Evaluering af dansk ordliste med henblik på anvendelse i talesyntese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af dansk ordliste med henblik på anvendelse i talesyntese"

Transkript

1 Evaluering af dansk ordliste med henblik på anvendelse i talesyntese NoTa, Peter Juel Henrichsen, - FORTROLIGT MATERIALE - Indhold 1. Introduktion 2. Filpakkens indhold 3. Databasens omfang og formater 4. Ortografiske former (felt 1) 5. Ordklasseinformation (felt 2) 6. Ordsammensætning (felt 4) 7. Lydskrivning (felt 12) 8. Øvrige datafelter 9. Samlet vurdering og anbefalinger 10. Appendikser Appendiks 1. PoS-definition og PoS-distribution i FOL Appendiks 2. Alternative fonetiske former Appendiks 3. Foninventar i FOL-lydskrift

2 1. Introduktion Denne rapport beskriver den danske fuldformsordliste dan030224nst.pron, samt de medfølgende dokumentations- og analysefiler i pakken Udtaleleksikon.zip (modtaget fra NoTa ). Beskrivelsen følges op med en samlet vurdering af materialets egnethed som leksikalsk database for en dansk syntesestemme bygget på unit-selection-princippet, samt en liste over anbefalede revisioner. Formålet med rapporten er at forbedre beslutningsgrundlaget for NoTa's talesynteseansvarlige mhp. indkøb af leksikalske ressourcer. For nemheds skyld bruger vi betegnelse FOL for fuldformsordlisten dan030224nst.pron. Rapportens indledende afsnit analyserer de forskellige relevante aspekter af FOL: den leksikalske dækning, informationstypernes relevans, annotationens kvalitet, samt den medfølgende dokumentation. Rapportens sidste afsnit, "Samlet vurdering og anbefalinger", kan læses uafhængigt af resten. Den slutter med en liste over anbefalede aktiviteter, med skønnet tidsforbrug.

3 2. Filpakkens indhold Herunder er vist de enkelte filer i filpakken /Udtaleleksikon.zip (hentet fra ). Filnavne er i fed font. Datering er i kursiv ("-dato" betyder: ingen datering). Filer der ingen relevans har for FOL, er udeladt. De mest relevante filer bliver omtalt nærmere i det følgende. Leksikon/dan030224NST.pron/ /dan030224nst.pron /inspect_lex.pl /dan030224nst.pron_inspect.out [FOL (Fuldformsordlisten)] [script: tjekker FOL's format] [fejlrapport 1 fra /inspect_lex.pl] Transkriptionskonventioner/DA_trans_conv/ /DA_SAMPA_transkonv..doc [Transkriptionsregler, ] Transkriptionskonventioner/DA_trans_conv/1.Phonetic_Tables/da/ /danish_nuance2ibm.doc [Fontabel for IBM/Nuance, -dato] /danish_sampa2ibm.old.doc [Fontabel for TTS/PS, -dato] /PhonTable_danish_ipa_sampa_ibm_v1.1.doc [Fontabel for NST-IBM, ] /PhonTable_danish_ipa_sampa_ibm_v1.2.doc [Fontabel for NST-IBM, ] /PhonTable_danish_ipa_sampa_ibm_v1.3.doc [Fontabel for NST-IBM, ] Transkriptionskonventioner/DA_trans_conv/1.Phonetic_Tables/Theory/ /new_phoneme_sets_svdano_v1.1.doc [Fontabel for NST, ] /new_phoneme_sets_svdano_v1.2.doc [Fontabel for NST, ] /cp5.doc [Notat ang. symbolkonflikt, -dato] Det bemærkes at FOL er lydskrevet i overensstemmelse med manualen Transskriptionskonventioner (filen /DA_SAMPA_transkonv..doc). Ingen af de øvrige fontabeller har direkte relevans for FOL. Analysen af FOL bygger på dokumentationen i filpakken Udtaleleksikon.zip, samt de noter som kunne downloades fra 1 Logfilen rummer 5016 advarsler ("WARNING") og 144 fejlmeddelelser ("ERROR").

4 3. Databasens omfang og formater FOL har indgange. Hver indgang svarer til én leksikalsk fuldform (former som 'spørge' og 'spurgt', 'barn' og 'børn', 'lille' og 'mindre' og 'mindst' er dermed ikke associeret i FOL, skønt de tilhører samme lemma). En indgang i FOL svarer til én linje i filen /dan030224nst.pron og består af et antal semikolon-adskilte datafelter. Et eksempel: jeg;pn;;jeg;;lex;dan;;;0;;"jaj;1;std;dan;;;;;;;;;;;;;;28;ref.dic;;;;;;;;;;;;;;;;;;jeg;;[1,2,3,4,5,];9795 Eksemplet har 51 datafelter (langt de fleste tomme). De fleste FOL-indgange er af denne type med 51 felter, og de få indgange som afviger, er efter alt at dømme fejlformatterede 2. Feltbredde Antal indgange Kommentar Leksemerne "chik", "debut album", "elektrochok", "kernekraftværker" (formatfejl?) 4 4 Eksempel: ";;[1,2,3,4,5,];49518" (formatfejl?) Tabel 1. Datafeltbredde i FOLs leksikalske indgange FOLs indgange er alfabetiseret efter ortografisk form: spørg;vb;;spørg spørge;vb;;spørge spørgebisætning;nn;;spørge+bisætning spørgejørgen;nn;;spørgejørgen spørgekasse;nn;;spørge+kasse spørgelyst;nn;;spørge+lyst spørgelysten;jj;;spørge+lysten spørgelysten;nn;;spørge+lysten spørgelystne;jj;;spørge+lystne spørgemelding;nn;;spørge+melding spørgen;nn;;spørgen spørgende;jj;;spørgende spørgende;vb;;spørgende spørger;vb;;spørger Eksempler på FOL-indgange (første fire datafelter) Derfor vil de forskellige bøjningsformer i et lemma kunne forekomme langt fra hinanden. Fx er verbet at spørge repræsenteret i FOL ved bøjningsformerne 'spurgt', 'spurgte', 'spørg', 'spørge', 'spørgende', 'spørger', 'spørges', hvoraf den første forekommer i lin , den sidste i lin Dvs. lemmaet som helhed spænder over 300 linjer. Da der kun gives rudimentære PoSoplysninger (kun hovedordklasse, i dette tilfælde VB), er der ingen mulighed for automatisk at samle et lemmas former. Langt de fleste af de 51 datafelter er uudnyttede i FOL, dvs. altid tomme eller med 2Disse (formentlige) fejl er ikke opdaget eller kommenteret af scriptet /inspect_lex.pl, hvorfor dette scripts anvendelighed som fejlkontrol betvivles.

5 information uden lingvistisk relevans. Den medfølgende dokumentation giver ingen specifikation af datafelterne. Der er dog ikke tvivl om at felt 1, 2, 4 og 12 rummer de mest centrale (og i praksis eneste anvendelige) leksikalske oplysninger. Felt Datatype Eksempler felt 1 ortografi (ordform) 'jeg', 'spørge', 'spørgelysten' felt 2 hovedordklasse 'VB', 'NN', 'JJ' felt 4 orddeling (for komposita) 'spørge'+'lysten', 'hockey'+'land'+'s'+'holdet' felt 12 fonetisk/fonologisk form Tabel 2. FOLs centrale datafelter Datatyperne ortografi, hovedordklasse, orddeling og fonetisk/fonologisk form gennemgås herunder.

6 4. Ortografiske former (felt 1) Som nævnt har FOL ialt indgange. Fordeling på ordklasser: 52% appellativer (fællesnavne) 24% proprier (egennavne) 12% adjektiver 9% verber 2% adverbier ad 100% numeralier, konjunktioner, præpositioner, pronominer etc. (Der er lidt usikkerhed om tallene p.g.a. inkonsekvent PoS-annotation; mere i næste afsnit) De to centrale spørgsmål i evalueringen angår recall (findes de almindeligste danske ord i FOL?) og precision (forekommer FOLs ordformer i det almindelige danske ordforråd?). Af disse to spørgsmål er recall det vigtigste og bliver undersøgt først. Recall. Vi anvender Berl99 som referencetekst - dvs. alle artikler publiceret i Berlingske Tidende og Weekendavisen i hele året Aviskorpora er særligt egnede som referencekorpus idet de indeholder næsten enhver genre (fagsprog, skønlitteratur, debat, reportage, reklame, poesi, etc). Et praktisk mål for FOLs recall fås ved at måle den andel af Berl99s løbende ord der er repræsenteret i FOL (svarende til den del af den daglige avis som synteseapplikationen vil kunne genkende). Som tommelfingerregel bør en leksikalsk database til syntesebrug have en recall på min. 95% og helst 97%, i et korpus af Berl99-typen. Berl99 rummer 27,1 mio. løbende ord, hvoraf de 25,4 mio genkendes i FOL 3. Genkendelsen er på 93.7%, eller 15 ud af 16 løbende ord. Dette tal er lovlig lavt, idet hver anden sætning i Berl99 dermed rummer mindst ét ord som ikke findes i FOL. Precision. Næsten en fjerdedel af FOL er proprier. hvoraf kun en mindre relevant for en almen synteseapplikation. Det drejer sig om firmanavne, organisationsnavne, usædvanlige forkortelser, etc., sandsynligvis et resultat af ordbasens tidligere kommercielle anvendelser. Eksempler: E.J._Badekabiner_A/S E.M._Fiberglas_A/S E.O._Jonsson_A/S E.P.N._El Installatør "e:?_"j6d_ "e:?_"em_ "fi:?$b6$%glas_"a:?$%es "e:?_"o:?_ "jo:n$%s6n_"a:?$%es "e:_"pe:_"en_ Der er også en mængde appellativer med meget specifik anvendelse. Hovedparten af disse specielle termer vil være dødvægt i databasen til en syntesemaskine. FOL rummer egentlig ordformer, hvoraf de forekommer i Berl99. Det giver en acceptabel, dog forholdsvis lav precision på 68.5% (en virkning af det lidt tendentiøse ordstof). Ortografisk kvalitet. I målingerne af recall+precision er der ikke taget hensyn til forskelle på store/små bogstaver. En stikprøvekontrol viser at FOL har en høj andel af ikke-proprier der alligevel er indekseret med stort begyndelsesbogstav (de er sandsynligvis høstet i løbende tekst og har derfor 'arvet' de sætningsinitiale versaler). Dette kan have praktisk betydning for ordklasse-disambiguering i synteseapplikationen, men er ikke et stort problem sammenlignet med de øvrige. Konklusion. FOLs recall er forholdsvis lav. Det anbefales at supplere op med hyppigt forekommende ordformer til en recall på mindst 95%, helst højere. Hvad angår precision, er FOL acceptabel, selv om man evt. kunne reducere dens dødvægt ved at redigere 5-10% af ordstoffet ud. FOLs ortografiske kvalitet er generelt god, men majuskel/minuskel-alternationerne bør revideres. 3 De nøjagtige tal er: Løb.ord= , med-i-fol= (93.7%), ikke-i-fol= (6,24%). Alle tegn i uppercase er sænket til lowercase inden analyse, dvs. reelt er recall formentlig lidt lavere end 93.7%.

7 5. Ordklasseinformation (felt 2) De anvendte ordklasser er ikke defineret i materialet, men de fleste af dem kan gættes. PoS-symbol Antal indgange Ordklasse (gættet) NN appellativer PM proprier JJ adjektiver VB verber AB 4627 adverbier (?) RG 491 numeralier IN 245 interjektioner PN 112? PP 111 pronominer KN 64 konjunktioner DT 14 determinativer (?) MM 1? N 1? Tabel 3. PoS-definition (resumé), se også Appendiks 1 Som det fremgår, er visse ordklassesymboler svære at afkode (markeret med '?' i tabellen) mens andre kan gættes med rimelig sikkerhed, bl.a. de store, åbne ordklasser: appellativer (fællesnavne), proprier (egennavne), verber, adjektiver, præpositioner og numeralier. Blandt disse kategorier er især numeralierne og proprierne (fx vejnavne) konsistente, mens der er mange fejl og inkonsekvenser i de øvrige. Generelt er PoS-informationen ret inkonsekvent, både hvad angår udvalget af kategorier og ordformernes distribution over ordklasser. En del ordformer er tilsyneladende blevet PoSklassificeret automatisk uden manuel verifikation. En mere principiel indvending angår arten og detaljeringsgraden af PoS-data. I FOL findes kun information om hovedordklasse, ikke bøjning. Dette er et handicap for syntesemaskinens ordgenkendelse og kan betyde fejludtalte ord, især omkring homografer. Fx udtales 'lyst' på tre forskellige måder afhængigt af bøjning: "det blev lyst efter solopgang", "der blev lyst med en lygte", "jeg har lyst til en is". Andre hyppigt forekommende homografer er "så", "sig", "kom", "ved", "os", "lig". Generelt er de fleste korte, hyppige ordformer homografer i dansk. Konklusion: FOL's PoS-data er af svingende kvalitet og bør revideres før anvendelse i talesyntese. (1) PoS-definitionen bør renoveres, så ukendte og umotiverede kategorier forsvinder. (2) FOL bør revideres mhp. konsistens i PoS-annotation (3) Det anbefales at udvide PoS-definitionen med morfologiske detaljer (køn, tal, tid, bestemthed, grad,...) af hensyn til præcisionen i den syntetiske udtale. Dette er dog ikke strengt nødvendigt for udvikling af syntesen, oplyser Christina Tånnander (TPB).

8 6. Ordsammensætning (felt 4) Felt 4 viser indgangsformens sammensætning (kun for sammensatte ord). En stikprøvekontrol viser ret hyppige eksempler på inkonsekvens i orddeling: 'spurvehøg' > 'spurve'+'høg' (delt), men 'spurvefugl' > 'spurvefugl' (udelt) 'sprøjtegift' > 'sprøjte'+'gift' (delt), men 'sprøjtehus' > 'sprøjtehus' (udelt) 'dobbeltværelse' > 'dobbel+t+værelse' (3-delt), men 'dobbeltværelser' > 'dobbelt+værelser' (2-delt) etc. Overordnet set virker informationen om orddeling dog tilstrækkelig konsekvent til at have værdi i syntesesammenhæng. Konklusion: Det anbefales at styrke konsekvensen i FOLs orddelingsdata med automatiske eller halvautomatiske metoder.

9 7. Lydskrivning (felt 12) Lydskrivningerne er den vigtigste information i FOL, set fra et syntesesynspunkt. En dårlig fonetisk database vil slå direkte igennem som uforståelig eller unaturlig tale i den endelige syntese. Det er derfor vigtigt at undersøge FOLs kvalitet og konsekvens på dette punkt. Dokumentet "Transskriptionskonventioner" (herefter: TKon) er velskrevet og giver præcis information om fondefinitioner, udtalestil, afgørelse af tvivlsspørgsmål, fonetisk bredde og dækning, stavelsesbestemmelse, trykplacering etc. TKon henviser til Nudansk Ordbog som fonetisk autoritet i tvivlsspørgsmål. Takket være TKons akkuratesse og mange eksempler (særlig ved notorisk svære transskriptioner, som fx "læreren", "hundrede") er det forholdsvis enkelt at evaluere den faktiske lydskrift i FOL. Her ses det samlede foninventar anvendt i FOL - se detaljerne i appendiks 3 Vokaler Konsonanter Øvrige [b][d][d][f][g][h][j][k][l][m][n][n][p][r][s][s'][t][v][w] [_][:][?]["][%][ ][$] Der er god overensstemmelse mellem definition og brug af symboler: Hvert symbol der er defineret i TKon findes i praktisk brug i FOL, og de symboler der forekommer i FOL, er alle defineret i TKon - med en enkelt undtagelse (ulovligt symbol [r] har to forekomster i FOL). En stikprøvekontrol bekræfter at FOL-lydskrifterne, overordnet set, i høj grad følger anvisningerne i TKon. Der er dog en række mindre afvigelser (lydskrivningerne er skrevet lavet af flere forskellige transskriptører). En mere grundlæggende kommentar angår foninventaret, som på to punkter forekommer for fattigt. For det første understøttes ingen af de hyppigste engelske særfoner, fx ustemt TH ('thorn'), stemt TH ('then'), fortunge-r ('right'), mørkt L ('girl', 'well'), stemt S ('zebra'). De mange engelske fremmedord i FOL er derfor lydskrevet rent-dansk, hvad der vil virke utidssvarende i talesyntese. For det andet mangler der nuancer i de r-farvede vokaler. Foninventaret kan ikke gøre rede for lydforskellen på "hære" og "herre", "være" og "værre". Desuden mangler vokalen i "vred", hvad der skaber tvivl for transskriptørerne i valget mellem de to næstbedste løsninger, nemlig vokalerne i "ked" [e], og "med" [E]. Derfor ses en del eksempler på tilfældige forskelle: "vrede" men "vreden" Det anbefales at indlemme de manglende foner i foninventaret, efterfulgt af en almen revision af FOL. Fonetisk konsekvens fremhæves af TPB som særligt vigtigt for syntesen. En sidste kommentar angår transskriptionsstilen. Hvis databasen skal understøtte naturlig udtale, bør de allerhyppigste ord indgå i FOL i både distinkt udtale (som nu) og i dagligsprogets mere reducerede version. Eksempler: pronominerne "mig", "dig", "sig" forekommer i FOL kun med diftongeret vokal, skønt denne udtale er uhyre sjælden (og kun forekommer i trykstærk stilling). For "der" findes kun de diftongerede udtaler, ikke den langt hyppigere [da]. For "at" findes kun [ad], ikke den hyppigere [a]. Konklusion. De fonetiske data i FOL er overvejende af god kvalitet. På grund af lydskrivningens afgørende rolle i syntesesystemet anbefales dog følgende fonetisk/fonologiske revisioner. (1) FOL tjekkes for inkonsekvenser i transskriptionerne. Dette fremhæves af TPB som vigtigt. (2) der tilføjes et mindre antal foner (engelske konsonanter, r-farvede vokaler) til foninventaret (3) der følges op med leksikalsk revision af FOL (4) for særligt frekvente ordformer suppleres med de mest hyppige udtaler

10 8. Øvrige datafelter De øvrige felter kan ikke bestemmes med sikkerhed. Mange er altid tomme (fx felt 5, 9, 24 og 25), hvad der giver indtryk af FOL som en (ikke særlig gennemtænkt) afbildning af en mere komplet oprindelig database. Selv de instantierede felter synes ubrugelige i praksis, da de dels er udokumenterede, dels vanskelige at gennemskue funktionelt. Nogle er formentlig forældede henvisninger til leksikalsk kilde, ansvarlige lingvist, etc. Eksempler ses i tabellen. Felt felt 6 felt 7 felt 8 felt 10 felt 13 felt 14 felt 15 felt 18 felt 19 Instantieringer (Værdi:Antal) 'LEX':237868, tom:9 'DAN':237857, 'ENG':2, tom:18 'GARB':450, tom: '0':236881, 'ACR':247, 'ABBR':740, tom:9 '0':495, '1':237372, '2':1, tom:9 'STD':237873, tom:4 'DAN':228984, 'ENG':2, 'FOR':4229, tom:4662 'STD':13710, tom: 'DAN':13655, 'dan.dnk':59, 'FOR':31, tom: felt 23 'DAN':818, 'ENG':1, 'dan.dnk':7, 'FOR':312, tom: Tabel 4. FOLs øvrige datafelter eksempler Selv i de tilfælde hvor man kan gætte ret sikkert på funktionen, er der ret udbredt inkonsekvens. Et eksempel er felt 20, der rummer alternative lydskrivninger for en ordform - principielt en meget værdifuld information, men i praksis udfyldt så tilfældigt at værdien er ringe (en komplet liste over alternative fonetiske former ses i appendiks 2). Felt 11 (udfyldt i 1060 indgange) rummer nyttig information om ekpansion af forkortelser, fx. 'aktieselskab', 'irish_republican_army' og 'Sojuz_Sovjetskikh_Sotsialistitjeskikh_Respublik, sv. til indgangene 'A/S', 'IRA' og 'SSSR'. Felt 30 rummer, ifølge dokumentationen, henvisning til FOLs ordkilder (ikke nærmere omtalt). Kilde Antal indgange Beskrivelse ref.dic Frekvensbaseret referenceordliste (100k) spd_da Fra SpeechDat-materialet tel_da Fra indspilningsskript for telefoni off_da Fra indspilningsmanuskript for diktering nml_da Navneleksikon inso_da Grundformer fra INSO-materialet stn_da Gadenavn fra Krak-materialet Istn_da Efternavn kons_da 109 Diverse Tabel 5. FOLs felt 30, med referencer til ordkilder Konklusion: givet den nuværende dokumentation er felterne 1, 2, 4 og 12 af stor praktisk værdi. Derudover er felt 11 og 20 (evt. nogle få andre) af en vis værdi. Øvrige felter er af ringe værdi.

11 9. Samlet vurdering og anbefalinger Overordnet set er FOL en sprogteknologisk orddatabase af middel til god kvalitet. Dens type er ret simpel (fuldformsliste frem for lemmatisk ordbog), men ikke desto mindre tilstrækkelig til syntesebrug iflg. udviklerne hos TPB, hvor man har erfaring med databaser af netop den type. På en del punkter trænger FOL til en revision for at nå state-of-the-art, men grundlæggende skønnes databasen at være adækvat til formålet. Leksikalsk dækning. FOLs recall er forholdsvis lav. Det anbefales at supplere med nye ordformer til en recall på mindst 95%, helst højere. Hvad angår precision, er FOL acceptabel, selv om man evt. kunne reducere dens dødvægt ved at redigere 5-10% af ordstoffet ud. FOLs ortografiske kvalitet er generelt god, men majuskel/minuskel-alternationer bør revideres. Datatyper: Kun datatyperne ortografi, hovedordklasse, ordsammensætning og lydskrift har en anvendelig kvalitet i FOL. Øvrige datatyper er for sparsomme og/eller inkonsekvente. Ordklassedata: FOL's PoS-data er af svingende kvalitet og bør revideres. (1) PoS-definitionen bør renoveres, så ukendte og umotiverede kategorier forsvinder. (2) FOL bør revideres mhp. konsistens i PoS-annotation (3) Det anbefales at udvide PoS-definitionen med morfologiske detaljer (køn, tal, tid, bestemthed, grad,...) af hensyn til præcisionen i den syntetiske udtale. Dette er dog ikke strengt nødvendigt for udvikling af syntesen, oplyser Christina Tånnander (TPB). Orddelingsdata: Det anbefales at forbedre konsekvensen i FOLs orddelingsdata med automatiske eller halvautomatiske metoder. Lydskrivning. De fonetiske data i FOL er overvejende af god kvalitet. På grund af lydskrivningens afgørende rolle i syntesesystemet anbefales følgende fonetisk/fonologiske revisioner. (1) FOL tjekkes for inkonsekvenser i transskriptionerne. Dette fremhæves af TPB som vigtigt. (2) der tilføjes et mindre antal foner (engelske konsonanter, r-farvede vokaler) til foninventaret (3) der følges op med leksikalsk revision af FOL (4) for særligt frekvente ordformer suppleres med de mest hyppige udtaler

12 Anbefalede revisioner før brug i syntese {A} {B} {C} {D} = nødvendig før FOL anvendes i talesyntese = uklogt at undlade = relevant, men mindre nødvendigt = tilrådelig med henblik på fremtidig vedligehold/udvikling af FOL [...] = skønnet tidsforbrug (timer) 1. Manuelle revisioner af FOLs formatfejl 1. Indgange med "WARNING"/"ERROR" (/inspect_lex.pl) kontrolleres Indgange med anomal feltformat redigeres ud {A}[5] 2. Leksikalsk supplement 1. Der tilføjes ca nye indgange til dækning af alm. nudansk ordforråd {B}[20] 3. Fonetisk revision 1. FOL gennemrevideres på baggrund af nuværende fontabel {A}[40] 2. Fontabellen korrigeres/udvides {B}[5] 3. FOL nyrevideres mht. den korrigerede fontabel {B}[20] 4. Ordklasseannotation 1. Der udarbejdes en revideret PoS-definition {A}[5] 2. På baggrund af PoS-tabellen renses FOL for inkonsekvens {B}[20] 3. Der tilføjes detaljeret bøjningsinformation {C}[30] 4. Orddelingsdata revideres {C}[10] 5. Dokumentation 1. Der udarbejdes en revideret teknisk manual over FOL {A}[20] ooo

13 Appendiks 1. PoS-definition og PoS-distribution i FOL PoS-symbol Antal Kategori (gættet) Eksempler (typiske) Eksempler (problematiske) mangler 1570?? elegantier, palæstinensisk, spasser, tranceagtige AB 4627 adverbier (?) abnormt, adeligt da, fx DT 14 determinativer (?) den, hendes IN 245 interjektioner Gudfader, O, brillant adr, att grundlagt, norsk JJ adjektiver (?) artig, arktisk, arvelig, fundne AV, Bottniska, Grove, LP KN 64 konjunktioner at, da, dersom, gadn, granat, graven MM 1?? makrelsalat N 1?? prospektets NN appellativer ATP-bidrag, abbedisse, betonbygning PM 1?? Kistens PM group COM 3418 firmaer 3-Stjernet_A/S, A/S_Arovit_Petfood PM group ORG 853 organisationer (?) PM person FIR 1916 udenlandske navne (?) PM person FIR FEM PM person FIR MAS PM person FIR MAS FEM Adoptionssamrådet, Hjemmeværnet Christiana, Yoko 2606 pigenavne Addi, Addie, Aferdita, Aggi drengenavne Abdallah, Adem, Adnan, Adolf 18 'androgyne' personnavne Angel, Bernice, Sidney A/S, UFOER, Zebraen, Kommune [med stort] DOS, DR Alcatraz Dat, Yen PM person SUR efternavne Aa, Begic, Bragt A_Rogvi, Beethoven PM place CIT 3273 bynavne Aabenraa, Florens, Beijing Aalborgs, PM place CIT FIC - Åse 1?? Yllerup PM place COU 415 landenavne Vietnam, Abessinien Bogø_By, Ma PM place GEO stednavne Aasiaat, Fausing_Engbakker Aalborg_Nordre, Acorerne PM place STR vejnavne A._Andersens_Vej, Ahrenkildes_Allé PM UNS 732?? APL, Europe, Fadervor, Løgtvedgård PN 112?? Deres, Trade, all, alting PP 111 pronominer ad, ved, blandt, kontra, inkl. across, angående, forruden, os RG 491 numeralier otte, XIV, seks-syv seks_hundrede, trois VB verber find, finde, finder, fundet, fundne - Otte [med stort] Kip, Møv, Brummer [m/stort], arr, garnvinde

14 Appendiks 2. Alternative fonetiske former FOL rummer alternative lydskrivninger for flg indgange, alfabetisk ordnet: Aachmann, Aam_International_A/S, Abas, Abazi, Abbas, ABB_Operation_Group_JV, A-B-C_Coating_A/S, Abdalla, Abdallah, Abdelmajid, Abdifatah, Abdillahi, Abdinasir, Abdisalan, Abdul, Abdul-Ghani, Abdulkadir, Abdullah, Abdulqadir, Abed, Abed, Abida, Abid, Abir, Abu, Abu_Dhabi, Abukar, Achen, Achilles, AC_Hydraulic_A/S, Acikel, Ackermann, Addis_Ababa, Adelaide_Plejehjem, Adele, Aden, ADP_Dealer_Services, Adriansen, Adsbøl, Adserballe, Aero-Chef_A/S, Afrim, Afshan, Ager, Agerlin, Agim, Agna, Agneta, Ahlmann, Ahrends, Ahrendsen, Ahrendt, Ahrendtsen, Ahrenfeldt, Air_96_A/S, Ala, Al-Ali, Al-Asadi, Alberta, Aleuterne, Al- Hulo, Ali, Alise, Al-Khafaji, Al-Khatib, Almin, Al-Tamimi, Amani, Ambu_International_A/S, Amel, Amila, Amin, Amine, Amino, Amman, Amos, Amy, Anam, Andsager, Andsbjerg, Angelo, angstneurose, angstneuroser, Annelie, Anthonisen, Anthonsen, Antonisen, Apw_Power_Supplies_A/S, Arnold_Busck_International, Aron, Assad, AVK_International_A/S, Awad, Ayaan, Ayad, Ayat, Ayoub, Ayub, Azad, Azadeh, Azam, Azerbajdjan, Aziz, Azizi, Baden, Bagenkop, Bahn, Bahne, Bahrain, Balsby, Balschmidt, Balslev, Balsløv, Baltsen, Barakji, Bardakci, Bargmann, Barington, Barnes, Barrett, Barry, Bashir, Baumann, Bayoumi, Baysal, Beatrice, Beckmann, Beermann, Beganovic, Begtrup, Begtrup_Vig, Behrend, Behrendsen, Behrendt, Behrenthz, Behrmann, Beich, Bektas, Bendsen, Berendt, Berendtsen, Bermann, Bernard, Bernard, Berthou, Beth, Bevtoft, Bührmann, Bhutan, Bidstrup, Biermann, Biilmann, Bilge, Bjolderup, Bjørkmann, Black, Blankager, Bohmann, Bollmann, Borchmann, Bormann, Bornemann, Bothmann, Boysen, Brahmaputra, Brando, Brandt, Bredsdorff, Brüel_International_A/S, Bresemann, Breuner, Breuning, Brügmann, Brinckmann, Brinkmann, Brochmann, Brockmann, Brokmann, Brommann, Brygmann, Buchard, Buchmann, Buemann, Burgwald, Buster, Busuladzic, Canbaz, Canberra, Cantor, cappuccino, Carli_Gry_International_A/S, Carlsen_Europa_ApS, Cecile, Centraleuropa, Centraleuropas, centraleuropæerne, centraleuropæiske, centraleuropæisk, Chaaban, Chaib, Chaima, Chan, Chastine, Chehade, Christence, Christof, Cicek, Cifci, Ciftci, Cift, CIH_Royal_Hotel_A/S, CIH_Scandinavia_Hotel_A/S, Claude, Claudine, Cleemann, Cliff, CMC_International_A/S, Colding, Commerou, dalen, Darville, Debel, Degner, Deichmann, De_Lasson, Depenau, Dich, Dieckmann, Diekelmann, Diekmann, Diers, Dietrich, Dinex_A/S, Dittmann, Dohlmann, Dohm, Dohn, dolken, Dolores, DONG_Naturgas_A/S, double-kampe, Dreymann, Duman, Eckmann, Eddy, Edelmann, Edemann, Edwards, egens, Eichen, Eichler, Eichner, Eigild, Eire, Eis, Eisenreich, Ejerslev, Ejerslev_Vang, El-Ahmad, El-Ali, El-Hassan, El-Hussein, El-Khatib, Elny, El-Sayed, El-Youssef, Emly, Enny, Enselmann, Erdmann, ergoterapeut, ergoterapeuter, Esmat, Esry, Ethly, Etly, Etty, euforien, eufori, euforiserende, euforiske, euforisk, Eugen, eugenikken, eukalyptus, eunukkerne, euro, Euro-Alarm_A/S, euro-atlantiske, eurobarometer, eurobonus, eurocenter, Eurochef, Eurodan-Huse, Eurodan-Huse_Vest_A/S, euroen, Euroens, eurokrater, eurokraterne, euro-lande, eurolandene, Europa, europabevægelse, europabevægelsen, europa-debat, europa-domstolen, Europadomstolen, europahær, europajolle, europa-kommissionen, Europakommissionen, Europa-kommissionens, europakort, europakortet, europa-linien, europamester, europamesteren, europamesterskab, europamesterskaber, europamesterskaberne, europamesterskabet, europamestre, europamestrene, europamestrenes, europaminister, europa-ordfører, europaparlamentariker, Europaparlamentet, europa-parlamentet, Europaparlamentets, europa-parlamentets, europaparlamentets, Europaplads, europa-politik, europapolitik, europa-politikken, europapolitikken, Europarådet, Europarådets, europarejse, europarekord, Europas, europaskolen, Europaskolen, Europaturné, europaudvalg, europaudvalg, europa-udvalget, europaudvalget, europaudvalgets, Europaudvalgets, europæer, europæere, europæeren, europæeres, europæerne, europæernes, europæisering, europæisk, europæiske, Europæiske_Rejseforsikring_A/S, europæiskes, Europæiskes, Europols, euroregion, euroregionen, euroskeptikere, euroskeptiske, eurostat, eurostats, eurotunnel, eurozonen, Fadi, fagkombination, familieterapeut, farmaceuter, farmaceuterne, farmaceut, farmaceuthøjskolen, Farmaceuthøjskolen, farmaceutpiger, farvekombinationer, farvekombination, Farzaneh, Fata, Fatema, Fatemeh, Faten, Fathi, Fatiha, Fatih, Fatima, Fatime, Fatme, Fatmeh, Fatmire, Fatmir, Fatos, Fatou, Fatuma, Fauzia, Fawzia, Fayez, Fazal, Feder, Ferhat, feudale, feudal, feudalt, filmkombination, Findalen, Firas, Fischmann, Følle, fælles-europæiske, fælleseuropæiske, fælles-europæisk, fælleseuropæisk, Floor, Fogh-Andersen, Fogh, Foghsgaard, Foghsgaards, Fog-Petersen, Fohlmann, Folmann, force, forsynets, forvisningen, Fouad, Francesca, Francesco, Franklin, Franzmann, Freddy, Freddys, Fredy, Fugmann, Fuhrmann, Funding, fyrrene, fysioterapeuten, fysioterapeuter, fysioterapeuterne, fysioterapeut, Gabor, Gabrielle, Gabs, Gaby, Gatzwiller, Gazmend, Geleff, gendyrkning, Gerken, Gerly, Germann, Germansen, Gertie, Gerti, Gerty, Gervin, Gettermann, Ghada, Ghali, Ghassan, Ghazala, Ghazal, Ghazanfar, Ghazi, Gholam, Gholamreza, Ghoneim, Ghulam, Giesela, Gilbert, Gil, Gillian, Ginnie, Gisselmann, Gissemann, Gjettermann, Gökhan, Gøkhan, Gladys, Gülcan, Glenny, Gülhan, Gokhan, Goldberg, Gold, Goldmann, Goltermann, GPV_International_A/S, Grant, Graumann, Gronemann, Groos, Groot, Grosmann, Grossmann, Gudumholm, Gudum_Kær, Gudumlund, Guy, Habiba, Habibe, Habib, Haci, Hadi, Hadil, Hafida, Hafiza, Hafize, Hagbard, Hagbart, Hagman, Ha, Hahnemann, Hajra, Hakima, Hakim, Hala, Halid, Halima, Halime, Halim, Halimo, Halina, Halit, Halla, Halle, Hallein, Halls_Allé, Hamad, Hamburg- Mannheimer, Hamed, Hamida, Hamide, Hamid, Hamidreza, Hamit, Hanaa, Hanadi, Hanane, Hanan, Handan, Hanifa, Hanife, Hanifi, Hanim, Hanin, Hanny, Hans-Jürgen, Hanson, Hanus, Hardi_International_A/S, Hardy, Hardys, Harley, Harly, Hasan, Hasemann, Hashem, hashhandler, Hashim, Hasiba, Hasib, Hasim, Hasna, Hasnija, Hasret, Hata, Hatem, Hatidza, Hatun, Haugsted_International, Haumann, Hausmann, Hava, Havemann, Havva, Hawa, Hawo, Hayat, Hayati, Hayrettin, Hazal, Hazem, Hazim, Heba, Hechmann, Heckmann, Heddy, Hedemann, Hediye, Hedy, Heidmann, Heimann, Heinemann, Heinrich, Heintzelmann, Heisel, Heissel, Heitmann, Hellemann, Hellmann, Helmar, Helnan_International_A/S, Henry, Herrmann, Hetty, Høhrmann, Hiba, Hibo, Hidayet, Hilal, Hildeborg, Hillmann, Høltzermann, Hofmann, Hohlmann, Hollmann, Holtermann, Holtmann, Holtzmann, Holzmann, Homann, Hommelgaard, Hommel, Horstmann, Houda, Houmann, Houria, Hørmann, Hüttmann, Huma, Humble, Hunt, Huseyin, Husnija, Hussain, Hussmann, Huusmann, Hvims, Hygom, Hygum, IBM_Danmark_A/S, Ibs-Dac_A/S, ICL_Danmark_A/S, I-data_international_a-s, Idris, Idriz, Ifeta, IFS_Applications_Danmark_A/S, Ihsan, Ijaz, Ikea_International_A/S, Ilan, Ilhami, Ilhan, Ilia, Ilias, Illemann, Illetas, Imad, Imdat, Imer, Imperial_Hotel, Inaam, indoeuropæiske, Ingram_Micro_A/S, International_Claire_Group_A/S, Iqbal, Ira, Iraj, Iram, Irem, Iren, Irfan, Irving, Irwing, Isaac, Ismahan, Ismail, Israa, IT_Factory_A/S, ITID_A/S, IT_Support_A/S, Jade, Jafar, JAI_A/S, Jalal, Jalil, Jamal, Jamila, Jamil, Jamile, Jamilla, Janich, Janik, Janine, Jannet, Janny, Janusz, Jaqueline,

15 Jason, Jawad, Jeanie, Jeanne, Jelle, Jelsgaard, Jelva, Jenan, Jenkins, Jensy, Jerome, Jerslev_J, Jerzy, Jessica, Jessy, Jetmir, Jihad, Jihan, JKE_Design_A/S, JK_Service_A/S, J.M._Huber_Denmark_ApS, Joacim, Jochumsen, Joel, Johannessen, Johannson, Johannsson, Johanson, Johnna, Johnsson, Johny, Jonny, Joo, Jorton_A/S, Jos, Jovan, J.P._Salmon_A/S, Jørgine, juleballet, Julian, Kaadtmann, Kacar, Kammann, Karup_J, Kauffmann, Kaufmann, Kaymak, KE-Burgmann_A/S, Kellmann, Kemal, Khaled, Khalid, Kühn, Kielgast, Kigali, kilobyte, Kimer, Kimie, Kim_Johansen_International, Kiribati, Kirkemann, Kjeldmann, Kjellmann, Kjøller, K.K._Electronic_A/S, Kleemann, Klegod, Klippinge, Klockmann, kombinationen, kombinationer, kombinationerne, kombination, kombinationsaftalen, kombinationsbehandlingen, kombinationsbehandling, kombinationsevne, kombinationslås, kombinationsmuligheder, kombinationsmulighed, kombinationssikker, kombinationsspil, kombinationsspiller, kombinationsstilling, kommerciel, kommercielle, kommercielt, Konstmann, Kranker, Kreutzmann, Krøger, Krøier, kriseterapeutisk, Kristjansen, kærlighedspanter, Kuhlmann, kulilten, Kurtzmann, Ladan, Lahn, Lahrmann, Lale, Lara, Larsine, Laumann, Læborg, Læbro, LCI_Intermate_A/S, LCI_Intermedium_A/S, LEGO_System_A/S, Leismann, Leonhardsen, Lessmann, leukæmi, Levin, Levin, Linköping, Løjt, Øls, Ølst, Ølstrup, Lunden, Luttermann, Mabel, mafiakontrollerede, Magalluf, Maimann, Makalu, Malabo, Manal, Marckmann, Marius_Pedersen_A/S, Marry, Martens, Maryanna, Maryanne, Maryann, Mattis, Maurice, Mb, McDonald's_Administration, Mechlenburg, megabytes, Melbye, Mellemeuropa, mellemeuropæiske, Merkel_Freuderberg, Messmann, Methmann, Michaelsen, Michell, Michelsen, Michelsens, Micro, Micro_Matic_A/S, Micro_Matic_Instrument_A/S, Mikail, Mikhail, milimeter, milimeters, miljøneutrale, miljøneutralitet, Miller, Mladen, mønthandlerne, Monroe, Moos, Mostafa, MTV_Produktion_A/S, musikterapeut, Mustafa, Mustapha, Muusmann, Nadarajah, Nadeem, Nagy, Nahed, Naheed, Nahid, Naila, Najia, Nancy, Narin, Narmin, Naser, Nassar, Nasser, Naumann, Nawaz, Nazia, Nazir, Naz, NB_Rotation_A/S, Nebahat, Neimann, Nejmann, Nelly, Nesimi, Neubauer, neurale, neuralt, neurofysiologi, neurokirurgi, neurokirurgiske, neurokirurgisk, neurologer, neurologi, neurologiske, neurologisk, neurolog, neuroner, neuropsykiatrisk, neuropsykolog, neurose, neuroser, neurotikere, neurotiske, neurotisk, neutrale, neutraliserede, neutralisere, neutraliserer, neutraliseres, neutraliseret, neutralisering, neutraliteten, neutralitet, neutralitetspolitik, neutral, neutralt, New, Nickolas, Niels-Peder, Niemann, Noel, Nomanni, Noor, Nordeuropa, Nordeuropas, nordeuropæere, nordeuropæerne, nordeuropæiske, nordeuropæisk, Nordvesteuropa, Nottelmann, Nowicki, nutidseuropæere, Nykøbing_F, Nykøbing_Sj, Nykøbing_S, Odense_Congress_Center_A/S, også, Oguz, OK, Okutan, Oltmann, Omar, Oppermann, Orfeus, Ortmann, Osmani, Osmanovic, Ostermann, Ovcina, Ove_Wrist_&_Co_Ltd._A/S, Ozcan, Ozcelik, Pabijan, PA_Consulting_Group_A/S, Palani, Palma_de_Mallorca, Pamperin, pansrede, Pantmann, Paranova_Pack_A/S, partikombinationer, Pasic, Patrzalek, Paulsen, PBN_Medicals_Denmark_A/S, Pedersen_&_Nielsen, Pehlivan, Peitersen, Peter_Hansen_International, Peterson, Peugeot, Peugeots, Pfeffer, Pfeiffer, Phan, Pilemann, Pinarbasi, Plagborg, Plaza_Hotel_Group_A/S, pneumatik, PPU_Maconomy_A/S, Preetzmann, Pretzmann, Probst, Pro_Display_A/S, pro-europæiske, ProTeleVision_Technologies_A/S, provencalske, psykoterapeuten, psykoterapeuter, psykoterapeutiske, psykoterapeutisk, psykoterapeut, Puerto_Vallarta, Pugh, Qasem, Qazi, Q-Star, Quach, Raaco_International_A/S, Radisson_SAS_Falconer, Radisson_SAS_Limfjord_Hotel, Radisson_SAS, Ragnarsson, Rahimi, Rahmani, Raija, Raili, Raimo, Rainer, Rajaratnam, Ramadani, Ramadan, Randy, Rathmann, Rau, rawlplugs, RBM_Group_A/S, Reeckmann, Reese, Reich, Rentokil_Initial_A/S, reolmetre, Rex, røgning, Rhiger, Rickey, Rickie, Rick, Riemann, Robby, Roberta, Roberto, Robertson, Roberts, Rockwool_International_A/S, Rodney, Rodrigo, Rohmann, Rohrmann, Rona, Ronny, Ron, Rosario, Rosemary, Rose_Poultry_A/S, Roya, Roy, Rozalia, Roza, Rubi, Ruddy, Rudkjøbing, Ruhlmann, Runsten, Saad, Sachmann, Sadaf, Safa, Sajjad, Samantha, Sammy, Sandavág, Sandoy, Sankt_Peder, Saugmann, SCA_Hygiene_Products_A/S, Scandic_Hotel_A/S, Scandinavian_Airlines_Data, Scanvaegt_International_A/S, Sca_Packaging_Containerboard, SCA_Packaging_Denmark_A/S, SCA_PACKAGING, Schantz, Schanz, Schaumann, Schaumburg, Scheffmann, Schemel, Scherfig, Schertiger, Scheuer, Schiønnemann, Schledermann, Schleimann, Schlesinger, Schlichter, Schlichting, Schlichtkrull, Schliemann, Schlie, Schmalz, Schmelling, Schmeltz, Schnedler, Schneidereit, Schnejder, Schnell, Schnipper, Schnohr, Schnor, Schnuchel, Schollert, Scholz, Schrøder, Schroeder, Schütze, Schubert, Schuldt, Schulz, Schumann, Schurmann, Schwalbe, Schwaner, Schwarz, Schwencke, Schwerdtfeger, Scott, scrapbogen, SEAS_Distribution_A.m.b.A., Seehagen, Seemann, Seligmann, Selmann, Shahab, Shane, Shanna, Shannie, Shannon, Shan, Sharon, Shaun, Shawn, Sheena, Sheikh, Shirley, Sibel, Sidelmann, Siegfred, Sielemann, Sierra_Nevada, Sigmund, Sigvard, Sillemann, SIS_International_A/S, Skindbjerg, skoleballet, skæren, Snekkebjerg, Sohnemann, Soll, Sonn, SP2_Prepress_A/S, Speiermann, Sportsmann_Gruppen_A/S, Sprout- Matador_A/S, Stahlhut, Stahlschmidt, Stahl, Statoil_Detail_A/S, Stück, Stecher, Stegelmann, Stegmann, Steiner, Steinlein, Steinmeier, Steinmetz, Steinmüller, Stein, Østermarie, Øster_Melholt, Østeuropa, østeuropa, østeuropas, Østeuropas, østeuropæere, østeuropæerne, østeuropæernes, østeuropæisk, østeuropæiske, Stilbjerg, Stimorol_Central_&_Eastern, stjålet, Stockmann, Stoltz, Struckmann, Studsgaard, subjekter, Sulsbrück, sultans, Sydeuropa, sydeuropæere, sydeuropæerne, sydeuropæiske, sydeuropæisk, Sydøsteuropa, Szabo, Tackmann, Taklamakan, talkombinationer, Tødsø, Teddy, Tegner, terapeuten, terapeuterne, terapeuter, terapeutiske, terapeutisk, terapeut, terrorismen, terrorisme, terroristerne, terrorister, terrorist, terror, Testmann, Theilmann, Thelma, Thielemann, Thillemann, Thonny, Thony, Tiffany, Tilly, Time/System_International_A/S, Timmermann, Tümmler, Torry, Tøpholm_&_Westermann_ApS, Trab, Tranbjerg_J, transeuropæiske, Trevira_Neckelmann_A/S, Troels-Smith, Troels, Tulip_International_P/S, Tytex_A/S, udgiftsneutral, Uhlmann, Ullits_Stationsby, Ullits, Ullmann, Ulvhøj, Ulvkær, Ulvmose, Ulvshale, Ulvslyst, Ulvsund, Unibank_A/S, Unibolt_A/S, Unikredit, Unilever_Danmark_A/S, Unimerco_A/S, Uponor_A/S, Vaduz, Valeur, Vally, Valsemøllen_af_1899_A/S, Vandet, Varny, Vergmann, Verny, Vestermarie, Vester_Smidstrup, Vester_Vidstrup, Vesteuropas, Vesteuropa, vesteuropæere, vesteuropæerne, vesteuropæiske, vesteuropæisk, Viby_J, Viking_Holding_A/S, Villys, Villy, Vincent, Vinny, Vira, Viskinge, Vivild_Huse, Vivild_Mark, Vivild, Vänern, Vodder, Vogel, Volgograd, Volkmann, værdsat, Wachmann, Wally, Walz, Wang, Ward, Wassmann, Weidemann, Weigel, Wendy, Wessmann, Wiedemann, Wieland, Wiemann, Willadsen, Willemann, Willis_I/S, Wilmann, Winckelmann, Winkelmann, Wismann, Wiuff, WM-Data_Consulting_A/S, Woetmann, Wong, Wortmann, W.S._Shamban_Europa_A/S, Yamagata, Yaren, Yasemin, Yding_Lykke, Yding_Rode, Yding, York_International_A/S, Zimmermann, Zoffmann, zoneterapeuter, zoneterapeut, zoo.

16 Appendiks 3. Foninventar i FOL-lydskrift Vokaler Symbol Antal Eksempel, indgangsord Eksempel, lydskrift Findes i "mile" (schwa) + A "takke" + a "mat" "mad + E "mæt" "med + e "vene" + i "mit" "mid + O "ost" "Osd + o "foto" "fo$to + Q "vor" "vq + u "guld" "gul + y "nyt" "nyd "råt" "R6d "synder" "s2$n "sønner" "s9$n6 + Konsonanter Symbol Antal Eksempel, indgangsord Eksempel, lydskrift Findes i Forskrift b "bil" "bi:?l + d "dag" "da:? + D "mad" "mad + f "fin" "fi:?n + g "gul" "gu:?l + h "hos" "hos + j "ja" "ja + k "kast" "kasd + l "land" "lan? + m "min" "mi:?n + n "nord" "no6? + N "eng" "EN? + p "pæl" "pe:?l + r R "rose" + s [undt. s'] "se" "se:? + s' "sjæl" "s'e:?l + t "tid" "tid? + v "vase" + w "sav" "saw? +

17 Suprasegmentale og andre symboler i FOL-lydskrift Symbol Antal Specifikation Eksempel Findes i forskrift _ ordgrænse "hal?_"s2:? + : vokalforlængelse +? stød "hal? + " hovedtryk "s2$n6 + % bitryk "s2:$%ko:? sætningstryk "i_ "al?d + $ stavelsesgrænse "s2$n6 +

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

ConText Adaptation Vejledning til TGK-ordbogen

ConText Adaptation Vejledning til TGK-ordbogen ConText Adaptation Vejledning til TGK-ordbogen Version 1.0 Oktober 2015 Sygehus Lillebælt IT-Afdelingen, Sygehus Lillebælt 1 ConText Adaptations funktion Talegenkendelse er baseret på en multimed ordbog,

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Carsten hjælp. Carsten 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Carsten hjælp. Carsten 4.0. Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp Carsten 4.0 Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp: Carsten 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.25, 25. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hjælp i Carsten... 1 2. Carsten-stemmen i

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus Oversigt over foredraget: Hvor stammer projektet fra? Hvad er et ordklasseopmærket korpus? Hvordan

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Automatiske metoder til excerpering af nye ord

Automatiske metoder til excerpering af nye ord Automatiske metoder til excerpering af nye ord Kristín Bjarnadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson Seminar om sprogrøgt og sprogteknologi København 29. oktober 2007 Foredragets emne Prototype af et værktøj for

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Ordbog over Symboler

Ordbog over Symboler Ordbog over Symboler Frank Nasser 20. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Rette bunkefejl i Legacy

Rette bunkefejl i Legacy Rette bunkefejl i Legacy - med programmet Microsoft Access Indhold Programmet Microsoft Access... 1 Oprette korte stednavne... 3 Den tunge måde at rette på... 3 Den lettere måde... 4 Slette stednavne...

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Toner i århusiansk regiolekt

Toner i århusiansk regiolekt 236 Bodil Kyst Copenhagen Business School Toner i århusiansk regiolekt 1. Forskellen mellem københavnsk og århusiansk regiolekt Moderne danske regiolekter adskiller sig primært fra hinanden ved deres sætningsmelodier.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Introduktion til Orddatabasen

Introduktion til Orddatabasen Introduktion til Orddatabasen Skærmviste ordbanker udgør en nyttig teknik til at indføre elever i ordbehandling og skrivning ved hjælp af en computer. Børn lærer generelt at genkende ord, før de kan sammensætte

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

Carsten hjælp. Carsten 3.0. Mikro Værkstedet A/S

Carsten hjælp. Carsten 3.0. Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp Carsten 3.0 Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp: Carsten 3.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.26, 5. februar 2007 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hjælp i Carsten... 1 2. Carsten-stemmen

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992.

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. Tillæg A til SNAK 5. årg., 1992 Nyhedsbrevet SNAK er udgivet af styringsgruppen for initiativområde Dansk talesprog i dets variationer

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Panodil Zapp sendt på TV 2 Nycomed Danmark ApS v/medical

Læs mere

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Søgemaskiner i dag: nogle problemer Nogle krav til fremtidig

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Lingvistiske faktorers betydning for interskandinavisk sprogforståelse. Charlotte Gooskens

Lingvistiske faktorers betydning for interskandinavisk sprogforståelse. Charlotte Gooskens Lingvistiske faktorers betydning for interskandinavisk sprogforståelse Charlotte Gooskens 1 Oversigt 1. baggrund 2. projekter 3. måling af sprogforståelse 4. lingvistiske afstande - fonetiske afstande

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen.

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen. Indledning - hurtigt overblik Grammatik ét skridt ad gangen 3.-4. klassetrin er et differentieret grammatikmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med grammatik. Materialet indeholder øveark med

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Kjær Jensen. Danske Dobbeltformer indeholder:

Kjær Jensen. Danske Dobbeltformer indeholder: 143 Kjær Jensen Henrik Galberg Jacobsen: Danske Dobbeltformer. Valgfri former i retskrivningen. (Serien Dansk Sprognævns skrifter & Munksgaards ordbøger). København: Munksgaard, 1992. Danske Dobbeltformer

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Den festlige anledning

Den festlige anledning Den festlige anledning KUN FANTASIEN sætter grænser for, hvad man kan bruge hjemmelavede kryds-og-tværs-opgaver til. Jeg håber med denne bog at kunne give inspiration til fantasien. Her er et helt konkret

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1

BETYDNINGSOPLYSNINGER... 9 FACITLISTE... 1 LÆRERVEJLEDNING... 1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG OPBYGNING... 1 BOGSTAVERNES LYDE ALENE OG SAMMEN... 2 OPGAVE 1 ØVELSER I ALFABETISERING... 2 OPGAVE 2 ØVELSER I BOGSTAVERS LYDE... 3 OPGAVE 3 ØVELSER I VOKALERS BETINGEDE UDTALE... 4 OPGAVE 4 ØVELSER I BETINGET UDTALE

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

OPGAVESKRIVNING: OM SPROG OG STIL

OPGAVESKRIVNING: OM SPROG OG STIL Hans J. Lundager Jensen, TF, 21.02.2013 OPGAVESKRIVNING: OM SPROG OG STIL I dette notat er samlet forskellige oplysninger og råd ang. opgaveskrivning. Først er der en liste over en række faldgruber, fejl

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

Eksemplet er taget fra Hansen, Erik (2006) : Dæmonernes Port. København: Hans Reitzels Forlag, s. 83

Eksemplet er taget fra Hansen, Erik (2006) : Dæmonernes Port. København: Hans Reitzels Forlag, s. 83 I denne opgave vil jeg beskæftige mig med to soldaterbreve skrevet under treårskrigen (1848-50). Jeg vil omskrive brevene til nutidsdansk og kommentere de ændringer, jeg foretager, mht. ortografi, syntaks

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten A Black man on the Kitchen Table.

Opgave A og opgave B: De stillede opgaver tager udgangspunkt i læsning og forståelse af teksten A Black man on the Kitchen Table. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Engelsk D skriftlig

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dansktræning 3 I Dansktræning 2 er hovedvægten lagt på, at få en vis mængde ord at arbejde med.

Læs mere