VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere"

Transkript

1 MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254 KØBENHAVN K

2 Udgivet af Murerfagets Oplysningsråd på Forlaget Tegl Lille Strandstræde 20 C, 1254 København K Tryk Paritas Grafik ISBN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk Grafisk tilrettelæggelse Forlaget Tegl Eftertryk tilladt med gengivelse af kilde.

3 VEJLEDNING I VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK OG TEGLTAGE Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk Ingeniør Jens Østergaard Murerfagets Oplysningsråd September 2001

4 FORORD Murværk og tegltage kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan blive udbedret, inden bygningens tilstand forringes. Når murerarbejdet afleveres, er det vigtigt, at der foreligger en vejledning i, hvorledes bygherrer og driftsansvarlige vedligeholder murværk og tegltage. Vejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med myndighedernes krav til drift af statsligt- og statsstøttet byggeri, og den indeholder en beskrivelse af hvilke bygningsdele, der bør efterses, og hvor tit dette bør gøres. Desuden gives der en vurdering af eventuelle skaders betydning, samt en beskrivelse af, hvordan en skade kan være opstået. Det kan være nødvendigt at kende skadens årsag, når den skal udbedres. Når vejledningen bruges til almindeligt eftersyn, er den første tekstspalte i hvert afsnit tilstrækkelig. Kravene om bygningsdrift for statsligt og statsstøttet byggeri er indeholdt i bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder bekendtgørelse nr. 202 af 23/3-2000, krav, der sandsynligvis i høj grad vil smitte af på det private byggeri. Formålet med kravene er at sikre kvaliteten i byggeri under projektering, udførelse og drift. Murerfagets Oplysningsråd September 2001

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af eftersyn Eftersyn af udvendigt, blankt murværk Eftersyn af udvendigt, overfladebehandlet murværk Eftersyn af tegltage Kvalitetssikring af byggearbejder. Bekendtgørelse nr Publikationer om vedligeholdelse og drift Skema til eftersyn af udvendigt, blankt murværk Skema til eftersyn af udvendigt, overfladebehandlet murværk Skema til eftersyn af tegltage

6 GENNEMFØRELSE AF EFTERSYN Eftersynet bør foretages af en person med bygningsmæssig indsigt. Ved eftersynet bør der gøres notater om bygningens tilstand. De kan eventuelt indføres i skemaer som vist på side Hvor murværket eller tegltaget har skadesymptomer, vil det være nyttigt at tage fotos. Resultaterne fra et eftersyn bør sammenlignes med resultaterne fra foregående eftersyn. Derved vil det være muligt at følge eventuelle ændringer i bygningens tilstand. 6

7 EFTERSYN AF UDVENDIGT, BLANKT MURVÆRK Hvor tit skal murværket efterses? For hvert år afhængigt af om murværket er beliggende i aggressivt eller moderat miljø (se DS-414, pkt. 2.2). Eftersynsniveau Visuel besigtigelse af alt murværk. Af murværk med symptomer på skader foretages en nærmere undersøgelse. Vedligeholdelse Efter behov. Eftersynet omfatter Fundament/kælder Mursten i facader Mørtelfuger i facader Kalfatringsfuger Dilatationsfuger Murafslutninger Teglbjælker og stik Sålbænke Tagrender og nedløb Indvendigt murværk Vurdering af skader Afskalninger side 08 Revner side 09 Fugtskader side 10 7

8 UDVENDIGT, BLANKT MURVÆRK VURDERING AF SKADER Afskalninger 1. Tynde afskalninger Tynde afskalninger fra mursten og fuger har oftest kun æstetisk betydning, men hvis murværket har opsuget salte f.eks. i forbindelse med spredning af salt på gangarealer i glat føre eller, hvis saltindholdet i forvejen er meget stort, kan afskalningerne med tiden blive så omfattende, at det vil være nødvendigt at udskifte dele af murværket. De er ofte fremkaldt af krystaltryk fra vandopløselige salte. Der kan være tale om salte fra mursten og mørtel eller salte tilført udefra. Salte udefra kan f.eks. være tilført murværket i forbindelse med glatførebekæmpelse (se BYG-ERFA erfaringsblad SfB (21), Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte ). 2. Kraterformede afskalninger Afskalningerne har normalt ingen betydning for murværkets holdbarhed og er derfor kun af æstetisk betydning. Denne form for afskalninger opstår normalt kun inden for de første 1-2 år efter opførelsen og opstår normalt kun i mursten. Udbedringen vil normalt bestå i, at sten med store afskalninger udskiftes. De er oftest fremkaldt af kalkkorn i teglmaterialet (kalkspringere) i forbindelse med, at disse er blevet tørlæsket. Oftest vil der sidde rester af kalkkorn i bunden af arret. 3. Tykke afskalninger Det undersøges, om der er utætheder i murværket, der kan bevirke et ekstraordinært stort vandindhold. Desuden bør det undersøges, om der er andre former for utætheder f.eks. ved afdækninger og tagnedløb. Skadede sten udskiftes. Skadede fuger udkradses i fuldt tværsnit til mindst 15 mm dybde fra den færdige fugeoverflade og efterfuges. Forekommer oftest under frostpåvirkning på tidspunkter, hvor der er et stort vandindhold i murværket. Afskalningerne fra murstenene sker normalt i flager parallelt med murstenens synsflade (se BYG- ERFA erfaringsblad SfB (21), Afskalninger fra mørtelfuger ). 8

9 UDVENDIGT, BLANKT MURVÆRK VURDERING AF SKADER Revner 1. Stenrevner Der tænkes her på revner, der ikke løber over flere skifter eller stenlængder, men som kun forekommer i murstenene. Den type revner løber normalt lodret, vinkelret på stenens synsflade. Revnerne har normalt ingen betydning for murværkets holdbarhed. De vil normalt være opstået under produktionen af stenene, og de kan optræde som både grove og fine revner. For fine revner gælder, at de med tiden ofte vil blive fremhævet på grund af misfarvninger langs revnernes kant. 2. Fugerevner Her tænkes på revner, der ikke løber over flere skifter eller stenlængder. En udbedring vil normalt ikke være nødvendig på grund af fine revner i fugerne, men hvis der er tale om løse, revnede fuger og eventuelt afskalninger, kan det blive nødvendigt at fuge om. Forud for omfugningen udkradses fugerne i fuldt tværsnit til mindst 15 mm fra den færdige fugeoverflade. Langs betondele eller lignende er det i de fleste tilfælde nødvendigt at fuge med elastisk eller plastisk materiale. Sådanne revner skyldes normalt svind i mørtlen under udtørringen. De kan også opstå under udførelsen, hvis fugerne ikke trykkes, mens mørtlen er bearbejdelig. I sådanne tilfælde viser der sig ofte revner/kileformede spalter langs liggefugernes overkant. 3. Murværksrevner Herved forstås revner, der løber over flere skifter eller vandret over flere stenlængder. Før der tages stilling til eventuel udbedring, vil det normalt være nødvendigt at kende årsagen til revnernes fremkomst, og det kan være nødvendigt at tilkalde faglig bistand. 9 Kan skyldes: Fundamentssætninger. Bæreevnesvigt. Mangel på dilatationsmulighed. Materialesvind. Direkte sammenbygning af materialer med forskellige deformationsegenskaber. Indlæggelse af fugtisolerende paplag, således at forekommende forskydningspåvirkninger ikke kan optages i murværket. For få murbindere. Murbindere placeret nær hjørner uden dilatationsfuger.

10 UDVENDIGT, BLANKT MURVÆRK VURDERING AF SKADER Fugtskader Før der tages stilling til udbedring, er det nødvendigt at kende årsagen til, at fugtskaderne er opstået. Normalt kan man ikke regne med, at en 1/2-stens mur er tæt over for slagregn. Derfor er det nødvendigt at sikre, at der ikke kan trænge vand fra formur til bagmur, og at indtrængt vand bliver ledt ud igen. Er der synlige utætheder i murværkets fuger, bør de udbedres partielt eller ved at omfuge alt murværket. Før omfugningen udkradses fugerne i fuldt tværsnit til mindst 15 mm dybde fra den færdige fugeoverflade. Derudover udfyldes eventuelle dybere huller i fugerne, således at der overalt er en fast bund at komprimere mørtlen mod. Der er dog ikke sikkerhed for, at der ved en omfugning kan opnås fuldstændig tæthed af murværket. Derfor vil det ofte være nødvendigt at indlægge fugtisolerende paplag, hvor disse evt. mangler eller at udbedre evt. mangelfuldt udførte paplag. Fugtskader på indvendigt murværk kan skyldes: At det fugtisolerende paplag ikke er korrekt indlagt, beskadiget eller helt mangler, samt at vand bliver ledt fra formur til bagmur via spildmørtel i fast forbindelse mellem for- og bagmur eller via murbindere med bagfald. At der i massive mure er grove huller i mørtelfugerne. At rumluftens vanddamp kondenserer på ydervæggene. Dette forekommer hyppigst i ældre boliger med massivt murværk, hvor varmeisoleringsevnen er lav. I sådant murværk bliver varmeisoleringsevnen ofte væsentligt nedsat på grund af et stort vandindhold i murværket (se SfB (21), Fugt i skalmure og SfB (99), Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger ). 10

11 EFTERSYN AF UDVENDIGT, OVERFLADEBEHANDLET MURVÆRK Hvor tit skal murværket efterses? For hvert år afhængigt af om murværket er beliggende i aggressivt eller moderat miljø (se DS-414, pkt. 2.2). Eftersynsniveau Visuel besigtigelse af alt murværk. Af murværk med symptomer på skader foretages en nærmere undersøgelse. Vedligeholdelse Efter behov. Eftersynet omfatter Fundament/kælder Filtsnings- og pudslag Murafslutninger Teglbjælker og stik Sålbænke Kalfatringsfuger Dilatationsfuger Tagrender og nedløb Indvendigt murværk Vurdering af skader Afskalninger side 12 Revner side 13 Fugtskader side 14 11

12 UDVENDIGT, OVERFLADEBEHANDLET MURVÆRK VURDERING AF SKADER Afskalninger 1. Afskalninger fra kalkog malingslag Det undersøges, om der er utætheder eller mangelfulde afdækninger, der kan forårsage et ekstraordinært højt vandindhold i murværket. I murværk, der er påvirket af vand, må eventuelle afskalninger fra overfladelag udbedres, ellers kan der trænge vand ind bag det intakte overfladelag, således at der kan opstå nye skader. For malingslag på murværk gælder, at laget skal være så diffusionsåbent som muligt, og at overfladen bliver mindre åben, desto flere lag der påføres. Kalklag nedsætter ikke vands mulighed for at fordampe. Årsagen til afskalninger kan være, at der ved frostpåvirkning af opfugtet murværk er dannet iskrystaller umiddelbart bag overfladelaget, således at dette afskaller. Afskalninger kan også skyldes, at der under udtørring af murværket er udfældet vandopløselige salte bag overfladelaget, og at saltkrystaller har forårsaget afskalningerne (se SfB (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte ). Herudover kan der være andre årsager til afskalninger fra kalklag og malingslag, som ikke skal omtales nærmere her, herunder normalt slid. 2. Afskalninger fra filtsningslag, puds o.l. 3. Afskalninger fra murværk bag overfladelag Det undersøges, om der er utætheder eller mangelfulde afdækninger, der kan forårsage et ekstraordinært højt vandindhold i murværket. Afskalningerne bør udbedres, da der ellers kan ske mere omfattende skader. Det undersøges, om der er utætheder eller mangelfulde afdækninger, der kan forårsage et ekstraordinært højt vandindhold i murværket. Der foretages en udskiftning af skadede sten og en udbedring af de påførte lag. Årsagen til afskalningerne kan være den samme, som nævnt i foregående afsnit. (se BYG-ERFA erfaringsblad SfB (21) Tynde overfladelag af mørtel skader og reparation ). Hovedårsagen til afskalninger fra murværk bag overfladelag er ofte frostpåvirkning på tidspunkter, hvor der er et stort vandindhold i murværket. Overfladelaget bør generelt være så diffusionsåbent som muligt. 12

13 UDVENDIGT, OVERFLADEBEHANDLET MURVÆRK VURDERING AF SKADER Revner 1. Revner alene i kalk- eller malingslag Igennem vide revner i malingslag i murværk, der er udsat for slagregn, kan der ske indtrængning af vand, hvorefter der kan opstå afskalninger. Sådanne revner bør derfor udbedres. Revner i kalklag er kun af æstetisk betydning. Årsagen til disse revner skal ikke omtales nærmere her. 2. Revner i filtsningslag, puds o.l. Igennem vide revner i overfladelag på murværk, der er udsat for slagregn, kan der ske vandindtrængning, hvorefter der kan opstå afskalninger. Sådanne revner bør derfor udbedres. Fine revner er derimod normalt kun af æstetisk betydning. Hvis der påføres maling eller kalk på revnet underlag, er der dog risiko for, at det påførte lag også vil revne. Årsagen er ofte, at pudsen har været udsat for en for hurtig udtørring eller er påført på vådt murværk. Kan også være, at pudsmørtlen indeholder for meget cement og/eller at mørtlen er for finkornet. 3. Revner i murværk og påførte lag Herved forstås revner, der løber over flere skifter eller vandret over flere stenlængder. Før der tages stilling til en eventuel udbedring, vil det normalt være nødvendigt at kende årsagen til revnernes opståen og det kan være nødvendigt at tilkalde faglig bistand. Kan skyldes: Fundamentssætninger. Bæreevnesvigt. Mangel på dilatationsmulighed. Materialesvind. Direkte sammenbygning af materialer med forskellige deformationsegenskaber. Fugtisolerende paplag, der er indlagt således, at forekommende forskydningspåvirkninger ikke kan optages i murværket. For få murbindere. Murbindere placeret nær hjørner uden dilatationsfuger (se SfB (21), Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser ). 13

14 UDVENDIGT, OVERFLADEBEHANDLET MURVÆRK VURDERING AF SKADER Fugtskader Før der tages stilling til udbedring, er det nødvendigt at kende årsagen til fugtskadernes opståen, og det kan være nødvendigt at tilkalde faglig bistand. Fugtskader på udvendigt murværk kan skyldes: At det fugtisolerende paplag ikke er korrekt indlagt, beskadiget eller mangler. At der er utætheder i det udvendige overfladelag f.eks. grove revner. At rumluftens vanddamp kondenserer på ydervæggen. Dette forekommer hyppigst i ældre boliger med massivt murværk, hvor varmeisoleringsevnen er lav. I sådant murværk bliver varmeisoleringsevnen ofte nedsat på grund af et stort vandindhold i murværket (se SfB (21), Fugt i skalmure og BYG-ERFA erfaringsblad SfB (99), Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger ). 14

15 EFTERSYN AF TEGLTAGE Hvor tit skal taget efterses? Eftersynsniveau Vedligeholdelse For hvert år afhængig af om murværket er beliggende i aggressivt eller moderat miljø. Visuel besigtigelse af tagfladerne. Af tegltage med symptomer på skader foretages en nærmere undersøgelse. Efter behov. Eftersynet omfatter Tagsten Udluftningshætter Rygninger Overstrygning/forskelling Inddækninger Understrygning Tagstensbindere Undertage Skotrender Udluftningsforhold Inddækninger Tagkonstruktion Vurdering af skader Afskalninger side 16 Revner side 16 Knækkede sten side 17 Nedblæste eller forskubbede sten side 17 Defekte tagstensbindere side 17 Fugtige spær, skotrendebrædder, mv. side 17 15

16 TEGLTAGE VURDERING AF SKADER 1. Afskalninger fra tagsten i store flager Tagsten med store afskalninger udskiftes. Det bør undersøges, om taghældningen og ventilationsforholdene er i orden, da dette har betydning for vandindholdet i teglmaterialet. Hvis taghældningen er for lav, forsøges at fremskaffe tagsten, der må lægges med den pågældende hældning. Endvidere bringes ventilationsforholdende i orden, hvis ventilationen er utilstrækkelig. Afskalningerne er ofte fremkaldt af frost på tidspunkter, hvor der har været et stort vandindhold i teglmaterialet. 2. Kraterformede afskalninger fra tagsten 3. Afskalninger fra understrygning Fremkommer normalt inden for de første 1-2 år efter opførelsen. Afskalningerne har normalt ingen betydning for tagstenenes videre holdbarhed. Hvor der i større grad er sket afskalninger fra understrygning, udbedres denne (se Tegl 36, Oplægning af tegltage ). Afskalningerne er normalt fremkaldt af kalkkorn i teglmassen (kalkspringere) i forbindelse med, at disse er blevet tørlæsket. Oftest ses rester af kalkkorn i bunden af arret. Er normalt fremkaldt af frost og bevægelser i tagkonstruktionen eller af almindelig nedslidning. 4. Revner Korte, fine revner i tagsten har normalt ingen betydning for holdbarheden. Lange, næsten gennemgående revner i tagsten kan derimod medføre en deling af stenene. Understrygning med grove revner bør udbedres. Ofte er revner i tagsten opstået under produktionen. Revner i under- eller overstrygning skyldes ofte bevægelser i konstruktionen. 16

17 TEGLTAGE VURDERING AF SKADER 5. Knækkede sten Knækkede sten udskiftes. Knækkede sten skyldes ofte personers færdsel på tagfladen eller lange revner i tagstenene som foran nævnt. Kan også opstå, hvor der anvendes en for stærk under- eller overstrygning. 6. Nedblæste eller forskubbede sten Stenene lægges på plads og bindes i henhold til forskrifterne. Skyldes ofte, at bindingen af stenene ikke er i orden, eller at lægteafstanden og dækbredden ikke er i orden. 7. Defekte tagstensbindere Der isættes nye bindere. Der kan være tale om rusttærede bindere eller bindere, der er deformerede eller fejlmonterede, således at de ikke giver en tilstrækkelig fastholdelse. 8. Fugtige spær, skotrendebrædder, m.v. Det undersøges, om tagbelægningen og skotrenderne er tætte og om udluftningsforholdene er i orden. En vedvarende, kraftig opfugtning kan medføre, at træværket bliver angrebet af råd eller svamp. 17

18 KVALITETSSIKRING AF BYGGEARBEJDER I bekendtgørelse nr. 202 af 23/ om kvalitetssikring af byggearbejder stilles der krav til byggearbejde (www.retsinfo.dk/delfin/html/b2000/ htm). Bekendtgørelsen gælder for: 01) Byggeri, som får tilsagn om offentlig støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. 02) Byggeri efter kapitel 3 i lov om byfornyelse, som får tilsagn om offentlig støtte efter kapitel 4 i samme lov. 03) Statsligt byggeri. 04) Andet byggeri, når vedkommende styrelse sætter bekendtgørelsen i kraft for byggearbejder, hvortil der ydes statsstøtte eller statslig udgiftsrefusion, eller hvor arbejdet i øvrigt helt eller delvist finansieres over de årlige bevillingslove. 05) Gælder også for ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. Bekendtgørelsen gælder ikke for bestående bygningsdele. Bekendtgørelsen går i hovedtræk ud på følgende: 06) Bygherren skal drage omsorg for, at byggeriet under hensyn til sit formål får en god kvalitet. 07) Bygherren skal sikre, at det færdige byggeri opnår en byggeteknisk kvalitet som fastlagt, således at svigt i byggeriet modvirkes. 08) Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. 09) Rådgivere skal inden afgivelse af deres projektdel have gennemført projektgranskning, og entreprenører skal inden projektgennemgang have gennemført procesgranskning. 10) God kvalitetssikringsskik omfatter en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet. 11) Hovedvægten i kvalitetssikring skal lægges på forhold, der erfaringsmæssigt er behæftet med størst risiko for svigt. 12) Bygherren skal ikke kontrollere indsatsen efter stk. 2. I tilfælde, hvor der foreligger et særligt behov for at sikre byggeriet mod svigt, kan bygherren i rådgiveraftaler og ved udbud stille specielle krav om kvalitetssikring udover, hvad der er angivet i denne bekendtgørelse. 13) Bygherren skal nærmere gå frem som angivet i kapitlerne 4 og 5 og skal herunder stille de fornødne krav til sine rådgivere og entreprenører. 14) Det skal, bl.a. ved brug af erfaringer og gennemprøvede enkeltdele, sikres, at bygningsdele, konstruktioner og materialer vælges eller udformes med henblik på at opnå den fastlagte kvalitet. Relevante egenskaber skal kunne genfindes efter indbygningen. Særlig skal udformning og valg sigte på, at svigt i byggeriet undgås bygninger kan drives, herunder holdes vedlige, på en rationel og økonomisk måde bygninger kan efterses, og bygningsdele udskiftes lettest muligt. 15) Der skal samtidig med byggeriets aflevering foreligge vejledninger og anvisninger på drift, eftersyn og vedligehold af bygningsdele og installationer. Reglerne skal først og fremmest modvirke, at der opstår skader og anden svigt i byggeriet. Hvis der alligevel opstår skader, skal det sikres, at der er midler til hurtig udbedring, hvis det drejer sig om byggeri, der er ældre end 5 år. Dette sker via Byggeskadefonden, når det angår byggeri, der får offentlig støtte. Reglerne gælder også i forbindelse med byfornyelsesforanstaltninger, således at alt støttet byggeri er omfattet af reformen. Denne vejledning vedrører de forhold, der er nævnt under punkt

19 PUBLIKATIONER OM VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT BPS publikationer By- og Boligministeriet Skadesforsikringsudvalget Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI By & Byg Statens Byggeforskningsinstitut MURO Murerfagets Oplysningsråd BYG-ERFA blade Vedligehold af ejendomme, fælles orden, en vejledning for politisk/økonomiske beslutningstagere. Publikation 66, Fælles principper for vedligehold af ejendomme, en håndbog for de teknisk/faglige bygningsansvarlige. Publikation 67, Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Bekendtgørelse nr. 202 af 23/3 2000(www.retsinfo.dk/DEL- FIN/HTML/B2000/ htm). Vejledning om ændrede regler om kvalitetssikring. Vejledning nr. 202 af 23/3/2000. Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet. Maj Bekendtgørelse om bygningsdrift nr. 540 af 18. juli Vejledningen Bygningsdrift 1990 Bekendtgørelse nr. 822 af 15. oktober 1997 om eftersyn af byggeri under Byggeskadefonden. Levetidstabeller. Bygningsforsikring for 1- og 2-familiehuse samt fritidshuse. Bygningsdrift, december Bygningsdrift, organisation og systematik. Vejledning for ledere i driftsorganisationer. SBI rapport Renoveringshåndbogen Mur & Tag, Tegl 36 Oplægning af tegltage samt de aktuelle fags vejledninger og kvalitetshåndbøger SfB (21) Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte Kan bestilles hos: Byggecentrum: Tlf Byggecentrum: Tlf By- og Boligministeriets bekendtgørelser kan endvidere hentes på internettet på adressen: og Forlaget Forsikring Tlf FRI Tlf Byggecentrum Tlf Forlaget Tegl Tlf

20 PUBLIKATIONER OM VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT SfB (21) Skader på murværk som følge af afsyring SfB (21) Tynde overfladelag af mørtel skader og reparation Samtlige BYG-ERFA blade kan bestilles hos: Byggecentrum: Tlf Forlaget Forsikring Tlf SfB (21) Saltudblomstringer på murværk SfB (31) Sålbænke i murværk SfB (21) Murbier i mørtelfuger forebyggelse og udbedring SfB (21) Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser SfB (99) Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger SfB (21) Fugt i skalmure SfB (27) Undertage. Udførelse og detaljer SfB (27) Undertage. Opbygning, materialer og projektering SfB (27) Blafrende undertage af banevarer SfB (21) Afskalninger for mørtelfuger 20

21 REGISTRERINGSSKEMA: VURDERING AF UDVENDIGT BLANKT MURVÆRK BYGNING: Bygningsdel Tilstandsbeskrivelse Tilstandsvurdering Fundament/kælder Ingen be- Har kun Skal ud- Skal ud- Der skal mærk- æstetisk bedres bedres foretaninger betyd- ved lej- hurtigt ges ning lighed nærmere eftersyn Mursten i facader Mørtelfuger i facader Kalfatringsfuger Dilatationsfuger Murafslutninger Teglbjælker og stik Sålbænke Tagrender og nedløb Indvendigt murværk 21

22 REGISTRERINGSSKEMA: VURDERING AF UDVENDIGT, OVERFLADEBEHANDLET MURVÆRK BYGNING: Bygningsdel Tilstandsbeskrivelse Tilstandsvurdering Fundament/kælder Ingen be- Har kun Skal ud- Skal ud- Der skal mærk- æstetisk bedres bedres foretaninger betyd- ved lej- hurtigt ges ning lighed nærmere eftersyn Kalklag eller malingslag Filtningslag og lignende Pudslag Murafslutninger Teglbjælker og stik Sålbænke Kalfatringsfuger Dilatationsfuger Tagrender og nedløb Indvendigt murværk 22

23 REGISTRERINGSSKEMA: VURDERING AF TEGLTAGE BYGNING: Bygningsdel Tilstandsbeskrivelse Tilstandsvurdering Tagsten Ingen be- Har kun Skal ud- Skal ud- Der skal mærk- æstetisk bedres bedres foretaninger betyd- ved lej- hurtigt ges ning lighed nærmere eftersyn Udluftningshætter Rygninger Overstrygning/ forskelling Inddækninger Understrygning Tagstensbindere Undertage Skotrender Udluftningsforhold Inddækninger Tagkonstruktion

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Metode til styring af vedligehold

Metode til styring af vedligehold 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 4.1 Forord 3 4.2 Metode til styring af vedligehold 3 4.3 Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hirtshals. Udløbsdato 26-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0032. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hirtshals. Udløbsdato 26-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0032. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Hans Jensens lle 63 Postnr. 9850 Dato 26-05-2014 By Hirtshals Udløbsdato 26-11-2014 H-14-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-1052 Matrikel/Ejerlav: 124UX Horne

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Vejledning for bygherrer Juni 2008. projektgranskning. hvad og hvordan

Vejledning for bygherrer Juni 2008. projektgranskning. hvad og hvordan Vejledning for bygherrer Juni 2008 projektgranskning hvad og hvordan Vejledning for rådgivere PAR og FRI har udarbejdet en detaljeret vejledning for rådgivere i udførelse af projektgranskning. Vejledningen

Læs mere