Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem"

Transkript

1 Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og et overblik over hvad lokalrådene hver især aktuelt er optaget af i deres arbejde. Notatet er baseret på referater fra dialogmøder, lokalrådene egne hjemmesider, udgivelser, mødereferater og årsberetninger og i enkelte tilfælde mailkorrespondance fra lokalrådenes formænd, samt den viden undertegnede (som kontaktperson for lokalrådene) har fra den løbende korrespondance mellem kommune og lokalråd. Generelt om lokalrådene I Hillerød Kommune findes 11 lokalråd. De har forskellig historie, organisering og sammensætning, og har forskelligt fokus i deres arbejde. Det ældste lokalråds historie rækker tilbage til 1945 og det nyeste blev stiftet i år. Nogle af lokalrådene er medlemsforeninger, hvor man enten aktiv melder sig ind, eller automatisk er medlem, når man er borger i området. Andre fungerer som en sammenslutning af foreninger, bestyrelser og institutioner. Nogle har økonomi i form af medlemskontingenter, sponsorater eller frivillige bidrag, andre har ingen penge. Ingen af lokalrådene er oprettet af kommunen, og lokalrådene er ikke fra kommunalt hold tillagt nogen formel kompetence, men betragtes som dialogpartner og høringspart i sager, der vedrører lokalområdet. Det er lokalrådenes opgave at sikre sig, at de kender til holdningerne, hos dem de virker blandt og på den måde sikre legitimitet både i lokalområdet og som samarbejdspartner for Hillerød Kommune. Lokalrådene og kommunalpolitikerne mødes til dialogmøder 2 gange årligt. Denne mødekadence blev politisk besluttet i slutningen af 2007 af Byrådet, efter en lokalrådsrigsdag i juni Rammerne for samarbejdet er siden blevet løbende drøftet. Praksis er i dag, at alle byrådspolitikerne og alle lokalrådsmedlemmer (samt relevante ansatte i forvaltningen) inviteres til 2 årlige dialogmøder, som planlægges 1-2 måneder forud, og i forhold til aktuelle dagsordner som f.eks. Kommuneplan, Udviklings- og planstrategi, Busstrategi, Landsbyvisioner mm. Initiativet til møderne kommer fra kommunen, men dagsordnen planlægges i samarbejde med lokalrådene, og møderne finder på skift sted i de forskellige lokalområder og med det pågældende områdes lokalråd som med-vært. Udover det bliver lokalrådene inviteret til relevante borgermøder, og lokalrådene kan også altid selv invitere politikerne til dialog, bede om at få foretræde for et udvalg eller invitere et udvalg på besøg, og de kan kontakte forvaltningen med spørgsmål eller forslag. Lokalrådene har tidligere haft indflydelse på udmøntningen af en sum penge ( lokalrådspulje ), som MTU har rådet over. En række besparelsesrunder reducerede puljen, og den forsvandt helt i Lokalrådene kan fortsat stille forslag om prioritering af f.eks. trafiksikkerhedstiltag, men midlerne hertil er meget begrænsede. For så vidt, at Lokalrådene indgår i f.eks. boligsocialt arbejde eller kulturprojekter, kan de selvfølgelig også på lige fod med andre borgere og (frivillige) foreninger søge tilskud fra de kommunale puljer til sådanne formål. Kommunen har tidligere stillet en elektronisk platform til rådighed. Da langt de fleste lokalråd har egne hjemmesider og platformen ikke blev opdateret, er den efter dialog med lokalrådene nedlagt i På Hillerød Kommunes

2 hjemmeside kan man fortsat finde en opdateret oversigt med kontaktpersoner til de forskellige lokalråd og link til lokalrådenes egne hjemmesider, ligesom referater fra de fælles dialogmøder også offentliggøres her. Alsønderup Sogn Vedtægterne for Alsønderup Sogns Lokalråd blev tiltrådt i 1994 (ændret i 2001, 2007 og 2008). Det overordnede formål med lokalrådets virker er at styrke: beboernes fællesskab og samhørighed, som dette kommer til udtryk gennem foreninger, institutioner, selskaber og virksomheder tilknyttet lokalsamfundet. Lokalrådet tilstræber at formidle lokalsamfundets medindflydelse på udefra kommende forslag eller afgørelser, som særligt vil berøre dette lokalsamfund. Alsønderup Sogns Lokalråd valgte i oktober 2012 en hel ny bestyrelse på 10 medlemmer (hvoraf kun ét af medlemmerne var med i den tidligere bestyrelse). Bestyrelsen konstituerede sig med entreprenøren Hans-Henrik Mortensen som formand. Medlemmerne i lokalrådet er områdets foreninger og institutioner, som betaler et kontingent for at være med. Og man kan stille op til bestyrelsen hvis man er bestyrelsesmedlem eller lignende i en af medlemsforeningerne/-institutionerne. Alsønderup Sogns Lokalråd dækker udover Alsønderup geografisk også Lykkesholm, Nejede, Bendstrup og Tulstrup. Ifølge beretning fra generalforsamlingen har de store emner for lokalrådet i 2012 være udarbejdelse af landsbyvisioner og (protest) mod forslag om lukning af viadukten under Frederiksværkgade for biler. Lokalrådet var i første omgang ikke blevet hørt, men efter underskriftindsamling og henvendelser til politikerne blev det besluttet ikke at lukke viadukten alligevel. Udover det har Alsønderup Sogns Lokalråd i samarbejde med kommunen arbejdet på etablering af en trampesti fra Kulsviergården i Alsønderup til Nejede Vesterskov, som dog er blevet bremset af en lodsejer. Nu har lodsejeren solgt og de nye ejere er positive overfor stien og der er derfor nu igen dialog mellem lokalrådet, lodsejerne og kommunen om etablering af en sti. Lokalrådet er blevet kontaktet af kommunen vedr. en afgræsningslaug, men har takket nej, da de mener der er brug for professionelle fagfolk til at holde får. Lokalrådet har foreslået kommunen et par andre muligheder. Lokalrådet har også arbejdet på en tættere dialog og samarbejde med skolens bestyrelse (tidligere Alsønderup skole, som nu er slået sammen med Ålholmskolen til Hillerød Vest Skole). Det har blandt andet resulteret i nogle fælles møder, fælles skriv til kommunen omkring sikker skolevej (mellem matriklerne nu hvor den tidligere Alsønderup skole kun bliver fra 0-6. klasse og børn fra Alsønderup derfor skal pendle til og fra den tidligere Ålholmskole) og en fælles proces omkring udvikling og koordinering af kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter i lokalområdet. Målet er, at børn og unge skal føle en forsat tilknytning til lokalområdet. Udover lokalrådet har de lokaler foreninger (spejdere, idrætsforeningen m.fl.) og de kommunale institutioner (skolen, klubben og SFO en) været en aktiv del af processen, som også et blevet støttet med et tilskud fra kommunens boligsociale pulje. Gadevang Beboerforeningen Gadevang (som efterfulgte Gadevang Borger- og Grundejerforening) blev stiftet i Samme år startede udgivelsen af bladet Angående Gadevang, som stadig udkommer en 5-6 gang om året. I 2010 tog foreningen navneforandring fra beboerforening til Gadevang Lokalråd.

3 Alle beboere i området Gøgehuset, Teglgården og Gadevanghuse er automatisk medlemmer. Der betales ikke kontingent, men borgerne opfordres til frivillige bidrag. Lokalrådet bruger blandt andet de midler, der kommer ind til at udgive bladet "Ang. Gadevang" som udkommer 5-6 gange årligt, og til at arrangere en række sociale begivenheder som Sankt Hans, Novemberfest og Loppemarked. Gadevang har udarbejdet landsbyvisioner som de kalder visioner for Gadevang. Lokalrådet har en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. I Gadevang er lokalrådet (jævnfør deres visioner) optaget af: At beholde skolen (Gadevang har klasse og er lagt sammen med Hillerødsholmskolen) At beholde købmanden Bedre og mere koordinerede indsatser og tilbud til de årige Bedre busdrift Sikker skolevej for børn på Skovlyet og Gadeledsvej til Gadevang Skole og Hillerød På et stormøde for områdets beboere og interessenter, hvor også borgmester Kirsten Jensen deltog, i april 2013 under overskriften Mere Gadevang, blev der i fællesskab formuleret ønsker og ideer til lokalområdets udvikling. Forslagene blev efterfulgt prioriteret (ved at deltagerne stemte på had de synes var vigtigst) og der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med emnerne: Hvordan Asylet kan udvikles og fungere som kulturhus/lokalt kraftcenter og spille mere sammen med forsamlingshuset Hvordan Købmanden i en eller anden form, kan bevares (f.eks. som socialøkonomisk virksomhed, afhentningscentral, andelsforening eller indkøbsfællesskab) Bevarelse og udvikling af skolen Trafik hyppigere busdrift med mindre drift + cyklesti langs Gadeledsvej Lokalrådet deltog i mødet, men er ikke initiativtagere til processen. Nødebo Foreningen er stiftet som Nødebo Borger- og grundejerforening den 5. maj 1945, skiftede efterfølgende navn til Nødebo beboerforening (1971) og hedder i dag Nødebo Lokalråd. Alle beboere over 15 år med folkeregisteradresse (eller som ejer har ejendom) i Nødebo og Nødebo Sogn har stemmeret. Den lokale sognepræst og byrådsmedlemmer der er bosiddende i Nødebo kan tiltræde bestyrelsen, uden stemmeret. Midler til lokalrådets arbejde tilvejebringes gennem frivillige bidrag fra grundejerforeninger (11 ud af 17 grundejerforeninger bidrager økonomisk til Lokalrådets arbejde). Lokalrådet holder åbne møder hvor borgere kan komme og stille spørgsmål eller forslå emner som lokalrådets bestyrelse skal arbejde med. Nogle gange nedsættes en arbejdsgruppe, der tages kontakt til forvaltning eller politikere, laves målrettet kommunikations- og pressearbejde osv. for at fremme en sag. Sager som optager eller har optaget Lokalrådet de seneste år har været: Omdannelse af sommerhusgrunde til helårsbeboelse: Lokalrådet bakker op om sommerhusgruppens arbejde for at overføre den resterende del af en række sommerhusgrunde til helårsbeboelse. Sommerhusene har de facto været helårsbeboelse i mere end 20 år, og Lokalrådets synspunkt er, at Nødebo har brug for de cirka 200 beboere, som underlag for skolen, dagligvare handlen og foreningslivet. Ønsket bakkes op af Hillerød Byråd, som også har haft dialog med Miljøministeren og sendt høringsvar til forslag om revision af Fingerplanen. Dog indtil videre uden positivt resultat.

4 Tung trafik gennem Nødebo: På lokalrådets hjemmeside kan man læse, at Arbejdet med at begrænse den tunge trafik gennem byen har været en mærkesag for Lokalrådet gennem mange år. Det er desværre også et projekt med meget lange udsigter. Lokalrådet forsøger med kontakt til politikere på Christiansborg og interesseorganisationer. Det første spæde gennembrud er at der i et transportpolitisk forlig blev aftalt 2 mio. kr. til forundersøgelse af mulighed for at forlænge motortrafikvej nord om Helsinge til Gilleleje. Projektet har også interesse fra byrådet, men desværre for Nødebo har det fået lavere prioritet end udbygningen af motorvej forlængelsen fra Allerød til Helsinge Udover det har Nødebo Lokalråd udarbejdet en (landsby)visionsplan med følgende temaer, som vil være gennemgående for lokalrådets arbejde de kommende år: Mindre trafik gennem byen (trafiksikkerhed på Nødebovej) Offentlig transport (mere tidssvarende busdrift) Sikker skolevej Naturcenter Sommerhusområdet Bedre idrætsfaciliteter Klarhed over skolens udvikling Etablering af Naturpark Kongernes Nordsjælland Lokalrådet skriver i øvrigt i deres årsberetning for 2012, at samarbejdet med Hillerød Kommune i form af Byråd og administrationen er klart forbedret henover året, ligesom dialogmøderne mellem politikere og alle lokalrådene er blevet mere udbytterige, om end der stadig er forbedringspotentiale Brødeskov Brødeskov Borgerforening blev stiftet 1971 og skiftede i 2009 navn til Brødeskov Lokalråd. Lokalrådet opretholder kontakt med Brødeskovområdets mere end tredive foreninger, institutioner, råd og interessegrupper, og arrangerer efter behov en Brødeskov konference, hvor lokalråd og foreningerne i samråd debatterer emner af fælles interesse. I samarbejde med blandt andet menighedsrådet afholdes forskellige arrangementer til styrkelse af fællesskabet i lokalområdet. Brødeskov Lokalråd er i løbende dialog med både forvaltningen i Hillerød Kommune og Hillerød Byråd og fagudvalg og er, som andre lokalråd, høringspart i lokale og kommunale sager. Lokalrådets bestyrelse har ingen formand, men en kontaktperson til kommunen. Som det fremgår at seneste årsberetning og referater arbejder Brødeskov Lokalråd for tiden med følgende emner: Sikring af en samlingssal på Brødeskov Skole Et nyt hospital og en ny station på S-banen ved Overdrevsvejen Samarbejde med Brødeskov Idrætsforening, Foreningen Brødeskovhallen samt Brødeskov Skole om grundlaget for etablering af en idrætshal til Brødeskovområdet Gennemførelse af trafikdæmpende foranstaltninger ved Gl. Frederiksborgvej i Lille Sverige-ende Cykelsti langs Lyngevej mellem Nr. Herlev og Overdrevsvejen Høringssvar til kommunale høringer senest for kommunens klimastrategi

5 Brødeskov Lokalråd har udarbejdet landsbyvisioner. Lokalrådet udgiver Brødeskov Borgeravis (hvoraf den ene halvdel er kirkeblad for Nr. Herlev Sogn) og stiller websiden Brødeskov.net, som formidler lokalstof og er platform for lokalområdets foreninger og institutioner. Lokalrådet skrev høringssvar til kommunen, hvor de ytrede sig imod lukning af Nr. Herlevs daginstitution Dønnehuset. Efter institutionen alligevel lukkede, har en forældregruppe dannet en privat institution i Dønnehusets lokaler. Lokalrådet er glad for cykelstien fra Nr. Herlev langs Lyngevejen og over kommunens beslutning om at lukke hullet mellem Ny Hammersholt og Allerød med en ny sti. Lokalrådet har desuden blandt andet været involveret i dialog omkring tung lastbiltrafik til området i forbindelse med bygning af støjvold omkring Hanebjerg Skyttecenter og følger nøje de nationale planer omkring Ring 5, som vil få store konsekvenser for området. Harløse Harløse Lokalråd blev stiftet i Lokalrådets omfatter borgere i Gl. Harløse, Ny Harløse, Harløse overdrev, Klostervang, Æbelholtsvang, Tjæreby, Æbelholtsdam og Freersvang. Lokalområdets formål er, at; - varetage lokalområdets fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og institutioner - medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem lokalområdets borgere - aktivt opsøge og formidle relevant information fra myndighederne til lokalområdets borgere - være en seriøs og positiv samarbejdspartner for myndigheder og institutioner. Harløse Lokalråd arrangerer og afholder mindst 2 borgermøder hvert år på faste datoer. Der kan være mellem 5-7 personer i lokalrådet, som vælges på borgermøderne. Dets økonomi er baseret på frivillige bidrag fra borgere og myndigheder. Lokalrådet administrerer og vedligeholder Lokalrådets hjemmeside hvor al korrespondance mellem lokalrådet og myndigheder bliver offentliggjort. Sager Lokalrådet blandt andet har været optaget af og været eller forsøgt at komme i dialog med Hillerød Kommune: - Cykelsti langs Harløsevej (Fra Hillerød over Harløse til Skævinge) - Etablering af Harløse Park - Trafik (fartdæmpende foranstaltninger) - Busdrift - Gangstier Lille Lyngby Sogn Ll. Lyngby Sogns Lokalråd blev stiftet i juni 2007, efter kommunesammenlægningen. Lokalrådet dækker Ll. Lyngby Sogn, som består af Meløse, St. Lyngby og Ll. Lyngby med opland. Alle beboere over 18 år i området har medbestemmelse i lokalrådet. Lokalrådet ledes af en styregruppe på 7 personer, som tilstræbes at være fordelt så 3 vælges fra Meløse-området, 3 fra St. Lyngby-området og 1 fra Ll. Lyngby-området. Desuden vælges 2 suppleanter. Lokalrådets formål er at varetage områdets beboeres almene interesser og virke til gavn for området og dets beboere. Herunder at (klippet fra mailkorrespondance med Lokalrådets formand Jens Kristensen):

6 Højne kvaliteten for beoerne i sognet, lige fra børnehave, skole, arbejde, fritidsaktiviteter, boligområder og ældreområdet. Få de offentlige institutioner til at fungere Få den offentlige trafik optimeret, så den passer til befolkningens behov. Dette er et meget aktuelt problem, for den offentlige trafik skal selvfølgelig køre, når der er behov. Lokalrådet har ingen økonomi og ser blandt andet derfor en udfordring i at få udbredt kendskabet til lokalrådet og dets arbejder i lokalområdet. Rådet har ingen hjemmeside og beklager at Hillerød Kommune har lukket den tidligere platform for lokalrådene vor fælles hjemmeside Ll. Lyngby Sogns Lokalråd ser lokalområdet som et meget velfungerende samfund og betragter børnehaven, skolen og busruterne som de vigtigste elementer i et aktivt lokalsamfund. Derfor er det også vigtige emner for lokalrådet, som også arbejder sammen med et fantastisk veldrevet foreningsliv herunder den forening som driver Arresøhus, hvor Lokalrådet kan holder de borger- og vælgermøder som rådet tager initiativ til. Lokalrådet har konkret blandt andet interesseret sig for tung trafik gennem, St. Lyngby i forbindelse med Lergraven i Skævinge og med trafik omkring ved Ll. Lyngby skoles udkørsel til Amtsvejen. Lokalområdet oplever kaos når børn bliver bragt og hentet g ønsker at få etableret en til- og afkørselsbane. Skævinge Skævinge lokalråd har eksisteret siden efteråret 2007 og dækker Skævinge By og Sogn. Lokalrådets opgaver er blandt andet at: Sikre borgere større indflydelse på deres eget lokalområde Skabe kontakt til politikere i Hillerød kommune, for at løse lokalproblemer, og bedre borgerservice Formidle borgernes ønsker om forandring i lokalsamfundet Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-10 medlemmer. Formand er pt. Bernt Salzwedell. Det tilstræbes, at de frivillige organisationer og foreninger bliver repræsenteret i nedsatte arbejdsgrupper. Midler til lokalrådets drift tilvejebringes gennem frivillige bidrag fra erhvervsvirksomheder, foreninger og borgerne i Skævinge. Skævinge Lokalråd repræsenteret af formanden Bernt Salzwedell går aktivt ind i mange forskellige sager. En af de større er Lokalrådet været involveret i er fjernvarmesagen (og arbejdet for at fjerne tilslutningspligten og få lavere priser) hvor Lokalrådet har haft tæt dialog med Hillerød Kommune. Lokalrådet har også blandt andet stillet en del spørgsmål til Hillerød Kommunes brug af ESCO-midler. På Kultur- og fritidsområdet er Lokalrådet repræsenteret i Føllegård Alive og i Føllegård brugerråd, som har haft dialog med kommune og udarbejdet visioner for isolering og renovering af Føllegård, så bygningen kan bruges til flere kulturelle formål, en større del af året. Sagen er i skrivende stund en del af budgetprocessen.

7 Lokalrådet har udarbejdet Landsbyvisioner 2020, som også lægger nogle pejlemærker ud for Lokalrådets arbejde hvad angår Byudvikling, Energiforsyning, Erhvervsliv, Idræt, Institutioner, Kultur, Miljø, Natur Turisme og Trafik. Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd blev stiftet den 16. maj 2006, med det primære formål at: At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund. At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter. At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner. At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere Alle borgere (+ grundejere) der er fyldt 18 år i Uvelse-Lystrup valgdistrikt er automatisk medlemmer af lokalrådet. Lokalrådets økonomi er baseres på frivillige bidrag fra medlemmerne. Opfordring til at støtte lokalrådets arbejde husstandsomdeles. Uvelse-Lystrup Lokalråd er eller har de seneste år blandt andet været optaget af: - Hastigheds dæmpende foranstaltninger - Forbedret busdrift til lokalområdet Uvelse-Lystrup - Etablering af læskur ved busstop snoghøjvej - Færdiggørelse af Cykelsti til Nr. Herlev - Deltage i Dialogmøder med Kommunen og andre lokalråd - Svare på henvendelser fra borgere i Uvelse-Lystrup Overvåge Lokalplaner med betydning for Uvelse-Lystrup - Div. Skrivelser til kommunen og deltagelse i workshops - Dialog med kommunens biologer om etablering af natur stier - Møder ang. opdatering af Uvelselystrup.dk til et tidssvarende program Desuden har Lokalrådet protesteret mod tung lastbiltrafik gennem lokalområdet i forbindelse med etablering af støjvold ved Hanebjerg Skydecenter. Lokalrådet laver en årlig gennemgang af samtlige veje i Uvelse-Lystrup som formidles til kommunen. Lokalrådet oplever generelt at kommunen efterfølgende udbedrer de skader og mangler som dokumenteres i gennemgangen. Desuden har lokalrådet beskæftiget sig med etablering af cykelsti (som nu er realiseret og som Lokalrådet er glade for) og har protesteret mod forslaget om udvidelse af det planlagte Møllebrocenter med m² dagligvarer og m² udvalgsvarer." Uvelse-Lystrup Lokalråd mener, at deres lokale Brugs vil have meget svært ved at klare sig i den konkurrence. Brugsen betragtes en af de vigtigste institutioner i lokalsamfund, på linje med Skolen og UFC (Uvelse Fritids Center).

8 Uvels-Lystrup har udarbejdet Landsbyvisioner og opsat visioner for områderne Trafik, Bolig, Erhverv, Natur, Børn og Unge, Ældre og Foreninger-Fritid-Indkøb, som Lokalrådet vil arbejde efter frem mod Gørløse og Omegn På initiativ af 14 foreninger og bestyrelser i Gørløse blev Det Midlertidige Lokalråd for Gørløse Skoledistrikt etableret i foråret Ved et borgermøde i maj 2007 blev det permanente lokalråd for alle beboere i Gørløse, Strø, Strølille, Borup og Sigerslevøster stiftet. Lokalrådet ledes af et repræsentantskab, som sammensættes af personer, der er udpeget af områdets foreninger, råd og bestyrelser. Lokalrådet indkalder til borgermøder mindst en gang om året har blandt andet til opgave at varetage borgernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder, at følge alle planer og projekter, der kan påvirke områdets struktur og i det hele taget at medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare det som et levende lokalsamfund. Lokalrådet udarbejdede, allerede inden den af kommunen initierede proces omkring landsbyvisioner, Strategi for Gørløse og Omegn 2020 som præsenterer borgernes fremtidsvisioner for lokalområdet. I forbindelse med et fælles dialogmøde for alle lokalråd om netop landsbyvisionerne, fortæller en repræsentant fra Gørløse om tilblivelsesprocessen for deres lokalråd, som blev drevet af lokalrådet, men som var lagt til rette således, at områdets indbyggere havde stor indflydelse på indholdet. Indholdsmæssigt var vægten lagt på ønskerne til fremtiden, mens der i den nuværende udformning ikke indgår en beskrivelse af de nuværende forhold. Første udgave af strategien blev lavet i 2008, og det var lokalrådets opfattelse, at den i flere sammenhænge ikke mindst i forhold til kommunen - havde vist sig værdifuld. Strategien er lige blevet ajourført, bl.a. på grund af den nye omfartsvej, og det er lokalrådets hensigt at fortsætte med at revidere den, når der er anledning til det (klippet fra mødereferat). Strategien udgør et pejlemærke for lokalområdets udvikling og dermed også lokalområdets arbejde, og indeholder fremtidsvisioner og konkrete handlinger under overskrifterne: Trafik Natur, miljø og fjernvarme Oplevelser Bolig, erhverv og handel Børn og unge Børneinstitutioner Skole, SFO og fritids- & ungdomsklub Idræt Ullerødgruppen UllerødGruppen startede som et forum i Ullerød i 2007 i forbindelse med at Hillerød var Unicef by. Den nuværende formand for UllerødGruppen var på det tidspunkt formand for Ålholmskolens bestyrelse. Skolen ville sikre en form for koordination mellem de mange (Unicef)tiltag i området og opfordrede alle institutioner til at samles. Det lykkes og gruppen blev også enige om et fælles Sankt Hans arrangement på Grundtvigs Højskole, som i år er holdt for 7. år i træk. Da Unicef-året var slut, blev gruppen enige om, at samarbejdet havde været en succes og UllerødGruppen blev stiftet ved en generalforsamling på Ålholmskolen november Oprindeligt var formålet udelukkende af social karakter, men på den generalforsamling blev det også diskuteret diskuterede gruppen samtidig skulle fungere som

9 lokalråd for Ullerød by, hvilket blev vedtaget på gruppens første bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling. Ullerød Gruppen er et samarbejde mellem følgende institutioner og foreninger i det vestlige Hillerød. Gruppen leders af en bestyrelse: Grundtvigs Højskole Sophienborgskolen SuperBrugsen Ullerød Ullerød Kirke Ullerød Vandværk Ålerusen Ålholmskolen Ålholm Idrætsforening Ullerød Gruppens formål er: med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke informationen, sammenholdet og fælles initiativer af kulturel og lokal art, som har interesse for interessenterne i Ullerødgruppen. Vi ønsker dermed at skabe rum for medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og til at deltage aktivt og engageret i lokalemiljøet i Ullerød at skabe lokalarrangementer så som: Sankt Hans aften på Frederiksborg Højskole, lokaloplysende møder, folkelige arrangementer m.v. at koordinere kulturarrangementer og andre arrangementer som er med til at skabe identitet og fremme sammenhold i lokalområdet I foråret mødtes gruppen med politikere og forvaltningsrepræsentanter til en snak om områdets foreningsliv og betydningen af den kommende Sophienborghal. Hillerød By Hillerød Bys Lokalråd blev stiftet på en generalforsamling den 29. maj Bestyrelsen har 9 medlemmer med Marianne Løvdal som formand. Indtil videre har Lokalrådets ledelse defineret Lokalrådets område som Hillerød By samt de funktioner som har et samspil med Hillerød By. Det er fx bane/bus og nyt sygehus. Bestyrelsen har annonceret, at den i første omgang vil kaste sig over at forbedre vilkår for gående, cyklister og biler. De skriver: Problemerne er skabt af helt unødvendig og uønsket trafik, fx gennemfartstrafikken og de store lastbiler. Støj, forurening, cykelstier, parkering, skiltning, utilstrækkelig politiindsats og ikke mindst farlige trafikforhold for pensionister og vore børn i trafikken. Ja, der er nok at tage fat på. Lokalrådet har vedtaget følgende vision for Hillerød By: Hillerød by skal være en dynamo for kommunen som regionshovedstad og et indlysende centrum i Nordsjælland. Her skal alle vigtige funktioner findes, som fx møde- og kongresfaciliteter og store sportsanlæg. Lokalt er det her at kommunens centrale torv findes og centrale handelsgader, som alle

10 kommunens borgere og turister skal føle sig tiltrukket af. Det gælder også byens kulturelle overordnede funktioner som udstillinger, teater, musikscener, frivillighedscenter og centralbibliotek. Ligesom det gælder overordnede læringsmiljøer som gymnasier af alle slags, apotekerskole, erhvervsskoler og campus. Alle disse funktioner skal fra byens myndigheder og beboere opleve en positiv interesse for og medvirken til deres udvikling. Tænk også på hvilke fantastiske muligheder det gamle hospital i Østbyen vil give for at tiltrække en mangfoldighed af overordnede funktioner. Midtbyen skal bestå af boliger til de borgere som bruger og arbejder med funktionerne. Den nødvendige interne trafik skal lettes mest mulig og gøres mest mulig miljøvenlig. Ikke kun i form af minimal forurening, men også det bedst mulige støjmiljø og visuelle miljø. Både borgere og turister forholder sig altid positivt til Slottet, men bymidten skal ikke bare bevares, men også udvikles således at den i fremtiden tilbyder et æstetisk og funktionelt moderne miljø, hvor borgere og turister finder det naturligt at handle og opleve...og til sidst overnatte efter en indholdsrig, stimulerende, nyttig og smuk dag i byen.

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Lystrup Lokalråd Uvelse Lystrup Lokalråd Nyhedsbrev nr. 8 Efterår 2014 www.uvelselystrup.dk Nyt nummer af Lokalrådets nyhedsbrev. Læs mere om fællesmøde vedr. spildevandsplanen, høje hastigheder, nyt fra Hanebjerg skyttecenter

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015.

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.3.2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn)

De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) De frivillige.. v. Rudi Rusfort Kragh Udviklingsforum 5762 (Sydfyn) Postdistrikt 5762 (6 x 6 km) 5762 8 Landsbyer 5500 borgere 2300 boliger ---- Nær 100 foreninger i postnummeret; ca 8% af de voksne borgere

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012 Morud Lokalråd Generalforsamling 27. marts 2012 Generalforsamling 2012 Dagsorden Ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 4.

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune 1 of 6 02-04-2014 Sagsnr.: 14/11272 Kontaktperson: Alette Lena Skov-Hansen Plan, udvikling og kultur Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune Baggrund Med kommunesammenlægningen blev de eksisterende

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere