TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE"

Transkript

1 OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten Odense SØ Tel: CVR: DK Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE SAGS NR: DATO: REV.:

2 Indholdsfortegnelse Besigtigelsens formål... 3 Afgrænsning... 3 Besigtigelse af klimaskærme Tagopbygning og afgrænsninger Facader: Sokler og kælderydervæg: Udvendig belægning og terrasser:... 9 Besigtigelse af indvendige bygningsdele Bolig 71 A - stueplan: Bolig 71 A - kælder: Bolig 71 A - 1. sal: Bolig 71 B - stueplan: Bolig 71 B - kælder: Bolig 71 B - 1. sal: Dobbelt garage: Opsummering: Fotodokumentation: OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 2

3 Tidspunkt Bygningsgennemgangen er udført af byggeøkonom og bygningskonstruktør Torben Sams fra OBH Rådg. Ingeniører A/S og er gennemført torsdag den Besigtigelsens formål Silkeborg kommune afdeling Ejendomme har anmodet OBH Rådg. Ingeniører A/S om et uvildigt bygningssyn af bebyggelsen, beliggende på. Besigtigelsen har til formål at belyse bygningens tilstand, med fokus på de primære bygningsdele, hvilket i denne rapport er klimaskærmen. Som afslutning på besigtigelsen, udfærdiges en besigtigelsesrapport, i form af foto med kommentarer. Besigtigelse sker generelt fra terrænniveau, med mindre det sker ved anvendelse af lovlig adgang eller hjælpemiddel. Modtagne oplysninger Energimærkning af , modtaget pr. mail den Bygningsoplysninger BBR-Meddelelse nr , matr.nr. 1a, Funder Kirkeby, Funder. Bygningen er jf. BBR-meddelelsen opført som følgende: 71 A 71 B Bygning 71 A-B, anno Garage (dobbelt), anno 1930 Bygninger er opført i 1½ plan og bygningsareal udgør i alt 279 m m 2 tagetage (pt. uudnyttet) og 32 m 2 kælder. Garage udgør i alt 60 m 2. Afgrænsning Destruktivt indgreb er ikke indeholdt i nærværende rådgiverydelse. Gennemgangen beror alene på en overordnet visuel gennemgang af de primære bygningsdele og eventuelle særlige produkter. Ligeledes vil der i denne rapport ikke blive taget stilling til eventuelle energimæssige forhold, da disse tiltag typisk behandles i energimærket, samt almen vedligehold i form af indvendig overfaldebehandling af vægge og slid/striber på gulve og lignende. Der er ikke udtaget skimmeanalyser. Øvrige betragtninger Varme- og vandinstallationer på stueplan ses værende funktionsdygtige og i middel stand. Krybekælder ses værende med opfyld i form af teglsten, men virker tør, på trods af at flere ventiler i sokler er tillukket. Køkkener i boliger er funktionsdygtige, men ikke tidssvarende. 1. sal kan med nuværende udformning og konstaterede utætheder ikke anvendes til beboelse. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 3

4 Besigtigelse af klimaskærme Bygninger (udvendig): 1.0 Tagopbygning og afgrænsninger Generelt for boliger: Tagbelægningen er udført af vingetegl og afsluttet indvendig med understrygning. Tagbelægningen ses med afskalninger i overfladen og adskillige teglsten er så medtaget, at tagbeklædningen tillader fugtindtrængning til tagkonstruktionen. Tagbeklædningen anses for værende udtjent. Indvendig er tagbelægningen tætnet med understrygning af mørtel. Understrygningen ses utilstrækkelig i flere områder, hvorfor der sker fugtindtrængning til tagkonstruktionen Understrygningen ses utilstrækkelig og der kan i flere områder konstateres fugtindtrængning til tagkonstruktion, samt tagetagen (1. sal). OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 4

5 Tagopbygning og afgrænsninger (fortsat): Generelt for alle boliger: Rygninger og rygningsstrygning af mørtel ses i flere områder med udfald, hvormed der er risiko for fugtindtrængning til tagkonstruktionen. Skorstenspiber fremstår med udfaldene mørtelfuger og flere teglsten ses løse, samt utilstrækkelig inddækning mod tagbelægningen, hvormed der er risiko for fugtindtrængning til tagkonstruktionen, samt frostsprængninger i skorstenspiben. Skorstenspiber er så medtaget, at vi anser dem for værende udtjente. Sammenbygningen mellem flunkevæg af teglsten og tegltag ses med revnedannelser, hvormed der er risiko for fugtindtrængning. Indvendigt er der under besigtigelsen konstateret fugtindtrængning til tagrum (1. sal) flere steder. Se eventuelt foto ovenfor. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 5

6 2.0 Facader: Generelt for alle boliger: Murværk fremstår med porøse og udfaldene mørtelfuger og partielt med algebegroning. Her ses foto af gavl mod syd (ved terrasse). Udfaldene mørtelfuger medfører risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Det er vores vurdering, at porøse og udfaldene mørtelfuger udgør ca. 30 % af murværket. Det kan i denne forbindelse ikke udelukkes, at ca % af murværket er så medtaget, at det skal mures om. Murværket i gavlen mod syd fremstår partielt med udfaldene mørtelfuger. I gavlen mod syd ses udfaldene mørtelfuger i en sådan grad, at det ikke kan udelukkes, at teglsten skal mures om. Mørtelfuge imellem teglmur og beton sålbænk ses i ca. 30 % af tilfældene med revne, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Der må forventes snarlig vedligehold heraf for opretholdelse af restlevetid. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 6

7 Facader (fortsat): Generelt for alle boliger: Yderdør til bolig 71 A fremstår med nedbrydning i træværket. Yderdøren anses for værende udtjent. Vinduer lider generelt af manglende vedligehold og det vurderes at ca. 80 % af vinduerne er så medtaget, at de anses for værende udtjent. Elastiske fuger omkring vinduer og yderdøre fremstår hårde og med revner i overfladen, hvormed de anses for værende udtjente. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 7

8 3.0 Sokler og kælderydervæg: Generelt for alle boliger: Sokler er udført af syldsten/kampesten, med udfyldning af fuger med mørtel. Sokler fremstår partielt med udfaldene fuger og mindre revner i mørtelfuger, men generelt intakte over terræn. Sokkelkanter/brystninger under kældervinduer ses med afskalninger og nedbrydning. Endvidere er grusbelægning indbygget så højt, at dette giver risiko for fugtpåvirkning og dermed nedsat levetid af kældervinduer, samt risiko for fugtindtrængning til kælder, såfremt grusbelægningen ved større nedbørsmængder ikke formår at dræne mængden af nedbør der kommer. To af lyskasserne fremstår uden afdækning, hvormed der er risiko for at personer eller mindre dyr kan falde ned i lyskassen og dermed komme til skade eller sulte ihjel. Udvendige trapper til boliger og til kælder under bolig 71 B, fremstår generelt pæne og intakte. Ventilationshuller til krybekælder fremstår generelt tillukket og et enkelt ses åben. Ventilationshuller bør være åbne for ventilering af krybekælder og huller bør udføres med gitter, for sikring mod indtrængning af skadedyr. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 8

9 4.0 Udvendig belægning og terrasser: Generelt for alle boliger: Den udvendige belægning ses med fald i forskellige retninger og i flere områder er der enten blomster bede eller plænegræs helt ind til bygningen. Såfremt kælderydervægge ikke er udført med fornødent fugtsikring, er der risiko for fugtindtrængning i kælderydervæggen. Støttemure til have og til terrasse fremstår med revner, udfaldene mørtelfuger og algebegroning og murværk er med en tilstand, hvor murværk vurderes værende udtjent. Belægningen ved kældertrappen ses med fald ind mod bygningen, hvormed der er risiko for fugtpåvirkning af kælderydervæggen. Terrassen mod syd ses med revner og skader i mørtelfuger og klinkebelægning. Skader vurderes værende af ældre dato, hvormed det ikke kan udelukkes, at underliggende konstruktion kan være fugtskadet. Terrassen vurderes værende udtjent. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 9

10 Besigtigelse af indvendige bygningsdele Boliger (indvendig): 5.0 Bolig 71 A - stueplan: Vinduer, lysninger og vinduesbænke fremstår indvendig med fugtskjolder og mørke aftegninger, hvilket vurderes at stamme fra manglende luftskifte i boliger og fugtindtrængning. Vinduer vurderes generelt som udtjente, hvormed vedligehold i form af overfladebehandling ikke vil være aktuel. (Generelt for hele boligen). Der kan konstateres fugtindtrængning ved yderdør mod øst, samt skimmeldannelse på den indvendige side af døren. Vedligehold heraf bør iværksættes indenfor få måneder og restlevetid vurderes ca. 3 år. Dørkarm og bundstykke er meget opfugtet. Trægulv er ligeledes opfugtet og med sorte aftegninger efter skimmel.. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 10

11 Bolig 71 A - stueplan (fortsat): Mørtelfuger i hjørner af badeværelse ses med revner, hvormed der er risiko for fugtindtrængning til bagvedliggende konstruktioner. Under besigtigelsen kunne det konstateres, at wc løber med vand. Det vurderes at løfteanordning i cisterne ikke fungerer korrekt. Adgang til kælder sker gennem dør fra fordelergang med hoveddør. Trappeløb og vægge ses med skimmeldannelse på overflader, hvilket vurderes at stamme fra indtrængende fugt gennem kælderydervægge og svigt i ventileringen af kælder. Der kan endvidere konstateres skimmeldannelse i hjørne af loft og væg i trapperum, hvilket kunne stamme fra fugtindtrængning i tagbelægningen. Såfremt kælderen i fremtiden skal udgør en del af boligen på stueplan, skal kælderen fugtsikres, ventileres efter forskrifter og saneres for skimmelsvampe. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 11

12 6.0 Bolig 71 A - kælder: Der kan konstateres korrosion i rørinstallation th. for vandur i teknikrum i kælder. Mørtelfuge imellem sokkel- og gulvklinke ses med svindrevne over ca. 1 lbm. Mørtelfuge bør udskiftes af hensyn til fugtsikring. Der kan generelt konstateres afskalning af pudslag på kælderydervægge, hvilket vurderes og stamme fra fugtindtrængning gennem kælderydervægge. Afskalninger forstærkes ydermere grundet reduceret til ingen luftskiftet i kælderen. Der kan generelt konstateres afskalning af pudslag på kælderydervægge som beskrevet ovenfor, samt der i partielt kan konstateres skimmeldannelser på kælderydervægge. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 12

13 Bolig 71 A kælder (fortsat): Der ses korrosion i stålbjælker under etageadskillelse med trappe til kælder. Stålbjælker er placeret under yderdør som anses for værende udtjent (mod p-pladsen) og hvormed det ikke kan udelukkes, at fugtindtrængningen ved døren kan have bidraget til korrosionen af stålet. Trappe til kælder og kælderydervægge ses med skimmeldannelse og afskalninger i pudslag. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 13

14 7.0 Bolig 71 A - 1. sal: Værelse (stødende op til nr. 71 B), fremstår med skimmeldannelse på alle overflader. Værelse vurderes værende ubeboelig i nuværende stand. Skimmeldannelse på alle overflader. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst inde i skillevæggen. Skimmeldannelse vurderes at stamme fra indtrængende fugt, på grund af utæt tagbelægning. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 14

15 Bolig 71 A - 1. sal (fortsat): Lofter og vægge i den midterste sektionen er nedtaget og der er tydelige aftegninger på gulvet efter indtrængende fugt fra taget. Dette er konstateret flere steder på 1. sal) Spær og rem ses med nedbrydning i tagfoden og ligeledes her kan der konstateres fugtindtrængning fra taget. (konstateret ved væg ind mod værelse) Der kan generelt konstateres indtrængende fugt fra tagbelægningen og det er muligt flere steder og se lys gennem tagbelægningen. Det kan ikke udelukkes, at der er skimmeldannelse i etageadskillelsen. 1. sal bør ikke anvendes til beboelse, førend der er gennemført screening og sanering for skimmelsvampe, herunder generelle renoveringsarbejder. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 15

16 8.0 Bolig 71 B - stueplan: Vinduer, lysninger og vinduesbænke fremstår indvendig med fugtskjolder og mørke aftegninger, hvilket vurderes at stamme fra manglende luftskifte i boliger og fugtindtrængning. Vinduer vurderes generelt som udtjente, hvormed vedligehold i form af overfladebehandling ikke vil være aktuel. (Generelt for hele boligen). Lofter ses generelt med revnedannelser i alle rum og partielt med løst pudslag. Der kan konstateres fugtskjolder på skillevæg og loft i værelse med adgang til wc-rum. Det kan ikke udelukkes at der kan være skimmelvækst i loft- og vægkonstruktion. Der kan henvises til emner beskrevet under 1. sal. for nærværende bolig. Revnedannelser ses generelt i alle lofter og pudslag vurderes med svækket hæfte til underlaget i disse områder. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 16

17 Bolig 71 B - stueplan (fortsat): Der kan konstateres fugtskjolder og mørke aftegninger på brystningsvæg i værelse med adgang til wc-rum. Der kan konstateres manglende tætning ved rosetter til blandingsbatteri i bruseniche. Badeværelse er udført med naturligt aftræk, med uden tilførsel af friskluft, hvormed luftskiftet ikke er tilstrækkeligt. Der kan konstateres mørke aftegninger i mørtelfuger til fliser og klinker, hvilket typisk er tegn på skimmel. Mørtelfuger vurderes værende udtjente. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 17

18 Bolig 71 B - stueplan (fortsat): Ved aftræk og wc (i selvstændigt wc-rum) kan der konstateres fugtskjolder på loft omkring det naturlige aftræk. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst i loftet. Køkkeninventar fremstår med slitage efter mange års brug og hvidevarer vurderes ligeledes med få års restlevetid. Køkkenskabe under køkkenvask og bordplade er fugtskadet og bør ikke genanvendes. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 18

19 Bolig 71 B - stueplan (fortsat): Trappe i gang med hoveddør fra P-pladsen og trapperum til 1. sal fremstår med mørke aftegninger på overflader. Vægge og loft i trapperum til 1. sal (ved gang mod P-pladsen) fremstår med mørke aftegninger over alt, hvilket tyder på skimmelvækst. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst inde i loft- og vægkonstruktioner. Dør til 1. sal placeret i trapperum, fremstår med mørke aftegninger over alt, hvilket tyder på skimmelvækst. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 19

20 9.0 Bolig 71 B - kælder: Der kan generelt konstateres afskalning af pudslag på kælderydervægge, hvilket vurderes og stamme fra fugtindtrængning gennem kælderydervægge. Afskalninger forstærkes ydermere grundet reduceret, til ingen luftskiftet i kælderen. Krybekælder fremstår med opfyld efter nedbrudte teglmure (generelt). Krybekælder fremstår med opfyld efter nedbrudte teglmure (generelt). Det kan anbefales at byggeaffald fjernes fra krybekælder, således at inspektion af konstruktioner og installationer kan udføres forsvarligt og evt. fugtindtrængning kan konstateres og elimineres. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 20

21 10.0 Bolig 71 B - 1. sal: Lofter og vægge i den midterste sektionen er nedtaget og der er tydelige aftegninger på gulvet efter indtrængende fugt fra taget. Dette er konstateret flere steder på 1. sal) Vægge fremstår medtaget efter nedtagning af lofter og tilstødende vægge. Vægge og loft i værelser på 1. sal fremstår med mørke aftegninger over alt og puds på loft ses med revner og nedfald. Mørke aftegninger tyder generelt på skimmelvækst i overflader. Det vurderes at fugtindtrængning kan henføres til den utætte tagbelægning. Det kan ikke udelukkes, at der kan være skimmelvækst inde i loft- og vægkonstruktioner. Det ene værelse er udført med håndvaske, hvormed det skal sikres at eventuel udløbende fugt ikke vil opfugte væg-, gulv- og etageadskillelse. Håndvaske bør ikke anvendes, da tagetagen generelt er uopvarmet. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 21

22 Bolig 71 B - 1. sal (fortsat): Der kan generelt konstateres indtrængende fugt fra tagbelægningen og det er muligt flere steder og se lys gennem tagbelægningen. Det kan ikke udelukkes, at der er skimmeldannelse i etageadskillelsen. 1. sal bør ikke anvendes til beboelse, førend der er gennemført screening og sanering for skimmelsvampe, herunder generelle renoveringsarbejder. Fugtindtrængning ses på gulvet i mange områder. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 22

23 11.0 Dobbelt garage: Dobbelt garage og redskabsskur. Garage er opdelt som selvstændige enheder. Der ses mørke aftegninger på bagmure og terrændæk, hvilket vurderes at komme fra indtrængende fugt. Det skal dog lige nævnes, at ovenfornævnte fugtaftegninger kunne stamme fra tidligere fugtindtrængning, eventuelt før indbygning af tagpap dækning, men da bygningen er udført uden tagrende og tagnedløb opfugtes facader efter nedbør. Fugtindtrængning ses på bagmur og gulvet. Dør til redskabsrum og sokkel foran dør er udført på en sådan måde, af der sker fugtindtrængning til redskabsrum. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 23

24 Dobbelt garage (fortsat): Murværk fremstår partielt med porøse og udfaldene mørtelfuger, samt algebegroning. Her ses foto af gavl ved adgang til terrasse. Udfaldene mørtelfuger medfører risiko for fugtindtrængning og frostsprængning. Det er vores vurdering, at porøse og udfaldene mørtelfuger udgør ca. 20 % af murværket. Det kan i denne forbindelse ikke udelukkes, at ca % af murværket er så medtaget, at det skal mures om. Sokkel af syldsten/kampesten er blottet og da der ikke er indbygget tagrender på garagen, opfugtes sokler efter nedbør, med risiko for øget nedbrydning og frostsprængninger. Tagbelægningen er udført af tagpap og det vurderes at tag har restlevetid på ca. 10 år. Bygningen er udført uden tagrende og tagnedløb, hvilket anses for byggeteknisk svigt, da bygningsdele uhensigtsmæssigt opfugtes og derved reduceres den forventede levetid. OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 24

25 12.0 Opsummering: Boliger står alle tomme og har tidligere været anvendt som almene boliger. Stueplan ses funktionsdygtig, hvor 1. sal er uegnet til beboelse på nuværende tidspunkt. Såfremt bygningen fremadrettet skal anvendes til boliger, må der forventes en gennemgribende renovering fra kælder til kvist. Dette er ligeledes gældende for klimaskærmen. Som hovedpunkter kan nævnes; 1) Tagbelægningen er udført af tegl og ses i flere områder utætte og med nedbrydning i overfladen, hvorfor der er risiko for fugtindtrængning tag-og loftskonstruktion. Tagbelægningen anses generelt for værende udtjent. 2) Værelser på 1. sal er generelt uden opvarmning (enkelt værelse i nr. 71 A er opvarmet). 3) Skorstenspiber ses med udfaldene mørtelfuger og løse teglsten, hvormed der er risiko for fugtindtrængning og frostsprængninger. Skorstenspiber er på et stade, hvor de anses for værende udtjent. 4) Murværk bør omfuges/ommures i et sådan omfang at fugtindtrængning ikke er til stede. Vi kan anbefale en nærmere undersøgelse af mørtelfuger eventuelt med lift. 5) Støttemure og terrasse ses med udfaldene mørtelfuger og løse klinker. Terrassen er på et stade, hvor den anses for værende udtjent. 6) Vinduer og flere af yderdørene lider af manglende vedligehold og vurderes med nuværende stade for værende udtjente, når omkostninger for renovering kontra udskiftning med energirigtige vinduer sammenholdes. 7) Indvendige lofter i boliger og på 1. sal ses med revner og løst pudslag. 8) Kælderydervægge ses med afskalning i pudslag, samt skimmeldannelse. 9) Vægge og trapper i trapperum til kælder og til 1. sal ses med skimmeldannelse. 10) Der er ikke udført kalkulation over skader, fejl og mangler på ejendommen, men dette kan tilbydes udført særskilt, såfremt det har Deres interesse. 11) Billeder over ejendommen kan fremsendes på webløsning efter aftale. Odense den OBH Rådg. Ingeniører A/S Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 25

26 13.0 Fotodokumentation: OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 26

27 Fotodokumentation (fortsat) OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 27

28 Fotodokumentation (fortsat) Fotodokumentation (fortsat) OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 28

29 OBH RÅDG. INGENIØRER A/S AGERHATTEN ODENSE SØ. Side 29

BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S

BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S RESDAL BAKKE 11 B - N, SILKEBORG Sag nr. 20121030 Odense, den 26.11.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT RESDAL BAKKE 11 B - N, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Læs mere

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.

BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG. OBH-Rådg. Ingeniører A/S. Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10. ÅHAVEVEJ 2A, SILKEBORG Sag nr. 20120936 Odense, den 25.10.2012 BESIGTIGELSESRAPPORT ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG OBH-Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Ole Danielsen Salgschef, Souschef Mail: odd@obh-gruppen.dk ERHVERVSPARKEN 24, 8882 FÅRVANG OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Samlerapport 25. juli 2011

Samlerapport 25. juli 2011 Samlerapport 25. juli 2011 Kondemneringsbesigtigelse den 5. maj 2011, kl. 11.00 Cirkelhusene 28, Torpet, 4100 Ringsted Matr. nr. 29, Torpet, Ringsted Jorder BBR-oplysninger Bebyggelsen Cirkelhusene 28,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere