REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.2 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om ridefysioterapi

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER AFTALER VEDRØRENDE RIDEFYSIOTERAPI OVERENSKOMSTENS OMRÅDE PERSONKREDS OG LEGITIMATION SAMARBEJDSUDVALG A. LANDSSAMARBEJDSUDVALG LANDSSAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER OG BEFØJELSER VOLDGIFTSRÅD RIDEFYSIOTERAPEUTENS TIL- OG FRATRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN A. VIKAR DEN RIDEFYSIOTERAPEUTISKE KAPACITET GODKENDELSE AF RIDESKOLER RIDEFYSIOTERAPEUTENS FORPLIGTELSER OMFANGET AF RIDEFYSIOTERAPEUTISK BEHANDLING HOLDENES STØRRELSE HONORARETS STØRRELSE TIL RIDEFYSIOTERAPEUTEN A VEJLEDENDE HONORERING AF FYSIOTERAPEUTER FOR DELTAGELSE I MØDER M.V. OM KONKRETE PATIENTER HONORARETS STØRRELSE TIL RIDESKOLER REGULERING AF GRUNDHONORARET TIL RIDEFYSIOTERAPEUTEN REGULERING AF GRUNDHONORAR OG TILLÆGSHONORAR TIL RIDESKOLEN HENVISNINGSREGLER A. VALG AF RIDEFYSIOTERAPEUT... 22

3 Side PATIENTENS ANDEL AF UDGIFTEN TIL RIDEFYSIOTERAPI ELEKTRONINSK AFREGNING OG ANVENDELSE AF IT GENERELLE AFREGNINGSBESTEMMELSER KLAGER ORDENSBESTEMMELSER IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PROTOKOLLAT VEDRØRENDE PENSIONSORDNING OG ERHVERVSUDYGTIGHEDSFORSIKRING BILAG 1. KONTRAKT MELLEM RIDEFYSIOTERAPEUT OG RIDESKOLE BILAG 2. RETNINGSLINIER FOR GODKENDELSE AF RIDESKOLER 35 BILAG 3. YDELSESBESKRIVELSE... 37

4 Side 4 1. OVERENSKOMSTENS PARTER Denne overenskomst, der er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter vedrørende ridefysioterapi, omfatter patienter, der er lægehenvist til ridefysioterapi efter nærværende overenskomst og patienter med svært fysisk handicap omfattet af overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi, som er lægehenvist til vederlagsfri ridefysioterapi. 2. AFTALER VEDRØRENDE RIDEFYSIOTERAPI Aftaler udover denne overenskomst mellem regioner og/eller kommuner og en eller flere fysioterapeuter vedrørende lægehenvist ridefysioterapi med offentligt tilskud må ikke indgås, medmindre der er enighed herom mellem overenskomstens parter. 3. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Fysioterapeuters diagnostik, undersøgelses- og arbejdsmetoder fokuserer på menneskers forudsætninger for bevægelse, den bevægelsesmæssige formåen og bevægelsers kvalitet. Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som levende behandlingsredskaber. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke. Ridefysioterapi anvendes desuden til sansemotorisk og psykomotorisk træning og som kontrakturforebyggelse og behandling. Ydelsen foregår altid på hold. Fysioterapeuten foretager forud for behandlingens start en relevant undersøgelse. Herudfra planlægges behandlingen og vælges den hest og de hjælpemidler, som sikrer den enkelte patient det bedste behandlingsresultat. Behandlinger kan alene udføres af autoriserede fysioterapeuter, der opfylder kravene til efteruddannelse i overenskomstens 8, stk. 3. Behandlingen udføres efter lægehenvisning, jf. overenskomstens PERSONKREDS OG LEGITIMATION

5 Side 5 Personer, der i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter er berettiget til vederlagsfri fysioterapi som følge af et varigt svært fysisk handicap, har også ret til lægeordineret vederlagsfri ridefysioterapi efter denne overenskomst. Følgende grupper berettiget til lægeordineret ridefysioterapi med regionalt tilskud efter denne overenskomst: a. Blinde og svagtseende, som ifølge sundhedsloven er omfattet af sikringsgruppe 1 eller 2 eller ifølge internationale regler og aftaler sidestilles hermed. b. Personer med Downs syndrom og autisme, hvis regionen træffer særskilt beslutning herom. c. Personer, som har en funktionsevnenedsættelse på grund af en af de seks diagnoser, men som ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, er efter regionens særskilte beslutning berettiget til tilskud til ridefysioterapeutisk behandling: Rheumatoid arthritis, Muskelsvind, Cystisk fibrose, Handicap efter polio, Amputationer og ulykkestilfælde, Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme. Stk. 3. Ved den ridefysioterapeutiske behandlings påbegyndelse skal der foreligge en gyldig lægehenvisning, jf. 18. Patienten skal overfor fysioterapeuten legitimere sig som berettiget til den søgte behandling ved forevisning af gyldigt sundhedskort eller anden gyldig legitimation. 5. SAMARBEJDSUDVALG De lokale samarbejdsudvalg nedsat efter overenskomsterne om almindelig og vederlagsfri fysioterapi har på ridefysioterapiområdet de opgaver, som fremgår af overenskomstens 9 vedrørende kapacitet og bilag 5 vedrørende tjeklister. Samarbejdsudvalgene har ikke andre opgaver i relation til ridefysioterapi.

6 Side 6 ANMÆRKNING TIL 5 Regionen og kommunerne i regionen aftaler indbyrdes hvem der sekretariatsbetjener samarbejdsudvalget i sager om henholdsvis almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og fælles anliggender og informerer de relevante parter om dette, herunder om samarbejdsudvalgets postadresse. Ansøgninger og meddelelser til myndighederne om tildeling af ydernumre, tjeklister vedrørende bilag 5 m.v. efter denne overenskomsts regler indsendes til samarbejdsudvalgets sekretariat, der er ansvarlig for den videre behandling af sagen. 5A. LANDSSAMARBEJDSUDVALG Der nedsættes et landssamarbejdsudvalg bestående af 2 medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 2 medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter. Udvalget afholder møde efter behov. Der optages referat af udvalgets forhandlinger. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 6. LANDSSAMARBEJDSUDVALGETS OPGAVER OG BEFØJELSER Udvalget behandler klager, jf. 8, stk. 2 og 22, spørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse samt uenighed om planer for tilrettelæggelse af den ridefysioterapeutiske kapacitet i regionen, jf. 9, stk. 4. Til fremme af samarbejdet mellem parterne kan udvalget på eget initiativ foretage fornødne undersøgelser og udarbejde vejledning til forståelse og praktisering af overenskomstens bestemmelser. Stk. 3. Udvalget har pligt til at vurdere kommunernes og regionernes udgifter til ridefysioterapeutisk behandling efter overenskomsten. Stk. 4. Udvalget har, for så vidt det drejer sig om en kommune/region, beføjelse til:

7 Side 7 a. at tildele advarsel eller udtale misbilligelse med eller uden tilkendegivelse af gentagelsesvirkning, b. at pålægge kommunen/regionen at efterbetale ridefysioterapeuten et af udvalget fastsat beløb, c. at pålægge kommunen/regionen en bod, der stilles til rådighed for velgørende formål efter udvalgets nærmere bestemmelse. Stk. 5. Udvalget har, for så vidt det drejer sig om en ridefysioterapeut, beføjelse til: a. at tildele advarsel eller udtale misbilligelse med eller uden tilkendegivelse af gentagelsesvirkning, b. at beslutte, at ridefysioterapeuten til kommunen/regionen skal tilbagebetale et af udvalget fastsat beløb, c. at pålægge ridefysioterapeuten en bod, der stilles til rådighed for et velgørende formål, d. i grove tilfælde at udelukke ridefysioterapeuten fra at praktisere efter aftalen for et af udvalget fastsat tidsrum. Beslutninger efter b og c kan af regionen/kommunerne gennemføres ved modregning i ridefysioterapeutens tilgodehavender hos kommunen/regionen. Stk. 6. Udvalget kan bestemme, at en af dette afsagt kendelse skal offentliggøres på en nærmere angiven måde med eller uden navns nævnelse. Stk. 7. Såvel kommuner, regioner som ridefysioterapeuter er pligtige at afgive oplysninger, der er nødvendige for udvalgets arbejde. Stk. 8. Kan der ikke opnås enighed mellem udvalgets medlemmer i klagesager og i spørgsmål vedrørende aftalens forståelse og gennemførelse, kan sagen af hver af overenskomstens parter indbringes for et voldgiftsråd, jf VOLDGIFTSRÅD

8 Side 8 Voldgiftsrådet sammensættes af landssamarbejdsudvalget og en af parterne udpeget uafhængig formand. I tilfælde af uenighed mellem parterne om udpegning af formand for voldgiftsrådet, udpeges denne af sundhedsministeren. Stk. 3. Udgifterne til rådets virksomhed fordeles ligeligt mellem overenskomstens parter. Stk. 4. Ved en sags behandling for voldgiftsrådet er sagens parter Regionernes Lønnings- og Taktsnævn og Danske Fysioterapeuter. Stk. 5. Voldgiftsrådets kendelse er bindende for parterne. 8. RIDEFYSIOTERAPEUTENS TIL- OG FRATRÆDELSE AF OVER- ENSKOMSTEN En ridefysioterapeut, som opfylder de i denne overenskomst fastsatte krav, kan gennem organisationen over for regionen og kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende, på en af overenskomstparterne udfærdiget blanket anmode om at komme ind under overenskomsten. ANMÆRKNING TIL 8, STK. 1: Der er intet til hinder for, at en ridefysioterapeut kan have egen rideskole. I så fald skal ridefysioterapeuten opfylde principperne i kontrakten mellem rideskolen og ridefysioterapeuten, jf. stk. 3, og øvrige krav i overenskomsten, herunder bilag 3. Regionen og kommunerne i regionen kan beslutte ikke at imødekomme en ansøgning om at komme ind under overenskomsten, fordi myndighederne ikke ønsker den ridefysioterapeutiske kapacitet i regionen udvidet. Hvis regionen og kommunerne i regionen vælger at udarbejde en egentlig plan for den ridefysioterapeutiske tilrettelæggelse i regionen, jf. 9, kan en ansøgning om at komme

9 Side 9 ind under overenskomsten også nægtes, hvis ansøgningen ikke opfylder planen. Afslag på ansøgning om tilladelse til nedsættelse kan påklages til landssamarbejdsudvalget. Stk. 3. Ridefysioterapeuten skal over for Danske Fysioterapeuter og på forlangende over for regionen/kommunerne i regionen dokumentere, at vedkommende opfylder de af parterne godkendte og til enhver tid gældende uddannelseskrav. Ridefysioterapeuten skal have tegnet en erhvervsansvarsforsikring. **NYT** Stk. 4. Ridefysioterapeuten skal have indgået kontrakt med en eller flere rideskoler vedrørende ridefysioterapeutisk behandling. Kontraktens indhold fremgår af bilag 1. Rideskolen skal godkendes til ridefysioterapeutisk behandling af regionen/kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende, før der kan igangsættes ridefysioterapi, jf. 10. Stk. 5. Tiltrædelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Stk. 6. Ansøgning om tiltrædelse til overenskomsten tilstilles Danske Fysioterapeuter på en af overenskomstens parter aftalt tiltrædelsesblanket. Danske Fysioterapeuter påser, at betingelserne i stk. 1 og 3 er opfyldt for at kunne virke for kommunerne og regionen. Sammen med tiltrædelsesblanketten indsendes anmodning om godkendelse af rideskoler, jf. 10, eller oplysning om, at rideskolen i forvejen er godkendt af regionen/kommunerne i regionen til ridefysioterapeutisk behandling. Blanketten videresendes derefter til regionen/kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende. Stk. 7. Fratrædelse sker ved, at skriftlig meddelelse tilstilles regionen/kommunerne i regionen med kopi til Danske Fysioterapeuter. Stk. 8. Fratrædelse kan ske med 2 måneders varsel til den 1. i en måned. Stk. 9.

10 Side 10 Tilmeldingen får virkning i forhold til det offentlige sundhedsvæsen, når regionen/kommunerne i regionen skriftligt har bekræftet tilmeldingen over for ridefysioterapeuten og Danske Fysioterapeuter. Stk. 10. Regionen/kommunerne i regionen skal orientere lægerne om, hvilke ridefysioterapeuter der har tiltrådt overenskomsten om ridefysioterapi, samt hvilke rideskoler der anvendes. Stk. 11. Når ridefysioterapeuten opnår tilladelse til at praktisere under overenskomsten, får vedkommende af regionen/kommunerne i regionen tildelt et ydernummer. Stk. 12. Et ydernummer er tilknyttet ridefysioterapeuten personligt og kan overdrages af ridefysioterapeuten. **NYT** 8A. VIKAR Ved midlertidigt fravær kan ridefysioterapeuten antage vikar, såfremt det ikke bevirker en udvidelse af kapaciteten. Vikarperioden må maximalt andrage 1 år. Regionen/kommunerne i regionen kan dog dispensere fra 1 års reglen, således at der kan gives længere vikarperioder end 1 år. Vikaren skal opfylde de i 8, stk. 1 anførte tiltrædelsesvilkår. Vikaren har i øvrigt pligt til at udøve fysioterapeutvirksomhed efter de i denne overenskomst fastsatte bestemmelser. Stk. 3. Ved antagelse af vikar meddeles dette Danske Fysioterapeuter og regionen/kommunerne i regionen inden vikarens tiltrædelse, hvis varigheden er over 1 uge. Ved antagelse af vikar under en uge skal dette kun meddeles regionen/kommunerne i regionen, hvis særlige forhold gør sig gældende. Stk. 4. Tiltrædelse kan ske straks, såfremt meddelelse herom gives samtidigt til Danske Fysioterapeuter og regionen/kommunerne i regionen. Stk. 5.

11 Side 11 Vikaren afregner på den fraværende ridefysioterapeuts ydernummer. Afregning skal foregå på særskilt konto og cvr-nummer, hvis den fraværende ridefysioterapeut fremsætter ønske herom, og vikariatet strækker sig ud over 2 måneder. Ridefysioterapeuten oplyser regionen/kommunerne i regionen om vikarens konto- og cvr-nummer. ANMÆRKNING TIL 8A: Parterne er enige om, at der ved vikar forstås en ridefysioterapeut, der udfører behandlinger på vegne af en anden ridefysioterapeut ved dennes fravær. 9. DEN RIDEFYSIOTERAPEUTISKE KAPACITET Regionen og kommunerne i regionen kan vælge at udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige ridefysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den ridefysioterapeutiske kapacitet. Planlægningen foretages med henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den ridefysioterapeutiske betjening i regionen og kommunerne. Stk. 3. Planen skal indeholde alle nødvendige og relevante oplysninger, eksempelvis oplysninger om: 1. Antallet af praktiserende ridefysioterapeuter, 2. Det maksimale antal hold pr. ridefysioterapeut, hvis der ønskes fastsat et maksimum, 3. Tilgang og afgang af ridefysioterapeuter, 4. Ridefysioterapeuternes praksisadresser/oversigt over godkendte rideskoler i regionen, 5. Oversigt over evt. kommunale ridefysioterapeutiske tilbud, 6. Ridefysioterapeuternes geografiske dækningsområde. ANMÆRKNING TIL 9, STK. 3: Det geografiske dækningsområde kan f.eks. være én eller flere angivne kommuner. Af hensyn til kvaliteten af ydelsen bør det tilstræbes, at der mindst udføres ridefysioterapi i 10 timer ugentligt på hver

12 Side 12 praksisadresse (rideskole), således at personalet opnår den nødvendige erfaring og rutine. For så vidt angår antallet af praktiserende ridefysioterapeuter, antallet af hold pr. ridefysioterapeut og det geografiske dækningsområde, får planen alene betydning for de ridefysioterapeuter, der tiltræder overenskomsten i regionen efter planens vedtagelse. Ridefysioterapeuter, der tidligere har tiltrådt overenskomsten, er omfattet af de hidtidige regler. Stk. 4. Planen forelægges samarbejdsudvalget i regionen til behandling. Planen har virkning i henhold til denne overenskomst, såfremt der i samarbejdsudvalget er enighed herom. I tilfælde af uenighed i samarbejdsudvalget, forelægges planen for landssamarbejdsudvalget for ridefysioterapi, der træffer afgørelse i sagen. I tilfælde af manglende enighed i landssamarbejdsudvalget for ridefysioterapi har planen virkning efter sit indhold. ANMÆRKNING TIL 9, STK. 4: Behandlingen finder sted i de enkelte samarbejdsudvalg i regionerne nedsat i henhold til overenskomsterne om almindelig og vederlagsfri fysioterapi. Stk. 5 Kommunerne bør løbende orientere samarbejdsudvalget om væsentlige, påtænkte ændringer vedrørende kapaciteten af ridefysioterapi i de kommunale tilbud. Stk. 6. Planen bør være færdigbehandlet i regionen/kommunerne i regionen og i samarbejdsudvalget, således at planens konsekvenser kan indgå i den regionale og kommunale budgetlægning. 10. GODKENDELSE AF RIDESKOLER Godkendelse af rideskoler til ridefysioterapeutisk behandling foretages af regionen/kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende, efter retningslinier fastsat af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Anmodning om godkendelse af en rideskole indsendes på en af overenskomstens parter udfærdiget blanket til regionen/kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende, af den fysioterapeut, der ønsker at

13 Side 13 praktisere ridefysioterapi efter denne overenskomst på rideskolen. Svar på anmodning om godkendelse skal foreligge efter senest 3 måneder. Stk. 3. Som sagkyndig bistand kan i forbindelse med godkendelsen tilknyttes en fysioterapeut, der praktiserer ridefysioterapi. ANMÆRKNING TIL 10, STK. 3: Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn anbefaler, at der som sagkyndig bistand anvendes en fysioterapeut, der praktiserer ridefysioterapi i de tilfælde, hvor regionen/kommunerne i regionen ikke selv er i besiddelse af den fornødne sagkundskab. Stk. 4. Regionen/kommunerne i regionen underretter Danske Fysioterapeuter om godkendelse af rideskoler. Stk. 5. Regionen/kommunerne i regionen har pligt til løbende at føre tilsyn med, at godkendte rideskoler fortsat opfylder de af overenskomstens parter fastsatte betingelser for en sådan godkendelse. ANMÆRKNING TIL 10, STK. 5: Der indsendes årligt en af ridefysioterapeuten og rideskolens ejer underskrevet bekræftelse på, at overenskomstens bestemmelser er overholdt (Bilag 5). Hvis en ridefysioterapeut foretager indberetning efter 11, stk. 2, der rejser tvivl om, hvorvidt rideskolen fortsat opfylder de fastsatte betingelser, skal regionen/kommunerne i regionen foretage en undersøgelse og eventuelt foretage tilsyn. Viser det sig, at de fastsatte betingelser ikke længere overholdes, skal rideskolen inden for en rimelig frist bringe forholdene i orden. I modsat fald kan det indebære, at ridefysioterapeuten må opsige kontrakten eller under skærpende omstændigheder ophæve kontrakten for misligholdelse, jf. bilag 1. Stk. 6. Der ydes kun tilskud, såfremt behandlingen foregår på en godkendt rideskole.

14 Side RIDEFYSIOTERAPEUTENS FORPLIGTELSER Hvis en patient hyppigt melder afbud eller udebliver, skal ridefysioterapeuten i samråd med patienten og lægen drøfte, om ridefysioterapi er det rette behandlingstilbud, eller om ridefysioterapibehandlingen skal afsluttes. Der henvises også til 18, stk. 4. Ridefysioterapeuten har indberetningspligt til regionen/kommunerne i regionen, såfremt forholdene på en godkendt rideskole ændres afgørende. ANMÆRKNING TIL 11, STK. 2: Er ridefysioterapeuten i tvivl om, hvorvidt rideskolen fortsat opfylder de fastsatte betingelser, skal der altid foretages indberetning. **NYT** Stk. 3. Ridefysioterapeuten er forpligtet til at aflyse behandlingen, hvis det på grund af manglende instruktør, hjælpepersonale eller hestemateriale vurderes af ridefysioterapeuten, at det ikke er forsvarligt at gennemføre behandlingen. 12. OMFANGET AF RIDEFYSIOTERAPEUTISK BEHANDLING Der kan maksimalt ydes tilskud til 1 times ridefysioterapeutisk behandling pr. patient pr. uge bortset fra 1. konsultationen eller statusundersøgelse jf. stk. 3. Behandlingen kan enten gives som 1 times samlet behandling pr. gang pr. uge eller som 2 gange ½ times behandling pr. uge. Der kan højst udføres ridefysioterapi for 2 hold á ½ time pr. time. Stk. 3. Ved udløbet af hver henvisning udarbejder ridefysioterapeuten i samarbejde med patienten en statusredegørelse, der videregives til patientens læge. Statusredegørelsen kan videregives og returneres elektronisk. På baggrund af redegørelsen og lægens undersøgelse af patienten vurderer lægen, ridefysioterapeuten og patienten, om ridefysioterapi er det relevante behandlingstilbud. I vurderingen skal indgå overvejelser om, hvorvidt et andet behandlingstilbud i kommunalt eller regionalt regi er mere egnet.

15 Side HOLDENES STØRRELSE Behandlingen foregår på hold med indtil 5 deltagere under ridefysioterapeutens ansvar og opsyn. Der skal som minimum være 3 patienter for, at der kan oprettes et hold. Ved tilgang af nye patienter har ridefysioterapeuten ret til at oprette et nyt hold, såfremt de eksisterende hold er på 5 patienter. ANMÆRKNING TIL 13, STK. 2: Hvis der på et hold er 5 patienter, og der kommer en 6. patient til, kan der dog være 2 hold med hver 3 patienter. Et tredje hold kan herefter først oprettes, når antallet af patienter på de 2 hold tilsammen overstiger 10. Et fjerde hold kan oprettes, når antallet af deltagere tilsammen overstiger 15 osv. Stk. 3. I særlige tilfælde kan regionen/kommunerne i regionen efter ansøgning fra ridefysioterapeuten give tilladelse til hold, hvor der kun er 3 eller 4 deltagere. ANMÆRKNING TIL 13, STK. 3: Stk. 3 er en undtagelse fra reglen om, at der først kan oprettes nye hold, når antallet af patienter overstiger 5. Bestemmelsen kan undtagelsesvis anvendes, hvis dette er begrundet i patientens fysiske eller psykiske tilstand. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at oprette hold med færre end 3 deltagere. 14 HONORARETS STØRRELSE TIL RIDEFYSIOTERAPEUTEN Ridefysioterapi gives som holdbehandling efter reglerne i stk. 3. Dog tilbyder ridefysioterapeuten en 1. konsultation til nye patienter, der ikke tidligere har modtaget ridefysioterapi for den pågældende sygdomsaktivitet samt en årlig statusundersøgelse på igangværende patienter. Statusundersøgelsen honoreres som en 1. konsultation. 1. konsultationen er individuel og foregår enten på rideskolen eller i ridefysioterapeutens klinik. Hvis rideskolen ikke har et anvendeligt rum,

16 Side 16 og/eller ridefysioterapeuten ikke har en klinik, kan 1. konsultationen foregå i patientens hjem. ANMÆRKNING TIL 14, STK. 1: Det forudsættes, at 1. konsultationen eller statusundersøgelse kun afholdes i patientens hjem, når der ikke er mulighed for at afholde den på rideskolen eller en klinik. 1. konsultation kan kun gives én gang pr. patient pr. sygdomsaktivitet. Der kan således ikke gives yderligere 1. konsultation ved ferieafløsning eller anden form for vikarieren. I bilag 3 findes en beskrivelse af de behandlingsformer, der gives i 1. konsultationen/statusundersøgelsen og som holdbehandling. 1. konsultationshonoraret udgør 353,31 kr. i grundbeløb (ydelsesnr. 0110, niveau ). Hvis 1. konsultationen eller statusundersøgelsen foregår i patientens hjem, jf. stk. 1, betales ud over 1. konsultationshonoraret et afstandstillæg på 80,11, kr. i grundbeløb (ydelsesnr. 2201/2202, niveau ). Undersøger ridefysioterapeuten i samme besøg flere patienter på samme institution, i tæt sammenliggende boliger eller lignende, beregnes kun et afstandstillæg, som i dette tilfælde betales fuldt ud af den offentlige sygesikring. Ridefysioterapeuten kan, når 1. konsultationen eller statusundersøgelsen foregår i patientens hjem, opkræve et beløb hos patienten til dækning af kørselsudgifter. Beløbet udgør det samme, som af staten er fastsat til benyttelse af eget befordringsmiddel. ANMÆRKNING TIL 14, STK. 2: Udgiften til kørselsudgifter kan opkræves hos patienterne, uanset om der er tale om patienter, der i øvrigt betaler en patientandel, eller patienter der i øvrigt er vederlagsfri. Stk. 3. Grundhonoraret til ridefysioterapeuten udgør pr. patient pr. halve time følgende: Antal deltagende patienter på holdet Ydelsesnummer Grundhonorar i kr.

17 , , , , , Side 17 ANMÆRKNING AD 14, stk. 3: Ved afregning fastsættes grundhonoraret pr. patient ud fra det antal patienter, som rent faktisk møder op. Selv om der skal være mindst 3 patienter for at kunne oprette et hold, kan der derfor i afbudssituationer og udeblivelsessituationer forekomme tilfælde, hvor der kun er 1 eller 2 patienter på holdet, som rent faktisk møder op. Hvis ingen patienter møder op, beregnes der ikke honorar, jf. dog 26. Stk. 4. De i stk. 2 og 3 samt 14A, stk. 2 nævnte grundhonorarer er anført i niveau og reguleres efter bestemmelserne i 16. Stk. 5. Honorarerne i stk. 2-3 er fastsat under hensyntagen til bl.a. følgende krav og behov: arbejdstid til tværfagligt, interfagligt og tværsektorielt samarbejde, anskaffelse af informationsteknologi mv. til kommunikation med andre faggrupper og myndigheder, deltagelse i efter- og videreuddannelse, regionale konferencer og lignende, arbejdstid i forbindelse med regionale eller landsdækkende kvalitetsudviklingsprojekter. 14A VEJLEDENDE HONORERING AF FYSIOTERAPEUTER FOR DELTAGELSE I MØDER M.V. OM KONKRETE PATIENTER Administrativt personale og andre ansatte i kommuner og regioner, der varetager sociale og sundhedsmæssige opgaver, kan henvende sig til ridefysioterapeuten i forbindelse med tværfaglige konferencer el. lign. om konkrete patienter, hvor tværfaglig afklaring og koordinering af patientforløb er det primære formål. For deltagelse i konferencer og møder m.v. i regioner og kommuner om konkrete patienter fastsættes følgende vejledende grundhonora-

18 Side 18 rer. Honoraret gælder dog altid, såfremt der ikke foreligger en alternativ aftale om honorering forud for mødet. Honoraret betales fuldt ud af det offentlige. Ydelse Ydelsesnummer Grundhonorar Telefonisk henvendelse ,33 Deltagelse i møder pr. påbegyndt ,97 kvarter Transport til møde pr. påbegyndt kvarter ,97 ANMÆRKNING TIL 14A, STK. 2: Ydelse 3201 anvendes ved telefonisk henvendelse til og fra kommunernes og regionernes forvaltninger/sundhedspersoner. Ydelse 3301 anvendes ved ridefysioterapeutens deltagelse i møder med kommunen og/eller regionen om konkrete patienter. Ydelse 3410 anvendes i forbindelse med ydelser, der ikke finder sted på praksisadressen til honorering af ridefysioterapeutens tidsforbrug på transport til mødestedet. Stk. 3. Der kan honoreres for telefoniske henvendelser fra ridefysioterapeuten til kommunernes og regionernes forvaltninger/sundhedspersoner, når det skønnes, at en kommunal/regional indsats er særligt påkrævet eller en dialog er absolut nødvendig for at optimere patientens videre behandlingsforløb. Stk. 4. Kommunen eller regionen yder transportgodtgørelse pr. påbegyndt kilometer (ydelse 1003/1004). Beløbet udgør det samme, som af staten er fastsat til benyttelse af eget befordringsmiddel. ANMÆRKNING TIL 14A Ridefysioterapeuten har ikke pligt til at deltage i konferencer, møder og lignende om konkrete patienter, men ridefysioterapeuten tilstræber deltagelse. Udarbejdelse af skriftlige erklæringer eller lignende er ikke indeholdt i honorarerne. 15. HONORARETS STØRRELSE TIL RIDESKOLER A. RIDESKOLER MED RIDEHAL

19 Side 19 Grundhonoraret til rideskolen udgør pr. patient pr. halve time følgende: Antal deltagende patienter på holdet Ydelsesnummer Grundhonorar i kr. (ekskl. moms) , , , , ,71 ANMÆRKNING TIL 15A, stk. 1: Grundhonoraret fastsættes ud fra det antal patienter, som rent faktisk møder op til behandling. Selv om der skal være mindst 3 patienter for at kunne oprette et hold, kan der derfor i afbudssituationer og udeblivelsessituationer forekomme tilfælde, hvor der kun er 1 eller 2 patienter på holdet, som rent faktisk møder op. Hvis ingen patienter møder op, beregnes der ikke honorar, jf. dog 26. Ved fastsættelsen af grundhonoraret til rideskolen er det forudsat, at rideskolen har handikaptoiletter, rytterstue med handikapvenlige adgangsforhold, lift og andre nødvendige hjælpemidler til rådighed for gennemførelse af den ridefysioterapeutiske behandling. Det er endvidere inkluderet i grundhonoraret til rideskolen, at rideskolen har ridehal, samt at der stilles en uddannet handicaprideinstruktør samt 1 hest med hestetrækker pr. patient til rådighed. Der henvises nærmere til bilag 2. Der ydes et tillæg på kr. 53,83 ekskl. moms i grundhonorar pr. anvendt bagsidder (støtteperson for patienten) pr. halve time (ydelsesnr. 0305). Stk. 3. De i stk. 1-2 nævnte grundhonorarer er anført i prisniveau og reguleres efter bestemmelserne i 17. Stk. 4. De i stk. 1-2 nævnte honorarsatser er angivet uden moms. Ydelser, hvoraf der skal svares moms, pålægges moms ved afregningen med sikrede og regionen.

20 Side 20 B. RIDESKOLER UDEN RIDEHAL I særlige tilfælde, hvor patientens tilstand ikke er til hinder for, at behandlingen kan udføres udendørs, uden at behandlingens effekt mindskes, kan regionen dispensere fra kravet om en ridehal. I så fald udgør grundhonoraret følgende pr. halve time pr. patient: Antal deltagende patienter på holdet Ydelsesnummer Grundhonorar i kr. (ekskl. moms) , , , , ,95 Bortset fra kravet om ridehal gælder anmærkningen til 15A, stk. 1, tilsvarende. Endvidere gælder 15A, stk. 2-4, tilsvarende. 16. REGULERING AF GRUNDHONORARET TIL RIDEFYSIOTERA- PEUTEN Grundhonorarerne i 14 er grundbeløb fastsat pr. den Omkostningsandelen af honorarerne (25 pct. af honorarerne) reguleres med 0,217 procentpoint for hvert udsving i nettoprisindekset (juli 2000 = 100) udover 113,3. Ved udsving mindre end ét procentpoint i nettoprisindekset reguleres med en forholdsmæssig andel af 0,217 procentpoint. Stk. 3. Nettoandelen af honorarerne (75 pct. af honorarerne): Ved ændring i indekset for den særlige reguleringsprocent for regioner og kommuner i forhold til det pr. den gældende (116,5293), reguleres honorarerne med 0,644 procentpoint for hver procentpoints ændring (og tilsvarende for dele af 1 procentpoint). ANMÆRKNING TIL 16, stk. 3:

21 Side 21 I de tilfælde, hvor der ved overenskomstfornyelse for de ansatte i regioner og kommuner aftales løntrinsprojekter eller lignende, som træder i stedet for en stigning i den særlige reguleringsprocent, skal overenskomstens honorarer reguleres tilsvarende. Stk. 4. Ved beregning af den samlede reguleringsprocent for honorarerne efter stk. 1 sammenlægges procenterne beregnet efter stk. 2 og 3, og den endelige reguleringsprocent angives med én decimal. Stk. 5. Reguleringerne efter stk. 1 4 finder sted pr. 1. april og 1. oktober. Stk. 6. Ved eventuelle ændringer af de i overenskomsten nævnte grundhonorarer eller ved ændringer i den særlige reguleringsprocent for regioner og kommuner i forhold til forudsætningerne for bestemmelserne i denne paragraf, skal den i stk fastsatte regulering genforhandles, hvis en af parterne stiller krav herom. 17. REGULERING AF GRUNDHONORAR OG TILLÆGSHONORAR TIL RIDESKOLEN De i 15A og 15B nævnte grundhonorarer er grundbeløb fastsat pr. den og reguleres med 0,869 procentpoint for hvert udsving i nettoprisindekset (juli 2000 = 100) udover 113,3. Ved udsving mindre end ét procentpoint i nettoprisindekset reguleres med en forholdsmæssig andel af 0,869 procentpoint. Reguleringen efter stk. 1 finder sted pr og pr HENVISNINGSREGLER Ret til at henvise sikrede til ridefysioterapi har læger, der behandler sikrede. Henvisningen skal bero på en konkret lægelig vurdering af, om den enkelte patient kan have gavn af ridefysioterapi. Der anvendes en af overenskomstens parter samt Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Speciallæger aftalt henvisningsblanket.

22 Side 22 Stk. 3. Henvisningsblanketten skal indeholde oplysninger om diagnose. Lægen kan på henvisningen anføre bemærkninger. Stk. 4. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt ridefysioterapeuten modtager denne senest 2 måneder efter udstedelsen. En henvisning gælder for 12 måneder regnet fra 1. behandlingsgang og kan, hvis lægen på baggrund af statusredegørelsen fortsat finder ridefysioterapi som et relevant behandlingstilbud, fornys for 12 måneder ad gangen. ANMÆRKNING TIL 18: Reglerne om lægehenvisning og henvisningsblanketten gælder også for patienter, der henvises til vederlagsfri ridefysioterapi og vælger et kommunalt tilbud. 18A. VALG AF RIDEFYSIOTERAPEUT Patienten kan frit vælge mellem de til overenskomsten tilmeldte ridefysioterapeuter og et eventuelt kommunalt tilbud. Følgende oplysninger skal være tilgængelige for patienten på Den fælles offentlige sundhedsportal. Oplysningerne skal omfatte ridefysioterapeutens navn, køn, alder og anciennitet. Herudover skal ridefysioterapeutens telefonnummer, evt. hjemmesideadresse, evt. -adresse og information om evt. elektronisk tidsbestilling fremgå. Derudover skal det fremgå på hvilke rideskoler, der praktiseres. Endvidere kan der orienteres om ridefysioterapeutens særlige arbejds- og interesseområder, ridefysioterapeutens træffetid, og andre oplysninger af saglig og relevant karakter. ANMÆRKNING TIL 18 A: De i 18A stk. 2 nævnte oplysninger samt ridefysioterapeutens cvr-nummer skal af ridefysioterapeuten meddeles regionen/kommunerne i regionen på en mellem parterne aftalt blanket. Oplysninger om ridefysioterapeutens særlige arbejdsog interesseområder og træffetid, oplysninger om hvilke rideskoler, der praktiseres på, og andre oplysninger af saglig og relevant karakter meddeles elektronisk af ridefysioterapeuten via Den fælles offentlige Sundhedsportal.

23 Side PATIENTENS ANDEL AF UDGIFTEN TIL RIDEFYSIOTERAPI Hvis patienten er henvist til vederlagsfri ridefysioterapi som følge af et varigt svært fysisk handicap, er der ingen egenbetaling for behandlingen. I øvrigt gælder reglerne i stk. 2-6 for patienter, der ikke er omfattet af reglerne om vederlagsfri ridefysioterapi. Patientens andel af udgiften til ridefysioterapeuten udgør for holdbehandling pr. halve time 1/5 af omkostningerne pr. deltager til ridefysioterapeut og rideskole med ridehal beregnet ud fra en gennemsnitlig holdstørrelse på 4½ deltagere. Der henvises nærmere til de udregnede grundbeløb i stk Eventuelle udgifter til bagsidder, jf. 15, pkt. A, stk. 2, indgår ikke i beregningsgrundlaget. Patientens andel af udgiften til bagsidder udgør ligeledes 1/5. ANMÆRKNING TIL 19, STK. 2: Patientandelen er den samme, uanset om patienten deltager i behandling på en rideskole med ridehal eller en rideskole uden ridehal. Stk. 3. Patientens andel af udgiften til ridefysioterapibehandlingen udgør 7,82 kr. (niveau ). ANMÆRKNING TIL 19, STK. 3: Beløbet fremkommer ved at sammenlægge 34,76 kr. med halvdelen af forskellen mellem 43,45 kr. og 34,76 kr., jf. nærmere 14, stk. 3. Herefter divideres med 5. Stk. 4. Patientens andel af udgiften til rideskoler udgør 23,78 kr. (niveau ). ANMÆRKNING TIL 19, STK. 4: Beløbet fremkommer ved at sammenlægge 108,71 kr. med halvdelen af forskellen mellem 118,91 kr. og 108,71 kr., jf. nærmere 15, pkt. A, stk. 1. Herefter divideres med 5. Stk. 5. Patienten betaler 1/5 af 1. konsultationshonoraret til ridefysioterapeuten, jf. 14, stk. 2 og 1/5 af et eventuelt afstandstillæg, jf. dog undtagelsen i 14, stk. 2, om behandling af flere patienter i samme besøg.

24 Side 24 Stk. 6. Beløbene i stk. 1-5 er eksklusive moms, men patienten skal betale 1/5 af momsen i stk. 2-5 på de momspligtige ydelser. Stk. 7. Patienten betaler sin andel af honoraret direkte til ridefysioterapeuten. Patientandelen fratrækkes i afregningen som fastsat i 20, stk ELEKTRONINSK AFREGNING OG ANVENDELSE AF IT Ridefysioterapeuten skal for så vidt angår vederlagsfri ridefysioterapeutisk behandling af personkredsen i 4, stk. 1 afregne elektronisk med den kommune, hvor rideskolen er beliggende. Afregning af ydelser til personkredsen i 4, stk. 2 varetages af regionen. Afregningen skal foregå efter MedRuc standarden. Ridefysioterapeuten skal kunne modtage elektroniske henvisninger, og sende elektroniske epikriser samt anvende EDI-korrespondancemeddelelse efter gældende MedCom standarder. Den elektroniske kommunikation skal kunne ske sikkert ved anvendelse af kvitteringer. Regionen/kommunerne i regionen kan undtagelsesvis efter en konkret, individuel vurdering dispensere fra kravet om elektronisk afregning og anvendelse af IT for ridefysioterapeuter, som årligt udøver ridefysioterapi og fysioterapi for regionerne og kommunerne i regionen for et samlet beløb under kr. inklusive patientandel af honoraret. Der skal ved udført behandling udskrives en regningsblanket udformet efter aftale mellem overenskomstens parter. Efter aftale mellem ridefysioterapeuten og regionen/kommunerne i regionen kan der benyttes edbudskrevne regningsblanketter, hvis nærmere udformning aftales mellem ridefysioterapeuten og regionen/kommunerne i regionen. Af blanketten skal fremgå patientens personnummer, navn, adresse, dato for ydelserne samt ydelsernes antal og art. Af blanketten skal endvidere fremgå ridefysioterapeutens navn, konsultationsadresse og ydernummer, samt henholdsvis ridefysioterapeutens og rideskolens honorar, det samlede honorar, regionens tilskud samt patientens eventuelle andel af honoraret. Ridefysioterapeuter, som har installeret aflæsningsudstyr, der kan aflæse sundhedskortets stregkode eller magnetstribe, kan anvende kortet som elektronisk registrering ved patienthenvendelse til ridefysioterapipraksis. Underskrift via sundhedskortet kan ske en gang

25 Side 25 pr. regning. Den nærmere procedure aftales mellem parterne og meddeles ridefysioterapeuten af regionen/kommunerne i regionen. Stk. 3. Regningsblanketten udskrives i 2 kopier. Den ene kopi underskrives af patienten eller eventuelt af dennes stedfortræder. I ekstraordinære tilfælde, hvor det ikke har været muligt at opnå fornøden underskrift, anføres på regningen begrundelse herfor. Den anden kopi anvendes som kvittering til patienten. Stk. 4. Når behandlingen er udført og afregnet med patienten, fremsender ridefysioterapeuten inden den 5. i måneden til den region eller kommune, hvor rideskolen er beliggende, afregningsmateriale vedrørende udførte behandlinger. Ridefysioterapeutens og rideskolens tilgodehavende opgøres hver for sig, men regionen/kommunerne afregner samlet med ridefysioterapeuten. Ridefysioterapeuten skal tilstræbe, at det afregningsmateriale, som fremsendes inden den 5. i måneden, kun vedrører afregningsmateriale fra foregående kalendermåned. Ved sidste fremsendelse i et behandlingsforløb markeres det i afregningsoplysningerne, at behandlingen er afsluttet, samt hvor mange behandlinger, der er givet i behandlingsforløbet. I øvrigt registreres de oplysninger i forbindelse med afregningen, som parterne løbende indgår aftale om er nødvendige med henblik på at generere statistik. De af patienten underskrevne regningskopier samt lægehenvisningen opbevares af ridefysioterapeuten i 2 år. Den enkelte region kan dog beslutte, at kopierne løbende skal fremsendes til regionen i forbindelse med afregningen. Stk. 5. Afregning af regionens tilskud for afregningsmateriale indsendt inden den 5. i måneden finder herefter sted således, at beløbet er til rådighed senest den 17. i samme måned.

26 Side 26 Regionen afregner ridefysioterapeutens og rideskolens tilgodehavende samlet med ridefysioterapeuten i henhold til oplysningerne i afregningsmaterialet. Ridefysioterapeuten afregner efterfølgende med rideskolen i henhold til kontrakt mellem rideskolen og ridefysioterapeuten, jf. bilag 1, således at rideskolens tilgodehavende er til rådighed senest 7 bankdage efter, regionen har afregnet med ridefysioterapeuten. Den nærmere afregningsmåde mellem ridefysioterapeuten og rideskolen aftales mellem de pågældende. Stk. 6. Samtlige ridefysioterapeuter skal anskaffe sig sikker og hurtig adgang til internettet og oprette en digital signatur med henblik på at kunne opdatere og vedligeholde informationerne i deres praksisdeklarationer på den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk, og kunne benytte portalens informations- og kommunikationstilbud, herunder opdatere egen praksisdeklaration. ANMÆRKNING TIL 20: Der er enighed mellem parterne om, at de elektroniske journalsystemer, der udvikles og anskaffes, i videst muligt omfang bør være standardiserede og kunne udveksle journaloplysninger. I det omfang det er relevant at kommunikere med det øvrige sundhedsvæsen, bør dette kunne ske efter de gældende officielle standarder (MedCom, receptstandard etc.). 21. GENERELLE AFREGNINGSBESTEMMELSER Ved afregning betragtes regionens eller kommunens beregninger som gældende. I tilfælde af afvigelser mellem regionens eller kommunens beregninger og ridefysioterapeutens opgørelse, har begge parter krav på at få foretaget en nærmere opgørelse. Opgørelsen skal så vidt muligt være afsluttet inden følgende afregningsmåned. Stk. 3. Patienten kan under behandlingsforløbet af ridefysioterapeuten afkræves acontobetaling for sin del af honoraret til ridefysioterapeuten og rideskolen for udførte behandlinger. Ved behandlingens afslutning betaler patienten sin del af honoraret fratrukket eventuelle acontobetalinger direkte til ridefysioterapeuten, der forsyner patienten med kopiregning i kvitteret stand. Ved acontobetalinger samt betaling for afsluttet behandling betaler

27 Side 27 ridefysioterapeuten rideskolens andel af patientbetalingen til rideskolen, således at beløbet er rideskolen i hænde senest 7 bankdage efter, patienten har afregnet med ridefysioterapeuten. Stk. 4. For personer omfattet af sikringsgruppe 2 foretages nettoafregning, således at det offentlige tilskud til behandling fradrages det honorar, ridefysioterapeuten beregner sig, og afregnes direkte med regionen. Overenskomstens principper for afregning gælder også gruppe 2 sikrede. **NYT** Stk. 5. Regionerne varetager på vegne af kommunerne i regionen opgaver vedrørende yderadministration, afregning og generering af nødvendig statistik vedr. vederlagsfri fysioterapi herunder ridefysioterapi. Der henvises til overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi vedrørende aftalen. 22. KLAGER Klager fra en patient eller rideskole over en fysioterapeut indbringes for den region/kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende. Kan klagen ikke umiddelbart afvises, anmodes fysioterapeuten om en udtalelse. Kan sagen ikke afsluttes på dette grundlag, indsendes klagen gennem Regionernes Lønnings- og Takstnævn til landssamarbejdsudvalget, jf. 6. Klage fra en fysioterapeut over en patient indbringes for den region/kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende. Kan sagen ikke afsluttes hermed, indsendes denne gennem Danske Fysioterapeuter til landssamarbejdsudvalget, jf. 6. Stk. 3. Klager fra en patient eller en fysioterapeut over rideskoler kan indbringes for den myndighed, der har godkendt rideskolen. Regionen/kommunerne i regionen kan på grundlag af klagen tage spørgsmålet om rideskolens godkendelse op til fornyet behandling eller forelægge klagen for landssamarbejdsudvalget, jf ORDENSBESTEMMELSER

28 Side 28 Hvis en patient uden undskyldelig grund udebliver uden at melde afbud til ridefysioterapeuten senest kl dagen før behandlingen, kan ridefysioterapeuten pålægge patienten at betale et beløb på 50 kr. (ureguleret) til ridefysioterapeuten og et beløb på 150 kr. (ureguleret) til rideskolen. Egen sygdom betragtes som undskyldelig grund. I tilfælde af opstået sygdom, som forhindrer deltagelse i ridefysioterapi, skal patienten melde afbud til ridefysioterapeuten hurtigst muligt efter, at det bliver klart for patienten, at pågældende ikke kan deltage i ridefysioterapien. Stk. 3. Hvis patienten ofte melder afbud eller udebliver fra behandlingen, bør det drøftes mellem ridefysioterapeut, læge og patient, om patienten skal ophøre med ridefysioterapi. ANMÆRKNING TIL 23: Det er ridefysioterapeutens ansvar at sørge for, at patienterne gøres bekendt med afbudsreglerne, og at ridefysioterapeutens/rideskolens kontaktoplysninger (telefonnummer, -adresse) er opdaterede og let tilgængelige. 24. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Overenskomsten træder i kraft den og vedvarer indtil den med 3 måneders varsel opsiges skriftligt af en af parterne til ophør den 1. i en måned. Næste forhandling om ændringer af overenskomsten bør være gennemført til ikrafttræden den Stk. 3. Er der enighed mellem parterne om at ændre enkelte af overenskomstens bestemmelser, kan dette ske i overenskomstperioden uden forudgående opsigelse. København, den For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:

29 Side 29 Michael Ziegler / Mik Dalsgaard Andreassen Jens Steenbæk / Kirsten Jørgensen For DANSKE FYSIOTERAPEUTER: Johnny Kuhr / Esben Riis

30 Side 30 PROTOKOLLAT VEDRØRENDE PENSIONSORDNING OG ERHVERVSUDYGTIGHEDSFORSIKRING Overenskomstens parter er enige om, at der så vidt muligt den eller snarest muligt herefter oprettes en kollektiv pensionsordning for ridefysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten for ridefysioterapi. Af det ridefysioterapeuten tilkomne honorar fra regionen/kommunerne i regionen, fratrækker regionen ved den månedlige udbetaling det til enhver tid mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn aftalte bidrag til en kollektiv pensionsordning. Ved ordningens begyndelsesdato omfattes alle ridefysioterapeuter, der pr. denne dato og herefter nytilmeldes overenskomsten. Ridefysioterapeuter, der inden ordningens begyndelsesdato er tilmeldt overenskomsten er ikke obligatorisk omfattet af pensionsordningen, men kan til enhver tid med én måneds varsel tilmelde sig pensionsordningen via den region, hvor pågældende praktiserer. Tilmelding i forbindelse med flytning betragtes i den forbindelse ikke som nytilmelding. Samtidig fratrækker og indbetaler regionen/kommunerne i regionen et mellem parterne aftalt beløb for hver enkelt ridefysioterapeut, som er tilmeldt overenskomsten, til dækning af en kollektiv erhvervsudygtighedsforsikring i et anerkendt pensions-/forsikringsselskab. Beløbet indbetales til samme konto som bidraget til pensionsordningen. Såfremt fysioterapeuten allerede er dækket af en tilsvarende pensionsordning og/eller erhvervsudygtighedsforsikring i øvrige landsoverenskomster for fysioterapi eller ridefysioterapi, indtræder der ikke efter denne bestemmelse en pligt til at betale yderligere bidrag. Der gælder samme retningslinier for styring og administration som tidligere er aftalt for fysioterapeuter, der har tiltrådt landsoverenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. P- og E-ordningen administreres af regionen jf. aftale vedr. afregning, jf. 21, stk. 5. Eventuelle ændringer i administrationen skal

31 Side 31 ske efter nærmere aftale mellem parterne og med inddragelse af det relevante pensions-/forsikringsselskab. Ansvarsbeskrivelse Ridefysioterapeuten Den enkelte ridefysioterapeut er forpligtiget til at sikre, at regionen har korrekte data om vedkommendes status i forhold til overenskomsten. Ridefysioterapeutens indberetning til regionen foregår normalt via ydernummer skema. Hvis ridefysioterapeuten konstaterer, at regionen ikke har registeret korrekt data, er ridefysioterapeuten forpligtiget til at kontakte regionen for at få dette rettet. Regionerne/kommunerne Regionen er forpligtet til at indberette de fra ridefysioterapeuten oplyste data og overføre det aftalte beløb. Regionen er forpligtiget til at indberette oplysninger i det aftalte system og at være tilmeldt PBS for overførsel af pensionsbidrag. Første registrering af en ridefysioterapeut sker ved aktiv indberetning og dermed godkendelse. Denne registrering bruges fremover som grundlag for de følgende måneder medmindre regionen ændrer denne. Træk af bidrag via PBS sker på baggrund af indberetningen. Regionerne/kommunerne er kun erstatningspligtig i tilfælde af grov uagtsomhed i forhold til forpligtigelserne til at foretage den korrekte indberetning/betaling. PKA/den af Danske Fysioterapeuter valgte administrator af ordningen PKA forpligter sig til at levere et system, hvor regionen kan indberette pensionsoplysninger. Systemet skal sikre, at data valideres i forhold til åbenlyse fejl i forbindelse med indberetningen.

32 Side 32 BILAG 1. KONTRAKT MELLEM RIDEFYSIOTERAPEUT OG RIDE- SKOLE Nedenstående kontrakt er udarbejdet i samarbejde mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Kontraktens bestemmelser skal som et minimum være gældende for samarbejdet mellem rideskolen og ridefysioterapeuten. Kontrakten skal indgås skriftligt mellem parterne. KONTRAKT vedrørende ridefysioterapeutisk behandling mellem ridefysioterapeut (navn, adresse, cvr.nr.) og rideskole (navn, adresse og cvr.nr.)... Punkt 1 Med denne kontrakt indgås mellem ridefysioterapeuten og rideskolen aftale om, at ridefysioterapeuten kan udøve ridefysioterapi på rideskolen ved brug af dennes faciliteter, heste og personale. Ridefysioterapeuten har tiltrådt overenskomsten om ridefysioterapi mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Punkt 2 Rideskolen påtager sig efter aftale med ridefysioterapeuten at stille uddannet handicaprideinstruktør, kvalificerede trækkere, bagsiddere, egnede heste samt lift og andre nødvendige hjælpemidler til rådighed i forbindelse med ridefysioterapien, jf. retningslinierne for godkendelse af rideskoler til ridefysioterapeutisk behandling, overenskomstens bilag 2. Ridefysioterapeuten har ret til at afvise behandling af patienter på hold, hvor rideskolen ikke stiller det aftalte personale eller materiale til rådighed. Punkt 3 Ridefysioterapeuten og rideskolen skal hver især have tegnet erhvervsansvarsforsikring. Punkt 4

33 Side 33 Ridefysioterapeuten er ansvarlig for, at der for den enkelte patient foreligger lægehenvisning. Punkt 5 Ridefysioterapeuten har ret til at afvise heste, der efter ridefysioterapeutens skøn er uegnet til ridefysioterapeutisk behandling. Rideskolen er ansvarlig for, at der til enhver tid er heste til rådighed for ridefysioterapien, svarende til patienternes behov. Punkt 6 Ridefysioterapeuten er forpligtet til at overholde overenskomstens bestemmelser. Rideskolen erklærer sig ved indgåelsen af denne kontrakt indforstået med at holde sig bekendt med overenskomstens bestemmelser og at overholde disse. Punkt 7 Der er mellem ridefysioterapeuten og rideskolen indgået aftale om timernes placering og holdenes størrelse. Det anbefales, at aftalen udarbejdes som et skriftligt bilag til denne kontrakt. Hvis parterne har indgået aftale om brug af vikar ved ridefysioterapeutens fravær, bør det også ske skriftligt. Punkt 8 Ridefysioterapeuten modtager det samlede honorar for ridefysioterapibehandlingen fra regionen/kommunerne i regionen. I henhold til overenskomstens bestemmelser herom udbetaler ridefysioterapeuten rideskolen honorar. Hvis honoraret på grund af ridefysioterapeutens forhold ikke betales til rideskolen rettidigt, kan ridefysioterapeuten pålægges betaling af kompensation til rideskolen. Dette kan ske efter rideskolens indbringelse af sagen for Landssamarbejdsudvalget. Ridefysioterapeuten er ansvarlig for at opkræve patienterne honorar, også for manglende eller for sent afbud. Ridefysioterapeuten indestår for honoraret over for rideskolen. Honoraret skal betales rettidigt til rideskolen, uanset om patienten har betalt eller ej. Punkt 9 Afbud for planlagte hold og fra enkeltpatienter, kan af ridefysioterapeuten over for rideskolen foretages senest kl dagen før hver behandling. Ved rettidigt afbud kan rideskolen ikke gøre krav på økonomisk kompensation. Punkt 10

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om ridefysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om ridefysioterapi 07-06-2011 og den 19-06-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER... 4 2. AFTALER VEDRØRENDE RIDEFYSIOTERAPI...

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,53 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,53 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,53 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,58 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,58 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,58 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 7,6 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 7,6 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 7,8 Reguleringsprocent rideskole: 7,9

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982.

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 12,2 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 12,2 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 12,4 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 10,9 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 10,9 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 11,1 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER LANDSOVERENSKOMST om fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008,07-06-2011 og den

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

1. Overenskomstens parter.

1. Overenskomstens parter. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR- lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra villu, eru tygum vælkomin at boða frá her. Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Pensionsaftale for handicaphjælpere. mellem. Borger. PenSam Liv forsikringsaktieselskab. administreret af Silkeborg Kommune

Pensionsaftale for handicaphjælpere. mellem. Borger. PenSam Liv forsikringsaktieselskab. administreret af Silkeborg Kommune Pensionsaftale for handicaphjælpere mellem Borger og PenSam Liv forsikringsaktieselskab administreret af Silkeborg Kommune 2 1. Pensionsaftalens parter Denne pensionsaftale er indgået mellem Borgerens

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 og den 31-07-2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK Ændret ved aftale af 26-05-2010 til ikrafttræden 01-10-2010 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.1 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om almindelig fysioterapi Af 08-06-1988 Ændret ved aftaler af 16-03-1989, 08-05-1989, 26-06-1989, 01-03-1990, 21-03-1991,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING OVERENSKOMST om psykologhjælp **NYT** = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Af 28-04-1995 Senest ændret ved aftaler af 11. marts

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011 Formateret: Skrifttype: Fed

Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011 Formateret: Skrifttype: Fed REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER. OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.40.3 Side 1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER OVERENSKOMST om vederlagsfri fysioterapi Af 03-05-1995 ændret den 21-12-2000, 15-09-2004, 12-10-2007 31-07-2008 og den 07-06-2011

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.50.1 Side 1 DANSK KIROPRAKTOR FORENING LANDSOVERENSKOMST OM KIROPRAKTIK Ændret ved aftale af 26-05-2010 til ikrafttræden 01-10-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Ad 1. Rammer for tilsynsordning med rideskolerne/klubberne.

Ad 1. Rammer for tilsynsordning med rideskolerne/klubberne. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38665341 Mail csu@regionh.dk Dato: 5. januar 2015 Tilsynsordning med rideskoler Følgende

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017

Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Forhandlingsoplæg Danske Fysioterapeuter Til: RLTN Danske Fysioterapeuters oplæg til forhandling om fornyelse af overenskomsterne i 2017 Kvalitet, sammenhæng og nye opgaver Vi skal kunne tilbyde den enkelte

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi

55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER Aftale om fodterapi 2013 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL... 8 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg SAMARBEJDSAFTALE Mellem XXXXX Adresse Postnr. CVR nr. XXXXX (herefter benævnt Klinikken ) og SOS International a/s Nitivej 6 2000 Frederiksberg CVR nr. 17 013 718 (herefter benævnt SOS ) Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere