STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September Indhold Orientering fra formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden"

Transkript

1 Information til DKFs studentermedlemmer September 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. Journalpligt 2. Provision i turnus 3. Influenza A 4. Årsmøde og generalforsamling Nyt udvalg for offentligt ansatte 6. Ny turnusbekendtgørelse og nyt uddannelsesråd 7. Dagpengeret fra 1. ledighedsdag 8. Støtte til Pro Chiropractic Europe 9. Lægedage Kalender Løn, takster og honorarer 1. Turnusløn og løn for ansatte kiropraktorer pr Orientering fra formanden Nyt navn, nyt layout og måske nye former Som en lille start på en større modernisering af vores kommunikation til jer medlemmer, har vi ændret lidt på layoutet af denne medlemsorientering, som vi også har omdøbt til Studenterinfo. Den har nok endnu ikke fundet sin endelige form, idet vi også arbejder på at gøre den mere rettet mod en elektronisk udsendelse og distribution via hjemmesiden. Det vil have som sidegevinst, at vi kan sætte kadencen op og hurtigere komme ud med relevante oplysninger, fx de nye honorartabeller, og mere løbende orienteringer fra bestyrelsesarbejdet, og hvad vi ellers bedriver i det politiske liv. Sekretariatet har genoptaget arbejdet med at udvikle ny hjemmeside. Arbejdet er blevet udskudt pga. personalesituationen som følge af barsel, direktørskift og andre store opgaver. En feature, som siden skal indeholde, er debatfora, hvor medlemmer kan dele synspunkter og debattere holdninger. Muligheden for en formands-blog vil også blive overvejet. En blog vil kunne give mig mulighed for mere regelmæssigt at orientere om, hvad jeg arbejder med som formand. Bestyrelsen skal have en drøftelse af disse muligheder og overvejelser på vores møde den 20. oktober 2009, og frem til lanceringen af den nye hjemmeside (formentligt i foråret 2010) vil vi løbende melde resultaterne af overvejelserne ud. To bestyrelsesmøder, herunder en række møder med andre Siden sommerferien har vi holdt to møder i bestyrelsen, og flere af de sager vi har arbejdet med, er omtalt nedenfor. I forbindelse med mødet i august havde vi inviteret alle ansatte på de offentlige arbejdspladser til et dialogmøde om denne gruppes særlige behov. Det var et godt møde, hvor det blev aftalt at etablere et udvalg under bestyrelsen på linje med Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget. De offentligt ansatte udgør en voksende gruppe, som arbejder under særlige omstændigheder, der både set fra bestyrelsens side og fra de offentligt ansattes side gør det formålstjenligt at etablere et udvalg.

2 I forbindelse med augustmødet var der også fællesmøde med bestyrelsen i Kiropraktik og Sundhed, hvor vi fik lejlighed til gensidigt at orientere hinanden om vores arbejde. I forbindelse med vores netop afholdte septembermøde holdt vi fællesmøde med KKFbestyrelserne. Det afholder vi to gange om året, og det er meget gavnligt med disse muligheder for gensidigt at holde os orienteret om, hvad der sker lokalt og nationalt. Hver gang finder vi jo ud af, at de to niveauer hænger sammen, og vi formår at få koordineret indsatserne. Til oktober mødes bestyrelsen med efteruddannelseschefen på NIKKB, Claus Dam Nielsen, og den 1. december 2009 er der indbudt til dialog med gruppen af medlemmer, der driver klinik uden at være tilknyttet landsoverenskomsten om kiropraktik. Dette er eksempler på, hvordan vi i bestyrelsen løbende arbejder med at styrke de indre relationer i foreningen og dyrke konstellationerne omkring de nære samarbejdsparter. Det er min opfattelse, at disse møder giver et gensidigt godt udbytte, og vi arbejder videre på at forny formen og afsøge, om der er andre, vi løbende eller ad hoc skal mødes med. På den internationale scene har jeg deltaget i det videre arbejde i det europæiske projekt, der skal afsøge, om det er muligt at udvikle kvalitetsstandarder for kiropraktiske ydelser i regi af CEN (Centre Européen de Normalisation). Jeg har som tidligere udmeldt påtaget mig formandskabet i det såkaldte Spejlingsudvalg, som skal koordinere og sikre dansk indflydelse på projektet. Arbejdet er stadig i en indledende fase, og bliver spændende at følge. Jeg har også sammen med NIKKB mødtes med Norsk Kiropraktorforening for at drøfte mulighederne for nye samarbejdsflader på forsknings- og uddannelsesområdet. Vi kan også hjælpe dem i deres arbejde med at etablere en norsk uddannelse på et norsk universitet. Gå hjem-møder i KKF erne og kommende topmøder Det er vores erklærede målsætning at inddrage medlemmerne direkte i forbindelse med større projekter og initiativer for at sikre, at alle synspunkter kommer til udtryk. Det bliver særligt aktuelt i den nærmeste fremtid, hvor der skal formuleres krav til de kommende overenskomstforhandlinger med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Som første skridt i forberedelsen af overenskomstforhandlingerne 2009/10 besluttede vi på bestyrelsesmødet i august den interne køreplan og de temaer, som vi i bestyrelsen nu har klarhed på. Første del af køreplanen var at drøfte disse temaer på fællesmødet med KKF erne den 26. september Andet skridt bliver afvikling af 5 gå hjem-møder i de 5 kredsforeninger. Møderne afholdes alle steder sammen med kredsgeneralforsamlingerne og fordeles således: Den 30. september 2009 i Region Sjælland Den 6. oktober 2009 i Region Midtjylland Den 7. oktober 2009 i Region Hovedstaden Den 7. oktober 2009 i Region Syddanmark Den 7. oktober 2009 i Region Nordjylland Det er vores erklærede målsætning at inddrage medlemmerne direkte i forbindelse med større projekter og initiativer for at sikre, at alle synspunkter kommer til udtryk. Jeg kan desværre ikke deltage i dem alle, da der er datosammenfald, men bestyrelsen vil alle steder være repræsenteret sammen med sekretariatet. Det er mit håb, at I møder talstærkt op,

3 dels for at være med til at formulere kravene, dels for at gøre det lokale politiske arbejde aktivt ude i regionerne. Vi arbejder også med at få formuleret foreningens politiske målsætning for den kommende årrække, og her arbejder vi også på at inddrage medlemmerne. Dels er der nedsat en intern arbejdsgruppe, dels planlægger vi at afholde en række topmøder ude lokalt i foråret 2010 for at indbyde jer til at komme med input, så arbejdet kommer til at afspejle fælles holdninger til fremtidens udfordringer. Vi arbejder også på, at den nye hjemmeside skal kunne være en platform for debat, faktaopsamling, holdnings- og meningsmålinger ol. i det videre arbejde med det politiske målsætningsprogram. Der bliver således rig anledning til at få jer medlemmer engageret, og erfaringen viser jo, at vi får skabt flotte resultater, når vi løfter i fælles flok. Uddannelsestemadag Den 15. september 2009 afholdt DKF en særdeles vellykket og velbesøgt uddannelsestemadag. Temadagen fandt sted på SDU/Odense med overskriften Kvalitet og sammenhæng i kiropraktoruddannelsen. Temadagen blev afholdt i lyset af den glædelige nyhed, at der i år er næsten fuldt optag på SDU s kiropraktoruddannelse efter sidste års kedelige dyk. Omkring 100 mennesker deltog inkl. oplægsholderne, heriblandt deltagere fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Universitetet i Stavanger, Norsk Kiropraktorforening, samt embedsfolk fra hver af de 5 regioner. Næste nummer af KIROPRAKTOREN indeholder en fyldig reportage fra temadagen og bestyrelsens leder vil også omhandle dette emne. Årsmøde og GF 09 Sammen med denne medlemsinformation er vedlagt invitation med program og tilmelding til DKF s årsmøde den november Vi har arbejdet med et nyt layout for invitationen, og det vil blive videreført i det øvrige materiale, som senere sendes ud, herunder ikke mindst beretningen og selve dagsordensmaterialet. Temadagen blev afholdt i lyset af den glædelige nyhed, at der i år er næsten fuldt optag på SDU s kiropraktoruddannelse efter sidste års kedelige dyk. I forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen er der oprettet et link på DKF s hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig elektronisk. Der er tale om et forsøg, så vi har i år bevaret muligheden for også at kunne tilmelde sig pr. post. Fredag den 13. november har DSKKB sammensat et program af faglige foredrag af såvel interne som eksterne foredragsholdere med overskriften Det tværfaglige overlap mellem faggrupper med fokus på rygpatienter. Specielt vil selskabet forsøge at stille skarpt på polemikken om valg af behandling og herunder rygkirurgi kontra konservativ behandling. Mødets indhold tager derfor udgangspunkt i problemstillinger, som er relevante for de pågældende faggrupper. Vi har i bestyrelsen i år valgt at omlægge vores mødepraksis, således at vi deltager i det faglige arrangement frem for at bruge aftenen på møder. Vi glæder os til at opleve denne del af årsmødet også. Vi glæder os ikke mindst til at møde mange af jer til årsmødet i Vejle. Sekretariatet rydder op Den nye direktør Jakob Bjerre har nu været i fuld funktion fra 1. august 2009, og det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at det er lykkedes at få en glidende overgang fra den ene di-

4 rektør til den anden. Det er således lykkedes at sikre en kontinuerlig tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Jakob er sammen med det øvrige sekretariat i fuld gang med at udvikle på de interne linjer og arbejde med de mange store udfordringer og projekter, der er i gang. Som en del af arbejdet er en gennemgribende oprydning og nyindretning af sekretariatet undervejs med den forhåbning, at det kan gøre det muligt også for andre end bestyrelsen at benytte de i øvrigt fine og funktionelle lokaler. Venlig hilsen Peter Kryger-Baggesen

5 Information til medlemmer 1. Journalpligt Bestyrelsen har fået kendskab til en række problemstillinger vedrørende journalføring og videregivelse af helbredsoplysninger, bl.a. efter dialog med en række Sundhedsudbydere (herunder Falck Healthcare) og efter rådgivning med Sundhedsstyrelsen. De gældende regler, ikke mindst reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, er ganske komplekse og langt fra enkle at håndtere i dagligdagen. Særligt er bestyrelsen blevet opmærksom på, at der især er risiko for, at praktiserende kiropraktorer kan komme til at overtræde gældende lovgivning om patientjournaler og reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, når de behandler patienter, der er omfattet af en sundhedsordning, og/eller når de samarbejder med andre selvstændige behandlere. Det følger af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, at kiropraktorer skal føre patientjournaler over deres virksomhed. En privatpraktiserende kiropraktor, der som led i sin virksomhed foretager behandling af patienter, er således forpligtet til at føre patientjournaler over alle patienter, der modtager behandling. Såfremt der benyttes medhjælp, er det kiropraktorens ansvar at sikre sig, at behandling, der udføres på kiropraktorens ansvar, bliver journalført. Den medhjælp, der er tale om i denne sammenhæng er personer, der er ansat i klinikken. Der er således ikke adgang til at føre fælles journal med andre fagpersoner herunder en fysioterapeut, der driver selvstændig virksomhed i samme bygning som en kiropraktor, og hvor patienten er i behandling hos begge sundhedspersoner. Kiropraktoren har pligt til at opbevare journalen i mindst 10 år. Journalen kan dog med patientens samtykke videregives til en anden kiropraktor. Pligten til at føre egne journaler gælder ubetinget, uanset om man måtte have forpligtet sig til - med patientens samtykke - at videregive helbredsoplysninger til et journalsystem, der er etableret som led i en sundhedsforsikrings- eller medarbejdersundhedsordning. I forhold til videregivelse af helbredsoplysninger er det et grundprincip i hele sundhedslovgivningen, at patienter har krav på, at sundhedspersoner, herunder kiropraktorer, iagttager tavshed om det, de erfarer eller får formodning om under udøvelsen af deres hverv angående helbredsforhold, øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger. Såfremt der er tale om videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål end behandling, skal der typisk foreligge et skriftligt samtykke, og der må ikke videregives oplysninger i videre omfang end påkrævet til formålet. Det er den autoriserede sundhedsperson, dvs. kiropraktoren, der er ansvarlig for, at reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger overholdes. I vedlagte notat er problemstillingen nærmere beskrevet, herunder hvilke regelgrundlag der er tale om. Notatet har været forelagt FHC, der erklærer sig helt enig i Der er således ikke adgang til at føre fælles journal med andre fagpersoner herunder en fysioterapeut, der driver selvstændig virksomhed i samme bygning som en kiropraktor, og hvor patienten er i behandling hos begge sundhedspersoner.

6 indholdet. FHC arbejder intenst på snarest at finde en løsning og vil i den forbindelse kontakte Sundhedsstyrelsen for videre rådgivning i forhold til tilretning af fællesjournal og arbejdsgange. Problemstillingen er ligeledes præsenteret for andre sundhedsudbydere med konkret og/eller ønske om samarbejde med kiropraktorer. Også her er problemstillingerne taget alvorligt, og der arbejdes seriøst med at finde løsninger. DKF arbejder ligeledes på, bl.a. i fortsat samarbejde med Sundhedsstyrelsen og i samråd med Dansk Kiropraktor Råd, at udarbejde nærmere vejledning og praktiske anvisninger til brug for tilrettelæggelsen af den daglige praksis. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at have fokus på egen praksis, men ikke i øvrigt ændre eller ophøre med nuværende praksis, indtil der kommer nærmere information fra DKF og de sundhedsudbydere, der evt. samarbejdes med. 2. Provision i turnus DKF har fået kendskab til, at standardansættelsesaftalen for turnuskandidater, som ifølge 5, stk.7 i foreningens love skal anvendes ved ansættelse af turnuskandidater, fraviges, idet der indgås uofficielle aftaler om provisionsaflønning. Dette giver anledning til at indskærpe over for både kommende og nuværende turnustutorer samt turnuskandidater, at DKFs standardansættelsesaftale og alene den skal anvendes ved ansættelsen af en turnuskandidat, og at der ikke må indgås aftaler om provisionsaflønning. Turnuskandidaten tiltræder sin ansættelse udelukkende med et uddannelsesformål for øje, og dette formål bestemmer de gældende økonomiske aspekter i turnusansættelserne Klinikejerne har fået udsendt en uddybende indskærpelse. Den er udsendt i samråd med Klinikejerudvalget, Udvalget for ansatte i privat praksis samt Turnusudvalget. Herudover vil DKF fremover vende problemstillingen med de sidsteårsstuderende, når foreningen møder dem i relevante sammenhænge som fx det tilbagevendende 10.semestermøde, DKF afholder på SDU. 3. Influenza A Som sundhedspersonale er man ekstra udsat for smitterisiko. Ved tæt kontakt med en patient med mistænkt eller bekræftet influenza A (H1N1) bør sundhedspersonale anvende beskyttelsesudstyr af flere principielle grunde: Undgå selv at blive smittet og syg med den ulempe og helbredsrisiko det udgør for en selv og ens familie Undgå at blive smittet og syg, fordi der i en pandemisituation er brug for alle sundhedsprofessionelle til at tage sig af patienter og borgere Undgå at blive smittet og syg, for ikke at smitte patienter og kolleger (fx i inkubationsfasen, hvor man endnu ikke har symptomer) Undgå, at forurening (fx luftvejssekret med virus) fra de syge patienter videreføres til ens hænder, arbejdsdragt, udstyr m.v. og derefter (som indirekte kontaktsmitte) videre til de næste patienter. Læs retningslinjerne fra Statens Serum Institut på DKFs hjemmeside.

7 4. Årsmøde og generalforsamling 2009 DKF s årsmøde og generalforsamling 2009 afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle den november Invitation med program og tilmeldingsblanket er vedlagt. Til jeres orientering er sidste frist for tilmelding den 16. oktober Som noget nyt i år kan man også tilmelde sig elektronisk via DKF s hjemmeside. Fredag den 13. november afholder DSKKB fagligt arrangement med temaet Fagligt overlap mellem faggrupper med fokus på rygpatienter. 5. Nyt udvalg for offentligt ansatte Bestyrelsen har den 28. august 2009 afholdt dialogmøde med de offentligt ansatte kiropraktorer. På baggrund af mødet har bestyrelsen besluttet at nedsætte et nyt udvalg for offentligt ansatte. Udvalget kommer til at fungere efter samme principper, som de øvrige udvalg bestyrelsen har nedsat, nemlig Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis. Formålet med at nedsætte et udvalg for offentligt ansatte er at etablere et forum for gensidig erfaringsudveksling om ansættelsesvilkår for denne gruppe. Ansatte ved NIKKB kan også deltage i udvalget. Jakob van Dijk og Rikke Krüger Jensen er tilknyttet udvalget som bestyrelsesansvarlige og kan ligesom sekretariatet deltage i udvalgets møder, såfremt der er ønske herom. Udvalget er ikke formelt nedsat endnu, da bestyrelsen afventer en indstilling fra gruppen af offentligt ansatte om, hvem de ønsker, der skal repræsentere dem i udvalget. 6. Ny turnusbekendtgørelse og nyt uddannelsesråd I foråret udsendte Sundhedsstyrelsen et udkast til ny bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor. Der er tale om den bekendtgørelse, som regulerer turnusuddannelsen. Det var nødvendigt at opdatere de gældende regler som konsekvens af, at Lov om kiropraktorer fra 1991 blev erstattet af autorisationsloven i Da tilrettelæggelsen af turnusuddannelse fungerede helt overvejende problemfrit på baggrund af den gamle bekendtgørelse, var det DKFs udgangspunkt, at kun ganske få redaktionelle ændringer var nødvendige. Udkastet fra Sundhedsstyrelsen indeholdt imidlertid gennemgribende ændringer. DKF brugte derfor mange ressourcer på at udfærdige et stærkt kritisk, men velargumenteret høringssvar. Heldigvis viste besværet sig at bære frugt. Da styrelsen 1. juli 2009 udsendte den nye bekendtgørelse, var der i høj grad taget hensyn til indvendingerne. Resultatet er, at den nye bekendtgørelse kun indeholder ganske få realitetsændringer. Bl.a. udvides sammensætningen af Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste med 2 medlemmer udpeget af henholdsvis Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesrådet består udover disse af repræsentanter fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, SDU, NIKKB og DKF, som varetager opgaven som sekretariat for rådet. Nye medlemmer af Uddannelsesrådet er udpeget, og rådet holder sit første møde i januar 2010, hvor rådet konstituerer sig. Det forventes, at DKFs genudpegede repræsentant, formand Peter Kryger-Baggesen, fortsætter som rådsformand.

8 Bekendtgørelsen med det fulde navn Bekendtgørelse nr. 650 af den 26. juni 2009 om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor trådte i kraft den 1. august 2009, og kan læses på Retsinfo.dk eller via DKFs hjemmeside. 7. Dagpengeret fra 1. ledighedsdag DKF har fra Akademikernes A-kasse modtaget brev vedrørende billig mulighed for dagpengeret fra 1. ledighedsdag for studerende. Kopi af brevet vedlægges. 8. Støtte til Pro Chiropractic Europe DKF har bevilget kr. i støtte til Pro Chiropractic Europe s informationsarbejde. Pengene skal bl.a. gå til fotos til foreningens nye hjemmeside. Foreningen skal i øvrigt deltage på en konference i den europæiske patientforening, European Patient Forum, som Pro Chiropractic Europe blev optaget i for ca. et halvt år siden. 9. Lægedage 2009 DKF deltager igen i år med en stand sammen med NIKKB den november på Lægedage i Bella Center. Standen vil være bemandet af kiropraktorer samt forskere fra NIKKB ugen igennem. Formålet med DKFs deltagelse er primært at synliggøre bredden i kiropraktorernes kompetencer over for de mange besøgende læger og besvare spørgsmål om kiropraktik. Samtidig åbner deltagelsen på Lægedage mulighed for, at praktiserende læger kan træffe aftale om at besøge kiropraktorklinikker, og på den måde kan både dialog og samarbejde fremmes lokalt. DKF har bestilt et antal invitationskort til Lægedage, så hvis I har lyst til at besøge Lægedage 2009 og se DKF s stand, kan I få tilsendt invitationskort ved at henvende jer til sekretariatet. 10. Kalender DKF har indgået et samarbejde med Kiropraktik og Sundhed om trykning af en fælles lommekalender for Kalenderen sendes til alle medlemmer. Efter DKF s generalforsamling vil der blive udarbejdet et indstik til kalenderen, der kommer til at indeholde praktiske oplysninger om foreningen. Dette udsendes i december.

9 Løn, takster og honorarer 1. Turnusløn og løn for ansatte kiropraktorer pr Ved ansættelse af turnuskandidater er DKFs medlemmer ifølge DKF s love forpligtet til at anvende den af DKF besluttede standardansættelsesaftale for turnuskandidater. I henhold til vedtagelsen på den ordinære generalforsamling i november 1997 samt ændring tiltrådt af Klinikejerudvalget og Udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis i 2008 oppebærer turnuskandidater løn og pensionsbidrag svarende til basisløntrin 4 i overenskomst for akademikere i staten. DKF anbefaler at anvende foreningens standardansættelsesaftale for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. I henhold til standardansættelsesaftale for ansatte kiropraktorer oppebærer ansatte kiropraktorer en fast grundløn svarende til basisløntrin 5 i overenskomst for akademikere i staten. Lønningerne reguleres hvert år pr. 1. april og 1. oktober. Månedslønningerne for løntrin 4 og 5 pr. 1. oktober 2009 fremgår af nedenstående skema: Løntrin Løn (ekskl. pensionsbidrag) Samlet pensionsbidrag Eget pensionsbidrag Løn incl. eget pensionsbidrag Løn incl. samlet pensionsbidrag 4 (år) , , , , ,00 4 (måned) , , , , ,92 5 (år) , , , , ,00 5 (måned) , , , , ,67 Det samlede pensionsbidrag svarer til 16,2 % af løn incl. eget pensionsbidrag. I henhold til DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer indbetaler principalen 10,8 % og den ansatte kiropraktor 5,4 % til pensionsordningen. For ansatte kiropraktorer beregnes pensionen af den faste grundløn, uanset om der udbetales grundløn eller provisionsløn. Den ansatte kiropraktor har mulighed for at supplere egenindbetalingen til pensionsordningen. For ansatte kiropraktorer er der tale om provisionsaflønning, såfremt det af den ansatte kiropraktor indtjente månedlige honorar overstiger kr (ved 37 timer om ugen og en provisionssats på 38 %). Ajourførte standardaftaler med de nye lønsatser vil snarest blive lagt på DKF s hjemmeside.

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

1.2. Hvor er du uddannet? 1.4. Hvad er din primære ansættelse? 1.5. Hvor stor er klinikken? 1.6. Hvilken region ligger klinikken i?

1.2. Hvor er du uddannet? 1.4. Hvad er din primære ansættelse? 1.5. Hvor stor er klinikken? 1.6. Hvilken region ligger klinikken i? 1.2. Hvor er du uddannet? 1.4. Hvad er din primære ansættelse? 1.5. Hvor stor er klinikken? 1.6. Hvilken region ligger klinikken i? 1.7. Hvordan er klinikken placeret? 2.0 Hvor tilfreds er du med DKF's

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015 Partner, advokat Peter Stig Jakobsen 2 Forhistorien Konkurrencesituationen på kiropraktorbehandlingsmarkedet er tung som følge af bl.a. uddannelseskravet,

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere