STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September Indhold Orientering fra formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden"

Transkript

1 Information til DKFs studentermedlemmer September 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. Journalpligt 2. Provision i turnus 3. Influenza A 4. Årsmøde og generalforsamling Nyt udvalg for offentligt ansatte 6. Ny turnusbekendtgørelse og nyt uddannelsesråd 7. Dagpengeret fra 1. ledighedsdag 8. Støtte til Pro Chiropractic Europe 9. Lægedage Kalender Løn, takster og honorarer 1. Turnusløn og løn for ansatte kiropraktorer pr Orientering fra formanden Nyt navn, nyt layout og måske nye former Som en lille start på en større modernisering af vores kommunikation til jer medlemmer, har vi ændret lidt på layoutet af denne medlemsorientering, som vi også har omdøbt til Studenterinfo. Den har nok endnu ikke fundet sin endelige form, idet vi også arbejder på at gøre den mere rettet mod en elektronisk udsendelse og distribution via hjemmesiden. Det vil have som sidegevinst, at vi kan sætte kadencen op og hurtigere komme ud med relevante oplysninger, fx de nye honorartabeller, og mere løbende orienteringer fra bestyrelsesarbejdet, og hvad vi ellers bedriver i det politiske liv. Sekretariatet har genoptaget arbejdet med at udvikle ny hjemmeside. Arbejdet er blevet udskudt pga. personalesituationen som følge af barsel, direktørskift og andre store opgaver. En feature, som siden skal indeholde, er debatfora, hvor medlemmer kan dele synspunkter og debattere holdninger. Muligheden for en formands-blog vil også blive overvejet. En blog vil kunne give mig mulighed for mere regelmæssigt at orientere om, hvad jeg arbejder med som formand. Bestyrelsen skal have en drøftelse af disse muligheder og overvejelser på vores møde den 20. oktober 2009, og frem til lanceringen af den nye hjemmeside (formentligt i foråret 2010) vil vi løbende melde resultaterne af overvejelserne ud. To bestyrelsesmøder, herunder en række møder med andre Siden sommerferien har vi holdt to møder i bestyrelsen, og flere af de sager vi har arbejdet med, er omtalt nedenfor. I forbindelse med mødet i august havde vi inviteret alle ansatte på de offentlige arbejdspladser til et dialogmøde om denne gruppes særlige behov. Det var et godt møde, hvor det blev aftalt at etablere et udvalg under bestyrelsen på linje med Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget. De offentligt ansatte udgør en voksende gruppe, som arbejder under særlige omstændigheder, der både set fra bestyrelsens side og fra de offentligt ansattes side gør det formålstjenligt at etablere et udvalg.

2 I forbindelse med augustmødet var der også fællesmøde med bestyrelsen i Kiropraktik og Sundhed, hvor vi fik lejlighed til gensidigt at orientere hinanden om vores arbejde. I forbindelse med vores netop afholdte septembermøde holdt vi fællesmøde med KKFbestyrelserne. Det afholder vi to gange om året, og det er meget gavnligt med disse muligheder for gensidigt at holde os orienteret om, hvad der sker lokalt og nationalt. Hver gang finder vi jo ud af, at de to niveauer hænger sammen, og vi formår at få koordineret indsatserne. Til oktober mødes bestyrelsen med efteruddannelseschefen på NIKKB, Claus Dam Nielsen, og den 1. december 2009 er der indbudt til dialog med gruppen af medlemmer, der driver klinik uden at være tilknyttet landsoverenskomsten om kiropraktik. Dette er eksempler på, hvordan vi i bestyrelsen løbende arbejder med at styrke de indre relationer i foreningen og dyrke konstellationerne omkring de nære samarbejdsparter. Det er min opfattelse, at disse møder giver et gensidigt godt udbytte, og vi arbejder videre på at forny formen og afsøge, om der er andre, vi løbende eller ad hoc skal mødes med. På den internationale scene har jeg deltaget i det videre arbejde i det europæiske projekt, der skal afsøge, om det er muligt at udvikle kvalitetsstandarder for kiropraktiske ydelser i regi af CEN (Centre Européen de Normalisation). Jeg har som tidligere udmeldt påtaget mig formandskabet i det såkaldte Spejlingsudvalg, som skal koordinere og sikre dansk indflydelse på projektet. Arbejdet er stadig i en indledende fase, og bliver spændende at følge. Jeg har også sammen med NIKKB mødtes med Norsk Kiropraktorforening for at drøfte mulighederne for nye samarbejdsflader på forsknings- og uddannelsesområdet. Vi kan også hjælpe dem i deres arbejde med at etablere en norsk uddannelse på et norsk universitet. Gå hjem-møder i KKF erne og kommende topmøder Det er vores erklærede målsætning at inddrage medlemmerne direkte i forbindelse med større projekter og initiativer for at sikre, at alle synspunkter kommer til udtryk. Det bliver særligt aktuelt i den nærmeste fremtid, hvor der skal formuleres krav til de kommende overenskomstforhandlinger med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Som første skridt i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne 2009/10 besluttede vi på bestyrelsesmødet i august den interne køreplan og de temaer, som vi i bestyrelsen nu har klarhed på. Første del af køreplanen var at drøfte disse temaer på fællesmødet med KKF erne den 26. september Andet skridt bliver afvikling af 5 gå hjem-møder i de 5 kredsforeninger. Møderne afholdes alle steder sammen med kredsgeneralforsamlingerne og fordeles således: Den 30. september 2009 i Region Sjælland Den 6. oktober 2009 i Region Midtjylland Den 7. oktober 2009 i Region Hovedstaden Den 7. oktober 2009 i Region Syddanmark Den 7. oktober 2009 i Region Nordjylland Det er vores erklærede målsætning at inddrage medlemmerne direkte i forbindelse med større projekter og initiativer for at sikre, at alle synspunkter kommer til udtryk. Jeg kan desværre ikke deltage i dem alle, da der er datosammenfald, men bestyrelsen vil alle steder være repræsenteret sammen med sekretariatet. Det er mit håb, at I møder talstærkt op,

3 dels for at være med til at formulere kravene, dels for at gøre det lokale politiske arbejde aktivt ude i regionerne. Vi arbejder også med at få formuleret foreningens politiske målsætning for den kommende årrække, og her arbejder vi også på at inddrage medlemmerne. Dels er der nedsat en intern arbejdsgruppe, dels planlægger vi at afholde en række topmøder ude lokalt i foråret 2010 for at indbyde jer til at komme med input, så arbejdet kommer til at afspejle fælles holdninger til fremtidens udfordringer. Vi arbejder også på, at den nye hjemmeside skal kunne være en platform for debat, faktaopsamling, holdnings- og meningsmålinger ol. i det videre arbejde med det politiske målsætningsprogram. Der bliver således rig anledning til at få jer medlemmer engageret, og erfaringen viser jo, at vi får skabt flotte resultater, når vi løfter i fælles flok. Uddannelsestemadag Den 15. september 2009 afholdt DKF en særdeles vellykket og velbesøgt uddannelsestemadag. Temadagen fandt sted på SDU/Odense med overskriften Kvalitet og sammenhæng i kiropraktoruddannelsen. Temadagen blev afholdt i lyset af den glædelige nyhed, at der i år er næsten fuldt optag på SDU s kiropraktoruddannelse efter sidste års kedelige dyk. Omkring 100 mennesker deltog inkl. oplægsholderne, heriblandt deltagere fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Universitetet i Stavanger, Norsk Kiropraktorforening, samt embedsfolk fra hver af de 5 regioner. Næste nummer af KIROPRAKTOREN indeholder en fyldig reportage fra temadagen og bestyrelsens leder vil også omhandle dette emne. Årsmøde og GF 09 Sammen med denne medlemsinformation er vedlagt invitation med program og tilmelding til DKF s årsmøde den november Vi har arbejdet med et nyt layout for invitationen, og det vil blive videreført i det øvrige materiale, som senere sendes ud, herunder ikke mindst beretningen og selve dagsordensmaterialet. Temadagen blev afholdt i lyset af den glædelige nyhed, at der i år er næsten fuldt optag på SDU s kiropraktoruddannelse efter sidste års kedelige dyk. I forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen er der oprettet et link på DKF s hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig elektronisk. Der er tale om et forsøg, så vi har i år bevaret muligheden for også at kunne tilmelde sig pr. post. Fredag den 13. november har DSKKB sammensat et program af faglige foredrag af såvel interne som eksterne foredragsholdere med overskriften Det tværfaglige overlap mellem faggrupper med fokus på rygpatienter. Specielt vil selskabet forsøge at stille skarpt på polemikken om valg af behandling og herunder rygkirurgi kontra konservativ behandling. Mødets indhold tager derfor udgangspunkt i problemstillinger, som er relevante for de pågældende faggrupper. Vi har i bestyrelsen i år valgt at omlægge vores mødepraksis, således at vi deltager i det faglige arrangement frem for at bruge aftenen på møder. Vi glæder os til at opleve denne del af årsmødet også. Vi glæder os ikke mindst til at møde mange af jer til årsmødet i Vejle. Sekretariatet rydder op Den nye direktør Jakob Bjerre har nu været i fuld funktion fra 1. august 2009, og det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at det er lykkedes at få en glidende overgang fra den ene di-

4 rektør til den anden. Det er således lykkedes at sikre en kontinuerlig tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Jakob er sammen med det øvrige sekretariat i fuld gang med at udvikle på de interne linjer og arbejde med de mange store udfordringer og projekter, der er i gang. Som en del af arbejdet er en gennemgribende oprydning og nyindretning af sekretariatet undervejs med den forhåbning, at det kan gøre det muligt også for andre end bestyrelsen at benytte de i øvrigt fine og funktionelle lokaler. Venlig hilsen Peter Kryger-Baggesen

5 Information til medlemmer 1. Journalpligt Bestyrelsen har fået kendskab til en række problemstillinger vedrørende journalføring og videregivelse af helbredsoplysninger, bl.a. efter dialog med en række Sundhedsudbydere (herunder Falck Healthcare) og efter rådgivning med Sundhedsstyrelsen. De gældende regler, ikke mindst reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, er ganske komplekse og langt fra enkle at håndtere i dagligdagen. Særligt er bestyrelsen blevet opmærksom på, at der især er risiko for, at praktiserende kiropraktorer kan komme til at overtræde gældende lovgivning om patientjournaler og reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, når de behandler patienter, der er omfattet af en sundhedsordning, og/eller når de samarbejder med andre selvstændige behandlere. Det følger af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, at kiropraktorer skal føre patientjournaler over deres virksomhed. En privatpraktiserende kiropraktor, der som led i sin virksomhed foretager behandling af patienter, er således forpligtet til at føre patientjournaler over alle patienter, der modtager behandling. Såfremt der benyttes medhjælp, er det kiropraktorens ansvar at sikre sig, at behandling, der udføres på kiropraktorens ansvar, bliver journalført. Den medhjælp, der er tale om i denne sammenhæng er personer, der er ansat i klinikken. Der er således ikke adgang til at føre fælles journal med andre fagpersoner herunder en fysioterapeut, der driver selvstændig virksomhed i samme bygning som en kiropraktor, og hvor patienten er i behandling hos begge sundhedspersoner. Kiropraktoren har pligt til at opbevare journalen i mindst 10 år. Journalen kan dog med patientens samtykke videregives til en anden kiropraktor. Pligten til at føre egne journaler gælder ubetinget, uanset om man måtte have forpligtet sig til - med patientens samtykke - at videregive helbredsoplysninger til et journalsystem, der er etableret som led i en sundhedsforsikrings- eller medarbejdersundhedsordning. I forhold til videregivelse af helbredsoplysninger er det et grundprincip i hele sundhedslovgivningen, at patienter har krav på, at sundhedspersoner, herunder kiropraktorer, iagttager tavshed om det, de erfarer eller får formodning om under udøvelsen af deres hverv angående helbredsforhold, øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Såfremt der er tale om videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål end behandling, skal der typisk foreligge et skriftligt samtykke, og der må ikke videregives oplysninger i videre omfang end påkrævet til formålet. Det er den autoriserede sundhedsperson, dvs. kiropraktoren, der er ansvarlig for, at reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger overholdes. I vedlagte notat er problemstillingen nærmere beskrevet, herunder hvilke regelgrundlag der er tale om. Notatet har været forelagt FHC, der erklærer sig helt enig i Der er således ikke adgang til at føre fælles journal med andre fagpersoner herunder en fysioterapeut, der driver selvstændig virksomhed i samme bygning som en kiropraktor, og hvor patienten er i behandling hos begge sundhedspersoner.

6 indholdet. FHC arbejder intenst på snarest at finde en løsning og vil i den forbindelse kontakte Sundhedsstyrelsen for videre rådgivning i forhold til tilretning af fællesjournal og arbejdsgange. Problemstillingen er ligeledes præsenteret for andre sundhedsudbydere med konkret og/eller ønske om samarbejde med kiropraktorer. Også her er problemstillingerne taget alvorligt, og der arbejdes seriøst med at finde løsninger. DKF arbejder ligeledes på, bl.a. i fortsat samarbejde med Sundhedsstyrelsen og i samråd med Dansk Kiropraktor Råd, at udarbejde nærmere vejledning og praktiske anvisninger til brug for tilrettelæggelsen af den daglige praksis. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at have fokus på egen praksis, men ikke i øvrigt ændre eller ophøre med nuværende praksis, indtil der kommer nærmere information fra DKF og de sundhedsudbydere, der evt. samarbejdes med. 2. Provision i turnus DKF har fået kendskab til, at standardansættelsesaftalen for turnuskandidater, som ifølge 5, stk.7 i foreningens love skal anvendes ved ansættelse af turnuskandidater, fraviges, idet der indgås uofficielle aftaler om provisionsaflønning. Dette giver anledning til at indskærpe over for både kommende og nuværende turnustutorer samt turnuskandidater, at DKFs standardansættelsesaftale og alene den skal anvendes ved ansættelsen af en turnuskandidat, og at der ikke må indgås aftaler om provisionsaflønning. Turnuskandidaten tiltræder sin ansættelse udelukkende med et uddannelsesformål for øje, og dette formål bestemmer de gældende økonomiske aspekter i turnusansættelserne Klinikejerne har fået udsendt en uddybende indskærpelse. Den er udsendt i samråd med Klinikejerudvalget, Udvalget for ansatte i privat praksis samt Turnusudvalget. Herudover vil DKF fremover vende problemstillingen med de sidsteårsstuderende, når foreningen møder dem i relevante sammenhænge som fx det tilbagevendende 10.semestermøde, DKF afholder på SDU. 3. Influenza A Som sundhedspersonale er man ekstra udsat for smitterisiko. Ved tæt kontakt med en patient med mistænkt eller bekræftet influenza A (H1N1) bør sundhedspersonale anvende beskyttelsesudstyr af flere principielle grunde: Undgå selv at blive smittet og syg med den ulempe og helbredsrisiko det udgør for en selv og ens familie Undgå at blive smittet og syg, fordi der i en pandemisituation er brug for alle sundhedsprofessionelle til at tage sig af patienter og borgere Undgå at blive smittet og syg, for ikke at smitte patienter og kolleger (fx i inkubationsfasen, hvor man endnu ikke har symptomer) Undgå, at forurening (fx luftvejssekret med virus) fra de syge patienter videreføres til ens hænder, arbejdsdragt, udstyr m.v. og derefter (som indirekte kontaktsmitte) videre til de næste patienter. Læs retningslinjerne fra Statens Serum Institut på DKFs hjemmeside.

7 4. Årsmøde og generalforsamling 2009 DKF s årsmøde og generalforsamling 2009 afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle den november Invitation med program og tilmeldingsblanket er vedlagt. Til jeres orientering er sidste frist for tilmelding den 16. oktober Som noget nyt i år kan man også tilmelde sig elektronisk via DKF s hjemmeside. Fredag den 13. november afholder DSKKB fagligt arrangement med temaet Fagligt overlap mellem faggrupper med fokus på rygpatienter. 5. Nyt udvalg for offentligt ansatte Bestyrelsen har den 28. august 2009 afholdt dialogmøde med de offentligt ansatte kiropraktorer. På baggrund af mødet har bestyrelsen besluttet at nedsætte et nyt udvalg for offentligt ansatte. Udvalget kommer til at fungere efter samme principper, som de øvrige udvalg bestyrelsen har nedsat, nemlig Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis. Formålet med at nedsætte et udvalg for offentligt ansatte er at etablere et forum for gensidig erfaringsudveksling om ansættelsesvilkår for denne gruppe. Ansatte ved NIKKB kan også deltage i udvalget. Jakob van Dijk og Rikke Krüger Jensen er tilknyttet udvalget som bestyrelsesansvarlige og kan ligesom sekretariatet deltage i udvalgets møder, såfremt der er ønske herom. Udvalget er ikke formelt nedsat endnu, da bestyrelsen afventer en indstilling fra gruppen af offentligt ansatte om, hvem de ønsker, der skal repræsentere dem i udvalget. 6. Ny turnusbekendtgørelse og nyt uddannelsesråd I foråret udsendte Sundhedsstyrelsen et udkast til ny bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor. Der er tale om den bekendtgørelse, som regulerer turnusuddannelsen. Det var nødvendigt at opdatere de gældende regler som konsekvens af, at Lov om kiropraktorer fra 1991 blev erstattet af autorisationsloven i Da tilrettelæggelsen af turnusuddannelse fungerede helt overvejende problemfrit på baggrund af den gamle bekendtgørelse, var det DKFs udgangspunkt, at kun ganske få redaktionelle ændringer var nødvendige. Udkastet fra Sundhedsstyrelsen indeholdt imidlertid gennemgribende ændringer. DKF brugte derfor mange ressourcer på at udfærdige et stærkt kritisk, men velargumenteret høringssvar. Heldigvis viste besværet sig at bære frugt. Da styrelsen 1. juli 2009 udsendte den nye bekendtgørelse, var der i høj grad taget hensyn til indvendingerne. Resultatet er, at den nye bekendtgørelse kun indeholder ganske få realitetsændringer. Bl.a. udvides sammensætningen af Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste med 2 medlemmer udpeget af henholdsvis Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesrådet består udover disse af repræsentanter fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, SDU, NIKKB og DKF, som varetager opgaven som sekretariat for rådet. Nye medlemmer af Uddannelsesrådet er udpeget, og rådet holder sit første møde i januar 2010, hvor rådet konstituerer sig. Det forventes, at DKFs genudpegede repræsentant, formand Peter Kryger-Baggesen, fortsætter som rådsformand.

8 Bekendtgørelsen med det fulde navn Bekendtgørelse nr. 650 af den 26. juni 2009 om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor trådte i kraft den 1. august 2009, og kan læses på Retsinfo.dk eller via DKFs hjemmeside. 7. Dagpengeret fra 1. ledighedsdag DKF har fra Akademikernes A-kasse modtaget brev vedrørende billig mulighed for dagpengeret fra 1. ledighedsdag for studerende. Kopi af brevet vedlægges. 8. Støtte til Pro Chiropractic Europe DKF har bevilget kr. i støtte til Pro Chiropractic Europe s informationsarbejde. Pengene skal bl.a. gå til fotos til foreningens nye hjemmeside. Foreningen skal i øvrigt deltage på en konference i den europæiske patientforening, European Patient Forum, som Pro Chiropractic Europe blev optaget i for ca. et halvt år siden. 9. Lægedage 2009 DKF deltager igen i år med en stand sammen med NIKKB den november på Lægedage i Bella Center. Standen vil være bemandet af kiropraktorer samt forskere fra NIKKB ugen igennem. Formålet med DKFs deltagelse er primært at synliggøre bredden i kiropraktorernes kompetencer over for de mange besøgende læger og besvare spørgsmål om kiropraktik. Samtidig åbner deltagelsen på Lægedage mulighed for, at praktiserende læger kan træffe aftale om at besøge kiropraktorklinikker, og på den måde kan både dialog og samarbejde fremmes lokalt. DKF har bestilt et antal invitationskort til Lægedage, så hvis I har lyst til at besøge Lægedage 2009 og se DKF s stand, kan I få tilsendt invitationskort ved at henvende jer til sekretariatet. 10. Kalender DKF har indgået et samarbejde med Kiropraktik og Sundhed om trykning af en fælles lommekalender for Kalenderen sendes til alle medlemmer. Efter DKF s generalforsamling vil der blive udarbejdet et indstik til kalenderen, der kommer til at indeholde praktiske oplysninger om foreningen. Dette udsendes i december.

9 Løn, takster og honorarer 1. Turnusløn og løn for ansatte kiropraktorer pr Ved ansættelse af turnuskandidater er DKFs medlemmer ifølge DKF s love forpligtet til at anvende den af DKF besluttede standardansættelsesaftale for turnuskandidater. I henhold til vedtagelsen på den ordinære generalforsamling i november 1997 samt ændring tiltrådt af Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis i 2008 oppebærer turnuskandidater løn og pensionsbidrag svarende til basisløntrin 4 i overenskomst for akademikere i staten. DKF anbefaler at anvende foreningens standardansættelsesaftale for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. I henhold til standardansættelsesaftale for ansatte kiropraktorer oppebærer ansatte kiropraktorer en fast grundløn svarende til basisløntrin 5 i overenskomst for akademikere i staten. Lønningerne reguleres hvert år pr. 1. april og 1. oktober. Månedslønningerne for løntrin 4 og 5 pr. 1. oktober 2009 fremgår af nedenstående skema: Løntrin Løn (ekskl. pensionsbidrag) Samlet pensionsbidrag Eget pensionsbidrag Løn incl. eget pensionsbidrag Løn incl. samlet pensionsbidrag 4 (år) , , , , ,00 4 (måned) , , , , ,92 5 (år) , , , , ,00 5 (måned) , , , , ,67 Det samlede pensionsbidrag svarer til 16,2 % af løn incl. eget pensionsbidrag. I henhold til DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer indbetaler principalen 10,8 % og den ansatte kiropraktor 5,4 % til pensionsordningen. For ansatte kiropraktorer beregnes pensionen af den faste grundløn, uanset om der udbetales grundløn eller provisionsløn. Den ansatte kiropraktor har mulighed for at supplere egenindbetalingen til pensionsordningen. For ansatte kiropraktorer er der tale om provisionsaflønning, såfremt det af den ansatte kiropraktor indtjente månedlige honorar overstiger kr (ved 37 timer om ugen og en provisionssats på 38 %). Ajourførte standardaftaler med de nye lønsatser vil snarest blive lagt på DKF s hjemmeside.

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation. Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Politisk MålsætningsProgram PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag

5 Årsmøde 2010. Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag 5 Årsmøde 2010 Dagsorden for delegeretmøde Forslag til forretningsorden Bestyrelsens årsberetning Regnskaber, budget og kontingent Indkomne forslag Årsmøde 2010 2 Årsmøde 2010 Indholdsfortegnelse Dagsorden

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere