Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland"

Transkript

1 Dato: Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har desværre i de senere år oplevet en tilbagegang i antallet af statslige arbejdspladser. En måde at fastholde en balanceret vækst på, er at undlade at centralisere statslige institutioner, styrelser og organisationer yderligere end det allerede er sket. Det er dyrt at flytte arbejdspladser og det giver ikke megen mening at flytte arbejdspladser, der allerede er godt placeret og giver faglig udvikling og vækst i regionen. Her har vi bl.a. gode erfaringer med sekretariatet for Lokale Aktions Grupper i Nykøbing Falster og Udbetaling Danmark og Hjemmeværnskommandoen i Vordingborg. Overblik over statslige arbejdspladser (antal, andel, ændring og koncentration), 2009 til 2013: Kilde: Landdistriktsredegørelsen Øget vækst gennem udflytning af statslige arbejdspladser til erhvervsmæssige styrkepositioner og faglige vidensmiljøer Med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og de heri prioriterede brancher og områder med stort vækstpotentiale vil vi gerne pege på følgende områder, hvor der kunne være perspektiv i at fokusere på styrkelse af regionale, faglige miljøer gennem udflytning af statslige arbejdspladser: Efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft Manglen på kvalificeret arbejdskraft er én af virksomhedernes største vækstbarrierer i Region Sjælland. En endnu ikke offentliggjort analyse viser, at der er et stort problem i forhold til lange tekniske videregående uddannelser, men at der også er mangel på andre videregående uddannelsesmæssige kompetencer samt faglærte. Mange steder i regionen oplever store eksportvirksomheder i yderkommunerne øget vækst, som fx i Kalundborg. For disse virksomheder 1

2 er det ofte en udfordring at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, herunder specielt ingeniører. Udfordringen ligger ofte i potentielle ansøgeres vurdering af muligheden for job til ægtefællen. Her kunne statslige arbejdspladser gøre en markant forskel og skabe synergieffekter for lokalsamfundene ud over de konkrete nye arbejdspladser. Denne synergieffekt ville kunne yderligere styrkes, hvis de statslige selvejende uddannelsesinstitutioners udbud gentænkes i forhold til virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft specielt i yderkommuner. Et synspunkt uddannelses- og forskningsministeren selv har fremført for nyligt. Statslige arbejdspladser til områder med store eksportvirksomheder Flere relevante udbud på de statslige selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder specielt erhvervsskoler Placering af lange og mellemlange teknisk videregående uddannelser, både diplom- og civilingeniøruddannelser i regionen Bygge og anlæg I Region Sjælland investeres der i disse år 140 mia. kr. i offentlige anlægsinvesteringer, hvilket gør Region Sjælland til den region, hvor langt den største anlægssum er placeret i de kommende år. Hvis dette skal udnyttes til at skabe varig vækst, at det afgørende at have fokus på innovationsmuligheder i byggerierne. Det vil derfor være oplagt, at innovationsnetværkene, der er involverede i bl.a. Femern Bælt byggeriet (Serviceplatformen, Transportbranchens Innovationsnetværk og Innobyg), er fysisk til stede under byggefasen. Alternativt kunne Teknologisk Institut som GTS flyttes til regionen. Det vil også være naturligt, at både Banedanmark, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet, der p.t. er bygherrer på flere store anlægsinvesteringer i regionen, er placeret tæt på nogle af de disse. Det gælder fx den nye jernbane mellem København og Ringsted, udviklingen af højhastighedsforbindelser i forlængelse af Femern-forbindelsen, den nye Storstrømsbro og flere andre store vejanlæg. Placeringen af ovenstående organisationer i regionen vil ydermere kunne understøtte interessen for og relevansen af en styrkelse af de tekniske uddannelsesmuligheder i regionen. Regionen rummer desuden specialiseringer inden for fx Bæredygtigt Byggeri og Bæredygtig håndtering af byggeaffald. Der er i et samarbejde mellem kommuner og region gennemført for over 450 mio. kr. energirenovering i offentlige bygninger de sidste tre år. Med afsæt heri kunne man forestille sig, at dele af Energistyrelsen særligt Videncenter for energibesparelser i bygninger blev flyttet til regionen for at styrke et stærkt fagligt miljø omkring bæredygtigt byggeri. Dette faglige miljø kunne også understøttes af flytningen af innovationsnetværket InnoByg fra Teknologisk Institut i Taastrup til regionen. Der vil kunne skabes store synergieffekter ved at placere Geodatastyrelsen og Vejdirektoratets Trafik Informations Center (TIC) i Region Sjælland. TIC håndterer trafikstyring og beredskabssituationer på vejene. I 2011 udsendte TIC trafikmeddelelser på landsplan, som hjalp trafikanter, men også det samlede danske beredskab i trafikken. Derved vil TIC kunne virke som en naturlig forlængelse af det samlede beredskab, herunder brand, politi og sundhed, således at så bred viden som muligt er hurtigt tilgængeligt ved store hændelser som eksempelvis vejrlig (lukning af knudepunkter), uheld med mere. Data fra Geodatastyrelsen vil kunne styrke delingen af data i sådanne situationer og vil ydermere kunne understøtte nødvendige geodata i forbindelse med de store anlægsbyggerier. En sammentænkning af det hjemlige beredskab, ved eksempelvis at flytte Beredskabsstyrelsen sammen med Hjemmeværnskommandoen kunne give effektiviseringer på en række felter. Ikke mindst i relation til udnyttelse af udstyr, bygninger og øvelsesområdefaciliteter. Serviceplatformen (innovationsnetværk) Transportbranchens Innovationsnetværk 2

3 Innovationsnetværket InnoByg Teknologisk Institut som GTS Banedanmark og Trafikstyrelsen Energistyrelsen særligt Videncenter for energibesparelser i bygninger Vejdirektoratet, herunder Trafik Informations Centeret Geodatastyrelsen Beredskabsstyrelsen Fødevarer Region Sjælland har en erhvervsmæssig styrkeposition inden for fødevare- og landbrugsområdet. Samtidig findes der flere brancherettede erhvervsskoler med fokus på uddannelser inden for fødevarer og service, ligesom der er specialiserede vidensinstitutioner inden for fødevareudvikling til stede i regionen. Dette gælder fx Forskningscenter Flakkebjerg og Grønt Center, som nu er fusioneret sammen med Agrotech. Disse faglige miljøer kunne styrkes yderligere ved udflytning af Fødevarestyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, der i dag har hovedkontor i Glostrup. En udflytning af LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet fra Frederiksberg kunne styrke det eksisterende forskningsmiljø, hvor tilgængelige kvadratmeter på Sjælland ville øge mulighederne for fx forsøgsstationer og generel øget nærhed til praksis og fuldskalaproduktion. Et styrket fagligt miljø vil desuden kunne understøtte fødevaresatsningen i Greater Copenhagen, hvor Region Sjælland p.t. gennemfører to annonceringer efter ideer og ansøgninger. Sammen med udflytningen af statslige arbejdspladser vil disse kunne understøtte den fødevarepolitiske satsning i Region Sjælland og fx tiltrække samarbejdspartnere som innovationsnetværket FOOD Network, der i dag er hjemmehørende i Holstebro, men som måske kunne være interesserede i at lave en regional hub i Region Sjælland, hvis de rette muligheder er til stede. Fødevarestyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet (Landbohøjskolen) fra Frederiksberg Innovationsnetværket FOOD Network Bioøkonomi Region Sjælland har opbygget en styrkeposition både erhvervsmæssigt og vidensmæssigt -inden for det bioøkonomiske område. Region Sjælland har i forvejen et tæt samarbejde med NaturErhvervstyrelsen på dette område, og det vil være naturligt, at styrelsen er placeret tæt på de aktører, der arbejder med styrelsens område i praksis. Udflytningen kunne omfatte bioøkonomiske aktiviteter generelt og evt. også afdelingen for EU og landbrug, der bl.a. rummer enhederne Center for Erhverv (EU, erhvervsudvikling, projektudvikling) og Center for tilskudsudbetaling. Førstnævnte vil rumme gode samspilsmuligheder med et stærkt fødevaremiljø, mens sidstnævnte også ville give muligheder for samspil med de nuværende aktiviteter inden for fx Lokale Aktions Grupper i Nykøbing Falster og Udbetaling Danmark i Vordingborg. Region Sjælland samarbejder i forvejen med Innovationsnetværket for biomasse INBIOM. Med tilflytning af statslige arbejdspladser kunne man forestille sig, at INBIOM, evt. i samarbejde med Agrotech ville være interesserede i at medvirke til at skabe en regional hub inden for bioøkonomi i regionen. NaturErhvervstyrelsen Afdelingen for EU og landbrug, Center for Erhverv og Center for tilskudsudbetaling Innovationsnetværket for biomasse INBIOM 3

4 Energi og cleantech Kommunerne i Region Sjælland er førende i omstilling til vedvarende energi. Der arbejdes bl.a. gennem Energiklyngecenter Sjælland systematisk med øget produktion og anvendelse af vedvarende energi i hele regionen. Dette gælder fx inden for biomasse til energi og i forhold til produktion af vindenergi. Dette gør det oplagt, at Energistyrelsen og Energitilsynet flyttes til regionen. Dette kunne ske i tæt sammenhæng med den nationale aktivitet vedrørende Grøn Industrisymbiose, som regeringen har udtrykt ønske om at styrke. Her besidder Dansk Symbiosecenter placeret i regionen spidskompetencerne og er verdenskendte for deres arbejde inden for industriel symbiose. Med udgangspunkt i Risø Park, hvor det Grønne Iværksætterhus allerede er placeret, kan der yderligere skabes et stærkt fagligt miljø omkring energieffektiviseringer og cleantech-løsninger for regionens erhvervsliv. Innovationsnetværket CLEAN kunne med fordel også flyttes til Risø Park for særligt at understøtte udviklingen af dette område. Det vil kunne understøtte Energistyrelsens faglige arbejde at være placeret i tæt sammenhæng med de aktører, der til daglig oplever udfordringer og muligheder i det samlede energisystem. Energistyrelsen administrerer også EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), der fagligt ville kunne sammentænkes med CAPNOVA s aktiviteter inden for fundraising og investeringsrådgivning. Energistyrelsen herunder administrationen af EUDP Energitilsynet Innovationsnetværket CLEAN Turisme Inden for turismeområdet er det lykkes Region Sjælland at samle et nyt stærkt partnerskab i forbindelse med den nye nationale organisering. Østersøpartnerskabet bliver en aktiv aktør inden for turismeområdet og vil sammen med VisitDenmark i Region Sjælland kunne skabe aktiviteter, der supplerer og skaber balance i forhold til initiativer fra WOCO og MeetDenmark i København og til Center for Kyst- og naturturisme i Nordjylland. Der findes ligeledes allerede uddannelsesinitiativer målrettet turismesektoren på erhvervsskolerne i regionen, som fx Leisure Mangement på UCSJ, som med fordel kunne udbygges og styrkes i denne sammenhæng. Med de mange kulturhistoriske samarbejder og potentialer og de mange kulturpolitiske initiativer i regionen vil det ligeledes være naturligt at placere Kulturstyrelsen i regionen. Styrelsen vil bl.a. aktivt kunne gøre brug af de mange internationale kontakter der er skabt på kulturområdet. VisitDenmark Kulturstyrelsen Social- og Sundhedsområdet Med opdeling af Sundhedsstyrelsen i fem nye styrelser ligger det lige for også at overveje placeringen af disse fem styrelser. Sammen med Region Hovedstaden har Region Sjælland indledt et IT-samarbejde, hvor landets største datacenter for sundhed er blevet placeret i Region Sjælland. Ved at placere Sundhedsdatastyrelsen i forlængelsen af dette center vil der kunne opnås stordriftsfordele via muligheden for at kunne trække på flere specialkompetencer i krydsfeltet mellem IT-sikkerhed og dataanalyse. Ligeledes vil det give god mening at placere Styrelsen for Patientsikkerhed i den region, hvor det er besluttet at alle sygehuse skal være Patientsikkert Sygehus. Der er opnåede meget gode resultater i regionen allerede, som der kan bygges videre på i udbredelsen nationalt. Placeringen af Styrelsen 4

5 for patientsikkerhed i Region Sjælland vil kunne udbygge det meget tætte og velfungerende samarbejde, der i forvejen er mellem regionen og de statslige aktører i forhold til kvalitet, sikkerhed og arbejdet med løbende forbedringer. Endelig kunne Ankestyrelsen med fordel ligge i sjællandsregionen, hvor der i forvejen er mange sociale institutioner. Sundhedsdatastyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed Ankestyrelsen 5

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

Regional specialisering Team Vækst Danmark

Regional specialisering Team Vækst Danmark Regional specialisering Team Vækst Danmark Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner

Læs mere

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Lollands udgangspunkt 4 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder...7

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Landdistriktsredegørelse 2011 regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet

Læs mere

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark 1 Indhold Indhold... 1 1. Programstrategi... 5 1.1. Fra to INTERREG 4A-Programmer til et stort fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program 5 1.1.1. Programregionens

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER Udkast af 21. november 2006 1 INDLEDNING 4 FINANSIERINGSPLAN FOR ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGIEN 5 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere