Evaluering af dansk ordliste med henblik på anvendelse i talesyntese

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af dansk ordliste med henblik på anvendelse i talesyntese"

Transkript

1 Evaluering af dansk ordliste med henblik på anvendelse i talesyntese NoTa, Peter Juel Henrichsen, - FORTROLIGT MATERIALE - Indhold 1. Introduktion 2. Filpakkens indhold 3. Databasens omfang og formater 4. Ortografiske former (felt 1) 5. Ordklasseinformation (felt 2) 6. Ordsammensætning (felt 4) 7. Lydskrivning (felt 12) 8. Øvrige datafelter 9. Samlet vurdering og anbefalinger 10. Appendikser Appendiks 1. PoS-definition og PoS-distribution i FOL Appendiks 2. Alternative fonetiske former Appendiks 3. Foninventar i FOL-lydskrift

2 1. Introduktion Denne rapport beskriver den danske fuldformsordliste dan030224nst.pron, samt de medfølgende dokumentations- og analysefiler i pakken Udtaleleksikon.zip (modtaget fra NoTa ). Beskrivelsen følges op med en samlet vurdering af materialets egnethed som leksikalsk database for en dansk syntesestemme bygget på unit-selection-princippet, samt en liste over anbefalede revisioner. Formålet med rapporten er at forbedre beslutningsgrundlaget for NoTa's talesynteseansvarlige mhp. indkøb af leksikalske ressourcer. For nemheds skyld bruger vi betegnelse FOL for fuldformsordlisten dan030224nst.pron. Rapportens indledende afsnit analyserer de forskellige relevante aspekter af FOL: den leksikalske dækning, informationstypernes relevans, annotationens kvalitet, samt den medfølgende dokumentation. Rapportens sidste afsnit, "Samlet vurdering og anbefalinger", kan læses uafhængigt af resten. Den slutter med en liste over anbefalede aktiviteter, med skønnet tidsforbrug.

3 2. Filpakkens indhold Herunder er vist de enkelte filer i filpakken /Udtaleleksikon.zip (hentet fra ). Filnavne er i fed font. Datering er i kursiv ("-dato" betyder: ingen datering). Filer der ingen relevans har for FOL, er udeladt. De mest relevante filer bliver omtalt nærmere i det følgende. Leksikon/dan030224NST.pron/ /dan030224nst.pron /inspect_lex.pl /dan030224nst.pron_inspect.out [FOL (Fuldformsordlisten)] [script: tjekker FOL's format] [fejlrapport 1 fra /inspect_lex.pl] Transkriptionskonventioner/DA_trans_conv/ /DA_SAMPA_transkonv..doc [Transkriptionsregler, ] Transkriptionskonventioner/DA_trans_conv/1.Phonetic_Tables/da/ /danish_nuance2ibm.doc [Fontabel for IBM/Nuance, -dato] /danish_sampa2ibm.old.doc [Fontabel for TTS/PS, -dato] /PhonTable_danish_ipa_sampa_ibm_v1.1.doc [Fontabel for NST-IBM, ] /PhonTable_danish_ipa_sampa_ibm_v1.2.doc [Fontabel for NST-IBM, ] /PhonTable_danish_ipa_sampa_ibm_v1.3.doc [Fontabel for NST-IBM, ] Transkriptionskonventioner/DA_trans_conv/1.Phonetic_Tables/Theory/ /new_phoneme_sets_svdano_v1.1.doc [Fontabel for NST, ] /new_phoneme_sets_svdano_v1.2.doc [Fontabel for NST, ] /cp5.doc [Notat ang. symbolkonflikt, -dato] Det bemærkes at FOL er lydskrevet i overensstemmelse med manualen Transskriptionskonventioner (filen /DA_SAMPA_transkonv..doc). Ingen af de øvrige fontabeller har direkte relevans for FOL. Analysen af FOL bygger på dokumentationen i filpakken Udtaleleksikon.zip, samt de noter som kunne downloades fra 1 Logfilen rummer 5016 advarsler ("WARNING") og 144 fejlmeddelelser ("ERROR").

4 3. Databasens omfang og formater FOL har indgange. Hver indgang svarer til én leksikalsk fuldform (former som 'spørge' og 'spurgt', 'barn' og 'børn', 'lille' og 'mindre' og 'mindst' er dermed ikke associeret i FOL, skønt de tilhører samme lemma). En indgang i FOL svarer til én linje i filen /dan030224nst.pron og består af et antal semikolon-adskilte datafelter. Et eksempel: jeg;pn;;jeg;;lex;dan;;;0;;"jaj;1;std;dan;;;;;;;;;;;;;;28;ref.dic;;;;;;;;;;;;;;;;;;jeg;;[1,2,3,4,5,];9795 Eksemplet har 51 datafelter (langt de fleste tomme). De fleste FOL-indgange er af denne type med 51 felter, og de få indgange som afviger, er efter alt at dømme fejlformatterede 2. Feltbredde Antal indgange Kommentar Leksemerne "chik", "debut album", "elektrochok", "kernekraftværker" (formatfejl?) 4 4 Eksempel: ";;[1,2,3,4,5,];49518" (formatfejl?) Tabel 1. Datafeltbredde i FOLs leksikalske indgange FOLs indgange er alfabetiseret efter ortografisk form: spørg;vb;;spørg spørge;vb;;spørge spørgebisætning;nn;;spørge+bisætning spørgejørgen;nn;;spørgejørgen spørgekasse;nn;;spørge+kasse spørgelyst;nn;;spørge+lyst spørgelysten;jj;;spørge+lysten spørgelysten;nn;;spørge+lysten spørgelystne;jj;;spørge+lystne spørgemelding;nn;;spørge+melding spørgen;nn;;spørgen spørgende;jj;;spørgende spørgende;vb;;spørgende spørger;vb;;spørger Eksempler på FOL-indgange (første fire datafelter) Derfor vil de forskellige bøjningsformer i et lemma kunne forekomme langt fra hinanden. Fx er verbet at spørge repræsenteret i FOL ved bøjningsformerne 'spurgt', 'spurgte', 'spørg', 'spørge', 'spørgende', 'spørger', 'spørges', hvoraf den første forekommer i lin , den sidste i lin Dvs. lemmaet som helhed spænder over 300 linjer. Da der kun gives rudimentære PoSoplysninger (kun hovedordklasse, i dette tilfælde VB), er der ingen mulighed for automatisk at samle et lemmas former. Langt de fleste af de 51 datafelter er uudnyttede i FOL, dvs. altid tomme eller med 2Disse (formentlige) fejl er ikke opdaget eller kommenteret af scriptet /inspect_lex.pl, hvorfor dette scripts anvendelighed som fejlkontrol betvivles.

5 information uden lingvistisk relevans. Den medfølgende dokumentation giver ingen specifikation af datafelterne. Der er dog ikke tvivl om at felt 1, 2, 4 og 12 rummer de mest centrale (og i praksis eneste anvendelige) leksikalske oplysninger. Felt Datatype Eksempler felt 1 ortografi (ordform) 'jeg', 'spørge', 'spørgelysten' felt 2 hovedordklasse 'VB', 'NN', 'JJ' felt 4 orddeling (for komposita) 'spørge'+'lysten', 'hockey'+'land'+'s'+'holdet' felt 12 fonetisk/fonologisk form Tabel 2. FOLs centrale datafelter Datatyperne ortografi, hovedordklasse, orddeling og fonetisk/fonologisk form gennemgås herunder.

6 4. Ortografiske former (felt 1) Som nævnt har FOL ialt indgange. Fordeling på ordklasser: 52% appellativer (fællesnavne) 24% proprier (egennavne) 12% adjektiver 9% verber 2% adverbier ad 100% numeralier, konjunktioner, præpositioner, pronominer etc. (Der er lidt usikkerhed om tallene p.g.a. inkonsekvent PoS-annotation; mere i næste afsnit) De to centrale spørgsmål i evalueringen angår recall (findes de almindeligste danske ord i FOL?) og precision (forekommer FOLs ordformer i det almindelige danske ordforråd?). Af disse to spørgsmål er recall det vigtigste og bliver undersøgt først. Recall. Vi anvender Berl99 som referencetekst - dvs. alle artikler publiceret i Berlingske Tidende og Weekendavisen i hele året Aviskorpora er særligt egnede som referencekorpus idet de indeholder næsten enhver genre (fagsprog, skønlitteratur, debat, reportage, reklame, poesi, etc). Et praktisk mål for FOLs recall fås ved at måle den andel af Berl99s løbende ord der er repræsenteret i FOL (svarende til den del af den daglige avis som synteseapplikationen vil kunne genkende). Som tommelfingerregel bør en leksikalsk database til syntesebrug have en recall på min. 95% og helst 97%, i et korpus af Berl99-typen. Berl99 rummer 27,1 mio. løbende ord, hvoraf de 25,4 mio genkendes i FOL 3. Genkendelsen er på 93.7%, eller 15 ud af 16 løbende ord. Dette tal er lovlig lavt, idet hver anden sætning i Berl99 dermed rummer mindst ét ord som ikke findes i FOL. Precision. Næsten en fjerdedel af FOL er proprier. hvoraf kun en mindre relevant for en almen synteseapplikation. Det drejer sig om firmanavne, organisationsnavne, usædvanlige forkortelser, etc., sandsynligvis et resultat af ordbasens tidligere kommercielle anvendelser. Eksempler: E.J._Badekabiner_A/S E.M._Fiberglas_A/S E.O._Jonsson_A/S E.P.N._El Installatør "e:?_"j6d_ "e:?_"em_ "fi:?$b6$%glas_"a:?$%es "e:?_"o:?_ "jo:n$%s6n_"a:?$%es "e:_"pe:_"en_ Der er også en mængde appellativer med meget specifik anvendelse. Hovedparten af disse specielle termer vil være dødvægt i databasen til en syntesemaskine. FOL rummer egentlig ordformer, hvoraf de forekommer i Berl99. Det giver en acceptabel, dog forholdsvis lav precision på 68.5% (en virkning af det lidt tendentiøse ordstof). Ortografisk kvalitet. I målingerne af recall+precision er der ikke taget hensyn til forskelle på store/små bogstaver. En stikprøvekontrol viser at FOL har en høj andel af ikke-proprier der alligevel er indekseret med stort begyndelsesbogstav (de er sandsynligvis høstet i løbende tekst og har derfor 'arvet' de sætningsinitiale versaler). Dette kan have praktisk betydning for ordklasse-disambiguering i synteseapplikationen, men er ikke et stort problem sammenlignet med de øvrige. Konklusion. FOLs recall er forholdsvis lav. Det anbefales at supplere op med hyppigt forekommende ordformer til en recall på mindst 95%, helst højere. Hvad angår precision, er FOL acceptabel, selv om man evt. kunne reducere dens dødvægt ved at redigere 5-10% af ordstoffet ud. FOLs ortografiske kvalitet er generelt god, men majuskel/minuskel-alternationerne bør revideres. 3 De nøjagtige tal er: Løb.ord= , med-i-fol= (93.7%), ikke-i-fol= (6,24%). Alle tegn i uppercase er sænket til lowercase inden analyse, dvs. reelt er recall formentlig lidt lavere end 93.7%.

7 5. Ordklasseinformation (felt 2) De anvendte ordklasser er ikke defineret i materialet, men de fleste af dem kan gættes. PoS-symbol Antal indgange Ordklasse (gættet) NN appellativer PM proprier JJ adjektiver VB verber AB 4627 adverbier (?) RG 491 numeralier IN 245 interjektioner PN 112? PP 111 pronominer KN 64 konjunktioner DT 14 determinativer (?) MM 1? N 1? Tabel 3. PoS-definition (resumé), se også Appendiks 1 Som det fremgår, er visse ordklassesymboler svære at afkode (markeret med '?' i tabellen) mens andre kan gættes med rimelig sikkerhed, bl.a. de store, åbne ordklasser: appellativer (fællesnavne), proprier (egennavne), verber, adjektiver, præpositioner og numeralier. Blandt disse kategorier er især numeralierne og proprierne (fx vejnavne) konsistente, mens der er mange fejl og inkonsekvenser i de øvrige. Generelt er PoS-informationen ret inkonsekvent, både hvad angår udvalget af kategorier og ordformernes distribution over ordklasser. En del ordformer er tilsyneladende blevet PoSklassificeret automatisk uden manuel verifikation. En mere principiel indvending angår arten og detaljeringsgraden af PoS-data. I FOL findes kun information om hovedordklasse, ikke bøjning. Dette er et handicap for syntesemaskinens ordgenkendelse og kan betyde fejludtalte ord, især omkring homografer. Fx udtales 'lyst' på tre forskellige måder afhængigt af bøjning: "det blev lyst efter solopgang", "der blev lyst med en lygte", "jeg har lyst til en is". Andre hyppigt forekommende homografer er "så", "sig", "kom", "ved", "os", "lig". Generelt er de fleste korte, hyppige ordformer homografer i dansk. Konklusion: FOL's PoS-data er af svingende kvalitet og bør revideres før anvendelse i talesyntese. (1) PoS-definitionen bør renoveres, så ukendte og umotiverede kategorier forsvinder. (2) FOL bør revideres mhp. konsistens i PoS-annotation (3) Det anbefales at udvide PoS-definitionen med morfologiske detaljer (køn, tal, tid, bestemthed, grad,...) af hensyn til præcisionen i den syntetiske udtale. Dette er dog ikke strengt nødvendigt for udvikling af syntesen, oplyser Christina Tånnander (TPB).

8 6. Ordsammensætning (felt 4) Felt 4 viser indgangsformens sammensætning (kun for sammensatte ord). En stikprøvekontrol viser ret hyppige eksempler på inkonsekvens i orddeling: 'spurvehøg' > 'spurve'+'høg' (delt), men 'spurvefugl' > 'spurvefugl' (udelt) 'sprøjtegift' > 'sprøjte'+'gift' (delt), men 'sprøjtehus' > 'sprøjtehus' (udelt) 'dobbeltværelse' > 'dobbel+t+værelse' (3-delt), men 'dobbeltværelser' > 'dobbelt+værelser' (2-delt) etc. Overordnet set virker informationen om orddeling dog tilstrækkelig konsekvent til at have værdi i syntesesammenhæng. Konklusion: Det anbefales at styrke konsekvensen i FOLs orddelingsdata med automatiske eller halvautomatiske metoder.

9 7. Lydskrivning (felt 12) Lydskrivningerne er den vigtigste information i FOL, set fra et syntesesynspunkt. En dårlig fonetisk database vil slå direkte igennem som uforståelig eller unaturlig tale i den endelige syntese. Det er derfor vigtigt at undersøge FOLs kvalitet og konsekvens på dette punkt. Dokumentet "Transskriptionskonventioner" (herefter: TKon) er velskrevet og giver præcis information om fondefinitioner, udtalestil, afgørelse af tvivlsspørgsmål, fonetisk bredde og dækning, stavelsesbestemmelse, trykplacering etc. TKon henviser til Nudansk Ordbog som fonetisk autoritet i tvivlsspørgsmål. Takket være TKons akkuratesse og mange eksempler (særlig ved notorisk svære transskriptioner, som fx "læreren", "hundrede") er det forholdsvis enkelt at evaluere den faktiske lydskrift i FOL. Her ses det samlede foninventar anvendt i FOL - se detaljerne i appendiks 3 Vokaler Konsonanter Øvrige [b][d][d][f][g][h][j][k][l][m][n][n][p][r][s][s'][t][v][w] [_][:][?]["][%][ ][$] Der er god overensstemmelse mellem definition og brug af symboler: Hvert symbol der er defineret i TKon findes i praktisk brug i FOL, og de symboler der forekommer i FOL, er alle defineret i TKon - med en enkelt undtagelse (ulovligt symbol [r] har to forekomster i FOL). En stikprøvekontrol bekræfter at FOL-lydskrifterne, overordnet set, i høj grad følger anvisningerne i TKon. Der er dog en række mindre afvigelser (lydskrivningerne er skrevet lavet af flere forskellige transskriptører). En mere grundlæggende kommentar angår foninventaret, som på to punkter forekommer for fattigt. For det første understøttes ingen af de hyppigste engelske særfoner, fx ustemt TH ('thorn'), stemt TH ('then'), fortunge-r ('right'), mørkt L ('girl', 'well'), stemt S ('zebra'). De mange engelske fremmedord i FOL er derfor lydskrevet rent-dansk, hvad der vil virke utidssvarende i talesyntese. For det andet mangler der nuancer i de r-farvede vokaler. Foninventaret kan ikke gøre rede for lydforskellen på "hære" og "herre", "være" og "værre". Desuden mangler vokalen i "vred", hvad der skaber tvivl for transskriptørerne i valget mellem de to næstbedste løsninger, nemlig vokalerne i "ked" [e], og "med" [E]. Derfor ses en del eksempler på tilfældige forskelle: "vrede" men "vreden" Det anbefales at indlemme de manglende foner i foninventaret, efterfulgt af en almen revision af FOL. Fonetisk konsekvens fremhæves af TPB som særligt vigtigt for syntesen. En sidste kommentar angår transskriptionsstilen. Hvis databasen skal understøtte naturlig udtale, bør de allerhyppigste ord indgå i FOL i både distinkt udtale (som nu) og i dagligsprogets mere reducerede version. Eksempler: pronominerne "mig", "dig", "sig" forekommer i FOL kun med diftongeret vokal, skønt denne udtale er uhyre sjælden (og kun forekommer i trykstærk stilling). For "der" findes kun de diftongerede udtaler, ikke den langt hyppigere [da]. For "at" findes kun [ad], ikke den hyppigere [a]. Konklusion. De fonetiske data i FOL er overvejende af god kvalitet. På grund af lydskrivningens afgørende rolle i syntesesystemet anbefales dog følgende fonetisk/fonologiske revisioner. (1) FOL tjekkes for inkonsekvenser i transskriptionerne. Dette fremhæves af TPB som vigtigt. (2) der tilføjes et mindre antal foner (engelske konsonanter, r-farvede vokaler) til foninventaret (3) der følges op med leksikalsk revision af FOL (4) for særligt frekvente ordformer suppleres med de mest hyppige udtaler

10 8. Øvrige datafelter De øvrige felter kan ikke bestemmes med sikkerhed. Mange er altid tomme (fx felt 5, 9, 24 og 25), hvad der giver indtryk af FOL som en (ikke særlig gennemtænkt) afbildning af en mere komplet oprindelig database. Selv de instantierede felter synes ubrugelige i praksis, da de dels er udokumenterede, dels vanskelige at gennemskue funktionelt. Nogle er formentlig forældede henvisninger til leksikalsk kilde, ansvarlige lingvist, etc. Eksempler ses i tabellen. Felt felt 6 felt 7 felt 8 felt 10 felt 13 felt 14 felt 15 felt 18 felt 19 Instantieringer (Værdi:Antal) 'LEX':237868, tom:9 'DAN':237857, 'ENG':2, tom:18 'GARB':450, tom: '0':236881, 'ACR':247, 'ABBR':740, tom:9 '0':495, '1':237372, '2':1, tom:9 'STD':237873, tom:4 'DAN':228984, 'ENG':2, 'FOR':4229, tom:4662 'STD':13710, tom: 'DAN':13655, 'dan.dnk':59, 'FOR':31, tom: felt 23 'DAN':818, 'ENG':1, 'dan.dnk':7, 'FOR':312, tom: Tabel 4. FOLs øvrige datafelter eksempler Selv i de tilfælde hvor man kan gætte ret sikkert på funktionen, er der ret udbredt inkonsekvens. Et eksempel er felt 20, der rummer alternative lydskrivninger for en ordform - principielt en meget værdifuld information, men i praksis udfyldt så tilfældigt at værdien er ringe (en komplet liste over alternative fonetiske former ses i appendiks 2). Felt 11 (udfyldt i 1060 indgange) rummer nyttig information om ekpansion af forkortelser, fx. 'aktieselskab', 'irish_republican_army' og 'Sojuz_Sovjetskikh_Sotsialistitjeskikh_Respublik, sv. til indgangene 'A/S', 'IRA' og 'SSSR'. Felt 30 rummer, ifølge dokumentationen, henvisning til FOLs ordkilder (ikke nærmere omtalt). Kilde Antal indgange Beskrivelse ref.dic Frekvensbaseret referenceordliste (100k) spd_da Fra SpeechDat-materialet tel_da Fra indspilningsskript for telefoni off_da Fra indspilningsmanuskript for diktering nml_da Navneleksikon inso_da Grundformer fra INSO-materialet stn_da Gadenavn fra Krak-materialet Istn_da Efternavn kons_da 109 Diverse Tabel 5. FOLs felt 30, med referencer til ordkilder Konklusion: givet den nuværende dokumentation er felterne 1, 2, 4 og 12 af stor praktisk værdi. Derudover er felt 11 og 20 (evt. nogle få andre) af en vis værdi. Øvrige felter er af ringe værdi.

11 9. Samlet vurdering og anbefalinger Overordnet set er FOL en sprogteknologisk orddatabase af middel til god kvalitet. Dens type er ret simpel (fuldformsliste frem for lemmatisk ordbog), men ikke desto mindre tilstrækkelig til syntesebrug iflg. udviklerne hos TPB, hvor man har erfaring med databaser af netop den type. På en del punkter trænger FOL til en revision for at nå state-of-the-art, men grundlæggende skønnes databasen at være adækvat til formålet. Leksikalsk dækning. FOLs recall er forholdsvis lav. Det anbefales at supplere med nye ordformer til en recall på mindst 95%, helst højere. Hvad angår precision, er FOL acceptabel, selv om man evt. kunne reducere dens dødvægt ved at redigere 5-10% af ordstoffet ud. FOLs ortografiske kvalitet er generelt god, men majuskel/minuskel-alternationer bør revideres. Datatyper: Kun datatyperne ortografi, hovedordklasse, ordsammensætning og lydskrift har en anvendelig kvalitet i FOL. Øvrige datatyper er for sparsomme og/eller inkonsekvente. Ordklassedata: FOL's PoS-data er af svingende kvalitet og bør revideres. (1) PoS-definitionen bør renoveres, så ukendte og umotiverede kategorier forsvinder. (2) FOL bør revideres mhp. konsistens i PoS-annotation (3) Det anbefales at udvide PoS-definitionen med morfologiske detaljer (køn, tal, tid, bestemthed, grad,...) af hensyn til præcisionen i den syntetiske udtale. Dette er dog ikke strengt nødvendigt for udvikling af syntesen, oplyser Christina Tånnander (TPB). Orddelingsdata: Det anbefales at forbedre konsekvensen i FOLs orddelingsdata med automatiske eller halvautomatiske metoder. Lydskrivning. De fonetiske data i FOL er overvejende af god kvalitet. På grund af lydskrivningens afgørende rolle i syntesesystemet anbefales følgende fonetisk/fonologiske revisioner. (1) FOL tjekkes for inkonsekvenser i transskriptionerne. Dette fremhæves af TPB som vigtigt. (2) der tilføjes et mindre antal foner (engelske konsonanter, r-farvede vokaler) til foninventaret (3) der følges op med leksikalsk revision af FOL (4) for særligt frekvente ordformer suppleres med de mest hyppige udtaler

12 Anbefalede revisioner før brug i syntese {A} {B} {C} {D} = nødvendig før FOL anvendes i talesyntese = uklogt at undlade = relevant, men mindre nødvendigt = tilrådelig med henblik på fremtidig vedligehold/udvikling af FOL [...] = skønnet tidsforbrug (timer) 1. Manuelle revisioner af FOLs formatfejl 1. Indgange med "WARNING"/"ERROR" (/inspect_lex.pl) kontrolleres Indgange med anomal feltformat redigeres ud {A}[5] 2. Leksikalsk supplement 1. Der tilføjes ca nye indgange til dækning af alm. nudansk ordforråd {B}[20] 3. Fonetisk revision 1. FOL gennemrevideres på baggrund af nuværende fontabel {A}[40] 2. Fontabellen korrigeres/udvides {B}[5] 3. FOL nyrevideres mht. den korrigerede fontabel {B}[20] 4. Ordklasseannotation 1. Der udarbejdes en revideret PoS-definition {A}[5] 2. På baggrund af PoS-tabellen renses FOL for inkonsekvens {B}[20] 3. Der tilføjes detaljeret bøjningsinformation {C}[30] 4. Orddelingsdata revideres {C}[10] 5. Dokumentation 1. Der udarbejdes en revideret teknisk manual over FOL {A}[20] ooo

13 Appendiks 1. PoS-definition og PoS-distribution i FOL PoS-symbol Antal Kategori (gættet) Eksempler (typiske) Eksempler (problematiske) mangler 1570?? elegantier, palæstinensisk, spasser, tranceagtige AB 4627 adverbier (?) abnormt, adeligt da, fx DT 14 determinativer (?) den, hendes IN 245 interjektioner Gudfader, O, brillant adr, att grundlagt, norsk JJ adjektiver (?) artig, arktisk, arvelig, fundne AV, Bottniska, Grove, LP KN 64 konjunktioner at, da, dersom, gadn, granat, graven MM 1?? makrelsalat N 1?? prospektets NN appellativer ATP-bidrag, abbedisse, betonbygning PM 1?? Kistens PM group COM 3418 firmaer 3-Stjernet_A/S, A/S_Arovit_Petfood PM group ORG 853 organisationer (?) PM person FIR 1916 udenlandske navne (?) PM person FIR FEM PM person FIR MAS PM person FIR MAS FEM Adoptionssamrådet, Hjemmeværnet Christiana, Yoko 2606 pigenavne Addi, Addie, Aferdita, Aggi drengenavne Abdallah, Adem, Adnan, Adolf 18 'androgyne' personnavne Angel, Bernice, Sidney A/S, UFOER, Zebraen, Kommune [med stort] DOS, DR Alcatraz Dat, Yen PM person SUR efternavne Aa, Begic, Bragt A_Rogvi, Beethoven PM place CIT 3273 bynavne Aabenraa, Florens, Beijing Aalborgs, PM place CIT FIC - Åse 1?? Yllerup PM place COU 415 landenavne Vietnam, Abessinien Bogø_By, Ma PM place GEO stednavne Aasiaat, Fausing_Engbakker Aalborg_Nordre, Acorerne PM place STR vejnavne A._Andersens_Vej, Ahrenkildes_Allé PM UNS 732?? APL, Europe, Fadervor, Løgtvedgård PN 112?? Deres, Trade, all, alting PP 111 pronominer ad, ved, blandt, kontra, inkl. across, angående, forruden, os RG 491 numeralier otte, XIV, seks-syv seks_hundrede, trois VB verber find, finde, finder, fundet, fundne - Otte [med stort] Kip, Møv, Brummer [m/stort], arr, garnvinde

14 Appendiks 2. Alternative fonetiske former FOL rummer alternative lydskrivninger for flg indgange, alfabetisk ordnet: Aachmann, Aam_International_A/S, Abas, Abazi, Abbas, ABB_Operation_Group_JV, A-B-C_Coating_A/S, Abdalla, Abdallah, Abdelmajid, Abdifatah, Abdillahi, Abdinasir, Abdisalan, Abdul, Abdul-Ghani, Abdulkadir, Abdullah, Abdulqadir, Abed, Abed, Abida, Abid, Abir, Abu, Abu_Dhabi, Abukar, Achen, Achilles, AC_Hydraulic_A/S, Acikel, Ackermann, Addis_Ababa, Adelaide_Plejehjem, Adele, Aden, ADP_Dealer_Services, Adriansen, Adsbøl, Adserballe, Aero-Chef_A/S, Afrim, Afshan, Ager, Agerlin, Agim, Agna, Agneta, Ahlmann, Ahrends, Ahrendsen, Ahrendt, Ahrendtsen, Ahrenfeldt, Air_96_A/S, Ala, Al-Ali, Al-Asadi, Alberta, Aleuterne, Al- Hulo, Ali, Alise, Al-Khafaji, Al-Khatib, Almin, Al-Tamimi, Amani, Ambu_International_A/S, Amel, Amila, Amin, Amine, Amino, Amman, Amos, Amy, Anam, Andsager, Andsbjerg, Angelo, angstneurose, angstneuroser, Annelie, Anthonisen, Anthonsen, Antonisen, Apw_Power_Supplies_A/S, Arnold_Busck_International, Aron, Assad, AVK_International_A/S, Awad, Ayaan, Ayad, Ayat, Ayoub, Ayub, Azad, Azadeh, Azam, Azerbajdjan, Aziz, Azizi, Baden, Bagenkop, Bahn, Bahne, Bahrain, Balsby, Balschmidt, Balslev, Balsløv, Baltsen, Barakji, Bardakci, Bargmann, Barington, Barnes, Barrett, Barry, Bashir, Baumann, Bayoumi, Baysal, Beatrice, Beckmann, Beermann, Beganovic, Begtrup, Begtrup_Vig, Behrend, Behrendsen, Behrendt, Behrenthz, Behrmann, Beich, Bektas, Bendsen, Berendt, Berendtsen, Bermann, Bernard, Bernard, Berthou, Beth, Bevtoft, Bührmann, Bhutan, Bidstrup, Biermann, Biilmann, Bilge, Bjolderup, Bjørkmann, Black, Blankager, Bohmann, Bollmann, Borchmann, Bormann, Bornemann, Bothmann, Boysen, Brahmaputra, Brando, Brandt, Bredsdorff, Brüel_International_A/S, Bresemann, Breuner, Breuning, Brügmann, Brinckmann, Brinkmann, Brochmann, Brockmann, Brokmann, Brommann, Brygmann, Buchard, Buchmann, Buemann, Burgwald, Buster, Busuladzic, Canbaz, Canberra, Cantor, cappuccino, Carli_Gry_International_A/S, Carlsen_Europa_ApS, Cecile, Centraleuropa, Centraleuropas, centraleuropæerne, centraleuropæiske, centraleuropæisk, Chaaban, Chaib, Chaima, Chan, Chastine, Chehade, Christence, Christof, Cicek, Cifci, Ciftci, Cift, CIH_Royal_Hotel_A/S, CIH_Scandinavia_Hotel_A/S, Claude, Claudine, Cleemann, Cliff, CMC_International_A/S, Colding, Commerou, dalen, Darville, Debel, Degner, Deichmann, De_Lasson, Depenau, Dich, Dieckmann, Diekelmann, Diekmann, Diers, Dietrich, Dinex_A/S, Dittmann, Dohlmann, Dohm, Dohn, dolken, Dolores, DONG_Naturgas_A/S, double-kampe, Dreymann, Duman, Eckmann, Eddy, Edelmann, Edemann, Edwards, egens, Eichen, Eichler, Eichner, Eigild, Eire, Eis, Eisenreich, Ejerslev, Ejerslev_Vang, El-Ahmad, El-Ali, El-Hassan, El-Hussein, El-Khatib, Elny, El-Sayed, El-Youssef, Emly, Enny, Enselmann, Erdmann, ergoterapeut, ergoterapeuter, Esmat, Esry, Ethly, Etly, Etty, euforien, eufori, euforiserende, euforiske, euforisk, Eugen, eugenikken, eukalyptus, eunukkerne, euro, Euro-Alarm_A/S, euro-atlantiske, eurobarometer, eurobonus, eurocenter, Eurochef, Eurodan-Huse, Eurodan-Huse_Vest_A/S, euroen, Euroens, eurokrater, eurokraterne, euro-lande, eurolandene, Europa, europabevægelse, europabevægelsen, europa-debat, europa-domstolen, Europadomstolen, europahær, europajolle, europa-kommissionen, Europakommissionen, Europa-kommissionens, europakort, europakortet, europa-linien, europamester, europamesteren, europamesterskab, europamesterskaber, europamesterskaberne, europamesterskabet, europamestre, europamestrene, europamestrenes, europaminister, europa-ordfører, europaparlamentariker, Europaparlamentet, europa-parlamentet, Europaparlamentets, europa-parlamentets, europaparlamentets, Europaplads, europa-politik, europapolitik, europa-politikken, europapolitikken, Europarådet, Europarådets, europarejse, europarekord, Europas, europaskolen, Europaskolen, Europaturné, europaudvalg, europaudvalg, europa-udvalget, europaudvalget, europaudvalgets, Europaudvalgets, europæer, europæere, europæeren, europæeres, europæerne, europæernes, europæisering, europæisk, europæiske, Europæiske_Rejseforsikring_A/S, europæiskes, Europæiskes, Europols, euroregion, euroregionen, euroskeptikere, euroskeptiske, eurostat, eurostats, eurotunnel, eurozonen, Fadi, fagkombination, familieterapeut, farmaceuter, farmaceuterne, farmaceut, farmaceuthøjskolen, Farmaceuthøjskolen, farmaceutpiger, farvekombinationer, farvekombination, Farzaneh, Fata, Fatema, Fatemeh, Faten, Fathi, Fatiha, Fatih, Fatima, Fatime, Fatme, Fatmeh, Fatmire, Fatmir, Fatos, Fatou, Fatuma, Fauzia, Fawzia, Fayez, Fazal, Feder, Ferhat, feudale, feudal, feudalt, filmkombination, Findalen, Firas, Fischmann, Følle, fælles-europæiske, fælleseuropæiske, fælles-europæisk, fælleseuropæisk, Floor, Fogh-Andersen, Fogh, Foghsgaard, Foghsgaards, Fog-Petersen, Fohlmann, Folmann, force, forsynets, forvisningen, Fouad, Francesca, Francesco, Franklin, Franzmann, Freddy, Freddys, Fredy, Fugmann, Fuhrmann, Funding, fyrrene, fysioterapeuten, fysioterapeuter, fysioterapeuterne, fysioterapeut, Gabor, Gabrielle, Gabs, Gaby, Gatzwiller, Gazmend, Geleff, gendyrkning, Gerken, Gerly, Germann, Germansen, Gertie, Gerti, Gerty, Gervin, Gettermann, Ghada, Ghali, Ghassan, Ghazala, Ghazal, Ghazanfar, Ghazi, Gholam, Gholamreza, Ghoneim, Ghulam, Giesela, Gilbert, Gil, Gillian, Ginnie, Gisselmann, Gissemann, Gjettermann, Gökhan, Gøkhan, Gladys, Gülcan, Glenny, Gülhan, Gokhan, Goldberg, Gold, Goldmann, Goltermann, GPV_International_A/S, Grant, Graumann, Gronemann, Groos, Groot, Grosmann, Grossmann, Gudumholm, Gudum_Kær, Gudumlund, Guy, Habiba, Habibe, Habib, Haci, Hadi, Hadil, Hafida, Hafiza, Hafize, Hagbard, Hagbart, Hagman, Ha, Hahnemann, Hajra, Hakima, Hakim, Hala, Halid, Halima, Halime, Halim, Halimo, Halina, Halit, Halla, Halle, Hallein, Halls_Allé, Hamad, Hamburg- Mannheimer, Hamed, Hamida, Hamide, Hamid, Hamidreza, Hamit, Hanaa, Hanadi, Hanane, Hanan, Handan, Hanifa, Hanife, Hanifi, Hanim, Hanin, Hanny, Hans-Jürgen, Hanson, Hanus, Hardi_International_A/S, Hardy, Hardys, Harley, Harly, Hasan, Hasemann, Hashem, hashhandler, Hashim, Hasiba, Hasib, Hasim, Hasna, Hasnija, Hasret, Hata, Hatem, Hatidza, Hatun, Haugsted_International, Haumann, Hausmann, Hava, Havemann, Havva, Hawa, Hawo, Hayat, Hayati, Hayrettin, Hazal, Hazem, Hazim, Heba, Hechmann, Heckmann, Heddy, Hedemann, Hediye, Hedy, Heidmann, Heimann, Heinemann, Heinrich, Heintzelmann, Heisel, Heissel, Heitmann, Hellemann, Hellmann, Helmar, Helnan_International_A/S, Henry, Herrmann, Hetty, Høhrmann, Hiba, Hibo, Hidayet, Hilal, Hildeborg, Hillmann, Høltzermann, Hofmann, Hohlmann, Hollmann, Holtermann, Holtmann, Holtzmann, Holzmann, Homann, Hommelgaard, Hommel, Horstmann, Houda, Houmann, Houria, Hørmann, Hüttmann, Huma, Humble, Hunt, Huseyin, Husnija, Hussain, Hussmann, Huusmann, Hvims, Hygom, Hygum, IBM_Danmark_A/S, Ibs-Dac_A/S, ICL_Danmark_A/S, I-data_international_a-s, Idris, Idriz, Ifeta, IFS_Applications_Danmark_A/S, Ihsan, Ijaz, Ikea_International_A/S, Ilan, Ilhami, Ilhan, Ilia, Ilias, Illemann, Illetas, Imad, Imdat, Imer, Imperial_Hotel, Inaam, indoeuropæiske, Ingram_Micro_A/S, International_Claire_Group_A/S, Iqbal, Ira, Iraj, Iram, Irem, Iren, Irfan, Irving, Irwing, Isaac, Ismahan, Ismail, Israa, IT_Factory_A/S, ITID_A/S, IT_Support_A/S, Jade, Jafar, JAI_A/S, Jalal, Jalil, Jamal, Jamila, Jamil, Jamile, Jamilla, Janich, Janik, Janine, Jannet, Janny, Janusz, Jaqueline,

15 Jason, Jawad, Jeanie, Jeanne, Jelle, Jelsgaard, Jelva, Jenan, Jenkins, Jensy, Jerome, Jerslev_J, Jerzy, Jessica, Jessy, Jetmir, Jihad, Jihan, JKE_Design_A/S, JK_Service_A/S, J.M._Huber_Denmark_ApS, Joacim, Jochumsen, Joel, Johannessen, Johannson, Johannsson, Johanson, Johnna, Johnsson, Johny, Jonny, Joo, Jorton_A/S, Jos, Jovan, J.P._Salmon_A/S, Jørgine, juleballet, Julian, Kaadtmann, Kacar, Kammann, Karup_J, Kauffmann, Kaufmann, Kaymak, KE-Burgmann_A/S, Kellmann, Kemal, Khaled, Khalid, Kühn, Kielgast, Kigali, kilobyte, Kimer, Kimie, Kim_Johansen_International, Kiribati, Kirkemann, Kjeldmann, Kjellmann, Kjøller, K.K._Electronic_A/S, Kleemann, Klegod, Klippinge, Klockmann, kombinationen, kombinationer, kombinationerne, kombination, kombinationsaftalen, kombinationsbehandlingen, kombinationsbehandling, kombinationsevne, kombinationslås, kombinationsmuligheder, kombinationsmulighed, kombinationssikker, kombinationsspil, kombinationsspiller, kombinationsstilling, kommerciel, kommercielle, kommercielt, Konstmann, Kranker, Kreutzmann, Krøger, Krøier, kriseterapeutisk, Kristjansen, kærlighedspanter, Kuhlmann, kulilten, Kurtzmann, Ladan, Lahn, Lahrmann, Lale, Lara, Larsine, Laumann, Læborg, Læbro, LCI_Intermate_A/S, LCI_Intermedium_A/S, LEGO_System_A/S, Leismann, Leonhardsen, Lessmann, leukæmi, Levin, Levin, Linköping, Løjt, Øls, Ølst, Ølstrup, Lunden, Luttermann, Mabel, mafiakontrollerede, Magalluf, Maimann, Makalu, Malabo, Manal, Marckmann, Marius_Pedersen_A/S, Marry, Martens, Maryanna, Maryanne, Maryann, Mattis, Maurice, Mb, McDonald's_Administration, Mechlenburg, megabytes, Melbye, Mellemeuropa, mellemeuropæiske, Merkel_Freuderberg, Messmann, Methmann, Michaelsen, Michell, Michelsen, Michelsens, Micro, Micro_Matic_A/S, Micro_Matic_Instrument_A/S, Mikail, Mikhail, milimeter, milimeters, miljøneutrale, miljøneutralitet, Miller, Mladen, mønthandlerne, Monroe, Moos, Mostafa, MTV_Produktion_A/S, musikterapeut, Mustafa, Mustapha, Muusmann, Nadarajah, Nadeem, Nagy, Nahed, Naheed, Nahid, Naila, Najia, Nancy, Narin, Narmin, Naser, Nassar, Nasser, Naumann, Nawaz, Nazia, Nazir, Naz, NB_Rotation_A/S, Nebahat, Neimann, Nejmann, Nelly, Nesimi, Neubauer, neurale, neuralt, neurofysiologi, neurokirurgi, neurokirurgiske, neurokirurgisk, neurologer, neurologi, neurologiske, neurologisk, neurolog, neuroner, neuropsykiatrisk, neuropsykolog, neurose, neuroser, neurotikere, neurotiske, neurotisk, neutrale, neutraliserede, neutralisere, neutraliserer, neutraliseres, neutraliseret, neutralisering, neutraliteten, neutralitet, neutralitetspolitik, neutral, neutralt, New, Nickolas, Niels-Peder, Niemann, Noel, Nomanni, Noor, Nordeuropa, Nordeuropas, nordeuropæere, nordeuropæerne, nordeuropæiske, nordeuropæisk, Nordvesteuropa, Nottelmann, Nowicki, nutidseuropæere, Nykøbing_F, Nykøbing_Sj, Nykøbing_S, Odense_Congress_Center_A/S, også, Oguz, OK, Okutan, Oltmann, Omar, Oppermann, Orfeus, Ortmann, Osmani, Osmanovic, Ostermann, Ovcina, Ove_Wrist_&_Co_Ltd._A/S, Ozcan, Ozcelik, Pabijan, PA_Consulting_Group_A/S, Palani, Palma_de_Mallorca, Pamperin, pansrede, Pantmann, Paranova_Pack_A/S, partikombinationer, Pasic, Patrzalek, Paulsen, PBN_Medicals_Denmark_A/S, Pedersen_&_Nielsen, Pehlivan, Peitersen, Peter_Hansen_International, Peterson, Peugeot, Peugeots, Pfeffer, Pfeiffer, Phan, Pilemann, Pinarbasi, Plagborg, Plaza_Hotel_Group_A/S, pneumatik, PPU_Maconomy_A/S, Preetzmann, Pretzmann, Probst, Pro_Display_A/S, pro-europæiske, ProTeleVision_Technologies_A/S, provencalske, psykoterapeuten, psykoterapeuter, psykoterapeutiske, psykoterapeutisk, psykoterapeut, Puerto_Vallarta, Pugh, Qasem, Qazi, Q-Star, Quach, Raaco_International_A/S, Radisson_SAS_Falconer, Radisson_SAS_Limfjord_Hotel, Radisson_SAS, Ragnarsson, Rahimi, Rahmani, Raija, Raili, Raimo, Rainer, Rajaratnam, Ramadani, Ramadan, Randy, Rathmann, Rau, rawlplugs, RBM_Group_A/S, Reeckmann, Reese, Reich, Rentokil_Initial_A/S, reolmetre, Rex, røgning, Rhiger, Rickey, Rickie, Rick, Riemann, Robby, Roberta, Roberto, Robertson, Roberts, Rockwool_International_A/S, Rodney, Rodrigo, Rohmann, Rohrmann, Rona, Ronny, Ron, Rosario, Rosemary, Rose_Poultry_A/S, Roya, Roy, Rozalia, Roza, Rubi, Ruddy, Rudkjøbing, Ruhlmann, Runsten, Saad, Sachmann, Sadaf, Safa, Sajjad, Samantha, Sammy, Sandavág, Sandoy, Sankt_Peder, Saugmann, SCA_Hygiene_Products_A/S, Scandic_Hotel_A/S, Scandinavian_Airlines_Data, Scanvaegt_International_A/S, Sca_Packaging_Containerboard, SCA_Packaging_Denmark_A/S, SCA_PACKAGING, Schantz, Schanz, Schaumann, Schaumburg, Scheffmann, Schemel, Scherfig, Schertiger, Scheuer, Schiønnemann, Schledermann, Schleimann, Schlesinger, Schlichter, Schlichting, Schlichtkrull, Schliemann, Schlie, Schmalz, Schmelling, Schmeltz, Schnedler, Schneidereit, Schnejder, Schnell, Schnipper, Schnohr, Schnor, Schnuchel, Schollert, Scholz, Schrøder, Schroeder, Schütze, Schubert, Schuldt, Schulz, Schumann, Schurmann, Schwalbe, Schwaner, Schwarz, Schwencke, Schwerdtfeger, Scott, scrapbogen, SEAS_Distribution_A.m.b.A., Seehagen, Seemann, Seligmann, Selmann, Shahab, Shane, Shanna, Shannie, Shannon, Shan, Sharon, Shaun, Shawn, Sheena, Sheikh, Shirley, Sibel, Sidelmann, Siegfred, Sielemann, Sierra_Nevada, Sigmund, Sigvard, Sillemann, SIS_International_A/S, Skindbjerg, skoleballet, skæren, Snekkebjerg, Sohnemann, Soll, Sonn, SP2_Prepress_A/S, Speiermann, Sportsmann_Gruppen_A/S, Sprout- Matador_A/S, Stahlhut, Stahlschmidt, Stahl, Statoil_Detail_A/S, Stück, Stecher, Stegelmann, Stegmann, Steiner, Steinlein, Steinmeier, Steinmetz, Steinmüller, Stein, Østermarie, Øster_Melholt, Østeuropa, østeuropa, østeuropas, Østeuropas, østeuropæere, østeuropæerne, østeuropæernes, østeuropæisk, østeuropæiske, Stilbjerg, Stimorol_Central_&_Eastern, stjålet, Stockmann, Stoltz, Struckmann, Studsgaard, subjekter, Sulsbrück, sultans, Sydeuropa, sydeuropæere, sydeuropæerne, sydeuropæiske, sydeuropæisk, Sydøsteuropa, Szabo, Tackmann, Taklamakan, talkombinationer, Tødsø, Teddy, Tegner, terapeuten, terapeuterne, terapeuter, terapeutiske, terapeutisk, terapeut, terrorismen, terrorisme, terroristerne, terrorister, terrorist, terror, Testmann, Theilmann, Thelma, Thielemann, Thillemann, Thonny, Thony, Tiffany, Tilly, Time/System_International_A/S, Timmermann, Tümmler, Torry, Tøpholm_&_Westermann_ApS, Trab, Tranbjerg_J, transeuropæiske, Trevira_Neckelmann_A/S, Troels-Smith, Troels, Tulip_International_P/S, Tytex_A/S, udgiftsneutral, Uhlmann, Ullits_Stationsby, Ullits, Ullmann, Ulvhøj, Ulvkær, Ulvmose, Ulvshale, Ulvslyst, Ulvsund, Unibank_A/S, Unibolt_A/S, Unikredit, Unilever_Danmark_A/S, Unimerco_A/S, Uponor_A/S, Vaduz, Valeur, Vally, Valsemøllen_af_1899_A/S, Vandet, Varny, Vergmann, Verny, Vestermarie, Vester_Smidstrup, Vester_Vidstrup, Vesteuropas, Vesteuropa, vesteuropæere, vesteuropæerne, vesteuropæiske, vesteuropæisk, Viby_J, Viking_Holding_A/S, Villys, Villy, Vincent, Vinny, Vira, Viskinge, Vivild_Huse, Vivild_Mark, Vivild, Vänern, Vodder, Vogel, Volgograd, Volkmann, værdsat, Wachmann, Wally, Walz, Wang, Ward, Wassmann, Weidemann, Weigel, Wendy, Wessmann, Wiedemann, Wieland, Wiemann, Willadsen, Willemann, Willis_I/S, Wilmann, Winckelmann, Winkelmann, Wismann, Wiuff, WM-Data_Consulting_A/S, Woetmann, Wong, Wortmann, W.S._Shamban_Europa_A/S, Yamagata, Yaren, Yasemin, Yding_Lykke, Yding_Rode, Yding, York_International_A/S, Zimmermann, Zoffmann, zoneterapeuter, zoneterapeut, zoo.

16 Appendiks 3. Foninventar i FOL-lydskrift Vokaler Symbol Antal Eksempel, indgangsord Eksempel, lydskrift Findes i "mile" (schwa) + A "takke" + a "mat" "mad + E "mæt" "med + e "vene" + i "mit" "mid + O "ost" "Osd + o "foto" "fo$to + Q "vor" "vq + u "guld" "gul + y "nyt" "nyd "råt" "R6d "synder" "s2$n "sønner" "s9$n6 + Konsonanter Symbol Antal Eksempel, indgangsord Eksempel, lydskrift Findes i Forskrift b "bil" "bi:?l + d "dag" "da:? + D "mad" "mad + f "fin" "fi:?n + g "gul" "gu:?l + h "hos" "hos + j "ja" "ja + k "kast" "kasd + l "land" "lan? + m "min" "mi:?n + n "nord" "no6? + N "eng" "EN? + p "pæl" "pe:?l + r R "rose" + s [undt. s'] "se" "se:? + s' "sjæl" "s'e:?l + t "tid" "tid? + v "vase" + w "sav" "saw? +

17 Suprasegmentale og andre symboler i FOL-lydskrift Symbol Antal Specifikation Eksempel Findes i forskrift _ ordgrænse "hal?_"s2:? + : vokalforlængelse +? stød "hal? + " hovedtryk "s2$n6 + % bitryk "s2:$%ko:? sætningstryk "i_ "al?d + $ stavelsesgrænse "s2$n6 +

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992.

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. Tillæg A til SNAK 5. årg., 1992 Nyhedsbrevet SNAK er udgivet af styringsgruppen for initiativområde Dansk talesprog i dets variationer

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Automatiske metoder til excerpering af nye ord

Automatiske metoder til excerpering af nye ord Automatiske metoder til excerpering af nye ord Kristín Bjarnadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson Seminar om sprogrøgt og sprogteknologi København 29. oktober 2007 Foredragets emne Prototype af et værktøj for

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Søgemaskiner i dag: nogle problemer Nogle krav til fremtidig

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Er danske bogstaver. til at stole på?

Er danske bogstaver. til at stole på? B C Er danske bogstaver til at stole på? Hvor meget betyder afstanden mellem skrift og tale, når børn skal lære skriftens kode? Og hvor stor er afstanden egentlig? Af Holger Juul Vi kan næsten ikke få

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Rev. 8-10-2008 Nina K. Grøftehauge

Rev. 8-10-2008 Nina K. Grøftehauge 1 Rev. 8-10-2008 Nina K. Grøftehauge Kommentarer til artikelskema I det følgende forsøges beskrevet, hvilke overordnede principper redaktionen følger, og hvilke tastkombinationer mv. en parser kan orientere

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT CLAUS HANDBERG POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT www.brydrammen.dk - ch@visuspublishing.dk VisusPublishing Hybenvænget 5 7480 Vildbjerg Tlf. 31458200 All Rights Reserved FONTE HELT SIMPELT PowerPoint fonte

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger?

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant for

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 2 Et spørgsmål om stil. C.A. Reitzel. Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus

Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Bind 2 Et spørgsmål om stil. C.A. Reitzel. Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus Svøbt i mår Dansk Folkevisekultur 1550-1700 Bind 2 Et spørgsmål om stil Redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen Hanne Ruus C.A. Reitzel Indholdsfortegnelse Svøbt i mår 2 Et spørgsmål om stil Hanne Ruus

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Forberedelse 25-11-2008. Hvordan sikres en effektiv audit? Anders Clausen c-compliance. Baggrund Anders Clausen. Hvordan sikres en effektiv audit?

Forberedelse 25-11-2008. Hvordan sikres en effektiv audit? Anders Clausen c-compliance. Baggrund Anders Clausen. Hvordan sikres en effektiv audit? Baggrund Anders Clausen Præsentation for IFF Anders Clausen c-compliance Farmaceut 1983 23 år i den farmaceutiske industri QC-laboratorium QA for udviklingslaboratorier QA-frigivelse af steril færdigvareproduktion

Læs mere

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt.

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt. Above the fold analyser For at evaluere placering af de vigtigste links og elementer på forsiden, har jeg analyseret 18 tilfældige hjælpeorganisationers hjemmesider inklusiv Red Barnet Danmark. Jeg analyserede

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Børnehus: Spiloppen Dato: 9. oktober 2013 Gruppe: Ali, Mohammed, Hamid, Axel og Ymer Periode: oktober november 2013 Pædagog: Christina Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Status - læringsforudsætninger

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management Menulinje Definitioner Ikonlinje Gem Exit List Enter Execute Piletaster Figur i Quality Management 1. Gå til hjemmesiden www.spi-link.dk Upload filen 2. Gå til "Production" og klik på "Upload EDN" 3. Indtast

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN PERSONALE 2013-2014 LÆRERNE PÅ ROSENGÅRDSKOLEN Anette Djurhuus AD Anette Kjær AJ Orlov Lis Andersen AN Annette Pedersen AP Allan Pedersen AT Birgitte Geertsen BG Birgitte

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Nye funktioner i version 2

Nye funktioner i version 2 Nye funktioner i version 2 Integration med Symbolskrivning Online Opret, gem og del symbolstøttede dokumenter i skyen. Nye specifikke Sprogbilleder Understøtter sprogudvikling ved at anvende en ny samling

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere