Dommerkomitéens betænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommerkomitéens betænkning"

Transkript

1 Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole september Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

2 2 / 36

3 Indholdsfortegnelse 3 Indledning Generelle bemærkninger Forsalg nr. 4 / Forslag nr. 1 / Forslag nr. 2 / Forslag nr. 3 / Forslag nr. 5 / / 36

4 4 / 36

5 3 Indledning I marts 2012 udskrev Kolding HF & VUC en projektkonkurrence om en ny skole på kvm, der skal opføres i det nye Design City Kolding, som også vil rumme blandet erhverv og boliger. Lokalområdet skal også indeholde andre uddannelsesinstitutioner, bl.a. Syddansk Universitet. Kolding HF & VUC er en statslig selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisning og er kendetegnet ved et meget bredt udbud af uddannelser for unge og voksne. Blandt andet tilbydes der ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU) samt HF enkeltfag og toårigt HF, og der undervises både om dagen og om aftenen. Konkurrencen, der blev afholdt i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet), blev den 23. marts 2012 bekendtgjort til Den Europæiske Unions Tidende, og følgende fem totalrådgivere blev inviteret til at udarbejde forslag: Cubo Arkitekter A/S, Aarhus Viborg Ingeniørerne, Viborg Thing & Wainø Landskab, København Henning Larsen Architects, København Lemming & Eriksson, Køge SLA A/S, København Arkitektfirmaet C. F. Møller, Aarhus Ingeniørgruppen Syd, Padborg Sloth Møller Rådgivende Ingeniører, Sønderborg Rambøll Danmark A/S, København AART architects, Aarhus GBL gruppen for by og landskabsplanlægning, Kolding RUM as, Vejle Kontur Arkitekter, Aarhus Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Vejle Konkurrencematerialet blev udsendt til de konkurrerende den 30. maj 2012 med frist for aflevering af forslag den 17. august Dommerkomité Verner Rylander-Hansen, rektor, Kolding HF & VUC (formand) Henrik Saul, uddannelseschef, Kolding HF & VUC Peter Lindberg, AVU-lærer, Kolding HF & VUC Mette Claudi Calundan, HF-lærer, Kolding HF & VUC Morten Hougaard, afdelingsleder, Plan, By- og Udviklingsforv. i Kolding Kommune Trine Berthold, arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening Torben Nielsen, arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening Rådgivere for dommerkomiteen Eva Raun Rasmussen, HF-lærer, Kolding HF & VUC Birgit Legarth, AVU-lærer, Kolding HF & VUC Mogens Nielsen, uddannelsesleder, Kolding HF & VUC Erik Nedergaard Jakobsen, teknisk serviceleder, Kolding HF & VUC Preben Løvetofte, uddannelseschef, Kolding HF & VUC Morten W. Frederiksen, administrationschef, Kolding HF & VUC Kristian Lund Tegtmeier, bygherrerådgiver, Bascon A/S Jesper Kock, arkitekt MAA, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling, fungerede som dommerkomiteens sekretær. Som baggrund for dommerkomiteens bedømmelse blev der foretaget en funktionel, teknisk og økonomisk vurdering af forslagene. Undersøgelsen blev udført af Bascon. Desuden foretog Kolding Kommune en undersøgelse af forslagenes overensstemmelse med lokalplanbestemmelserne. Konkurrenceforslagene blev bedømt ud fra nedenstående kriterier, jf. konkurrencebetingelserne. 5 / 36

6 "Der foretages en samlet bedømmelse af konkurrenceforslaget understøttet af følgende vurderingskriterier: Forslagets imødekommelse af projektets visioner og intentioner. Byggeriets arkitektur. Det arkitektoniske udtryk udvendigt såvel som indvendigt, materialevalg samt indpasning på grunden og nærområdet. Lav brutto-netto faktor. Opfyldelse af brutto-nettofaktoren, idet der så vidt muligt ikke er skåret i nettoarealer eller undladt nogle af de programmerede undervisningslokaler, samtidig med at byggeriet ikke virker 'klemt'. Forslagets imødekommelse af konkurrenceprogrammets krav og ønsker til indretning, funktionalitet og logistik. Byggeriets tekniske kvalitet. Materialevalg, konstruktionsløsninger, installationsløsninger, indeklimaløsninger, energiløsninger mv. bl.a. i forhold til lave drifts- og vedligeholdelsesegenskaber. Forslagets realiserbarhed. Sandsynligheden for at forslaget kan realiseres inden for den økonomiske ramme, baseret på Bascons overslagsberegning af anlægsøkonomi, samt kontrolopmåling af etageareal." Bedømmelsen blev påbegyndt den 22. august Der blev i alt afholdt fire møder, og på det afsluttende betænkningsmøde den 7. september 2012 besluttede dommerkomiteen ud fra en helhedsvurdering i forhold til bedømmelseskriterierne, at udpege forslag 4/21228 som vinder af konkurrencen. Kolding, den 7. september 2012 Sign. dommerkomiteen 6 / 36

7 4 Generelle bemærkninger Forudsætninger Rammerne for konkurrencen om en ny skole for Kolding HF & VUC, har på mange måder være skarpt definerede. Skolen placeres i det nordøstlige hjørne af det nye område Design City Kolding, og bliver som den første bygning i området, et betydningsfuldt landmark. Lokalplanen anviser, at bygningen skal markere hjørnerne af byggefeltet, og fra bygningens stueetage skal der være rumlig relation til det sydligt beliggende byrum. Bygningen må ikke fremstå som 'en klods', men i varierende højde og med terrasser. Rumstørrelser samt funktionernes relation og placering i bygningen, har ligeledes været detaljeret beskrevet i konkurrenceprogrammet. Inden for disse stramme rammer har konkurrencedeltagerne givet deres bud på fremtidens mangfoldige, differentierede læringsmiljø, der samtidig skal udmærke sig som en bygning med arkitektonisk ikonværdi. De fem forslag besvarer alle opgaven tilfredsstillende og adskiller sig primært i deres ydre fremtræden og ved at have forskellige indre, rumlige prioriteringer. Ingen af forslagene afviger særligt fra rumprogrammet, og forslagene byder derfor som forventet ikke på radikale, nyskabende koncepter og rumligheder. Arkitektur ydre fremtræden Konkurrenceforslagene præsenterer sig alle forskelligt i deres udvendige arkitektur, materialitet og tilpasning til omgivelserne. Fælles for dem er, at de på forskellige vis arbejder med kig og forbindelser til nærområdet. Forslag 1/ , 3/91237 og 5/33999 fremstår som bygninger med markant dynamik og skarpskåret geometri. Forslag 2/11110 opleves derimod som et mere vertikalt, skulpturelt punkthus, og forslag 4/21228 indpasser sig med sine bløde kurver, som en dynamisk maskine placeret på grunden. Forslag 1/76363 og 5/33999 har teglfacader, mens forslag 2/11110 og 3/91237 foreslår en lagdelt facade med henholdsvis tung bagvæg og let lamel/metalbeklædning. Endelig foreslår forslag 4/21228 en horisontalt inddelt facade en kombination af glas og metal. Visionen i forhold til de indvendige materialevalg er enslydende i forslagene at bygge lyse, robuste og indbydende overflader. Nogle forslagsstillere vælger kombination af beton- og linoleumsgulve, andre kombination af beton- og trægulve. Dommerkomiteen har drøftet forslagenes arkitektoniske signalværdi: Hvordan vil Kolding HF & VUC fremstå, hvordan ser fremtidens skole ud? Det har her været vigtigt, at skolen med sin arkitektur virker åben og inviterende og ikke for institutionel i sit udtryk, men med varige arkitektoniske kvaliteter. Dommerkomiteen har vurderet, at facadematerialet kan få stor betydning for bygningens signalværdi og levetid, og der har derfor under bedømmelsen været en åbenhed i forhold til, at vurdere forslagenes facademateriale som forslag, der i samråd med forslagsstillerne vil kunne udvikles og forandres. Alle fem forslag arbejder på forskellig vis med udendørs terrasser. Nogle med få, store og markante terrasser og andre med mindre terrassestørrelser. Alle med en kombination af adgang fra undervisningsrum og fællesarealer. Ankomst stueetage flow Lokalplanen foreskriver, at der skal være kontakt mellem byrummet og stueetagen, hvilket alle forslag imødekommer. Forslag 4/21228 hæver dog stueetagen en anelse og skaber via en grøn trappe/rampe fysisk sammenhæng til uderummet. 1 I henhold til EU's udbudsdirektiv blev konkurrenceforslagene afleveret og bedømt i anonym form. Jf. normal konkurrencepraksis havde forslagsstillerne hver især forsynet deres forslag med et femcifret kendingstal, og efter modtagelsen blev forslagene i vilkårlig rækkefølge nummereret med løbenumrene / 36

8 Forslag 1/76363, 2/11110, 4/21228 og 5/33999 har valgt at placere faglokalerne i stueetagen, som ønsket i programmet. Skolen ser det som en fordel, at faglokalerne er på indgangsniveauet, da det vil skabe liv og dynamik og inspirere til vidensdeling og tværfaglighed. Forslag 5/33999 har som det eneste forslag multihallen placeret som fysisk omdrejningspunkt midt i huset med visuel kontakt fra stueetagen. Forslag 1/76363 og 2/11110 muliggør direkte adgang og sammenhæng med multisalen fra stueplan, hvilket bedømmelsesudvalget har anset for at være en spændende mulighed. Forslag 3/91237 og 4/21228 anviser visuel kontakt til hallen, dog er der i forslag 4/21228 også mulighed for, at ankomme direkte fra ankomstrummet til salen. Caféområdet er i forslag 1/76363 og 4/21228 placeret som en del af flowarealet, hvor det i forslag 2/11110, 3/91237 og 5/33999 er placeret som et regulært defineret areal. Cafeens betydning og anvendelse i skolens fremtidige miljø, har været drøftet en del i vurderingen af projekterne. Dommerkomiteen finder det nødvendigt, at placeringen af rum og funktioner i stueplanet bearbejdes yderligere, i den videre bearbejdning af vinderforslaget. Samtlige forslag arbejder med et samlende atrium centralt i huset. Atrierne adskiller sig dog ved at have forskellig størrelse og forskellige rumlige kvaliteter. Et flertal i dommerkomiteen har prioriteret fordelen ved at have et mindre atrium, hvor blandt andet lyd og bevægelse ikke bliver en forstyrrende faktor i dagligdagen. Generelt har de indkomne forslag ikke overholdt lokalplanens bestemmelser om facadelinjen mod syd. Facadelinje og tilknytning til byrum, skulle bearbejdes for alle fem forslags vedkommende. Læringsmiljø fleksibilitet Administrationens placering varierer i forslagene. Dommerkomiteen har vurderet kvaliteter ved enten at samle administrationen på én etage, eller at sprede lærerstab og administration over flere etager. Det har været at foretrække, at spredningen af administrationen ikke er for stor. Studiezonerne er generelt i forslagene placeret i overgangszonen mellem fællesområde og klasselokaler, dog har forslag 5/33999 placeret et større studieområde i nær tilknytning til café og ankomstrum. Undervisningsområdernes indretning og kvaliteter har haft stor betydning for konkurrencens udfald. Det har været vigtigt for dommerkomiteen, at de fysiske rammer tilbyder nye måder at undervise og lære på. Forslag med gange og traditionelle planløsninger har ikke virket overbevisende som grundlag for et fremtidssikret læringsmiljø. Nærhed og overskuelighed ved at samle undervisningsrum, som det er beskrevet i konkurrenceprogrammet, har været vigtige parametre for vurderingen af læringsmiljøerne. I en samlet vurdering anses forslag 4/21228 for det, som tydeligst opfylder skolens intentioner og visioner. Det er det forslag, som samlet set bedst imødekommer den ønskede indretning, funktionalitet og logistik, og det indstilles som vinder af konkurrencen. 8 / 36

9 Forslag 1 / Totalrådgiver Arkitektfirmaet C. F. Møller Ingeniørgruppen Syd Sloth Møller Rådgivende Ingeniører Forslag 2 / Totalrådgiver Cubo Arkitekter A/S Underrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter Underrådgiver Viborg Ingeniørerne Forslag 3 / Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Underrådgiver AART Architects Underrådgiver GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Forslag 4 / Totalrådgiver RUM as Underrådgiver Kontur Arkitekter Underrådgiver Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Forslag 5 / Totalrådgiver Henning Larsen Architects Underrådgiver Lemming & Eriksson Underrådgiver SLA A/S 9 / 36

10 5 Forsalg nr. 4 / Udpeget som vinderforslag Udarbejdet af: RUM (totalrådgiver) v/ Karin Elbek, Claus Jensen, Edmond Jensen Dietz, Line Ryming Funch, Line Toft (landskab) Kontur Arkitekter v/ Rikke Hinkbøl Jensen, Marie Fenger Ehlers, Trine Broe Rasmussen Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget fremstår tydeligt i koncept, idé og disponering. Det indeholder et enkelt hovedgreb, som frembringer en rumlig homogenitet sammen med rum- og formmæssig variation. På bytorvet præsenterer huset sig med homogene, terrasserede, glatte facader, der for vestfløjens vedkommende trækker sig tilbage på anden og tredje sal. Dommerkomiteen er af den opfattelse, at facaderne generelt fremstår som flotte, men med et signal, som minder mere om et firmahovedkvarter eller en finansiel virksomhed, end det der er ønsket: en skole for unge voksne. Dette vil dog kunne bearbejdes i næste fase. Huset står på en tydelig base, som kun brydes ved hovedindgangen og nedkørslen til parkeringskælderen. Hovedindgangen og stueplanet hæver sig tydeligt over terræn. Ramper og trapper formidler overgangen mellem bytorvet og det fælles indre torv. Ved indgangen er placeret et udvendigt terrasseområde, som giver mulighed for, at de studerende kan sidde udenfor med kontakt til cafeen, bytorvet og medstuderende, der ankommer til skolen. Hvis intentionerne i lokalplanen skal efterleves, er det dog helt nødvendigt at lave en større formidling mellem bytorvet og husets base for at undgå for mange døde facademeter. Dette kunne for eksempel gøres gennem en terrassering af husets base langs bytorvet. Det ville gøre huset mere imødekommende netop mod bytorvet, hvilket er hensigten med lokalplanens bestemmelser, som er helt relevante på dette sted. Fra indgangen ankommer man i stueplan til et fælles 'torv', som indeholder café, lounge, trappe og elevator, adgang til faglokaler, multihal og udsalg fra køkkenet. Cafeen bliver ikke den dominerende funkti- 10 / 36

11 on, selv om den tydeligt markerer sig. Fællestorvet giver god mulighed for overblik, samtidig med at det tilbyder steder med forskellig intimitet og forskellig kontakt mellem ude og inde. Der er god kontakt til faglokalerne gennem glaspartier til rummene. Dette udvider visuelt både fællestorvet og de enkle faglokaler. Man kan gensidigt følge med i, hvad der foregår i de forskellige rum og arealer. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, halvanden etage, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Det kan anbefales, at man finder en anden placering til IT-support tættere ved administrationen. Derved vil der være mere plads foran multihallen, og det vil også øge den samlede plads på fællestorvet, som fremstår lidt for klemt, og give mulighed for, at der kunne opstå flere studiezoner på torvet. Samtidig ville det kunne give mulighed for bedre og mere funktionel udnyttelse og kontakt mellem fællestorvet og multihallen. I hallen mangler en niche til teleskopscenen. Derudover fremstår hallen enkel med mulighed for god sidebelysning fra vest. Møbeldepotet bør placeres mere hensigtsmæssigt med direkte forbindelse til hallen. Ligeledes bør det sikres, at forbindelsen mellem musiklokalet og multihallen er tilstrækkelig stor til transport af instrumenter mellem de to lokaler. Husets disposition giver et enkelt bevægelsesflow, som muliggør en overskuelig orientering og genkendelighed for hver etage. Forslaget har det mindste atrium af alle forslag, hvilket skaber større intimitet og mindre støj, men også mindre visuel forbindelse etagerne imellem. Trappen, der forbinder alle etagerne, anses for underdimensioneret i forhold til den daglige belastning. Generelt er huset og dets rum en smule for små, hvilket der skal rådes bod på i næste fase. Huset har konkurrencens mindste bruttoareal, hvilket også gør det lidt for klemt visse steder. Det er nødvendigt med mere plads til studiezoner, især på første sal. De indskudte udendørsarealer for ophold og undervisning på vest og østsiden er ganske flotte og tilbyder gode kvaliteter. Men de fratager også rumlig og funktionel kvalitet til studiezonerne. Dette bør ligeledes løses i den kommende projektfase, eksempelvis ved at disse arealer ombearbejdes eller deres areal indskrænkes til fordel for mere indendørs plads. Projektet indeholder gode løsninger på ønsket om sammenhængende undervisningsklynger og giver mulighed for intime studie- og undervisningsmiljøer på de forskellige etager. Grupperummenes placering i de fælles studiezonearealer virker ligeledes overbevisende. Dog skal man i det fortsatte forløb være opmærksom på belysningen til disse rum, da ingen af dem ligger ud til det fri. Administrationen på anden sal har åben forbindelse ud til trappe- og atriumrummet, der forbinder alle etagerne. Det er yderst tvivlsomt, om dette er realistisk på grund af eksempelvis støj. Dette skal sikres, uden at konceptet med de flydende etageplaner mistes. Yderligere skal det sikres, at lærerarbejdspladserne kan lukkes så meget af, at der tilvejebringes den nødvendige ro til rummene. Også her er det vigtigt at gøre det således, at det ikke går ud over fornemmelsen af flydende overgange og rumligheder. Udformningen af 'etagehaverne' tilbyder gode lysforhold til bygningens forskellige rum og sikrer en lysmæssig variation i studiezonerne og fællesarealerne. Samtidig muliggør de en høj grad af direkte udeophold for både studerende og personale. Dette er en stor kvalitet i det daglige liv på institutionen, både til korte og lange pauseophold og til udeundervisning. Forslagets hovedkonstruktion muliggør en stor rumlig fleksibilitet på etagerne. Alle skillevægge kan fjernes, og tilbage står åbne etager kun med søjler og facader. 11 / 36

12 12 / 36

13 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum, skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, men som er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Enkelte rum afviger dog lidt i begge retninger fra de programmerede arealer, men ikke mere end at dette enten kan accepteres, eller at det skønnes at kunne optimeres. Det vurderes dog, at flere rum er tegnet lidt mindre på tegningerne end oplyst. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne, hvilket må indarbejdes. Bruttoarealet er godt udnyttet, og der er er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor, som dog vil ændres i den videre bearbejdning. Rampen til parkeringskælderen er for stejl, og nogle parkeringspladser er for trange, hvilket må bearbejdes. Teknisk kvalitet Bygningens konstruktive system er et søjle-ribbesystem. I hver af sidefløjene lægges to langsgående søjlerækker. I sidebygningernes mellemområde sideforskydes tværribberne i forhold til søjlerne, således at ribbepar bæres af konsolbjælker over søjlerne. I sidefløjenes gavle afsluttes etagedækkene med en udformning af ribbesystemet som krydsribber. Alle etagedækkenes ribber udføres som standard stålbjælker, der sammenkobles med det overliggende betondæk, således at der opstår en kompositkonstruktion. Det er ikke et gængs konstruktivt system, men beskrivelsen af det virker overbevisende. Interiøret vil generelt fremstå lyst og enkelt i sin bearbejdning og finish. Kerner og udvalgte vægge beklædes med trælameller. Døre, nicher og udvalgte elementer kan udføres med en farvet overflade eller 13 / 36

14 andet materiale for at opnå et rart og stimulerende visuelt miljø. Gulve i fællesarealer, café og åbne studiezoner udføres generelt som lys træparket med robust overfladebehandling, og gulve i undervisningslokaler med linoleum. Generelt er der tale om et tilfredsstillende materialevalg. Udvendigt beklædes de markante etagedæk med en miljøcertificeret aluminiumsplade, der er coatet som 'kobber'. Glasfacader udføres generelt i pulverlakeret aluminium henholdsvis træ-alupartier. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning) og atmosfærisk. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der vil opnås et lavt energiforbrug. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden vil være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger vil kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 14 / 36

15 15 / 36

16 6 Forslag nr. 1 / Udarbejdet af: Arkitektfirmaet C. F. Møller (totalrådgiver) v/ Tom Danielsen, arkitekt og projektansvarlig partner; Michael Kruse, arkitekt og ass. partner; Jan Petersen, arkitekt; Mathias B. Poulsen, arkitekt; Rune Bjerno Nielsen, arkitekt; Thomas Olsen, landskabsarkitekt; Daniel Sanchiz Rupert, arkitektstuderende Ingeniørgruppen Syd v/ Peer Mogensen, ingeniør Sloth Møller v/ Poul Nissen, ingeniør; Lars Frost Larsen, ingeniør Smak Architects (konsulenter) Martin Roald Schrøder Poulsen, arkitekt; Søren Bolding Christiansen, arkitekt Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslagsstillerne tager udgangspunkt i skolens ønske om mangfoldighed og fleksibilitet. Dette resulterer i en kompakt og markant bygning, hvor plandispositionen præges af stor generalitet for at kunne imødekomme fremtidig foranderlighed. Bygningen fremstår skarp og geometrisk i tegl og er særdeles velproportioneret i sit ydre. Der er velplacerede tagterrasser og tre markante skår i bygningen, som på fin vis relaterer sig til stedets udsigter. Facaden er flot komponeret med præcise vindueshuller i teglstensmassen. Bygningen virker venlig og imødekommende, men signalerer umiddelbart meget 'skole' og 'institution' i traditionel forstand. Bygningen er defineret ved en base med udadvendte, aktive funktioner og et atrium, som tre undervisningsfløje på hver etage er placeret i forhold til. Bevægelsen gennem det trekantformede atrium foregår i en spiralbevægelse. Ankomsten til skolen sker på det sydvestlige hjørne gennem et lavt, bredt vindfang, der flot formidler overgangen til det høje, trekantede atriumrum. Alle faglokaler er velplaceret på stueplanet naturfaglokaler med udgang til egen gårdhave. Store trappetrin fører til multisalen og muliggør, at denne inddrages i stuens aktiviteter. 16 / 36

17 En bred scenetrappe fører til førstesalen, hvor administrationen er placeret. Det vurderes som en fordel, at administrationen er placeret samlet på en etage. Scenetrappen har i sig selv mange kvaliteter, men ligger lidt som en 'prop' midt på stueetagen. Flowarealerne omkring indgang, scenetrappe og café/buffet virker i det hele taget klemte. Undervisningsarealerne er placeret som perler på en snor i et spiralerende forløb omkring atriumrummet. De er kun afbrudt af de tre skår, som markerer udsigten til omgivelserne og definerer studieområderne. Undervisningsområderne afspejler således hensigten om generalitet i planløsning og udformning, og klyngerne kan vokse og mindskes fleksibelt. De virker desværre også en smule for fastlåste i deres repetition og har svært ved at inkludere balkonen uden for lokalerne som studiezoner. Studiezonerne er veldefinerede arealer i 'skårene' med godt lys og ro. Kælderplanens placering af møbeldepotet i den modsatte ende af multihallen er ikke hensigtsmæssig. Forslagets styrke er den konceptuelle klarhed i plandisponeringen og den arkitektonisk overbevisende formgivning. Denne styrke virker dog også umiddelbart som en svaghed, der fastlåser udformningen og fleksibiliteten af undervisningsarealerne inden for den trekantede form. 17 / 36

18 18 / 36

19 Forholdet til lokalplanens bestemmelser I forhold til lokalplanens skal bebyggelsen føres til hjørnerne af byggefeltet i en afstand af mindst 7 meter. Projektet placerer indgangspartiet tilbagetrukket fra facadelinjen i bygningens sydvestlige hjørne. Facadelinjen mod det sydvendte byrum markeres dermed i hjørnet og en del af facadelinjen alene med piller, hvilket ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er ikke disponeret parkeringsplads til en minihandicapbus, og rampen til parkeringskælderen er stejl, men disse forhold ville kunne indarbejdes ved en bearbejdning. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet ikke klemt. Teknisk kvalitet Alle konstruktioner udføres i uorganiske materialer. Bagvægge udføres i betonelementer og tegl som formur, og etagedæk udføres med huldækelementer. Udvendige vinduer er aluminium. Gulve i stueetage, café mv. udføres i natursten, og gulve i øvrigt udføres med linoleum. Hallens gulv foreslås belagt med polyurethan sportsgulv, hvilket kan overvejes i forhold til dobbeltstrøet sportsgulv som angivet i konkurrenceprogrammet. I øvrigt et tilfredsstillende materialevalg, og i forslaget er der lagt vægt på materialer med en lav afgasning. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. 19 / 36

20 Med den gode kompakthed i bygningskroppen, sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville kunne opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 20 / 36

21 7 Forslag nr. 2 / Udarbejdet Cubo Arkitekter (totalrådgiver) v/ Ib Valdemar Nielsen (partner) og medarbejdere Susanne Østergaard Schanz, Signe Dahlgren, My Gutke Lunsjö, Rikke Elisabeth Nielsen Thing & Wainø Landskabsarkitekter v/ Torben Wainø, Mette Hønholt Jensen Viborg Ingeniørerne v/ Karsten Lindberg, Kristian Stilling Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget fremstår i sine facader med et meget klart og enkelt koncept. Et udtryk, der udfordrer modernismens horisontale linjer og dogmer om det synlige lagdelte udtryk. Her stræber alle linjer mod himlen. Projektet repræsenterer konkurrencens klareste arkitektoniske ikonværdi. Projektet har en tydelig hovedidé med grønne haver på hver etage, dog ikke i stueplan. Haverne har kontakt og udsigt til alle verdenshjørner. På bytorvet mødes man af en klar, vertikal struktur med en hævet have i hele husets bredde. Strukturen brydes af en stor indskæring, der markerer indgangen og danner en terrasse for ophold. Alle indre rum organiseres ortogonalt på indgangsfacaden. Dette betyder, at der opstår en del rum med spidse og stumpe vinkler. En dynamik, som fremtræder tydeligt i rummene, og som står i kontrast til bygningens ydre ortogonale og vertikale struktur og layout. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, halvanden etage, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Faglokalerne markerer sig sammen med indgangen i hele facadens bredde langs bytorvet og danner dermed en indholdsfortællende facade mod offentligheden og bytorvet. En fortælling, der trods dens markante, abstrakte facademæssige udtryk fortæller om, at her er placeret en skole med mange forskellige aktiviteter. Både laboratoriet og billedkunstlokalerne har glas ud mod stueplanets fællesareal, hvilket øger det indres mulighed for transparens og synlighed,mellem aktiviteterne på tværs af fællesrummet. 21 / 36

22 Ankomsten præges af et stort, gennemgående rum, som præsenterer hele husets længde. Et flot træk. Multihallen står i god visuel forbindelse med det store ankomst- og fordelingsrum. Multihallen er asymmetrisk og appellerer dermed også til anden brug end blot sportsudøvelse. Dette kan helt sikkert udnyttes som en kvalitet, men salen opfylder ikke det ønskede arealkrav. Et atrium med et velkomponeret trappeforløb forbinder stueetagen med de øvrige fire planer. På første sal er der adgang til administration og studievejledning samt en samling af store og små undervisningsrum, grupperum og en studiezone, der har kontakt direkte til atriumrummet og en udendørs have. Derudover er her mod nord placeret projektets største have. Musikrummet er også placeret her med direkte kontakt til haven. Rummene virker velindrettede og veldisponerede. Dog er det uhensigtsmæssigt, at de studerendes adgang til den nordvendte have foregår gennem et undervisningsområde, som står i åben forbindelse med studiezonen og den fælles trappeforbindelse, der forbinder alle etagerne. I princippet et flot træk, men i praksis desværre næppe realistisk funktionelt set. Hvilket bevirker, at haven ikke er så anvendelig som tiltænkt og ønskeligt. På anden sal findes en sydvendt terrasse. Igen et flot træk, men også her er anvendeligheden forbeholdt nogle bestemte lokaler, og en mere generel adgang foregår gennem et undervisningsområde. Havernes/terrassernes fordeling på alle planer er konceptuelt godt tænkt, men deres størrelser, placering og udformning anses alligevel for problematiske. Hver etage indeholder veldisponerede undervisningsklynger, der giver mulighed for forskellige didaktiske principper. Administrationen er fordelt over for mange etager, hvilket vil besværliggøre dagligdagen for det administrative personale. 22 / 36

23 23 / 36

24 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er ikke overholdt mod nord. Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum, skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, som dog er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Enkelte rum afviger dog lidt i begge retninger fra de programmerede arealer, men ikke mere end at dette enten kan accepteres, eller at det skønnes at kunne optimeres. Teknikrum er disponeret over rampen til parkeringskælderen, men det er ikke dokumenteret, hvorledes installationer føres herfra og videre ud i byggeriet. Parkeringspladsen til en minihandicapbus er ikke disponeret, men vurderes at ville kunne indarbejdes. Der mangler teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet ikke klemt. Teknisk kvalitet Den bærende hovedkonstruktion udføres primært med bærende bagvægselementer langs facaden, og indvendige bærelinjer udføres som en kombination af bærende helvægselementer og søjlebjælkesystem. 24 / 36

25 Facadebeklædningen udføres med lameller i anodiseret aluminium, og den bagvedliggende pladebeklædning udføres i fiberbeton. En facadeløsning, som vurderes at kræve stor opmærksomhed ved valg af detailløsninger i projekteringen. Udvendige vinduer er af aluminium. Gulve i de åbne fællesarealer og i vådrum mm. udføres i glittet beton. I undervisningslokaler, kontorer, hovedtrappe mm. udføres gulve i asketræ. Vægge udføres til dels som rå betonvægge, og der udføres kunstnerisk udsmykning i print direkte på de rå betonvægge. Betongulve og betonvægge er en robust løsning. I øvrigt rummer projektet et tilfredsstillende materialevalg. Det beskrives, at bygningen har en formstabil hovedkonstruktion for at opnå maksimal fleksibilitet ved ændring af rum. Dette er dog ikke dokumenteret nærmere i forslaget. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville kunne opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift. Atriumområdet vurderes at have gode muligheder for naturlig ventilation, hvilket er gavnligt for energiforbruget. I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden vil være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 25 / 36

26 8 Forslag nr. 3 / Udarbejdet af: Rambøll Danmark v/ Niels Skibsted, Kurt Nielsen-Dharmaratne, Jørgen Berner Jørgensen, Hanne Tine Ring Hansen, Henrik Ravn AART Architects v/ Anders Tyrrestrup, Rasmus Højkjær Larsen, Mette Fast, Kathrine Hegner Stærmose GBL gruppen for by og landskabsplanlægning v/ Christian Hyldgaard Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget er overbevisende klart opbygget med et centralt atrium, som skaber rum og mulighed for socialt liv og læring i bygningen. Atriumrummet relaterer sig til to store, markant forskellige udearealer: En urban gård med plads til sport og bevægelse mod nord og en landskabelig opholdsterrasse mod syd. Atriumrummets placering i forhold til disse uderum skaber optimale lysbetingelser for miljøet i skolen. Atriumrummet har fint fat i stueplanet og derfor også i hele indgangsarealet, cafeen og videnstorvet. Rummets åbenhed og relation til resten af huset har styrker og svagheder. Styrken er den transparens og synlighed, alle får til hinanden, mens svagheden synes at være mangel på ro og intimitet i undervisningsområderne. Indgangen til bygningen sker i fin sammenhæng med forslaget om et begrønnet bytorv. Cafeen er udformet som et veldefineret dobbelthøjt rum, hvis multianvendelighed og relation til huset anses for en stor kvalitet i forslaget. Faglokalerne er til dels at finde på indgangsniveauet, dels på første sal. Der er fin visuel kontakt fra faglokaler til stueplan, men løsningen vurderes ikke at have samme kvalitet, som hvis faglokalerne var samlet på stueplanet. Ankomsten og stueetagen har ekstra højde, to etager, hvilket giver god rumlighed både til caféområdet og faglokalerne. Et stort vindue formidler kontakten fra videnstorvet til multisalen. Administrationen er fordelt på flere etager, hvilket ikke vurderes at være en optimal løsning. 26 / 36

27 Undervisningslokalerne er placeret som fleksible rum i to fløje på hver etage med tilhørende mindre rum tilknyttet. Omkring atriumrummet er studiezonerne placeret. De gange, som opstår i undervisningsfløjene, virker umiddelbart lange og smalle. Forslaget viser en fin differentiering mellem store, generelle undervisningsrum, der kan sammenlægges, og mindre stille rum. Planløsningerne er systematisk og klart disponerede og indeholder derfor en høj grad af fleksibilitet. Kælderplanen er ligeledes veldisponeret. Bygningen fremstår udadtil præcis og moderne i sin arkitektur med en bronzefarvet, perforeret aluminiumsplade, som nuancerer lyset på bygningen. Alligevel har bygningen, for et flertal i bedømmelsesudvalget, virket en anelse ordinær i sit ydre. Landskab og terrasser er flot bearbejdede. Valget af rå, men raffinerede materialer synes langtidsholdbart og sympatisk. Det er samlet set et særdeles enkelt og konceptuelt stærkt forslag. Det er robust i sin planløsning og sin arkitektur, og forslaget har en udtalt rumlighed og transparens i sit indre. 27 / 36

28 28 / 36

29 Forholdet til lokalplanens bestemmelser I forhold til lokalplanens skal bebyggelsen føres til hjørnerne af byggefeltet i en afstand af mindst 7 meter. Projektet placerer indgangspartiet tilbagetrukket fra facadelinjen i bygningens sydvestlige hjørne. Facadelinjen mod det sydvendte byrum markeres dermed i hjørnet og en del af facadelinjen alene med en bred pille, hvilket ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er for dele af bygningen ikke overholdt i henholdsvis den nordlige og sydlige facadelinje. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer. Dette gælder også for parkeringskælderen, som fejlagtigt er angivet til et større areal i arealskemaet. Rampen til parkeringskælderen er dog urealistisk kort, og enkelte parkeringspladser har en trang tilkørsel. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor, men i forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet lidt klemt på etagerne. Fællesarealet i stueetagen er dog meget 'luftigt' med god plads. Teknisk kvalitet Det bærende system udføres med ydervægge i betonsandwichelementer og indervægge i betonvægge kombineret med søjle-bjælkesystem ved åbninger. Dæk mellem etagerne og mod tag udføres med præfabrikerede, forspændte betondæk. Materialerne er ude som inde valgt ud fra ønsket om, at skabe et let og æstetisk udtryk. Facaderne er beklædt med perforede tyndplader i aluminium. Indvendigt er vægge beklædt med finerplader, og gulve er beton. De beskrevne installationsløsninger vurderes som tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes, at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Med den gode kompakthed i bygningskroppen sammen med de beskrevne tekniske løsninger vurderes det, at der ville opnås et lavt energiforbrug til bygningsdrift, bortset fra at der eventuelt vil blive behov for 29 / 36

30 køling. Atriumområdet vurderes at have gode muligheder for naturlig ventilation, hvilket er gavnligt for energiforbruget. I forslaget er det beskrevet, at bygningen ikke vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være vanskeligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved at supplere med alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 30 / 36

31 9 Forslag nr. 5 / Udarbejdet af: Henning Larsen Architects v/ Peer Teglgaard Jeppesen, Eva Ravnborg Lemming & Eriksson SLA A/S Arkitektoniske og funktionelle forhold Forslaget er konceptuelt klart både i forhold til det indre og det ydre hovedgreb. Det er et sikkert bearbejdet forslag, både når det gælder de velkomponerede teglfacader og de foreslåede haver, hvor to af de tre haver vender ud mod bytorvet og på en overbevisende måde binder bygningen sammen med landskabet øst for grunden. Haverne tilbyder gode kvaliteter til bygningens indre og giver nem adgang for både studerende og personale. På bytorvet mødes man af indgangen, hvis teglfacader består af en nedtrapning mod øst. En skalatilpasning, der virker yderst overbevisende og må anses for at være konkurrencens flotteste løsning. Man ankommer i foyeren, som er et dobbelthøjt caféareal, hvor man mødes af en trappe, der tilbyder et naturligt flow mellem stueplan og anden sal. Dens placering sammen med atriumrummet muliggør et kig dybt ind i huset. Der er ved ankomsten kontakt både til multihallen og helt op til anden sal. Rumligt flot tænkt. Forslaget er det eneste, der har placeret multihallen centralt, så det er muligt at gå hele vejen rundt om den, med kontakt fra alle sider i foyeren. Det er overordnet set et stærkt greb, som både er projektets styrke, men desværre også dets aktuelle svaghed. Styrke, fordi det potentielt skaber stor kontakt og anvendelighed, men også svaghed, fordi det ikke i det foreslåede layout lykkes at skabe den plads, der skal til omkring hallen, så det giver kvalitet både til hallen og til de øvrige arealer. Der opstår for meget gangareal, som henligger mørkt og ikke virker rumligt nok i forhold til den ønskede oplevelse. Desuden bevirker det, at faglokalerne på stueplan ligger klemt. Med multihallens placering bliver det svært at udnytte kælderen, som man kunne ønske sig. Der er kun plads til multihal og parkeringspladser, og det havde været hensigtsmæssigt med omklædningsrum og diverse depotrum her. Ligeledes burde møbeldepotet, som er placeret øst for hallen på stueplan, have været placeret i kælderen. Byggefeltet som er til rådighed, er for smalt til at bygningens indre hovedidé sammen med det ønske program reelt kan forløses. 31 / 36

32 Cafeens placering og aktuelle indretning med køkkenudsalg og buffet placeret omkring trappeløbets begyndelse virker funktionelt uhensigtsmæssigt. Til gengæld må ideen om at placere faglokalerne til billedkunst og design, samt faglokalet til musik med fin kontakt til cafeen anses for at være en kvalitet, selv om den aktuelle løsning også her virker klemt i forhold til hovedindgangen og den trafik, der må forventes at være på dette sted. Yderligere er det vanskeligt at opnå den lydtæthed, der skal kunne etableres mellem musikrum og cafeen. Den valgte placering af den store have på tredje sal betyder, at der skal indføres en ekstra trappe, og bygningsvolumenet deles op i to afsnit på denne etage, hvor bygningens indre ikke bindes sammen omkring det store atrium som på første og anden sal. Dette virker ikke bestyrkende for projektets hovedidé. Aktiviteterne i den nordøstlige del på både tredje og anden sal virker klemte, hvilket blandt andet er gjort for at kunne sikre plads til studiezoneområder. Dette virker desværre som et kompromis, og det gælder på flere etager. Studiezonerne er fordelt med jævn hånd, men kan kun forventes anvendt til egentlig undervisning på første sal i kombination med caféområdet. Administrationen er fordelt på tre etager, hvilket besværliggør arbejdsgangen for denne gruppe af personalet. Derudover har det stor betydning for lærerne, at lærerarbejdspladser og pædagogisk værksted ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det er ikke tilfældet her. Desuden virker hensigten med klyngestrukturen med undervisningslokaler, grupperum, lærerarbejdspladser og studiezoner ikke konsekvent gennemført. Valget af konstruktion og materialer både udvendigt og indvendigt virker realistiske både i forhold til æstetik, brugskvalitet og drift. Alt i alt punktvis et flot projekt, som desværre ved valg af løsning for multihallens placering skaber for mange funktionelle uhensigtsmæssigheder, til at man ønsker det gennemført. 32 / 36

33 33 / 36

34 Forholdet til lokalplanens bestemmelser Lokalplanens fastsætter, at 10 procent af byggefeltets længde i facadelinjen i stueetagen mod det sydvendte byrum skal anvendes til café eller lignende udadvendt servicefunktion. Projektet indeholder en café, der er vendt mod det sydlige byrum, som dog er trukket væsentligt tilbage fra facadelinjen. Den ønskede tilknytning til byrummet opnås dermed kun i mindre grad. Bebyggelsen må ikke overstige en maksimal topkote på 29.5 meter og være lavere end minimumstopkoten på 19.5 meter (DVR90), i byggefeltets nordvendte og sydvendte facadelinjer. Minimumsbygningshøjden er for dele af bygningen, ikke overholdt i henholdsvis den nordlige og sydlige facadelinje. Lav brutto-nettofaktor Forslaget indeholder alle rum i henhold til konkurrenceprogrammet, og de er oplyst til de programmerede cirkaarealer, bortset fra undervisningsrum og grupperum, som er lidt mindre. Til gengæld er studiezonerne større. Møbeldepotet er noget mindre end programmeret. Desuden mangler der teknikrum og installationsskakte på etagerne. Der er ikke vist parkeringsplads til en minihandicapbus, men den vurderes at ville kunne indarbejdes ved en bearbejdning. Der er opnået en tilfredsstillende brutto-nettofaktor. I forhold til de programmerede fællesarealer virker byggeriet lidt klemt på etagerne, idet der er forholdsvis mange, lange gange. Teknisk kvalitet Der anvendes konstruktioner, der i princippet er katalogvarer, som er anvendt ved mange andre byggerier. Alle bjælker udføres som stålbjælker, der indbygges i dækkonstruktionernes plan, således at bærende bjælker under dækkene undgås, hvorved der sikres fri opstilling af skillevægge og fremføring af installationer. Udvendigt er huset et teglstenshus udført med kolumbategl. Indvendigt foreslås der robuste og slidstærke materialer med overflader som beton, krydsfiner, linoleum og træbeton. I stueetagen lægges betongulv og på de øvrige etager linoleum. De beskrevne installationsløsninger er meget fint beskrevet og vurderes at være tilfredsstillende. Den valgte bygningskrop og den beskrevne teknik vurderes at kunne tilvejebringe et tilfredsstillende indeklima både termisk (hvis der etableres tilstrækkelig solafskærmning), atmosfærisk og dagslysmæssigt. Den lave grad af kompakthed i bygningskroppen vil medføre en udfordring i overholdelsen af et tilstrækkeligt lavt varmeforbrug, men de beskrevne tekniske løsninger ville kunne medvirke til et lavt energiforbrug til bygningsdrift. 34 / 36

35 I forslaget beskrives det, at byggeriet vil kunne overholde lavenergiklasse 2015 uden anvendelse af alternative energikilder, hvilket medfører, at det i fremtiden ville være muligt at opgradere bygningen til lavenergiklasse 2020 ved, at supplere med yderligere alternative energikilder. Forslagets realiserbarhed Ved beregningen af byggeriets anlægsudgift er der taget højde for manglende teknikrum og installationsskakte. Byggeriets anlægsøkonomi er vurderet som dyrere end det i konkurrencematerialet oplyste budget, men det vurderes samtidig, at byggeriet ved en optimering af arealer, materialer og løsninger ville kunne gennemføres inden for budgettet uden at antaste dets bærende kvaliteter. 35 / 36

36 Forslag 1 / Totalrådgiver Arkitektfirmaet C. F. Møller Ingeniørgruppen Syd Sloth Møller Rådgivende Ingeniører Forslag 2 / Totalrådgiver Cubo Arkitekter A/S Underrådgiver Thing & Wainø Landskabsarkitekter Underrådgiver Viborg Ingeniørerne Forslag 3 / Totalrådgiver Rambøll Danmark A/S Underrådgiver AART Architects Underrådgiver GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Forslag 4 / Totalrådgiver RUM as Underrådgiver Kontur Arkitekter Underrådgiver Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Forslag 5 / Totalrådgiver Henning Larsen Architects Underrådgiver Lemming & Eriksson Underrådgiver SLA A/S

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole Ombygning og helhedsrenovering / 2016 Kirkebjerg Skole En bevaringsværdig aulaskole Kirkebjerg Skole er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Livsrum, Odense - Dommerbetænkning

Livsrum, Odense - Dommerbetænkning Livsrum, Odense - Dommerbetænkning Dommerkomiteens generelle kommentarer Totalentreprisekonkurrencen i Odense om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne

N Y T H J E R T E H U S. aarhusarkitekterne N Y T H J E R T E H U S aarhusarkitekterne 22.05.08 architects aa-a.dk NYT HJERTEHUS Region Sjælland Roskilde Sygehus Køgevej 7-13 4000 Roskilde Tlf.: 46 32 32 00 www.rs-roskilde.dk Arkitekt Aarhus Arkitekterne

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Ændringer i lokalplan 1054

Ændringer i lokalplan 1054 Ændringer i lokalplan 1054 Se endvidere bilag 5 forslag til endelig Lokalplan 1054 Ændring Side 3 Det samlede omfang af bebyggelsen er ændret til 75.000 m2 Grundet de ekstra erhvervsarealer under highlinen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus

PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus 10311 PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus 10311 PLANTESALONEN Den Grønne Ambassade i Aarhus Klimaskærm Plantesalonen er Aarhus nye mødested for projektet Smag på Aarhus. Plantesalonen er central

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere