STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September Indhold Orientering fra formanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden"

Transkript

1 Information til DKFs studentermedlemmer September 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. Journalpligt 2. Provision i turnus 3. Influenza A 4. Årsmøde og generalforsamling Nyt udvalg for offentligt ansatte 6. Ny turnusbekendtgørelse og nyt uddannelsesråd 7. Dagpengeret fra 1. ledighedsdag 8. Støtte til Pro Chiropractic Europe 9. Lægedage Kalender Løn, takster og honorarer 1. Turnusløn og løn for ansatte kiropraktorer pr Orientering fra formanden Nyt navn, nyt layout og måske nye former Som en lille start på en større modernisering af vores kommunikation til jer medlemmer, har vi ændret lidt på layoutet af denne medlemsorientering, som vi også har omdøbt til Studenterinfo. Den har nok endnu ikke fundet sin endelige form, idet vi også arbejder på at gøre den mere rettet mod en elektronisk udsendelse og distribution via hjemmesiden. Det vil have som sidegevinst, at vi kan sætte kadencen op og hurtigere komme ud med relevante oplysninger, fx de nye honorartabeller, og mere løbende orienteringer fra bestyrelsesarbejdet, og hvad vi ellers bedriver i det politiske liv. Sekretariatet har genoptaget arbejdet med at udvikle ny hjemmeside. Arbejdet er blevet udskudt pga. personalesituationen som følge af barsel, direktørskift og andre store opgaver. En feature, som siden skal indeholde, er debatfora, hvor medlemmer kan dele synspunkter og debattere holdninger. Muligheden for en formands-blog vil også blive overvejet. En blog vil kunne give mig mulighed for mere regelmæssigt at orientere om, hvad jeg arbejder med som formand. Bestyrelsen skal have en drøftelse af disse muligheder og overvejelser på vores møde den 20. oktober 2009, og frem til lanceringen af den nye hjemmeside (formentligt i foråret 2010) vil vi løbende melde resultaterne af overvejelserne ud. To bestyrelsesmøder, herunder en række møder med andre Siden sommerferien har vi holdt to møder i bestyrelsen, og flere af de sager vi har arbejdet med, er omtalt nedenfor. I forbindelse med mødet i august havde vi inviteret alle ansatte på de offentlige arbejdspladser til et dialogmøde om denne gruppes særlige behov. Det var et godt møde, hvor det blev aftalt at etablere et udvalg under bestyrelsen på linje med Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget. De offentligt ansatte udgør en voksende gruppe, som arbejder under særlige omstændigheder, der både set fra bestyrelsens side og fra de offentligt ansattes side gør det formålstjenligt at etablere et udvalg.

2 I forbindelse med augustmødet var der også fællesmøde med bestyrelsen i Kiropraktik og Sundhed, hvor vi fik lejlighed til gensidigt at orientere hinanden om vores arbejde. I forbindelse med vores netop afholdte septembermøde holdt vi fællesmøde med KKFbestyrelserne. Det afholder vi to gange om året, og det er meget gavnligt med disse muligheder for gensidigt at holde os orienteret om, hvad der sker lokalt og nationalt. Hver gang finder vi jo ud af, at de to niveauer hænger sammen, og vi formår at få koordineret indsatserne. Til oktober mødes bestyrelsen med efteruddannelseschefen på NIKKB, Claus Dam Nielsen, og den 1. december 2009 er der indbudt til dialog med gruppen af medlemmer, der driver klinik uden at være tilknyttet landsoverenskomsten om kiropraktik. Dette er eksempler på, hvordan vi i bestyrelsen løbende arbejder med at styrke de indre relationer i foreningen og dyrke konstellationerne omkring de nære samarbejdsparter. Det er min opfattelse, at disse møder giver et gensidigt godt udbytte, og vi arbejder videre på at forny formen og afsøge, om der er andre, vi løbende eller ad hoc skal mødes med. På den internationale scene har jeg deltaget i det videre arbejde i det europæiske projekt, der skal afsøge, om det er muligt at udvikle kvalitetsstandarder for kiropraktiske ydelser i regi af CEN (Centre Européen de Normalisation). Jeg har som tidligere udmeldt påtaget mig formandskabet i det såkaldte Spejlingsudvalg, som skal koordinere og sikre dansk indflydelse på projektet. Arbejdet er stadig i en indledende fase, og bliver spændende at følge. Jeg har også sammen med NIKKB mødtes med Norsk Kiropraktorforening for at drøfte mulighederne for nye samarbejdsflader på forsknings- og uddannelsesområdet. Vi kan også hjælpe dem i deres arbejde med at etablere en norsk uddannelse på et norsk universitet. Gå hjem-møder i KKF erne og kommende topmøder Det er vores erklærede målsætning at inddrage medlemmerne direkte i forbindelse med større projekter og initiativer for at sikre, at alle synspunkter kommer til udtryk. Det bliver særligt aktuelt i den nærmeste fremtid, hvor der skal formuleres krav til de kommende overenskomstforhandlinger med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Som første skridt i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne 2009/10 besluttede vi på bestyrelsesmødet i august den interne køreplan og de temaer, som vi i bestyrelsen nu har klarhed på. Første del af køreplanen var at drøfte disse temaer på fællesmødet med KKF erne den 26. september Andet skridt bliver afvikling af 5 gå hjem-møder i de 5 kredsforeninger. Møderne afholdes alle steder sammen med kredsgeneralforsamlingerne og fordeles således: Den 30. september 2009 i Region Sjælland Den 6. oktober 2009 i Region Midtjylland Den 7. oktober 2009 i Region Hovedstaden Den 7. oktober 2009 i Region Syddanmark Den 7. oktober 2009 i Region Nordjylland Det er vores erklærede målsætning at inddrage medlemmerne direkte i forbindelse med større projekter og initiativer for at sikre, at alle synspunkter kommer til udtryk. Jeg kan desværre ikke deltage i dem alle, da der er datosammenfald, men bestyrelsen vil alle steder være repræsenteret sammen med sekretariatet. Det er mit håb, at I møder talstærkt op,

3 dels for at være med til at formulere kravene, dels for at gøre det lokale politiske arbejde aktivt ude i regionerne. Vi arbejder også med at få formuleret foreningens politiske målsætning for den kommende årrække, og her arbejder vi også på at inddrage medlemmerne. Dels er der nedsat en intern arbejdsgruppe, dels planlægger vi at afholde en række topmøder ude lokalt i foråret 2010 for at indbyde jer til at komme med input, så arbejdet kommer til at afspejle fælles holdninger til fremtidens udfordringer. Vi arbejder også på, at den nye hjemmeside skal kunne være en platform for debat, faktaopsamling, holdnings- og meningsmålinger ol. i det videre arbejde med det politiske målsætningsprogram. Der bliver således rig anledning til at få jer medlemmer engageret, og erfaringen viser jo, at vi får skabt flotte resultater, når vi løfter i fælles flok. Uddannelsestemadag Den 15. september 2009 afholdt DKF en særdeles vellykket og velbesøgt uddannelsestemadag. Temadagen fandt sted på SDU/Odense med overskriften Kvalitet og sammenhæng i kiropraktoruddannelsen. Temadagen blev afholdt i lyset af den glædelige nyhed, at der i år er næsten fuldt optag på SDU s kiropraktoruddannelse efter sidste års kedelige dyk. Omkring 100 mennesker deltog inkl. oplægsholderne, heriblandt deltagere fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Universitetet i Stavanger, Norsk Kiropraktorforening, samt embedsfolk fra hver af de 5 regioner. Næste nummer af KIROPRAKTOREN indeholder en fyldig reportage fra temadagen og bestyrelsens leder vil også omhandle dette emne. Årsmøde og GF 09 Sammen med denne medlemsinformation er vedlagt invitation med program og tilmelding til DKF s årsmøde den november Vi har arbejdet med et nyt layout for invitationen, og det vil blive videreført i det øvrige materiale, som senere sendes ud, herunder ikke mindst beretningen og selve dagsordensmaterialet. Temadagen blev afholdt i lyset af den glædelige nyhed, at der i år er næsten fuldt optag på SDU s kiropraktoruddannelse efter sidste års kedelige dyk. I forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen er der oprettet et link på DKF s hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig elektronisk. Der er tale om et forsøg, så vi har i år bevaret muligheden for også at kunne tilmelde sig pr. post. Fredag den 13. november har DSKKB sammensat et program af faglige foredrag af såvel interne som eksterne foredragsholdere med overskriften Det tværfaglige overlap mellem faggrupper med fokus på rygpatienter. Specielt vil selskabet forsøge at stille skarpt på polemikken om valg af behandling og herunder rygkirurgi kontra konservativ behandling. Mødets indhold tager derfor udgangspunkt i problemstillinger, som er relevante for de pågældende faggrupper. Vi har i bestyrelsen i år valgt at omlægge vores mødepraksis, således at vi deltager i det faglige arrangement frem for at bruge aftenen på møder. Vi glæder os til at opleve denne del af årsmødet også. Vi glæder os ikke mindst til at møde mange af jer til årsmødet i Vejle. Sekretariatet rydder op Den nye direktør Jakob Bjerre har nu været i fuld funktion fra 1. august 2009, og det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at det er lykkedes at få en glidende overgang fra den ene di-

4 rektør til den anden. Det er således lykkedes at sikre en kontinuerlig tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Jakob er sammen med det øvrige sekretariat i fuld gang med at udvikle på de interne linjer og arbejde med de mange store udfordringer og projekter, der er i gang. Som en del af arbejdet er en gennemgribende oprydning og nyindretning af sekretariatet undervejs med den forhåbning, at det kan gøre det muligt også for andre end bestyrelsen at benytte de i øvrigt fine og funktionelle lokaler. Venlig hilsen Peter Kryger-Baggesen

5 Information til medlemmer 1. Journalpligt Bestyrelsen har fået kendskab til en række problemstillinger vedrørende journalføring og videregivelse af helbredsoplysninger, bl.a. efter dialog med en række Sundhedsudbydere (herunder Falck Healthcare) og efter rådgivning med Sundhedsstyrelsen. De gældende regler, ikke mindst reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, er ganske komplekse og langt fra enkle at håndtere i dagligdagen. Særligt er bestyrelsen blevet opmærksom på, at der især er risiko for, at praktiserende kiropraktorer kan komme til at overtræde gældende lovgivning om patientjournaler og reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, når de behandler patienter, der er omfattet af en sundhedsordning, og/eller når de samarbejder med andre selvstændige behandlere. Det følger af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, at kiropraktorer skal føre patientjournaler over deres virksomhed. En privatpraktiserende kiropraktor, der som led i sin virksomhed foretager behandling af patienter, er således forpligtet til at føre patientjournaler over alle patienter, der modtager behandling. Såfremt der benyttes medhjælp, er det kiropraktorens ansvar at sikre sig, at behandling, der udføres på kiropraktorens ansvar, bliver journalført. Den medhjælp, der er tale om i denne sammenhæng er personer, der er ansat i klinikken. Der er således ikke adgang til at føre fælles journal med andre fagpersoner herunder en fysioterapeut, der driver selvstændig virksomhed i samme bygning som en kiropraktor, og hvor patienten er i behandling hos begge sundhedspersoner. Kiropraktoren har pligt til at opbevare journalen i mindst 10 år. Journalen kan dog med patientens samtykke videregives til en anden kiropraktor. Pligten til at føre egne journaler gælder ubetinget, uanset om man måtte have forpligtet sig til - med patientens samtykke - at videregive helbredsoplysninger til et journalsystem, der er etableret som led i en sundhedsforsikrings- eller medarbejdersundhedsordning. I forhold til videregivelse af helbredsoplysninger er det et grundprincip i hele sundhedslovgivningen, at patienter har krav på, at sundhedspersoner, herunder kiropraktorer, iagttager tavshed om det, de erfarer eller får formodning om under udøvelsen af deres hverv angående helbredsforhold, øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Såfremt der er tale om videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål end behandling, skal der typisk foreligge et skriftligt samtykke, og der må ikke videregives oplysninger i videre omfang end påkrævet til formålet. Det er den autoriserede sundhedsperson, dvs. kiropraktoren, der er ansvarlig for, at reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger overholdes. I vedlagte notat er problemstillingen nærmere beskrevet, herunder hvilke regelgrundlag der er tale om. Notatet har været forelagt FHC, der erklærer sig helt enig i Der er således ikke adgang til at føre fælles journal med andre fagpersoner herunder en fysioterapeut, der driver selvstændig virksomhed i samme bygning som en kiropraktor, og hvor patienten er i behandling hos begge sundhedspersoner.

6 indholdet. FHC arbejder intenst på snarest at finde en løsning og vil i den forbindelse kontakte Sundhedsstyrelsen for videre rådgivning i forhold til tilretning af fællesjournal og arbejdsgange. Problemstillingen er ligeledes præsenteret for andre sundhedsudbydere med konkret og/eller ønske om samarbejde med kiropraktorer. Også her er problemstillingerne taget alvorligt, og der arbejdes seriøst med at finde løsninger. DKF arbejder ligeledes på, bl.a. i fortsat samarbejde med Sundhedsstyrelsen og i samråd med Dansk Kiropraktor Råd, at udarbejde nærmere vejledning og praktiske anvisninger til brug for tilrettelæggelsen af den daglige praksis. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at have fokus på egen praksis, men ikke i øvrigt ændre eller ophøre med nuværende praksis, indtil der kommer nærmere information fra DKF og de sundhedsudbydere, der evt. samarbejdes med. 2. Provision i turnus DKF har fået kendskab til, at standardansættelsesaftalen for turnuskandidater, som ifølge 5, stk.7 i foreningens love skal anvendes ved ansættelse af turnuskandidater, fraviges, idet der indgås uofficielle aftaler om provisionsaflønning. Dette giver anledning til at indskærpe over for både kommende og nuværende turnustutorer samt turnuskandidater, at DKFs standardansættelsesaftale og alene den skal anvendes ved ansættelsen af en turnuskandidat, og at der ikke må indgås aftaler om provisionsaflønning. Turnuskandidaten tiltræder sin ansættelse udelukkende med et uddannelsesformål for øje, og dette formål bestemmer de gældende økonomiske aspekter i turnusansættelserne Klinikejerne har fået udsendt en uddybende indskærpelse. Den er udsendt i samråd med Klinikejerudvalget, Udvalget for ansatte i privat praksis samt Turnusudvalget. Herudover vil DKF fremover vende problemstillingen med de sidsteårsstuderende, når foreningen møder dem i relevante sammenhænge som fx det tilbagevendende 10.semestermøde, DKF afholder på SDU. 3. Influenza A Som sundhedspersonale er man ekstra udsat for smitterisiko. Ved tæt kontakt med en patient med mistænkt eller bekræftet influenza A (H1N1) bør sundhedspersonale anvende beskyttelsesudstyr af flere principielle grunde: Undgå selv at blive smittet og syg med den ulempe og helbredsrisiko det udgør for en selv og ens familie Undgå at blive smittet og syg, fordi der i en pandemisituation er brug for alle sundhedsprofessionelle til at tage sig af patienter og borgere Undgå at blive smittet og syg, for ikke at smitte patienter og kolleger (fx i inkubationsfasen, hvor man endnu ikke har symptomer) Undgå, at forurening (fx luftvejssekret med virus) fra de syge patienter videreføres til ens hænder, arbejdsdragt, udstyr m.v. og derefter (som indirekte kontaktsmitte) videre til de næste patienter. Læs retningslinjerne fra Statens Serum Institut på DKFs hjemmeside.

7 4. Årsmøde og generalforsamling 2009 DKF s årsmøde og generalforsamling 2009 afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle den november Invitation med program og tilmeldingsblanket er vedlagt. Til jeres orientering er sidste frist for tilmelding den 16. oktober Som noget nyt i år kan man også tilmelde sig elektronisk via DKF s hjemmeside. Fredag den 13. november afholder DSKKB fagligt arrangement med temaet Fagligt overlap mellem faggrupper med fokus på rygpatienter. 5. Nyt udvalg for offentligt ansatte Bestyrelsen har den 28. august 2009 afholdt dialogmøde med de offentligt ansatte kiropraktorer. På baggrund af mødet har bestyrelsen besluttet at nedsætte et nyt udvalg for offentligt ansatte. Udvalget kommer til at fungere efter samme principper, som de øvrige udvalg bestyrelsen har nedsat, nemlig Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis. Formålet med at nedsætte et udvalg for offentligt ansatte er at etablere et forum for gensidig erfaringsudveksling om ansættelsesvilkår for denne gruppe. Ansatte ved NIKKB kan også deltage i udvalget. Jakob van Dijk og Rikke Krüger Jensen er tilknyttet udvalget som bestyrelsesansvarlige og kan ligesom sekretariatet deltage i udvalgets møder, såfremt der er ønske herom. Udvalget er ikke formelt nedsat endnu, da bestyrelsen afventer en indstilling fra gruppen af offentligt ansatte om, hvem de ønsker, der skal repræsentere dem i udvalget. 6. Ny turnusbekendtgørelse og nyt uddannelsesråd I foråret udsendte Sundhedsstyrelsen et udkast til ny bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor. Der er tale om den bekendtgørelse, som regulerer turnusuddannelsen. Det var nødvendigt at opdatere de gældende regler som konsekvens af, at Lov om kiropraktorer fra 1991 blev erstattet af autorisationsloven i Da tilrettelæggelsen af turnusuddannelse fungerede helt overvejende problemfrit på baggrund af den gamle bekendtgørelse, var det DKFs udgangspunkt, at kun ganske få redaktionelle ændringer var nødvendige. Udkastet fra Sundhedsstyrelsen indeholdt imidlertid gennemgribende ændringer. DKF brugte derfor mange ressourcer på at udfærdige et stærkt kritisk, men velargumenteret høringssvar. Heldigvis viste besværet sig at bære frugt. Da styrelsen 1. juli 2009 udsendte den nye bekendtgørelse, var der i høj grad taget hensyn til indvendingerne. Resultatet er, at den nye bekendtgørelse kun indeholder ganske få realitetsændringer. Bl.a. udvides sammensætningen af Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste med 2 medlemmer udpeget af henholdsvis Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesrådet består udover disse af repræsentanter fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, SDU, NIKKB og DKF, som varetager opgaven som sekretariat for rådet. Nye medlemmer af Uddannelsesrådet er udpeget, og rådet holder sit første møde i januar 2010, hvor rådet konstituerer sig. Det forventes, at DKFs genudpegede repræsentant, formand Peter Kryger-Baggesen, fortsætter som rådsformand.

8 Bekendtgørelsen med det fulde navn Bekendtgørelse nr. 650 af den 26. juni 2009 om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor trådte i kraft den 1. august 2009, og kan læses på Retsinfo.dk eller via DKFs hjemmeside. 7. Dagpengeret fra 1. ledighedsdag DKF har fra Akademikernes A-kasse modtaget brev vedrørende billig mulighed for dagpengeret fra 1. ledighedsdag for studerende. Kopi af brevet vedlægges. 8. Støtte til Pro Chiropractic Europe DKF har bevilget kr. i støtte til Pro Chiropractic Europe s informationsarbejde. Pengene skal bl.a. gå til fotos til foreningens nye hjemmeside. Foreningen skal i øvrigt deltage på en konference i den europæiske patientforening, European Patient Forum, som Pro Chiropractic Europe blev optaget i for ca. et halvt år siden. 9. Lægedage 2009 DKF deltager igen i år med en stand sammen med NIKKB den november på Lægedage i Bella Center. Standen vil være bemandet af kiropraktorer samt forskere fra NIKKB ugen igennem. Formålet med DKFs deltagelse er primært at synliggøre bredden i kiropraktorernes kompetencer over for de mange besøgende læger og besvare spørgsmål om kiropraktik. Samtidig åbner deltagelsen på Lægedage mulighed for, at praktiserende læger kan træffe aftale om at besøge kiropraktorklinikker, og på den måde kan både dialog og samarbejde fremmes lokalt. DKF har bestilt et antal invitationskort til Lægedage, så hvis I har lyst til at besøge Lægedage 2009 og se DKF s stand, kan I få tilsendt invitationskort ved at henvende jer til sekretariatet. 10. Kalender DKF har indgået et samarbejde med Kiropraktik og Sundhed om trykning af en fælles lommekalender for Kalenderen sendes til alle medlemmer. Efter DKF s generalforsamling vil der blive udarbejdet et indstik til kalenderen, der kommer til at indeholde praktiske oplysninger om foreningen. Dette udsendes i december.

9 Løn, takster og honorarer 1. Turnusløn og løn for ansatte kiropraktorer pr Ved ansættelse af turnuskandidater er DKFs medlemmer ifølge DKF s love forpligtet til at anvende den af DKF besluttede standardansættelsesaftale for turnuskandidater. I henhold til vedtagelsen på den ordinære generalforsamling i november 1997 samt ændring tiltrådt af Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis i 2008 oppebærer turnuskandidater løn og pensionsbidrag svarende til basisløntrin 4 i overenskomst for akademikere i staten. DKF anbefaler at anvende foreningens standardansættelsesaftale for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. I henhold til standardansættelsesaftale for ansatte kiropraktorer oppebærer ansatte kiropraktorer en fast grundløn svarende til basisløntrin 5 i overenskomst for akademikere i staten. Lønningerne reguleres hvert år pr. 1. april og 1. oktober. Månedslønningerne for løntrin 4 og 5 pr. 1. oktober 2009 fremgår af nedenstående skema: Løntrin Løn (ekskl. pensionsbidrag) Samlet pensionsbidrag Eget pensionsbidrag Løn incl. eget pensionsbidrag Løn incl. samlet pensionsbidrag 4 (år) , , , , ,00 4 (måned) , , , , ,92 5 (år) , , , , ,00 5 (måned) , , , , ,67 Det samlede pensionsbidrag svarer til 16,2 % af løn incl. eget pensionsbidrag. I henhold til DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer indbetaler principalen 10,8 % og den ansatte kiropraktor 5,4 % til pensionsordningen. For ansatte kiropraktorer beregnes pensionen af den faste grundløn, uanset om der udbetales grundløn eller provisionsløn. Den ansatte kiropraktor har mulighed for at supplere egenindbetalingen til pensionsordningen. For ansatte kiropraktorer er der tale om provisionsaflønning, såfremt det af den ansatte kiropraktor indtjente månedlige honorar overstiger kr (ved 37 timer om ugen og en provisionssats på 38 %). Ajourførte standardaftaler med de nye lønsatser vil snarest blive lagt på DKF s hjemmeside.

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Information til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

Information til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Information til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening december 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. GF 2009: referat og nye love 2. Kontingent 2010 3. Elektroniske udsendelser

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2016)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2016) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2016) DKF s standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret november 2014) DKF s standardansættelsesaftale for kiropraktorer november

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

STUDENTERINFO. Information til DKF s studentermedlemmer. Marts 2010. Orientering fra formanden. Indhold. Kære alle

STUDENTERINFO. Information til DKF s studentermedlemmer. Marts 2010. Orientering fra formanden. Indhold. Kære alle Information til DKF s studentermedlemmer Marts 2010 Indhold Orientering fra formanden Orientering fra formanden Kære alle Information til medlemmer 1. Moderniseringsudvalget 2. Politisk Målsætningsprogram

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening årsmøde og gf 11 ÅRSRESULTATER PÅ VEJ MOD ET HØJERE NIVEAU DKF s arbejde har i årets løb først og fremmest handlet om at følge op på store resultater fra 10, men årsresultaterne peger også fremad. De mange

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 11-05-2009 OK-Nyt Løn nr. 021-09 Sag.nr.: 08/2156 Autorisation af social- og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

1.2. Hvor er du uddannet? 1.4. Hvad er din primære ansættelse? 1.5. Hvor stor er klinikken? 1.6. Hvilken region ligger klinikken i?

1.2. Hvor er du uddannet? 1.4. Hvad er din primære ansættelse? 1.5. Hvor stor er klinikken? 1.6. Hvilken region ligger klinikken i? 1.2. Hvor er du uddannet? 1.4. Hvad er din primære ansættelse? 1.5. Hvor stor er klinikken? 1.6. Hvilken region ligger klinikken i? 1.7. Hvordan er klinikken placeret? 2.0 Hvor tilfreds er du med DKF's

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 24. august 2009 kl. 13.00 15.30 på social og sundhedsskolen syd. Lokale 1.2 Medlemmer: Alice Andersen FOA formand

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere