende fjernes trangsvurderingen for integrationsborgere, der søger om økonomisk tilskud til hjælpemidler. Forsøget er et kopiforsøg, baseret på en ansøgning fra Vejle, der er godkendt i 3. ansøgningsrunde. Forsøget er hjemlet i lov nr af 19/12/2012, 1, stk. 1. Forsøget indebærer undtagelse fra Integrationslovens 23F, herunder særligt reglerne omkring dækning af udgifter til transport, værktøj, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning. Forsøgsbeslutning Kopiforsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune mandag den 24. maj

8 Frihed til frivillighed Frihed til frivillighed Forsøgsperiode Startdato 1. august 2012 Slutdato 31. december 2015 Gentofte Kommune ønsker at give borgere på overførselsindkomster større frihed, så de kan påtage sig et frivilligt arbejde uden, at de bliver trukket i deres overførselsindkomst. Det giver os mulighed for at gøre borgerne opmærksomme på mulighederne for frivilligt arbejde som en del af deres kompetenceudvikling. Og at styrke kommunens generelle indsats på frivillighedsområdet, idet flere borgere får mulighed for at være frivillige. Vi forventer, at arbejdsløse vil udvikle deres kompetencer gennem frivilligt arbejde. Forsøget indebærer undtagelse Det er følgende lovgivning og praksis der ønskes fritagelse fra: For dagpengemodtagere: Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Vejledning nr. 123 af 11. december 2009 til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. For efterlønsmodtagere: 26 i bekendtgørelse nr af 28. december 2011 om fleksibel efterløn. Heraf fremgår, at nedsættelsen af efterlønnen for ulønnet arbejde følger principperne i reglerne om ulønnet arbejde på dagpengeområdet. Bekendtgørelsen og vejledningen, der er nævnt ovenfor under afsnittet om dagpengemodtagere. For kontanthjælpsmodtagere: Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er det gældende praksis, at kontakthjælpsmodtageres mulighed for at udføre frivilligt arbejde uden, at der samtidig sker nedsættelse i kontanthjælpen, bestemmes efter principperne på dagpengeområdet. Der findes ikke en egentlig lov eller vejledning om dette på kontantlønsområdet. Gentofte Kommune søger om at blive undtaget fra ovennævnte praksis. Forsøgsbeslutning Kopiforsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune mandag den 30. april

9

10 Færre barrierer for frivillighed Færre barrierer for frivillighed (fælles forsøgstema) Forsøgsperiode Startdato 1. september 2013 Slutdato 31. december 2015 Det ønskes med dette forsøg, at der gives mulighed for at dagpengemodtagere, efterlønsmodtagere mv. kan være aktive uden, at det sker i regi af en forening, organisation eller lignende. Der kan f.eks. være tale om en offentlig virksomhed; et plejehjem, værested for socialt udsatte m.v. Forsøget ligger i forlængelse af den tidligere ansøgning Frihed til frivillighed. Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner 7 c. Til frivillige foreninger, organisationer og lignende tilføjes offentlige virksomheder. Hjemlen er givet i Lov om ændring af lov om frikommuner (yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne) (Lov nr. 648 af 12/6/2013), 1, pkt Forsøgsbeslutning Forsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune mandag den 24. maj

11 Skoleområdet Sammenlægning af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikter Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2013 Slutdato 1. august 2015 Skoledistrikterne i Gentofte Kommune sammenlægges i 2 store skoledistrikter, med henblik på at forbedre mulighederne for frit valg for skolesøgende børn og samtidig optimere kapacitetsudnyttelsen. Folkeskolelovens 55, stk. 1, Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2012 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 13. september 2012 Der er i forbindelse med forsøget udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen: 0Børn/Skole%20og%20uddannelse/Skolestart/Vedtægt%20for%20styrelse n%20af%20gentofte%20kommunes%20folkeskolevæsen%20pr%20januar % ashx

12 Sammenlægning af skoledistrikter til et samlet distrikt Sammenlægning af skoledistrikter Forsøgsperiode Startdato 1.december 2013 Slutdato 1.august 2015 Skoledistrikterne i Gentofte Kommune sammenlægges i et samlet stort skoledistrikt, med henblik på at forbedre mulighederne for frit valg for skolesøgende børn og samtidig optimere kapacitetsudnyttelsen. Folkeskolelovens 55, stk. 1, Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. august 2013 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 3. april 2013 Der er i forbindelse med forsøget udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Vedtægten gøres tilgængelig på hjemmesiden d. 1. december 2013, når forsøget træder i kraft.

13 5-årige udskolings- og ungdomsuddannelsesforløb 5-årige udskolings- og ungdomsuddannelsesforløb Forsøgsperiode Startdato 1.august 2013 Slutdato 31.december 2016 Gentofte Kommune ønsker nye udskolingsforløb, der forbedrer og øger sammenhængen mellem udskolingen og ungdomsuddannelser. Gentofte Kommune iværksætter tre 5-årige udskolings- og gymnasieforløb med fokus på hhv. Naturvidenskab (Ordrup Skole og Gymnasium og Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium Samfundsvidenskab, filosofi og innovation (Skovgård Skole og Øregård Gymnasium) Vi forventer at få flere unge til at begynde på og fuldføre en ungdomsuddannelse ved at tilbyde dem en bredere vifte af udskolingsforløb, så det vil være nemmere for dem at få matchet deres interesser og motivere dem til at begynde på en ungdomsuddannelse Forsøgsbeslutning Kommunerne har i denne forbindelse fået dispensation fra folkeskolelovens 5, om fagrække, 9 om valgfag, 14 om folkeskolens afgangsprøver, 16 om timetal, 25 om holddannelse, 28 om lærerkvalifikationer, jf. herved frikommunelovens 8, og 36, stk. 2, om skoledistrikter. Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2012 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 28. juni 2013 Ultimo 2013 udarbejdes kommunikationsmateriale til de tre projekter. Primo 2014 udarbejdes endeligt evalueringsdesign til de enkelte projekter.

14 Semesteropdelt afgangseksamen Semesteropdelt afgangseksamen Forsøgsperiode Startdato 1.august 2013 Slutdato 31.december 2015 (2016) Gentofte Kommune ønsker at give elever med særlige behov i klasse mulighed for at gå til afgangsprøve over en periode end i dag - altså for hvert semester. Det giver os mulighed for at afvikle folkeskolens afgangsprøve over op til to skoleår for elever med særlige behov. Således kan vi give elever, som det kan være en intellektuel, personlig eller social udfordring for at skulle aflægge flere afgangsprøver inden for kort tid ved afslutningen af 9. klasse, bedre vilkår for at afvikle afgangsprøverne. Konkret: En gruppe elever fra Søgårdsskolen vil aflægge afgangsprøve i flere fag og med bedre resultat og at de får bedre muligheder for og tid til at udvikle alle deres kompetencer. Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2012 og godkendt af Undervisningsministeriet i brev d. 13. juni 2013

15 Dagtilbudsområdet Nye pædagogiske læreplaner Nye pædagogiske læreplaner Forsøgsperiode Startdato 1.august 2013 Slutdato 31.december 2015 (2016) Læreplanerne ændres fra de nuværende seks læreplanstemaer til de tre kompetencespor, der er kendetegnet for Gentofte Kommunes indsats på 0-18 års området. De tre kompetencespor er: sociale og personlige kompetencer, sundhed og læring. Dagtilbudsloven 8 Med frikommuneforsøget vil Gentofte Kommune gå fra en beskrivende og indsatsorienteret læreplan til en resultatorienteret læreplan. Forsøgsbeslutning Børne- og Skole udvalget blev orienteret om det nye koncept i juni

16 Social og Sundhedsområdet Informeret samtykke til tandbehandlinger Informeret samtykke til tandbehandlinger Forsøgsperiode Startdato 1.januar 2014 Slutdato 31.december 2015 Gentofte Kommune kan pa baggrund af et generelt udtrykkeligt samtykke, som hviler på fyldestgørende generel information af forældrene: foretage flourbehandlinger samt foretage undersøgelser med brug af røntgen i diagnostisk øjemed. Efter frikommunelovens 25, stk. 1, kan ministeren for sundhed og forebyggelse godkende frikommuneforsøg, der i forhold til behandlinger i børnetandplejen, der betragtes som mindre indgribende, fraviger reglerne i 15 og 16 i sundhedsloven om informeret samtykke. Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. september

17 Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler Forsøgsperiode Startdato 1.januar 2014 Slutdato 31.december 2015 Sundhedsplejen indhenter ét generelt samtykke, fra forældremyndighedsindehaveren for hvert barn til de generelle forebyggende sundhedsydelser i skolealderen. Sundhedsplejens generelle tilbud kan til enhver tid læses på internettet. Efter frikommunelovens 25, stk. 2, kan ministeren for sundhed og forebyggelse godkende frikommuneforsøg, hvorefter 15 og 16 i sundhedsloven kan fraviges i forbindelse med forebyggende sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel 36 til børn og unge i den undervisningspligtige alder. Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. september

18 Tilkøb af ledsagelse til beboeres ferieture Tilkøb af ledsagelse til beboeres ferieture Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Beboere i botilbud får mulighed for at tilkøbe ledsagelse til ferieture, de selv ønsker at arrangere og som de selv betaler for. Det er alene beboere, der i forvejen modtager støtte efter lov om social service 83, der er omfattet af målgruppen. Forsøgshjemlen er smallere end oprindeligt søgt og er alene givet til borgere, der i forvejen modtager støtte efter lov om social service 83: Godkendes administrativt efter 28 om tilkøbsydelse i frikommuneloven. Jf. 28 forudsættes, at målgruppen afgrænses til borgere, der er visiteret til ydelser efter 83,., ligesom der forudsættes en uddybende ansøgning, der beskriver, hvordan kommunen vil leve op til de specifikke krav, som fremgår af bestemmelsen. Forsøgsbeslutning Besluttet af Kommunalbestyrelsen den 30. april Social & Sundhed ses ikke at have modtaget ministeriets godkendelsesbrev.

19 Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Forsøgsperiode Startdato 1.december 2013 Slutdato 31. december 2015 Gentofte Kommune ønsker at fravige Sundhedsloven således, at kommunen kan have kendskab til borgere der er i alkoholbehandling og modtager rådgivning. Dette muliggør opfølgning på behandlingens effekt og tilbud om en mere helhedsorienteret indsats. Endvidere bliver det ikke muligt for leverandører, at fremsendte regninger for ambulant behandling uden, at der er angivet et konkret cpr. nummer som modtager af behandlingen. Der gives dispensation fra sundhedslovens 141, stk. 5 Forsøgsbeslutning Kopiforsøget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune 29. oktober

20 Forebyggende hjemmebesøg Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2014 Slutdato 31. december 2015 Frikommuneforsøget skal bidrage til en mere fleksibel model for afvikling af forebyggende hjemmebesøg, som tilgodeser borgernes varierede behov for forebyggelsestilbud. Fraviger servicelovens 79 a om forebyggende hjemmebesøg. Ansøgningen imødekommes, da servicelovens 184, stk. 2, giver dispensation til forsøgsordningen. Forsøgsbeslutning Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde d. 16. december 2013

21 Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi en koordineret indsats Forsøgsperiode Startdato 1.juni 2013 Slutdato Ultimo 2016 Med dette forsøg ønsker Gentofte Kommune at etablere et kommunalt, fagligt team, der modtager alla nye henvisninger fra de praktiserende læger til vederlagsfri fysioterapi. Herved suppleres den praktiserende læges henvisning med en kommunal vurdering af borgerens funktionsevne, udarbejdelse af plan for træning sammen med borgeren, information til borgeren og koordination mellem eventuelle andre tilbud og ydelser. Formålet er at fremme samarbejdet mellem sektorer til fordel for borgeren. Det bemærkes, at det fortsat er lægens afgørelse, om borgeren skal henvises til vederlagsfri fysioterapi, ligesom borgerens ret til selv at vælge fysioterapeut ikke anfægtes. Jf. 26 a i Lov om Frikommuner kan kommunalbestyrelsen i en frikommune stille krav om, at alment praktiserende læger skal videregive oplysninger om henvisninger i henhold til 140 a, stk. 1 i sundhedshoven om vederlagsfri fysioterapi til frikommunen. Forsøgsbeslutning Besluttet i på kommunalbestyrelsesmøde d. 27. maj Teknik og Miljøområdet Reduceret byggesagsgebyr ved digitale ansøgninger Reduceret byggesagsgebyr ved digitale ansøgninger. Forsøgsperiode Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015

22 Det samlede gebyr reduceres med 50 % ved digitale ansøgninger med brug af Min byggetilladelse (Digital Offentlig Byggesag - DOB). Dette gælder for alle byggesager, hvor ansøgning fremsendes fra og med 1. januar En ansøgning betragtes som digital, hvis Gentofte Kommune har modtaget fyldestgørende oplysninger med brug af Min byggetilladelse til at træffe en afgørelse. Frikommunelovens 14 (LOV nr. 550 af 18/06/2012) Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 30. april 2012 samt 17. december

23 Forenkling af regler om brugerbetaling (i bek. 463 af 21. maj 2007) for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug (revideret ansøgning iht. aftale med Miljøstyrelsen) Forenkling af regler om brugerbetaling (i bek. 463 af 21. maj 2007) for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug (revideret ansøgning iht. aftale med Miljøstyrelsen) Forsøgsperiode Startdato Ultimo februar 2014 Slutdato 31. december 2015 Der indføres faste miljøgebyrer for miljøtilsyn på gebyrpligtige virksomheder gradueret efter virksomhedstype i stedet for den nuværende timebetalingsordning som opkræves ved miljøtilsyn. Standardgebyrer opkræves fremadrettet hos de virksomheder, hvor Gentofte Kommune har været på tilsyn i det indeværende år efter ikrafttrædelse af frikommuneforsøget, dvs. opkrævning sker pr. udført miljøtilsyn. Gentofte Kommune får dermed mere tid til reel sagsbehandling i forbindelse med tilsynene, da administrationen af timeregistreringen falder bort. Dialogen med den enkelte virksomhed under tilsynet bliver mere konstruktiv og dermed mere kvalificeret, når virksomhederne betaler et fast beløb uanset tilsynets varighed. Forsøget vil ikke medføre en ændring i kommunens årlige samlede gebyrindtægt. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 1103 af 13/09/2013. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Forsøgsbeslutning Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 og godkendt af Miljøstyrelsen oktober

24 Fritagelse for myndighedsbehandling jf. naturbeskyttelsesloven Fritagelse for myndighedsbehandling jævnfør Naturbeskyttelseslovens 3 i tilfælde, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der beskriver indgrebet. Forsøgsperiode Startdato 1.januar 2014 Slutdato 31. december 2015 Kommunen er fritaget for myndighedsbehandling af sager jf. 3 i Naturbeskyttelsesloven, når der allerede foreligger en godkendt pleje eller udviklingsplan, som beskriver omfanget og karakteren af det planlagte indgreb i naturen. I disse tilfælde er myndighedsbehandlingen overflødig. 3 vedrører beskyttede naturområder som moser, enge m.m., hvor man normalt skal have dispensation for at ændre tilstanden (f.eks. at ændre en tilgroet mose til åben mose ved at fjerne uønsket vegetation m.m.). Fritagelsen gælder dog ikke Natura 2000-området Gentofte Sø og Brobæk Mose. Forsøgsbeslutning Frikommuneloven 23 a Besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 og godkendt af Miljøstyrelsen november

25 Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper Forsøgsperiode Startdato 4.april 2014 Slutdato 31. december 2015 Bygningsreglement 2010 indeholder rammerne for opkrævning af gebyr for sagsbehandling af ansøgninger iht. byggeloven. Med dette forsøg får kommunen nu mulighed for at understøtte ikke kommercielle almennyttige foreninger og institutioner ved at undlade at opkræve byggesagsgebyrer. Lov om frikommuner 14 Forsøget er et kopiforsøg fra Odsherred Kommune. Forsøgsbeslutning Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde 16. december 2013 og godkendt af Energistyrelsen den 4. april

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune

Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Sagsnr. 2012-01398 Doknr. 66664 Dato 6. marts 2013 Afgørelser på ansøgninger i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget samt enkelte ansøgninger fra tidligere runder fordelt på frikommune Oversigten på

Læs mere

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011 Fredensborg Fredensborg Frikommune Frikommune Forsøgsansøgning Forsøgsansøgning Byrådet 31. oktober 2011 Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar...

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 2. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune GENTOFTE KOMMUNE :KOMMUNAL BESTYRELSEN GLADSAXE KOMMUNE BYRÅDET Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Juni 2011 Side 2 Indhold Indledning... 3 Resume af de indsendte ansøgninger...

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats"

Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. november 2012 Afrapportering: Frikommuneforsøgstemaet "En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats" Lov om frikommuner, der skal tilvejebringe

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg International udskoling undervisning på engelsk Start-

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere