Den ny arbejdskraftindvandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ny arbejdskraftindvandring"

Transkript

1 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande. I dag ankommer der flere indvandrere, som skal arbejde eller studere i Danmark, end der ankommer som flygtninge og familiesammenførte. Udviklingen sker på baggrund af, at regeringen de seneste år har åbnet op for en kontrolleret øget arbejdskraftindvandring. Hvem er den nye arbejdskraftindvandring, hvor kommer de fra, og hvor længe bliver de? Disse og flere spørgsmål vil blive besvaret i den følgende analyse af den ny arbejdskraftindvandring. Indledning Danmark har de seneste par år oplevet en betydelig vækst i beskæftigelsen. Samtidig er ledigheden den laveste i flere årtier, og flere og flere virksomheder står og mangler kvalificeret arbejdskraft. Derudover står Danmark i de kommende år overfor, at store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og at de årgange, der er i den erhvervsaktive alder, ikke er store nok til at dække arbejdskraftbehovet. Der er således et stigende behov for udenlandsk arbejdskraft for at sikre velfærdssamfundet. Regeringen har siden 2002 gennemført en række tiltag for at øge arbejdskraftindvandringen til Danmark og har i det seneste regeringsgrundlag Mulighedernes samfund igen iværksat nye initiativer. For at styrke mulighederne for at få flere velkvalificerede udlændinge til Danmark blev der den 1. juli 2002 indført en såkaldt jobkortordning, som er en mere smidig og hurtig adgang til opholdstilladelse for udlændinge, der har et jobtilbud på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår inden for områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, fx IT-specialister, ingeniører og læger. For yderligere at styrke Danmarks position i konkurrencen om højtkvalificeret international arbejdskraft indgik regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med velfærdsreformen i 2006 en aftale om at udvide jobkortordningen. I 2007 blev ordningen derfor udvidet, således at stillinger med en årlig aflønning på mindst kr. (2007-niveau) er omfattet af ordningen uafhængigt af branche og stillingsbetegnelse. Endvidere blev der indført en green card-ordning, der giver udenlandske studerende, som færdiggør en videregående uddannelse i Danmark, mulighed for i forlængelse heraf at blive i Danmark i op til 6 måneder med henblik på at søge arbejde. Derudover er der i oktober 2007 indført en green card-ordning, hvorefter personer uden for Danmark - ud fra et pointsystem - kan opnå et green card til at indrejse til Danmark med henblik på at søge arbejde i op til 6 måneder. Borgere fra en række nye EU-lande har ligeledes fået mulighed for at tage til Danmark og arbejde under den såkaldte østaftale. Siden 1. maj 2004 har det danske arbejdsmarked været åbent for arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Der

2 blev for disse lande indført en overgangsordning med krav om, at østeuropæiske arbejdstagere, der arbejder i Danmark, skal have en opholds- og arbejdstilladelse samt tilbydes løn- og ansættelsesvilkår, som er overenskomstmæssige eller på anden vis sædvanlige for det danske arbejdsmarked. Efter mere end 12 måneders sammenhængende lovlig beskæftigelse i Danmark, bliver arbejdstagere fra de nye EU-lande sidestillet med borgere fra de øvrige EU-lande. I april 2006 indgik forligskredsen (Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) aftale om at lempe overgangsordningen samt inkludere de to nye EU-lande Bulgarien og Rumænien i ordningen. Blandt andet blev det gjort muligt for overenskomstdækkede virksomheder at blive forhåndsgodkendt til at ansætte østeuropæisk arbejdskraft. På forhåndsgodkendte virksomheder kan arbejdstagerne påbegynde arbejdet, så snart ansættelsesforholdet er anmeldt til myndighederne dvs. uden at afvente udstedelse af opholds- og arbejdstilladelse. I juni 2007 blev det endvidere aftalt mellem forligspartierne, at overgangsordningen for de nye EUlande yderligere skal lempes. Aftalen er netop vedtaget i Folketinget (Lov nr. 264 af 23. april 2008) og trådte i kraft pr. 1. maj De nye regler vil betyde, at alle arbejdstagere fra de nye EU-lande, som er omfattet af en overenskomst, bliver undtaget fra kravet om en opholds- og arbejdstilladelse. Det gælder også højtuddannede forskere, undervisere og specialister, der ansættes i funktioner, som sædvanligvis er reguleret via individuelle ansættelseskontrakter. Personer med ikke-overenskomstdækkede jobs skal dog fortsat have en opholds- og arbejdstilladelse. Arbejdstagere fra de nye EUlande, der opholder sig mere end tre måneder i landet, skal have et registreringsbevis hos statsforvaltningerne. Regeringen har således med indførelsen af jobkortordningen, gentagne udvidelser af østaftalen samt green card-ordningen taget en række initiativer for at tiltrække flere udlændinge med gode kvalifikationer til det danske arbejdsmarked. Endvidere fremlagde regeringen i oktober 2007 en handlingsplan for international rekruttering Danmark et godt sted at arbejde. Handlingsplanen har som led i regeringens jobplan været forhandlet med partierne, og der ligger nu en aftale om at udvide green card-ordningen, indføre en koncernopholdstilladelse, gøre det lettere at foretage jobskifte for de indvandrere, der har opholdstilladelse, samt udvide jobkortordningen. Aftalen er pt. under behandling i Folketinget (L 132). Der er således fortsat stor fokus på, hvordan Danmark kan blive endnu bedre til at tiltrække den nødvendige velkvalificerede udenlandske arbejdskraft. Oversigt over muligheder for at komme til Danmark for at arbejde Der er i dag fem typer tilladelser, som giver mulighed for at indvandre til Danmark for at arbejde eller søge arbejde: 1) Opholdstilladelse til lønarbejde og selvstændigt erhverv 2) Opholdstilladelse til lønarbejde til personer fra udvalgte nye EU-lande (den såkaldte østaftale) 3) Jobkortordningen/specialister 4) Opholdsbevis til lønarbejde til EU/EØS-borgere 5) Green card-ordningen (ny ordning pr. 10. oktober 2007, giver kun mulighed for at søge arbejde) Indvandrere fra nordiske lande skal ikke have en tilladelse for at arbejde i Danmark. Den generelle indvandring til Danmark Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. Indvandringen er faldet kraftigt blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande, men er derimod steget blandt indvandrere fra vestlige lande. I 2004 var nettoindvandringen til Danmark, dvs. indvandringen fratrukket udvandringen, for første gang større blandt indvandrere fra vestlige lande end blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande (se figur 1). 2

3 Figur 1: Nettoindvandring blandt indvandrere med oprindelse i vestlige og ikke-vestlige lande i perioden Indvandrere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Saer15. Note: De tolv nye EU-lande er for alle årene kategoriseret som vestlige lande. Fra 2001 til 2007 faldt nettoindvandringen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande fra personer til personer, svarende til et fald på 31 pct. I 2005 ankom det laveste antal i perioden, med kun indvandrere fra ikke-vestlige lande, antallet har været stigende igen herefter. Nettoindvandringen blandt indvandrere med oprindelse i vestlige lande har derimod været kraftigt stigende i perioden Fra 2001 til 2007 steg nettoindvandringen blandt indvandrere fra vestlige lande fra til personer, svarende til en stigning på hele 271 pct. Alene fra 2005 til 2006 steg nettoindvandringen med 51 pct. og fra 2006 til 2007 med 46 pct. Denne udvikling blandt indvandrere fra vestlige lande dækker over, at langt flere indvandrede til Danmark, mens udvandringen fra Danmark er uændret. I 2004 var nettoindvandringen blandt indvandrere fra vestlige lande således for første gang større end nettoindvandringen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. Figur 2: Udviklingen i meddelte opholdstilladelser i perioden Asyl og familiesammenføring Erhvervs- og studieophold EU/EØS-opholdsbeviser Kilde: Udlændingeservice, Tal og fakta på udlændingeområdet

4 Et andet markant skift i indvandringen siden 2003, er ligeledes sket mht. det opholdsgrundlag, som indvandrerne har. Som det fremgår af figur 2, er antallet af personer med en asyl- eller familiesammenføringstilladelse faldet markant siden I 2001 fik ca personer en opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført. I 2007 er dette tal faldet til ca personer et fald på 63 pct. Samtidig er antallet af personer med en opholdstilladelse 1 til arbejde eller uddannelse (erhvervs- og studieophold og EU/EØS-opholdsbeviser) steget markant. Samlet er der sket en stigning fra ca personer i 2001 med en tilladelse til arbejde eller uddannelse til ca personer i 2007, svarende til en stigning på 172 pct. Der gives også opholdstilladelser til familiemedlemmer til personer med en opholdstilladelse til at arbejde eller studere. I tabel 1 fremgår antallet af familiemedlemmer, som i 2005 til 2007 fik en opholdstilladelse. Det skal bemærkes, at der kan være flere familiemedlemmer, der følger med til Danmark, idet familiemedlemmerne også selv kan få en opholdstilladelse til at arbejde eller studere og som følge heraf ikke vil figurere i opgørelsen over opholdstilladelser til medfølgende familiemedlemmer. Tabel 1: Antal medfølgende familiemedlemmer til personer med en opholdstilladelse til at arbejde eller studere i Danmark i perioden 2005 til 2007, fordelt på køn og alder %-vis udvikling Mænd 0-18 år % 19 år og derover % I alt % Kvinder 0-18 år % 19 år og derover % I alt % I alt 0-18 år % 19 år og derover % I alt % Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Note 1: For 2005 er der 3 personer som er uoplyst mht. køn eller alder, for 2006 er det 1 person og for 2007 er det 3 personer. I 2007 fik i alt børn i alderen 0-18 år (1.368 drenge og piger) en opholdstilladelse. Fra 2005 til 2007 er der sket en stigning i antallet af medfølgende drenge og piger på 84 pct. I 2007 fik 345 mandlige familiemedlemmer over 19 år en opholdstilladelse og kvindelige familiemedlemmer, i alt personer. Fra 2005 til 2007 er der sket en stigning på 65 pct. i antallet af voksne familiemedlemmer, der har en fået en opholdstilladelse. 1 Opholdstilladelse benyttes i analysen som samlebetegnelse for opholdstilladelser, EU-opholdsbevis og registreringsbevis for EUborgere. 4

5 Sammenfattende er der således sket to markante skift i indvandringen til Danmark siden For det første, er nettoindvandringen blandt indvandrere fra vestlige lande nu større end blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. For det andet, er indvandringen for at arbejde eller studere i Danmark steget markant og udgør i 2007 op mod 90 pct. af alle opholdstilladelser. Den ny arbejdskraftindvandring til Danmark Som det fremgik af foregående afsnit, er der sket en markant fremgang i arbejdskraftindvandringen. Dette har været nødvendigt for at møde de nye udfordringer på arbejdsmarkedet. I det følgende beskrives arbejdskraftindvandringen de senere år og mere udførligt for Det bemærkes, at de følgende beskrivelser baserer sig på oplysninger om personer, der har søgt og fået opholdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde. Det vides ikke ud fra disse analyser, om personerne, efter de har fået en opholdstilladelse eller et opholdsbevis, rent faktisk er indvandret til Danmark, men det må formodes, at en stor andel af de personer, der får en opholdstilladelse, vælger at benytte sig heraf. Derudover kan en person have fået mere end en opholdstilladelse i et givent år. Antallet af opholdstilladelser kan således ikke fuldt ud anvendes som udtryk for antallet af personer, der indvandrer til Danmark (se mere herom i bilag 1 om datagrundlaget). De opholdstilladelser, der er givet med henblik på at arbejde i Danmark i perioden 2003 til 2007 fordeler sig på fire hovedtyper: 1. Arbejdstagere og selvstændige, som er EU/EØS-borgere (undtaget arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande). 2. Arbejdstagere, som er fra følgende nye EU-lande: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn (siden 2007 tillige Bulgarien og Rumænien). 3. Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen (en særlig smidig administrativ procedure for visse typer arbejde og for personer med en indtægt over et vist beløb) eller andre specialister. 4. Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt. I 2007 blev der indført en green card-ordning, som ligeledes gav mulighed for at komme til Danmark og søge arbejde, men ordningen blev indført sent på året i 2007, og meget få personer nåede i 2007 at få et green card, derfor indgår denne ordning ikke i den følgende analyse, men vil kunne indgå i fremtidige analyser af arbejdskraftindvandringen. Faktaboks 1: Muligheden for at komme til Danmark for at arbejde i 2003 til 2007 Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse til Danmark for at opholde sig her og arbejde i landet. De skal altså ikke have visum eller opholdstilladelse. Øvrige statsborgere kan komme til Danmark for at arbejde efter følgende regler: Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande: EU-statsborgere inkl. Cypern og Malta kan opholde sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Der gælder dog en særlig overgangsordning for arbejdstagere fra ti nye EU-lande (se ovenstående under lønarbejde for personer fra nye EU-lande). En EU-statsborger kan opholde sig frit i Danmark i op til 3 måneder. Hvis EUstatsborgeren leder efter et arbejde under opholdet, må han eller hun være her helt op til 6 måneder. Ved lovligt ophold ud over de 3 eller 6 måneder skal EU-statsborgeren lade sig registrere ved at søge om et registreringsbevis. EØS-statsborgere og statsborgere i Schweiz sidestilles med EU-statsborgere med hensyn til opholdsret. Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande: Der gælder en overgangsordning (den såkaldte østaftale) for personer fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Statsborgere fra de nævnte ti lande, kan få arbejdstilladelse, hvis de får beskæftigelse min. 30 timer ugentligt her i landet enten på overenskomstmæssige vilkår eller på anden måde sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Opholds- og arbejdstilladelse gives normalt for højst 1 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Forskere, undervisere, funktionærer i ledende stillinger og specialister kan få opholdstilladelse for højst 3 år med mulighed for forlængelse i højst 4 år ad gangen. I alle tilfælde gives opholdstilladelsen dog højst for kontraktperiodens varighed. 5

6 Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen/specialister: Den 1. juli 2002 blev indført en jobkortordning, der indebærer, at der i dag gives opholdstilladelse til udlændinge, der har et jobtilbud på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår inden for områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (en særlig positivliste, se bilag 1). Jobkortordningen er den 1. maj 2007 blevet udvidet således at stillinger med en årlig løn på mindst kr. (2007-niveau) er omfattet af ordningen uafhængigt af branche og stilling, som pt. gives for 1 år af gangen. Opholdstilladelsen kan gælde i op til tre år af gangen med mulighed for forlængelse. I andre tilfælde er det muligt for særlige specialister, hvis beskæftigelsesområde ikke fremgår af positivlisten, at få opholdstilladelse, hvis der sker en forudgående høring af de relevante organisationer, inden der gives tilladelse. Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt: Øvrige udlændinge kan i visse tilfælde få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde her. Det er dog en betingelse, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. Sådanne hensyn kan fx være, at der ikke i forvejen findes personer her i landet, som kan udføre arbejdet. Det er under alle omstændigheder en betingelse, at der er indgået en ansættelseskontrakt mellem den pågældende udlænding og arbejdsgiveren. Opholds- og arbejdstilladelse gives normalt for højst et år ad gangen med mulighed for forlængelse. Udlændinge kan desuden få opholdstilladelse i forbindelse med selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis der er særlige danske erhvervsinteresser i, at virksomheden etableres i Danmark. En udenlandsk selvstændig erhvervsdrivende vil som hovedregel få opholds- og arbejdstilladelse for højst et år ad gangen med mulighed for forlængelse. Danmark har desuden indgået Working Holiday-aftaler med Japan, Australien, New Zealand og Canada. Aftalerne giver unge fra disse lande mulighed for at få opholdstilladelse i op til et år, hvor der må arbejdes i op til 6 måneder. Kilde: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Som det fremgår af tabel 2, er der sket en markant fremgang i antallet af personer, der har fået en opholdstilladelse til at arbejde i Danmark. I 2007 fik alt personer mulighed for at arbejde i Danmark. I 2003 var der personer, der havde tilsvarende mulighed. Fra 2003 til 2007 er der således sket mere end en femdobling af den mulige arbejdskraftindvandring til Danmark. Arbejdskraftindvandringen er i øvrigt større end dette, idet personer fra de nordiske lande frit kan indrejse og arbejde i Danmark, og personer fra EU-lande kan arbejde i op til tre måneder uden et opholdsbevis. Den største stigning i antallet af personer, der har fået opholdstilladelse til at arbejde, er til personer fra de nye østeuropæiske EU-lande. Efter østaftalen blev indført i 2004 skete der de første par år en fordobling fra år til år i antallet af personer, der fik opholdstilladelse. Fra 2006 til 2007 er stigningen på 33 pct. Folketinget har netop besluttet at udfase østaftalen, således at personer fra de nye østeuropæiske EU-lande fra 1. maj 2008 sidestilles med personer fra de øvrige EU-lande (gælder kun personer, der er omfattet af overenskomstdækket arbejde). Tabel 2: Antal opholdstilladelser til at arbejde i Danmark fra 2003 til 2007 fordelt på kategorier Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen eller specialister Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt I alt Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Note 1: Den 1. maj 2004 blev ti nye lande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) optaget i EU, som yderligere blev udvidet med to lande (Bulgarien og Rumænien) pr. 1. januar For ti af disse lande (Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) gælder der en overgangsordning vedrørende lønarbejde, der sikrer en trinvis overgang til den fulde fri bevægelighed. Personer fra disse lande indgår derfor i den særskilte kategori lønarbejde til personer fra de nye EU-lande. For Cypern og Malta gælder de almindelige regler for EU-borgere. Note 2: Jobkortordningen og opholdstilladelse til specialister er slået sammen. 6

7 Den næststørste gruppe personer, der har fået opholdstilladelse til at kunne arbejde i Danmark, er arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande, hvor der siden 2003 er sket mere end en fordobling. Dernæst følger arbejdstagere og selvstændige i øvrigt, som er mere end fordoblet i antal fra 2003 til Jobkortordningen blev indført i 2002, og antallet af personer på ordningen er tredoblet siden Den største stigning er sket fra 2006 til Som det fremgår af tabel 3, er der i alle kategorier flest mænd, der opnår mulighed for at arbejde i Danmark. I alt er der i mænd, der fik tilladelse til at arbejde i Danmark, mens det var kvinder. Over de sidste tre år, er der sket en stigning i antallet af mænd på 163 pct., mens den for kvinder har været på 77 pct. Den største stigning blandt mændene har været blandt arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande, mens det blandt kvinderne har været arbejdstagere og selvstændige i øvrigt og kvinder på jobkortordningen/specialister. Antallet af kvinder under disse to typer tilladelser ligger dog på et lavere niveau i forhold til de øvrige typer af opholdstilladelser. Tabel 3: Antal personer med en opholdstilladelse til at arbejde i Danmark i perioden 2005 til 2007 fordelt på køn %-vis udvikling Mænd Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande % Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande % Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen eller specialister % Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt % I alt % Kvinder Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande % Arbejdstagere fra udvalgte nye EU-lande % Arbejdstagere omfattet af jobkortordningen eller specialister % Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt % I alt % Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Fra hvilke lande kommer den ny arbejdskraftindvandring? I tabel 4 fremgår en liste over de tyve lande, hvorfra der kom flest arbejdskraftindvandrere i Blandt disse tyve lande var seks lande et EU-land med Tyskland og Storbritannien i toppen og otte lande et nyt EU-land, med Polen og Litauen i toppen. Indien og Ukraine er de eneste ikke-vestlige lande i top-ti listen over lande, hvorfra flest personer i 2007 fik mulighed for at komme og arbejde. 7

8 Tabel 4: De tyve lande, hvorfra der var flest der fik opholdstilladelse til at arbejde i Danmark i løbet af Mænd Kvinder I alt 1. Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Rumænien Letland Ukraine Slovakiet Ungarn USA Frankrig Italien Kina Bulgarien Filippinerne Holland Spanien Estland Rusland Øvrige lande I alt på erhvervsophold Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Arbejdstagere og selvstændige fra EU/EØS-lande kom i 2007 især fra Tyskland (2.207), Storbritannien (686), Italien (357) og Frankrig (353). Arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande kom i 2007 især fra Polen, idet 68 pct. af opholdstilladelserne er givet til personer fra Polen, i alt Derefter følger Litauen (1.795), Rumænien (632) og Letland (621). Arbejdstagere på jobkortordningen/specialister er især personer fra Indien, idet halvdelen af opholdstilladelserne på jobkortordningen i 2007 er givet til personer fra Indien, i alt personer. Dernæst er det personer fra USA (219) og fra Kina (176). Arbejdstagere og selvstændige i øvrigt kom i 2007 især fra Storbritannien (478), Ukraine (461), Polen (347), Filippinerne (262), Kina (180) og USA (171). Figur 3 viser aldersfordelingen på de personer, der fik opholdstilladelse til at arbejde i Det fremgår tydeligt, at mændene især er i alderen år, mens kvinderne er yngre og især er år, når de får opholdstilladelse. I alt er der i mænd i alderen år og kvinder i alderen år med mulighed for at arbejde i Danmark. 8

9 Figur 3: Udviklingen i opholdstilladelser til at arbejde i Danmark i 2007 fordelt på køn og alder Under 18 år år år år år 50 år og derover Kvinder Mænd Kilde: Særkørsler fra Udlændingeservice. Jobkortordningen For at få en opholdstilladelse under jobkortordningen skal man kunne dokumentere særlige kvalifikationer på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft i Danmark (positivlisten, se bilag 2), eller at man kan opnå en årlig indkomst på over kr. (sænkes ifølge jobplanen til kr.). I det følgende vises, hvilke overordnede kategorier de personer, der fik et jobkort i perioden 2005 til 2007, arbejder indenfor. Tabel 5: Oversigt over hvilke kategorier arbejdstagere på jobkortordningen har opnået opholdstilladelse til at arbejde indenfor samt specialister i perioden 2005 til Ingeniører 6 % 8 % 10 % IT-specialister 48 % 49 % 59 % Læger 10 % 8 % 5 % Samfundsvidenskab og økonomi % Sygeplejersker < 1 % < 1 % < 1 % Vidensmedarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab < 1 % 1 % 2 % Øvrigt sundhedspersonale % Årlig indkomst på mindst kr. (2007-niveau) % Specialister 35 % 33 % 15 % I alt 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Særkørsel fra Udlændingeservice. Note 1: Disse kategorier blev indført den 16. marts Det fremgår i tabel 5, at det for alle tre år især er IT-specialister, der har opnået et jobkort. I 2007 var det 59 pct., der var IT-specialister, 15 pct. specialister, som ikke nærmere kategoriseres, og 10 pct. ingeniører. Udvalgte oprindelseslandes regionale bosætning For at få et indtryk af, hvor den ny arbejdskraftindvandring bosætter sig i Danmark, er udvalgt de fem oprindelseslande, hvorfra der var flest i 2007, der fik mulighed for at arbejde i Danmark (se også tabel 4). Det er personer fra Polen, Tyskland, Litauen, Storbritannien og Indien. 9

10 Tabel 6: Bosætning på regioner blandt mandlige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Region Hovedstaden 36 % 28 % 18 % 47 % 73 % Region Sjælland 10 % 8 % 11 % 10 % 5 % Region Syddanmark 21 % 38 % 24 % 17 % 6 % Region Midtjylland 24 % 19 % 35 % 20 % 11 % Region Nordjylland 9 % 6 % 12 % 6 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, KRBEF3. I tabel 6 fremgår, hvordan mandlige indvandrere i den erhvervsaktive alder fra de fem udvalgte oprindelseslande bosætter sig på regioner pr. 1. januar Det bemærkes, at der i tabellen indgår alle mandlige indvandrere fra disse fem oprindelseslande og ikke kun de nye arbejdskraftindvandere. Mandlige indvandrere fra tre af de fem lande: Polen, Storbritannien og Indien bosætter sig hovedsagligt i Region Hovedstaden, mens mandlige indvandrere fra Tyskland især bosætter sig i Region Syddanmark og mænd fra Litauen i Region Midtjylland. Tabel 7: Bosætning på regioner blandt kvindelige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Region Hovedstaden 39 % 32 % 39 % 52 % 73 % Region Sjælland 12 % 9 % 9 % 11 % 5 % Region Syddanmark 21 % 35 % 19 % 14 % 6 % Region Midtjylland 20 % 18 % 24 % 17 % 10 % Region Nordjylland 7 % 6 % 10 % 6 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, KRBEF3. Kvindelige indvandrere fra fire af de fem oprindelseslande: Polen, Litauen, Storbritannien og Indien, bosætter sig hovedsagligt i Region Hovedstaden, mens indvandrerkvinder fra Tyskland især bosætter sig i Region Syddanmark, jf. tabel 7. Udvalgte oprindelseslandes opholdstid For at få et indtryk af opholdstiden er - ligesom i det foregående afsnit - udvalgt de fem oprindelseslande, hvorfra der var flest personer, der i 2007 fik mulighed for at komme og arbejde i Danmark. 10

11 Tabel 8: Opholdstiden blandt mandlige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Mindre end 1 år 37 % 15 % 28 % 7 % 33 % 1-2 år 20 % 8 % 23 % 6 % 11 % 2-3 år 7 % 5 % 13 % 4 % 9 % 3-4 år 3 % 3 % 8 % 3 % 5 % 4-5 år 1 % 2 % 6 % 3 % 5 % 5-9 år 3 % 11 % 18 % 16 % 9 % år 3 % 12 % 4 % 16 % 6 % Over 15 år 25 % 43 % 1 % 44 % 23 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Udlændingedatabasen i Danmarks Statistik, bef20. Det fremgår af tabel 8, som indeholder opholdstiden blandt mandlige indvandrere i Danmark i den erhvervsaktive alder for de fem udvalgte lande, at opholdstiden er længst blandt mænd fra Tyskland og Storbritannien, hvor hhv. 66 pct. og 76 pct. har været i Danmark i mere end fem år. Blandt mænd fra Polen og Litauen er opholdstiden kortere, idet 64 pct. har en opholdstid på under tre år, mens det gælder for 53 pct. af de mandlige indvandrere fra Indien. Tabel 9: Opholdstiden blandt kvindelige indvandrere i alderen år fordelt på 5 oprindelseslande, pr. 1. januar Polen Tyskland Litauen Storbritannien Indien Mindre end 1 år 16 % 16 % 18 % 8 % 21 % 1-2 år 8 % 8 % 13 % 6 % 10 % 2-3 år 5 % 5 % 8 % 4 % 6 % 3-4 år 3 % 3 % 9 % 3 % 5 % 4-5 år 2 % 3 % 6 % 3 % 2 % 5-9 år 9 % 13 % 34 % 11 % 12 % år 10 % 12 % 10 % 11 % 8 % Over 15 år 47 % 40 % 1 % 53 % 37 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antal Kilde: Udlændingedatabasen i Danmarks Statistik, bef20. Blandt de kvindelige indvandrere er opholdstiderne generelt længere. 39 pct. af kvinderne fra Litauen har været i Danmark i mindre end tre år, mens dette gælder for 37 pct. af kvinderne fra Indien, 29 pct. for Polen og Tyskland og 18 pct. for Storbritannien. 75 pct. af kvinderne fra Storbritannien har været i Danmark i mere end fem år, mens det er to ud af tre kvinder fra Polen og Tyskland og 57 pct. fra Indien. 11

12 Bilag 1 Tekniske noter vedr. datagrundlaget Kildegrundlaget for udlændingemyndighedernes tal: Hovedparten af udlændingemyndighedernes statistikker udarbejdes på baggrund af registreringer i Udlændingeregistret, og oplysningerne bliver typisk opgjort på månedsplan. Udlændingeregistret (UR) m.fl.: Udlændingeregistret (UR) indeholder oplysninger om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sag under behandling efter udlændingelovens bestemmelser mv. Udlændingeregistret tjener som arbejdsregister for Udlændingeservice, Integrationsministeriet, Flygtningenævnet, politiet og statsforvaltningerne. Udlændingeregistret er primært et elektronisk sags- og journaliseringssystem, som blev fuldt ud operationelt i 1994, dog er visse visumoplysninger, oplysninger om afgørelser efter overgangsordningen (arbejdstilladelser til personer fra de nye EU-lande) og indkvarteringsoplysninger ikke omfattet. Udlændingeregistret er ikke designet som et egentligt statistiksystem, men benyttes via udtrækssystemer og af Udlændingeservice til statistikføring for alle udlændingemyndighederne. Muligheden for at udtrække statistik på baggrund af Udlændingeregistret kan derfor være besværlig, enten af tekniske årsager, eller fordi udarbejdelsen af en særlig statistikopgørelse kræver et betydeligt ressourceforbrug. Tal vedrørende afgørelser efter overgangsordningen til personer fra de nye EU-lande udtrækkes fra Erhvervs-Systemet (ES), som blev taget i brug i forbindelse med optagelsen af de nye EU-lande pr. 1. maj Primo april 2005 blev et nyt indkvarteringssystem (ISYS) taget i brug, hvorfra oplysninger om indkvarterede asylansøgere mv. bliver udtrukket. Integrationsministeriet er i færd med at gennemføre en digitalisering af udlændingeområdet, og i de kommende år vil etableringen af et ESDH-system afløse Udlændingeregistret. Anvendelse af udlændingemyndighedernes tal: Udlændingemyndighedernes statistikker er opgjort på personer og ikke sager. Statistikkerne er som udgangspunkt opbygget efter bestemmelser i udlændingeloven mv. Statistikkerne kan derfor først og fremmest betragtes som administrative sagsstatistikker, som angiver, hvor mange afgørelser (hændelser), der er truffet i erhvervssager, familiesammenføringssager osv. Det betyder selvsagt, at oplysninger i Udlændingeregistret er begrænset til de oplysninger, som opdateres i registret. Det er vigtigt at bemærke, at antallet af opholdstilladelser ikke direkte kan anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark. Det skyldes i hovedtræk følgende faktorer: 1) Over tid kan personer figurere flere steder i opgørelserne (dobbelttælling). Der kan dels være tale om dobbelttælling mellem forskellige sagsområder f.eks. har nogle personer, der søger om asyl i Danmark, i forvejen en familiesammenføringstilladelse. Desuden kan der være tale om dobbelttælling inden for de samme sagsområder. Det kan f.eks. være personer, der får en opholdstilladelse til at studere på en videregående uddannelse, og som også meddeles en særlig arbejdstilladelse, der giver ret til deltidsarbejde. Det kan også være personer med en opholdstilladelse til arbejde eller uddannelse, der skifter arbejdsforhold eller studieretning, og som derfor skal meddeles en ny førstegangstilladelse. 2) Der kan være tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser i landet. 3) I tallene indgår tilladelser til erhverv og uddannelse på Færøerne og Grønland. Disse tilladelser er territorialt begrænsede og giver således ikke adgang til at opholde sig i Danmark. 4) Der kan i nogle sager være en tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen og tidspunktet for indrejsen og dermed indvandringen til Danmark. 5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 12

13 For et helhedsbillede af den samlede indvandring til Danmark henvises til Integrationsministeriets andre publikationer, herunder: Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge og Tal og fakta Udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Metodiske bemærkninger vedrørende opgørelse af tallene: Udlændingeservices tal er baseret på kalendertal. Et typisk eksempel kan være en statistik, som viser, hvor mange afgørelser der er truffet på et område i en given periode f.eks. afgørelser om familiesammenføring i I en lang række sammenhænge vil det imidlertid være relevant at følge en bestemt gruppe af ansøgere gennem hele eller dele af et sagsbehandlingsforløb (forløbsstatistik). Denne publikation indeholder oplysninger, som tager udgangspunkt i førstegangsansøgninger om ophold i Danmark. Ved læsning af publikationen bør man være opmærksom på, at den første opholdstilladelse, der gives til en udlænding ikke giver ret til varigt ophold i landet. Opholdstilladelsen er således altid begrænset til en bestemt periode. Opholdstilladelsen kan i visse tilfælde og efter forskellige intervaller forlænges. Mange udlændinge modtager således flere opholdstilladelser (førstegangs- og forlængelsestilladelse samt tilladelse til tidsubegrænset ophold) under deres ophold i landet. Oplysningerne om førstegangsansøgninger giver derfor ikke et samlet billede af, hvor mange afgørelser der træffes på udlændingeområdet. Særligt for erhvervsområdet gælder der, at afgørelser med henblik på erhverv og studie på Færøerne og Grønland ikke fremgår som en selvstændig kategori. Afgørelser, der er truffet før den 1. august 2006, indgår under kategorien Øvrige sager, mens afgørelser, der er truffet efter den 1. august 2006, indgår direkte under de kategorier afgørelsen vedrører. Ændringerne skyldes etablering af et nyt grundlag for registrering af disse oplysninger i Udlændingeregistret pr. nævnte dato. 13

14 Bilag 2 - Positivlisten Jobkortordningens positivliste Følgende liste viser de beskæftigelsesområder, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, og hvor det er muligt vha. jobkortordningen at få en opholdstilladelse til at arbejde i Danmark: Vidensarbejdere It-specialister Ingeniører Læger Farmaceuter Sygeplejersker Rediografer Jordmødre Tandlæger Dyrlæger Arkitekter Landinspektører Agronomer Geometrikere Jurister Revisorer Økonomer Maskinmestre Bygningskonstruktører Aktuarer Kilde: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, INFO udgives af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K Redaktion: Line Møller Hansen Udgivet: Maj 2008 T F E W 14

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Tlf.: 33 92 33 80

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Marts 2008 Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF PENDLERES GRÆNSE- BEVÆGELSER - HVORFOR FLYTTE FRA DANMARK OG TILBAGE IGEN?

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF PENDLERES GRÆNSE- BEVÆGELSER - HVORFOR FLYTTE FRA DANMARK OG TILBAGE IGEN? Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2011 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF PENDLERES GRÆNSE- BEVÆGELSER - HVORFOR FLYTTE FRA DANMARK OG TILBAGE IGEN?

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 En af de største velfærdspolitiske udfordringer for Danmark i de kommende år er at sikre

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere