Den ny arbejdskraftindvandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ny arbejdskraftindvandring"

Transkript

1 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande. I dag ankommer der flere indvandrere, som skal arbejde eller studere i Danmark, end der ankommer som flygtninge og familiesammenførte. Udviklingen sker på baggrund af, at regeringen de seneste år har åbnet op for en kontrolleret øget arbejdskraftindvandring. Hvem er den nye arbejdskraftindvandring, hvor kommer de fra, og hvor længe bliver de? Disse og flere spørgsmål vil blive besvaret i den følgende analyse af den ny arbejdskraftindvandring. Indledning Danmark har de seneste par år oplevet en betydelig vækst i beskæftigelsen. Samtidig er ledigheden den laveste i flere årtier, og flere og flere virksomheder står og mangler kvalificeret arbejdskraft. Derudover står Danmark i de kommende år overfor, at store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og at de årgange, der er i den erhvervsaktive alder, ikke er store nok til at dække arbejdskraftbehovet. Der er således et stigende behov for udenlandsk arbejdskraft for at sikre velfærdssamfundet. Regeringen har siden 2002 gennemført en række tiltag for at øge arbejdskraftindvandringen til Danmark og har i det seneste regeringsgrundlag Mulighedernes samfund igen iværksat nye initiativer. For at styrke mulighederne for at få flere velkvalificerede udlændinge til Danmark blev der den 1. juli 2002 indført en såkaldt jobkortordning, som er en mere smidig og hurtig adgang til opholdstilladelse for udlændinge, der har et jobtilbud på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår inden for områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, fx IT-specialister, ingeniører og læger. For yderligere at styrke Danmarks position i konkurrencen om højtkvalificeret international arbejdskraft indgik regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med velfærdsreformen i 2006 en aftale om at udvide jobkortordningen. I 2007 blev ordningen derfor udvidet, således at stillinger med en årlig aflønning på mindst kr. (2007-niveau) er omfattet af ordningen uafhængigt af branche og stillingsbetegnelse. Endvidere blev der indført en green card-ordning, der giver udenlandske studerende, som færdiggør en videregående uddannelse i Danmark, mulighed for i forlængelse heraf at blive i Danmark i op til 6 måneder med henblik på at søge arbejde. Derudover er der i oktober 2007 indført en green card-ordning, hvorefter personer uden for Danmark - ud fra et pointsystem - kan opnå et green card til at indrejse til Danmark med henblik på at søge arbejde i op til 6 måneder. Borgere fra en række nye EU-lande har ligeledes fået mulighed for at tage til Danmark og arbejde under den såkaldte østaftale. Siden 1. maj 2004 har det danske arbejdsmarked været åbent for arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Der

2 blev for disse lande indført en overgangsordning med krav om, at østeuropæiske arbejdstagere, der arbejder i Danmark, skal have en opholds- og arbejdstilladelse samt tilbydes løn- og ansættelsesvilkår, som er overenskomstmæssige eller på anden vis sædvanlige for det danske arbejdsmarked. Efter mere end 12 måneders sammenhængende lovlig beskæftigelse i Danmark, bliver arbejdstagere fra de nye EU-lande sidestillet med borgere fra de øvrige EU-lande. I april 2006 indgik forligskredsen (Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) aftale om at lempe overgangsordningen samt inkludere de to nye EU-lande Bulgarien og Rumænien i ordningen. Blandt andet blev det gjort muligt for overenskomstdækkede virksomheder at blive forhåndsgodkendt til at ansætte østeuropæisk arbejdskraft. På forhåndsgodkendte virksomheder kan arbejdstagerne påbegynde arbejdet, så snart ansættelsesforholdet er anmeldt til myndighederne dvs. uden at afvente udstedelse af opholds- og arbejdstilladelse. I juni 2007 blev det endvidere aftalt mellem forligspartierne, at overgangsordningen for de nye EUlande yderligere skal lempes. Aftalen er netop vedtaget i Folketinget (Lov nr. 264 af 23. april 2008) og trådte i kraft pr. 1. maj De nye regler vil betyde, at alle arbejdstagere fra de nye EU-lande, som er omfattet af en overenskomst, bliver undtaget fra kravet om en opholds- og arbejdstilladelse. Det gælder også højtuddannede forskere, undervisere og specialister, der ansættes i funktioner, som sædvanligvis er reguleret via individuelle ansættelseskontrakter. Personer med ikke-overenskomstdækkede jobs skal dog fortsat have en opholds- og arbejdstilladelse. Arbejdstagere fra de nye EUlande, der opholder sig mere end tre måneder i landet, skal have et registreringsbevis hos statsforvaltningerne. Regeringen har således med indførelsen af jobkortordningen, gentagne udvidelser af østaftalen samt green card-ordningen taget en række initiativer for at tiltrække flere udlændinge med gode kvalifikationer til det danske arbejdsmarked. Endvidere fremlagde regeringen i oktober 2007 en handlingsplan for international rekruttering Danmark et godt sted at arbejde. Handlingsplanen har som led i regeringens jobplan været forhandlet med partierne, og der ligger nu en aftale om at udvide green card-ordningen, indføre en koncernopholdstilladelse, gøre det lettere at foretage jobskifte for de indvandrere, der har opholdstilladelse, samt udvide jobkortordningen. Aftalen er pt. under behandling i Folketinget (L 132). Der er således fortsat stor fokus på, hvordan Danmark kan blive endnu bedre til at tiltrække den nødvendige velkvalificerede udenlandske arbejdskraft. Oversigt over muligheder for at komme til Danmark for at arbejde Der er i dag fem typer tilladelser, som giver mulighed for at indvandre til Danmark for at arbejde eller søge arbejde: 1) Opholdstilladelse til lønarbejde og selvstændigt erhverv 2) Opholdstilladelse til lønarbejde til personer fra udvalgte nye EU-lande (den såkaldte østaftale) 3) Jobkortordningen/specialister 4) Opholdsbevis til lønarbejde til EU/EØS-borgere 5) Green card-ordningen (ny ordning pr. 10. oktober 2007, giver kun mulighed for at søge arbejde) Indvandrere fra nordiske lande skal ikke have en tilladelse for at arbejde i Danmark. Den generelle indvandring til Danmark Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. Indvandringen er faldet kraftigt blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande, men er derimod steget blandt indvandrere fra vestlige lande. I 2004 var nettoindvandringen til Danmark, dvs. indvandringen fratrukket udvandringen, for første gang større blandt indvandrere fra vestlige lande end blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande (se figur 1). 2

3 Figur 1: Nettoindvandring blandt indvandrere med oprindelse i vestlige og ikke-vestlige lande i perioden Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Saer15. Note: De tolv nye EU-lande er for alle årene kategoriseret som vestlige lande. Fra 2001 til 2007 faldt nettoindvandringen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande fra personer til personer, svarende til et fald på 31 pct. I 2005 ankom det laveste antal i perioden, med kun indvandrere fra ikke-vestlige lande, antallet har været stigende igen herefter. Nettoindvandringen blandt indvandrere med oprindelse i vestlige lande har derimod været kraftigt stigende i perioden Fra 2001 til 2007 steg nettoindvandringen blandt indvandrere fra vestlige lande fra til personer, svarende til en stigning på hele 271 pct. Alene fra 2005 til 2006 steg nettoindvandringen med 51 pct. og fra 2006 til 2007 med 46 pct. Denne udvikling blandt indvandrere fra vestlige lande dækker over, at langt flere indvandrede til Danmark, mens udvandringen fra Danmark er uændret. I 2004 var nettoindvandringen blandt indvandrere fra vestlige lande således for første gang større end nettoindvandringen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. Figur 2: Udviklingen i meddelte opholdstilladelser i perioden Asyl og familiesammenføring Erhvervs- og studieophold EU/EØS-opholdsbeviser Kilde: Udlændingeservice, Tal og fakta på udlændingeområdet

4 Et andet markant skift i indvandringen siden 2003, er ligeledes sket mht. det opholdsgrundlag, som indvandrerne har. Som det fremgår af figur 2, er antallet af personer med en asyl- eller familiesammenføringstilladelse faldet markant siden I 2001 fik ca personer en opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført. I 2007 er dette tal faldet til ca personer et fald på 63 pct. Samtidig er antallet af personer med en opholdstilladelse 1 til arbejde eller uddannelse (erhvervs- og studieophold og EU/EØS-opholdsbeviser) steget markant. Samlet er der sket en stigning fra ca personer i 2001 med en tilladelse til arbejde eller uddannelse til ca personer i 2007, svarende til en stigning på 172 pct. Der gives også opholdstilladelser til familiemedlemmer til personer med en opholdstilladelse til at arbejde eller studere. I tabel 1 fremgår antallet af familiemedlemmer, som i 2005 til 2007 fik en opholdstilladelse. Det skal bemærkes, at der kan være flere familiemedlemmer, der følger med til Danmark, idet familiemedlemmerne også selv kan få en opholdstilladelse til at arbejde eller studere og som følge heraf ikke vil figurere i opgørelsen over opholdstilladelser til medfølgende familiemedlemmer. Tabel 1: Antal medfølgende familiemedlemmer til personer med en opholdstilladelse til at arbejde eller studere i Danmark i perioden 2005 til 2007, fordelt på køn og alder %-vis udvikling Mænd 0-18 år % 19 år og derover % I alt % Kvinder 0-18 år % 19 år og derover % I alt % I alt 0-18 år % 19 år og derover % I alt % Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Note 1: For 2005 er der 3 personer som er uoplyst mht. køn eller alder, for 2006 er det 1 person og for 2007 er det 3 personer. I 2007 fik i alt børn i alderen 0-18 år (1.368 drenge og piger) en opholdstilladelse. Fra 2005 til 2007 er der sket en stigning i antallet af medfølgende drenge og piger på 84 pct. I 2007 fik 345 mandlige familiemedlemmer over 19 år en opholdstilladelse og kvindelige familiemedlemmer, i alt personer. Fra 2005 til 2007 er der sket en stigning på 65 pct. i antallet af voksne familiemedlemmer, der har en fået en opholdstilladelse. 1 Opholdstilladelse benyttes i analysen som samlebetegnelse for opholdstilladelser, EU-opholdsbevis og registreringsbevis for EUborgere. 4

5 Sammenfattende er der således sket to markante skift i indvandringen til Danmark siden For det første, er nettoindvandringen blandt indvandrere fra vestlige lande nu større end blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. For det andet, er indvandringen for at arbejde eller studere i Danmark steget markant og udgør i 2007 op mod 90 pct. af alle opholdstilladelser. Den ny arbejdskraftindvandring til Danmark Som det fremgik af foregående afsnit, er der sket en markant fremgang i arbejdskraftindvandringen. Dette har været nødvendigt for at møde de nye udfordringer på arbejdsmarkedet. I det følgende beskrives arbejdskraftindvandringen de senere år og mere udførligt for Det bemærkes, at de følgende beskrivelser baserer sig på oplysninger om personer, der har søgt og fået opholdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde. Det vides ikke ud fra disse analyser, om personerne, efter de har fået en opholdstilladelse eller et opholdsbevis, rent faktisk er indvandret til Danmark, men det må formodes, at en stor andel af de personer, der får en opholdstilladelse, vælger at benytte sig heraf. Derudover kan en person have fået mere end en opholdstilladelse i et givent år. Antallet af opholdstilladelser kan således ikke fuldt ud anvendes som udtryk for antallet af personer, der indvandrer til Danmark (se mere herom i bilag 1 om datagrundlaget). De opholdstilladelser, der er givet med henblik på at arbejde i Danmark i perioden 2003 til 2007 fordeler sig på fire hovedtyper: 1. Arbejdstagere og selvstændige, som er EU/EØS-borgere (undtaget arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande). 2. Arbejdstagere, som er fra følgende nye EU-lande: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn (siden 2007 tillige Bulgarien og Rumænien). 3. Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen (en særlig smidig administrativ procedure for visse typer arbejde og for personer med en indtægt over et vist beløb) eller andre specialister. 4. Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt. I 2007 blev der indført en green card-ordning, som ligeledes gav mulighed for at komme til Danmark og søge arbejde, men ordningen blev indført sent på året i 2007, og meget få personer nåede i 2007 at få et green card, derfor indgår denne ordning ikke i den følgende analyse, men vil kunne indgå i fremtidige analyser af arbejdskraftindvandringen. Faktaboks 1: Muligheden for at komme til Danmark for at arbejde i 2003 til 2007 Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse til Danmark for at opholde sig her og arbejde i landet. De skal altså ikke have visum eller opholdstilladelse. Øvrige statsborgere kan komme til Danmark for at arbejde efter følgende regler: Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande: EU-statsborgere inkl. Cypern og Malta kan opholde sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Der gælder dog en særlig overgangsordning for arbejdstagere fra ti nye EU-lande (se ovenstående under lønarbejde for personer fra nye EU-lande). En EU-statsborger kan opholde sig frit i Danmark i op til 3 måneder. Hvis EUstatsborgeren leder efter et arbejde under opholdet, må han eller hun være her helt op til 6 måneder. Ved lovligt ophold ud over de 3 eller 6 måneder skal EU-statsborgeren lade sig registrere ved at søge om et registreringsbevis. EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz sidestilles med EU-statsborgere med hensyn til opholdsret. Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande: Der gælder en overgangsordning (den såkaldte østaftale) for personer fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Statsborgere fra de nævnte ti lande, kan få arbejdstilladelse, hvis de får beskæftigelse min. 30 timer ugentligt her i landet enten på overenskomstmæssige vilkår eller på anden måde sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Opholds- og arbejdstilladelse gives normalt for højst 1 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Forskere, undervisere, funktionærer i ledende stillinger og specialister kan få opholdstilladelse for højst 3 år med mulighed for forlængelse i højst 4 år ad gangen. I alle tilfælde gives opholdstilladelsen dog højst for kontraktperiodens varighed. 5

6 Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen/specialister: Den 1. juli 2002 blev indført en jobkortordning, der indebærer, at der i dag gives opholdstilladelse til udlændinge, der har et jobtilbud på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår inden for områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (en særlig positivliste, se bilag 1). Jobkortordningen er den 1. maj 2007 blevet udvidet således at stillinger med en årlig løn på mindst kr. (2007-niveau) er omfattet af ordningen uafhængigt af branche og stilling, som pt. gives for 1 år af gangen. Opholdstilladelsen kan gælde i op til tre år af gangen med mulighed for forlængelse. I andre tilfælde er det muligt for særlige specialister, hvis beskæftigelsesområde ikke fremgår af positivlisten, at få opholdstilladelse, hvis der sker en forudgående høring af de relevante organisationer, inden der gives tilladelse. Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt: Øvrige udlændinge kan i visse tilfælde få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde her. Det er dog en betingelse, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. Sådanne hensyn kan fx være, at der ikke i forvejen findes personer her i landet, som kan udføre arbejdet. Det er under alle omstændigheder en betingelse, at der er indgået en ansættelseskontrakt mellem den pågældende udlænding og arbejdsgiveren. Opholds- og arbejdstilladelse gives normalt for højst et år ad gangen med mulighed for forlængelse. Udlændinge kan desuden få opholdstilladelse i forbindelse med selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis der er særlige danske erhvervsinteresser i, at virksomheden etableres i Danmark. En udenlandsk selvstændig erhvervsdrivende vil som hovedregel få opholds- og arbejdstilladelse for højst et år ad gangen med mulighed for forlængelse. Danmark har desuden indgået Working Holiday-aftaler med Japan, Australien, New Zealand og Canada. Aftalerne giver unge fra disse lande mulighed for at få opholdstilladelse i op til et år, hvor der må arbejdes i op til 6 måneder. Kilde: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Som det fremgår af tabel 2, er der sket en markant fremgang i antallet af personer, der har fået en opholdstilladelse til at arbejde i Danmark. I 2007 fik alt personer mulighed for at arbejde i Danmark. I 2003 var der personer, der havde tilsvarende mulighed. Fra 2003 til 2007 er der således sket mere end en femdobling af den mulige arbejdskraftindvandring til Danmark. Arbejdskraftindvandringen er i øvrigt større end dette, idet personer fra de nordiske lande frit kan indrejse og arbejde i Danmark, og personer fra EU-lande kan arbejde i op til tre måneder uden et opholdsbevis. Den største stigning i antallet af personer, der har fået opholdstilladelse til at arbejde, er til personer fra de nye østeuropæiske EU-lande. Efter østaftalen blev indført i 2004 skete der de første par år en fordobling fra år til år i antallet af personer, der fik opholdstilladelse. Fra 2006 til 2007 er stigningen på 33 pct. Folketinget har netop besluttet at udfase østaftalen, således at personer fra de nye østeuropæiske EU-lande fra 1. maj 2008 sidestilles med personer fra de øvrige EU-lande (gælder kun personer, der er omfattet af overenskomstdækket arbejde). Tabel 2: Antal opholdstilladelser til at arbejde i Danmark fra 2003 til 2007 fordelt på kategorier Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen eller specialister Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt I alt Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Note 1: Den 1. maj 2004 blev ti nye lande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) optaget i EU, som yderligere blev udvidet med to lande (Bulgarien og Rumænien) pr. 1. januar For ti af disse lande (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) gælder der en overgangsordning vedrørende lønarbejde, der sikrer en trinvis overgang til den fulde fri bevægelighed. Personer fra disse lande indgår derfor i den særskilte kategori lønarbejde til personer fra de nye EU-lande. For Cypern og Malta gælder de almindelige regler for EU-borgere. Note 2: Jobkortordningen og opholdstilladelse til specialister er slået sammen. 6

7 Den næststørste gruppe personer, der har fået opholdstilladelse til at kunne arbejde i Danmark, er arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande, hvor der siden 2003 er sket mere end en fordobling. Dernæst følger arbejdstagere og selvstændige i øvrigt, som er mere end fordoblet i antal fra 2003 til Jobkortordningen blev indført i 2002, og antallet af personer på ordningen er tredoblet siden Den største stigning er sket fra 2006 til Som det fremgår af tabel 3, er der i alle kategorier flest mænd, der opnår mulighed for at arbejde i Danmark. I alt er der i mænd, der fik tilladelse til at arbejde i Danmark, mens det var kvinder. Over de sidste tre år, er der sket en stigning i antallet af mænd på 163 pct., mens den for kvinder har været på 77 pct. Den største stigning blandt mændene har været blandt arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande, mens det blandt kvinderne har været arbejdstagere og selvstændige i øvrigt og kvinder på jobkortordningen/specialister. Antallet af kvinder under disse to typer tilladelser ligger dog på et lavere niveau i forhold til de øvrige typer af opholdstilladelser. Tabel 3: Antal personer med en opholdstilladelse til at arbejde i Danmark i perioden 2005 til 2007 fordelt på køn %-vis udvikling Mænd Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande % Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande % Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen eller specialister % Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt % I alt % Kvinder Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande % Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande % Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen eller specialister % Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt % I alt % Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Fra hvilke lande kommer den ny arbejdskraftindvandring? I tabel 4 fremgår en liste over de tyve lande, hvorfra der kom flest arbejdskraftindvandrere i Blandt disse tyve lande var seks lande et EU-land med Tyskland og Storbritannien i toppen og otte lande et nyt EU-land, med Polen og Litauen i toppen. Indien og Ukraine er de eneste ikke-vestlige lande i top-ti listen over lande, hvorfra flest personer i 2007 fik mulighed for at komme og arbejde. 7

8 Tabel 4: De tyve lande, hvorfra der var flest der fik opholdstilladelse til at arbejde i Danmark i løbet af Mænd Kvinder I alt 1. Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Rumænien Letland Ukraine Slovakiet Ungarn USA Frankrig Italien Kina Bulgarien Filippinerne Holland Spanien Estland Rusland Øvrige lande I alt på erhvervsophold Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande kom i 2007 især fra Tyskland (2.207), Storbritannien (686), Italien (357) og Frankrig (353). Arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande kom i 2007 især fra Polen, idet 68 pct. af opholdstilladelserne er givet til personer fra Polen, i alt Derefter følger Litauen (1.795), Rumænien (632) og Letland (621). Arbejdstagere på jobkortordningen/specialister er især personer fra Indien, idet halvdelen af opholdstilladelserne på jobkortordningen i 2007 er givet til personer fra Indien, i alt personer. Dernæst er det personer fra USA (219) og fra Kina (176). Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt kom i 2007 især fra Storbritannien (478), Ukraine (461), Polen (347), Filippinerne (262), Kina (180) og USA (171). Figur 3 viser aldersfordelingen på de personer, der fik opholdstilladelse til at arbejde i Det fremgår tydeligt, at mændene især er i alderen år, mens kvinderne er yngre og især er år, når de får opholdstilladelse. I alt er der i mænd i alderen år og kvinder i alderen år med mulighed for at arbejde i Danmark. 8

9 Figur 3: Udviklingen i opholdstilladelser til at arbejde i Danmark i 2007 fordelt på køn og alder Under 18 år år år år år 50 år og derover Kvinder Mænd Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Jobkortordningen For at få en opholdstilladelse under jobkortordningen skal man kunne dokumentere særlige kvalifikationer på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft i Danmark (positivlisten, se bilag 2), eller at man kan opnå en årlig indkomst på over kr. (sænkes ifølge jobplanen til kr.). I det følgende vises, hvilke overordnede kategorier de personer, der fik et jobkort i perioden 2005 til 2007, arbejder indenfor. Tabel 5: Oversigt over hvilke kategorier arbejdstagere på jobkortordningen har opnået opholdstilladelse til at arbejde indenfor samt specialister i perioden 2005 til Ingeniører 6 % 8 % 10 % IT-specialister 48 % 49 % 59 % Læger 10 % 8 % 5 % Samfundsvidenskab og økonomi % Sygeplejersker < 1 % < 1 % < 1 % Vidensmedarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab < 1 % 1 % 2 % Øvrigt sundhedspersonale % Årlig indkomst på mindst kr. (2007-niveau) % Specialister 35 % 33 % 15 % I alt 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Særkørsel fra Udlændingeservice. Note 1: Disse kategorier blev indført den 16. marts Det fremgår i tabel 5, at det for alle tre år især er IT-specialister, der har opnået et jobkort. I 2007 var det 59 pct., der var IT-specialister, 15 pct. specialister, som ikke nærmere kategoriseres, og 10 pct. ingeniører. Udvalgte oprindelseslandes regionale bosætning For at få et indtryk af, hvor den ny arbejdskraftindvandring bosætter sig i Danmark, er udvalgt de fem oprindelseslande, hvorfra der var flest i 2007, der fik mulighed for at arbejde i Danmark (se også tabel 4). Det er personer fra Polen, Tyskland, Litauen, Storbritannien og Indien. 9

10 Tabel 6: Bosætning på regioner blandt mandlige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Region Hovedstaden 36 % 28 % 18 % 47 % 73 % Region Sjælland 10 % 8 % 11 % 10 % 5 % Region Syddanmark 21 % 38 % 24 % 17 % 6 % Region Midtjylland 24 % 19 % 35 % 20 % 11 % Region Nordjylland 9 % 6 % 12 % 6 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, KRBEF3. I tabel 6 fremgår, hvordan mandlige indvandrere i den erhvervsaktive alder fra de fem udvalgte oprindelseslande bosætter sig på regioner pr. 1. januar Det bemærkes, at der i tabellen indgår alle mandlige indvandrere fra disse fem oprindelseslande og ikke kun de nye arbejdskraftindvandere. Mandlige indvandrere fra tre af de fem lande: Polen, Storbritannien og Indien bosætter sig hovedsagligt i Region Hovedstaden, mens mandlige indvandrere fra Tyskland især bosætter sig i Region Syddanmark og mænd fra Litauen i Region Midtjylland. Tabel 7: Bosætning på regioner blandt kvindelige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Region Hovedstaden 39 % 32 % 39 % 52 % 73 % Region Sjælland 12 % 9 % 9 % 11 % 5 % Region Syddanmark 21 % 35 % 19 % 14 % 6 % Region Midtjylland 20 % 18 % 24 % 17 % 10 % Region Nordjylland 7 % 6 % 10 % 6 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, KRBEF3. Kvindelige indvandrere fra fire af de fem oprindelseslande: Polen, Litauen, Storbritannien og Indien, bosætter sig hovedsagligt i Region Hovedstaden, mens indvandrerkvinder fra Tyskland især bosætter sig i Region Syddanmark, jf. tabel 7. Udvalgte oprindelseslandes opholdstid For at få et indtryk af opholdstiden er - ligesom i det foregående afsnit - udvalgt de fem oprindelseslande, hvorfra der var flest personer, der i 2007 fik mulighed for at komme og arbejde i Danmark. 10

11 Tabel 8: Opholdstiden blandt mandlige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Mindre end 1 år 37 % 15 % 28 % 7 % 33 % 1-2 år 20 % 8 % 23 % 6 % 11 % 2-3 år 7 % 5 % 13 % 4 % 9 % 3-4 år 3 % 3 % 8 % 3 % 5 % 4-5 år 1 % 2 % 6 % 3 % 5 % 5-9 år 3 % 11 % 18 % 16 % 9 % år 3 % 12 % 4 % 16 % 6 % Over 15 år 25 % 43 % 1 % 44 % 23 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Udlændingedatabasen i Danmarks Statistik, bef20. Det fremgår af tabel 8, som indeholder opholdstiden blandt mandlige indvandrere i Danmark i den erhvervsaktive alder for de fem udvalgte lande, at opholdstiden er længst blandt mænd fra Tyskland og Storbritannien, hvor hhv. 66 pct. og 76 pct. har været i Danmark i mere end fem år. Blandt mænd fra Polen og Litauen er opholdstiden kortere, idet 64 pct. har en opholdstid på under tre år, mens det gælder for 53 pct. af de mandlige indvandrere fra Indien. Tabel 9: Opholdstiden blandt kvindelige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Mindre end 1 år 16 % 16 % 18 % 8 % 21 % 1-2 år 8 % 8 % 13 % 6 % 10 % 2-3 år 5 % 5 % 8 % 4 % 6 % 3-4 år 3 % 3 % 9 % 3 % 5 % 4-5 år 2 % 3 % 6 % 3 % 2 % 5-9 år 9 % 13 % 34 % 11 % 12 % år 10 % 12 % 10 % 11 % 8 % Over 15 år 47 % 40 % 1 % 53 % 37 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Udlændingedatabasen i Danmarks Statistik, bef20. Blandt de kvindelige indvandrere er opholdstiderne generelt længere. 39 pct. af kvinderne fra Litauen har været i Danmark i mindre end tre år, mens dette gælder for 37 pct. af kvinderne fra Indien, 29 pct. for Polen og Tyskland og 18 pct. for Storbritannien. 75 pct. af kvinderne fra Storbritannien har været i Danmark i mere end fem år, mens det er to ud af tre kvinder fra Polen og Tyskland og 57 pct. fra Indien. 11

12 Bilag 1 Tekniske noter vedr. datagrundlaget Kildegrundlaget for udlændingemyndighedernes tal: Hovedparten af udlændingemyndighedernes statistikker udarbejdes på baggrund af registreringer i Udlændingeregistret, og oplysningerne bliver typisk opgjort på månedsplan. Udlændingeregistret (UR) m.fl.: Udlændingeregistret (UR) indeholder oplysninger om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sag under behandling efter udlændingelovens bestemmelser mv. Udlændingeregistret tjener som arbejdsregister for Udlændingeservice, Integrationsministeriet, Flygtningenævnet, politiet og statsforvaltningerne. Udlændingeregistret er primært et elektronisk sags- og journaliseringssystem, som blev fuldt ud operationelt i 1994, dog er visse visumoplysninger, oplysninger om afgørelser efter overgangsordningen (arbejdstilladelser til personer fra de nye EU-lande) og indkvarteringsoplysninger ikke omfattet. Udlændingeregistret er ikke designet som et egentligt statistiksystem, men benyttes via udtrækssystemer og af Udlændingeservice til statistikføring for alle udlændingemyndighederne. Muligheden for at udtrække statistik på baggrund af Udlændingeregistret kan derfor være besværlig, enten af tekniske årsager, eller fordi udarbejdelsen af en særlig statistikopgørelse kræver et betydeligt ressourceforbrug. Tal vedrørende afgørelser efter overgangsordningen til personer fra de nye EU-lande udtrækkes fra Erhvervs-Systemet (ES), som blev taget i brug i forbindelse med optagelsen af de nye EU-lande pr. 1. maj Primo april 2005 blev et nyt indkvarteringssystem (ISYS) taget i brug, hvorfra oplysninger om indkvarterede asylansøgere mv. bliver udtrukket. Integrationsministeriet er i færd med at gennemføre en digitalisering af udlændingeområdet, og i de kommende år vil etableringen af et ESDH-system afløse Udlændingeregistret. Anvendelse af udlændingemyndighedernes tal: Udlændingemyndighedernes statistikker er opgjort på personer og ikke sager. Statistikkerne er som udgangspunkt opbygget efter bestemmelser i udlændingeloven mv. Statistikkerne kan derfor først og fremmest betragtes som administrative sagsstatistikker, som angiver, hvor mange afgørelser (hændelser), der er truffet i erhvervssager, familiesammenføringssager osv. Det betyder selvsagt, at oplysninger i Udlændingeregistret er begrænset til de oplysninger, som opdateres i registret. Det er vigtigt at bemærke, at antallet af opholdstilladelser ikke direkte kan anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark. Det skyldes i hovedtræk følgende faktorer: 1) Over tid kan personer figurere flere steder i opgørelserne (dobbelttælling). Der kan dels være tale om dobbelttælling mellem forskellige sagsområder f.eks. har nogle personer, der søger om asyl i Danmark, i forvejen en familiesammenføringstilladelse. Desuden kan der være tale om dobbelttælling inden for de samme sagsområder. Det kan f.eks. være personer, der får en opholdstilladelse til at studere på en videregående uddannelse, og som også meddeles en særlig arbejdstilladelse, der giver ret til deltidsarbejde. Det kan også være personer med en opholdstilladelse til arbejde eller uddannelse, der skifter arbejdsforhold eller studieretning, og som derfor skal meddeles en ny førstegangstilladelse. 2) Der kan være tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser i landet. 3) I tallene indgår tilladelser til erhverv og uddannelse på Færøerne og Grønland. Disse tilladelser er territorialt begrænsede og giver således ikke adgang til at opholde sig i Danmark. 4) Der kan i nogle sager være en tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen og tidspunktet for indrejsen og dermed indvandringen til Danmark. 5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 12

13 For et helhedsbillede af den samlede indvandring til Danmark henvises til Integrationsministeriets andre publikationer, herunder: Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge og Tal og fakta Udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Metodiske bemærkninger vedrørende opgørelse af tallene: Udlændingeservices tal er baseret på kalendertal. Et typisk eksempel kan være en statistik, som viser, hvor mange afgørelser der er truffet på et område i en given periode f.eks. afgørelser om familiesammenføring i I en lang række sammenhænge vil det imidlertid være relevant at følge en bestemt gruppe af ansøgere gennem hele eller dele af et sagsbehandlingsforløb (forløbsstatistik). Denne publikation indeholder oplysninger, som tager udgangspunkt i førstegangsansøgninger om ophold i Danmark. Ved læsning af publikationen bør man være opmærksom på, at den første opholdstilladelse, der gives til en udlænding ikke giver ret til varigt ophold i landet. Opholdstilladelsen er således altid begrænset til en bestemt periode. Opholdstilladelsen kan i visse tilfælde og efter forskellige intervaller forlænges. Mange udlændinge modtager således flere opholdstilladelser (førstegangs- og forlængelsestilladelse samt tilladelse til tidsubegrænset ophold) under deres ophold i landet. Oplysningerne om førstegangsansøgninger giver derfor ikke et samlet billede af, hvor mange afgørelser der træffes på udlændingeområdet. Særligt for erhvervsområdet gælder der, at afgørelser med henblik på erhverv og studie på Færøerne og Grønland ikke fremgår som en selvstændig kategori. Afgørelser, der er truffet før den 1. august 2006, indgår under kategorien Øvrige sager, mens afgørelser, der er truffet efter den 1. august 2006, indgår direkte under de kategorier afgørelsen vedrører. Ændringerne skyldes etablering af et nyt grundlag for registrering af disse oplysninger i Udlændingeregistret pr. nævnte dato. 13

14 Bilag 2 - Positivlisten Jobkortordningens positivliste Følgende liste viser de beskæftigelsesområder, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, og hvor det er muligt vha. jobkortordningen at få en opholdstilladelse til at arbejde i Danmark: Vidensarbejdere It-specialister Ingeniører Læger Farmaceuter Sygeplejersker Rediografer Jordmødre Tandlæger Dyrlæger Arkitekter Landinspektører Agronomer Geometrikere Jurister Revisorer Økonomer Maskinmestre Bygningskonstruktører Aktuarer Kilde: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, INFO udgives af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K Redaktion: Line Møller Hansen Udgivet: Maj 2008 T F E W 14

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet 2005

Tal og fakta på udlændingeområdet 2005 Tal og fakta på udlændingeområdet 25 Juni 26 Tal og fakta på udlændingeområdet 25 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 157 København K Tlf.: 33 92 33 8 Fax: 33

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2008/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2010. Forår 2011

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2010. Forår 2011 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2010 Forår 2011 NORDISK MILJØMÆRKNING NORDISK MILJØMÆRKNING Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Tlf.: 33 92 33 80

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN. Dansk Økonomi efterår 2007. III.1 Indledning

KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN. Dansk Økonomi efterår 2007. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2007 KAPITEL III VANDRINGERS BETYDNING FOR ARBEJDSSTYRKEN III.1 Indledning Mere end 2 pct. årlig vækst i indvandringen de seneste 50 år 3 pct. årlig vækst i både ind- og udvandring

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Østeuropæisk beskæftigelse i Danmark

Østeuropæisk beskæftigelse i Danmark Østeuropæisk beskæftigelse i Danmark siden 2000 Af nihb, @kl.dk Den største gruppe af indvandrere til Danmark i 2. kvartal 2017 kom fra Rumænien, mens den næststørste gruppe kom fra Polen. Dette afspejler,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

TEMA Indvandring og Integration. Redaktionelt forord. Claes Nilas. Peter Stephensen. Niels Ploug. Skolekundskaber og integration.

TEMA Indvandring og Integration. Redaktionelt forord. Claes Nilas. Peter Stephensen. Niels Ploug. Skolekundskaber og integration. Samfundsøkonomen Marts 2009 nr 1 TEMA Indvandring og Integration Side 3 Side 4 Side 11 Side 17 Side 23 Side 29 Side 32 Side 37 Side 40 Side 44 Side 48 Side 53 Side 57 Side 62 Redaktionelt forord. Heino

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2007/2 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/4009-71

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Resume: Flere udenlandske lønmodtagere, på trods af finanskrisen. Den samlede beskæftigelse er faldet med 13.826 siden 2008 i

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere