Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer: Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Marianne Thomsen (SF) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Side 1

2 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Indholdsfortegnelse 40 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2015 på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Fokus på velfærdsteknologi - Bedre velfærd for færre ressourcer Nyt omsorgssystem i Plejen, Sundhed og Voksenservice Forlængelse af Frikommuneforsøg - vederlagsfri fysioterapi Styrket indsats over for kontanthjælpsmodtagere som følge af refusionsreformen Beslutning om at sende udkast til beskæftigelsesplan 2016 i høring hos centrale interessenter Orientering: Aktiveringsindsats og pesticider - udmøntning af budget Lukket - Orientering...28 Side 2

3 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Side 3

4 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, budgetopfølgning 2015 på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsnr.:15/7276 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Beskæftigelse Mio. kr. Drift Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter Administration 8, ,000 7,093 Beskæftigelsesfremmende tilbud 12,401 1, ,101 Serviceudgifter i alt 20,494 1,700-1,000 21,194 Overførselsudgifter Forsørgelsesudgifter 649,790-5, ,490 Beskæftigelsesfremmende tilbud for alle målgrupper 56,528 1, ,628 Overførselsudgifter i alt 706,318-4, ,118 Total 726,812-2,500-1, ,312 Side 4

5 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2015 (herunder resultat af 1. budgetopfølgning 2015). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Merudgift til midlertidig boligplacering flygtninge (finansieres af særlig aftalen mellem regering kommuner) og minifleksjobordningen, 2,000 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer i disse sager: Mindre udgift til løn til forsikrede ledige med løntilskud -0,300 mio. kr. Under overførselsudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Mindre udgift til overførselsudgifter, -4,200 mio. kr. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 2.-Budgetopfølgning 2015 på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Opstart af projektet: Virksomhedsrettet indsats var planlagt til primo 2015, men projektet er blevet udskud til medio 2015, for at opnå en stærkere og mere meningsfuld effekt af dette projekt. Der forventes overført ca. -1,000 mio. kr. til Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførselsområdet. Derfor står der nul i kolonnen. Side 5

6 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Sundhed Tallene til nedenstående tabel kan nemt trækkes via Opus/Budget og Bevillinger/tillægsbevillinger og omplaceringer/rapporter/øksen 2015 Skabelon budgetopfølgning 2015 Mio. kr. Drift Korrigeret budget 2. Budgetopfølgnin g Forventnin g spar/lån Forvente t regnskab Serviceudgifter Sundhedsstaben Genoptræning og forebyggelse Hjælpemiddel & Kommunikation Finansiering af sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Serviceudgifter i alt 7,385-0,027-2,663 4,695 22,253 0,000-0,600 21,653 43,021 0,000 3,000 46,021 8,614 0,000-2,100 6,514 6,028 0,000 1,200 7,228 87,301-0,027-1,163 86,111 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 190,726 0,000 0, , ,726 0,000 0, ,726 Anlæg Anlæg - Sundhed Anlæg i alt Total Spar/lån: + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) 278,987 0,960 0,000 0,000 0,960 0,960 0,000 0,000 0,960-0,027-1, ,797 I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Side 6

7 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Kolonnen Korrigeret budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån samt evt. meddelte tillægsbevillinger i 2015 (herunder resultat af 1. BO) 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i denne sag: Der overføres 0,027 mio. kr. til Økonomiudvalget som udgør en justering af budgettet som konsekvens af organisationsændring 1/ Der teknisk tilrettes i med 0,013 mio. kr./år. Forventet spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Vedrørende serviceudgifterne forventes der overført 1,163 mio. kr. som hovedsagelig vedrører midler til udskudte indsatser. Der skal især gøres opmærksom på, at Hjælpemiddel & Kommunikation pt. forventes at komme ud med et underskud på ca. 3,000 mio. kr. Beløbet forventes at kunne finansieres af rammen og er derfor indregnet i den nuværende på 1,163 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beskæftigelse Som led i økonomistyringen i 2015 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab Budgetopfølgningen indeholder en redegørelse for forventet regnskab på service- og overførselsudgifter. Serviceudgifter: Beskæftigelsesfremmende tilbud: Der forventes et merforbrug på udgifter til obligatorisk midlertidige boligplacering af flygtninge på 1,000 mio. kr. Merforbruget kan henføres til stigningen i den statslige udmeldte flygtningekvote pr. 1.april De samlede udgifter til midlertidig boligindplacering forventes at udgøre Side 7

8 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, ,800 mio. kr. der er dog en vis usikkerhed forbundet ved denne vurdering. Merudgiften forventes udgiftsneutral for kommunekassen, da den er finansieret af det investeringstilskud (Fredericias andel 0,996 mio. kr.) og ekstraordinære integrationstilskud for 2015 (Fredericias andel 1,656 mio.kr.), som er blevet aftalt af KL og regeringen. Endvidere forventes der et merforbrug på den kommunale fleksjobordning (både ny og gamle ordning) på 1,000 mio. kr. Ved årets afslutning, forventes der at være flere på ordningen end forudsat. Stigningen skyldes primært længere varighed og i mere begrænset omfang en større tilgang. Udviklingen på ordningen skal ses i tæt sammenhæng med andre ydelsesområder, særligt ledighedsydelse og førtidspension. Det anses på den baggrund for positivt, at der er flere på ordningen end forventet. Merforbruget finansieres ved omplacering fra budgetterne til forsørgelsesydelser (-1,700 mio.kr.) samt omplacering fra løn til forsikrede ledige med løntilskud (-0,300 mio.kr.). Budgettet forventes ikke overholdt. Overførselsudgifter: Budget 2015 for Fredericia Kommune er fastlagt ud fra en vurdering af både landsskøn og lokale forhold. Der er herudover indarbejdet en forudsætning om særlige indsatsområder (vedtagne reduktionsforslag til budget ), der vil nedbringe overførselsudgifter (hovedparten af besparelsen vedrører førtidspension, kontant- og uddannelseshjælp og fleksjob). De vedtagne reduktionsforslag nedskrev den oprindelige budgetramme med 13,000 mio. kr. Vi har i 2. budgetopfølgning taget højde for dels nye konjunktur skøn for 2015 fra Social- og Indenrigsministeriet som var indeholdt i Økonomisk Redegørelse (maj 2015), dels følgevirkninger af den nye lovgivning, herunder først og fremmest beskæftigelses- og sygedagpengereformen, men også andre og mindre lovpakker som påvirker udgiftsniveauet for økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen. Det samlede budget forventes overholdt. Nedenfor gennemgås det forventede budget mere detaljeret: Forsørgelsesudgifter: De forskellige typer af forsørgelsesudgifter kan ikke ses isoleret fra hinanden, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor færre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Eksempelvis må jobafklaring ses som alternativ til sygedagpenge. Side 8

9 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, For det samlede overførselsområde forventes et mindre forbrug på -4,200 mio. kr. svarende til 0,6 procent af det samlede budget på 706,318 mio. kr. Der forventes et samlet mindre forbrug på -5,300 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne, hvor tilgangen forventes at være lavere end forudsat i budgettet. Det anses på den baggrund for positivt, at der samlet set er færre på forsørgelse end forventet. Prognosen for forsørgelsesudgifterne for 2015 er baseret på baggrund af regnskab 2014 og de nyeste ledighedstal samt KLs prognosemodel. Der hersker fortsat usikkerhed med hensyn til det forventede forbrug til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, da samtlige månedsafregninger har været forbundet med fejl som følge af manglende/utilstrækkelig indberetning af data fra arbejdsløshedskasserne. Endvidere er der usikkerhed omkring den gamle fleksjobordning, eftersom udgifterne falder meget ujævnt året igennem, da virksomhederne selv kan bestemme. Hvornår de vil indhente refusions for deres fleksjobansatte medarbejdere. Til sidst er der usikkerhed omkring den generelle ledighedsudvikling samt konsekvenserne af den afkortede dagpengeperiode og sygedagpengereformen. Budgettet forventes overholdt. Beskæftigelsesfremmende tilbud: Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. vejledning, opkvalificering, ordinær uddannelse, mentorstøtte og løntilskud. Den stigende flygtningekvote medfører også et merforbrug på udgifter til danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud til flygtninge på 1,100 mio.kr. Dette merforbrug opvejes dog af et forventet mindre forbrug på ydelse til andre målgrupper. Udgifter til tilbud til de andre målgrupper forventes at gå samlet set i nul. Budgettet forventes overholdt. Sundhed Serviceudgifterne på Sundhed Generelt vurderes det, at budgettet på serviceudgifterne på Sundhed overholdes. Der skal dog gøres opmærksom på, at Hjælpemiddel & Kommunikation forventes at komme ud med et underskud på ca. 3,0 mio. kr. Underskuddet skyldes hovedsagelig at arm- og benproteser; der har været flere ansøgninger end forventet, og der har været en stor udgift på en borgersag. Side 9

10 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Bandager; der har været stigning af antal ansøgninger især på dropfodsstimulatorer. Det er ikke en ny løsning, men vi kan se at flere bandagister tilsyneladende har fået øjnene op for brug af denne dyre løsning. Stomi; der har været stigning i antal borgere og produkterne er dyrere end forventet. Katetre; stigningen skyldes dyre produkter end forventet. Oversigt over udviklingen af udgifter/antal over en årrække fremgår af bilag 1. Bilområdet under Hjælpemiddel & Kommunikation er ligeledes under pres. Der er i 2014 bevilget 20 biler og indtil nu forventes 24 bevillinger i Det forventede underskud på 3,000 mio. kr. forventes at kunne finansieres af rammen og er derfor indregnet i den nuværende spar/låne meldingen for 2015/2016. Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifterne til medfinansiering ser ud til at have stabiliseret sig, velvidende at der er lagt en besparelse ind i 2015 på 2,000 mio. kr. Det vurderes derfor pt. at budgettet samlet set overholdes. Vurderingen er dog usikker, da den baserer sig på 5 måneders delvis afregning. Udgifterne til hospice har været usædvanligt høje 1. halvår Der vil derfor være behov for at låne fra næste års budget til at dække udgifterne. Pt. Vurderes spar/låne-behovet at være 0,500 mio. kr. Omvendt forventes pt. et overskud på budgettet til færdigbehandlede på 0,300 mio. kr. Indstillinger: Beskæftigelses og Sundhedsudvalget indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Specifikationer over tillægsbevillinger til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Åben - Definitioner, Beskæftigelse.pdf Åben - Specifikationer over foreløbig sparlån til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Åben - Bilag 1 Udvikling i økonomi samt antal på udvalgte hjælpemidler fra forv. i 2015.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 10

11 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Side 11

12 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Fokus på velfærdsteknologi - Bedre velfærd for færre ressourcer Sagsnr.:15/4612 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sagsresume Med fokus på at øge borgernes selvstændighed, tryghed og livskvalitet ønsker forvaltningen at arbejde mere proaktivt med velfærdsteknologi. Som et led i projekt Længst muligt i eget liv, skal velfærdsteknologi udvikles til at være borgernes redskab i hverdagen. Den valgte velfærdsteknologi er til gavn for borgerne, medarbejderne og ressourceforbruget. Sagsfremstilling I henhold til økonomiaftalen 2014 skal alle kommuner inden udgangen af 2017 have implementeret fire velfærdsteknologier: Forflytningsteknologi, fra 2 til 1 Vasketoiletter Spiserobotter Bedre brug af hjælpemidler. Fredericia Kommune er allerede i gang med at udbrede de 4 indsatser. De indgår i en række af projekter med fokus på et perfekt match mellem borger og teknologi. Anvendelse af velfærdsteknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel til, at borgere med handicap eller lignende kan leve mere selvstændigt. Programmet for velfærdsteknologi går på tværs af Pleje, Sundhed og Voksenservice. Sagen behandles både i Social- og Omsorgsudvalget, i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet. For medarbejderne kan velfærdsteknologi medføre mulighed for mere ligeværdig kontakt med borgeren og et bedre arbejdsmiljø. Resultatet er mindre nedslidning og en bedre brug af medarbejdernes ressourcer. Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi spænder over alt fra intelligente senge til interaktive skærme til apps. Det er teknologier, der understøtter borgernes fysiske, psykiske og mentale funktionsevner. Eksempler på teknologi, som andre nordiske lande benytter i dag: En ældre borgers urinladningsmønster rapporteres i 72 timer via bleer med sensorer. Informationen i rapporten bidrager til, at plejepersonalet kan fastsætte, hvilke bleprodukter, som egner sig bedst til borgeren, anbefalede tidspunkter for toiletbesøg og frekvens for skift af bleer dag og nat. En velfærdsteknologi, som bidrager til bedre kontinenspleje og velvære for beboeren. Slut med at vågne gennemvædet i egen urin og slut med udskiftning (og vask) af alt sengetøj for medarbejderen. Side 12

13 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, En borger med en kronisk lungelidelse, som skal træne sin lungekapacitet, kan ved hjælp af virtuel træning træne selv derhjemme, eller en fysioterapeut kan via en skærm overvåge træningen og vejlede borgeren. Borgeren får mulighed for at træne, når der er tid og overskud til det. Samtidig kan borgeren undgå transport. Kommunen imødekommer en stigende efterspørgsel efter træning for samme eller færre ressourcer. I bedste fald spares på antallet af indlæggelser, som kommunen normalt medfinansierer. Forvaltningen ønsker at købe og udbrede udvalgte teknologier, så Fredericia Kommune kan leve op til byrådets vision samt lokale, regionale og nationaler strategier for velfærdsteknologi. Succeskriterier for anvendelse af velfærdsteknologi: o o o o Øge borgerens selvstændighed, tryghed og livskvalitet. Øge medarbejderens trivsel. Udvikle kommunale velfærdsydelser, hvor effektivitet og kvalitet bevares eller øges, og omkostningen reduceres. At fremme en kultur omkring udvikling og brug af velfærdsteknologi. Økonomiske konsekvenser: Fra puljen velfærdsinnovation på 2 mio. kr., som er en del af anlægsbudget 2015 under Økonomiudvalget, disponeres 1 mio. kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi. Yderligere udgifter/investeringer dækkes af fagområderne. Side 13

14 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Vurdering: Ingen. Indstillinger: Forvaltningen anbefaler, at udvalget til Økonomiudvalg og Byrådet indstiller, 1. at der fra velfærdsinnovationspuljen frigives 1 mio. kr. til køb og implementering af velfærdsteknologi. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 14

15 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Nyt omsorgssystem i Plejen, Sundhed og Voksenservice Sagsnr.:15/6470 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: KMD har meddelt Fredericia Kommune, at de eksisterende 3 omsorgssystemer KMD Care brugt af Plejen og Sundhed, samt EKJ og Bosted brugt af Voksenservice ikke længere videreudvikles. De eksisterende systemer kan ikke leve op til de nationale krav til dokumentation af ydelserne som KL, Danske regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet har fastlagt. Kravene indebærer blandt andet, at det skal være muligt at kommunikere, ikke bare på tværs af kommunens egne fagområder, men også mellem kommune, region og stat ud fra en ensartet struktur, der muliggør udveksling af data, kaldet Fællessprog III. Fællessprog III skal være fuldt integreret inden udgangen af Der er nu igangsat et afdækningsarbejde i samarbejde mellem Plejen, Sundhed, Voksenservice, IT samt team Jura & Udbud om at finde et system, der kan tilgodese alle kravene. Økonomiske konsekvenser: Der er relativt få udbydere af et tilstrækkeligt system på markedet. I øjeblikket afdækkes, hvilke muligheder, der eksisterer, og om det er påkrævet at gennemføre et egentligt udbud, eller om indkøb kan ske via SKI-aftale. Overgangen til et nyt omsorgssystem starter formentlig primo / medio Der vil formentlig være en kortere periode, hvor både det nye og det gamle system skal fungere. Indenfor en kortere tidshorisont vil de gamle systemer blive lukket ned og alene kunne bruges med læseadgang for historiske data. Opstarts- og implementeringsfasen medfører udgifter, dels i form af endnu ukendte engangsudgifter til indkøb af systemet og konsulenttimer mv. Ligeledes vurderes det, at der skal bruges 2-3 årsværk til at understøtte, at ca medarbejdere på tværs af Sundhed, Voksenservice og Plejen, skal lære at bruge det nye omsorgssystem. Dertil kommer udgifter til løbende drift. Det er endnu usikkert, om de løbende udgifter bliver større, end de allerede er i dag. Uanset udgiftsniveauet vil den samlede økonomi til at gennemføre et skift i omsorgssystemet, ikke kunne holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer, hvorfor Voksenservice, Sundhed og Plejen anbefaler, at dette tages med i betragtning i forbindelse med budgetforhandlingerne for Vurdering: Det vurderes, at det nye system vil understøtte ønskerne om sammenhængende borgerforløb på tværs af Plejen, Socialområdet og Sundhedsområdet. På tværs af de tre afdelinger arbejdes der målrettet Side 15

16 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, på, at den fremtidige fælles journal skal kunne indfri kravene om helhed og sammenhæng i borgerforløb. Indstillinger: Voksenservice, Sundhed og Pleje & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Fælles Sprog III Åben - Udbredelse af Flles Sprog III i kommunerne Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Side 16

17 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Forlængelse af Frikommuneforsøg - vederlagsfri fysioterapi Sagsnr.:12/6217 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sagen er til godkendelse i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget På Byrådets møde den godkendte Byrådet, at Rehabiliteringsafdelingen deltog i et frikommuneforsøg inden for vederlagsfri fysioterapi. Frikommuneforsøget startede med indtag af borgere den 1. februar 2014 efter et længere udviklingsforløb i samarbejde med Gentofte, Fredensborg, Odense, Vest Himmerland, Viborg, Vejle og Fredericia Kommune. I første omgang var den 31. december 2015 slutdato for samtlige frikommuneforsøg. Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har regeringen i december 2014 vedtaget en ændring af frikommuneloven, der betyder, at perioden for igangsatte frikommuneforsøg forlænges frem til den 1. juli Forsøgene skal dog fortsat evalueres 1. april Med en forlængelse kan alle igangsatte forsøg fortsætte, mens frikommunerne i foråret 2016 evaluerer forsøgene, og regeringen og Folketinget efterfølgende beslutter, hvilke forsøg, der skal føre til lovændringer, som kan komme alle 98 kommuner til gavn. Økonomiske konsekvenser: Som det var beskrevet i sagsfremstillingen i forbindelse med godkendelsen af frikommuneforsøget, var forudsætningen for gennemførelse af forsøget, at GenoptræningsCentret blev tilført ekstra ressourcer dels til etablering af et kommunalt team, der gennemfører samtaler med borgerne, vurderer funktionsevne, udarbejder handlingsplaner og koordinerer indsatsen og dels til gennemførelsen af den efterfølgende evaluering. Der blev bevilliget kr. årligt fra den betingede pulje under Sundhed til den tre-årige forsøgsperiode frem til og med den 31. december 2015 til etableringen af et kommunalt team. Da frikommuneforsøgene er blevet forlænget frem til 1. juli 2016 ansøges der derfor om at forlænge perioden for tilførsel af økonomi fra den betingede pulje til GenoptræningsCentret. Det drejer sig fortsat om kr. årligt, og der ansøges dermed om: År (1. januar 1. juli) Beløb kr kr. Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Side 17

18 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Tabel 1 I tabel 2 vises udviklingen i den gennemsnitlige udgift pr. måned til Vederlagsfri fysioterapi. el 2 Tab Såfremt forsøget inden for vederlagsfri fysioterapi efter evaluering fører til en ændret lovgivning på området, kan det efterfølgende have en økonomisk indflydelse på opgavevaretagelsen. Vurdering: Frikommuneforsøget omkring Vederlagsfri fysioterapi har haft indtag af borgere i 1½ år og forsøget har god effekt på sammenhængende forløb og økonomisk. Efter en krævende opstart, hvor forskellige kulturer mødes omkring kvalitetsudvikling er der i dag etableret gode arbejdsrutiner, og der har siden frikommuneforsøgets start været 383 borgere igennem forsøget. For at sikre et flow og fastholde nye rutiner i mellem evalueringen af frikommuneforsøget primo 2016 og den efterfølgende vurdering af forsøget i Regering og Folketing, vurderer Sundhed, at det vil give mening Side 18

19 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, for Fredericia Kommune at forlænge forsøget indtil juli Det er også dette, som ændringen af frikommuneloven ligger op til. Dermed kommer kommunen eventuel lovændring som følge af frikommuneforsøget i forkøbet, og der skal ikke startes forfra med etablering af nye procedurer og arbejdsgange. Indstillinger: Sundhed indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget: 1. godkender, at der til finansiering af indsatsen i den forlængede frikommuneperiode tilføres GenoptræningsCentret kr. i 2016 og kr. i Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 19

20 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Styrket indsats over for kontanthjælpsmodtagere som følge af refusionsreformen Sagsnr.:15/7338 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Refusionsreformen der træder i kraft pr. 1. januar 2016 omfatter alle ydelsesgrupper på Arbejdsmarkedsområdet. Med en aftrapning af statens medfinansiering af forsørgelsesydelserne inden for det første år på offentlig forsørgelse, tilskyndes Fredericia til at styrke indsatsen med at få borgere i job og uddannelse hurtigere. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 17. marts 2015 orienteret om de forventede konsekvenser af refusionsreformen i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet, herunder kommende prioriteringer af borgergrupper på kontanthjælpsområdet. I forlængelse af Udvalgets prioriteringer lægges op til en styrket og tidlig helhedsorienteret indsats overfor nye aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og de aktivitetsparate borgere som efter en sagsgennemgang vurderes at være tættest på at blive jobparate. Desuden lægges op til en styrket indsats overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, da de dels er tættest på job og dels risikerer at blive aktivitetsparate med tiden på forsørgelse. Med kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 960 er aktivitetsparate, har Fredericia relativt mange kontanthjælpsmodtagere langt fra Arbejdsmarkedet. Lægges hertil, at de generelle varigheder for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er markant længere end for jobog uddannelsesparate, er der god mening i at styrke indsatserne både overfor aktivitetsparate og jobparate borgere på kontanthjælp. Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler der iværksættes konkrete aktiviteter inden for følgende områder: 1. Flere samtaler Antallet af samtaler for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere øges det første år. Det er alene de prioriterede målgrupper samtalekadencen øges for. I samtaler er der fokus på at motivere den ledige til deltagelse på arbejdsmarkedet, hvad der skal til for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og hvilke jobrelevante kompetencer den ledige har. Der vil også her blive udarbejdet CV. Tidlige og hyppige samtaler vil understøtte en helhedsorienteret og koordineret indsats overfor borgeren, eksempelvis gennem bedre samspil mellem beskæftigelsesindsats og Sund og Glad. Der ansættes 2 konsulenter som i kombination med en intern prioritering af opgaverne sikrer der kan afholdes det planlagte antal samtaler. 2. Straksspor for aktivitetsparate og jobparate borgere Side 20

21 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Der er tale om en projektaktivitet, der gennem ugentligt fremmøde er med til at fastholde borgeren i sin egen aktive indsats for at finde plads i en virksomhed. For jobparate understøttes jobsøgningsaktiviteten gennem formulering af borgerens egen plan for jobsøgning. For aktivitetsparate borgere understøttes det fælles arbejde for at opnå en træningsbane i en virksomhed, ligesom der arbejdes motiverende med træning af almenkompetencer. Der ansættes 1 konsulent til opgaven. 3. Mere virksomhedsrettet aktivering Aktivitetsparate borgere, og i noget omfang jobparate borgere, har stor gavn af træningsbaner i rigtige virksomheder, hvor de møder arbejdspladskulturen, nye potentielle kollegaer, og lærer konkrete jobfunktioner. Der ansættes 1 konsulent til opgaven, som har til opgave at bane vejen for borgeren ud i en virksomhed, og som understøtter borger og virksomhed mens borgeren er i praktik eller løntilskudsansættelse. 4. Eksterne køb af jobrettet indsats for aktivitets- og jobparate borgere For at øge dimensioneringen af indsatsen i 2015 og første halvår af 2016, køber Arbejdsmarkedsafdelingen inden for budgettet et antal forløb hos anden aktør. Indsatsen er således ikke tænkt permanent, men der vil være en større gruppe som i startfase skal aktiveres for at sikre tilstrækkelig sammenhæng i indsatsen. De foreslåede indsatser vil udmønte sig i følgende borgeraktiviteter: Tabel 1 Aktivitet Flere samtaler med aktivitetsparate kontanthjælpsmodta gere Sagsgennemg ang og udvælgelse af borgere til styrket indsats samtaler samtaler Straksspor for aktivitetsparate kontanthjælpsmodta gere Mere virksomhedskontakt med henblik på udplacering af borgere Eksternt jobfokus forløb for jobparate kontanthjælpsmodta gere 200 borgere 200 borgere 350 virksomhedsbe søg 35 forløb 105 forløb 350 virksomhedsbe søg Side 21

22 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Eksternt job- og ressourcetrænende forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodta gere 30 forløb 30 forløb Herudover vil der i forbindelse med udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2016 blive arbejdet med at udvikle sammenhænge mellem indsatserne sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet, der hvor det skønnes at medvirke til en hurtigere overgang til selvforsørgelse. Der vil blive arbejdet efter følgende måltal for aktiviteterne, hvor de gule kasser er aktivitetsmåltal og de grønne er selvforsørgelseseffekter: Tabel 2 Resultater Flere borgere bliver jobparate og øger dermed sandsynligheden for selvforsørgelse Flere kontanthjælpsmodtagere i træningsforløb i virksomheder Selvforsørgelseseffekt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Selvforsørgelseseffekt af eksternt jobfokus forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere Selvforsørgelseseffekt af 6 15 eksternt job- og ressourcetrænende forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Antal selvforsørgende i alt De fire aktiviteter forventes i sig selv at bringe flere borgere i selvforsørgelse. Samtidig træner de planlagte aktiviteter samspillet mellem myndighed, projekt og virksomhedskonsulenter, med henblik på at skabe en platform for en mere helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, når Jobcenter og kompetencecenter flyttes til nye lokaler pr. 1. juli Det forventes derfor at aktiviteterne vokser sammen i 2. halvår 2016 med udgangspunkt i Danmarksstræde for de jobparate borgere der primært har job som udfordring, og Bülows for uddannelses- og aktivitetsparate borgere som i højere grad har brug for uddannelses- og træningsforløb. Side 22

23 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Som det ses i tabel 3 forventes effekten af indsatserne at være større end investeringerne (-8,250 mio.kr.). Der er i forvejen indarbejdet ambitiøse besparelser på beskæftigelsesområdet på - 43 mio. kr. i budget Et spare mål, der er vanskeligt at nå, og stor usikkerhed. Derfor foreslås, at der budgetmæssigt alene regnes med besparelser svarende til investeringen det vil sige en budgetomplacering. Det yderligere potentiale vil således medvirke til at imødegå at de sparekrav, der allerede er indarbejdet i budgettet, kan nås. Tabel 3: Økonomisk investeringsoversigt I mio.kr. i 2015-pl I alt ***) Investering Investering i personalenormering 2 virksomhedskonsulenter 2 sagsbehandlere 0 2,250 2, ,500 1 projektmedarbejder 4 PE i Eksternt køb af forløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Investeringen bliver finansieret af arbejdsmarkedsafdelingens tilbudsramme til ledige 0, ,375 Eksternt job og ressourcetrænende forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Investeringens bliver 0, ,150 finansieret af arbejdsmarkedsafdelingens tilbudsramme til ledige Besparelse Selvforsørgelse for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 0-2,500-5,000-2,500-10,000 **) Selvforsørgelse af ekstern jobfokus forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere -0,375-2, ,375 Selvforsørgelseseffekt af eksternt job- og ressourcetrænende forløb -0,150-0, ,900 for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere *) I alt 0-3,000-2,750-2,500-8,250 Side 23

24 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, *) Overskydende beløb medvirker til at realisere besparelse, der allerede er indregnet i budgettet i alt 43 millioner kroner. **) Besparelsespotentialet for aktivitetsparate er halveret, da analyser viser, at tilbagefaldet til offentlige ydelser indenfor 1 år fra selvforsørgelsestidspunktet er næsten 50 %. ***) Selvforøgelseseffekten for aktivitetsparate opnås efter længere tids indsats, hvorfor den sidste besparelse opnås i Vurdering: Det vurderes at den beskrevne indsats vil medføre at: Færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil opnå langvarige forsørgelsesforløb. Flere aktivitetsparate borgere vil komme i job eller uddannelse. Flere jobklare kontanthjælpsmodtagere vil komme i job eller uddannelse. Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil gennem indsatsen kunne blive jobklare. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de foreslåede aktiviteter vedtages, og at der de finansieres igennem en budgetomplacering på 4,5 mio. kroner, fordelt med 2,25 mio. kroner i henholdsvis 2016 og Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 46 Beslutning om at sende udkast til beskæftigelsesplan 2016 i høring hos centrale interessenter Sagsnr.:15/7361 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har drøftet hovedudfordringer og proces for vedtagelse af Beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesplanen skal som noget nyt ikke længere godkendes efter statens skabelon, og der er derfor lagt vægt på at formulere en plan som beskriver de væsentligste indsatser, mål og principper uden at være detaljeret i indsatser. Beskæftigelsesplanen bygger videre på de gode resultater Fredericia har opnået de seneste 2 år, og de nye udfordringer der opstår heraf i forhold Side 24

25 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til virksomhederne og sikre flere bliver selvforsørgende. Hovedindsatsområderne vil være: a. unge skal i uddannelse b. flere borgere i job c. flere borgere er i stand til at tage et job d. rekrutteringshjælp til virksomhederne i Fredericia. I planen er formuleret 3 lokale mål og 4 centrale mål. De lokale er: 1. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte vision 2020 i forhold til uddannelse og vækst. 2. Antal jobklare modtagere af offentlig forsørgelse reduceres fra 2015 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet Klyngen. 3. Antal aktivitetsparate modtagere af offentlig forsørgelse reduceres fra 2015 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i Klyngen. De centrale mål er: 4. Flere unge skal have en uddannelse. 5. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet, blandt andet gennem en styrket tværfaglig indsats. 6. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 7. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Udover beskæftigelsesmæssige indsatser og mål, er der under den virksomhedsrettede og de borgerrettede områder, formuleret intentioner i forhold til service og kvalitet. Side 25

26 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Når budgettet for 2016 er vedtaget, vil det indgå i Beskæftigelsesplanen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Udkast til beskæftigelsesplan 2016 vil ved Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets godkendelse, blive udsendt i høring til: - A-kasserne - Faglige organisationer - Uddannelsesinstitutioner - Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) - De praktiserende lægers organisation (PLO) - Arbejdsgiverorganisationer - Business Fredericia Arbejdsmarkedsafdelingen vil i løbet af efteråret udarbejde en administrativ strategiplan til at omsætte den vedtage beskæftigelsesplan. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget godkender at udkast til Beskæftigelsesplan 2016 udsendes i høring hos centrale interessenter. Bilag: Åben - Bilag - Beskæftigelsesplan 2016 Fredericia_version1.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 47 Orientering: Aktiveringsindsats og pesticider - udmøntning af budget 2015 Sagsnr.:15/7362 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet har med budgetforliget 2015 ønsket at reducere brugen af pesticider på kommunale arealer for i stedet at bruge borgere i nyttejob og aktivering til manuel bekæmpelse. Manuel bekæmpelse er allerede brugt i vidt omfang i Fredericia Kommune, men er i få tilfælde ikke tilstrækkeligt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Borgere i nyttejob og aktivering deltager i dag i ukrudtsbekæmpelse og generel renhold af byen efter nærmere aftale med 3F. Side 26

27 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Der er de senere år alene givet dispensation til sprøjtning i Golfklub og til enkelte fodboldbaner. Målet for dispensationssprøjtningen har først og fremmest været hvidkløver, svampeangreb og stankelbenslarve, der ikke kan bekæmpes manuelt. Derfor vurderer Teknik og Miljø, at der stadig vil være behov for dispensation til målrettet bekæmpelse af disse angreb. Indstillinger: Direktøren for vækst indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Side 27

28 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:15/982 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Drøftet Side 28

29 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Underskriftsside Marianne Thomsen Turan Savas Steen Wrist Ørts Bente Gertz Pernelle Jensen Kurt Halling Jan Schrøder

30 Bilag: Specifikationer over tillægsbevillinger til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50719/15

31 Årsagskode Regnskabsår 2015 Tillægs bevillinger kr. DKK 2. Budgetopfølgning -2,500 Øksen specifikation -2,500 Skattefinansieret område -2,500 Driftsudgifter -2,500 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget -2,500 Beskæftigelse -2,500 Serviceudgifter 1,700 Overførselsudgifter -4,200

32 Bilag: Definitioner, Beskæftigelse.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50717/15

33 Serviceudgifter: Administration: administration af Fredericia Jobcenter og projekter. Beskæftigelsesfremmende tilbud: særlig uddannelsesindsats til unge, løn til forsikrede ledige med løntilskud, praktikløn til erhvervsgrunduddannelseselever (egu), servicejob, boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge og løn til personer i kommunal minifleksjob. Overførselsudgifter: Forsørgelsesudgifter: Vi har opgjort udgifterne til forsørgelse af borgere i Fredericia, som har modtaget: arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forevalidering, ledighedsydelse, løntilskud til fleksjob, sygedagpenge, jobafklaringforløb, seniorjob, ressourceforløbsydelse og førtidspension. Beskæftigelsesfremmende tilbud: Målgruppen er berørte kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælp, revalidender, forevalidering, forsikrede ledige, ressourceforløbs-, ledighedsog sygedagpengemodtagere. Herudover omfatter det også driftsudgifter til integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og indvandrer.

34 Bilag: Specifikationer over foreløbig sparlån til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50718/15

35 Årsagskode Regnskabsår 2015 Korr. budget kr. Udgiftsbaseret A Ikke godkendt Spar/Lån S/L -1,000 Øksen specifikation Skattefinansieret område Driftsudgifter Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Beskæftigelse Serviceudgifter Projekter BÅT Godkendelsesstatus DKK -1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000

36 Bilag: Bilag 1 Udvikling i økonomi samt antal på udvalgte hjælpemidler fra forv. i 2015.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50900/15

37

38

39 Bilag: Fælles Sprog III Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41772/15

40 Fælles Sprog III Social- og sundhedsfaglig dokumentation med borgeren i centrum Projektet Fælles Sprog III (FSIII) blev etableret i 2012 og har siden arbejdet på at udvikle en kommunal standard for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren. FSIII-standarden dækker både den dokumentation der udføres af myndigheden (visitationen) og leverandøren (udføreren). Det gør det muligt, at medarbejdere fra forskellige sektorer og fagområder kan opdatere og (gen)bruge de samme oplysninger om borgeren. Den første version af FSIII vil dække dokumentation af borgeren ved udredning og levering af ydelser i forbindelse med hjemmepleje, træning og rehabilitering under serviceloven samt hjemmesygepleje under sundhedsloven. På længere sigt baner FSIII vejen for, at der kan ske udveksling af data, ikke kun mellem kommunerne, men også mellem andre aktører på socialområdet og sundhedsområdet. I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier Digitalisering af sundhedsvæsenet og Digital velfærd I den forbindelse er det aftalt, at kommunerne skal implementere Fælles Sprog III inden udgangen af Kilde:

41 Bilag: Udbredelse af Flles Sprog III i kommunerne Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41777/15

42 KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Udbredelse af Fælles Sprog III i kommunerne Målsætning Kommunerne Skal imødese en stadigt stigende vækst i antallet af sundheds-opgaver også med baggrund i en stadigt stigende opgaveflytning fra sygehuse til regioner i takt med udbredelsen af telesundhedsløsninger. Dette stiller krav til en ensartet og struktureret dokumentation. Målet med udbredelsen af Fælles Sprog III i alle kommuner sigter på at skabe grundlag for en ensartet opfølgning og dokumentation i kommunerne. Samtidig vil Fælles Sprog III skabe grundlaget for en mere struktureret tværsektoriel kommunikation, udveksling af data og understøttelse af tværsektorielle arbejdsgange. Beskrivelse af initiativ Inden for rammerne af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der igangsat udvikling af en ny fælles standard for registrering af data på ældreområdet Fælles Sprog III. Fælles Sprog III omfatter hjemmepleje og hjemmesygepleje og vil blive et samlet koncept for standardiseret registrering af symptomer, funktionsniveau og leverede indsatser. Fælles Sprog III er baseret på internationalt anerkendte klassifikationer for funktionsniveau og symptomer samt på KL s eget partnerskabsprojekt for hjemmesygeplejen hvad angår de leverede indsatser på sygeplejeområdet. Som led i beskrivelsen af Fælles Sprog III afklares behov for tekniske standarder for implementering af Fælles Sprog III i EOJ-systemerne. Organisering Ansvaret for udbredelse af Fællessprog III er forankret i KL og rapporteres til det kommunale digitaliseringsråd. På linje med at status på de regionale pejlemærker, der indgår i strategien, løbende forelægges bestyrelsen for national sundheds-it orienterer KL også bestyrelsen om milepæle og fremdrift på indsatsen, således at status indgår som led i bestyrelsens samlede opfølgning på strategien. Proces for implementering Fælles Sprog III er endnu i udviklingsfasen. Standarden sendes i review i kommunerne og hos EOJleverandørerne i løbet af sommeren 2013 og forventes at kunne sættes i pilotdrift i løbet af Det er målsætningen, at Fælles Sprog III er fuldt integreret i alle kommunale EOJ-systemer inden udgangen af 2017, og at der således er skabt de nødvendige forudsætninger for, at kommunerne kan indgå i en digital udveksling af relevante data med sygehuse og almen praksis.

43 Bilag: Bilag - Beskæftigelsesplan 2016 Fredericia_version1.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54492/15

44 Beskæftigelsesplan 2016 Fredericia Kommune Efter konjunkturnedgangen falder ledigheden atter i Fredericia Kommune, men alt for mange er fortsat på offentlig forsørgelse. Det vil Byrådet ændre på. Beskæftigelsesplan 2016 indeholder mål og strategi for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Fredericia, og hvordan vi skaber plads til flere borgere på arbejdsmarkedet. Hovedindsatsområderne vil være: unge skal i uddannelse, flere borgere i job, flere borgere er i stand til at tage et job, og rekrutteringshjælp til virksomhederne i Fredericia.

45 Indholdsfortegnelse BESKÆFTIGELSESPLAN VORES UDVIKLING OG UDFORDRINGER Udviklingen i beskæftigelsen Udviklingen i offentligt forsørgede: Vores udfordringer MÅL STRATEGI: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS BORGERRETTET INDSATS ALLE BORGERE I ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN BORGERE HVOR UDDANNELSE ER MÅLET BORGERE DER ER I STAND TIL AT ARBEJDE BORGERE DER HAR BRUG FOR TRÆNING OG UDVIKLING FOR AT KUNNE DELTAGE PÅ ARBEJDSMARKEDET SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE I TREKANTOMRÅDET SAMLET MÅLOVERSIGT BUDGET

46 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Fredericia Kommune Beskæftigelsen stiger Ledigheden er for høj og beskæftigelsen for lav i Fredericia. Det handler både om at skabe arbejdspladser, men det handler lige så meget om at opkvalificere arbejdsstyrken så borgere bliver i stand til at varetage ledige stillinger. Fredericia har en betragtelig nettoindpendling og har faktisk flere arbejdspladser i kommunen, end der er mennesker i arbejdsstyrken. Antallet af arbejdspladser i Fredericia forventes de kommende år at stige i takt med implementeringen af Vision 2020 og de forbedrede konjunkturer borger svarende til 20 procent af arbejdsstyrken er på offentlig forsørgelse. Byrådet er enigt om, at det er alt for mange, og at kommunen skal føre en offensiv beskæftigelsespolitik for at skabe plads til flere i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at blive mere effektive. Vi skal i kontakt med de ledige så tidligt og så ofte som muligt. Vi skal bidrage til, at de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov. Og vi skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Beskæftigelsesindsatsen løses ikke alene gennem Arbejdsmarkedsforvaltningen. Derfor er der behov for fortsat at udbygge samarbejdet både internt i kommunen og med de øvrige kommuner i trekantområdet, og med uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, praktiserende læger, frivillige organisationer, samt faglige organisationer og a-kasser. Flere går på pension Mange ufaglærte som søger ufaglært arbejde Mange er ikke i stand til at arbejde Virksomhederne søger kvalificeret arbejdskraft Udfordringerne er store 3

47 1. VORES UDVIKLING OG UDFORDRINGER 1.1 Udviklingen i beskæftigelsen Efter flere år med faldende beskæftigelse, er der nu også en fremgang i beskæftigelsen i Fredericia: Figur 0.1: Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen (bopæl), 2014 Kilde: Specialkørsel fra Arbejdsmarkedskontor Syddanmark, juni

48 1.2 Udviklingen i offentligt forsørgede: For alle andre end kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere har der været et fald i passivt forsørgede. Et samlet fald på 5,5% i Fredericia, betyder at 366 flere borgere end i 2011 nu klarer sig selv. Tabel 0.2: Udvikling i antal offentligt forsørgede i Fredericia, fordelt på ydelser 3.kvt kvt Udvikling, pct. A-dagpenge m.v ,9% Kontant og uddannelseshjælp ,2% Sygedagpenge ,2% Revalidering ,2% Ressourceforløb Ledighedsydelse ,4% Fleksjob ,6% Førtidspension ,6% Ydelsesgrupper i alt ,5% Ydelsesgrupper eksl. A-dagpenge ,3% Kilde: Arbejdsmarkedskontor Syddanmark, maj 2015 Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Sygedagpenge inkluderer borgere på ressourceforløbsydelse i jobafklaring. Revalidering inkluderer modtagere af forrevalidering. Udviklingen i arbejdsløshedsdagpenge: Med 750 fuldtidsledige, svarende til 3,2% af arbejdsstyrken, er ledigheden faldet markant, men betyder samtidig at mange med opdaterede kompetencer er gået i job De ledige søger i stor grad mod områder, hvor der er relativt få jobåbninger, mens virksomhederne efterspørger arbejdskraft med særlige kompetencer Fredericia har stadig mange ledige i forhold til de øvrige kommuner i trekantsamarbejdet Udviklingen i kontanthjælp: Med 1250 fuldtidspersoner i 2015, svarende til 5,3 procent af arbejdsstyrken, er antallet af kontanthjælpsmodtagere højt. Der har været et fald på 350 fuldtidspersoner fra fuldtidspersoner er jobklare, svarende til 1,2 procent af arbejdsstyrken 960 fuldtidspersoner er aktivitetsparate, svarende til 4,1 procent af arbejdsstyrken Udviklingen i sygedagpenge: borgere har de sidste 2. kvartaler modtaget sygedagpenge, svarende til ca. 700 fuldtidspersoner. Antallet har været konstant i forhold til /3 modtager sygedagpenge fra arbejde eller selvstændig virksomhed Fastholdelsesindsatsen og den tidlige indsats har i 2015 medvirket til udbygge antallet at sygedagpengemodtagerne i delvis raskmelding Udviklingen i fleksjobvisiterede: De senere år er antallet af ledighedsydelsesmodtagere faldet markant, og ligger i dag på godt 100 personer 5

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 28-10-2014 Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere