Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer: Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Marianne Thomsen (SF) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Side 1

2 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Indholdsfortegnelse 40 Godkendelse af dagsorden budgetopfølgning 2015 på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Fokus på velfærdsteknologi - Bedre velfærd for færre ressourcer Nyt omsorgssystem i Plejen, Sundhed og Voksenservice Forlængelse af Frikommuneforsøg - vederlagsfri fysioterapi Styrket indsats over for kontanthjælpsmodtagere som følge af refusionsreformen Beslutning om at sende udkast til beskæftigelsesplan 2016 i høring hos centrale interessenter Orientering: Aktiveringsindsats og pesticider - udmøntning af budget Lukket - Orientering...28 Side 2

3 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Side 3

4 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, budgetopfølgning 2015 på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsnr.:15/7276 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Beskæftigelse Mio. kr. Drift Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter Administration 8, ,000 7,093 Beskæftigelsesfremmende tilbud 12,401 1, ,101 Serviceudgifter i alt 20,494 1,700-1,000 21,194 Overførselsudgifter Forsørgelsesudgifter 649,790-5, ,490 Beskæftigelsesfremmende tilbud for alle målgrupper 56,528 1, ,628 Overførselsudgifter i alt 706,318-4, ,118 Total 726,812-2,500-1, ,312 Side 4

5 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2015 (herunder resultat af 1. budgetopfølgning 2015). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Merudgift til midlertidig boligplacering flygtninge (finansieres af særlig aftalen mellem regering kommuner) og minifleksjobordningen, 2,000 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer i disse sager: Mindre udgift til løn til forsikrede ledige med løntilskud -0,300 mio. kr. Under overførselsudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Mindre udgift til overførselsudgifter, -4,200 mio. kr. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 2.-Budgetopfølgning 2015 på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Opstart af projektet: Virksomhedsrettet indsats var planlagt til primo 2015, men projektet er blevet udskud til medio 2015, for at opnå en stærkere og mere meningsfuld effekt af dette projekt. Der forventes overført ca. -1,000 mio. kr. til Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførselsområdet. Derfor står der nul i kolonnen. Side 5

6 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Sundhed Tallene til nedenstående tabel kan nemt trækkes via Opus/Budget og Bevillinger/tillægsbevillinger og omplaceringer/rapporter/øksen 2015 Skabelon budgetopfølgning 2015 Mio. kr. Drift Korrigeret budget 2. Budgetopfølgnin g Forventnin g spar/lån Forvente t regnskab Serviceudgifter Sundhedsstaben Genoptræning og forebyggelse Hjælpemiddel & Kommunikation Finansiering af sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Serviceudgifter i alt 7,385-0,027-2,663 4,695 22,253 0,000-0,600 21,653 43,021 0,000 3,000 46,021 8,614 0,000-2,100 6,514 6,028 0,000 1,200 7,228 87,301-0,027-1,163 86,111 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 190,726 0,000 0, , ,726 0,000 0, ,726 Anlæg Anlæg - Sundhed Anlæg i alt Total Spar/lån: + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) 278,987 0,960 0,000 0,000 0,960 0,960 0,000 0,000 0,960-0,027-1, ,797 I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Side 6

7 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Kolonnen Korrigeret budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån samt evt. meddelte tillægsbevillinger i 2015 (herunder resultat af 1. BO) 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om tillægsbevillinger i denne sag: Der overføres 0,027 mio. kr. til Økonomiudvalget som udgør en justering af budgettet som konsekvens af organisationsændring 1/ Der teknisk tilrettes i med 0,013 mio. kr./år. Forventet spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Vedrørende serviceudgifterne forventes der overført 1,163 mio. kr. som hovedsagelig vedrører midler til udskudte indsatser. Der skal især gøres opmærksom på, at Hjælpemiddel & Kommunikation pt. forventes at komme ud med et underskud på ca. 3,000 mio. kr. Beløbet forventes at kunne finansieres af rammen og er derfor indregnet i den nuværende på 1,163 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beskæftigelse Som led i økonomistyringen i 2015 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab Budgetopfølgningen indeholder en redegørelse for forventet regnskab på service- og overførselsudgifter. Serviceudgifter: Beskæftigelsesfremmende tilbud: Der forventes et merforbrug på udgifter til obligatorisk midlertidige boligplacering af flygtninge på 1,000 mio. kr. Merforbruget kan henføres til stigningen i den statslige udmeldte flygtningekvote pr. 1.april De samlede udgifter til midlertidig boligindplacering forventes at udgøre Side 7

8 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, ,800 mio. kr. der er dog en vis usikkerhed forbundet ved denne vurdering. Merudgiften forventes udgiftsneutral for kommunekassen, da den er finansieret af det investeringstilskud (Fredericias andel 0,996 mio. kr.) og ekstraordinære integrationstilskud for 2015 (Fredericias andel 1,656 mio.kr.), som er blevet aftalt af KL og regeringen. Endvidere forventes der et merforbrug på den kommunale fleksjobordning (både ny og gamle ordning) på 1,000 mio. kr. Ved årets afslutning, forventes der at være flere på ordningen end forudsat. Stigningen skyldes primært længere varighed og i mere begrænset omfang en større tilgang. Udviklingen på ordningen skal ses i tæt sammenhæng med andre ydelsesområder, særligt ledighedsydelse og førtidspension. Det anses på den baggrund for positivt, at der er flere på ordningen end forventet. Merforbruget finansieres ved omplacering fra budgetterne til forsørgelsesydelser (-1,700 mio.kr.) samt omplacering fra løn til forsikrede ledige med løntilskud (-0,300 mio.kr.). Budgettet forventes ikke overholdt. Overførselsudgifter: Budget 2015 for Fredericia Kommune er fastlagt ud fra en vurdering af både landsskøn og lokale forhold. Der er herudover indarbejdet en forudsætning om særlige indsatsområder (vedtagne reduktionsforslag til budget ), der vil nedbringe overførselsudgifter (hovedparten af besparelsen vedrører førtidspension, kontant- og uddannelseshjælp og fleksjob). De vedtagne reduktionsforslag nedskrev den oprindelige budgetramme med 13,000 mio. kr. Vi har i 2. budgetopfølgning taget højde for dels nye konjunktur skøn for 2015 fra Social- og Indenrigsministeriet som var indeholdt i Økonomisk Redegørelse (maj 2015), dels følgevirkninger af den nye lovgivning, herunder først og fremmest beskæftigelses- og sygedagpengereformen, men også andre og mindre lovpakker som påvirker udgiftsniveauet for økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen. Det samlede budget forventes overholdt. Nedenfor gennemgås det forventede budget mere detaljeret: Forsørgelsesudgifter: De forskellige typer af forsørgelsesudgifter kan ikke ses isoleret fra hinanden, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor færre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Eksempelvis må jobafklaring ses som alternativ til sygedagpenge. Side 8

9 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, For det samlede overførselsområde forventes et mindre forbrug på -4,200 mio. kr. svarende til 0,6 procent af det samlede budget på 706,318 mio. kr. Der forventes et samlet mindre forbrug på -5,300 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne, hvor tilgangen forventes at være lavere end forudsat i budgettet. Det anses på den baggrund for positivt, at der samlet set er færre på forsørgelse end forventet. Prognosen for forsørgelsesudgifterne for 2015 er baseret på baggrund af regnskab 2014 og de nyeste ledighedstal samt KLs prognosemodel. Der hersker fortsat usikkerhed med hensyn til det forventede forbrug til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, da samtlige månedsafregninger har været forbundet med fejl som følge af manglende/utilstrækkelig indberetning af data fra arbejdsløshedskasserne. Endvidere er der usikkerhed omkring den gamle fleksjobordning, eftersom udgifterne falder meget ujævnt året igennem, da virksomhederne selv kan bestemme. Hvornår de vil indhente refusions for deres fleksjobansatte medarbejdere. Til sidst er der usikkerhed omkring den generelle ledighedsudvikling samt konsekvenserne af den afkortede dagpengeperiode og sygedagpengereformen. Budgettet forventes overholdt. Beskæftigelsesfremmende tilbud: Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. vejledning, opkvalificering, ordinær uddannelse, mentorstøtte og løntilskud. Den stigende flygtningekvote medfører også et merforbrug på udgifter til danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud til flygtninge på 1,100 mio.kr. Dette merforbrug opvejes dog af et forventet mindre forbrug på ydelse til andre målgrupper. Udgifter til tilbud til de andre målgrupper forventes at gå samlet set i nul. Budgettet forventes overholdt. Sundhed Serviceudgifterne på Sundhed Generelt vurderes det, at budgettet på serviceudgifterne på Sundhed overholdes. Der skal dog gøres opmærksom på, at Hjælpemiddel & Kommunikation forventes at komme ud med et underskud på ca. 3,0 mio. kr. Underskuddet skyldes hovedsagelig at arm- og benproteser; der har været flere ansøgninger end forventet, og der har været en stor udgift på en borgersag. Side 9

10 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Bandager; der har været stigning af antal ansøgninger især på dropfodsstimulatorer. Det er ikke en ny løsning, men vi kan se at flere bandagister tilsyneladende har fået øjnene op for brug af denne dyre løsning. Stomi; der har været stigning i antal borgere og produkterne er dyrere end forventet. Katetre; stigningen skyldes dyre produkter end forventet. Oversigt over udviklingen af udgifter/antal over en årrække fremgår af bilag 1. Bilområdet under Hjælpemiddel & Kommunikation er ligeledes under pres. Der er i 2014 bevilget 20 biler og indtil nu forventes 24 bevillinger i Det forventede underskud på 3,000 mio. kr. forventes at kunne finansieres af rammen og er derfor indregnet i den nuværende spar/låne meldingen for 2015/2016. Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifterne til medfinansiering ser ud til at have stabiliseret sig, velvidende at der er lagt en besparelse ind i 2015 på 2,000 mio. kr. Det vurderes derfor pt. at budgettet samlet set overholdes. Vurderingen er dog usikker, da den baserer sig på 5 måneders delvis afregning. Udgifterne til hospice har været usædvanligt høje 1. halvår Der vil derfor være behov for at låne fra næste års budget til at dække udgifterne. Pt. Vurderes spar/låne-behovet at være 0,500 mio. kr. Omvendt forventes pt. et overskud på budgettet til færdigbehandlede på 0,300 mio. kr. Indstillinger: Beskæftigelses og Sundhedsudvalget indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Specifikationer over tillægsbevillinger til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Åben - Definitioner, Beskæftigelse.pdf Åben - Specifikationer over foreløbig sparlån til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Åben - Bilag 1 Udvikling i økonomi samt antal på udvalgte hjælpemidler fra forv. i 2015.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 10

11 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Side 11

12 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Fokus på velfærdsteknologi - Bedre velfærd for færre ressourcer Sagsnr.:15/4612 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sagsresume Med fokus på at øge borgernes selvstændighed, tryghed og livskvalitet ønsker forvaltningen at arbejde mere proaktivt med velfærdsteknologi. Som et led i projekt Længst muligt i eget liv, skal velfærdsteknologi udvikles til at være borgernes redskab i hverdagen. Den valgte velfærdsteknologi er til gavn for borgerne, medarbejderne og ressourceforbruget. Sagsfremstilling I henhold til økonomiaftalen 2014 skal alle kommuner inden udgangen af 2017 have implementeret fire velfærdsteknologier: Forflytningsteknologi, fra 2 til 1 Vasketoiletter Spiserobotter Bedre brug af hjælpemidler. Fredericia Kommune er allerede i gang med at udbrede de 4 indsatser. De indgår i en række af projekter med fokus på et perfekt match mellem borger og teknologi. Anvendelse af velfærdsteknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel til, at borgere med handicap eller lignende kan leve mere selvstændigt. Programmet for velfærdsteknologi går på tværs af Pleje, Sundhed og Voksenservice. Sagen behandles både i Social- og Omsorgsudvalget, i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet. For medarbejderne kan velfærdsteknologi medføre mulighed for mere ligeværdig kontakt med borgeren og et bedre arbejdsmiljø. Resultatet er mindre nedslidning og en bedre brug af medarbejdernes ressourcer. Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi spænder over alt fra intelligente senge til interaktive skærme til apps. Det er teknologier, der understøtter borgernes fysiske, psykiske og mentale funktionsevner. Eksempler på teknologi, som andre nordiske lande benytter i dag: En ældre borgers urinladningsmønster rapporteres i 72 timer via bleer med sensorer. Informationen i rapporten bidrager til, at plejepersonalet kan fastsætte, hvilke bleprodukter, som egner sig bedst til borgeren, anbefalede tidspunkter for toiletbesøg og frekvens for skift af bleer dag og nat. En velfærdsteknologi, som bidrager til bedre kontinenspleje og velvære for beboeren. Slut med at vågne gennemvædet i egen urin og slut med udskiftning (og vask) af alt sengetøj for medarbejderen. Side 12

13 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, En borger med en kronisk lungelidelse, som skal træne sin lungekapacitet, kan ved hjælp af virtuel træning træne selv derhjemme, eller en fysioterapeut kan via en skærm overvåge træningen og vejlede borgeren. Borgeren får mulighed for at træne, når der er tid og overskud til det. Samtidig kan borgeren undgå transport. Kommunen imødekommer en stigende efterspørgsel efter træning for samme eller færre ressourcer. I bedste fald spares på antallet af indlæggelser, som kommunen normalt medfinansierer. Forvaltningen ønsker at købe og udbrede udvalgte teknologier, så Fredericia Kommune kan leve op til byrådets vision samt lokale, regionale og nationaler strategier for velfærdsteknologi. Succeskriterier for anvendelse af velfærdsteknologi: o o o o Øge borgerens selvstændighed, tryghed og livskvalitet. Øge medarbejderens trivsel. Udvikle kommunale velfærdsydelser, hvor effektivitet og kvalitet bevares eller øges, og omkostningen reduceres. At fremme en kultur omkring udvikling og brug af velfærdsteknologi. Økonomiske konsekvenser: Fra puljen velfærdsinnovation på 2 mio. kr., som er en del af anlægsbudget 2015 under Økonomiudvalget, disponeres 1 mio. kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi. Yderligere udgifter/investeringer dækkes af fagområderne. Side 13

14 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Vurdering: Ingen. Indstillinger: Forvaltningen anbefaler, at udvalget til Økonomiudvalg og Byrådet indstiller, 1. at der fra velfærdsinnovationspuljen frigives 1 mio. kr. til køb og implementering af velfærdsteknologi. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 14

15 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Nyt omsorgssystem i Plejen, Sundhed og Voksenservice Sagsnr.:15/6470 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: KMD har meddelt Fredericia Kommune, at de eksisterende 3 omsorgssystemer KMD Care brugt af Plejen og Sundhed, samt EKJ og Bosted brugt af Voksenservice ikke længere videreudvikles. De eksisterende systemer kan ikke leve op til de nationale krav til dokumentation af ydelserne som KL, Danske regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet har fastlagt. Kravene indebærer blandt andet, at det skal være muligt at kommunikere, ikke bare på tværs af kommunens egne fagområder, men også mellem kommune, region og stat ud fra en ensartet struktur, der muliggør udveksling af data, kaldet Fællessprog III. Fællessprog III skal være fuldt integreret inden udgangen af Der er nu igangsat et afdækningsarbejde i samarbejde mellem Plejen, Sundhed, Voksenservice, IT samt team Jura & Udbud om at finde et system, der kan tilgodese alle kravene. Økonomiske konsekvenser: Der er relativt få udbydere af et tilstrækkeligt system på markedet. I øjeblikket afdækkes, hvilke muligheder, der eksisterer, og om det er påkrævet at gennemføre et egentligt udbud, eller om indkøb kan ske via SKI-aftale. Overgangen til et nyt omsorgssystem starter formentlig primo / medio Der vil formentlig være en kortere periode, hvor både det nye og det gamle system skal fungere. Indenfor en kortere tidshorisont vil de gamle systemer blive lukket ned og alene kunne bruges med læseadgang for historiske data. Opstarts- og implementeringsfasen medfører udgifter, dels i form af endnu ukendte engangsudgifter til indkøb af systemet og konsulenttimer mv. Ligeledes vurderes det, at der skal bruges 2-3 årsværk til at understøtte, at ca medarbejdere på tværs af Sundhed, Voksenservice og Plejen, skal lære at bruge det nye omsorgssystem. Dertil kommer udgifter til løbende drift. Det er endnu usikkert, om de løbende udgifter bliver større, end de allerede er i dag. Uanset udgiftsniveauet vil den samlede økonomi til at gennemføre et skift i omsorgssystemet, ikke kunne holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer, hvorfor Voksenservice, Sundhed og Plejen anbefaler, at dette tages med i betragtning i forbindelse med budgetforhandlingerne for Vurdering: Det vurderes, at det nye system vil understøtte ønskerne om sammenhængende borgerforløb på tværs af Plejen, Socialområdet og Sundhedsområdet. På tværs af de tre afdelinger arbejdes der målrettet Side 15

16 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, på, at den fremtidige fælles journal skal kunne indfri kravene om helhed og sammenhæng i borgerforløb. Indstillinger: Voksenservice, Sundhed og Pleje & Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Fælles Sprog III Åben - Udbredelse af Flles Sprog III i kommunerne Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Side 16

17 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Forlængelse af Frikommuneforsøg - vederlagsfri fysioterapi Sagsnr.:12/6217 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sagen er til godkendelse i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget På Byrådets møde den godkendte Byrådet, at Rehabiliteringsafdelingen deltog i et frikommuneforsøg inden for vederlagsfri fysioterapi. Frikommuneforsøget startede med indtag af borgere den 1. februar 2014 efter et længere udviklingsforløb i samarbejde med Gentofte, Fredensborg, Odense, Vest Himmerland, Viborg, Vejle og Fredericia Kommune. I første omgang var den 31. december 2015 slutdato for samtlige frikommuneforsøg. Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har regeringen i december 2014 vedtaget en ændring af frikommuneloven, der betyder, at perioden for igangsatte frikommuneforsøg forlænges frem til den 1. juli Forsøgene skal dog fortsat evalueres 1. april Med en forlængelse kan alle igangsatte forsøg fortsætte, mens frikommunerne i foråret 2016 evaluerer forsøgene, og regeringen og Folketinget efterfølgende beslutter, hvilke forsøg, der skal føre til lovændringer, som kan komme alle 98 kommuner til gavn. Økonomiske konsekvenser: Som det var beskrevet i sagsfremstillingen i forbindelse med godkendelsen af frikommuneforsøget, var forudsætningen for gennemførelse af forsøget, at GenoptræningsCentret blev tilført ekstra ressourcer dels til etablering af et kommunalt team, der gennemfører samtaler med borgerne, vurderer funktionsevne, udarbejder handlingsplaner og koordinerer indsatsen og dels til gennemførelsen af den efterfølgende evaluering. Der blev bevilliget kr. årligt fra den betingede pulje under Sundhed til den tre-årige forsøgsperiode frem til og med den 31. december 2015 til etableringen af et kommunalt team. Da frikommuneforsøgene er blevet forlænget frem til 1. juli 2016 ansøges der derfor om at forlænge perioden for tilførsel af økonomi fra den betingede pulje til GenoptræningsCentret. Det drejer sig fortsat om kr. årligt, og der ansøges dermed om: År (1. januar 1. juli) Beløb kr kr. Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Side 17

18 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Tabel 1 I tabel 2 vises udviklingen i den gennemsnitlige udgift pr. måned til Vederlagsfri fysioterapi. el 2 Tab Såfremt forsøget inden for vederlagsfri fysioterapi efter evaluering fører til en ændret lovgivning på området, kan det efterfølgende have en økonomisk indflydelse på opgavevaretagelsen. Vurdering: Frikommuneforsøget omkring Vederlagsfri fysioterapi har haft indtag af borgere i 1½ år og forsøget har god effekt på sammenhængende forløb og økonomisk. Efter en krævende opstart, hvor forskellige kulturer mødes omkring kvalitetsudvikling er der i dag etableret gode arbejdsrutiner, og der har siden frikommuneforsøgets start været 383 borgere igennem forsøget. For at sikre et flow og fastholde nye rutiner i mellem evalueringen af frikommuneforsøget primo 2016 og den efterfølgende vurdering af forsøget i Regering og Folketing, vurderer Sundhed, at det vil give mening Side 18

19 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, for Fredericia Kommune at forlænge forsøget indtil juli Det er også dette, som ændringen af frikommuneloven ligger op til. Dermed kommer kommunen eventuel lovændring som følge af frikommuneforsøget i forkøbet, og der skal ikke startes forfra med etablering af nye procedurer og arbejdsgange. Indstillinger: Sundhed indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget: 1. godkender, at der til finansiering af indsatsen i den forlængede frikommuneperiode tilføres GenoptræningsCentret kr. i 2016 og kr. i Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 19

20 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Styrket indsats over for kontanthjælpsmodtagere som følge af refusionsreformen Sagsnr.:15/7338 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Refusionsreformen der træder i kraft pr. 1. januar 2016 omfatter alle ydelsesgrupper på Arbejdsmarkedsområdet. Med en aftrapning af statens medfinansiering af forsørgelsesydelserne inden for det første år på offentlig forsørgelse, tilskyndes Fredericia til at styrke indsatsen med at få borgere i job og uddannelse hurtigere. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 17. marts 2015 orienteret om de forventede konsekvenser af refusionsreformen i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet, herunder kommende prioriteringer af borgergrupper på kontanthjælpsområdet. I forlængelse af Udvalgets prioriteringer lægges op til en styrket og tidlig helhedsorienteret indsats overfor nye aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og de aktivitetsparate borgere som efter en sagsgennemgang vurderes at være tættest på at blive jobparate. Desuden lægges op til en styrket indsats overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, da de dels er tættest på job og dels risikerer at blive aktivitetsparate med tiden på forsørgelse. Med kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 960 er aktivitetsparate, har Fredericia relativt mange kontanthjælpsmodtagere langt fra Arbejdsmarkedet. Lægges hertil, at de generelle varigheder for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er markant længere end for jobog uddannelsesparate, er der god mening i at styrke indsatserne både overfor aktivitetsparate og jobparate borgere på kontanthjælp. Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler der iværksættes konkrete aktiviteter inden for følgende områder: 1. Flere samtaler Antallet af samtaler for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere øges det første år. Det er alene de prioriterede målgrupper samtalekadencen øges for. I samtaler er der fokus på at motivere den ledige til deltagelse på arbejdsmarkedet, hvad der skal til for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og hvilke jobrelevante kompetencer den ledige har. Der vil også her blive udarbejdet CV. Tidlige og hyppige samtaler vil understøtte en helhedsorienteret og koordineret indsats overfor borgeren, eksempelvis gennem bedre samspil mellem beskæftigelsesindsats og Sund og Glad. Der ansættes 2 konsulenter som i kombination med en intern prioritering af opgaverne sikrer der kan afholdes det planlagte antal samtaler. 2. Straksspor for aktivitetsparate og jobparate borgere Side 20

21 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Der er tale om en projektaktivitet, der gennem ugentligt fremmøde er med til at fastholde borgeren i sin egen aktive indsats for at finde plads i en virksomhed. For jobparate understøttes jobsøgningsaktiviteten gennem formulering af borgerens egen plan for jobsøgning. For aktivitetsparate borgere understøttes det fælles arbejde for at opnå en træningsbane i en virksomhed, ligesom der arbejdes motiverende med træning af almenkompetencer. Der ansættes 1 konsulent til opgaven. 3. Mere virksomhedsrettet aktivering Aktivitetsparate borgere, og i noget omfang jobparate borgere, har stor gavn af træningsbaner i rigtige virksomheder, hvor de møder arbejdspladskulturen, nye potentielle kollegaer, og lærer konkrete jobfunktioner. Der ansættes 1 konsulent til opgaven, som har til opgave at bane vejen for borgeren ud i en virksomhed, og som understøtter borger og virksomhed mens borgeren er i praktik eller løntilskudsansættelse. 4. Eksterne køb af jobrettet indsats for aktivitets- og jobparate borgere For at øge dimensioneringen af indsatsen i 2015 og første halvår af 2016, køber Arbejdsmarkedsafdelingen inden for budgettet et antal forløb hos anden aktør. Indsatsen er således ikke tænkt permanent, men der vil være en større gruppe som i startfase skal aktiveres for at sikre tilstrækkelig sammenhæng i indsatsen. De foreslåede indsatser vil udmønte sig i følgende borgeraktiviteter: Tabel 1 Aktivitet Flere samtaler med aktivitetsparate kontanthjælpsmodta gere Sagsgennemg ang og udvælgelse af borgere til styrket indsats samtaler samtaler Straksspor for aktivitetsparate kontanthjælpsmodta gere Mere virksomhedskontakt med henblik på udplacering af borgere Eksternt jobfokus forløb for jobparate kontanthjælpsmodta gere 200 borgere 200 borgere 350 virksomhedsbe søg 35 forløb 105 forløb 350 virksomhedsbe søg Side 21

22 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Eksternt job- og ressourcetrænende forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodta gere 30 forløb 30 forløb Herudover vil der i forbindelse med udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2016 blive arbejdet med at udvikle sammenhænge mellem indsatserne sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet, der hvor det skønnes at medvirke til en hurtigere overgang til selvforsørgelse. Der vil blive arbejdet efter følgende måltal for aktiviteterne, hvor de gule kasser er aktivitetsmåltal og de grønne er selvforsørgelseseffekter: Tabel 2 Resultater Flere borgere bliver jobparate og øger dermed sandsynligheden for selvforsørgelse Flere kontanthjælpsmodtagere i træningsforløb i virksomheder Selvforsørgelseseffekt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Selvforsørgelseseffekt af eksternt jobfokus forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere Selvforsørgelseseffekt af 6 15 eksternt job- og ressourcetrænende forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Antal selvforsørgende i alt De fire aktiviteter forventes i sig selv at bringe flere borgere i selvforsørgelse. Samtidig træner de planlagte aktiviteter samspillet mellem myndighed, projekt og virksomhedskonsulenter, med henblik på at skabe en platform for en mere helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, når Jobcenter og kompetencecenter flyttes til nye lokaler pr. 1. juli Det forventes derfor at aktiviteterne vokser sammen i 2. halvår 2016 med udgangspunkt i Danmarksstræde for de jobparate borgere der primært har job som udfordring, og Bülows for uddannelses- og aktivitetsparate borgere som i højere grad har brug for uddannelses- og træningsforløb. Side 22

23 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Økonomiske konsekvenser: Som det ses i tabel 3 forventes effekten af indsatserne at være større end investeringerne (-8,250 mio.kr.). Der er i forvejen indarbejdet ambitiøse besparelser på beskæftigelsesområdet på - 43 mio. kr. i budget Et spare mål, der er vanskeligt at nå, og stor usikkerhed. Derfor foreslås, at der budgetmæssigt alene regnes med besparelser svarende til investeringen det vil sige en budgetomplacering. Det yderligere potentiale vil således medvirke til at imødegå at de sparekrav, der allerede er indarbejdet i budgettet, kan nås. Tabel 3: Økonomisk investeringsoversigt I mio.kr. i 2015-pl I alt ***) Investering Investering i personalenormering 2 virksomhedskonsulenter 2 sagsbehandlere 0 2,250 2, ,500 1 projektmedarbejder 4 PE i Eksternt køb af forløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Investeringen bliver finansieret af arbejdsmarkedsafdelingens tilbudsramme til ledige 0, ,375 Eksternt job og ressourcetrænende forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Investeringens bliver 0, ,150 finansieret af arbejdsmarkedsafdelingens tilbudsramme til ledige Besparelse Selvforsørgelse for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 0-2,500-5,000-2,500-10,000 **) Selvforsørgelse af ekstern jobfokus forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere -0,375-2, ,375 Selvforsørgelseseffekt af eksternt job- og ressourcetrænende forløb -0,150-0, ,900 for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere *) I alt 0-3,000-2,750-2,500-8,250 Side 23

24 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, *) Overskydende beløb medvirker til at realisere besparelse, der allerede er indregnet i budgettet i alt 43 millioner kroner. **) Besparelsespotentialet for aktivitetsparate er halveret, da analyser viser, at tilbagefaldet til offentlige ydelser indenfor 1 år fra selvforsørgelsestidspunktet er næsten 50 %. ***) Selvforøgelseseffekten for aktivitetsparate opnås efter længere tids indsats, hvorfor den sidste besparelse opnås i Vurdering: Det vurderes at den beskrevne indsats vil medføre at: Færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil opnå langvarige forsørgelsesforløb. Flere aktivitetsparate borgere vil komme i job eller uddannelse. Flere jobklare kontanthjælpsmodtagere vil komme i job eller uddannelse. Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil gennem indsatsen kunne blive jobklare. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at de foreslåede aktiviteter vedtages, og at der de finansieres igennem en budgetomplacering på 4,5 mio. kroner, fordelt med 2,25 mio. kroner i henholdsvis 2016 og Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 46 Beslutning om at sende udkast til beskæftigelsesplan 2016 i høring hos centrale interessenter Sagsnr.:15/7361 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har drøftet hovedudfordringer og proces for vedtagelse af Beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesplanen skal som noget nyt ikke længere godkendes efter statens skabelon, og der er derfor lagt vægt på at formulere en plan som beskriver de væsentligste indsatser, mål og principper uden at være detaljeret i indsatser. Beskæftigelsesplanen bygger videre på de gode resultater Fredericia har opnået de seneste 2 år, og de nye udfordringer der opstår heraf i forhold Side 24

25 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til virksomhederne og sikre flere bliver selvforsørgende. Hovedindsatsområderne vil være: a. unge skal i uddannelse b. flere borgere i job c. flere borgere er i stand til at tage et job d. rekrutteringshjælp til virksomhederne i Fredericia. I planen er formuleret 3 lokale mål og 4 centrale mål. De lokale er: 1. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte vision 2020 i forhold til uddannelse og vækst. 2. Antal jobklare modtagere af offentlig forsørgelse reduceres fra 2015 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet Klyngen. 3. Antal aktivitetsparate modtagere af offentlig forsørgelse reduceres fra 2015 til Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i Klyngen. De centrale mål er: 4. Flere unge skal have en uddannelse. 5. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet, blandt andet gennem en styrket tværfaglig indsats. 6. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 7. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Udover beskæftigelsesmæssige indsatser og mål, er der under den virksomhedsrettede og de borgerrettede områder, formuleret intentioner i forhold til service og kvalitet. Side 25

26 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Når budgettet for 2016 er vedtaget, vil det indgå i Beskæftigelsesplanen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Udkast til beskæftigelsesplan 2016 vil ved Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets godkendelse, blive udsendt i høring til: - A-kasserne - Faglige organisationer - Uddannelsesinstitutioner - Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) - De praktiserende lægers organisation (PLO) - Arbejdsgiverorganisationer - Business Fredericia Arbejdsmarkedsafdelingen vil i løbet af efteråret udarbejde en administrativ strategiplan til at omsætte den vedtage beskæftigelsesplan. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget godkender at udkast til Beskæftigelsesplan 2016 udsendes i høring hos centrale interessenter. Bilag: Åben - Bilag - Beskæftigelsesplan 2016 Fredericia_version1.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 47 Orientering: Aktiveringsindsats og pesticider - udmøntning af budget 2015 Sagsnr.:15/7362 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet har med budgetforliget 2015 ønsket at reducere brugen af pesticider på kommunale arealer for i stedet at bruge borgere i nyttejob og aktivering til manuel bekæmpelse. Manuel bekæmpelse er allerede brugt i vidt omfang i Fredericia Kommune, men er i få tilfælde ikke tilstrækkeligt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Borgere i nyttejob og aktivering deltager i dag i ukrudtsbekæmpelse og generel renhold af byen efter nærmere aftale med 3F. Side 26

27 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Der er de senere år alene givet dispensation til sprøjtning i Golfklub og til enkelte fodboldbaner. Målet for dispensationssprøjtningen har først og fremmest været hvidkløver, svampeangreb og stankelbenslarve, der ikke kan bekæmpes manuelt. Derfor vurderer Teknik og Miljø, at der stadig vil være behov for dispensation til målrettet bekæmpelse af disse angreb. Indstillinger: Direktøren for vækst indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Side 27

28 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:15/982 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Drøftet Side 28

29 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Underskriftsside Marianne Thomsen Turan Savas Steen Wrist Ørts Bente Gertz Pernelle Jensen Kurt Halling Jan Schrøder

30 Bilag: Specifikationer over tillægsbevillinger til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50719/15

31 Årsagskode Regnskabsår 2015 Tillægs bevillinger kr. DKK 2. Budgetopfølgning -2,500 Øksen specifikation -2,500 Skattefinansieret område -2,500 Driftsudgifter -2,500 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget -2,500 Beskæftigelse -2,500 Serviceudgifter 1,700 Overførselsudgifter -4,200

32 Bilag: Definitioner, Beskæftigelse.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50717/15

33 Serviceudgifter: Administration: administration af Fredericia Jobcenter og projekter. Beskæftigelsesfremmende tilbud: særlig uddannelsesindsats til unge, løn til forsikrede ledige med løntilskud, praktikløn til erhvervsgrunduddannelseselever (egu), servicejob, boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge og løn til personer i kommunal minifleksjob. Overførselsudgifter: Forsørgelsesudgifter: Vi har opgjort udgifterne til forsørgelse af borgere i Fredericia, som har modtaget: arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forevalidering, ledighedsydelse, løntilskud til fleksjob, sygedagpenge, jobafklaringforløb, seniorjob, ressourceforløbsydelse og førtidspension. Beskæftigelsesfremmende tilbud: Målgruppen er berørte kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælp, revalidender, forevalidering, forsikrede ledige, ressourceforløbs-, ledighedsog sygedagpengemodtagere. Herudover omfatter det også driftsudgifter til integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og indvandrer.

34 Bilag: Specifikationer over foreløbig sparlån til 2.B.O.15, Beskæftigelse.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50718/15

35 Årsagskode Regnskabsår 2015 Korr. budget kr. Udgiftsbaseret A Ikke godkendt Spar/Lån S/L -1,000 Øksen specifikation Skattefinansieret område Driftsudgifter Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Beskæftigelse Serviceudgifter Projekter BÅT Godkendelsesstatus DKK -1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000

36 Bilag: Bilag 1 Udvikling i økonomi samt antal på udvalgte hjælpemidler fra forv. i 2015.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 50900/15

37

38

39 Bilag: Fælles Sprog III Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41772/15

40 Fælles Sprog III Social- og sundhedsfaglig dokumentation med borgeren i centrum Projektet Fælles Sprog III (FSIII) blev etableret i 2012 og har siden arbejdet på at udvikle en kommunal standard for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren. FSIII-standarden dækker både den dokumentation der udføres af myndigheden (visitationen) og leverandøren (udføreren). Det gør det muligt, at medarbejdere fra forskellige sektorer og fagområder kan opdatere og (gen)bruge de samme oplysninger om borgeren. Den første version af FSIII vil dække dokumentation af borgeren ved udredning og levering af ydelser i forbindelse med hjemmepleje, træning og rehabilitering under serviceloven samt hjemmesygepleje under sundhedsloven. På længere sigt baner FSIII vejen for, at der kan ske udveksling af data, ikke kun mellem kommunerne, men også mellem andre aktører på socialområdet og sundhedsområdet. I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier Digitalisering af sundhedsvæsenet og Digital velfærd I den forbindelse er det aftalt, at kommunerne skal implementere Fælles Sprog III inden udgangen af Kilde:

41 Bilag: Udbredelse af Flles Sprog III i kommunerne Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41777/15

42 KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Udbredelse af Fælles Sprog III i kommunerne Målsætning Kommunerne Skal imødese en stadigt stigende vækst i antallet af sundheds-opgaver også med baggrund i en stadigt stigende opgaveflytning fra sygehuse til regioner i takt med udbredelsen af telesundhedsløsninger. Dette stiller krav til en ensartet og struktureret dokumentation. Målet med udbredelsen af Fælles Sprog III i alle kommuner sigter på at skabe grundlag for en ensartet opfølgning og dokumentation i kommunerne. Samtidig vil Fælles Sprog III skabe grundlaget for en mere struktureret tværsektoriel kommunikation, udveksling af data og understøttelse af tværsektorielle arbejdsgange. Beskrivelse af initiativ Inden for rammerne af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der igangsat udvikling af en ny fælles standard for registrering af data på ældreområdet Fælles Sprog III. Fælles Sprog III omfatter hjemmepleje og hjemmesygepleje og vil blive et samlet koncept for standardiseret registrering af symptomer, funktionsniveau og leverede indsatser. Fælles Sprog III er baseret på internationalt anerkendte klassifikationer for funktionsniveau og symptomer samt på KL s eget partnerskabsprojekt for hjemmesygeplejen hvad angår de leverede indsatser på sygeplejeområdet. Som led i beskrivelsen af Fælles Sprog III afklares behov for tekniske standarder for implementering af Fælles Sprog III i EOJ-systemerne. Organisering Ansvaret for udbredelse af Fællessprog III er forankret i KL og rapporteres til det kommunale digitaliseringsråd. På linje med at status på de regionale pejlemærker, der indgår i strategien, løbende forelægges bestyrelsen for national sundheds-it orienterer KL også bestyrelsen om milepæle og fremdrift på indsatsen, således at status indgår som led i bestyrelsens samlede opfølgning på strategien. Proces for implementering Fælles Sprog III er endnu i udviklingsfasen. Standarden sendes i review i kommunerne og hos EOJleverandørerne i løbet af sommeren 2013 og forventes at kunne sættes i pilotdrift i løbet af Det er målsætningen, at Fælles Sprog III er fuldt integreret i alle kommunale EOJ-systemer inden udgangen af 2017, og at der således er skabt de nødvendige forudsætninger for, at kommunerne kan indgå i en digital udveksling af relevante data med sygehuse og almen praksis.

43 Bilag: Bilag - Beskæftigelsesplan 2016 Fredericia_version1.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54492/15

44 Beskæftigelsesplan 2016 Fredericia Kommune Efter konjunkturnedgangen falder ledigheden atter i Fredericia Kommune, men alt for mange er fortsat på offentlig forsørgelse. Det vil Byrådet ændre på. Beskæftigelsesplan 2016 indeholder mål og strategi for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Fredericia, og hvordan vi skaber plads til flere borgere på arbejdsmarkedet. Hovedindsatsområderne vil være: unge skal i uddannelse, flere borgere i job, flere borgere er i stand til at tage et job, og rekrutteringshjælp til virksomhederne i Fredericia.

45 Indholdsfortegnelse BESKÆFTIGELSESPLAN VORES UDVIKLING OG UDFORDRINGER Udviklingen i beskæftigelsen Udviklingen i offentligt forsørgede: Vores udfordringer MÅL STRATEGI: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS BORGERRETTET INDSATS ALLE BORGERE I ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN BORGERE HVOR UDDANNELSE ER MÅLET BORGERE DER ER I STAND TIL AT ARBEJDE BORGERE DER HAR BRUG FOR TRÆNING OG UDVIKLING FOR AT KUNNE DELTAGE PÅ ARBEJDSMARKEDET SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE I TREKANTOMRÅDET SAMLET MÅLOVERSIGT BUDGET

46 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Fredericia Kommune Beskæftigelsen stiger Ledigheden er for høj og beskæftigelsen for lav i Fredericia. Det handler både om at skabe arbejdspladser, men det handler lige så meget om at opkvalificere arbejdsstyrken så borgere bliver i stand til at varetage ledige stillinger. Fredericia har en betragtelig nettoindpendling og har faktisk flere arbejdspladser i kommunen, end der er mennesker i arbejdsstyrken. Antallet af arbejdspladser i Fredericia forventes de kommende år at stige i takt med implementeringen af Vision 2020 og de forbedrede konjunkturer borger svarende til 20 procent af arbejdsstyrken er på offentlig forsørgelse. Byrådet er enigt om, at det er alt for mange, og at kommunen skal føre en offensiv beskæftigelsespolitik for at skabe plads til flere i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at blive mere effektive. Vi skal i kontakt med de ledige så tidligt og så ofte som muligt. Vi skal bidrage til, at de lediges kompetencer matcher virksomhedernes behov. Og vi skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Beskæftigelsesindsatsen løses ikke alene gennem Arbejdsmarkedsforvaltningen. Derfor er der behov for fortsat at udbygge samarbejdet både internt i kommunen og med de øvrige kommuner i trekantområdet, og med uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, praktiserende læger, frivillige organisationer, samt faglige organisationer og a-kasser. Flere går på pension Mange ufaglærte som søger ufaglært arbejde Mange er ikke i stand til at arbejde Virksomhederne søger kvalificeret arbejdskraft Udfordringerne er store 3

47 1. VORES UDVIKLING OG UDFORDRINGER 1.1 Udviklingen i beskæftigelsen Efter flere år med faldende beskæftigelse, er der nu også en fremgang i beskæftigelsen i Fredericia: Figur 0.1: Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen (bopæl), 2014 Kilde: Specialkørsel fra Arbejdsmarkedskontor Syddanmark, juni

48 1.2 Udviklingen i offentligt forsørgede: For alle andre end kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere har der været et fald i passivt forsørgede. Et samlet fald på 5,5% i Fredericia, betyder at 366 flere borgere end i 2011 nu klarer sig selv. Tabel 0.2: Udvikling i antal offentligt forsørgede i Fredericia, fordelt på ydelser 3.kvt kvt Udvikling, pct. A-dagpenge m.v ,9% Kontant og uddannelseshjælp ,2% Sygedagpenge ,2% Revalidering ,2% Ressourceforløb Ledighedsydelse ,4% Fleksjob ,6% Førtidspension ,6% Ydelsesgrupper i alt ,5% Ydelsesgrupper eksl. A-dagpenge ,3% Kilde: Arbejdsmarkedskontor Syddanmark, maj 2015 Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Sygedagpenge inkluderer borgere på ressourceforløbsydelse i jobafklaring. Revalidering inkluderer modtagere af forrevalidering. Udviklingen i arbejdsløshedsdagpenge: Med 750 fuldtidsledige, svarende til 3,2% af arbejdsstyrken, er ledigheden faldet markant, men betyder samtidig at mange med opdaterede kompetencer er gået i job De ledige søger i stor grad mod områder, hvor der er relativt få jobåbninger, mens virksomhederne efterspørger arbejdskraft med særlige kompetencer Fredericia har stadig mange ledige i forhold til de øvrige kommuner i trekantsamarbejdet Udviklingen i kontanthjælp: Med 1250 fuldtidspersoner i 2015, svarende til 5,3 procent af arbejdsstyrken, er antallet af kontanthjælpsmodtagere højt. Der har været et fald på 350 fuldtidspersoner fra fuldtidspersoner er jobklare, svarende til 1,2 procent af arbejdsstyrken 960 fuldtidspersoner er aktivitetsparate, svarende til 4,1 procent af arbejdsstyrken Udviklingen i sygedagpenge: borgere har de sidste 2. kvartaler modtaget sygedagpenge, svarende til ca. 700 fuldtidspersoner. Antallet har været konstant i forhold til /3 modtager sygedagpenge fra arbejde eller selvstændig virksomhed Fastholdelsesindsatsen og den tidlige indsats har i 2015 medvirket til udbygge antallet at sygedagpengemodtagerne i delvis raskmelding Udviklingen i fleksjobvisiterede: De senere år er antallet af ledighedsydelsesmodtagere faldet markant, og ligger i dag på godt 100 personer 5

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Fredericia Kommune

Beskæftigelsesplan 2016. Fredericia Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Fredericia Kommune Efter konjunkturnedgangen falder ledigheden atter i Fredericia Kommune, men alt for mange er fortsat på offentlig forsørgelse. Det vil Byrådet ændre på. Beskæftigelsesplan

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer:

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2018 De internationale konjunkturanalyser peger der også de kommende år vil tilstrækkelig vækst til at sikre øget beskæftigelse. Det kommer også Fredericia til gavn,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Særlige projekter... 6 Om Investeringsstrategi 2015-... 7

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere