3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005"

Transkript

1 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005

2 Indholdsfortegnelse Definitioner Almindelige bestemmelser Gyldighed Referencer Ikrafttrædelse Retningsliniens omfang Formål Anlægsejers/-brugers ansvar og pligter Ansvar Pligter Andet Den driftsansvarlige person Generelt Pligter Ansvar Det godkendte installationsfirma Generelt Pligter Driftsjournal Ansvar Inspektionsvirksomheden Generelt Pligter Ansvar

3 Appendiks A Brugerkursus Bilag 1 Mindste omfang af serviceeftersyn Bilag 2 Aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer Bilag 3 Vejledning for brandsikringsanlæggets driftsansvarlige person Bilag 4 Aftaleblanket for varmt arbejde Denne 3. udgave af DBI retningslinie 005 Automatiske brandsik ringsanlæg, Drift og vedligeholdelse er fremsendt til høring hos følgende parter: Beredskabsstyrelsen Tekniq Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Erhvervs og Byggestyrelsen Sikkerhedsbranchen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer F&P Dansk Byggeri Dansk Bygningsinspektør Forening. 3

4 Definitioner Anlægsejer Person, som har ansvaret for, at et brandsikringsanlæg til stadighed opfylder disses retningslinier samt betjenes og kontrolleres i overensstemmelse hermed. Brandsikringsanlæg Herved forstås et anlæg, der er krævet installeret i medfør af lovgivningen eller foranlediget installeret af anlægsejer eller dennes forsikringsselskab. Funktionen for et brandsikringsanlæg kan være: advare personer om den eventuelle fare tilkalde særligt instrueret personale, der kan medvirke til at begrænse skaden tilkalde redningsberedskabet (brandvæsenet) aktivt at bekæmpe en eventuel brand og dermed begrænse skadens omfang. Bruger Person, til hvem anlægsejer skriftligt (eventuelt via lejekontrakt) har overdraget ansvaret for, at et brandsikringsanlæg til stadighed opfylder disse retningslinier samt betjenes og kontrolleres i overensstemmelse hermed. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Personen er udpeget af anlægsejeren. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg. 4

5 Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens metodeliste skal omfatte DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg, disses retningslinier samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kvalificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma, der i overensstemmelse med DBI retningslinie 002 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg, har opnået et certifikat udstedt af et personcertificeringsorgan. Personcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til personcertificering i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med EN Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk, medmindre andet er aftalt, for de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder det godkendte installationsfirma om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. 5

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed Retningslinierne gælder for anlægsejer/-bruger og dennes driftsansvarlige person for følgende anlægstyper: automatiske brandalarmanlæg automatiske sprinkleranlæg automatiske rumslukningsanlæg. Retningslinierne kan også anvendes for: varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og vandtågeanlæg. Kravene i 31. finder anvendelse for nye driftsansvarlige personer. 12 Referencer Retningslinierne refererer til: DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 002 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI vejledning 10 Varmt arbejde. 13 Ikrafttrædelse DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse træder i kraft januar

7 DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse erstatter DBI retningslinie 005, 2. udgave december Retningsliniens omfang DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse beskriver ansvarsfordelingen mellem anlægsejer, bruger og driftsansvarlig person. Retningslinierne beskriver også pligterne for: anlægsejer/-bruger driftsansvarlig person det godkendte installationsfirma inspektionsvirksomheden. 15 Formål Formålet er at: sikre anlæggets daglige funktion, således at skader på personer og værdier helt eller delvist undgås hindre unødig belastning af redningsberedskabet ved korrekt brug af bygningen i forhold til de/det installerede brandsikringsanlæg, altså at undgå uønskede alarmer. 7

8 20 Anlægsejers/-brugers ansvar og pligter 21 Ansvar Det er anlægsejerens/-brugerens ansvar, at anlægget: er i overensstemmelse med den relevante forskrift regelmæssigt serviceres af et godkendt installationsfirma, mindste omfang fremgår af bilag 1, Mindste omfang af serviceeftersyn årligt inspiceres af en akkrediteret inspektionsvirksomhed (DS/EN ISO/IEC 17020). Det er endvidere anlægsejerens/-brugerens ansvar, at der er indgået en aftale med redningsberedskabet om betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer, se bilag 2, Aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer. Anlægsejer kan via en lejekontrakt eller tilsvarende uddelegere ansvaret til en bruger. Brugeren skal skriftligt gøres opmærksom på nærværende retningsliniers krav. 22 Pligter Det er anlægsejerens/-brugerens pligt at medvirke til begrænsning af uønskede alarmer ved, at: udpege en driftsansvarlig person og give denne den nødvendige kompetence, internt såvel som eksternt udarbejde og vedligeholde en skriftlig vejledning for den driftsansvarlige person, se bilag 3, Vejledning for brandsikringsanlæggets driftsansvarlige person tilrettelægge virksomhedens rutiner, således at fremmede håndværkeres forpligtelser skriftligt er fastlagt som beskrevet i DBI vejledning 10 Varmt arbejde, se endvidere bilag 4 for Aftaleblanket for Varmt arbejde sikre sig at den driftsansvarlige person er bibragt nødvendig viden gennem drifts- og anlægsinstruktion, jf

9 23 Andet Mange brandsikringsanlæg medfører rabat på forsikringspræmien, og derfor vil der ofte være betingelser i policen om, at: frakobling af anlægget, helt eller delvist, stiller skærpede krav til sikkerheden samt meddelelsespligt til forsikringsselskabet anlægget inspiceres anlægget serviceres anlægget vedligeholdes af anlægsejer/-bruger som beskrevet i den pågældende forskrift/retningslinie forsikringsselskabet årligt får tilsendt en kopi af inspektionsrapporten. Ved frakobling af anlægget kan der endvidere være krav om meddelelsespligt til redningsberedskabet, dette fremgår af tilslutningsbetingelserne. 9

10 30 Den driftsansvarlige person 31 Generelt Den driftsansvarlige person skal kunne dokumentere at have gennemgået: en driftsinstruktion fra installationsfirmaet et brugerkursus i brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer, jf. appendiks A. Dokumentationen skal opbevares ved centraludstyret Pligter Den driftsansvarlige persons pligter er beskrevet i bilag 3. Ansvar Den driftsansvarlige person er pålagt ansvaret for at tilse, at anlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at driftsjournalen til stadighed er ajourført. Personen har yderligere ansvaret for betjening af anlægget samt at service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres som beskrevet i relevante vejledninger, retningslinier og forskrifter. 10

11 40 Det godkendte installationsfirma Generelt Installationsfirmaets personale skal, såfremt anlægsejer stiller krav herom, kunne forevise legitimation. Pligter Efter anmodning fra den driftsansvarlige person har det godkendte installationsfirma pligt til at påbegynde reparation, nødvendig for anlæggets drift, inden for 24 timer. Sammen med overdragelsen af anlægget til anlægsejeren/-brugeren har det godkendte installationsfirma pligt til, at udlevere og gennemgå den skriftlige anlægsinstruks, driftsjournalen og disse retningslinier til den driftsansvarlige person. Kravet om godkendelse af installationsfirma i henhold til DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsnalæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg gælder ikke for varslingsanlæg og brandventilationsanlæg. Anlægget kan af inspektionsvirksomheden kræves markeret med inspektionsnummer, såfremt der foreligger mulighed for forveksling mellem flere anlæg. Labelens tekststørrelse skal være 8-12 mm. Labelens størrelse må maksimalt være 20 x 100 mm, og den skal være let aftagelig Driftsjournal Sammen med overdragelsen af anlægget til anlægsejeren/-brugeren har det godkendte installationsfirma pligt til at udlevere en skriftlig anlægsinstruks og en driftsjournal til den driftsansvarlige person. Ansvar Det er det godkendte installationsfirmas ansvar, at reparation, service og vedligeholdelse udføres efter systemleverandørens anvisninger og i øvrigt på en håndværksmæssig forsvarlig måde. Service udført af godkendt installationsfirma skal afsluttes med rapport til den driftsansvarlige person, og driftsjournalen skal påtegnes. 11

12 50 Inspektionsvirksomheden Generelt Inspektionsvirksomhedens personale skal på forlangende kunne forevise gyldig legitimation udstedt af inspektionsvirksomheden. Pligter Inspektionsvirksomheden har pligt til, på anmodning, at inspicere anlægget og meddele inspektionsresultatet. Såfremt anlægget ikke kan godkendes, skal den driftsansvarlige person foranledige, at fejl og mangler rettes og fornyet færdigmelding fremsendes fra det godkendte installationsfirma til inspektionsvirksomheden. Hvis inspektionsvirksomheden konstaterer fejl ved anlægget i kategori B, der kan henføres til mangelfuld egenkontrol, er inspektionsvirksomheden forpligtet til at optage den mangelfulde egenkontrol som fejl og mangel i kategori B. Kopi af tilmelding til nyt brugerkursus, fremsendt til inspektionsvirksomheden, anses som udbedring af fejl og mangler. På et centralt sted, f.eks. på centraludstyret, skal anlægget mærkes med en label, der angiver inspektionsvirksomhedens navn, telefonnummer og registreret akkrediteringsnummer. Labelen skal være udformet således, at den indeholder en hovedtekst INSPICERET (årstal). Tekststørrelsen skal være mindst 8 mm og højst 12 mm, og den skal være let aftagelig. 53 Ansvar Det er inspektionsvirksomhedens ansvar, at inspektionen afsluttes med en inspektionsrapport, der tilsendes den driftsansvarlige person samt myndigheden. Inspektioner skal afsluttes med påtegning i driftsjournalen med stempel og underskrift. 12

13 Appendiks A Brugerkursus Målgruppe Anlægsejere/-brugere og driftsansvarlige personer. Varighed 3 timer. Indhold hvorfor og hvor skal vi have brandsikringsanlæg? hvorledes fungerer anlæggene? orienteringsplaner driftsinstruks alarminstruks den driftsansvarliges ansvar og pligter. 13

14 Bilag 1 Mindste omfang af serviceeftersyn Ud over den driftsansvarlige persons egenkontrol med anlægget skal brandsikringsanlægget efter behov, dog mindst én gang årligt, serviceres af et godkendt installationsfirma. Såfremt serviceeftersynet medfører nedsat/manglende overvågning, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger inden arbejdets påbegyndelse. Generelt skal årligt serviceeftersyn af brandsikringsanlæg mindst omfatte: gennemgang af driftsjournal siden sidste serviceeftersyn gennemgang af anlægsinstruks sammen med den driftsansvarlige person kontrol af samtlige anlægsfunktioner, herunder - interne akustiske og optiske alarmsignaler, alle styringer (grupper/sektioner/linier) - ekstern alarmoverførsel til redningsberedskab (hvis etableret) - funktionsprøve af alle enheder (detektorer, aktiveringstryk, lydgivere mv.) ved ethvert serviceeftersyn skal der udføres rensning, kalibrering og justering i nødvendigt omfang batterikapacitet kontrolleres ved service funktionsprøve af sekundær energiforsyning eller fail-safe funktion det skal af driftsjournalen fremgå, hvilke styringer der er afprøvet årlig funktionskontrol skal udføres efter en checkliste, der beskriver samtlige styringer/funktioner. Checkliste skal opbevares sammen med driftsjournalen kontrol af, at anlægsdokumentationen er tilstede og er opdateret, herunder orienteringsplaner Såfremt producentens anvisninger beskriver kortere intervaller for kontrol og vedligeholdelse end de i Bilag 1 angivne, skal producentens anvisninger følges. 14

15 Herudover skal serviceeftersyn for de enkelte brandsikringsanlæg omfatte: ABA-anlæg funktionsprøve af alle enheder (detektorer, tryk, lydgivere m.v.) skal så vidt muligt gennemgås årligt. Såfremt der afviges herfra, skal det ske på en håndværksmæssig korrekt måde, og der skal ved centraludstyret foreligge en serviceplan, der sikrer, at alle dele er serviceret inden for en tre-årig periode styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABAanlæg til brandventilationsåbning i ABV-anlæg (se DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg). AVS-anlæg alle tørre alarmventiler, pre-actionventiler og delugeventiler skal adskilles, renses og afprøves hvert år. Øvrige ventiler skal afprøves med passende mellemrum, dog mindst en gang om året lukkede reservoirer rengøres mindst hvert 8 år. Åbne reservoirer rengøres hvert år. Spæde- og tryktanke inspiceres og renses mindst hvert 4. år styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABA-anlæg til ventil i atriumsprinkleranlæg. Såfremt ABAanlæg aktiverer funktioner i AVS-anlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABA-installatøren. våde alarmventiler skal adskilles og renses mindst hvert 3. år. 15

16 Brandventilationsanlæg ved eftersynet skal der foretages afprøvning af det samlede brandventilationsanlæg, herunder af alle brandventilationsåbninger, brandventilatorer, åbninger for erstatningsluft, desuden kontrolleres åbningsgrader, at åbning sker inden for forudsat tid, ventilationsmængder på mekaniske brandventilationsanlæg m.m. styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABAanlæg til brandventilationsåbning i ABV-anlæg.Såfremt ABAanlæg aktiverer funktioner i ABV-anlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABA-installatøren. Varslingsanlæg mindst en gang årligt skal hele signalvejen fra tryk/detektor m.m. til alarmgivere i de enkelte bygningsafsnit kontrolleres der skal udfærdiges en rapport over afprøvningen, der angiver, hvilke alarmgivere, der er afprøvet og resultatet af målingen af lydtryk. Rapporten skal dokumentere, at samtlige alarmgivere er funktionstestet inden for en periode af 3 år såfremt ABA-anlæg aktiverer funktioner i varslingsanlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABAinstallatøren der skal hvert tredje år fremsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) om, at varslingsanlægget er i driftklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke. Dette gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig el-sikkerhedsattest i overenstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser. 16

17 ARS-anlæg såfremt ABA-anlæg aktiverer funktioner i ARS-anlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABAinstallatøren funktionsprøve af alle enheder (detektorer, tryk, lydgivere m.v.) skal så vidt muligt gennemgås årligt. Såfremt der afviges herfra, skal det ske på en håndværksmæssig korrekt måde, og der skal ved centraludstyret foreligge en serviceplan der sikrer, at alle dele er serviceret inden for en treårig periode styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABAanlæg til aktuator i ARS-anlæg kontrol af bygningsmæssige forhold for at sikre, at rummet har den fornødne tæthed. Døgnvagt Det godkendte installationsfirma har pligt til at oplyse nummeret på døgnbetjent telefon. Rapport Udført serviceeftersyn skal afsluttes med en rapport til den driftsansvarlige person, og driftsjournalen skal påtegnes. Rapporten skal på forlangende forevises repræsentant for kommunalbestyrelsen, forsikringsselskabet eller inspektionsvirksomheden. 17

18 Bilag 2 Aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer Seneste version af aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelser af alarmer kan downloades via DBI s hjemmeside: 18

19 Bilag 3 Vejledning for brandsikringsanlæggets driftsansvarlige person Ansvar Driftsansvarlig person er pålagt ansvaret for at tilse, at brandsikringsanlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at driftsjournalen til stadighed er ajourført. Personen har yderligere ansvaret for betjening af anlægget, samt at service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres som beskrevet i relevante vejledninger, retningslinier og forskrifter. Kompetence Den driftsansvarlige person har kompetence til at: instruere virksomhedens øvrige personale om anlæggets virkemåde i nødvendigt omfang, herunder forholdsordre i tilfælde af brand instruere fremmede håndværkere om anlægsejerens/ -brugerens krav om særlige tiltag for at undgå uønskede alarmer og aktiveringer af anlægget varetage kommunikation til redningsberedskab og forsikringsselskab om frakoblinger, jf. redningsberedskabets tilslutningsbetingelser og forsikringspolicen gennemføre de af kommunalbestyrelsen (ofte redningsberedskabet) og forsikringsselskabet krævede særlige foranstaltninger, når anlægget er frakoblet foranstalte service og vedligeholdelse samt fejlfinding og reparation fra et godkendt installationsfirma. 19

20 Pligter Den driftsansvarlige person har pligt til: at sikre, at fremmede håndværkere er bekendt med og efterlever virksomhedens krav med det formål at undgå skader og uønskede alarmer af redningsberedskabet, se bilag 4 for Aftaleblanket for varmt arbejde løbende at ajourføre og kontrollere driftsjournalen med alle betydende begivenheder: - frakobling - konstaterede fejl - reparation - art og årsag til alarmer/aktiveringer - årlig service (stempel og underskrift) - årlig inspektion (stempel og underskrift) - kvittering for egen månedlig kontrol - kvittering for egen ugentlig kontrol (gælder for sprinkleranlæg) - kvittering for egen kvartalsvise kontrol (gælder for sprinkleranlæg, varslingsanlæg, mekanisk brandventilation samt brand og røgspjæld) at opbevare servicerapporter og på forlangende forevise disse for kommunalbestyrelsen, forsikringsselskabet og inspektionsvirksomheden at opbevare inspektionsrapporter og på forlangende forevise disse for kommunalbestyrelsen og forsikringsselskabet (eventuelt at sende kopi af rapporten til forsikringsselskabet) at opbevare kontrolskemaet og på forlangende forevise dette for kommunalbestyrelsen, forsikringsselskabet og inspektionsvirksomheden at drage omsorg for, at de fejl og mangler, inspektionsvirksomheden måtte konstatere, bliver udbedret, således at anlæggets godkendelse kan opretholdes. Dato Anlægsejers/-brugers underskrift Kontrolskema for anlægsnummer 20

21 Daglig kontrol Det skal hver dag ved arbejdstids ophør kontrolleres, at: anlægget er i drift ingen systemdele er frakoblede ingen systemdele er fejlramte eventuel fejlmelding fra dagen i forvejen er udbedret eller under udbedring supplerende krav fra et godkendt installationsfirma er overholdt. Ugentlig kontrol Gælder for sprinkleranlæg, se særskilt kontrolskema. Månedlig kontrol Det skal én gang om måneden visuelt kontrolleres, at: redningsberedskabet har adgang i og uden for normal arbejdstid samtlige anlæggets manuelle betjeningssteder (alarm-, udløse-, varslingstryk og centraludstyret) er ubeskadiget og tilgængeligt der under og omkring detektorer, sprinklere og dyser er det nødvendige frie rum for korrekt funktion anlæggets detektorer, sprinklere og dyser er ubeskadigede, der ikke er sket bygningsmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion der ikke er sket ændringer i lokalernes anvendelse, der har indflydelse på anlæggets funktion supplerende krav fra et godkendt installationsfirma er overholdt. Kvartalsvis kontrol Funktionsafprøvning af varslingsanlæg, mekaniske brandventilationsanlæg, brand- og røgspjæld samt acceleratorer og vandstrømskontakter i AVS-anlæg. Funktionsprøver, der medfører alarmafgivelse til redningsberedskabet, skal altid forud være aftalt og udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 21

22 Årlig kontrol Det skal årligt kontrolleres, at: service er gennemført inspektion er gennemført eventuelle reparationer er udført tilpasninger til bygningsmæssige ændringer er gennemført tilpasninger til ændret brug af lokaler er gennemført. Kontrolleret af: År Månedlig kontrol Årl. Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 22

23 Kontrolskema Ugentlig afprøvning af sprinkleranlæg Dato Tryk over/under alarmventil Tryk i tryktank Ventil nr. Over bar Under bar Bar Startede pumpen ved korrekt tryk (Bar) Ringede alarmklokke(r) Fungerede alarm til brandvæsenet Var vandstanden i orden El-pumpe Dieselpumpe Tryktank Reservoir Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 23

24 24 Bilag 4 Aftaleblanket for varmt arbejde

25 25

26 Personcertificeringsorgan Organ, der udfører certificering af personer der skal fungere som kvalificerede personer i et firma, godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg. Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med EN Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk, medmindre andet er aftalt, for de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder det godkendte installationsfirma om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. Rettelsesblad til Retningslinie 005, 3. udg. Maj Side juli 2009.

27 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter: rådgivning/konsulentbistand prøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyr certificering og kontrol brand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn brandefterforskning og skadeundersøgelse uddanelse, kurser og temadage bibliotek/informationssøgning norm- og standardiseringsarbejde udgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv. medlemsservice forskning og udvikling. DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning, inspektion, brandundersøgelser og certificering. DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn. DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse.

28 Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

29 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: DBI retningslinie 005 ISBN SLM Grafisk

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002 Vejledning Februar 2002 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland Lollandsvej 10, 8900 Randers C Inspiceret af: Jan Pedersen Inspektion den: 15. maj 2013 RMG sagsnummer: 15484-3-2013 Brandmyndighedens

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Udbud af Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG Anlægsejer Anlægsadresse Adresse: E-mail: Attention: Adresse: DB 03: Anlægsinstallatør Beredskabsmy ndighed Kontaktperson: Insp.deltager: Anlægsinstrueret:

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Færdigmelding af varslingsanlæg

Færdigmelding af varslingsanlæg Færdigmelding af varslingsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

DBI retningslinje 003

DBI retningslinje 003 DBI retningslinje 003 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med tilladelse. Brandsikringsanlæg Certificering

Læs mere

Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4.

Høringsforslag. DBI retningslinje 003. Brandsikringsanlæg. Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. 4. Dato: 2012-12-20 Sign.: MEP Sag: FU13504 Høringsforslag DBI retningslinje 003 Brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg 4. udgave 1 Forord Denne DBI retningslinje

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Kastaniebakken Biskop Svanesvej 83, 3460 Birkerød Sag: IB07281 Inspektion udført: 05. februar 2015 af Finn Oxenbøll Udstedt: 17. februar 2015 DBI - Dansk

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer 12. oktober 2016 RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND Vestergrave 30 8900 Randers Tlf. 8959 4000 post@bsik.dk www.beredskabogsikkerhed.dk 0. Generelt

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral.

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, Brandventilations-, gasalarms-,

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

Færdigmelding af vandtågesystem

Færdigmelding af vandtågesystem Færdigmelding af vandtågesystem Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved 5578 7800 msbr@msbr.dk

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2009:01 2009-03-19 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og Vedligeholdelse 1. udgave juni 2010 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12,

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdigmelding af rumslukningsanlæg

Færdigmelding af rumslukningsanlæg Færdigmelding af rumslukningsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave Dato: 2011-06-15 Dok.: N0042 Sag: FU13216 Init.: FM/- Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave 1 Forord Vandtågesystemer i bygninger installeres ofte i stedet

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

DBI retningslinje 254-1

DBI retningslinje 254-1 1. udgave April 2013 Udgivet af DBI Vandtågesystemer i bygninger DBI retningslinje 254-1 Projektering, installation og vedligeholdelse Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31, 8541 Skødstrup Sag: IB03530 Inspektion udført: 03. november 2015 af Johnny Brejnebjerg Pedersen Udstedt: 11.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 2. september 2014: Punkt 1.5 tilføjes: DBI retningslinje 001, Automatiske

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse Udgave 12. marts 20072011 DBI Retningslinie 024 VARSLINGSANLÆG Projektering, installation og vedligeholdelse 1 Forord DBI Retningslinie 024 Varslingsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse

Læs mere