Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsforskrifter. Vintertjeneste"

Transkript

1 Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 2 1. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Udvælgelse Tildeling Alternative tilbud Kontrolbud Tilbudsfasen Tilbudsafgivelse 7 Bilag 1 Tildelingsmodel 9 2 Forhåndstilsagn om forsikring af ordregivers materiel 10 1

4 1

5 ORIENTERING Orientering er til vejledning for de bydende, og bør ikke indeholde forpligtende stof. Afsnittet bør ikke være længere end én side. Her anføres en kortfattet beskrivelse af selve udbuddet, opdelt på den måde det udbydes i, fx ruter eller entrepriser. Det anførte er eksempler. Fx enten: Eller: (antal anføres) Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca.... km kørebaner,... km cykelsti,... km fortov samt parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m. Hermed udbydes nedenstående arbejder i... Amt/Kommune for perioden 200x-200y. Udbuddet omfatter:... ruter til glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner... ruter til snerydning på kørebaner, inkl. evt. bortkørsel af sne Hver rute køres af én lastbil/traktor og udgør en entreprise.... entrepriser til glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner, cykelstier og fortove Hver entreprise køres af lastbiler og traktorer, samt specialudstyr som anført i tilbudslisten. Ruternes beliggenhed er anført på ruteplanerne og/eller tilbudslisterne. Her anføres til orientering hvilket udstyr ordregiver leverer og hvilket udstyr entreprenøren selv skal levere. Fx: Såfremt ordregiver stiller ophæng til rådighed for montering af sneplov på lastbiler udgår ordene "med beslag m.m." af sætningen. Her anføres det forventede omfang af arbejdet. De anførte tekster er eksempler. Ordregiver leverer salt og stiller saltspreder og sneplov til rådighed for lastbiler, samt saltspreder for traktor. Entreprenøren skal selv stille med lastbiler med beslag m.m. for montering af ordregivers udstyr samt traktorer med frontmonteret kost/plov. Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes:... udkald til glatførebekæmpelse på kørebaner.... udkald til glatførebekæmpelse på cykelstier.... udkald til snerydning på kørebaner.... udkald til snerydning på cykelstier.... udkald til glatførebekæmpelse og snerydning på fortove o.l. 2

6 Ved udbud af glatførebekæmpelse og snerydning på fortove o.l anføres: Entreprenøren skal i sit tilbud anføre omfang af mandskab og materiel der tilbydes til løsning af opgaven indenfor den fastsatte tid. Vintertjenesten skal kunne udføres på alle tider af døgnet. Fx enten: Eller: Her anføres navn på den organisation der er hhv. ordregiver og arbejdsleder. Udkald til glatførebekæmpelse og snerydning finder fortrinsvis sted uden for normal arbejdstid. Udkald til glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner og cykelstier finder fortrinsvis sted uden for normal arbejdstid. Udkald til glatførebekæmpelse og snerydning på fortove finder normalt sted efter kl. 05:15. Ordregiver er: XX Kommune Vintertjenesten ledes og koordineres af: XX Kommune, Vejvæsenet 3

7 1. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og tilbudsbehandlingen. Det skal være i overensstemmelse med de oplysninger der er givet i EUudbudsbekendtgørelsen. Såfremt vintertjenesten i kontraktperioden og en evt. optionsperiode ligger under tærskelværdien, kan der udbydes i dansk udbud, alene ved annonce i dagblade. I så fald anføres: Entrepriseopdelingen anføres. Enten som én entreprise eller som flere navngivne entrepriser eller som flere ensartede ruter, eller lignende. Fx: Arbejdet er omfattet af den vejledende bekendtgørelse til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer nr. åååå/s af dd/mm/åååå. Arbejdet er udbudt i offentligt udbud ved bekendtgørelse fremsendt til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer dd/mm/åååå. Arbejdet er udbudt i offentligt udbud som anført i udbudsannoncen. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise: Arbejdet udbydes i følgende entrepriser: Arbejdet udbydes i... entrepriser (ruter). Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes. Såfremt der skal være mulighed for at give rabat ved overdragelse af flere entrepriser skal anføres: Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser kan han på tilbudssamlelisten anføre en eventuel reduktion ved samlet overdragelse af flere entrepriser. Såfremt der skal være mulighed for at entreprenøren kan give tilbud på flere entrepriser end han ønsker at udføre skal anføres: Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser han ønsker overdraget. 4

8 1.1 Udvælgelse Ordregiver vil udelukke entreprenører der er under konkurs mv., i henhold til "Udbudsdirektivets" artikel 45. For at kunne få overdraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin ret til at udføre erhvervet, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved: De her anførte udvælgelseskriterier skal være i 100% overensstemmelse med de i udbudsbekendtgørelsen anførte kriterier. (Retten til at udføre erhvervet) at anføre Færdselsstyrelsens ID-nummer samt antal "Tilladelser til godskørsel" på oplysningsbilag for hvert materiel(tbl).(dette gælder alene for entrepriser omfattende lastbiler til salt-/grusspredning og bortkørsel af sne). ID-nummer skal anføres for såvel hovedentreprenør som evt. underentreprenører. at dokumentere sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved, at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL). (Økonomisk og finansiel formåen) udfyldt erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Udvælgelseskrav er ultimative, og kan normalt ikke yderligere vurderes under tildelingskriterierne. Hvis krav om EURO-2 motorer begrænser konkurrencen, kan EURO-1 motorer tages med. Krav skal også være anført i udbudsbekendtgørelsen, og ikke blot i udbudsmaterialet. For entrepriser med traktorer/specialmaskiner kan indføjes: For større entrepriser kan indføjes: (Teknisk og/eller faglig formåen) Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL), herunder at lastbil/varebil er forsynet med mindst EURO-2 motor eller bedre. Dokumentation for personalets uddannelse og erfaring (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hjem til mødested (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Erklæring om at der som drivmiddel til traktorer/specialmaskiner benyttes dieselolie med et svovlindhold på maksimalt 50 mg/kg (miljødiesel). Dokumentation for entreprenørens kvalitetsstyringssystem, ved forelæggelse af kvalitetsstyringssystemets niveau 1. Generelle krav til materiel, udkaldstid og uddannelse er anført i "Vilkår". Specielle krav er anført i TBL eller i rutebeskrivelserne. 5

9 1.2 Tildeling Enten: I så fald bør erfaring indgå i udvælgelseskriterierne. Eller: Ordregiver vil vælge de tilbud der set under ét udgør den laveste pris for ordregiver. Ordregiver vil vælge de tilbud, der set under ét er økonomisk mest fordelagtige på baggrund af følgende kriterier: Såfremt ordregiver monterer udstyr mm. på lastbiler eller traktorer, kan som "3. pind" anføres: Tilbudssum, inkl. evt. reduktion. Ordregivers vurderede årlige besparelser ved antagelse af et alternativt tilbud. Ordregivers vurderede omkostninger beregnet på årsbasis over kontraktens løbetid til montering af udstyr på entreprenørens køretøj. De tilbudte medarbejderes erfaring med den pågældende opgavetype. "Vægt" for erfaringens indflydelse på udvælgelsen skal angives i bilag 1. Der henvises til den i bilag 1 anførte tildelingsmodel. 1.3 Alternative tilbud Alternative tilbud kan ikke antages, hvis der benyttes tildelingskriteriet laveste pris. Alternative tilbud kan fx være at samle ruter til entrepriser, så entreprenøren selv kalder chauffører ud til arbejde, eller at levere materiel og materialer, som ordregiver selv har tilbudt at levere. Ordregiver forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Ved et alternativt tilbud forstås et tilbud, der på visse angivne punkter afviger fra ordregivers udbud. Et alternativt tilbud skal dog opfylde de krav, der er angivet for den udbudte opgave, i det omfang de er relevante for det alternative tilbud. Såfremt et alternativt tilbud antages, skal entreprenøren levere samtlige til metoden hørende procedurebeskrivelser m.m. uden udgift for ordregiver. 1.4 Kontrolbud Kontrolbud kan afgives, hvor ordregiver i den kommunale forvaltning selv har mandskab og materiel til rådighed. Ordregiver vil udforme et kontrolbud, og påregner at lade udbudsforretningen annullere for de entrepriser, hvor kontrolbuddet viser, at det er økonomisk mest fordelagtigt for ordregiver selv at udføre arbejdet. 1.5 Tilbudsfasen Udlevering af udbudsmaterialet kan passende afgrænses til tidspunkt for afholdelse af orienteringsmøde, ca. 2 uger før licitationsdatoen. Udbudsmaterialet udleveres indtil dd/mm/åååå. 6

10 Enten: Sted og tid anføres. Der afholdes orienteringsmøde på sted og tid hvor tilbudsgiverne vil blive orienteret om opgaven og få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Eller: Sted og tid anføres. Såfremt én eller flere af tilbudsgiverne senest 6 dage før tid anmoder herom, afholder ordregiver orienteringsmøde på sted og tid hvor tilbudsgiverne vil blive orienteret om opgaven og få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt fremsendt inden mødet pr. e- mail til følgende adresse Det forudsættes at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Dersom noget i udbudsgrundlaget er uklart for tilbudsgiver, skal han senest 7 dage inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos xxkommune, aa bb cc, tlf.: , 1.6 Tilbudsafgivelse Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de relevante tilbudslister i deres helhed. Vedr. forbehold kan en af følgende tekster vælges: Enten: Eller: Eller: Teksten medtages, såfremt der udleveres tilbudslister på elektronisk form. Organisationernes standardforbehold, vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Andre forbehold kan ikke tages. Andre forbehold kan kun tages, såfremt de i en "meddelelse til de bydende" er godkendt af ordregiver. Andre forbehold vil, såfremt de af ordregiver betragtes som mindre væsentlige, blive prissat af ordregiver og prisen vil blive lagt til tilbudssummen. Mere væsentlige forbehold vil gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt. Ordregiver afgør hvorvidt der foreligger et forbehold, og om det er mere eller mindre væsentligt. Tilbudslisterne udleveres på såvel papirskemaer som på regneark. Ordregiver har indarbejdet regnefunktioner i regnearket, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Evt. fejl i ordregivers regnefunktioner vil blive korrigeret inden tilbuddene vurderes. 7

11 Antal anføres. Tilbud skal afleveres i én original og xx kopier på papirskemaer, inkl. bilag. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert. Der modtages ikke telefax eller elektronisk afgivne tilbud. Den medfølgende tilbudskuvert/tilbudslabel bedes benyttet. Tilbud mærket "..." og påført afsender og telefonnummer modtages indtil: Dato og tid Sted hvor tilbuddene åbnes under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter der måtte være til stede. Tilbudssummer og forbehold vil blive læst op. Vedståelsesfristen bør ikke være længere end 40 dage, som i AB 92. Uanset denne tekst, skal begrundelsen være lovlig og ikke diskriminerende. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i xx dage efter tilbuddets åbning. Ordregiver forbeholder sig ret til at lade én eller flere af de udbudte entrepriser udgå. 8

12 Bilag 1 Tildelingsmodel TILDELINGSMODEL Ordregiver vil vælge det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud under anvendelse af følgende kriterier med tilhørende vægt: Den tilbudte pris indregnet med sin fulde værdi. Ordregivers vurdering af om en tilbudt alternativ løsning indebærer en besparelse for ordregiver i forhold til ordregivers ordinære udbud. En således vurderet årlig besparelse fratrækkes tilbudssummen. Såfremt tilsvarende punkt indgår i tildelingskriterierne anføres: Ved udbud af glatførebekæmpelse og snerydning på fortove, ændres "antal af køretøjer" til et fast tal, svarende til en skønnet minimalbemanding. Ordregivers vurderede omkostninger til montering af udstyr på entreprenørens køretøjer. Den vurderede omkostning fordelt ligeligt over entrepriseperioden i år lægges til tilbudssummen. Chaufførernes dokumenterede erfaring, med vintertjeneste medregnes således: For hvert års erfaring entreprisens medarbejdere har med snerydning eller saltning tildeles entreprisen ét point, idet der kun medregnes erfaring indenfor de seneste 10 år. Der medregnes kun erfaring indenfor den opgavetype, medarbejderne er tilbudt til. Entreprisens samlede pointsum divideret med 2*antal af køretøjer til entreprisen, udgør "den gennemsnitlige erfaring". "Den gennemsnitlige erfaring" multipliceret med 0,01 multipliceret med "den tilbudte pris" fratrækkes tilbudssummen. Resultat: De således beregnede tilbudssummer for hver entreprise indgår ved ordregivers vurdering af hvilke tilbud der samlet set er de økonomisk mest fordelagtige. Entrepriserne overdrages til de i tilbuddene anførte priser. 9

13 FORHÅNDSTILSAGN OM FORSIKRING AF ORDREGIVERS MATERIEL Udbudsbrev, vintertjeneste Bilag 2 - Standardformular Undertegnede forsikringsselskab, bekræfter hermed at: Entreprenør: i forbindelse med følgende Arbejde: kan kaskoforsikre ordregivers materiel: xx. stk. saltspredere med tilhørende beslag, styrebokse m.m. xx. stk. sneplove for en samlet genanskaffelsespris på:...kr., samt forsikre sit ansvar for skader på 3. part ved kørsel med ovennævnte materiel på offentlig og privat vej.... den / /.... (Forsikringsselskabets underskrift) 10

14 Kolofon Titel: Udbudsforskrifter. Drift. Vintertjeneste - Paradigma for udbudsbrev. Dato Maj 2004 Redaktion: Vejdirektoratet, Vejregelrådet Foto: Tegninger: Copyright: Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet ISSN: X ISBN:

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

EU udbud af vintertjeneste

EU udbud af vintertjeneste EU udbud af vintertjeneste Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelle betingelser 1.1 Indledning 1.2 Annoncering 1.3 Udbudsbetingelser 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver 1.5 Tildeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere