Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro"

Transkript

1 Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11

2 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt. Modulet retter sig således mod en grundlæggende forståelse af de fænomener, problemstillinger og kontekster, der indgår i det sundhedsfaglige felt, som fysioterapeuten arbejder i, det fysioterapeutiske teorigrundlag samt det tilgrundliggende menneskesyn. Hertil kommer fagets manuelle metoder og metoder til vurdering af funktion, menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner, fysisk træning og bevægelse som behandlingsform og fænomen. Modulet retter sig desuden mod en række studiemæssige færdigheder og arbejdsformer samt anvendelse af informationsteknologi. Fokus er på rollen som studerende og sundhedsprofessionel. Modulets overordnede formål og indhold Formål: Formålet er, at den studerende tilegner sig forudsætninger for at kunne indgå som medansvarlig deltager ift. studiets forskellige undervisnings- og arbejdsformer samt at kunne være aktiv ift. egen og andres læring. Formålet er ligeledes, at den studerende får grundlæggende forståelse for fagets og dermed professionens grundlagstænkning, virkefelt og professionelle rolle indenfor sundhedssektoren samt dertil basale undersøgelses- og behandlingsmetoder, der knytter sig til fysioterapeutisk praksis. Desuden skal den studerende have forståelse for bevægelse, som et kernebegreb i fysioterapeutisk praksis Gennem informationsteknologi får den studerende forudsætninger for at kunne opsøge information relateret til rollen som studerende; endvidere redskaber til informationssøgning med henblik på at belyse og analysere basale fysioterapeutiske problemstillinger og som del af en problemløsningsproces. Indhold: tematiseret At være studerende i fysioterapi - rollen som studerende i fysioterapi Udviklingsteori, læringsteori og læreprocesser Samarbejdsrelationer og gruppeprocesser Informationsteknologi som studiemetode Fysioterapiens grundlagstænkning og kernefaglighed Fysioterapiens placering i et samfundsmæssigt perspektiv Det gode møde Etik, menneskesyn, værdier og jura i fysioterapi Kropskultur i fysioterapi Sundheds og sygdomsbegreber International Classification of Function and Health (ICF) som forståelses- og begrebsramme i fysioterapi Basal fysioterapeutisk arbejdsmetode og undersøgelsestilgang Basale manuelle færdigheder Lejring og basal arbejdsteknik Klinisk undervisning Almen anatomi Side 2 af 11

3 Almen celle- og nervefysiologi Grundlæggende sygdomslære og hygiejne Læringsmål Efter modulet kan den studerende 1. Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske kundskabsområde retter sig imod, herunder bidrage med synspunkter vedrørende fagets basale videns- og teorigrundlag, teknikker og metoder samt overvejelser for anvendelse heraf. 2. Redegøre for basale forhold vedrørende menneskets bevægeapparat, fysiologiske funktioner samt enkelte basale patofysiologiske funktioner. 3. Anvende WHO s International Classification of Function ICF, som begrebsramme til strukturering og analyse af faglige problemstillinger. Dette i et perspektiv af menneskets livsforløb og med udgangspunkt i et dialektisk menneskesyn. 4. Redegøre for grundlæggende aspekter ved sammenhænge mellem det fysioterapeutiske teori- og metodegrundlag og bevægelse som forudsætning, mål, middel og udtryksform i menneskets tilværelse og handlinger 5. Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at vurdere funktion 6. Forholde sig til sig selv i rollen som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i etiske og juridiske retningslinier, samt ud fra en forståelse for patient-centreret praksis 7. Identificere egne læringsmål og opsøge basal viden på baggrund af indsigt i studiets opbygning og progression samt reflektere over egen læreproces og egne læringsstrategier. 8. Indgå konstruktivt i studiets arbejdsmetoder og deltage aktivt i studiets undervisningsformer herunder i projekt- og gruppearbejde 9. Anvende basale kilder for informationsteknologi og udføre simple procedurer for informationssøgning på udvalgte databaser 10. Redegøre for, anvende og respektere principper for god hygiejne ECTS for modulets centrale fagområder Fysioterapiteori og 3 Anatomi 1 metode Manuel 1 Fysiologi 2 vævsundersøgelse og behandling Træning og bevægelse 2 Humanistiske fag 2 pædagogik og psykologi Sociologi Informationsteknologi 1 Klinisk 1 undervisning Sygdomslære og hygiejne 2 I alt 15 ECTS-point Side 3 af 11

4 Modulets faglige indhold Fysioterapiteori og metode: 3 ECTS Introduktion til uddannelsen og modtagelse: - Studiets målsætning, struktur, indhold, processer og arbejdsformer. - At være studerende her på campus (bl.a. samarbejdsmæssige relationer under studiet og udvikling af informationskompetence) - Studiemiljøet (studievejledning, studiemæssige tilbud, bibliotek, medieværksted, stabsfunktioner, undervisere og medstuderende) Introduktion til modul 1 og professionen: - Herunder egne forventninger til og forestillinger om professionen Fysioterapiens grundlag, historie, udvikling og fysioterapiens placering som sundhedsprofession Fysioterapiens kernebegreber som Menneskesyn og pt. relateret praksis Krop og kropssyn Bevægelse og funktionalitet Handling Kontekst ICF som redskab til strukturering og kategorisering af informationer om patienter Fysioterapeutens rolle i relation til sundhed og sygdom Sundheds -og sygdomsbegreber deres betydning og anvendes i praksis Erkendelsesformer og vidensformer i fysioterapi Introduktion til fysioterapeutisk praksis: Det juridiske grundlag, etik og kollegiale vedtægter Introduktion af og forberedelse til 1. praktik i det kliniske felt Opstart projekt og projektarbejde Vejledning pr gruppe 2x ½ uv.t Den fysioterapeutiske undersøgelsesmodel og den generelle undersøgelse: Kommunikation og mødet med patienten Observation og beskrivelse af en persons kropsudtryk, handling og bevægelsesfærdigheder i dagligdags aktiviteter som den stående, den siddende stilling og den liggende stilling, at gå, at rejse sig/ sætte sig, at gå på trapper, at komme højere op i seng, at vende sig i seng, at rejse sig fra seng, at løfte en kasse, at gå på ujævnt terræn. Basal fysioterapi, øvelsesformer og håndtering Håndtering i relation til forskellige øvelsesformer (aktive, passive, ledet aktive, aktivitet med modstand) Håndtering i forbindelse med at støtte en person under bevægelseshandlinger. Manuel vævsundersøgelse og behandling: 1 ECTS Introduktion Berøring som oplevelse: - Berøring som begreb - Refleksioner over egne oplevelser som giver og modtager Lejringsprincipper Hygiejne i manuel behandling Arbejdsstillinger og teknikker udfra basale biomekaniske principper for balance og kraftoverførsel under bevægelse Side 4 af 11

5 Palpation af forskellige vævsformer, herunder adskillelse af hud, muskulatur,sener og knogler Klassisk massage: - Historie, udvikling, inddeling i tørre og indfedtede greb - Færdighedstræning Træning og bevægelse: 2 ECTS Introduktion Udeforløb, (der koordineres med gruppeprocesser i psykologi og læringsteori i pædagogik) Ekspressivitet Spændingsbalance Kropskultur Opvarmning. Klinisk undervisning: 1 ECTS 3 dage (se bilag 1) Introduktion til klinisk undervisning på praktikstedet Introduktion til rollen som studerende og sundhedsprofessionel i en fysioterapeutisk praksis Møde med patient/borger i en fysioterapeutisk praksis med fokus på at observere og beskrive den generelle fysioterapeutiske undersøgelse, herunder handling og bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk Præsentation af etiske overvejelser i klinisk praksis, herunder tavshedspligt, professionel adfærd mm. Praktisere god håndhygiejne. Informationsteknologi: 1 ECTS Introduktion til brugen af Center for Læringsressourcer og dets rolle i uddannelsen: - Procedurer for anvendelse af Center for Læringsressourcer - Præsentation og indføring i viaweb, intranet, konferencesystemer, metro - Det danske biblioteksvæsens opbygning - Organisering og strukturering af viden og informationer i databaser Søgebasens opbygning, indhold og funktion Den danske national bibliografi Præsentation af centrale hjemmesider som fx Danske Fysioterapeuter, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed Præsentation af metoder og konkrete redskaber til informationssøgning i relation til projektarbejdets problemstillinger, herunder vejledning i forbindelse med projektarbejde. Sygdomslære og hygiejne: 2 ECTS Grundlæggende patologiske vævsforandringer Den inflammatoriske proces og helingsprocesser Vævsreaktioner på overbelastning og skader Kronisk inflammation Infektion Immunforsvaret Genoplivning/førstehjælp Spredning af sygdomme Hygiejne og håndvask som profylaktisk foretagende Side 5 af 11

6 Anatomi: 1 ECTS Introduktion Almen anatomi: terminologi og nomenklatur for planer, akser, retninger og bevægelser knogle-, led-, muskel- og hudlære, Bevægeapparatet/skelettet som helhed Rygsøjlen Fysiologi: 2 ECTS Introduktion Alment om cellen og transport Nervecellen impuls og ledning Sansning Synapsefunktion Energi aerob og anaerob Energi fordøjelse og næringsstoffer Energi omsætning og aflejring Humanistiske fag: 2 ECTS Sociologi: - Introduktion - Sundhedsvæsenets opbygning og funktion, sundhedspolitik. Pædagogik: - Introduktion - Læringsteori og læreprocesser, feedback som læring - Mødet mellem livsverdener - Introduktion til modul 1 projektarbejde, herunder arbejdsform. Psykologi: - Introduktion - Patientcentreret praksis - Udviklingspsykologi - Gruppeprocesser Studieredskaber: Udbydes som fælleskursusdag på campus Holstebro - Dialektisk læsning, - Notatteknik og refleksive skriveprocesser. Læringsaktiviteter Undervisningen i modul 1 er grundlæggende organiseret som et projektorienteret forløb, hvor de studerende gennem forskellige typer af læringsaktiviteter og faglige input fra forskellige faglige områder får oplevelser og erkendelser i forhold til rollen som studerende, som fysioterapeut samt det konkrete patientmøde. Læringsforståelsen og de didaktiske principper peger i retning af aktivitet, variation, medbestemmelse og problemorientering Projektarbejde: videnkonstruktion gennem fordybelse og aktivitet Teoretiske oplæg fra undervisere med formidling og diskussion Gruppearbejde Side 6 af 11

7 Selvorganiseret studiegruppearbejde Praktisk undervisning i samspil med medstuderende: - Observation på krop, bevægelse, aktivitet og funktionalitet, evt. gennem video - Manuelle aktiviteter - Fysisk træning Beskrivelsesarbejde i forhold til observationer Casearbejde Arbejde med søgning på søgemaskiner Portfoliearbejde: faglige og personlige refleksioner Føl ordning i klinisk undervisning Samarbejde med patienter i klinisk undervisning. Bedømmelse Forudsætning for deltagelse i prøven: Aflevering af en synopsis over et projektarbejde Den studerende skal have deltaget i modulets kliniske undervisning, jfr. Rammer og regler for klinisk undervisning Aflevering af en handleplan på baggrund af et læringsportfolio. Konsekvenser for ikke at opfylde forudsætningerne: Når en studerende overskrider antallet af fraværsdage i den kliniske undervisning forelægges sagen for uddannelseschefen. På baggrund af den studerendes ansøgning og evt. indstilling fra den kliniske underviser, beslutter uddannelseschefen hvilke konsekvenser fraværet skal have for den studerende, jfr. Rammer og regler for klinisk undervisning. Såfremt øvrige forudsætningskrav ikke er overholdt, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg, jfr. eksamensordning ved. Prøvens formalia: Intern, teoretisk prøve, der bedømmes efter 7 trins skala. Vedr. generelle regler for afvikling af prøver henvises til Eksamensordning for fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Prøvens grundlag: Et projektarbejde, hvis produkt er en synopsis. De studerende samarbejder i 8 projektgrupper med udleverede cases. Formålet med projektarbejdet er i samspil med andre studerende at bearbejde de faglige input og det obligatoriske materiale, som modulet består af. Der afsættes tid til vejledning undervejs i projektarbejdet. Prøvens forløb: Prøven tager afsæt i den afleverede synopsis. Projektgruppen præsenterer projektets problemstillinger, resultater og de spørgsmål, der har rejst sig undervejs. Hvert gruppemedlem har 5 min. til rådighed til selvstændig mundtlig formidling. Forløbet strækker sig over 1 dag. Eksaminatorer er undervisere på modulet. Holdet deles i 2 grupper med hver deres eksaminator. Der er obligatorisk deltagelse for samtlige holdets studerende under prøvens forløb. Som et led i forløbet har en anden projektgruppe ansvar for at give feedback og stille spørgsmål til gruppens synopsis og fremlæggelse - dette foregår ifølge nærmere beskrevne retningslinier. Side 7 af 11

8 Besvarelsens form: Afsættet er en skriftlig synopsis over projektgruppens bearbejdning af udvalgte case. Mundtligt suppleres synopsen med en uddybning fra projektgruppen, herunder en individuel mundtlig demonstration og redegørelse for teoretiske elementer af relevans for det konkrete projektarbejdes problemstillinger. Synopsen afleveres til eksaminatorerne og de øvrige projektgrupper på holdet på et nærmere fastlagt tidspunkt Bedømmelseskriterier: Enkelte læringsmål tænkes opfyldt i relation til hhv. klinisk undervisning og manuel vævsundersøgelse og behandling i modulet: Evnen til at demonstrere god håndhygiejne (læringsmål 10) ses således i den kliniske undervisning og i manuel vævsundersøgelse og -behandling. Evnen til at tage medansvar for læringsmiljøet ses ud fra den studerendes beskrevne tanker om egen aktivitet og indsats i modulet samt formuleringer over, hvad der fremover kan styrke, evt. forbedre læreprocesser (læringsmål 7) Evnen til at reflektere over terapeutrollen ses ud fra den studerendes beskrevne tanker, spørgsmål, bekymringer i forhold til det at kunne håndtere mødet med patienten som et møde mellem forskellige livsverdener i praktikken (læringsmål 6) Den studerende bedømmes i den interne prøve på sin evne til i samarbejde med andre at være vidensøgende indenfor modulets obligatoriske pensum og i forhold til arbejde med udleveret case at efterleve krav til skriftlige opgaver på uddannelsen her i form af en synopsis at identificere, udpege og opliste enkle sundhedsmæssige problemstillinger i casen at udpege en konkret fysioterapeutisk problematik til nærmere uddybning - kunne forklare hvordan ICF kan anvendes til analyse af casen - kunne belyse hvorledes beskrevne bevægehandlinger, bevægefærdigheder og bevægeudtryk i casen belyser sygdoms- og sundhedstilstanden - kunne opliste teori og teoretiske aspekter af relevans for projektarbejdet og mundtligt forklare én/et af disse Omprøve: Såfremt den studerende opnår karakteren 00 eller derunder, foretages omprøve. Den studerende har mulighed for en tilbagemelding og en vejledning ved eksaminator. Under vejledning af eksaminator aftales der med den studerende, hvorvidt opgaven helt eller delvis skal omarbejdes. Se endvidere afsnittet om omprøve i Eksamensordning for fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Side 8 af 11

9 Bilag Bilag 1: Undervisningsplan for klinisk undervisning i modul 1 Læringsaktiviteter: Præsentation af praktikstedet Observere den generelle fysioterapeutiske undersøgelse: handling- og bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk Skriftlig beskrivelse af handling- og bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk Føl-funktion : følge en uddannet fysioterapeut eller evt. mere erfaren fysioterapeutstuderende i dennes arbejde (individuel undersøgelse og behandling, holdtræning, tværfaglige møder, konferencer, hjemmebesøg mm.) Følge en patient/borger og samtale med denne om trænings- og behandlingsforløbet Dialog om håndtering af etiske overvejelser, herunder tavshedspligt Dialog om rollen som studerende og sundhedsprofessionel Minimumskrav: Møde med og deltagelse i flere forskellige fysioterapeutiske aktiviteter f. eks. individuel undersøgelse og behandling, holdtræning, tværfaglige møder, konferencer, hjemmebesøg Følge én patient/borger og samtale med denne om trænings- og behandlingsforløbet Skriftlig beskrivelse (hvis muligt 2 og 2 sammen) af 2-4 handlings- og bevægelsesfærdigheder ud fra et møde med en patient/borger. Max. 2-3 sider. Den studerende skal inden praktikkens afslutning evaluere den kliniske undervisning ud fra refleksioner over oplevelser i praktikken portefolio-arbejde Side 9 af 11

10 Bilag 2: Litteraturliste Obligatoriske lærebøger: Bojsen Møller, F og Dyhre-Poulsen, P: Bevægeapparatets anatomi + CD-rom. Munksgaard 12. udg ISBN 13: Netter, F.: Atlas der Anatomie des Menschen.Thieme, 3.ausgabe ISBN Bak, B: De indre organers anatomi. Fysioterapeutskolen Holstebro Schiebye, B og Klausen, K: Menneskets fysiologi. FADL 2. udg. 1.oplag ISBN 13: Linde, N og Borg, J: Lærebog i massage. Munksgaard 1. udg. 3. opl ISBN Gross, J M, Fetto, J og Rosen, E: Musculoskeletal examination. Blackwell Science 2. edit ISBN 13: Kendall, F m.fl.: Muscles: testing and function. Williams&Wilkins 5.edit ISBN 13: Gjerset, A m.fl.: Idrættens træningslære. Academica 2.udg., 2.opl ISBN 13: Kissow, A-M og Pallesen, H: Mennesket i bevægelse. FADL 2. udg ISBN 13: Trew, M og Everett, T : Human Movement. Churchill Livingstone 5. edit ISBN 13: Thornquist, E : Klinik, kommunikation, information. Hans Reitzel 1. udg. 3.opl ISBN 13: Kamper Jørgensen, F og Almind, G: Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard 4. udg ISBN 13: Lennéer-Axelson, B og Thylefors, I: Arbejdsgruppens psykologi. Hans Reitzel 3. udg ISBN 13: Jerlang, E: Udviklingspsykologiske teorier. Hans Reitzel 4.udg ISBN 13: Cullberg, J: Krise og udvikling. Hans Reitzel 5.udg ISBN 13: Vyberg,M : Patologi og farmakologi. FADL 2. udg ISBN 13: Side 10 af 11

11 Rienecker, L og Stray Jørgensen,P : Den gode opgave. Samfundslitteratur 3. udg ISBN 13: Sundhedsstyrelsen: ICF International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Munksgaard Danmark ISBN Kompendier:, VIA University College: Kompendium for Modul 1 og 2 Hingebjerg, Pallesen og Riis: Den Fysioterapeutiske undersøgelse Den nøjagtige og målrettede anvendelse af lærebøger og kompendier i undervisningen præciseres i fagområdernes læseplaner, som findes på Modul 1 konferencen. Supplerende litteratur Fremgår af fagområdernes læseplaner og Modul 1 konferencen. Side 11 af 11

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Bilag 2 Studieordningen beskriver uddannelsens

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere