3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005"

Transkript

1 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005

2 Indholdsfortegnelse Definitioner Almindelige bestemmelser Gyldighed Referencer Ikrafttrædelse Retningsliniens omfang Formål Anlægsejers/-brugers ansvar og pligter Ansvar Pligter Andet Den driftsansvarlige person Generelt Pligter Ansvar Det godkendte installationsfirma Generelt Pligter Driftsjournal Ansvar Inspektionsvirksomheden Generelt Pligter Ansvar

3 Appendiks A Brugerkursus Bilag 1 Mindste omfang af serviceeftersyn Bilag 2 Aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer Bilag 3 Vejledning for brandsikringsanlæggets driftsansvarlige person Bilag 4 Aftaleblanket for varmt arbejde Denne 3. udgave af DBI retningslinie 005 Automatiske brandsik ringsanlæg, Drift og vedligeholdelse er fremsendt til høring hos følgende parter: Beredskabsstyrelsen Tekniq Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Erhvervs og Byggestyrelsen Sikkerhedsbranchen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer F&P Dansk Byggeri Dansk Bygningsinspektør Forening. 3

4 Definitioner Anlægsejer Person, som har ansvaret for, at et brandsikringsanlæg til stadighed opfylder disses retningslinier samt betjenes og kontrolleres i overensstemmelse hermed. Brandsikringsanlæg Herved forstås et anlæg, der er krævet installeret i medfør af lovgivningen eller foranlediget installeret af anlægsejer eller dennes forsikringsselskab. Funktionen for et brandsikringsanlæg kan være: advare personer om den eventuelle fare tilkalde særligt instrueret personale, der kan medvirke til at begrænse skaden tilkalde redningsberedskabet (brandvæsenet) aktivt at bekæmpe en eventuel brand og dermed begrænse skadens omfang. Bruger Person, til hvem anlægsejer skriftligt (eventuelt via lejekontrakt) har overdraget ansvaret for, at et brandsikringsanlæg til stadighed opfylder disse retningslinier samt betjenes og kontrolleres i overensstemmelse hermed. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Personen er udpeget af anlægsejeren. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg. 4

5 Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens metodeliste skal omfatte DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg, disses retningslinier samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kvalificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma, der i overensstemmelse med DBI retningslinie 002 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg, har opnået et certifikat udstedt af et personcertificeringsorgan. Personcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til personcertificering i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med EN Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk, medmindre andet er aftalt, for de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder det godkendte installationsfirma om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. 5

6 10 Almindelige bestemmelser 11 Gyldighed Retningslinierne gælder for anlægsejer/-bruger og dennes driftsansvarlige person for følgende anlægstyper: automatiske brandalarmanlæg automatiske sprinkleranlæg automatiske rumslukningsanlæg. Retningslinierne kan også anvendes for: varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og vandtågeanlæg. Kravene i 31. finder anvendelse for nye driftsansvarlige personer. 12 Referencer Retningslinierne refererer til: DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 002 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer til installation af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Automatiske brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 004 Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI vejledning 10 Varmt arbejde. 13 Ikrafttrædelse DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse træder i kraft januar

7 DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse erstatter DBI retningslinie 005, 2. udgave december Retningsliniens omfang DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse beskriver ansvarsfordelingen mellem anlægsejer, bruger og driftsansvarlig person. Retningslinierne beskriver også pligterne for: anlægsejer/-bruger driftsansvarlig person det godkendte installationsfirma inspektionsvirksomheden. 15 Formål Formålet er at: sikre anlæggets daglige funktion, således at skader på personer og værdier helt eller delvist undgås hindre unødig belastning af redningsberedskabet ved korrekt brug af bygningen i forhold til de/det installerede brandsikringsanlæg, altså at undgå uønskede alarmer. 7

8 20 Anlægsejers/-brugers ansvar og pligter 21 Ansvar Det er anlægsejerens/-brugerens ansvar, at anlægget: er i overensstemmelse med den relevante forskrift regelmæssigt serviceres af et godkendt installationsfirma, mindste omfang fremgår af bilag 1, Mindste omfang af serviceeftersyn årligt inspiceres af en akkrediteret inspektionsvirksomhed (DS/EN ISO/IEC 17020). Det er endvidere anlægsejerens/-brugerens ansvar, at der er indgået en aftale med redningsberedskabet om betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer, se bilag 2, Aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer. Anlægsejer kan via en lejekontrakt eller tilsvarende uddelegere ansvaret til en bruger. Brugeren skal skriftligt gøres opmærksom på nærværende retningsliniers krav. 22 Pligter Det er anlægsejerens/-brugerens pligt at medvirke til begrænsning af uønskede alarmer ved, at: udpege en driftsansvarlig person og give denne den nødvendige kompetence, internt såvel som eksternt udarbejde og vedligeholde en skriftlig vejledning for den driftsansvarlige person, se bilag 3, Vejledning for brandsikringsanlæggets driftsansvarlige person tilrettelægge virksomhedens rutiner, således at fremmede håndværkeres forpligtelser skriftligt er fastlagt som beskrevet i DBI vejledning 10 Varmt arbejde, se endvidere bilag 4 for Aftaleblanket for Varmt arbejde sikre sig at den driftsansvarlige person er bibragt nødvendig viden gennem drifts- og anlægsinstruktion, jf

9 23 Andet Mange brandsikringsanlæg medfører rabat på forsikringspræmien, og derfor vil der ofte være betingelser i policen om, at: frakobling af anlægget, helt eller delvist, stiller skærpede krav til sikkerheden samt meddelelsespligt til forsikringsselskabet anlægget inspiceres anlægget serviceres anlægget vedligeholdes af anlægsejer/-bruger som beskrevet i den pågældende forskrift/retningslinie forsikringsselskabet årligt får tilsendt en kopi af inspektionsrapporten. Ved frakobling af anlægget kan der endvidere være krav om meddelelsespligt til redningsberedskabet, dette fremgår af tilslutningsbetingelserne. 9

10 30 Den driftsansvarlige person 31 Generelt Den driftsansvarlige person skal kunne dokumentere at have gennemgået: en driftsinstruktion fra installationsfirmaet et brugerkursus i brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer, jf. appendiks A. Dokumentationen skal opbevares ved centraludstyret Pligter Den driftsansvarlige persons pligter er beskrevet i bilag 3. Ansvar Den driftsansvarlige person er pålagt ansvaret for at tilse, at anlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at driftsjournalen til stadighed er ajourført. Personen har yderligere ansvaret for betjening af anlægget samt at service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres som beskrevet i relevante vejledninger, retningslinier og forskrifter. 10

11 40 Det godkendte installationsfirma Generelt Installationsfirmaets personale skal, såfremt anlægsejer stiller krav herom, kunne forevise legitimation. Pligter Efter anmodning fra den driftsansvarlige person har det godkendte installationsfirma pligt til at påbegynde reparation, nødvendig for anlæggets drift, inden for 24 timer. Sammen med overdragelsen af anlægget til anlægsejeren/-brugeren har det godkendte installationsfirma pligt til, at udlevere og gennemgå den skriftlige anlægsinstruks, driftsjournalen og disse retningslinier til den driftsansvarlige person. Kravet om godkendelse af installationsfirma i henhold til DBI retningslinie 001 Automatiske brandsikringsnalæg, Godkendelse af firmaer til installation af automatiske brandsikringsanlæg gælder ikke for varslingsanlæg og brandventilationsanlæg. Anlægget kan af inspektionsvirksomheden kræves markeret med inspektionsnummer, såfremt der foreligger mulighed for forveksling mellem flere anlæg. Labelens tekststørrelse skal være 8-12 mm. Labelens størrelse må maksimalt være 20 x 100 mm, og den skal være let aftagelig Driftsjournal Sammen med overdragelsen af anlægget til anlægsejeren/-brugeren har det godkendte installationsfirma pligt til at udlevere en skriftlig anlægsinstruks og en driftsjournal til den driftsansvarlige person. Ansvar Det er det godkendte installationsfirmas ansvar, at reparation, service og vedligeholdelse udføres efter systemleverandørens anvisninger og i øvrigt på en håndværksmæssig forsvarlig måde. Service udført af godkendt installationsfirma skal afsluttes med rapport til den driftsansvarlige person, og driftsjournalen skal påtegnes. 11

12 50 Inspektionsvirksomheden Generelt Inspektionsvirksomhedens personale skal på forlangende kunne forevise gyldig legitimation udstedt af inspektionsvirksomheden. Pligter Inspektionsvirksomheden har pligt til, på anmodning, at inspicere anlægget og meddele inspektionsresultatet. Såfremt anlægget ikke kan godkendes, skal den driftsansvarlige person foranledige, at fejl og mangler rettes og fornyet færdigmelding fremsendes fra det godkendte installationsfirma til inspektionsvirksomheden. Hvis inspektionsvirksomheden konstaterer fejl ved anlægget i kategori B, der kan henføres til mangelfuld egenkontrol, er inspektionsvirksomheden forpligtet til at optage den mangelfulde egenkontrol som fejl og mangel i kategori B. Kopi af tilmelding til nyt brugerkursus, fremsendt til inspektionsvirksomheden, anses som udbedring af fejl og mangler. På et centralt sted, f.eks. på centraludstyret, skal anlægget mærkes med en label, der angiver inspektionsvirksomhedens navn, telefonnummer og registreret akkrediteringsnummer. Labelen skal være udformet således, at den indeholder en hovedtekst INSPICERET (årstal). Tekststørrelsen skal være mindst 8 mm og højst 12 mm, og den skal være let aftagelig. 53 Ansvar Det er inspektionsvirksomhedens ansvar, at inspektionen afsluttes med en inspektionsrapport, der tilsendes den driftsansvarlige person samt myndigheden. Inspektioner skal afsluttes med påtegning i driftsjournalen med stempel og underskrift. 12

13 Appendiks A Brugerkursus Målgruppe Anlægsejere/-brugere og driftsansvarlige personer. Varighed 3 timer. Indhold hvorfor og hvor skal vi have brandsikringsanlæg? hvorledes fungerer anlæggene? orienteringsplaner driftsinstruks alarminstruks den driftsansvarliges ansvar og pligter. 13

14 Bilag 1 Mindste omfang af serviceeftersyn Ud over den driftsansvarlige persons egenkontrol med anlægget skal brandsikringsanlægget efter behov, dog mindst én gang årligt, serviceres af et godkendt installationsfirma. Såfremt serviceeftersynet medfører nedsat/manglende overvågning, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger inden arbejdets påbegyndelse. Generelt skal årligt serviceeftersyn af brandsikringsanlæg mindst omfatte: gennemgang af driftsjournal siden sidste serviceeftersyn gennemgang af anlægsinstruks sammen med den driftsansvarlige person kontrol af samtlige anlægsfunktioner, herunder - interne akustiske og optiske alarmsignaler, alle styringer (grupper/sektioner/linier) - ekstern alarmoverførsel til redningsberedskab (hvis etableret) - funktionsprøve af alle enheder (detektorer, aktiveringstryk, lydgivere mv.) ved ethvert serviceeftersyn skal der udføres rensning, kalibrering og justering i nødvendigt omfang batterikapacitet kontrolleres ved service funktionsprøve af sekundær energiforsyning eller fail-safe funktion det skal af driftsjournalen fremgå, hvilke styringer der er afprøvet årlig funktionskontrol skal udføres efter en checkliste, der beskriver samtlige styringer/funktioner. Checkliste skal opbevares sammen med driftsjournalen kontrol af, at anlægsdokumentationen er tilstede og er opdateret, herunder orienteringsplaner Såfremt producentens anvisninger beskriver kortere intervaller for kontrol og vedligeholdelse end de i Bilag 1 angivne, skal producentens anvisninger følges. 14

15 Herudover skal serviceeftersyn for de enkelte brandsikringsanlæg omfatte: ABA-anlæg funktionsprøve af alle enheder (detektorer, tryk, lydgivere m.v.) skal så vidt muligt gennemgås årligt. Såfremt der afviges herfra, skal det ske på en håndværksmæssig korrekt måde, og der skal ved centraludstyret foreligge en serviceplan, der sikrer, at alle dele er serviceret inden for en tre-årig periode styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABAanlæg til brandventilationsåbning i ABV-anlæg (se DBI retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg). AVS-anlæg alle tørre alarmventiler, pre-actionventiler og delugeventiler skal adskilles, renses og afprøves hvert år. Øvrige ventiler skal afprøves med passende mellemrum, dog mindst en gang om året lukkede reservoirer rengøres mindst hvert 8 år. Åbne reservoirer rengøres hvert år. Spæde- og tryktanke inspiceres og renses mindst hvert 4. år styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABA-anlæg til ventil i atriumsprinkleranlæg. Såfremt ABAanlæg aktiverer funktioner i AVS-anlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABA-installatøren. våde alarmventiler skal adskilles og renses mindst hvert 3. år. 15

16 Brandventilationsanlæg ved eftersynet skal der foretages afprøvning af det samlede brandventilationsanlæg, herunder af alle brandventilationsåbninger, brandventilatorer, åbninger for erstatningsluft, desuden kontrolleres åbningsgrader, at åbning sker inden for forudsat tid, ventilationsmængder på mekaniske brandventilationsanlæg m.m. styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABAanlæg til brandventilationsåbning i ABV-anlæg.Såfremt ABAanlæg aktiverer funktioner i ABV-anlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABA-installatøren. Varslingsanlæg mindst en gang årligt skal hele signalvejen fra tryk/detektor m.m. til alarmgivere i de enkelte bygningsafsnit kontrolleres der skal udfærdiges en rapport over afprøvningen, der angiver, hvilke alarmgivere, der er afprøvet og resultatet af målingen af lydtryk. Rapporten skal dokumentere, at samtlige alarmgivere er funktionstestet inden for en periode af 3 år såfremt ABA-anlæg aktiverer funktioner i varslingsanlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABAinstallatøren der skal hvert tredje år fremsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) om, at varslingsanlægget er i driftklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke. Dette gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig el-sikkerhedsattest i overenstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser. 16

17 ARS-anlæg såfremt ABA-anlæg aktiverer funktioner i ARS-anlægget, anbefales det at foretage afprøvning i samvirke med ABAinstallatøren funktionsprøve af alle enheder (detektorer, tryk, lydgivere m.v.) skal så vidt muligt gennemgås årligt. Såfremt der afviges herfra, skal det ske på en håndværksmæssig korrekt måde, og der skal ved centraludstyret foreligge en serviceplan der sikrer, at alle dele er serviceret inden for en treårig periode styresignaler til og fra andre anlæg, skal afprøves i hele signalvejen, dvs. fra eksempelvis aktiveringstryk/detektor i ABAanlæg til aktuator i ARS-anlæg kontrol af bygningsmæssige forhold for at sikre, at rummet har den fornødne tæthed. Døgnvagt Det godkendte installationsfirma har pligt til at oplyse nummeret på døgnbetjent telefon. Rapport Udført serviceeftersyn skal afsluttes med en rapport til den driftsansvarlige person, og driftsjournalen skal påtegnes. Rapporten skal på forlangende forevises repræsentant for kommunalbestyrelsen, forsikringsselskabet eller inspektionsvirksomheden. 17

18 Bilag 2 Aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelse af alarmer Seneste version af aftale og betingelser for redningsberedskabets modtagelser af alarmer kan downloades via DBI s hjemmeside: 18

19 Bilag 3 Vejledning for brandsikringsanlæggets driftsansvarlige person Ansvar Driftsansvarlig person er pålagt ansvaret for at tilse, at brandsikringsanlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at driftsjournalen til stadighed er ajourført. Personen har yderligere ansvaret for betjening af anlægget, samt at service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres som beskrevet i relevante vejledninger, retningslinier og forskrifter. Kompetence Den driftsansvarlige person har kompetence til at: instruere virksomhedens øvrige personale om anlæggets virkemåde i nødvendigt omfang, herunder forholdsordre i tilfælde af brand instruere fremmede håndværkere om anlægsejerens/ -brugerens krav om særlige tiltag for at undgå uønskede alarmer og aktiveringer af anlægget varetage kommunikation til redningsberedskab og forsikringsselskab om frakoblinger, jf. redningsberedskabets tilslutningsbetingelser og forsikringspolicen gennemføre de af kommunalbestyrelsen (ofte redningsberedskabet) og forsikringsselskabet krævede særlige foranstaltninger, når anlægget er frakoblet foranstalte service og vedligeholdelse samt fejlfinding og reparation fra et godkendt installationsfirma. 19

20 Pligter Den driftsansvarlige person har pligt til: at sikre, at fremmede håndværkere er bekendt med og efterlever virksomhedens krav med det formål at undgå skader og uønskede alarmer af redningsberedskabet, se bilag 4 for Aftaleblanket for varmt arbejde løbende at ajourføre og kontrollere driftsjournalen med alle betydende begivenheder: - frakobling - konstaterede fejl - reparation - art og årsag til alarmer/aktiveringer - årlig service (stempel og underskrift) - årlig inspektion (stempel og underskrift) - kvittering for egen månedlig kontrol - kvittering for egen ugentlig kontrol (gælder for sprinkleranlæg) - kvittering for egen kvartalsvise kontrol (gælder for sprinkleranlæg, varslingsanlæg, mekanisk brandventilation samt brand og røgspjæld) at opbevare servicerapporter og på forlangende forevise disse for kommunalbestyrelsen, forsikringsselskabet og inspektionsvirksomheden at opbevare inspektionsrapporter og på forlangende forevise disse for kommunalbestyrelsen og forsikringsselskabet (eventuelt at sende kopi af rapporten til forsikringsselskabet) at opbevare kontrolskemaet og på forlangende forevise dette for kommunalbestyrelsen, forsikringsselskabet og inspektionsvirksomheden at drage omsorg for, at de fejl og mangler, inspektionsvirksomheden måtte konstatere, bliver udbedret, således at anlæggets godkendelse kan opretholdes. Dato Anlægsejers/-brugers underskrift Kontrolskema for anlægsnummer 20

21 Daglig kontrol Det skal hver dag ved arbejdstids ophør kontrolleres, at: anlægget er i drift ingen systemdele er frakoblede ingen systemdele er fejlramte eventuel fejlmelding fra dagen i forvejen er udbedret eller under udbedring supplerende krav fra et godkendt installationsfirma er overholdt. Ugentlig kontrol Gælder for sprinkleranlæg, se særskilt kontrolskema. Månedlig kontrol Det skal én gang om måneden visuelt kontrolleres, at: redningsberedskabet har adgang i og uden for normal arbejdstid samtlige anlæggets manuelle betjeningssteder (alarm-, udløse-, varslingstryk og centraludstyret) er ubeskadiget og tilgængeligt der under og omkring detektorer, sprinklere og dyser er det nødvendige frie rum for korrekt funktion anlæggets detektorer, sprinklere og dyser er ubeskadigede, der ikke er sket bygningsmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion der ikke er sket ændringer i lokalernes anvendelse, der har indflydelse på anlæggets funktion supplerende krav fra et godkendt installationsfirma er overholdt. Kvartalsvis kontrol Funktionsafprøvning af varslingsanlæg, mekaniske brandventilationsanlæg, brand- og røgspjæld samt acceleratorer og vandstrømskontakter i AVS-anlæg. Funktionsprøver, der medfører alarmafgivelse til redningsberedskabet, skal altid forud være aftalt og udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 21

22 Årlig kontrol Det skal årligt kontrolleres, at: service er gennemført inspektion er gennemført eventuelle reparationer er udført tilpasninger til bygningsmæssige ændringer er gennemført tilpasninger til ændret brug af lokaler er gennemført. Kontrolleret af: År Månedlig kontrol Årl. Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 22

23 Kontrolskema Ugentlig afprøvning af sprinkleranlæg Dato Tryk over/under alarmventil Tryk i tryktank Ventil nr. Over bar Under bar Bar Startede pumpen ved korrekt tryk (Bar) Ringede alarmklokke(r) Fungerede alarm til brandvæsenet Var vandstanden i orden El-pumpe Dieselpumpe Tryktank Reservoir Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 23

24 24 Bilag 4 Aftaleblanket for varmt arbejde

25 25

26 Personcertificeringsorgan Organ, der udfører certificering af personer der skal fungere som kvalificerede personer i et firma, godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg. Produktcertificeringsorgan Organ, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med EN Rekvirent Herved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion. Rekvirenten hæfter økonomisk, medmindre andet er aftalt, for de ved inspektionen afholdte udgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder det godkendte installationsfirma om udførelse af reparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter. Rettelsesblad til Retningslinie 005, 3. udg. Maj Side juli 2009.

27 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter: rådgivning/konsulentbistand prøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyr certificering og kontrol brand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn brandefterforskning og skadeundersøgelse uddanelse, kurser og temadage bibliotek/informationssøgning norm- og standardiseringsarbejde udgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv. medlemsservice forskning og udvikling. DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning, inspektion, brandundersøgelser og certificering. DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn. DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse.

28 Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

29 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: DBI retningslinie 005 ISBN SLM Grafisk

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

DBI retningslinje 254-1

DBI retningslinje 254-1 1. udgave April 2013 Udgivet af DBI Vandtågesystemer i bygninger DBI retningslinje 254-1 Projektering, installation og vedligeholdelse Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension Januar 2001 Regelmæssigt vagttilsyn Vejledning Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse Forord 2 10 Indledning 3 11 Gyldighed 3 12 Formål 3 20 Virksomheden 3 21 Vagttilsynets omfang 3 22 Tilsynsinstruktion

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUTS RETNINGSLINIE 001

DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUTS RETNINGSLINIE 001 26-10 2011 4/0120-0100-0689 /GRH, ASJ PUNKT 2: RÅDSMØDE 26. OKTOBER 2011 DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUTS RETNINGSLINIE 001 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere