HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den 15. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Hanne Schmidt og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Appellanten, KPC Byg A/S, har endeligt påstået, at indstævnte, Codan Forsikring A/S, skal betale kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente af kr. fra den 23. juni 2011, af kr. fra den 1. november 2011 og af kr. fra den 26. juni Codan Forsikring A/S har påstået stadfæstelse. Nedsættelsen af KPC Bygs principale påstand med kr. er sket under henvisning til, at selskabet er blevet kompenseret med dette beløb til delvis dækning af sagsomkostninger ved en aftale af 22. maj 2011 med J.A. Hvolgaard ApS under konkurs i forbindelse med deling af et ikke-udnyttet depot ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Supplerende sagsfremstilling Som anført af landsretten udarbejdede Teknologisk Institut efter anmodning fra bygherren (Peters Resthal A/S) den 27. juni 2005 en rapport om mangler ved gulvkonstruktionen. Heraf fremgår bl.a.:

2 - 2 - De konstaterede buler må henføres til et forhøjet fugtindhold i gulvet inden epoxyen har nået at gennemhærde (Epoxy tåler ikke alkalisk fugt i hærdningsfasen). At fugtniveauet under epoxyens hærdning har været voldsom ses bl.a. af at den anvendte primer, der jævnfør databladet normalt vil kunne bruges som fugtspærre på nye betongulve allerede efter 7. modenhedsdøgn, er blevet blødgjort. I forlængelse heraf besvarede Teknologisk Institut den 17. august 2005 supplerende spørgsmål fra bygherren. Heraf fremgår bl.a.: Spørgsmål 1: Vil betongulvet på sigt lide skade, hvis der ikke lægges dræn ind under bygningen eller en fugtspærre under betonen? Svar: Det afhænger helt af, om der kan forekomme et egentligt vandtryk på undersiden af dækket som følge af den manglende kapillarbrydende effekt i underlaget. Umiddelbart er det nok ikke sandsynligt. Der vurderes heller ikke at være den store risiko for alkalikiselreaktioner i betonen (sprængning af betonen), selv om sandet er et P-sand. Betonen vil antagelig altid være så fugtig, at risikoen for reaktion vil være yderst begrænset. Betonen tager ikke skade af at være fugtig. Af skønserklæringerne af 6. juni og 10. september 2007 fra skønsmand Flemming Hartvig, som er omtalt i landsrettens dom, fremgår bl.a.: Spørgsmål 3: Med baggrund i besvarelsen af spørgsmål 2 bedes det oplyst, om det kapillarbrydende lag er projekteret og udført med den fagmæssigt korrekte tykkelse? Svar 3: Jf. detaljerne af gulvopbygningen er der udlagt 400 mm kapillarbrydende lag. Jf. den bestemte kapillære stighøjde i sandet under gulvet på cm jf. besvarelsen af spørgsmål 2 skulle det aktuelle kapillarbrydende lags tykkelse have været cm, hvorfor spørgsmålet besvares benægtende. Spørgsmål 4: Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, og spørgsmål 3 besvares benægtende, bedes det oplyst, om skaderne ville være undgået, såfremt der var projekteret og udført en fagmæssigt korrekt tykkelse af det kapillarbrydende lag? Svar 4: Det er overvejende sandsynligt at der ikke var kommet skadelig fugt op til betonlaget, såfremt den i spørgsmål 3 foreskrevne lagtykkelse havde været til stede[. Det] kan dog ikke med sikkerhed siges, at problemet kunne have været undgået idet epoxyen i det

3 - 3 - aktuelle tilfælde skønnes at være diffusionstæt. Her skal det bemærkes, at der i nærværende betragtninger ikke er udført analyser på epoxybelægningen. Spørgsmål 5: Skulle der efter de foreliggende forudsætninger for projekteringen, herunder oplysningerne om vandspejlets placering, efter god projekteringsskik på projekteringstidspunktet være udført en fugtspærre under betonen i gulvkonstruktionen og/eller et drænsystem ved og under bygningen? Svar 5: Det skønnes at der i den aktuelle gulvkonstruktion skulle have været en fugtspærre, specielt fordi gulvkonstruktion er uisoleret. Således vil der til stadighed være risiko for fugtophobninger i gulvet alene grundet den forholdsmæssigt store temperaturforskel på hhv. over- og underside af gulvet. Hvorvidt der er etableret dræn under eller omkring bygningen skønnes ikke at have indflydelse på de aktuelle skader på epoxybelægningen. Spørgsmål 7: Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes det oplyst, om årsagen til skaderne skal findes i forholdende omtalt under spørgsmål 2-6, og hvis ikke bedes det oplyst, hvad der så er årsagen? Det bedes oplyst, hvorledes skaderne udbedres, og fremtidige skader forhindres, samt hvad omkostningerne herved antages at ville være. Svar 7: Det er overvejende sandsynligt, at de konstaterede skader i epoxybelægningen kan henføres til den aktuelle gulvopbygning, idet den udlagte sandfyld med den aktuelle tykkelse vil være i stand til at transportere fugt op til betonlaget. Fugttransporten har således, grundet en ikke tilstedeværende fugtspærre, fri adgang til betonen. Det virker umiddelbart økonomisk uhensigtsmæssigt at opbryde og udskifte gulvkonstruktionen, hvorfor en diffusionsåben epoxybelægning kunne være en mulig løsning. Dette bør dog fastlægges af en rådgiver i epoxybelægninger Spørgsmål PWJ-2: Er det i overensstemmelse med sædvanlig god projekteringsskik at undlade at foreskrive anvendelse af fugtspærre, når der ikke forudsættes udlagt epoxy eller anden gulvbelægning, og når der er foreskrevet sand udlagt i en lagtykkelse som omtalt i spørgsmål PWJ-1? Svar PWJ-2: Det er normalt forekommende at udelade anvendelse af fugtspærre i gulvkonstruktioner i industribyggeri, såfremt der ikke projekteres med tætte gulvbelægninger. Spørgsmål PWJ-3: Såfremt spørgsmål PWJ-2 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, om det er den efterfølgende udlagt epoxy, der foranlediger skønsmanden til at udtale, at en fugtspærre er ønskelig i konstruktionen?

4 - 4 - Svar PWJ-3: Den i besvarelsen af spørgsmål 5 beskrevne fugtspærre skønnes nødvendig i den aktuelle gulvkonstruktion, netop fordi konstruktionen her er afsluttet med en tæt belægning, i dette tilfælde en epoxybelægning. Af voldgiftskendelsen af 8. juni 2012 i sagen mellem KPC Byg og den rådgivende ingeniør (DAI Gruppen A/S), som er omtalt i landsrettens dom, fremgår bl.a.: Da der var foreskrevet en diffusionstæt epoxybelægning af betongulvene, finder voldgiftsretten, at der burde være projekteret en dampspærre, og at DAI ved at undlade dette er ansvarlig for de skader, der indtrådte. Det må endvidere anses for ansvarspådragende, at DAI ikke tog skridt til at begrænse skadernes omfang, efter at det ved påtegningen af 14. juli 2003 på plantegningerne var blevet præciseret, at gulvene skulle behandles med diffusionstæt epoxy. Voldgiftsretten finder imidlertid, at jordentreprenøren har pådraget sig et medansvar for skaderne ved at have leveret sandfyld til gulvene med en væsentlig højere kapillær stighøjde end i den prøve, der var grundlag for DAI s projektering. Dette gælder, selv om DAI ikke havde udarbejdet en fagbeskrivelse for entreprisen. Efter ABR hæfter DAI kun for så stor en del af tabet, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af DAI. Voldgiftsretten nedsætter herefter KPC s krav, der ikke i øvrigt er størrelsesmæssigt bestridt, til kr. Højesterets begrundelse og resultat KPC Byg var hovedentreprenør ved opførelsen af en ny administrations-, produktions- og lagerbygning. Ved 1-årsgennemgangen blev der konstateret skader på epoxybelægningen på betongulvet i lagerhallen, idet belægningen bulede. Gulvkonstruktionen bestod nedefra af et kapillarbrydende lag af sand, et lag stabilt grus og et betonlag, som var påført en epoxybelægning på overfladen. Det kapillarbrydende lag skulle modvirke opstigning af vand og fugt. Tre forskellige underentreprenører havde udført henholdsvis jordarbejdet, betonarbejdet og epoxybelægningen. Det fremgår af skønserklæringerne, at skaderne på epoxybelægningen er fugtskader, som skyldes mangelfuld projektering og udførelse af arbejdet, idet der i lyset af et højt grundvandsspejl burde have været etableret en fugtspærre under betonen, og idet der var anvendt sand i det kapillarbrydende lag med en større kapillær stighøjde (større vandsugende evne) end godkendt. Højesteret lægger endvidere efter besvarelsen af syn- og skønsspørgsmål nr. 7 og PWJ-2 samt Teknologisk Instituts besvarelse af spørgsmål nr. 1 til grund, at den mangelfulde projektering og udførelse af arbejdet isoleret betragtet ikke udgør en skade ved betondækket, idet det er sædvanligt ikke at anvende fugtspærre i gulvkonstruktioner i industribyg-

5 - 5 - geri uden en tæt gulvbelægning, og idet betonen ikke tager skade af at være fugtig. Det skyldes alene det forhold, at gulvkonstruktionen er projekteret og udført med en diffusionstæt epoxybelægning, at en fugtspærre er anset for nødvendig, jf. besvarelsen af syn- og skønsspørgsmål nr. 4 og PWJ-3. Højesteret lægger endelig på baggrund af skønserklæringerne og voldgiftskendelsen i sagen mod den rådgivende ingeniør til grund, at skaderne navnlig skyldes den mangelfulde projektering. Efter undtagelsesbestemmelsen i pkt i KPC Bygs all-risk entrepriseforsikring hos Codan Forsikring dækker forsikringen ikke tab eller skade, som består i eller skyldes mangelfulde eller ikke konditionsmæssige materialer, mangelfuld projektering, beregning, konstruktion eller arbejdsudførelse. Undtagelsen gælder dog kun de genstande, som rammes direkte af skade. Genstande, som indirekte beskadiges som følge af samme begivenhed, undtages ikke. Spørgsmålet er således, om skaden på epoxybelægningen er en direkte skade, som ikke er dækket af forsikringen, eller en indirekte skade, som er dækket af forsikringen. Højesteret finder, at epoxybelægningen udgør en integreret del af gulvkonstruktionen, som er uadskillelig fra og afhængig af konstruktionen af de underliggende dele. Gulvkonstruktionen, herunder epoxybelægningen, er den genstand, som er direkte skadesramt som følge af manglerne ved projekteringen og arbejdet. Skaden på epoxybelægningen er således en direkte skade, som efter forsikringsbetingelserne ikke er dækket. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal KPC Byg A/S betale kr. til Codan Forsikring A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 Sag 67/2008 (2. afdeling) Per Aarsleff A/S (advokat Christian Alsøe) mod Amager Strandpark I/S (advokat Peter Wengler-Jørgensen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 114/2009 (1. afdeling) B (advokat Henrik Krebs) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. november 2013 Sag 352/2011 (2. afdeling) Inuit Service Company A/S (advokat Peter Schradieck) mod Søren Andersen (advokat Henrik Thal Jantzen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.

D O M. afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst. D O M afsagt den 2. april 2013 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Astrid Bøgh og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 2465 09 Tryg Forsikring A/S (tidligere Tryg Vesta Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.).

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Original H.D. 22. april 2004 Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Retten i Odenses dom 25. maj 2001 Denne dom er affattet i medfør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. marts 2013 Sag 341/2010 (1. afdeling) A, B og Det uskiftede bo efter C ved B (A for alle) mod D og E (advokat Torben Bondrop for begge) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere