Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr Resume Drift Drift - Borgerrådgivning Ældreboliger Myndighed - Hjælpemidler Myndighed - Ældreområdet Myndighed - Handicap og psykiatri Drift - Tilbud og indsatser til voksne Drift i alt Administration og udvikling (ældre+hancicap) Plejecentre Hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet Køkkenområdet Rusmiddelcenter Døgntilbud - Handicap og psykiatri Dagtilbud - Handicap og psykiatri Diverse - Handicap og psykiatri Drift - Sundhedsområdet Drift i alt Medfinansiering af sundhedsvæsent Vedrlagsfri fysioterapi Kommunal genoptræning og rehabilitering Sygepleje Sundhedsfremme og Forebyggelse Undervisningtilbud til senhjerneskadede Projekter Ressourceforløb Tilskud til sociale formål Forsørgelse Personlige tillæg Førtidspension Boligydelse Øvrige områder I alt drift SSU Regnskabsberetning Halvårsregnskabet for Social- og Sundhedsudvalget viser et merforbrug på 5,880 mio. kr. Der er ansøgt tillægsbevillinger for i alt 3,189 mio. kr. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er de samlede merforbrug på 2,691 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes et merforbrug på borgerrådgivning på i alt ca.1,800 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. på området for tilbud og indsatser til voksne og ældre.

2 Ved halvårsregnskabet forventes et merforbrug på 4,000 mio. kr. på sundhedsområdet. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er det samlede merforbrug på 1,100 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventes der et merforbrug på 0,280 mio. kr. på forsørgelse. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes budgettet at holde på området. Merforbruget forklares yderligere i afsnit Afvigelsesforklaring Drift Borgerrådgivning; Borgerrådgivning forventer et merforbrug ved halvårsregnskabet på 1,8 mio. kr. Merforbruget vedrører Myndighed- handicap og psykiatri. Budgettet vedrørende administration af ældreboliger forventes at gå i nul ved halvårsregnskabet. Budgettet forventes at holde på hjælpemiddelsområdet. Forbruget har været lavt det første halvår af 2014, men forventes at stige i sidste halvår blandt som følge af afvikling af ventelister og en dyr boligændringssag. Budgettet forventes at holde på temaområdet vedrørende Myndighed Ældre, som dækker alle udgifter der er afregning af både kommunale og private leverandører under frit- valgsområdet, udgifter til personlige udpegede hjælpere, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, betaling af Friplejehjemmet Lillebælt, plejevederlag vedrørende pasning af dødende og statsrefusion på ældreområdet. Ved halvårsregnskabet forventes et merforbrug på myndighedsområdet Handicap og psykiatri. Delområdet Botilbud forventer et større merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. som delvis modsvares af mindreforbrug på delområdet Støtte i eget hjem på ca. 4,4 mio. kr., og delområdet Diverse på ca. 0,300 mio. kr. Det forventede merforbrug på delområdet Botilbud er steget med godt 2,5 mio. kr. i forhold til den sidste budgetopfølgning. Udviklingen skyldes primært at et mindre antal borgere har fået behov for markant mere hjælp. Samlet forventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på kommunens decentrale døgntilbud på handicap- og psykiatriområdet. Dette er beskrevet under afsnittet Drift Tilbud og indsatser til voksne og ældre. Drift Tilbud og indsatser til voksne og ældre Området Tilbud og indsatser til voksne og ældre forventer ved halvårsregnskabet samlet set et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. Der er afvigelser på enkelte temaområder. Et forventet mindreforbrug på delområdet døgntilbud Handicap og psykiatri på ca. 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en større omlægning på området, hvorfor der er en del vakante stillinger med mindreforbrug til følge. Budgettet forventes at holde på området vedrørende administration og udvikling.

3 Ved halvårsregneskabet forventes der et merforbrug på hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget er faldet med 0,700 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning. Merforbruget ligger primært i hjemmeplejen. Budgettet forventes at holde plejecentrene. Budgettet forventes at holde på køkkenområdet. Ved halvårsregneskabet forventes der et merforbrug på 0,600 mio. kr. på Rusmiddelcenteret. Merforbruget skyldes stigende udgifter til døgnophold, et fald i indtægter fra andre kommuner, stigende udgifter til løn som følge af sygdom, høje udgifter til varme, el, husleje og vedligeholdelse af bygninger samt en ny udgift til socialt tilsyn som ikke har været der tidligere. Vedrørende tilsyn er der ansøgt om en teknisk tilretning til budget 2015 på 0,100 mio. kr. Der er igangsat en handleplan med henblik på balance i 2015, men området er meget sårbart særligt over for dyre enkeltsager, hvor der er borgere der er nødt til at få bevilget døgnophold for at blive afgiftet og sygdom blandt medarbejdere. Drift Sundhedsområdet Sundhedsområdet forventer et merforbrug ved halvårsregnskabet på 4,0 mio. kr. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er det samlede merforbrug på 1,100 mio. kr. I det omfang kommunernes medfinansieringsudgifter til sygehusvæsnet overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne skal midlerne tilbageføres til kommunerne. Der er lavet en opgørelse for 2013, og det betyder at Middelfart Kommune modtager en efterregulering af bloktilskuddet på 2,629 mio. kr. Der er ansøgt om en tillægsbevilling på beløbet. Der ligeledes ansøgt om en tillægsbevilling 0,280 mio. kr. vedrørende lov og cirkulæreprogrammet for 2015 vedrørende bedre rehabiliterende indsats for kræftpatienter samt midler til Hospice som følge af ændret bekendtgørelse. Merforbruget vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet. Ved halvårsregnskabet forventes der et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet ca. 4,0 mio. kr. I det omfang kommunernes medfinansieringsudgifter til sygehusvæsnet overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne skal midlerne tilbageføres til kommunerne. Der er lavet en opgørelse for 2013, og det betyder at Middelfart Kommune modtager en efterregulering af bloktilskuddet på 2,629 mio. kr. på finansieringen som del af midtvejsreguleringen. Udvalget søger beløbet ved denne budgetopfølgning. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger er det samlede merforbrug på ca. 1,100 mio. kr. Sygehus Lillebælt har oplyst at der forsat er problemer i forhold til implementering af nyt IT-system så der for skal kommunerne forsat forvente efterregulering. Det kan på påvirke merforbruget yderligere i negativ retning. Ved halvårsregnskabet forventes der et merforbrug på genoptræningen på 0,200 mio. kr. merforbruget vedrører primært kørslen til den specialiserede genoptræning.

4 Ved halvårsregnskabet forventes der et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,200 mio. kr. Budgettet forventes at holde på temaområdet for sygepleje. Budgettet forventes at holde på temaområdet for sundhedsfremme og forebyggelse. Budgettet forventes at holde på temaområdet for undervisningstilbud til sen hjerneskadede. Budgettet forventes at holde på temaområdet for ressourceforløb. Budgettet forventes at holde på temaområdet for tilskud til sociale formål. Forsørgelse Der forventes et merforbrug på forsørgelsesområdet samlet 0,280 mio. kr. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes området at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Lov- og cirkulærepakken vedrørende budget 2015 indeholder reguleringer på førtidspensionsområdet og boligstøtte som vedrører På baggrund af dette søges der på forsørgelsesområdet om en tillægsbevilling på 0,280 mio. kr. På udvalgets budgetramme Forsørgelse er der p.t. brugt netto 49%, hvilket er normalen pr. ultimo juni måned. Området vedrørende personlige tillæg til pensionister, samt enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere forventes at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes et merforbrug på 0,170 mio. kr. på førtidspensionister. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes området at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Der er budgetlagt med en tilgang på 35 personer på den nye ordning, samt en afgang på 21 personer på de gamle ordninger. Der pågår stadig undersøgelser vedr. de mellemkommunale betalinger, men der forventes balance i forhold til områdets budget. Der forventes et merforbrug på 0,110 mio. kr. på boligydelser. Korrigeres der for ansøgte tillægsbevillinger forventes området at balancere i forbindelse med halvårsregnskabet. Øvrige områder som omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende forventes at balancere i forhold til budgettet. 4. Bevillinger 4.1 Driftsbevillinger Middelfart Kommune har modtaget en efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsnet på 2,629 mio. kr. 2,629 Hovedkonto 4, Aktivitetsbestemt medfinansiering

5 2,629 Totalt I lov og cirkulæreprogrammet for 2015 er der på sundhedsområdet afsat midler i 2014 til bedre rehabiliterende indsats for kræftpatienter samt midler til Hospice. 0,280 Hovedkonto 4, Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,280 Totalt I lov og cirkulæreprogrammet for 2015 er der reguleringer på forsørgelsesområdet med virkning for 2014, som samlet beløber sig til 0,280 mio. kr. 0,110 Lov om kontanthjælpsreformen, regulering Boligstøtte 0,170 Lov om sygedagpengereformen, regulering førtidspension 0,280 Totalt

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98. Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere