Arbejdsmiljøredegørelse for 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøredegørelse for 2007"

Transkript

1 Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 I juni måned 2006 blev 3F/3FA arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS samt Bekendtgørelse 923. Arbejdsmiljøcertificeringen er et signal til omverdenen om, at vi ikke kun kæmper for at gøre medlemmernes arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne bedre end i dag. Vi er også selv parate til at gå forrest og gå længere end til blot at overholde lovgivningen. 3F/3FA 3F og 3FA på adressen Kampmannsgade 4 er omfattet af denne arbejdsmiljøredegørelse. Den omfatter således omkring 470 medarbejdere. De 470 medarbejdere er fordelt således: Kontorarbejdspladser med ca. 430 ansatte Kantine med 13 ansatte Rengøring med 21 ansatte Anden intern service, som består af trykkeri, ekspedition og inspektører, med 16 ansatte. Med udgangen af 2007 var der ansat i alt 14 medarbejdere af anden etisk oprindelse end dansk. Medarbejderinddragelse Hele 3F/3FA's arbejdsmiljøindsats bygger på et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Således sikres medarbejderinddragelse i alle væsentlige beslutninger, der vedrører indsatsen i kraft af, at alt går gennem sikkerhedsorganisationen. Planer for 2008/09 Introduktion til nye medarbejdere, blev sat i gang i Som videreførelse skal det undersøges, om projektet skal udvides til at omfatte en præsentation af 3F/3FA. Herunder skal der være en præsentation af grupper/ centre/ sekretariater/ afdelinger i huset, så såvel nye som gamle medarbejdere får en større viden om den interne organisering og de interne arbejdsopgaver. Tanken er, at præsentationen skal lægges på 3fi som en multimedieproduktion, og den skal være klar inden sommeren APV en i 2006 viste, at 58 mente, at introduktion og oplæring var et problem. Målet for 2009 er, at dette tal kommer under 25. Huset er i gang med en kompetenceafklaring af samtlige medarbejdere, og inden sommeren 2009 skal alle medarbejdere være kompetenceafklaret.

2 Herefter skal hver afdeling arbejde videre med processen, således at hver enhed kan opstille og arbejde hen imod fælles mål for kompetenceudvikling. I løbet af 2008 og 2009 følges op på mini-apv en, som blev gennemført i Denne opfølgning skal bestå af en afdækning af, hvad der gemmer sig bag de generelle kritikpunkter, som APV en afslørede. Uddannelsen af sikkerhedsrepræsentanterne skal vedligeholdes i den kommende periode med genopfriskningskurser i indretning af arbejdspladsen, førstehjælp og håndtering af misbrugsproblemer. Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i 2007 Velkomst til nye medarbejdere I 2007 blev modtagelse af nye medarbejdere udpeget som et særligt fokusområde. I december 2007 godkendte sikkerhedsudvalget en mappe med nøje beskrivelse af opgaver og procedurer ved ansættelse og modtagelse af nye medarbejdere. Mappen indeholder desuden to foldere: en velkomstfolder til den nye medarbejder og en folder med råd og vejledning til kontaktpersonen, der får ansvaret for den nye medarbejder i de første tre måneder. Kompetenceafklaring I efteråret 2007 blev et stort kompetenceafklaringsprojekt søsat med et pilotprojekt i serviceområdet. På baggrund af de erfaringer skal alle husets medarbejdere kompetenceafklares i løbet af 2008/09. Rygestop Fra 15. august 2007 har det udelukkende været tilladt at ryge i rygerum eller i det fri. I forbindelse med den nye rygepolitik har 3F/3FA tilbudt kurser i rygestop. En række metoder blev præsenteret i løbet af en uge, således at rygerne kunne vælge mellem forskellige tilbud. 27 benyttede sig af tilbudet om rygestopkursus i Tilbudet om at få hjælp til at holde op med at ryge fortsætter i Forebyggelse af misbrugsproblemer Sikkerhedsrepræsentanterne fik tilbudt et kursus i håndtering af misbrugsproblemer. Ni tog imod tilbudet. Psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø stod højt på prioriteringslisten i Organisationspsykologen fra Orbicon har brugt 162 timer svarende til ca kr. på at hjælpe afdelingerne i huset med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

3 I november 2007 blev der gennemført en psykisk mini APV. 18 afdelinger i huset deltog og der kom 284 svar ind, hvilket giver en svarprocent på 71 Fire afdelinger deltog ikke, enten fordi de ikke som de øvrige havde været igennem en større omlægning, eller fordi de var i gang med at gennemføre en udviklingsplan. I miniapv en var der færre spørgsmål end i APV en året før, og undersøgelsen koncentrerede sig om problemområderne. MiniAPV en viste, at alle områder var forbedret, men den viste også, at der stadig er områder, som skal forbedres: 93 svarede, at forstyrrelser i arbejdet giver problemer 87 svarede, at samarbejde og arbejdstempo giver problemer 73 svarede, at der er for lidt støtte fra øverste ledelse 46 svarede, at der mangler anerkendelse Ergonomi I vinteren/foråret 2006 blev der foretaget en ergonomisk gennemgang af kontorarbejdspladserne, og den er afsluttet i I 2007 er 129 arbejdspladser blevet gennemgået, og på 54 arbejdspladser blev der foretaget såkaldt fastholdelsestiltag som f.eks. indkøb af en ny stol eller bord. Herefter er det nu primært sikkerhedsrepræsentanterne, der tager sig af eventuelle behov for justeringer. For at sikre den nødvendige kompetence fik alle sikkerhedsrepræsentanter i 2007 tilbudt en efteruddannelse om indretning af arbejdspladsen. Seks tog imod tilbudet. Runderinger I foråret og i efteråret blev der gennemført to runderinger. Det er besluttet, at der i 2008 kun skal være én rundering. Både fordi mange af problemerne er afhjulpet og fordi sikkerhedsrepræsentanterne tager sig af det daglige sikkerhedsarbejde. To sikkerhedsrepræsentanter og tre ledelsesrepræsentanter gennemførte arbejdsmiljøuddannelsen i I 2006 blev uddannet hhv. fem og syv. For at koncentrere indsatsen på de vigtigste områder, blev der udpeget en række hovedområder For kontorarbejdspladserne: Kontorergonomi, psykisk arbejdsmiljø og indeklima. For kantine, rengøring og anden intern service: Løft, EGA, indeklima, arbejdsstillinger, kemi og biologi, termiske belastninger og psykisk arbejdsmiljø. Opfølgning Der er blevet fulgt op på de gener, der har vist sig ved gennemgangene af huset og arbejdspladserne.

4 I lokalet ved siden af receptionen, hvor omstillingen sidder, er der sat flytbare skillerumsplader op for at forhindre træk. Der er desuden sat solgardiner op for vinduerne i Kampmannsgade. Kantinen er plaget af støj, og der arbejdes på at sænke støjniveauet. Hele huset har fået udskiftet deres loftslamper, fordi det viste sig, at de gamle var brandfarlige. Forebyggelse 3F ønsker gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats at nedbringe fravær, udstødning og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet. Desuden ønsker 3F at forebygge ulykker og arbejdsskader. Sygefravær Det samlede sygefravær var i 2007 på 4,53 pct. I 2006 var det på 3,36 pct., altså en lille stigning. Der er ikke nogen forklaring på stigningen. Ud af i alt 1161 sygemeldinger var de 81 på 14 dage og derover, og af disse varede 37 mere end 30 dage. Der var generelt ikke forskel på kvinders og mænds sygefravær. Ingen medarbejdere havde i 2007 sygemeldt sig på grund af arbejdsrelaterede forhold. I A-kassen er der blevet gjort en særlig indsats med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet. Resultatet har været positivt og A- kassens sygefravær var ved udgangen af 2007 halveret i forhold til året før. Ulykker I 2007 blev der registreret én arbejdsskade og to ulykker. Arbejdsskaden var en muskelskade i skulderen, og den er efterfølgende blevet afhjulpet ved et nyt skrivebord og en håndstøtte. De to ulykker var: En medarbejder faldt på trappen og forstuvede anklen; en medarbejder forvred ryggen ved løft. Ingen af de to ulykker udløste sygedage. I hvert enkelte tilfælde er der fulgt op for at sikre, at lignende arbejdsulykker ikke sker igen.

5 Hjertestartmaskiner og førstehjælp De to hjertestartmaskiner, som blev lejet i 2006 og som er placeret i ITafdelingen og i Receptionen skal kunne betjenes af flere end de ni, der i første omgang fik et kursus i betjeningen. I 2008 får de medarbejdere, der har taget førstehjælpskurset, tilbud om et kursus i at betjene maskinerne. Desuden bliver der i 2008 og 2009 tilbudt opfølgningskurser i førstehjælp. Tilgang og afgang af medarbejdere I 2007 var der 80 fastansatte medarbejdere, som forlod arbejdspladsen, og antallet af nyansatte var 27. Det betyder, vi i årets løb blev 53 færre = 10,7 pct. Hvis vi regner elever, studenter, korrekturlæsere og vikarer med, er tallene: Rejste 97, nyansatte 39. Vi er 58 færre = 11,2 Derudover har der været 11 interne rokeringer af de afgående medarbejdere, som blev ansat andre steder i huset. Den reelle personaleomsætning var 10,7 pct., og omsætningen på afrejste totalt set var 11,2 pct. Det rummelige arbejdsmarked Det er 3F/3FA s holdning, at et godt arbejdsmiljø er tæt forbundet med medarbejdernes trivsel. Derfor vil 3F/3FA gøre en indsats for at forebygge nedslidning og fastholde nuværende medarbejdere med helbredsmæssige problemer. 3F/3FA ønsker et rummeligt arbejdsmarked ved at tage et socialt medansvar. Vi vil, hvor det er muligt, arbejde for integration af personer med nedsat arbejdsevne og personer, der er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Fastholdelse af medarbejdere 3F/3FA arbejder for, at medarbejdere, der har længerevarende sygefravær eller begyndende problemer med helbredet, får mulighed for at bevare deres job. Derfor går lederen fra den pågældende afdeling og Personaleafdelingen ind i hvert enkelt tilfælde og vurderer, hvad der kan gøres. Det har i 2007 betydet, at 17 medarbejdere i en periode har været sygemeldt på deltid, således at de har haft mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen og langsomt vende tilbage til fuld tid. Desuden har 12 medarbejdere, som enten var sygemeldt i længere tid eller sygdomstruet, haft tilbud om forskellige former for hjælp for at sikre, at de

6 kunne beholde deres arbejde. Hjælpen har f.eks. bestået af en omlægning af arbejdsforholdene, samtaler med en psykolog og kurser i stresshåndtering. Indsatsen har betydet, at kun fire af de i alt 29 medarbejdere har forladt arbejdspladsen. Yderligere to er på vej på pension på grund af alder. Kurser Ni medarbejdere har været på kursus for at forebygge spændingshovedpine. Kurset var af én times varighed. Kurset udbydes også i 2008, hvis der er behov for det. Desuden er det planen at udbyde kurset: Stress eller bare travlhed, i Ændring af sikkerhedsorganisationen I takt med reduktionen af medarbejderantallet og færre afdelinger i huset er antallet af sikkerhedsgrupper reduceret fra 16 til 11. Og i sikkerhedsudvalget er der nu 12 medlemmer mod 14 medlemmer tidligere. Sundhedsfremme 3F/3FA tilbyder: Rygestop med egne uddannede rygekonsulenter Opmåling til skærmbriller med egne uddannede konsulenter Misbrugskonsulent Influenzavaccinationer Falck Healthcare psykisk krisehjælp Falck Healthcare med tilbud om massage, zoneterapi, fysioterapeut og kiropraktor Motionsrum, som frit kan benyttes af medarbejderne Tilskud til sportsklub, der står for bl.a.: Motionsrum i huset, Pilates, Yoga, Svømning i svømmehaller samt rabataftale på ekstern fitnesscenter. Sundhedsordningen gennem Falck Healthcare har eksisteret i 3F siden 1. august Og i Forbundshuset er der oprette en klinik, som klarer en stor del af behovet. I 2007 har 149 personer fået i alt 1292 behandlinger, hvilket i gennemsnit svarer til 8,7 behandlinger til hver. Fordelt på køn har 42 kvinder og 107 mænd brugt sundhedsordningen. Arbejdsmiljøpolitik 3F/3FA s arbejdsmiljøpolitik er beskrevet i arbejdsmiljøhåndbogen, som dels ligger fysisk i husets enkelte afdelinger, dels ligger på 3fi, som er 3F s interne hjemmeside.

7 Arbejdsmiljøhåndbogen beskriver den organisatoriske struktur, ansvarsfordeling, procedurer og instruktioner. 3F/3FA vil som minimum overholde gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet. Vi vil med udgangspunkt i lovgivningen og det fagligt politiske grundlag arbejde for et sundt og udviklende arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk. Målsætningen med 3F/3FA arbejdsmiljøpolitik er: at skabe sunde og udviklende job at arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær så vidt muligt undgås at arbejdsskader og -ulykker så vidt muligt undgås at arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ombygninger at der ved indkøb tages hensyn til det indre miljø arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets organisering at der sker en løbende evaluering og forbedring af arbejdsmiljøet. Forudsætningerne for at nå målsætningen er: at der er en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse om arbejdsmiljøet og forbedringer heraf at den enkelte aktivt tager ansvar og bidrager til et arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde at den enkelte tager ansvar for selv og i samarbejde med andre at bidrage til forbedringer i arbejdsmiljøet at ledelsen på deres respektive områder er ansvarlige for gennemførelsen af arbejdsmiljøpolitikken at der sker en koordinering mellem SU og SIU vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøpolitikken underbygges af delpolitikker på relevante områder. Se evt. tidligere Arbejdsmiljøredegørelse: Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA og 2007 (link) Udarbejdet februar Godkendt den

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens opbygning og et kort resume... 2 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

HR Redegørelsen 2013

HR Redegørelsen 2013 Indhold Indledning... 3 Kommunens personale... 4 Udviklingen i antallet af ansatte... 4 Bosætning og pendling... 5 Personaleomsætning... 5 Opsigelser... 6 Aldersfordeling... 6 som attraktiv arbejdsplads...

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere