Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem"

Transkript

1 Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og et overblik over hvad lokalrådene hver især aktuelt er optaget af i deres arbejde. Notatet er baseret på referater fra dialogmøder, lokalrådene egne hjemmesider, udgivelser, mødereferater og årsberetninger og i enkelte tilfælde mailkorrespondance fra lokalrådenes formænd, samt den viden undertegnede (som kontaktperson for lokalrådene) har fra den løbende korrespondance mellem kommune og lokalråd. Generelt om lokalrådene I Hillerød Kommune findes 11 lokalråd. De har forskellig historie, organisering og sammensætning, og har forskelligt fokus i deres arbejde. Det ældste lokalråds historie rækker tilbage til 1945 og det nyeste blev stiftet i år. Nogle af lokalrådene er medlemsforeninger, hvor man enten aktiv melder sig ind, eller automatisk er medlem, når man er borger i området. Andre fungerer som en sammenslutning af foreninger, bestyrelser og institutioner. Nogle har økonomi i form af medlemskontingenter, sponsorater eller frivillige bidrag, andre har ingen penge. Ingen af lokalrådene er oprettet af kommunen, og lokalrådene er ikke fra kommunalt hold tillagt nogen formel kompetence, men betragtes som dialogpartner og høringspart i sager, der vedrører lokalområdet. Det er lokalrådenes opgave at sikre sig, at de kender til holdningerne, hos dem de virker blandt og på den måde sikre legitimitet både i lokalområdet og som samarbejdspartner for Hillerød Kommune. Lokalrådene og kommunalpolitikerne mødes til dialogmøder 2 gange årligt. Denne mødekadence blev politisk besluttet i slutningen af 2007 af Byrådet, efter en lokalrådsrigsdag i juni Rammerne for samarbejdet er siden blevet løbende drøftet. Praksis er i dag, at alle byrådspolitikerne og alle lokalrådsmedlemmer (samt relevante ansatte i forvaltningen) inviteres til 2 årlige dialogmøder, som planlægges 1-2 måneder forud, og i forhold til aktuelle dagsordner som f.eks. Kommuneplan, Udviklings- og planstrategi, Busstrategi, Landsbyvisioner mm. Initiativet til møderne kommer fra kommunen, men dagsordnen planlægges i samarbejde med lokalrådene, og møderne finder på skift sted i de forskellige lokalområder og med det pågældende områdes lokalråd som med-vært. Udover det bliver lokalrådene inviteret til relevante borgermøder, og lokalrådene kan også altid selv invitere politikerne til dialog, bede om at få foretræde for et udvalg eller invitere et udvalg på besøg, og de kan kontakte forvaltningen med spørgsmål eller forslag. Lokalrådene har tidligere haft indflydelse på udmøntningen af en sum penge ( lokalrådspulje ), som MTU har rådet over. En række besparelsesrunder reducerede puljen, og den forsvandt helt i Lokalrådene kan fortsat stille forslag om prioritering af f.eks. trafiksikkerhedstiltag, men midlerne hertil er meget begrænsede. For så vidt, at Lokalrådene indgår i f.eks. boligsocialt arbejde eller kulturprojekter, kan de selvfølgelig også på lige fod med andre borgere og (frivillige) foreninger søge tilskud fra de kommunale puljer til sådanne formål. Kommunen har tidligere stillet en elektronisk platform til rådighed. Da langt de fleste lokalråd har egne hjemmesider og platformen ikke blev opdateret, er den efter dialog med lokalrådene nedlagt i På Hillerød Kommunes

2 hjemmeside kan man fortsat finde en opdateret oversigt med kontaktpersoner til de forskellige lokalråd og link til lokalrådenes egne hjemmesider, ligesom referater fra de fælles dialogmøder også offentliggøres her. Alsønderup Sogn Vedtægterne for Alsønderup Sogns Lokalråd blev tiltrådt i 1994 (ændret i 2001, 2007 og 2008). Det overordnede formål med lokalrådets virker er at styrke: beboernes fællesskab og samhørighed, som dette kommer til udtryk gennem foreninger, institutioner, selskaber og virksomheder tilknyttet lokalsamfundet. Lokalrådet tilstræber at formidle lokalsamfundets medindflydelse på udefra kommende forslag eller afgørelser, som særligt vil berøre dette lokalsamfund. Alsønderup Sogns Lokalråd valgte i oktober 2012 en hel ny bestyrelse på 10 medlemmer (hvoraf kun ét af medlemmerne var med i den tidligere bestyrelse). Bestyrelsen konstituerede sig med entreprenøren Hans-Henrik Mortensen som formand. Medlemmerne i lokalrådet er områdets foreninger og institutioner, som betaler et kontingent for at være med. Og man kan stille op til bestyrelsen hvis man er bestyrelsesmedlem eller lignende i en af medlemsforeningerne/-institutionerne. Alsønderup Sogns Lokalråd dækker udover Alsønderup geografisk også Lykkesholm, Nejede, Bendstrup og Tulstrup. Ifølge beretning fra generalforsamlingen har de store emner for lokalrådet i 2012 være udarbejdelse af landsbyvisioner og (protest) mod forslag om lukning af viadukten under Frederiksværkgade for biler. Lokalrådet var i første omgang ikke blevet hørt, men efter underskriftindsamling og henvendelser til politikerne blev det besluttet ikke at lukke viadukten alligevel. Udover det har Alsønderup Sogns Lokalråd i samarbejde med kommunen arbejdet på etablering af en trampesti fra Kulsviergården i Alsønderup til Nejede Vesterskov, som dog er blevet bremset af en lodsejer. Nu har lodsejeren solgt og de nye ejere er positive overfor stien og der er derfor nu igen dialog mellem lokalrådet, lodsejerne og kommunen om etablering af en sti. Lokalrådet er blevet kontaktet af kommunen vedr. en afgræsningslaug, men har takket nej, da de mener der er brug for professionelle fagfolk til at holde får. Lokalrådet har foreslået kommunen et par andre muligheder. Lokalrådet har også arbejdet på en tættere dialog og samarbejde med skolens bestyrelse (tidligere Alsønderup skole, som nu er slået sammen med Ålholmskolen til Hillerød Vest Skole). Det har blandt andet resulteret i nogle fælles møder, fælles skriv til kommunen omkring sikker skolevej (mellem matriklerne nu hvor den tidligere Alsønderup skole kun bliver fra 0-6. klasse og børn fra Alsønderup derfor skal pendle til og fra den tidligere Ålholmskole) og en fælles proces omkring udvikling og koordinering af kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter i lokalområdet. Målet er, at børn og unge skal føle en forsat tilknytning til lokalområdet. Udover lokalrådet har de lokaler foreninger (spejdere, idrætsforeningen m.fl.) og de kommunale institutioner (skolen, klubben og SFO en) været en aktiv del af processen, som også et blevet støttet med et tilskud fra kommunens boligsociale pulje. Gadevang Beboerforeningen Gadevang (som efterfulgte Gadevang Borger- og Grundejerforening) blev stiftet i Samme år startede udgivelsen af bladet Angående Gadevang, som stadig udkommer en 5-6 gang om året. I 2010 tog foreningen navneforandring fra beboerforening til Gadevang Lokalråd.

3 Alle beboere i området Gøgehuset, Teglgården og Gadevanghuse er automatisk medlemmer. Der betales ikke kontingent, men borgerne opfordres til frivillige bidrag. Lokalrådet bruger blandt andet de midler, der kommer ind til at udgive bladet "Ang. Gadevang" som udkommer 5-6 gange årligt, og til at arrangere en række sociale begivenheder som Sankt Hans, Novemberfest og Loppemarked. Gadevang har udarbejdet landsbyvisioner som de kalder visioner for Gadevang. Lokalrådet har en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. I Gadevang er lokalrådet (jævnfør deres visioner) optaget af: At beholde skolen (Gadevang har klasse og er lagt sammen med Hillerødsholmskolen) At beholde købmanden Bedre og mere koordinerede indsatser og tilbud til de årige Bedre busdrift Sikker skolevej for børn på Skovlyet og Gadeledsvej til Gadevang Skole og Hillerød På et stormøde for områdets beboere og interessenter, hvor også borgmester Kirsten Jensen deltog, i april 2013 under overskriften Mere Gadevang, blev der i fællesskab formuleret ønsker og ideer til lokalområdets udvikling. Forslagene blev efterfulgt prioriteret (ved at deltagerne stemte på had de synes var vigtigst) og der blev nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med emnerne: Hvordan Asylet kan udvikles og fungere som kulturhus/lokalt kraftcenter og spille mere sammen med forsamlingshuset Hvordan Købmanden i en eller anden form, kan bevares (f.eks. som socialøkonomisk virksomhed, afhentningscentral, andelsforening eller indkøbsfællesskab) Bevarelse og udvikling af skolen Trafik hyppigere busdrift med mindre drift + cyklesti langs Gadeledsvej Lokalrådet deltog i mødet, men er ikke initiativtagere til processen. Nødebo Foreningen er stiftet som Nødebo Borger- og grundejerforening den 5. maj 1945, skiftede efterfølgende navn til Nødebo beboerforening (1971) og hedder i dag Nødebo Lokalråd. Alle beboere over 15 år med folkeregisteradresse (eller som ejer har ejendom) i Nødebo og Nødebo Sogn har stemmeret. Den lokale sognepræst og byrådsmedlemmer der er bosiddende i Nødebo kan tiltræde bestyrelsen, uden stemmeret. Midler til lokalrådets arbejde tilvejebringes gennem frivillige bidrag fra grundejerforeninger (11 ud af 17 grundejerforeninger bidrager økonomisk til Lokalrådets arbejde). Lokalrådet holder åbne møder hvor borgere kan komme og stille spørgsmål eller forslå emner som lokalrådets bestyrelse skal arbejde med. Nogle gange nedsættes en arbejdsgruppe, der tages kontakt til forvaltning eller politikere, laves målrettet kommunikations- og pressearbejde osv. for at fremme en sag. Sager som optager eller har optaget Lokalrådet de seneste år har været: Omdannelse af sommerhusgrunde til helårsbeboelse: Lokalrådet bakker op om sommerhusgruppens arbejde for at overføre den resterende del af en række sommerhusgrunde til helårsbeboelse. Sommerhusene har de facto været helårsbeboelse i mere end 20 år, og Lokalrådets synspunkt er, at Nødebo har brug for de cirka 200 beboere, som underlag for skolen, dagligvare handlen og foreningslivet. Ønsket bakkes op af Hillerød Byråd, som også har haft dialog med Miljøministeren og sendt høringsvar til forslag om revision af Fingerplanen. Dog indtil videre uden positivt resultat.

4 Tung trafik gennem Nødebo: På lokalrådets hjemmeside kan man læse, at Arbejdet med at begrænse den tunge trafik gennem byen har været en mærkesag for Lokalrådet gennem mange år. Det er desværre også et projekt med meget lange udsigter. Lokalrådet forsøger med kontakt til politikere på Christiansborg og interesseorganisationer. Det første spæde gennembrud er at der i et transportpolitisk forlig blev aftalt 2 mio. kr. til forundersøgelse af mulighed for at forlænge motortrafikvej nord om Helsinge til Gilleleje. Projektet har også interesse fra byrådet, men desværre for Nødebo har det fået lavere prioritet end udbygningen af motorvej forlængelsen fra Allerød til Helsinge Udover det har Nødebo Lokalråd udarbejdet en (landsby)visionsplan med følgende temaer, som vil være gennemgående for lokalrådets arbejde de kommende år: Mindre trafik gennem byen (trafiksikkerhed på Nødebovej) Offentlig transport (mere tidssvarende busdrift) Sikker skolevej Naturcenter Sommerhusområdet Bedre idrætsfaciliteter Klarhed over skolens udvikling Etablering af Naturpark Kongernes Nordsjælland Lokalrådet skriver i øvrigt i deres årsberetning for 2012, at samarbejdet med Hillerød Kommune i form af Byråd og administrationen er klart forbedret henover året, ligesom dialogmøderne mellem politikere og alle lokalrådene er blevet mere udbytterige, om end der stadig er forbedringspotentiale Brødeskov Brødeskov Borgerforening blev stiftet 1971 og skiftede i 2009 navn til Brødeskov Lokalråd. Lokalrådet opretholder kontakt med Brødeskovområdets mere end tredive foreninger, institutioner, råd og interessegrupper, og arrangerer efter behov en Brødeskov konference, hvor lokalråd og foreningerne i samråd debatterer emner af fælles interesse. I samarbejde med blandt andet menighedsrådet afholdes forskellige arrangementer til styrkelse af fællesskabet i lokalområdet. Brødeskov Lokalråd er i løbende dialog med både forvaltningen i Hillerød Kommune og Hillerød Byråd og fagudvalg og er, som andre lokalråd, høringspart i lokale og kommunale sager. Lokalrådets bestyrelse har ingen formand, men en kontaktperson til kommunen. Som det fremgår at seneste årsberetning og referater arbejder Brødeskov Lokalråd for tiden med følgende emner: Sikring af en samlingssal på Brødeskov Skole Et nyt hospital og en ny station på S-banen ved Overdrevsvejen Samarbejde med Brødeskov Idrætsforening, Foreningen Brødeskovhallen samt Brødeskov Skole om grundlaget for etablering af en idrætshal til Brødeskovområdet Gennemførelse af trafikdæmpende foranstaltninger ved Gl. Frederiksborgvej i Lille Sverige-ende Cykelsti langs Lyngevej mellem Nr. Herlev og Overdrevsvejen Høringssvar til kommunale høringer senest for kommunens klimastrategi

5 Brødeskov Lokalråd har udarbejdet landsbyvisioner. Lokalrådet udgiver Brødeskov Borgeravis (hvoraf den ene halvdel er kirkeblad for Nr. Herlev Sogn) og stiller websiden Brødeskov.net, som formidler lokalstof og er platform for lokalområdets foreninger og institutioner. Lokalrådet skrev høringssvar til kommunen, hvor de ytrede sig imod lukning af Nr. Herlevs daginstitution Dønnehuset. Efter institutionen alligevel lukkede, har en forældregruppe dannet en privat institution i Dønnehusets lokaler. Lokalrådet er glad for cykelstien fra Nr. Herlev langs Lyngevejen og over kommunens beslutning om at lukke hullet mellem Ny Hammersholt og Allerød med en ny sti. Lokalrådet har desuden blandt andet været involveret i dialog omkring tung lastbiltrafik til området i forbindelse med bygning af støjvold omkring Hanebjerg Skyttecenter og følger nøje de nationale planer omkring Ring 5, som vil få store konsekvenser for området. Harløse Harløse Lokalråd blev stiftet i Lokalrådets omfatter borgere i Gl. Harløse, Ny Harløse, Harløse overdrev, Klostervang, Æbelholtsvang, Tjæreby, Æbelholtsdam og Freersvang. Lokalområdets formål er, at; - varetage lokalområdets fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og institutioner - medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem lokalområdets borgere - aktivt opsøge og formidle relevant information fra myndighederne til lokalområdets borgere - være en seriøs og positiv samarbejdspartner for myndigheder og institutioner. Harløse Lokalråd arrangerer og afholder mindst 2 borgermøder hvert år på faste datoer. Der kan være mellem 5-7 personer i lokalrådet, som vælges på borgermøderne. Dets økonomi er baseret på frivillige bidrag fra borgere og myndigheder. Lokalrådet administrerer og vedligeholder Lokalrådets hjemmeside hvor al korrespondance mellem lokalrådet og myndigheder bliver offentliggjort. Sager Lokalrådet blandt andet har været optaget af og været eller forsøgt at komme i dialog med Hillerød Kommune: - Cykelsti langs Harløsevej (Fra Hillerød over Harløse til Skævinge) - Etablering af Harløse Park - Trafik (fartdæmpende foranstaltninger) - Busdrift - Gangstier Lille Lyngby Sogn Ll. Lyngby Sogns Lokalråd blev stiftet i juni 2007, efter kommunesammenlægningen. Lokalrådet dækker Ll. Lyngby Sogn, som består af Meløse, St. Lyngby og Ll. Lyngby med opland. Alle beboere over 18 år i området har medbestemmelse i lokalrådet. Lokalrådet ledes af en styregruppe på 7 personer, som tilstræbes at være fordelt så 3 vælges fra Meløse-området, 3 fra St. Lyngby-området og 1 fra Ll. Lyngby-området. Desuden vælges 2 suppleanter. Lokalrådets formål er at varetage områdets beboeres almene interesser og virke til gavn for området og dets beboere. Herunder at (klippet fra mailkorrespondance med Lokalrådets formand Jens Kristensen):

6 Højne kvaliteten for beoerne i sognet, lige fra børnehave, skole, arbejde, fritidsaktiviteter, boligområder og ældreområdet. Få de offentlige institutioner til at fungere Få den offentlige trafik optimeret, så den passer til befolkningens behov. Dette er et meget aktuelt problem, for den offentlige trafik skal selvfølgelig køre, når der er behov. Lokalrådet har ingen økonomi og ser blandt andet derfor en udfordring i at få udbredt kendskabet til lokalrådet og dets arbejder i lokalområdet. Rådet har ingen hjemmeside og beklager at Hillerød Kommune har lukket den tidligere platform for lokalrådene vor fælles hjemmeside Ll. Lyngby Sogns Lokalråd ser lokalområdet som et meget velfungerende samfund og betragter børnehaven, skolen og busruterne som de vigtigste elementer i et aktivt lokalsamfund. Derfor er det også vigtige emner for lokalrådet, som også arbejder sammen med et fantastisk veldrevet foreningsliv herunder den forening som driver Arresøhus, hvor Lokalrådet kan holder de borger- og vælgermøder som rådet tager initiativ til. Lokalrådet har konkret blandt andet interesseret sig for tung trafik gennem, St. Lyngby i forbindelse med Lergraven i Skævinge og med trafik omkring ved Ll. Lyngby skoles udkørsel til Amtsvejen. Lokalområdet oplever kaos når børn bliver bragt og hentet g ønsker at få etableret en til- og afkørselsbane. Skævinge Skævinge lokalråd har eksisteret siden efteråret 2007 og dækker Skævinge By og Sogn. Lokalrådets opgaver er blandt andet at: Sikre borgere større indflydelse på deres eget lokalområde Skabe kontakt til politikere i Hillerød kommune, for at løse lokalproblemer, og bedre borgerservice Formidle borgernes ønsker om forandring i lokalsamfundet Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-10 medlemmer. Formand er pt. Bernt Salzwedell. Det tilstræbes, at de frivillige organisationer og foreninger bliver repræsenteret i nedsatte arbejdsgrupper. Midler til lokalrådets drift tilvejebringes gennem frivillige bidrag fra erhvervsvirksomheder, foreninger og borgerne i Skævinge. Skævinge Lokalråd repræsenteret af formanden Bernt Salzwedell går aktivt ind i mange forskellige sager. En af de større er Lokalrådet været involveret i er fjernvarmesagen (og arbejdet for at fjerne tilslutningspligten og få lavere priser) hvor Lokalrådet har haft tæt dialog med Hillerød Kommune. Lokalrådet har også blandt andet stillet en del spørgsmål til Hillerød Kommunes brug af ESCO-midler. På Kultur- og fritidsområdet er Lokalrådet repræsenteret i Føllegård Alive og i Føllegård brugerråd, som har haft dialog med kommune og udarbejdet visioner for isolering og renovering af Føllegård, så bygningen kan bruges til flere kulturelle formål, en større del af året. Sagen er i skrivende stund en del af budgetprocessen.

7 Lokalrådet har udarbejdet Landsbyvisioner 2020, som også lægger nogle pejlemærker ud for Lokalrådets arbejde hvad angår Byudvikling, Energiforsyning, Erhvervsliv, Idræt, Institutioner, Kultur, Miljø, Natur Turisme og Trafik. Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd blev stiftet den 16. maj 2006, med det primære formål at: At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund. At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter. At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner. At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere Alle borgere (+ grundejere) der er fyldt 18 år i Uvelse-Lystrup valgdistrikt er automatisk medlemmer af lokalrådet. Lokalrådets økonomi er baseres på frivillige bidrag fra medlemmerne. Opfordring til at støtte lokalrådets arbejde husstandsomdeles. Uvelse-Lystrup Lokalråd er eller har de seneste år blandt andet været optaget af: - Hastigheds dæmpende foranstaltninger - Forbedret busdrift til lokalområdet Uvelse-Lystrup - Etablering af læskur ved busstop snoghøjvej - Færdiggørelse af Cykelsti til Nr. Herlev - Deltage i Dialogmøder med Kommunen og andre lokalråd - Svare på henvendelser fra borgere i Uvelse-Lystrup Overvåge Lokalplaner med betydning for Uvelse-Lystrup - Div. Skrivelser til kommunen og deltagelse i workshops - Dialog med kommunens biologer om etablering af natur stier - Møder ang. opdatering af Uvelselystrup.dk til et tidssvarende program Desuden har Lokalrådet protesteret mod tung lastbiltrafik gennem lokalområdet i forbindelse med etablering af støjvold ved Hanebjerg Skydecenter. Lokalrådet laver en årlig gennemgang af samtlige veje i Uvelse-Lystrup som formidles til kommunen. Lokalrådet oplever generelt at kommunen efterfølgende udbedrer de skader og mangler som dokumenteres i gennemgangen. Desuden har lokalrådet beskæftiget sig med etablering af cykelsti (som nu er realiseret og som Lokalrådet er glade for) og har protesteret mod forslaget om udvidelse af det planlagte Møllebrocenter med m² dagligvarer og m² udvalgsvarer." Uvelse-Lystrup Lokalråd mener, at deres lokale Brugs vil have meget svært ved at klare sig i den konkurrence. Brugsen betragtes en af de vigtigste institutioner i lokalsamfund, på linje med Skolen og UFC (Uvelse Fritids Center).

8 Uvels-Lystrup har udarbejdet Landsbyvisioner og opsat visioner for områderne Trafik, Bolig, Erhverv, Natur, Børn og Unge, Ældre og Foreninger-Fritid-Indkøb, som Lokalrådet vil arbejde efter frem mod Gørløse og Omegn På initiativ af 14 foreninger og bestyrelser i Gørløse blev Det Midlertidige Lokalråd for Gørløse Skoledistrikt etableret i foråret Ved et borgermøde i maj 2007 blev det permanente lokalråd for alle beboere i Gørløse, Strø, Strølille, Borup og Sigerslevøster stiftet. Lokalrådet ledes af et repræsentantskab, som sammensættes af personer, der er udpeget af områdets foreninger, råd og bestyrelser. Lokalrådet indkalder til borgermøder mindst en gang om året har blandt andet til opgave at varetage borgernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder, at følge alle planer og projekter, der kan påvirke områdets struktur og i det hele taget at medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare det som et levende lokalsamfund. Lokalrådet udarbejdede, allerede inden den af kommunen initierede proces omkring landsbyvisioner, Strategi for Gørløse og Omegn 2020 som præsenterer borgernes fremtidsvisioner for lokalområdet. I forbindelse med et fælles dialogmøde for alle lokalråd om netop landsbyvisionerne, fortæller en repræsentant fra Gørløse om tilblivelsesprocessen for deres lokalråd, som blev drevet af lokalrådet, men som var lagt til rette således, at områdets indbyggere havde stor indflydelse på indholdet. Indholdsmæssigt var vægten lagt på ønskerne til fremtiden, mens der i den nuværende udformning ikke indgår en beskrivelse af de nuværende forhold. Første udgave af strategien blev lavet i 2008, og det var lokalrådets opfattelse, at den i flere sammenhænge ikke mindst i forhold til kommunen - havde vist sig værdifuld. Strategien er lige blevet ajourført, bl.a. på grund af den nye omfartsvej, og det er lokalrådets hensigt at fortsætte med at revidere den, når der er anledning til det (klippet fra mødereferat). Strategien udgør et pejlemærke for lokalområdets udvikling og dermed også lokalområdets arbejde, og indeholder fremtidsvisioner og konkrete handlinger under overskrifterne: Trafik Natur, miljø og fjernvarme Oplevelser Bolig, erhverv og handel Børn og unge Børneinstitutioner Skole, SFO og fritids- & ungdomsklub Idræt Ullerødgruppen UllerødGruppen startede som et forum i Ullerød i 2007 i forbindelse med at Hillerød var Unicef by. Den nuværende formand for UllerødGruppen var på det tidspunkt formand for Ålholmskolens bestyrelse. Skolen ville sikre en form for koordination mellem de mange (Unicef)tiltag i området og opfordrede alle institutioner til at samles. Det lykkes og gruppen blev også enige om et fælles Sankt Hans arrangement på Grundtvigs Højskole, som i år er holdt for 7. år i træk. Da Unicef-året var slut, blev gruppen enige om, at samarbejdet havde været en succes og UllerødGruppen blev stiftet ved en generalforsamling på Ålholmskolen november Oprindeligt var formålet udelukkende af social karakter, men på den generalforsamling blev det også diskuteret diskuterede gruppen samtidig skulle fungere som

9 lokalråd for Ullerød by, hvilket blev vedtaget på gruppens første bestyrelsesmøde efter den stiftende generalforsamling. Ullerød Gruppen er et samarbejde mellem følgende institutioner og foreninger i det vestlige Hillerød. Gruppen leders af en bestyrelse: Grundtvigs Højskole Sophienborgskolen SuperBrugsen Ullerød Ullerød Kirke Ullerød Vandværk Ålerusen Ålholmskolen Ålholm Idrætsforening Ullerød Gruppens formål er: med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke informationen, sammenholdet og fælles initiativer af kulturel og lokal art, som har interesse for interessenterne i Ullerødgruppen. Vi ønsker dermed at skabe rum for medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og til at deltage aktivt og engageret i lokalemiljøet i Ullerød at skabe lokalarrangementer så som: Sankt Hans aften på Frederiksborg Højskole, lokaloplysende møder, folkelige arrangementer m.v. at koordinere kulturarrangementer og andre arrangementer som er med til at skabe identitet og fremme sammenhold i lokalområdet I foråret mødtes gruppen med politikere og forvaltningsrepræsentanter til en snak om områdets foreningsliv og betydningen af den kommende Sophienborghal. Hillerød By Hillerød Bys Lokalråd blev stiftet på en generalforsamling den 29. maj Bestyrelsen har 9 medlemmer med Marianne Løvdal som formand. Indtil videre har Lokalrådets ledelse defineret Lokalrådets område som Hillerød By samt de funktioner som har et samspil med Hillerød By. Det er fx bane/bus og nyt sygehus. Bestyrelsen har annonceret, at den i første omgang vil kaste sig over at forbedre vilkår for gående, cyklister og biler. De skriver: Problemerne er skabt af helt unødvendig og uønsket trafik, fx gennemfartstrafikken og de store lastbiler. Støj, forurening, cykelstier, parkering, skiltning, utilstrækkelig politiindsats og ikke mindst farlige trafikforhold for pensionister og vore børn i trafikken. Ja, der er nok at tage fat på. Lokalrådet har vedtaget følgende vision for Hillerød By: Hillerød by skal være en dynamo for kommunen som regionshovedstad og et indlysende centrum i Nordsjælland. Her skal alle vigtige funktioner findes, som fx møde- og kongresfaciliteter og store sportsanlæg. Lokalt er det her at kommunens centrale torv findes og centrale handelsgader, som alle

10 kommunens borgere og turister skal føle sig tiltrukket af. Det gælder også byens kulturelle overordnede funktioner som udstillinger, teater, musikscener, frivillighedscenter og centralbibliotek. Ligesom det gælder overordnede læringsmiljøer som gymnasier af alle slags, apotekerskole, erhvervsskoler og campus. Alle disse funktioner skal fra byens myndigheder og beboere opleve en positiv interesse for og medvirken til deres udvikling. Tænk også på hvilke fantastiske muligheder det gamle hospital i Østbyen vil give for at tiltrække en mangfoldighed af overordnede funktioner. Midtbyen skal bestå af boliger til de borgere som bruger og arbejder med funktionerne. Den nødvendige interne trafik skal lettes mest mulig og gøres mest mulig miljøvenlig. Ikke kun i form af minimal forurening, men også det bedst mulige støjmiljø og visuelle miljø. Både borgere og turister forholder sig altid positivt til Slottet, men bymidten skal ikke bare bevares, men også udvikles således at den i fremtiden tilbyder et æstetisk og funktionelt moderne miljø, hvor borgere og turister finder det naturligt at handle og opleve...og til sidst overnatte efter en indholdsrig, stimulerende, nyttig og smuk dag i byen.

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 Den grønne sløjfe - En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan Landsbyvisionen, der

Læs mere

Lokalrådets beretning for det forløbne år og planerne for det kommende år. Generalforsamlingen torsdag den 24.februar 2011 kl.19.

Lokalrådets beretning for det forløbne år og planerne for det kommende år. Generalforsamlingen torsdag den 24.februar 2011 kl.19. Nødebo den 16. februar 2011 Lokalrådets beretning for det forløbne år og planerne for det kommende år. Generalforsamlingen torsdag den 24.februar 2011 kl.19.30 på Nødebo Kro Siden sidste generalforsamling

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene 1. Ens organisering på tværs af byer og mindre lokalområder: I et af høringssvarene stilles spørgsmålstegn ved relevansen af ens organisering på tværs af

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år.

Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år. Lokalrådets beretning for det forløbne år og planer for det kommende år. Generalforsamlingen onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.30 på Nødebo Kro. Lokalrådet har siden sidste generalforsamling afholdt 9

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

29-10-2015. Velkommen

29-10-2015. Velkommen 29-10-2015 Velkommen Virksomhedsbesøg Fleste virksomheder 800 virksomheder 1-49 ansatte 16 virksomheder 50-99 ansatte 9 virksomheder > 100 ansatte Hillerød Kommune 4500 Hillerød Hospital 3700 Novo Nordisk

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Strategi og Ledelse Forord Byrådet besluttede i februar 2007 en vision for vores kommune: Fredensborg Kommune tilfredse borgere. Skal Fredensborg

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Vejle Kommune og ()

Samarbejdsaftale Mellem Vejle Kommune og () Samarbejdsaftale 2017 2019 Mellem Vejle Kommune og () Afsnit 1 - Baggrund og formål Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte,

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Så blev det atter tid, til at holde generalforsamling, i Lokalråd Fladså og dermed er det tid at gøre status på, hvad året er gået med. Ja, vi startede lidt turbulent, kort efter

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Nødebo Lokalråds Forslag til projekter der vil gøre Nødebo bedre at leve og bo i.

Nødebo Lokalråds Forslag til projekter der vil gøre Nødebo bedre at leve og bo i. Nødebo Lokalråds Forslag til projekter der vil gøre Nødebo bedre at leve og bo i. Nødebo lokalråd har med udgangspunkt i kommunens planstrategi 2020 arbejdet på at implementere dele af de flotte målsætninger

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat nr. 07 Dato 2011-11-10

Bestyrelsesmødereferat nr. 07 Dato 2011-11-10 Bestyrelsesmødereferat nr. 07 Dato 2011-11-10 Sag Stouby og Omegns Mødedato 2011-11-08 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. LJP Fordeling: "Karen Hansen" , , , Jette

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Niels Pedersen er skolebestyrelsesmedlem og mødes med kommunalpolitikerne for at diskutere trafiksikkerhed. Kirsten Poulsen er lokalrådsformand og søger penge fra

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere