Dommerkomitéens betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommerkomitéens betænkning"

Transkript

1 Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole september Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

2 2 / 36

3 Indholdsfortegnelse 3 Indledning Generelle bemærkninger Forsalg nr. 4 / Forslag nr. 1 / Forslag nr. 2 / Forslag nr. 3 / Forslag nr. 5 / / 36

4 4 / 36

5 3 Indledning I marts 2012 udskrev Kolding HF & VUC en projektkonkurrence om en ny skole på kvm, der skal opføres i det nye Design City Kolding, som også vil rumme blandet erhverv og boliger. Lokalområdet skal også indeholde andre uddannelsesinstitutioner, bl.a. Syddansk Universitet. Kolding HF & VUC er en statslig selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisning og er kendetegnet ved et meget bredt udbud af uddannelser for unge og voksne. Blandt andet tilbydes der ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU) samt HF enkeltfag og toårigt HF, og der undervises både om dagen og om aftenen. Konkurrencen, der blev afholdt i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet), blev den 23. marts 2012 bekendtgjort til Den Europæiske Unions Tidende, og følgende fem totalrådgivere blev inviteret til at udarbejde forslag: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus Viborg Ingeniørerne, Viborg Thing & Wainø Landskab, København Henning Larsen Architects, København Lemming & Eriksson, Køge SLA A/S, København Arkitektfirmaet C. F. Møller, Aarhus Ingeniørgruppen Syd, Padborg Sloth Møller Rådgivende Ingeniører, Sønderborg Rambøll Danmark A/S, København AART architects, Aarhus GBL gruppen for by og landskabsplanlægning, Kolding RUM as, Vejle Kontur Arkitekter, Aarhus Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Vejle Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 30. maj 2012 med frist for aflevering af forslag den 17. august Dommerkomité Verner Rylander-Hansen, rektor, Kolding HF & VUC (formand) Henrik Saul, uddannelseschef, Kolding HF & VUC Peter Lindberg, AVU-lærer, Kolding HF & VUC Mette Claudi Calundan, HF-lærer, Kolding HF & VUC Morten Hougaard, afdelingsleder, Plan, By- og Udviklingsforv. i Kolding Kommune Trine Berthold, arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening Torben Nielsen, arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening Rådgivere for dommerkomiteen Eva Raun Rasmussen, HF-lærer, Kolding HF & VUC Birgit Legarth, AVU-lærer, Kolding HF & VUC Mogens Nielsen, uddannelsesleder, Kolding HF & VUC Erik Nedergaard Jakobsen, teknisk serviceleder, Kolding HF & VUC Preben Løvetofte, uddannelseschef, Kolding HF & VUC Morten W. Frederiksen, administrationschef, Kolding HF & VUC Kristian Lund Tegtmeier, bygherrerådgiver, Bascon A/S Jesper Kock, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling, fungerede som dommerkomiteens sekretær. Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der foretaget en funktionel, teknisk og økonomisk vurdering af forslagene. Undersøgelsen blev udført af Bascon. Desuden foretog Kolding Kommune en undersøgelse af forslagenes overensstemmelse med lokalplanbestemmelserne. Konkurrenceforslagene blev bedømt ud fra nedenstående kriterier, jf. konkurrencebetingelserne. 5 / 36

6 "Der foretages en samlet bedømmelse af konkurrenceforslaget understøttet af følgende vurderingskriterier: Forslagets imødekommelse af projektets visioner og intentioner. Byggeriets arkitektur. Det arkitektoniske udtryk udvendigt såvel som indvendigt, materialevalg samt indpasning på grunden og nærområdet. Lav brutto-netto faktor. Opfyldelse af brutto-nettofaktoren, idet der så vidt muligt ikke er skåret i nettoarealer eller undladt nogle af de programmerede undervisningslokaler, samtidig med at byggeriet ikke virker 'klemt'. Forslagets imødekommelse af konkurrenceprogrammets krav og ønsker til indretning, funktionalitet og logistik. Byggeriets tekniske kvalitet. Materialevalg, konstruktionsløsninger, installationsløsninger, indeklimaløsninger, energiløsninger mv. bl.a. i forhold til lave drifts- og vedligeholdelsesegenskaber. Forslagets realiserbarhed. Sandsynligheden for at forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme, baseret på Bascons overslagsberegning af anlægsøkonomi, samt kontrolopmåling af etageareal." Bedømmelsen blev påbegyndt den 22. august Der blev i alt afholdt fire møder, og på det afsluttende betænkningsmøde den 7. september 2012 besluttede dommerkomiteen ud fra en helhedsvurdering i forhold til bedømmelseskriterierne, at udpege forslag 4/21228 som vinder af konkurrencen. Kolding, den 7. september 2012 Sign. dommerkomiteen 6 / 36

7 4 Generelle bemærkninger Forudsætninger Rammerne for konkurrencen om en ny skole for Kolding HF & VUC, har på mange måder være skarpt definerede. Skolen placeres i det nordøstlige hjørne af det nye område Design City Kolding, og bliver som den første bygning i området, et betydningsfuldt landmark. Lokalplanen anviser, at bygningen skal markere hjørnerne af byggefeltet, og fra bygningens stueetage skal der være rumlig relation til det sydligt beliggende byrum. Bygningen må ikke fremstå som 'en klods', men i varierende højde og med terrasser. Rumstørrelser samt funktionernes relation og placering i bygningen, har ligeledes været detaljeret beskrevet i konkurrenceprogrammet. Inden for disse stramme rammer har konkurrencedeltagerne givet deres bud på fremtidens mangfoldige, differentierede læringsmiljø, der samtidig skal udmærke sig som en bygning med arkitektonisk ikonværdi. De fem forslag besvarer alle opgaven tilfredsstillende og adskiller sig primært i deres ydre fremtræden og ved at have forskellige indre, rumlige prioriteringer. Ingen af forslagene afviger særligt fra rumprogrammet, og forslagene byder derfor som forventet ikke på radikale, nyskabende koncepter og rumligheder. Arkitektur ydre fremtræden Konkurrenceforslagene præsenterer sig alle forskelligt i deres udvendige arkitektur, materialitet og tilpasning til omgivelserne. Fælles for dem er, at de på forskellige vis arbejder med kig og forbindelser til nærområdet. Forslag 1/ , 3/91237 og 5/33999 fremstår som bygninger med markant dynamik og skarpskåret geometri. Forslag 2/11110 opleves derimod som et mere vertikalt, skulpturelt punkthus, og forslag 4/21228 indpasser sig med sine bløde kurver, som en dynamisk maskine placeret på grunden. Forslag 1/76363 og 5/33999 har teglfacader, mens forslag 2/11110 og 3/91237 foreslår en lagdelt facade med henholdsvis tung bagvæg og let lamel/metalbeklædning. Endelig foreslår forslag 4/21228 en horisontalt inddelt facade en kombination af glas og metal. Visionen i forhold til de indvendige materialevalg er enslydende i forslagene at bygge lyse, robuste og indbydende overflader. Nogle forslagsstillere vælger kombination af beton- og linoleumsgulve, andre kombination af beton- og trægulve. Dommerkomiteen har drøftet forslagenes arkitektoniske signalværdi: Hvordan vil Kolding HF & VUC fremstå, hvordan ser fremtidens skole ud? Det har her været vigtigt, at skolen med sin arkitektur virker åben og inviterende og ikke for institutionel i sit udtryk, men med varige arkitektoniske kvaliteter. Dommerkomiteen har vurderet, at facadematerialet kan få stor betydning for bygningens signalværdi og levetid, og der har derfor under bedømmelsen været en åbenhed i forhold til, at vurdere forslagenes facademateriale som forslag, der i samråd med forslagsstillerne vil kunne udvikles og forandres. Alle fem forslag arbejder på forskellig vis med udendørs terrasser. Nogle med få, store og markante terrasser og andre med mindre terrassestørrelser. Alle med en kombination af adgang fra undervisningsrum og fællesarealer. Ankomst stueetage flow Lokalplanen foreskriver, at der skal være kontakt mellem byrummet og stueetagen, hvilket alle forslag imødekommer. Forslag 4/21228 hæver dog stueetagen en anelse og skaber via en grøn trappe/rampe fysisk sammenhæng til uderummet. 1 I henhold til EU's udbudsdirektiv blev konkurrenceforslagene afleveret og bedømt i anonym form. Jf. normal konkurrencepraksis havde forslagsstillerne hver især forsynet deres forslag med et femcifret kendingstal, og efter modtagelsen blev forslagene i vilkårlig rækkefølge nummereret med løbenumrene / 36

8 Forslag 1/76363, 2/11110, 4/21228 og 5/33999 har valgt at placere faglokalerne i stueetagen, som ønsket i programmet. Skolen ser det som en fordel, at faglokalerne er på indgangsniveauet, da det vil skabe liv og dynamik og inspirere til vidensdeling og tværfaglighed. Forslag 5/33999 har som det eneste forslag multihallen placeret som fysisk omdrejningspunkt midt i huset med visuel kontakt fra stueetagen. Forslag 1/76363 og 2/11110 muliggør direkte adgang og sammenhæng med multisalen fra stueplan, hvilket bedømmelsesudvalget har anset for at være en spændende mulighed. Forslag 3/91237 og 4/21228 anviser visuel kontakt til hallen, dog er der i forslag 4/21228 også mulighed for, at ankomme direkte fra ankomstrummet til salen. Caféområdet er i forslag 1/76363 og 4/21228 placeret som en del af flowarealet, hvor det i forslag 2/11110, 3/91237 og 5/33999 er placeret som et regulært defineret areal. Cafeens betydning og anvendelse i skolens fremtidige miljø, har været drøftet en del i vurderingen af projekterne. Dommerkomiteen finder det nødvendigt, at placeringen af rum og funktioner i stueplanet bearbejdes yderligere, i den videre bearbejdning af vinderforslaget. Samtlige forslag arbejder med et samlende atrium centralt i huset. Atrierne adskiller sig dog ved at have forskellig størrelse og forskellige rumlige kvaliteter. Et flertal i dommerkomiteen har prioriteret fordelen ved at have et mindre atrium, hvor blandt andet lyd og bevægelse ikke bliver en forstyrrende faktor i dagligdagen. Generelt har de indkomne forslag ikke overholdt lokalplanens bestemmelser om facadelinjen mod syd. Facadelinje og tilknytning til byrum, skulle bearbejdes for alle fem forslags vedkommende. Læringsmiljø fleksibilitet Administrationens placering varierer i forslagene. Dommerkomiteen har vurderet kvaliteter ved enten at samle administrationen på én etage, eller at sprede lærerstab og administration over flere etager. Det har været at foretrække, at spredningen af administrationen ikke er for stor. Studiezonerne er generelt i forslagene placeret i overgangszonen mellem fællesområde og klasselokaler, dog har forslag 5/33999 placeret et større studieområde i nær tilknytning til café og ankomstrum. Undervisningsområdernes indretning og kvaliteter har haft stor betydning for konkurrencens udfald. Det har været vigtigt for dommerkomiteen, at de fysiske rammer tilbyder nye måder at undervise og lære på. Forslag med gange og traditionelle planløsninger har ikke virket overbevisende som grundlag for et fremtidssikret læringsmiljø. Nærhed og overskuelighed ved at samle undervisningsrum, som det er beskrevet i konkurrenceprogrammet, har været vigtige parametre for vurderingen af læringsmiljøerne. I en samlet vurdering anses forslag 4/21228 for det, som tydeligst opfylder skolens intentioner og visioner. Det er det forslag, som samlet set bedst imødekommer den ønskede indretning, funktionalitet og logistik, og det indstilles som vinder af konkurrencen. 8 / 36

9 Forslag 1 / Totalrådgiver Arkitektfirmaet C. F. Møller Ingeniørgruppen Syd Sloth Møller Rådgivende Ingeniører Forslag 2 / Totalrådgiver Cubo Arkitekter A/S Underrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter Underrådgiver Viborg Ingeniørerne Forslag 3 / Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Underrådgiver AART Architects Underrådgiver GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Forslag 4 / Totalrådgiver RUM as Underrådgiver Kontur Arkitekter Underrådgiver Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Forslag 5 / Totalrådgiver Henning Larsen Architects Underrådgiver Lemming & Eriksson Underrådgiver SLA A/S 9 / 36

10 5 Forsalg nr. 4 / Udpeget som vinderforslag Udarbejdet af: RUM (totalrådgiver) v/ Karin Elbek, Claus Jensen, Edmond Jensen Dietz, Line Ryming Funch, Line Toft (landskab) Kontur Arkitekter v/ Rikke Hinkbøl Jensen, Marie Fenger Ehlers, Trine Broe Rasmussen Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget fremstår tydeligt i koncept, idé og disponering. Det indeholder et enkelt hovedgreb, som frembringer en rumlig homogenitet sammen med rum- og formmæssig variation. På bytorvet præsenterer huset sig med homogene, terrasserede, glatte facader, der for vestfløjens vedkommende trækker sig tilbage på anden og tredje sal. Dommerkomiteen er af den opfattelse, at facaderne generelt fremstår som flotte, men med et signal, som minder mere om et firmahovedkvarter eller en finansiel virksomhed, end det der er ønsket: en skole for unge voksne. Dette vil dog kunne bearbejdes i næste fase. Huset står på en tydelig base, som kun brydes ved hovedindgangen og nedkørslen til parkeringskælderen. Hovedindgangen og stueplanet hæver sig tydeligt over terræn. Ramper og trapper formidler overgangen mellem bytorvet og det fælles indre torv. Ved indgangen er placeret et udvendigt terrasseområde, som giver mulighed for, at de studerende kan sidde udenfor med kontakt til cafeen, bytorvet og medstuderende, der ankommer til skolen. Hvis intentionerne i lokalplanen skal efterleves, er det dog helt nødvendigt at lave en større formidling mellem bytorvet og husets base for at undgå for mange døde facademeter. Dette kunne for eksempel gøres gennem en terrassering af husets base langs bytorvet. Det ville gøre huset mere imødekommende netop mod bytorvet, hvilket er hensigten med lokalplanens bestemmelser, som er helt relevante på dette sted. Fra indgangen ankommer man i stueplan til et fælles 'torv', som indeholder café, lounge, trappe og elevator, adgang til faglokaler, multihal og udsalg fra køkkenet. Cafeen bliver ikke den dominerende funkti- 10 / 36

11 on, selv om den tydeligt markerer sig. Fællestorvet giver god mulighed for overblik, samtidig med at det tilbyder steder med forskellig intimitet og forskellig kontakt mellem ude og inde. Der er god kontakt til faglokalerne gennem glaspartier til rummene. Dette udvider visuelt både fællestorvet og de enkle faglokaler. Man kan gensidigt følge med i, hvad der foregår i de forskellige rum og arealer. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, halvanden etage, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Det kan anbefales, at man finder en anden placering til IT-support tættere ved administrationen. Derved vil der være mere plads foran multihallen, og det vil også øge den samlede plads på fællestorvet, som fremstår lidt for klemt, og give mulighed for, at der kunne opstå flere studiezoner på torvet. Samtidig ville det kunne give mulighed for bedre og mere funktionel udnyttelse og kontakt mellem fællestorvet og multihallen. I hallen mangler en niche til teleskopscenen. Derudover fremstår hallen enkel med mulighed for god sidebelysning fra vest. Møbeldepotet bør placeres mere hensigtsmæssigt med direkte forbindelse til hallen. Ligeledes bør det sikres, at forbindelsen mellem musiklokalet og multihallen er tilstrækkelig stor til transport af instrumenter mellem de to lokaler. Husets disposition giver et enkelt bevægelsesflow, som muliggør en overskuelig orientering og genkendelighed for hver etage. Forslaget har det mindste atrium af alle forslag, hvilket skaber større intimitet og mindre støj, men også mindre visuel forbindelse etagerne imellem. Trappen, der forbinder alle etagerne, anses for underdimensioneret i forhold til den daglige belastning. Generelt er huset og dets rum en smule for små, hvilket der skal rådes bod på i næste fase. Huset har konkurrencens mindste bruttoareal, hvilket også gør det lidt for klemt visse steder. Det er nødvendigt med mere plads til studiezoner, især på første sal. De indskudte udendørsarealer for ophold og undervisning på vest og østsiden er ganske flotte og tilbyder gode kvaliteter. Men de fratager også rumlig og funktionel kvalitet til studiezonerne. Dette bør ligeledes løses i den kommende projektfase, eksempelvis ved at disse arealer ombearbejdes eller deres areal indskrænkes til fordel for mere indendørs plads. Projektet indeholder gode løsninger på ønsket om sammenhængende undervisningsklynger og giver mulighed for intime studie- og undervisningsmiljøer på de forskellige etager. Grupperummenes placering i de fælles studiezonearealer virker ligeledes overbevisende. Dog skal man i det fortsatte forløb være opmærksom på belysningen til disse rum, da ingen af dem ligger ud til det fri. Administrationen på anden sal har åben forbindelse ud til trappe- og atriumrummet, der forbinder alle etagerne. Det er yderst tvivlsomt, om dette er realistisk på grund af eksempelvis støj. Dette skal sikres, uden at konceptet med de flydende etageplaner mistes. Yderligere skal det sikres, at lærerarbejdspladserne kan lukkes så meget af, at der tilvejebringes den nødvendige ro til rummene. Også her er det vigtigt at gøre det således, at det ikke går ud over fornemmelsen af flydende overgange og rumligheder. Udformningen af 'etagehaverne' tilbyder gode lysforhold til bygningens forskellige rum og sikrer en lysmæssig variation i studiezonerne og fællesarealerne. Samtidig muliggør de en høj grad af direkte udeophold for både studerende og personale. Dette er en stor kvalitet i det daglige liv på institutionen, både til korte og lange pauseophold og til udeundervisning. Forslagets hovedkonstruktion muliggør en stor rumlig fleksibilitet på etagerne. Alle skillevægge kan fjernes, og tilbage står åbne etager kun med søjler og facader. 11 / 36

12 12 / 36

13 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum, skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, men som er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Enkelte rum afviger dog lidt i begge retninger fra de programmerede arealer, men ikke mere end at dette enten kan accepteres, eller at det skønnes at kunne optimeres. Det vurderes dog, at flere rum er tegnet lidt mindre på tegningerne end oplyst. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne, hvilket må indarbejdes. Bruttoarealet er godt udnyttet, og der er er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor, som dog vil ændres i den videre bearbejdning. Rampen til parkeringskælderen er for stejl, og nogle parkeringspladser er for trange, hvilket må bearbejdes. Teknisk kvalitet Bygningens konstruktive system er et søjle-ribbesystem. I hver af sidefløjene lægges to langsgående søjlerækker. I sidebygningernes mellemområde sideforskydes tværribberne i forhold til søjlerne, således at ribbepar bæres af konsolbjælker over søjlerne. I sidefløjenes gavle afsluttes etagedækkene med en udformning af ribbesystemet som krydsribber. Alle etagedækkenes ribber udføres som standard stålbjælker, der sammenkobles med det overliggende betondæk, således at der opstår en kompositkonstruktion. Det er ikke et gængs konstruktivt system, men beskrivelsen af det virker overbevisende. Interiøret vil generelt fremstå lyst og enkelt i sin bearbejdning og finish. Kerner og udvalgte vægge beklædes med trælameller. Døre, nicher og udvalgte elementer kan udføres med en farvet overflade eller 13 / 36

14 andet materiale for at opnå et rart og stimulerende visuelt miljø. Gulve i fællesarealer, café og åbne studiezoner udføres generelt som lys træparket med robust overfladebehandling, og gulve i undervisningslokaler med linoleum. Generelt er der tale om et tilfredsstillende materialevalg. Udvendigt beklædes de markante etagedæk med en miljøcertificeret aluminiumsplade, der er coatet som 'kobber'. Glasfacader udføres generelt i pulverlakeret aluminium henholdsvis træ-alupartier. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning) og atmosfærisk. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der vil opnås et lavt energiforbrug. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden vil være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger vil kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 14 / 36

15 15 / 36

16 6 Forslag nr. 1 / Udarbejdet af: Arkitektfirmaet C. F. Møller (totalrådgiver) v/ Tom Danielsen, arkitekt og projektansvarlig partner; Michael Kruse, arkitekt og ass. partner; Jan Petersen, arkitekt; Mathias B. Poulsen, arkitekt; Rune Bjerno Nielsen, arkitekt; Thomas Olsen, landskabsarkitekt; Daniel Sanchiz Rupert, arkitektstuderende Ingeniørgruppen Syd v/ Peer Mogensen, ingeniør Sloth Møller v/ Poul Nissen, ingeniør; Lars Frost Larsen, ingeniør Smak Architects (konsulenter) Martin Roald Schrøder Poulsen, arkitekt; Søren Bolding Christiansen, arkitekt Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslagsstillerne tager udgangspunkt i skolens ønske om mangfoldighed og fleksibilitet. Dette resulterer i en kompakt og markant bygning, hvor plandispositionen præges af stor generalitet for at kunne imødekomme fremtidig foranderlighed. Bygningen fremstår skarp og geometrisk i tegl og er særdeles velproportioneret i sit ydre. Der er velplacerede tagterrasser og tre markante skår i bygningen, som på fin vis relaterer sig til stedets udsigter. Facaden er flot komponeret med præcise vindueshuller i teglstensmassen. Bygningen virker venlig og imødekommende, men signalerer umiddelbart meget 'skole' og 'institution' i traditionel forstand. Bygningen er defineret ved en base med udadvendte, aktive funktioner og et atrium, som tre undervisningsfløje på hver etage er placeret i forhold til. Bevægelsen gennem det trekantformede atrium foregår i en spiralbevægelse. Ankomsten til skolen sker på det sydvestlige hjørne gennem et lavt, bredt vindfang, der flot formidler overgangen til det høje, trekantede atriumrum. Alle faglokaler er velplaceret på stueplanet naturfaglokaler med udgang til egen gårdhave. Store trappetrin fører til multisalen og muliggør, at denne inddrages i stuens aktiviteter. 16 / 36

17 En bred scenetrappe fører til førstesalen, hvor administrationen er placeret. Det vurderes som en fordel, at administrationen er placeret samlet på en etage. Scenetrappen har i sig selv mange kvaliteter, men ligger lidt som en 'prop' midt på stueetagen. Flowarealerne omkring indgang, scenetrappe og café/buffet virker i det hele taget klemte. Undervisningsarealerne er placeret som perler på en snor i et spiralerende forløb omkring atriumrummet. De er kun afbrudt af de tre skår, som markerer udsigten til omgivelserne og definerer studieområderne. Undervisningsområderne afspejler således hensigten om generalitet i planløsning og udformning, og klyngerne kan vokse og mindskes fleksibelt. De virker desværre også en smule for fastlåste i deres repetition og har svært ved at inkludere balkonen uden for lokalerne som studiezoner. Studiezonerne er veldefinerede arealer i 'skårene' med godt lys og ro. Kælderplanens placering af møbeldepotet i den modsatte ende af multihallen er ikke hensigtsmæssig. Forslagets styrke er den konceptuelle klarhed i plandisponeringen og den arkitektonisk overbevisende formgivning. Denne styrke virker dog også umiddelbart som en svaghed, der fastlåser udformningen og fleksibiliteten af undervisningsarealerne inden for den trekantede form. 17 / 36

18 18 / 36

19 Forholdet til lokalplanens bestemmelser I forhold til lokalplanens skal bebyggelsen føres til hjørnerne af byggefeltet i en afstand af mindst 7 meter. Projektet placerer indgangspartiet tilbagetrukket fra facadelinjen i bygningens sydvestlige hjørne. Facadelinjen mod det sydvendte byrum markeres dermed i hjørnet og en del af facadelinjen alene med piller, hvilket ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er ikke disponeret parkeringsplads til en minihandicapbus, og rampen til parkeringskælderen er stejl, men disse forhold ville kunne indarbejdes ved en bearbejdning. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet ikke klemt. Teknisk kvalitet Alle konstruktioner udføres i uorganiske materialer. Bagvægge udføres i betonelementer og tegl som formur, og etagedæk udføres med huldækelementer. Udvendige vinduer er aluminium. Gulve i stueetage, café mv. udføres i natursten, og gulve i øvrigt udføres med linoleum. Hallens gulv foreslås belagt med polyurethan sportsgulv, hvilket kan overvejes i forhold til dobbeltstrøet sportsgulv som angivet i konkurrenceprogrammet. I øvrigt et tilfredsstillende materialevalg, og i forslaget er der lagt vægt på materialer med en lav afgasning. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. 19 / 36

20 Med den gode kompakthed i bygningskroppen, sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville kunne opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 20 / 36

21 7 Forslag nr. 2 / Udarbejdet Cubo Arkitekter (totalrådgiver) v/ Ib Valdemar Nielsen (partner) og medarbejdere Susanne Østergaard Schanz, Signe Dahlgren, My Gutke Lunsjö, Rikke Elisabeth Nielsen Thing & Wainø Landskabsarkitekter v/ Torben Wainø, Mette Hønholt Jensen Viborg Ingeniørerne v/ Karsten Lindberg, Kristian Stilling Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget fremstår i sine facader med et meget klart og enkelt koncept. Et udtryk, der udfordrer modernismens horisontale linjer og dogmer om det synlige lagdelte udtryk. Her stræber alle linjer mod himlen. Projektet repræsenterer konkurrencens klareste arkitektoniske ikonværdi. Projektet har en tydelig hovedidé med grønne haver på hver etage, dog ikke i stueplan. Haverne har kontakt og udsigt til alle verdenshjørner. På bytorvet mødes man af en klar, vertikal struktur med en hævet have i hele husets bredde. Strukturen brydes af en stor indskæring, der markerer indgangen og danner en terrasse for ophold. Alle indre rum organiseres ortogonalt på indgangsfacaden. Dette betyder, at der opstår en del rum med spidse og stumpe vinkler. En dynamik, som fremtræder tydeligt i rummene, og som står i kontrast til bygningens ydre ortogonale og vertikale struktur og layout. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, halvanden etage, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Faglokalerne markerer sig sammen med indgangen i hele facadens bredde langs bytorvet og danner dermed en indholdsfortællende facade mod offentligheden og bytorvet. En fortælling, der trods dens markante, abstrakte facademæssige udtryk fortæller om, at her er placeret en skole med mange forskellige aktiviteter. Både laboratoriet og billedkunstlokalerne har glas ud mod stueplanets fællesareal, hvilket øger det indres mulighed for transparens og synlighed,mellem aktiviteterne på tværs af fællesrummet. 21 / 36

22 Ankomsten præges af et stort, gennemgående rum, som præsenterer hele husets længde. Et flot træk. Multihallen står i god visuel forbindelse med det store ankomst- og fordelingsrum. Multihallen er asymmetrisk og appellerer dermed også til anden brug end blot sportsudøvelse. Dette kan helt sikkert udnyttes som en kvalitet, men salen opfylder ikke det ønskede arealkrav. Et atrium med et velkomponeret trappeforløb forbinder stueetagen med de øvrige fire planer. På første sal er der adgang til administration og studievejledning samt en samling af store og små undervisningsrum, grupperum og en studiezone, der har kontakt direkte til atriumrummet og en udendørs have. Derudover er her mod nord placeret projektets største have. Musikrummet er også placeret her med direkte kontakt til haven. Rummene virker velindrettede og veldisponerede. Dog er det uhensigtsmæssigt, at de studerendes adgang til den nordvendte have foregår gennem et undervisningsområde, som står i åben forbindelse med studiezonen og den fælles trappeforbindelse, der forbinder alle etagerne. I princippet et flot træk, men i praksis desværre næppe realistisk funktionelt set. Hvilket bevirker, at haven ikke er så anvendelig som tiltænkt og ønskeligt. På anden sal findes en sydvendt terrasse. Igen et flot træk, men også her er anvendeligheden forbeholdt nogle bestemte lokaler, og en mere generel adgang foregår gennem et undervisningsområde. Havernes/terrassernes fordeling på alle planer er konceptuelt godt tænkt, men deres størrelser, placering og udformning anses alligevel for problematiske. Hver etage indeholder veldisponerede undervisningsklynger, der giver mulighed for forskellige didaktiske principper. Administrationen er fordelt over for mange etager, hvilket vil besværliggøre dagligdagen for det administrative personale. 22 / 36

23 23 / 36

24 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum, skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, som dog er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Enkelte rum afviger dog lidt i begge retninger fra de programmerede arealer, men ikke mere end at dette enten kan accepteres, eller at det skønnes at kunne optimeres. Teknikrum er disponeret over rampen til parkeringskælderen, men det er ikke dokumenteret, hvorledes installationer føres herfra og videre ud i byggeriet. Parkeringspladsen til en minihandicapbus er ikke disponeret, men vurderes at ville kunne indarbejdes. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet ikke klemt. Teknisk kvalitet Den bærende hovedkonstruktion udføres primært med bærende bagvægselementer langs facaden, og indvendige bærelinjer udføres som en kombination af bærende helvægselementer og søjlebjælkesystem. 24 / 36

25 Facadebeklædningen udføres med lameller i anodiseret aluminium, og den bagvedliggende pladebeklædning udføres i fiberbeton. En facadeløsning, som vurderes at kræve stor opmærksomhed ved valg af detailløsninger i projekteringen. Udvendige vinduer er af aluminium. Gulve i de åbne fællesarealer og i vådrum mm. udføres i glittet beton. I undervisningslokaler, kontorer, hovedtrappe mm. udføres gulve i asketræ. Vægge udføres til dels som rå betonvægge, og der udføres kunstnerisk udsmykning i print direkte på de rå betonvægge. Betongulve og betonvægge er en robust løsning. I øvrigt rummer projektet et tilfredsstillende materialevalg. Det beskrives, at bygningen har en formstabil hovedkonstruktion for at opnå maksimal fleksibilitet ved ændring af rum. Dette er dog ikke dokumenteret nærmere i forslaget. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville kunne opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift. Atriumområdet vurderes at have gode muligheder for naturlig ventilation, hvilket er gavnligt for energiforbruget. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden vil være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 25 / 36

26 8 Forslag nr. 3 / Udarbejdet af: Rambøll Danmark v/ Niels Skibsted, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Jørgen Berner Jørgensen, Hanne Tine Ring Hansen, Henrik Ravn AART Architects v/ Anders Tyrrestrup, Rasmus Højkjær Larsen, Mette Fast, Kathrine Hegner Stærmose GBL gruppen for by og landskabsplanlægning v/ Christian Hyldgaard Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget er overbevisende klart opbygget med et centralt atrium, som skaber rum og mulighed for socialt liv og læring i bygningen. Atriumrummet relaterer sig til to store, markant forskellige udearealer: En urban gård med plads til sport og bevægelse mod nord og en landskabelig opholdsterrasse mod syd. Atriumrummets placering i forhold til disse uderum skaber optimale lysbetingelser for miljøet i skolen. Atriumrummet har fint fat i stueplanet og derfor også i hele indgangsarealet, cafeen og videnstorvet. Rummets åbenhed og relation til resten af huset har styrker og svagheder. Styrken er den transparens og synlighed, alle får til hinanden, mens svagheden synes at være mangel på ro og intimitet i undervisningsområderne. Indgangen til bygningen sker i fin sammenhæng med forslaget om et begrønnet bytorv. Cafeen er udformet som et veldefineret dobbelthøjt rum, hvis multianvendelighed og relation til huset anses for en stor kvalitet i forslaget. Faglokalerne er til dels at finde på indgangsniveauet, dels på første sal. Der er fin visuel kontakt fra faglokaler til stueplan, men løsningen vurderes ikke at have samme kvalitet, som hvis faglokalerne var samlet på stueplanet. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, to etager, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Et stort vindue formidler kontakten fra videnstorvet til multisalen. Administrationen er fordelt på flere etager, hvilket ikke vurderes at være en optimal løsning. 26 / 36

27 Undervisningslokalerne er placeret som fleksible rum i to fløje på hver etage med tilhørende mindre rum tilknyttet. Omkring atriumrummet er studiezonerne placeret. De gange, som opstår i undervisningsfløjene, virker umiddelbart lange og smalle. Forslaget viser en fin differentiering mellem store, generelle undervisningsrum, der kan sammenlægges, og mindre stille rum. Planløsningerne er systematisk og klart disponerede og indeholder derfor en høj grad af fleksibilitet. Kælderplanen er ligeledes veldisponeret. Bygningen fremstår udadtil præcis og moderne i sin arkitektur med en bronzefarvet, perforeret aluminiumsplade, som nuancerer lyset på bygningen. Alligevel har bygningen, for et flertal i bedømmelsesudvalget, virket en anelse ordinær i sit ydre. Landskab og terrasser er flot bearbejdede. Valget af rå, men raffinerede materialer synes langtidsholdbart og sympatisk. Det er samlet set et særdeles enkelt og konceptuelt stærkt forslag. Det er robust i sin planløsning og sin arkitektur, og forslaget har en udtalt rumlighed og transparens i sit indre. 27 / 36

28 28 / 36

29 Forholdet til lokalplanens bestemmelser I forhold til lokalplanens skal bebyggelsen føres til hjørnerne af byggefeltet i en afstand af mindst 7 meter. Projektet placerer indgangspartiet tilbagetrukket fra facadelinjen i bygningens sydvestlige hjørne. Facadelinjen mod det sydvendte byrum markeres dermed i hjørnet og en del af facadelinjen alene med en bred pille, hvilket ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er for dele af bygningen ikke overholdt i henholdsvis den nordlige og sydlige facadelinje. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Dette gælder også for parkeringskælderen, som fejlagtigt er angivet til et større areal i arealskemaet. Rampen til parkeringskælderen er dog urealistisk kort, og enkelte parkeringspladser har en trang tilkørsel. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor, men i forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet lidt klemt på etagerne. Fællesarealet i stueetagen er dog meget 'luftigt' med god plads. Teknisk kvalitet Det bærende system udføres med ydervægge i betonsandwichelementer og indervægge i betonvægge kombineret med søjle-bjælkesystem ved åbninger. Dæk mellem etagerne og mod tag udføres med præfabrikerede, forspændte betondæk. Materialerne er ude som inde valgt ud fra ønsket om, at skabe et let og æstetisk udtryk. Facaderne er beklædt med perforede tyndplader i aluminium. Indvendigt er vægge beklædt med finerplader, og gulve er beton. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift, bortset fra at der eventuelt vil blive behov for 29 / 36

30 køling. Atriumområdet vurderes at have gode muligheder for naturlig ventilation, hvilket er gavnligt for energiforbruget. I forslaget er det beskrevet, at bygningen ikke vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være vanskeligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 30 / 36

31 9 Forslag nr. 5 / Udarbejdet af: Henning Larsen Architects v/ Peer Teglgaard Jeppesen, Eva Ravnborg Lemming & Eriksson SLA A/S Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget er konceptuelt klart både i forhold til det indre og det ydre hovedgreb. Det er et sikkert bearbejdet forslag, både når det gælder de velkomponerede teglfacader og de foreslåede haver, hvor to af de tre haver vender ud mod bytorvet og på en overbevisende måde binder bygningen sammen med landskabet øst for grunden. Haverne tilbyder gode kvaliteter til bygningens indre og giver nem adgang for både studerende og personale. På bytorvet mødes man af indgangen, hvis teglfacader består af en nedtrapning mod øst. En skalatilpasning, der virker yderst overbevisende og må anses for at være konkurrencens flotteste løsning. Man ankommer i foyeren, som er et dobbelthøjt caféareal, hvor man mødes af en trappe, der tilbyder et naturligt flow mellem stueplan og anden sal. Dens placering sammen med atriumrummet muliggør et kig dybt ind i huset. Der er ved ankomsten kontakt både til multihallen og helt op til anden sal. Rumligt flot tænkt. Forslaget er det eneste, der har placeret multihallen centralt, så det er muligt at gå hele vejen rundt om den, med kontakt fra alle sider i foyeren. Det er overordnet set et stærkt greb, som både er projektets styrke, men desværre også dets aktuelle svaghed. Styrke, fordi det potentielt skaber stor kontakt og anvendelighed, men også svaghed, fordi det ikke i det foreslåede layout lykkes at skabe den plads, der skal til omkring hallen, så det giver kvalitet både til hallen og til de øvrige arealer. Der opstår for meget gangareal, som henligger mørkt og ikke virker rumligt nok i forhold til den ønskede oplevelse. Desuden bevirker det, at faglokalerne på stueplan ligger klemt. Med multihallens placering bliver det svært at udnytte kælderen, som man kunne ønske sig. Der er kun plads til multihal og parkeringspladser, og det havde været hensigtsmæssigt med omklædningsrum og diverse depotrum her. Ligeledes burde møbeldepotet, som er placeret øst for hallen på stueplan, have været placeret i kælderen. Byggefeltet som er til rådighed, er for smalt til at bygningens indre hovedidé sammen med det ønske program reelt kan forløses. 31 / 36

32 Cafeens placering og aktuelle indretning med køkkenudsalg og buffet placeret omkring trappeløbets begyndelse virker funktionelt uhensigtsmæssigt. Til gengæld må ideen om at placere faglokalerne til billedkunst og design, samt faglokalet til musik med fin kontakt til cafeen anses for at være en kvalitet, selv om den aktuelle løsning også her virker klemt i forhold til hovedindgangen og den trafik, der må forventes at være på dette sted. Yderligere er det vanskeligt at opnå den lydtæthed, der skal kunne etableres mellem musikrum og cafeen. Den valgte placering af den store have på tredje sal betyder, at der skal indføres en ekstra trappe, og bygningsvolumenet deles op i to afsnit på denne etage, hvor bygningens indre ikke bindes sammen omkring det store atrium som på første og anden sal. Dette virker ikke bestyrkende for projektets hovedidé. Aktiviteterne i den nordøstlige del på både tredje og anden sal virker klemte, hvilket blandt andet er gjort for at kunne sikre plads til studiezoneområder. Dette virker desværre som et kompromis, og det gælder på flere etager. Studiezonerne er fordelt med jævn hånd, men kan kun forventes anvendt til egentlig undervisning på første sal i kombination med caféområdet. Administrationen er fordelt på tre etager, hvilket besværliggør arbejdsgangen for denne gruppe af personalet. Derudover har det stor betydning for lærerne, at lærerarbejdspladser og pædagogisk værksted ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det er ikke tilfældet her. Desuden virker hensigten med klyngestrukturen med undervisningslokaler, grupperum, lærerarbejdspladser og studiezoner ikke konsekvent gennemført. Valget af konstruktion og materialer både udvendigt og indvendigt virker realistiske både i forhold til æstetik, brugskvalitet og drift. Alt i alt punktvis et flot projekt, som desværre ved valg af løsning for multihallens placering skaber for mange funktionelle uhensigtsmæssigheder, til at man ønsker det gennemført. 32 / 36

33 33 / 36

34 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, som dog er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er for dele af bygningen, ikke overholdt i henholdsvis den nordlige og sydlige facadelinje. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer, bortset fra undervisningsrum og grupperum, som er lidt mindre. Til gengæld er studiezonerne større. Møbeldepotet er noget mindre end programmeret. Desuden mangler der teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er ikke vist parkeringsplads til en minihandicapbus, men den vurderes at ville kunne indarbejdes ved en bearbejdning. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet lidt klemt på etagerne, idet der er forholdsvis mange, lange gange. Teknisk kvalitet Der anvendes konstruktioner, der i princippet er katalogvarer, som er anvendt ved mange andre byggerier. Alle bjælker udføres som stålbjælker, der indbygges i dækkonstruktionernes plan, således at bærende bjælker under dækkene undgås, hvorved der sikres fri opstilling af skillevægge og fremføring af installationer. Udvendigt er huset et teglstenshus udført med kolumbategl. Indvendigt foreslås der robuste og slidstærke materialer med overflader som beton, krydsfiner, linoleum og træbeton. I stueetagen lægges betongulv og på de øvrige etager linoleum. De beskrevne installationsløsninger er meget fint beskrevet og vurderes at være tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Den lave grad af kompakthed i bygningskroppen vil medføre en udfordring i overholdelsen af et tilstrækkeligt lavt varmeforbrug, men de beskrevne tekniske løsninger ville kunne medvirke til et lavt energiforbrug til bygningsdrift. 34 / 36

35 I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved, at supplere med yderligere alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 35 / 36

36 Forslag 1 / Totalrådgiver Arkitektfirmaet C. F. Møller Ingeniørgruppen Syd Sloth Møller Rådgivende Ingeniører Forslag 2 / Totalrådgiver Cubo Arkitekter A/S Underrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter Underrådgiver Viborg Ingeniørerne Forslag 3 / Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Underrådgiver AART Architects Underrådgiver GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Forslag 4 / Totalrådgiver RUM as Underrådgiver Kontur Arkitekter Underrådgiver Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Forslag 5 / Totalrådgiver Henning Larsen Architects Underrådgiver Lemming & Eriksson Underrådgiver SLA A/S

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Aarhus Universitet Faculty of Health Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Juryens betænkning Juni 2012 Indledning Indledning 1 Juryens generelle bemærkninger 4 Forslag 45100 vinder af konkurrencen

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration:

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 indhold kolofon 3 5 12 18 24 30 forord generelle bemærkninger 1.

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013

Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013 Forsyning Helsingør, Driftscenter Indbudt projektkonkurrence 2013 Dommerbetænkning Indledning Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projektkonkurrence om Forsyning Helsingør, Driftscenter som et

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11

Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11 Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11 Boligforeningen Ringgaarden Aktive ungdomsboliger på Havnen i Aarhus II Dommerbetænkning marts 2011 Boligforeningen Ringgården glæder sig til at opføre

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn

Læs mere

Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning

Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning 1 INDLEDNING Region Midtjylland udskrev i slutningen af november 2010 en indbudt projektkonkurrence blandt fem udvalgte teams

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere