Dommerkomitéens betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommerkomitéens betænkning"

Transkript

1 Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole september Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

2 2 / 36

3 Indholdsfortegnelse 3 Indledning Generelle bemærkninger Forsalg nr. 4 / Forslag nr. 1 / Forslag nr. 2 / Forslag nr. 3 / Forslag nr. 5 / / 36

4 4 / 36

5 3 Indledning I marts 2012 udskrev Kolding HF & VUC en projektkonkurrence om en ny skole på kvm, der skal opføres i det nye Design City Kolding, som også vil rumme blandet erhverv og boliger. Lokalområdet skal også indeholde andre uddannelsesinstitutioner, bl.a. Syddansk Universitet. Kolding HF & VUC er en statslig selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisning og er kendetegnet ved et meget bredt udbud af uddannelser for unge og voksne. Blandt andet tilbydes der ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU) samt HF enkeltfag og toårigt HF, og der undervises både om dagen og om aftenen. Konkurrencen, der blev afholdt i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet), blev den 23. marts 2012 bekendtgjort til Den Europæiske Unions Tidende, og følgende fem totalrådgivere blev inviteret til at udarbejde forslag: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus Viborg Ingeniørerne, Viborg Thing & Wainø Landskab, København Henning Larsen Architects, København Lemming & Eriksson, Køge SLA A/S, København Arkitektfirmaet C. F. Møller, Aarhus Ingeniørgruppen Syd, Padborg Sloth Møller Rådgivende Ingeniører, Sønderborg Rambøll Danmark A/S, København AART architects, Aarhus GBL gruppen for by og landskabsplanlægning, Kolding RUM as, Vejle Kontur Arkitekter, Aarhus Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Vejle Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 30. maj 2012 med frist for aflevering af forslag den 17. august Dommerkomité Verner Rylander-Hansen, rektor, Kolding HF & VUC (formand) Henrik Saul, uddannelseschef, Kolding HF & VUC Peter Lindberg, AVU-lærer, Kolding HF & VUC Mette Claudi Calundan, HF-lærer, Kolding HF & VUC Morten Hougaard, afdelingsleder, Plan, By- og Udviklingsforv. i Kolding Kommune Trine Berthold, arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening Torben Nielsen, arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening Rådgivere for dommerkomiteen Eva Raun Rasmussen, HF-lærer, Kolding HF & VUC Birgit Legarth, AVU-lærer, Kolding HF & VUC Mogens Nielsen, uddannelsesleder, Kolding HF & VUC Erik Nedergaard Jakobsen, teknisk serviceleder, Kolding HF & VUC Preben Løvetofte, uddannelseschef, Kolding HF & VUC Morten W. Frederiksen, administrationschef, Kolding HF & VUC Kristian Lund Tegtmeier, bygherrerådgiver, Bascon A/S Jesper Kock, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling, fungerede som dommerkomiteens sekretær. Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der foretaget en funktionel, teknisk og økonomisk vurdering af forslagene. Undersøgelsen blev udført af Bascon. Desuden foretog Kolding Kommune en undersøgelse af forslagenes overensstemmelse med lokalplanbestemmelserne. Konkurrenceforslagene blev bedømt ud fra nedenstående kriterier, jf. konkurrencebetingelserne. 5 / 36

6 "Der foretages en samlet bedømmelse af konkurrenceforslaget understøttet af følgende vurderingskriterier: Forslagets imødekommelse af projektets visioner og intentioner. Byggeriets arkitektur. Det arkitektoniske udtryk udvendigt såvel som indvendigt, materialevalg samt indpasning på grunden og nærområdet. Lav brutto-netto faktor. Opfyldelse af brutto-nettofaktoren, idet der så vidt muligt ikke er skåret i nettoarealer eller undladt nogle af de programmerede undervisningslokaler, samtidig med at byggeriet ikke virker 'klemt'. Forslagets imødekommelse af konkurrenceprogrammets krav og ønsker til indretning, funktionalitet og logistik. Byggeriets tekniske kvalitet. Materialevalg, konstruktionsløsninger, installationsløsninger, indeklimaløsninger, energiløsninger mv. bl.a. i forhold til lave drifts- og vedligeholdelsesegenskaber. Forslagets realiserbarhed. Sandsynligheden for at forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme, baseret på Bascons overslagsberegning af anlægsøkonomi, samt kontrolopmåling af etageareal." Bedømmelsen blev påbegyndt den 22. august Der blev i alt afholdt fire møder, og på det afsluttende betænkningsmøde den 7. september 2012 besluttede dommerkomiteen ud fra en helhedsvurdering i forhold til bedømmelseskriterierne, at udpege forslag 4/21228 som vinder af konkurrencen. Kolding, den 7. september 2012 Sign. dommerkomiteen 6 / 36

7 4 Generelle bemærkninger Forudsætninger Rammerne for konkurrencen om en ny skole for Kolding HF & VUC, har på mange måder være skarpt definerede. Skolen placeres i det nordøstlige hjørne af det nye område Design City Kolding, og bliver som den første bygning i området, et betydningsfuldt landmark. Lokalplanen anviser, at bygningen skal markere hjørnerne af byggefeltet, og fra bygningens stueetage skal der være rumlig relation til det sydligt beliggende byrum. Bygningen må ikke fremstå som 'en klods', men i varierende højde og med terrasser. Rumstørrelser samt funktionernes relation og placering i bygningen, har ligeledes været detaljeret beskrevet i konkurrenceprogrammet. Inden for disse stramme rammer har konkurrencedeltagerne givet deres bud på fremtidens mangfoldige, differentierede læringsmiljø, der samtidig skal udmærke sig som en bygning med arkitektonisk ikonværdi. De fem forslag besvarer alle opgaven tilfredsstillende og adskiller sig primært i deres ydre fremtræden og ved at have forskellige indre, rumlige prioriteringer. Ingen af forslagene afviger særligt fra rumprogrammet, og forslagene byder derfor som forventet ikke på radikale, nyskabende koncepter og rumligheder. Arkitektur ydre fremtræden Konkurrenceforslagene præsenterer sig alle forskelligt i deres udvendige arkitektur, materialitet og tilpasning til omgivelserne. Fælles for dem er, at de på forskellige vis arbejder med kig og forbindelser til nærområdet. Forslag 1/ , 3/91237 og 5/33999 fremstår som bygninger med markant dynamik og skarpskåret geometri. Forslag 2/11110 opleves derimod som et mere vertikalt, skulpturelt punkthus, og forslag 4/21228 indpasser sig med sine bløde kurver, som en dynamisk maskine placeret på grunden. Forslag 1/76363 og 5/33999 har teglfacader, mens forslag 2/11110 og 3/91237 foreslår en lagdelt facade med henholdsvis tung bagvæg og let lamel/metalbeklædning. Endelig foreslår forslag 4/21228 en horisontalt inddelt facade en kombination af glas og metal. Visionen i forhold til de indvendige materialevalg er enslydende i forslagene at bygge lyse, robuste og indbydende overflader. Nogle forslagsstillere vælger kombination af beton- og linoleumsgulve, andre kombination af beton- og trægulve. Dommerkomiteen har drøftet forslagenes arkitektoniske signalværdi: Hvordan vil Kolding HF & VUC fremstå, hvordan ser fremtidens skole ud? Det har her været vigtigt, at skolen med sin arkitektur virker åben og inviterende og ikke for institutionel i sit udtryk, men med varige arkitektoniske kvaliteter. Dommerkomiteen har vurderet, at facadematerialet kan få stor betydning for bygningens signalværdi og levetid, og der har derfor under bedømmelsen været en åbenhed i forhold til, at vurdere forslagenes facademateriale som forslag, der i samråd med forslagsstillerne vil kunne udvikles og forandres. Alle fem forslag arbejder på forskellig vis med udendørs terrasser. Nogle med få, store og markante terrasser og andre med mindre terrassestørrelser. Alle med en kombination af adgang fra undervisningsrum og fællesarealer. Ankomst stueetage flow Lokalplanen foreskriver, at der skal være kontakt mellem byrummet og stueetagen, hvilket alle forslag imødekommer. Forslag 4/21228 hæver dog stueetagen en anelse og skaber via en grøn trappe/rampe fysisk sammenhæng til uderummet. 1 I henhold til EU's udbudsdirektiv blev konkurrenceforslagene afleveret og bedømt i anonym form. Jf. normal konkurrencepraksis havde forslagsstillerne hver især forsynet deres forslag med et femcifret kendingstal, og efter modtagelsen blev forslagene i vilkårlig rækkefølge nummereret med løbenumrene / 36

8 Forslag 1/76363, 2/11110, 4/21228 og 5/33999 har valgt at placere faglokalerne i stueetagen, som ønsket i programmet. Skolen ser det som en fordel, at faglokalerne er på indgangsniveauet, da det vil skabe liv og dynamik og inspirere til vidensdeling og tværfaglighed. Forslag 5/33999 har som det eneste forslag multihallen placeret som fysisk omdrejningspunkt midt i huset med visuel kontakt fra stueetagen. Forslag 1/76363 og 2/11110 muliggør direkte adgang og sammenhæng med multisalen fra stueplan, hvilket bedømmelsesudvalget har anset for at være en spændende mulighed. Forslag 3/91237 og 4/21228 anviser visuel kontakt til hallen, dog er der i forslag 4/21228 også mulighed for, at ankomme direkte fra ankomstrummet til salen. Caféområdet er i forslag 1/76363 og 4/21228 placeret som en del af flowarealet, hvor det i forslag 2/11110, 3/91237 og 5/33999 er placeret som et regulært defineret areal. Cafeens betydning og anvendelse i skolens fremtidige miljø, har været drøftet en del i vurderingen af projekterne. Dommerkomiteen finder det nødvendigt, at placeringen af rum og funktioner i stueplanet bearbejdes yderligere, i den videre bearbejdning af vinderforslaget. Samtlige forslag arbejder med et samlende atrium centralt i huset. Atrierne adskiller sig dog ved at have forskellig størrelse og forskellige rumlige kvaliteter. Et flertal i dommerkomiteen har prioriteret fordelen ved at have et mindre atrium, hvor blandt andet lyd og bevægelse ikke bliver en forstyrrende faktor i dagligdagen. Generelt har de indkomne forslag ikke overholdt lokalplanens bestemmelser om facadelinjen mod syd. Facadelinje og tilknytning til byrum, skulle bearbejdes for alle fem forslags vedkommende. Læringsmiljø fleksibilitet Administrationens placering varierer i forslagene. Dommerkomiteen har vurderet kvaliteter ved enten at samle administrationen på én etage, eller at sprede lærerstab og administration over flere etager. Det har været at foretrække, at spredningen af administrationen ikke er for stor. Studiezonerne er generelt i forslagene placeret i overgangszonen mellem fællesområde og klasselokaler, dog har forslag 5/33999 placeret et større studieområde i nær tilknytning til café og ankomstrum. Undervisningsområdernes indretning og kvaliteter har haft stor betydning for konkurrencens udfald. Det har været vigtigt for dommerkomiteen, at de fysiske rammer tilbyder nye måder at undervise og lære på. Forslag med gange og traditionelle planløsninger har ikke virket overbevisende som grundlag for et fremtidssikret læringsmiljø. Nærhed og overskuelighed ved at samle undervisningsrum, som det er beskrevet i konkurrenceprogrammet, har været vigtige parametre for vurderingen af læringsmiljøerne. I en samlet vurdering anses forslag 4/21228 for det, som tydeligst opfylder skolens intentioner og visioner. Det er det forslag, som samlet set bedst imødekommer den ønskede indretning, funktionalitet og logistik, og det indstilles som vinder af konkurrencen. 8 / 36

9 Forslag 1 / Totalrådgiver Arkitektfirmaet C. F. Møller Ingeniørgruppen Syd Sloth Møller Rådgivende Ingeniører Forslag 2 / Totalrådgiver Cubo Arkitekter A/S Underrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter Underrådgiver Viborg Ingeniørerne Forslag 3 / Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Underrådgiver AART Architects Underrådgiver GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Forslag 4 / Totalrådgiver RUM as Underrådgiver Kontur Arkitekter Underrådgiver Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Forslag 5 / Totalrådgiver Henning Larsen Architects Underrådgiver Lemming & Eriksson Underrådgiver SLA A/S 9 / 36

10 5 Forsalg nr. 4 / Udpeget som vinderforslag Udarbejdet af: RUM (totalrådgiver) v/ Karin Elbek, Claus Jensen, Edmond Jensen Dietz, Line Ryming Funch, Line Toft (landskab) Kontur Arkitekter v/ Rikke Hinkbøl Jensen, Marie Fenger Ehlers, Trine Broe Rasmussen Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget fremstår tydeligt i koncept, idé og disponering. Det indeholder et enkelt hovedgreb, som frembringer en rumlig homogenitet sammen med rum- og formmæssig variation. På bytorvet præsenterer huset sig med homogene, terrasserede, glatte facader, der for vestfløjens vedkommende trækker sig tilbage på anden og tredje sal. Dommerkomiteen er af den opfattelse, at facaderne generelt fremstår som flotte, men med et signal, som minder mere om et firmahovedkvarter eller en finansiel virksomhed, end det der er ønsket: en skole for unge voksne. Dette vil dog kunne bearbejdes i næste fase. Huset står på en tydelig base, som kun brydes ved hovedindgangen og nedkørslen til parkeringskælderen. Hovedindgangen og stueplanet hæver sig tydeligt over terræn. Ramper og trapper formidler overgangen mellem bytorvet og det fælles indre torv. Ved indgangen er placeret et udvendigt terrasseområde, som giver mulighed for, at de studerende kan sidde udenfor med kontakt til cafeen, bytorvet og medstuderende, der ankommer til skolen. Hvis intentionerne i lokalplanen skal efterleves, er det dog helt nødvendigt at lave en større formidling mellem bytorvet og husets base for at undgå for mange døde facademeter. Dette kunne for eksempel gøres gennem en terrassering af husets base langs bytorvet. Det ville gøre huset mere imødekommende netop mod bytorvet, hvilket er hensigten med lokalplanens bestemmelser, som er helt relevante på dette sted. Fra indgangen ankommer man i stueplan til et fælles 'torv', som indeholder café, lounge, trappe og elevator, adgang til faglokaler, multihal og udsalg fra køkkenet. Cafeen bliver ikke den dominerende funkti- 10 / 36

11 on, selv om den tydeligt markerer sig. Fællestorvet giver god mulighed for overblik, samtidig med at det tilbyder steder med forskellig intimitet og forskellig kontakt mellem ude og inde. Der er god kontakt til faglokalerne gennem glaspartier til rummene. Dette udvider visuelt både fællestorvet og de enkle faglokaler. Man kan gensidigt følge med i, hvad der foregår i de forskellige rum og arealer. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, halvanden etage, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Det kan anbefales, at man finder en anden placering til IT-support tættere ved administrationen. Derved vil der være mere plads foran multihallen, og det vil også øge den samlede plads på fællestorvet, som fremstår lidt for klemt, og give mulighed for, at der kunne opstå flere studiezoner på torvet. Samtidig ville det kunne give mulighed for bedre og mere funktionel udnyttelse og kontakt mellem fællestorvet og multihallen. I hallen mangler en niche til teleskopscenen. Derudover fremstår hallen enkel med mulighed for god sidebelysning fra vest. Møbeldepotet bør placeres mere hensigtsmæssigt med direkte forbindelse til hallen. Ligeledes bør det sikres, at forbindelsen mellem musiklokalet og multihallen er tilstrækkelig stor til transport af instrumenter mellem de to lokaler. Husets disposition giver et enkelt bevægelsesflow, som muliggør en overskuelig orientering og genkendelighed for hver etage. Forslaget har det mindste atrium af alle forslag, hvilket skaber større intimitet og mindre støj, men også mindre visuel forbindelse etagerne imellem. Trappen, der forbinder alle etagerne, anses for underdimensioneret i forhold til den daglige belastning. Generelt er huset og dets rum en smule for små, hvilket der skal rådes bod på i næste fase. Huset har konkurrencens mindste bruttoareal, hvilket også gør det lidt for klemt visse steder. Det er nødvendigt med mere plads til studiezoner, især på første sal. De indskudte udendørsarealer for ophold og undervisning på vest og østsiden er ganske flotte og tilbyder gode kvaliteter. Men de fratager også rumlig og funktionel kvalitet til studiezonerne. Dette bør ligeledes løses i den kommende projektfase, eksempelvis ved at disse arealer ombearbejdes eller deres areal indskrænkes til fordel for mere indendørs plads. Projektet indeholder gode løsninger på ønsket om sammenhængende undervisningsklynger og giver mulighed for intime studie- og undervisningsmiljøer på de forskellige etager. Grupperummenes placering i de fælles studiezonearealer virker ligeledes overbevisende. Dog skal man i det fortsatte forløb være opmærksom på belysningen til disse rum, da ingen af dem ligger ud til det fri. Administrationen på anden sal har åben forbindelse ud til trappe- og atriumrummet, der forbinder alle etagerne. Det er yderst tvivlsomt, om dette er realistisk på grund af eksempelvis støj. Dette skal sikres, uden at konceptet med de flydende etageplaner mistes. Yderligere skal det sikres, at lærerarbejdspladserne kan lukkes så meget af, at der tilvejebringes den nødvendige ro til rummene. Også her er det vigtigt at gøre det således, at det ikke går ud over fornemmelsen af flydende overgange og rumligheder. Udformningen af 'etagehaverne' tilbyder gode lysforhold til bygningens forskellige rum og sikrer en lysmæssig variation i studiezonerne og fællesarealerne. Samtidig muliggør de en høj grad af direkte udeophold for både studerende og personale. Dette er en stor kvalitet i det daglige liv på institutionen, både til korte og lange pauseophold og til udeundervisning. Forslagets hovedkonstruktion muliggør en stor rumlig fleksibilitet på etagerne. Alle skillevægge kan fjernes, og tilbage står åbne etager kun med søjler og facader. 11 / 36

12 12 / 36

13 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum, skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, men som er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Enkelte rum afviger dog lidt i begge retninger fra de programmerede arealer, men ikke mere end at dette enten kan accepteres, eller at det skønnes at kunne optimeres. Det vurderes dog, at flere rum er tegnet lidt mindre på tegningerne end oplyst. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne, hvilket må indarbejdes. Bruttoarealet er godt udnyttet, og der er er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor, som dog vil ændres i den videre bearbejdning. Rampen til parkeringskælderen er for stejl, og nogle parkeringspladser er for trange, hvilket må bearbejdes. Teknisk kvalitet Bygningens konstruktive system er et søjle-ribbesystem. I hver af sidefløjene lægges to langsgående søjlerækker. I sidebygningernes mellemområde sideforskydes tværribberne i forhold til søjlerne, således at ribbepar bæres af konsolbjælker over søjlerne. I sidefløjenes gavle afsluttes etagedækkene med en udformning af ribbesystemet som krydsribber. Alle etagedækkenes ribber udføres som standard stålbjælker, der sammenkobles med det overliggende betondæk, således at der opstår en kompositkonstruktion. Det er ikke et gængs konstruktivt system, men beskrivelsen af det virker overbevisende. Interiøret vil generelt fremstå lyst og enkelt i sin bearbejdning og finish. Kerner og udvalgte vægge beklædes med trælameller. Døre, nicher og udvalgte elementer kan udføres med en farvet overflade eller 13 / 36

14 andet materiale for at opnå et rart og stimulerende visuelt miljø. Gulve i fællesarealer, café og åbne studiezoner udføres generelt som lys træparket med robust overfladebehandling, og gulve i undervisningslokaler med linoleum. Generelt er der tale om et tilfredsstillende materialevalg. Udvendigt beklædes de markante etagedæk med en miljøcertificeret aluminiumsplade, der er coatet som 'kobber'. Glasfacader udføres generelt i pulverlakeret aluminium henholdsvis træ-alupartier. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning) og atmosfærisk. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der vil opnås et lavt energiforbrug. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden vil være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger vil kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 14 / 36

15 15 / 36

16 6 Forslag nr. 1 / Udarbejdet af: Arkitektfirmaet C. F. Møller (totalrådgiver) v/ Tom Danielsen, arkitekt og projektansvarlig partner; Michael Kruse, arkitekt og ass. partner; Jan Petersen, arkitekt; Mathias B. Poulsen, arkitekt; Rune Bjerno Nielsen, arkitekt; Thomas Olsen, landskabsarkitekt; Daniel Sanchiz Rupert, arkitektstuderende Ingeniørgruppen Syd v/ Peer Mogensen, ingeniør Sloth Møller v/ Poul Nissen, ingeniør; Lars Frost Larsen, ingeniør Smak Architects (konsulenter) Martin Roald Schrøder Poulsen, arkitekt; Søren Bolding Christiansen, arkitekt Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslagsstillerne tager udgangspunkt i skolens ønske om mangfoldighed og fleksibilitet. Dette resulterer i en kompakt og markant bygning, hvor plandispositionen præges af stor generalitet for at kunne imødekomme fremtidig foranderlighed. Bygningen fremstår skarp og geometrisk i tegl og er særdeles velproportioneret i sit ydre. Der er velplacerede tagterrasser og tre markante skår i bygningen, som på fin vis relaterer sig til stedets udsigter. Facaden er flot komponeret med præcise vindueshuller i teglstensmassen. Bygningen virker venlig og imødekommende, men signalerer umiddelbart meget 'skole' og 'institution' i traditionel forstand. Bygningen er defineret ved en base med udadvendte, aktive funktioner og et atrium, som tre undervisningsfløje på hver etage er placeret i forhold til. Bevægelsen gennem det trekantformede atrium foregår i en spiralbevægelse. Ankomsten til skolen sker på det sydvestlige hjørne gennem et lavt, bredt vindfang, der flot formidler overgangen til det høje, trekantede atriumrum. Alle faglokaler er velplaceret på stueplanet naturfaglokaler med udgang til egen gårdhave. Store trappetrin fører til multisalen og muliggør, at denne inddrages i stuens aktiviteter. 16 / 36

17 En bred scenetrappe fører til førstesalen, hvor administrationen er placeret. Det vurderes som en fordel, at administrationen er placeret samlet på en etage. Scenetrappen har i sig selv mange kvaliteter, men ligger lidt som en 'prop' midt på stueetagen. Flowarealerne omkring indgang, scenetrappe og café/buffet virker i det hele taget klemte. Undervisningsarealerne er placeret som perler på en snor i et spiralerende forløb omkring atriumrummet. De er kun afbrudt af de tre skår, som markerer udsigten til omgivelserne og definerer studieområderne. Undervisningsområderne afspejler således hensigten om generalitet i planløsning og udformning, og klyngerne kan vokse og mindskes fleksibelt. De virker desværre også en smule for fastlåste i deres repetition og har svært ved at inkludere balkonen uden for lokalerne som studiezoner. Studiezonerne er veldefinerede arealer i 'skårene' med godt lys og ro. Kælderplanens placering af møbeldepotet i den modsatte ende af multihallen er ikke hensigtsmæssig. Forslagets styrke er den konceptuelle klarhed i plandisponeringen og den arkitektonisk overbevisende formgivning. Denne styrke virker dog også umiddelbart som en svaghed, der fastlåser udformningen og fleksibiliteten af undervisningsarealerne inden for den trekantede form. 17 / 36

18 18 / 36

19 Forholdet til lokalplanens bestemmelser I forhold til lokalplanens skal bebyggelsen føres til hjørnerne af byggefeltet i en afstand af mindst 7 meter. Projektet placerer indgangspartiet tilbagetrukket fra facadelinjen i bygningens sydvestlige hjørne. Facadelinjen mod det sydvendte byrum markeres dermed i hjørnet og en del af facadelinjen alene med piller, hvilket ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er ikke disponeret parkeringsplads til en minihandicapbus, og rampen til parkeringskælderen er stejl, men disse forhold ville kunne indarbejdes ved en bearbejdning. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet ikke klemt. Teknisk kvalitet Alle konstruktioner udføres i uorganiske materialer. Bagvægge udføres i betonelementer og tegl som formur, og etagedæk udføres med huldækelementer. Udvendige vinduer er aluminium. Gulve i stueetage, café mv. udføres i natursten, og gulve i øvrigt udføres med linoleum. Hallens gulv foreslås belagt med polyurethan sportsgulv, hvilket kan overvejes i forhold til dobbeltstrøet sportsgulv som angivet i konkurrenceprogrammet. I øvrigt et tilfredsstillende materialevalg, og i forslaget er der lagt vægt på materialer med en lav afgasning. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. 19 / 36

20 Med den gode kompakthed i bygningskroppen, sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville kunne opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 20 / 36

21 7 Forslag nr. 2 / Udarbejdet Cubo Arkitekter (totalrådgiver) v/ Ib Valdemar Nielsen (partner) og medarbejdere Susanne Østergaard Schanz, Signe Dahlgren, My Gutke Lunsjö, Rikke Elisabeth Nielsen Thing & Wainø Landskabsarkitekter v/ Torben Wainø, Mette Hønholt Jensen Viborg Ingeniørerne v/ Karsten Lindberg, Kristian Stilling Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget fremstår i sine facader med et meget klart og enkelt koncept. Et udtryk, der udfordrer modernismens horisontale linjer og dogmer om det synlige lagdelte udtryk. Her stræber alle linjer mod himlen. Projektet repræsenterer konkurrencens klareste arkitektoniske ikonværdi. Projektet har en tydelig hovedidé med grønne haver på hver etage, dog ikke i stueplan. Haverne har kontakt og udsigt til alle verdenshjørner. På bytorvet mødes man af en klar, vertikal struktur med en hævet have i hele husets bredde. Strukturen brydes af en stor indskæring, der markerer indgangen og danner en terrasse for ophold. Alle indre rum organiseres ortogonalt på indgangsfacaden. Dette betyder, at der opstår en del rum med spidse og stumpe vinkler. En dynamik, som fremtræder tydeligt i rummene, og som står i kontrast til bygningens ydre ortogonale og vertikale struktur og layout. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, halvanden etage, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Faglokalerne markerer sig sammen med indgangen i hele facadens bredde langs bytorvet og danner dermed en indholdsfortællende facade mod offentligheden og bytorvet. En fortælling, der trods dens markante, abstrakte facademæssige udtryk fortæller om, at her er placeret en skole med mange forskellige aktiviteter. Både laboratoriet og billedkunstlokalerne har glas ud mod stueplanets fællesareal, hvilket øger det indres mulighed for transparens og synlighed,mellem aktiviteterne på tværs af fællesrummet. 21 / 36

22 Ankomsten præges af et stort, gennemgående rum, som præsenterer hele husets længde. Et flot træk. Multihallen står i god visuel forbindelse med det store ankomst- og fordelingsrum. Multihallen er asymmetrisk og appellerer dermed også til anden brug end blot sportsudøvelse. Dette kan helt sikkert udnyttes som en kvalitet, men salen opfylder ikke det ønskede arealkrav. Et atrium med et velkomponeret trappeforløb forbinder stueetagen med de øvrige fire planer. På første sal er der adgang til administration og studievejledning samt en samling af store og små undervisningsrum, grupperum og en studiezone, der har kontakt direkte til atriumrummet og en udendørs have. Derudover er her mod nord placeret projektets største have. Musikrummet er også placeret her med direkte kontakt til haven. Rummene virker velindrettede og veldisponerede. Dog er det uhensigtsmæssigt, at de studerendes adgang til den nordvendte have foregår gennem et undervisningsområde, som står i åben forbindelse med studiezonen og den fælles trappeforbindelse, der forbinder alle etagerne. I princippet et flot træk, men i praksis desværre næppe realistisk funktionelt set. Hvilket bevirker, at haven ikke er så anvendelig som tiltænkt og ønskeligt. På anden sal findes en sydvendt terrasse. Igen et flot træk, men også her er anvendeligheden forbeholdt nogle bestemte lokaler, og en mere generel adgang foregår gennem et undervisningsområde. Havernes/terrassernes fordeling på alle planer er konceptuelt godt tænkt, men deres størrelser, placering og udformning anses alligevel for problematiske. Hver etage indeholder veldisponerede undervisningsklynger, der giver mulighed for forskellige didaktiske principper. Administrationen er fordelt over for mange etager, hvilket vil besværliggøre dagligdagen for det administrative personale. 22 / 36

23 23 / 36

24 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum, skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, som dog er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Enkelte rum afviger dog lidt i begge retninger fra de programmerede arealer, men ikke mere end at dette enten kan accepteres, eller at det skønnes at kunne optimeres. Teknikrum er disponeret over rampen til parkeringskælderen, men det er ikke dokumenteret, hvorledes installationer føres herfra og videre ud i byggeriet. Parkeringspladsen til en minihandicapbus er ikke disponeret, men vurderes at ville kunne indarbejdes. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet ikke klemt. Teknisk kvalitet Den bærende hovedkonstruktion udføres primært med bærende bagvægselementer langs facaden, og indvendige bærelinjer udføres som en kombination af bærende helvægselementer og søjlebjælkesystem. 24 / 36

25 Facadebeklædningen udføres med lameller i anodiseret aluminium, og den bagvedliggende pladebeklædning udføres i fiberbeton. En facadeløsning, som vurderes at kræve stor opmærksomhed ved valg af detailløsninger i projekteringen. Udvendige vinduer er af aluminium. Gulve i de åbne fællesarealer og i vådrum mm. udføres i glittet beton. I undervisningslokaler, kontorer, hovedtrappe mm. udføres gulve i asketræ. Vægge udføres til dels som rå betonvægge, og der udføres kunstnerisk udsmykning i print direkte på de rå betonvægge. Betongulve og betonvægge er en robust løsning. I øvrigt rummer projektet et tilfredsstillende materialevalg. Det beskrives, at bygningen har en formstabil hovedkonstruktion for at opnå maksimal fleksibilitet ved ændring af rum. Dette er dog ikke dokumenteret nærmere i forslaget. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville kunne opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift. Atriumområdet vurderes at have gode muligheder for naturlig ventilation, hvilket er gavnligt for energiforbruget. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden vil være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 25 / 36

26 8 Forslag nr. 3 / Udarbejdet af: Rambøll Danmark v/ Niels Skibsted, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Jørgen Berner Jørgensen, Hanne Tine Ring Hansen, Henrik Ravn AART Architects v/ Anders Tyrrestrup, Rasmus Højkjær Larsen, Mette Fast, Kathrine Hegner Stærmose GBL gruppen for by og landskabsplanlægning v/ Christian Hyldgaard Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget er overbevisende klart opbygget med et centralt atrium, som skaber rum og mulighed for socialt liv og læring i bygningen. Atriumrummet relaterer sig til to store, markant forskellige udearealer: En urban gård med plads til sport og bevægelse mod nord og en landskabelig opholdsterrasse mod syd. Atriumrummets placering i forhold til disse uderum skaber optimale lysbetingelser for miljøet i skolen. Atriumrummet har fint fat i stueplanet og derfor også i hele indgangsarealet, cafeen og videnstorvet. Rummets åbenhed og relation til resten af huset har styrker og svagheder. Styrken er den transparens og synlighed, alle får til hinanden, mens svagheden synes at være mangel på ro og intimitet i undervisningsområderne. Indgangen til bygningen sker i fin sammenhæng med forslaget om et begrønnet bytorv. Cafeen er udformet som et veldefineret dobbelthøjt rum, hvis multianvendelighed og relation til huset anses for en stor kvalitet i forslaget. Faglokalerne er til dels at finde på indgangsniveauet, dels på første sal. Der er fin visuel kontakt fra faglokaler til stueplan, men løsningen vurderes ikke at have samme kvalitet, som hvis faglokalerne var samlet på stueplanet. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, to etager, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Et stort vindue formidler kontakten fra videnstorvet til multisalen. Administrationen er fordelt på flere etager, hvilket ikke vurderes at være en optimal løsning. 26 / 36

27 Undervisningslokalerne er placeret som fleksible rum i to fløje på hver etage med tilhørende mindre rum tilknyttet. Omkring atriumrummet er studiezonerne placeret. De gange, som opstår i undervisningsfløjene, virker umiddelbart lange og smalle. Forslaget viser en fin differentiering mellem store, generelle undervisningsrum, der kan sammenlægges, og mindre stille rum. Planløsningerne er systematisk og klart disponerede og indeholder derfor en høj grad af fleksibilitet. Kælderplanen er ligeledes veldisponeret. Bygningen fremstår udadtil præcis og moderne i sin arkitektur med en bronzefarvet, perforeret aluminiumsplade, som nuancerer lyset på bygningen. Alligevel har bygningen, for et flertal i bedømmelsesudvalget, virket en anelse ordinær i sit ydre. Landskab og terrasser er flot bearbejdede. Valget af rå, men raffinerede materialer synes langtidsholdbart og sympatisk. Det er samlet set et særdeles enkelt og konceptuelt stærkt forslag. Det er robust i sin planløsning og sin arkitektur, og forslaget har en udtalt rumlighed og transparens i sit indre. 27 / 36

28 28 / 36

29 Forholdet til lokalplanens bestemmelser I forhold til lokalplanens skal bebyggelsen føres til hjørnerne af byggefeltet i en afstand af mindst 7 meter. Projektet placerer indgangspartiet tilbagetrukket fra facadelinjen i bygningens sydvestlige hjørne. Facadelinjen mod det sydvendte byrum markeres dermed i hjørnet og en del af facadelinjen alene med en bred pille, hvilket ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er for dele af bygningen ikke overholdt i henholdsvis den nordlige og sydlige facadelinje. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Dette gælder også for parkeringskælderen, som fejlagtigt er angivet til et større areal i arealskemaet. Rampen til parkeringskælderen er dog urealistisk kort, og enkelte parkeringspladser har en trang tilkørsel. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor, men i forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet lidt klemt på etagerne. Fællesarealet i stueetagen er dog meget 'luftigt' med god plads. Teknisk kvalitet Det bærende system udføres med ydervægge i betonsandwichelementer og indervægge i betonvægge kombineret med søjle-bjælkesystem ved åbninger. Dæk mellem etagerne og mod tag udføres med præfabrikerede, forspændte betondæk. Materialerne er ude som inde valgt ud fra ønsket om, at skabe et let og æstetisk udtryk. Facaderne er beklædt med perforede tyndplader i aluminium. Indvendigt er vægge beklædt med finerplader, og gulve er beton. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift, bortset fra at der eventuelt vil blive behov for 29 / 36

30 køling. Atriumområdet vurderes at have gode muligheder for naturlig ventilation, hvilket er gavnligt for energiforbruget. I forslaget er det beskrevet, at bygningen ikke vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være vanskeligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 30 / 36

31 9 Forslag nr. 5 / Udarbejdet af: Henning Larsen Architects v/ Peer Teglgaard Jeppesen, Eva Ravnborg Lemming & Eriksson SLA A/S Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget er konceptuelt klart både i forhold til det indre og det ydre hovedgreb. Det er et sikkert bearbejdet forslag, både når det gælder de velkomponerede teglfacader og de foreslåede haver, hvor to af de tre haver vender ud mod bytorvet og på en overbevisende måde binder bygningen sammen med landskabet øst for grunden. Haverne tilbyder gode kvaliteter til bygningens indre og giver nem adgang for både studerende og personale. På bytorvet mødes man af indgangen, hvis teglfacader består af en nedtrapning mod øst. En skalatilpasning, der virker yderst overbevisende og må anses for at være konkurrencens flotteste løsning. Man ankommer i foyeren, som er et dobbelthøjt caféareal, hvor man mødes af en trappe, der tilbyder et naturligt flow mellem stueplan og anden sal. Dens placering sammen med atriumrummet muliggør et kig dybt ind i huset. Der er ved ankomsten kontakt både til multihallen og helt op til anden sal. Rumligt flot tænkt. Forslaget er det eneste, der har placeret multihallen centralt, så det er muligt at gå hele vejen rundt om den, med kontakt fra alle sider i foyeren. Det er overordnet set et stærkt greb, som både er projektets styrke, men desværre også dets aktuelle svaghed. Styrke, fordi det potentielt skaber stor kontakt og anvendelighed, men også svaghed, fordi det ikke i det foreslåede layout lykkes at skabe den plads, der skal til omkring hallen, så det giver kvalitet både til hallen og til de øvrige arealer. Der opstår for meget gangareal, som henligger mørkt og ikke virker rumligt nok i forhold til den ønskede oplevelse. Desuden bevirker det, at faglokalerne på stueplan ligger klemt. Med multihallens placering bliver det svært at udnytte kælderen, som man kunne ønske sig. Der er kun plads til multihal og parkeringspladser, og det havde været hensigtsmæssigt med omklædningsrum og diverse depotrum her. Ligeledes burde møbeldepotet, som er placeret øst for hallen på stueplan, have været placeret i kælderen. Byggefeltet som er til rådighed, er for smalt til at bygningens indre hovedidé sammen med det ønske program reelt kan forløses. 31 / 36

32 Cafeens placering og aktuelle indretning med køkkenudsalg og buffet placeret omkring trappeløbets begyndelse virker funktionelt uhensigtsmæssigt. Til gengæld må ideen om at placere faglokalerne til billedkunst og design, samt faglokalet til musik med fin kontakt til cafeen anses for at være en kvalitet, selv om den aktuelle løsning også her virker klemt i forhold til hovedindgangen og den trafik, der må forventes at være på dette sted. Yderligere er det vanskeligt at opnå den lydtæthed, der skal kunne etableres mellem musikrum og cafeen. Den valgte placering af den store have på tredje sal betyder, at der skal indføres en ekstra trappe, og bygningsvolumenet deles op i to afsnit på denne etage, hvor bygningens indre ikke bindes sammen omkring det store atrium som på første og anden sal. Dette virker ikke bestyrkende for projektets hovedidé. Aktiviteterne i den nordøstlige del på både tredje og anden sal virker klemte, hvilket blandt andet er gjort for at kunne sikre plads til studiezoneområder. Dette virker desværre som et kompromis, og det gælder på flere etager. Studiezonerne er fordelt med jævn hånd, men kan kun forventes anvendt til egentlig undervisning på første sal i kombination med caféområdet. Administrationen er fordelt på tre etager, hvilket besværliggør arbejdsgangen for denne gruppe af personalet. Derudover har det stor betydning for lærerne, at lærerarbejdspladser og pædagogisk værksted ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det er ikke tilfældet her. Desuden virker hensigten med klyngestrukturen med undervisningslokaler, grupperum, lærerarbejdspladser og studiezoner ikke konsekvent gennemført. Valget af konstruktion og materialer både udvendigt og indvendigt virker realistiske både i forhold til æstetik, brugskvalitet og drift. Alt i alt punktvis et flot projekt, som desværre ved valg af løsning for multihallens placering skaber for mange funktionelle uhensigtsmæssigheder, til at man ønsker det gennemført. 32 / 36

33 33 / 36

34 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, som dog er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er for dele af bygningen, ikke overholdt i henholdsvis den nordlige og sydlige facadelinje. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer, bortset fra undervisningsrum og grupperum, som er lidt mindre. Til gengæld er studiezonerne større. Møbeldepotet er noget mindre end programmeret. Desuden mangler der teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er ikke vist parkeringsplads til en minihandicapbus, men den vurderes at ville kunne indarbejdes ved en bearbejdning. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet lidt klemt på etagerne, idet der er forholdsvis mange, lange gange. Teknisk kvalitet Der anvendes konstruktioner, der i princippet er katalogvarer, som er anvendt ved mange andre byggerier. Alle bjælker udføres som stålbjælker, der indbygges i dækkonstruktionernes plan, således at bærende bjælker under dækkene undgås, hvorved der sikres fri opstilling af skillevægge og fremføring af installationer. Udvendigt er huset et teglstenshus udført med kolumbategl. Indvendigt foreslås der robuste og slidstærke materialer med overflader som beton, krydsfiner, linoleum og træbeton. I stueetagen lægges betongulv og på de øvrige etager linoleum. De beskrevne installationsløsninger er meget fint beskrevet og vurderes at være tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Den lave grad af kompakthed i bygningskroppen vil medføre en udfordring i overholdelsen af et tilstrækkeligt lavt varmeforbrug, men de beskrevne tekniske løsninger ville kunne medvirke til et lavt energiforbrug til bygningsdrift. 34 / 36

35 I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved, at supplere med yderligere alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 35 / 36

36 Forslag 1 / Totalrådgiver Arkitektfirmaet C. F. Møller Ingeniørgruppen Syd Sloth Møller Rådgivende Ingeniører Forslag 2 / Totalrådgiver Cubo Arkitekter A/S Underrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter Underrådgiver Viborg Ingeniørerne Forslag 3 / Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Underrådgiver AART Architects Underrådgiver GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Forslag 4 / Totalrådgiver RUM as Underrådgiver Kontur Arkitekter Underrådgiver Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Forslag 5 / Totalrådgiver Henning Larsen Architects Underrådgiver Lemming & Eriksson Underrådgiver SLA A/S

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00 25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober, kl. 15.00 ca. 17.00 Dagsorden: 1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet. 2. Punkter til

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere