Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012"

Transkript

1 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012

2 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte og afledte effekter 3 4 Ny vurdering af de totale direkte beskæftigelseseffekter af alle infrastrukturprojekterne i analysen 5 5 Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 7 6 Opsamling 9 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen Femern Bælt forbindelsen forventes anlagt i perioden 2014 til 2020 Efter gennemførelse af en række forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekter for både en tunnelløsning og en broløsning, har Folketinget besluttet at arbejde videre med tunnelløsningen som den foretrukne løsning for den faste forbindelse Den endelige beslutning om valg af teknisk løsning træffes med de tyske myndigheders godkendelse af selskabets ansøgning og vedtagelsen af anlægsloven i det danske Folketing I dette notat redegøres for ændringer i beregningen af beskæftigelseseffekten for Femern Bæltforbindelsen, som følge af nye beslutninger vedrørende fremstilling af elementer til tunnellen 2 Beskæftigelseseffekter I COWIs analyse af beskæftigelseseffekter af infrastrukturinvesteringer, som blev offentliggjort i april 2011, er der udarbejdet et skøn over beskæftigelseseffekten af den faste forbindelse Der er udelukkende udarbejdet skøn over beskæftigelseseffekten for tunnelløsningen I analysen af beskæftigelseseffekterne indgik som forudsætning, at størstedelen af støbearbejdet ville blive udført i udlandet, eksempelvis Polen, idet det indgik i forudsætningerne for skitseprojekterne at beton- og stålarbejder (eksempelvis tunnelelementer) ville blive udført hvor det er billigst I maj 2011 er der taget beslutning om at produktionen af tunnelelementer skal foregå i Danmark Det skyldes nye retningslinjer fra EU-kommissionen vedrørende miljøgodkendelsen af store anlægsprojekter De nye retningslinjer indebærer, at miljøgodkendelsen af Femern Bælt forbindelsen og de nødvendige produktionsanlæg til etableringen af den faste forbindelse skal ses i sammenhæng og indgå i en samlet godkendelsesproces Femern A/S har derfor indstillet til transportministeren, at produktionen af tunnelelementer skal ske ved Rødbyhavn En mindre del af elementerne er specielle elementer, som kan fremstilles andre steder, eksempelvis på et værft eller andet anlæg Den nye beslutning forventes at betyde en markant stigning i arbejdskraftbehovet til Femern Bælt forbindelsen på dansk side De ekstra arbejdspladser forventes først og fremmest at opstå på Lolland, hvor tunnelelementerne skal fremstilles Forventede beskæftigelseseffekter Den nye beslutning har betydning for skønnet over beskæftigelseseffekter i Danmark

3 3 / 10 Den totale direkte beskæftigelseseffekt af anlægsarbejdet skønnes at være ca mandår fra 2010 og frem til 2020 Heri indgår også opgaver som gennemføres inden selve anlægsarbejdet, dvs diverse foranalyser mv Den samlede effekt påvirkes ikke af den ændrede beslutning Desuden er det vigtigt at bemærke, at den nye beslutning udelukkende vedrører fremstilling af tunnelelementerne, dvs støbearbejdet Andre opgaver, såsom tilhørende landanlæg, tilslutningsanlæg, montage af el- og signalsystemer, jernbaneskinner, afgravning af havbund mv påvirkes ikke I COWIs oprindelige skøn over den direkte danske beskæftigelseseffekt, blev effekten anslået til ca 7600 mandår Heri indgik som forudsætning, at ca 20 % af betonelementerne blev fremstillet i Danmark, svarende til ca 2000 mandår I den nye situation forventes 90 % af tunnelelementerne produceret i Danmark, svarende til ca 9000 mandår, idet specialelementerne kan fremstilles uden for området Den samlede direkte beskæftigelseseffekt i Danmark skønnes under disse forudsætninger at blive ca mandår Fremstillingen af tunnelelementer ventes fortrinsvis at medføre behov for ikke-faglært arbejdskraft, evt med gennemførte kurser/efteruddannelse i støbning af beton, jernarmering mv 3 Direkte og afledte effekter Spørgsmålet er nu, hvad de samlede beskæftigelseseffekter vil være som følge af byggeriet af Femern Bælt forbindelsen, når man også medregner de afledte virkninger heraf Afledte virkninger opstår dels som følge af det øgede forbrug, der bliver resultatet af de øgede disponible indkomster, der følger af den øgede beskæftigelse i forbindelse med byggeriet, og dels som følge af erhvervenes - først og fremmest bygge- og anlægsbranchens - køb af varer og tjenester hos underleverandører og støtteerhverv i de forskellige brancher Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og COWI har i samarbejde foretaget beregninger af de samlede direkte og afledte virkninger på analyse-modellen 1 Udgangspunktet har været opgørelsen af det samlede øgede direkte behov for arbejdskraft, som fremgår af forrige afsnit Modelberegningerne er opdelt på den forberedende fase i perioden (foranalyser, projektering mv) og på selve anlægsfasen fra Opdelingen skyldes, at beskæftigelseseffekten i de to faser er meget forskellige, både med hensyn til effekten fordelt på faggrupper og fordelt på geografi Modelberegningerne viser, at de samlede direkte og afledte virkninger af byggeriet af Femern Bælt forbindelsen i gennemsnit i perioden vil svare til en forøgelse af beskæftigelsen i Østdanmark med ca 3800 beskæftigede pr år i perioden Tabel 3-1 viser de modelberegnede skøn over de samlede beskæftigelsesvirkninger fordelt efter hoveduddannelsesgrupper i denne periode Direkte og afledte effekter for Lolland-Falster, Sjælland og Hovedstaden For Lolland-Falster skønnes den samlede direkte og afledte beskæftigelseseffekt at svare til 2500 beskæftigede pr år i anlægsperioden, for Region Sjælland skønnes den at svare til 2800 beskæftigede pr år, og for Region Hovedstaden skønnes den at svare til 1000 beskæftigede pr år i perioden Hertil skal lægges de samlede direkte og afledte virkninger af den del af den øgede beskæftigelse, der allerede sker i perioden For Østdanmark som helhed tyder det beregnede skøn på, at de beskæftigelses- 1 Beregningerne er foretaget på Regionernes og Beskæftigelsesregionernes regionale analysemodel LINE

4 4 / 10 mæssige virkninger i disse tre år i gennemsnit vil svare til en forøgelse af beskæftigelsen med ca 600 beskæftigede pr år I denne periode skønnes effekten i gennemsnit at svare til ca 100 beskæftigede pr år i Region Sjælland, og til ca 500 beskæftigede pr år i Region Hovedstaden Årsagen til, at de direkte og afledte effekter i perioden primært har effekt i Hovedstadsområdet er, at der i denne periode især gennemføres projektering, forundersøgelse og design mv, som fortrinsvis gennemføres i Hovedstadsområdet Tabel 3-1 Modelberegnet skøn over de samlede direkte og afledte virkninger af Femern Bælt byggeriet i anlægsperioden Gennemsnitligt antal beskæftigede pr år i perioden Uddannelsesgruppe I alt Region Sjællanstaden Region Hoved I alt Lolland Falster Østdanmark Ufaglært/Uoplyst Studenter, hf, hhx, htx EFU: Handels og kontor EFU: Bygge & anlæg EFU: Jern & metal EFU: Social & sundhed EFU: Andre KVU: Alle MVU: Pædagogiske MVU: Folkeskolelærere MVU: Samfundsfaglig MVU: Teknisk mv MVU: Sundhed MVU: Bachelor, alle LVU: Humanistiske LVU: Naturvidenskabelig LVU: Samfundsvidenskabelig LVU: Sundhed LVU: Andre Forskere og Phd uddannelse Ukendt uddannelse Alle uddannelser Ufaglært, studenter mv Faglærte / EFU Kort vid g uddannelse KVU Mellemlang vid g uddannelse MVU Lang vid g uddannelse LVU Note: Tallene i tabellen bør alene opfattes som grove skøn Tallene for Lolland-Falster indgår tillige i tallene for Region Sjælland

5 5 / 10 Tabel 3-1 viser de modelberegnede direkte og afledte effekter af Femern Bæltforbindelsen for selve anlægsfasen 2014 til 2020 Der er tale om gennemsnitlige effekter for hvert år i perioden Beskæftigelseseffekterne er fordelt på de forskellige uddannelsesgrupper i anlægsperioden 2 Som det fremgår, peger resultaterne blandt andet på, at relativt mange kortuddannede og faglærte inden for bygge- og anlægsfagene vil kunne få beskæftigelse i Lolland-Falster Til grund for disse resultater ligger en forudsætning om, at det opgjorte behov for arbejdskraft i forbindelse med byggeriet dækkes af arbejdskraft med bopæl i Danmark I forbindelse med opgørelsen af behovet for arbejdskraft til byggeriet er der alene taget udgangspunkt i det behov, der knytter sig til den del af projekterne, der foregår på 'dansk jord' Ikke desto mindre vil der givetvis blive rekrutteret udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med byggeriet, hvilket vil indebære, at en mindre del af indkomsten end ellers vil blive anvendt i Danmark Det samlede gennemsnitlige behov for arbejdskraft må således forventes at blive lidt lavere end angivet ovenfor Hvor meget lavere vil afhænge af, hvor stor en del af behovet for arbejdskraft, der bliver dækket af udenlandsk arbejdskraft 4 Ny vurdering af de totale direkte beskæftigelseseffekter af alle infrastrukturprojekterne i analysen Den reviderede vurdering af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen har også betydning for vurderingen af de samlede beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de infrastrukturprojekter, der belyses i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands rapport: "Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturprojekter i Østdanmark" fra april 2011, som COWI udarbejdede for Beskæftigelsesregionen Den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft i forbindelse med byggeriet af infrastrukturprojekterne præsenteres i det følgende, hvor der tages udgangspunkt i efterspørgslen, som den forventes efter beslutningen om, at produktionen af tunnelelementer til Femern Bælt forbindelsen skal foregå i Danmark Den samlede direkte beskæftigelseseffekt af infrastrukturprojekterne forventes at blive ca mandår i perioden 2010 til 2020 I forhold til skønnene i analysen fra april 2011 er der tale om en stigning på ca 7000 mandår, fordelt over perioden, idet de oprindelige skøn viste en samlet direkte effekt på ca mandår Det nye skøn over den samlede direkte beskæftigelse til alle infrastrukturprojekterne over årene fremgår af den følgende figur Skønnet skal tages med en række forbehold for både projekternes endelige omfang og økonomi, og for tidsplaner som kan ændres med heraf følgende ændring af beskæftigelseseffekten over tid 2 Modelberegningen tager udgangspunkt i en fordeling af den øgede direkte beskæftigelse på brancheniveau De uddannelsesfordelte resultater forudsætter bla at uddannelsesfordelingen inden for brancherne bygge- og anlæg, transport, rådgivning mv samt rejsebureauer, rengøring mm giver et godt billede af, hvordan den øgede direkte beskæftigelse bliver fordelt efter uddannelse

6 6 / 10 Figur 4-1 Direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til alle infrastrukturprojekterne Tabel 4-1viser den skønnede direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til byggeriet af infrastrukturprojekterne opdelt på uddannelseskategorier i de enkelte år I forhold til analysen fra april 2011 peger resultaterne fortsat på, at den største direkte efterspørgsel efter arbejdskraft forekommer midt i perioden Det er først og fremmest beskæftigelsen af ikke-faglærte, der nu vurderes højere end i april 2011 Der henvises til rapporten "Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturprojekter i Østdanmark" fra april 2011 for en nærmere beskrivelse af analysens metode Skønnet direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til byggeriet af alle infrastrukturprojekterne Opdelt på uddannelseskategorier Type arbejdskraft Direkte efterspørgsel Ikke-faglærte Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Øvrige EUD byggeri mv Lastvognsmekanikere mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere Ingeniører mv Øvrige LVU byggeri I alt

7 7 / 10 5 Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft I dette afsnit belyses, i hvilket omfang arbejdskraftbehovet til infrastrukturprojekterne i analysen vil kunne imødekommes, eller om der er risiko for, at der opstår rekrutteringsproblemer i forbindelse med projekterne eller på det øvrige arbejdsmarked Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket bla hænger sammen med: Den fremtidige konjunktursituation spiller en afgørende rolle for den fremtidige rekrutteringssituation og netop bygge- og anlægsbrancherne er meget påvirkelige af ændringer i konjunkturerne En markant konjunkturfremgang kan betyde en stigning i arbejdskraftefterspørgslen og give risiko for arbejdskraftmangel En vigtig forudsætning for at kunne imødekomme arbejdskraftbehov i især slutningen af analyseperioden er, at der fortsat er en tilstrækkelig tilgang til arbejdsstyrken med de relevante uddannelser Hvis markant færre gennemfører uddannelser rettet mod bygge- og anlægsbranchen, end forudsat i analysens scenarier, vil det også kunne betyde risiko for arbejdskraftmangel Projekternes omfang og tidsplan kan ændre sig, i forhold til de nuværende planer, hvilket vil betyde ændringer i arbejdskraftefterspørgslen Analysen giver dog nogle solide pejlemærker for den forventede udvikling 511 Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft I den følgende tabel er den skønnede efterspørgsel efter de mest relevante faggrupper til bygge- og anlægsprojekterne sat op over for det fremskrevne overskud af arbejdskraft, før infrastrukturprojekterne iværksættes 0-scenariet viser det forventede overskud af arbejdskraft, uden den arbejdskraftefterspørgsel, som infrastrukturprojekterne i analysen skønnes at skabe 3 Den direkte efterspørgsel viser det skøn over direkte arbejdskraftefterspørgsel, som forventes, som følge af infrastrukturprojekterne Den skønnede balance er 0-scenariet, fratrukket den direkte efterspørgsel og altså udtryk, hvorvidt de analyserede projekter kan betyde mangel på arbejdskraft for de forskellige uddannelsesgrupper 3 Scenariet bygger på den fremskrivning, der er beskrevet i rapporten: "Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark, april 2011" Her blev der taget udgangspunkt i januar 2011 versionen af LINE-modellen

8 8 / 10 Opsummering af hhv anslået efterspørgsel efter udvalgte typer af arbejdskraft ved infrastruktur-projekterne - og forventet udbud af arbejdskraft før iværksættelse af infrastrukturprojekterne Overskud 0-scenariet Direkte efterspørgsel Skønnet balance Ikke-faglærte Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører 223* 709* 1073* Smede mv Øvrige EUD inden for byggeriet mv Lastvognsmekanikere mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere 99** -22** -143** Ingeniører mv 693*** -1010*** -1643*** Øvrige LVU byggeri * Dette tal omfatter alene EUD-uddannede chauffører** Dette tal omfatte bygge- og anlægsteknikere *** Dette tal er inkl professionsbachelor-uddannede ingeniører Tabellen viser sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i henholdsvis 2010, 2015 og når der ses bort fra de afledede effekter på efterspørgslen efter arbejdskraft I forbindelse med infrastrukturprojekterne kan der være risiko for, at der opstår mangel på murere og elektrikere Og selv uden infrastrukturprojekterne tyder analysen på, at der desuden vil blive mangel på ingeniører (herunder de professionsbachelor-uddannede ingeniører) og bygge- og anlægsteknikere Specielt for ingeniørgruppens vedkommende tyder analysen på alvorlig mangel Særligt for ikke-faglærte, kontorassistenter, tømrere og smede ventes overskud af arbejdskraft For de grupper hvor der forventes mangel på arbejdskraft eller risiko for mangel, er det vigtigt at overveje muligheden for substitution af arbejdskraft Blandt andet vedrørende murere bør det undersøges, hvorvidt ikkefaglærte kan efteruddannes til at løse opgaver på murerområdet Desuden bør man undersøge muligheden for at efteruddanne ingeniører fra områder med overskud af arbejdskraft til bygge- og anlægsområdet Allerede i dag kan der konstateres mangel på ingeniører med relevante kompetencer inden for byggeri og anlæg

9 9 / 10 6 Opsamling Samlet set betyder den nye situation vedrørende anlæggelsen af Femern Bælt forbindelsen følgende: Støbningen af tunnelelementer til Femern Bælt forbindelsen forventes nu at finde sted nær Rødbyhavn Den direkte beskæftigelseseffekt af en tunnel mellem Lolland og Femern øges fra det tidligere skøn på ca7600 mandår til et skøn på ca mandår De ekstra arbejdspladser vil først og fremmest betyde beskæftigelse for ikke-faglærte til støbning af tunnelelementer Samlet set betyder den nye situation, at den samlede direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter i Østdanmark øges fra ca mandår til ca mandår Anlæggelse af Femern Bælt forbindelsen betyder direkte og afledte effekter i Østdanmark på gennemsnitligt 3800 beskæftigede pr år, heraf i Region Hovedstaden gennemsnitligt 1000 beskæftigede pr år Af den samlede gennemsnitlige beskæftigelseseffekt for Region Sjælland på gennemsnitligt på 2800 beskæftigede pr år, ventes arbejdspladser for ca 2500 for beskæftigede pr år placeret på Lolland-Falster Ca 2/3 af den samlede direkte og afledte beskæftigelseseffekt af anlæggelsen af Femern Bælt forbindelsen, forventes altså placeret på Lolland-Falster I den forberedende fase af anlæggelsen af Femern Bælt Forbindelsen, det vil sige perioden , forventes det at den direkte og afledte beskæftigelse i Østdanmark øges med ca 600 arbejdspladser som gennemsnit i perioden Hovedparten af denne beskæftigelse forventes placeret i Hovedstaden

10 10 / 10 7 Bilag Skønnet direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til byggeriet af Femern Bælt forbindelsen Femern Bælt Forbindelsen - Tunnel Efterspurgt arbejdskraft (uddannelsesgrupper) I alt Ikke-faglærte Murere - Tømrere og snedkere - VVS'ere - Bygningsmalere - Elektrikere Chauffører Smede mv Øvrige EUD inden for byggeriet mv Lastvognsmekanikere mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere Ingeniører Øvrige med LVU og phd inden for byggeriet - I alt 14600

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen

De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen De nyeste resultater, Fremskrivningsnotat (tal-opdatering) Bjarne Madsen Indhold Nyt arbejdsmarkedsregnskab og tekniske nyheder Fremskrivning af dansk økonomi med ADAM Fremskrivning af den regionale økonomi

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer

Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer 27. januar 2011 Kompetencebehov på Bornholm - arbejdskraftbalancer Metoder Kort om modellen Resultater arbejdskraftbalancer 28-01-2011 Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Metoder: Arbejdskraftbalancer på

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version

Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version Nyt om uddannelses- og ejerforholdsinddelinger i den kommende BASIS version Brugergruppemøde, Vejle Irena Stefaniak 25. september 2015 Overblik 1. Uddannelse (HUD) den gamle og den nye: HFAUDD (4-digit

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND FEBRUAR 2013 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND RAPPORT BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND 5 INDHOLD 1 Indledning 7 1.1 Baggrund

Læs mere

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND

DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND NOVEMBER 2015 REGION SJÆLLAND DE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF STORE OFFENTLIGE ANLÆGSBYGGERIER I REGION SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND

ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND OKTOBER 2015 REGION SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF OFFENTLIGE INFRASTRUKTURPROJEKTER PÅ SJÆLLAND ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkedet i TÅRNBY KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN,

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK December 2012 BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I SYDDANMARK 5 INDHOLD 1 Indledning 8 1.1 Baggrund og formål

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen - Sydhavnsmetro, Hovedstadens Letbane og Nyt Hospital Nordsjælland

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen - Sydhavnsmetro, Hovedstadens Letbane og Nyt Hospital Nordsjælland NOVEMBER 2017 REGION HOVEDSTADEN, HOVEDSTADENS REKRUTTERINGSSERVICE METROSELSKABET OG HOVEDSTADENS LETBANE Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen - Sydhavnsmetro, Hovedstadens Letbane og Nyt Hospital

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

ANALYSERAPPORT 2010 BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

ANALYSERAPPORT 2010 BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN FEMERN BÆLT-FORBINDELSE ANALYSERAPPORT 2010 BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN FEMERN BÆLT-FORBINDELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1. Hovedkonklusioner

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND

BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Almdel Bilag 261 Offentligt FEBRUAR 2013 BESKÆFTI GELSESREGI ON NORDJYLLAND BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND RAPPORT - &5!5&3&' 7 4 ''8&5'9:;

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

2 I forhold til overskuddet af gymnasieuddannede kan det bemærkes: at ca. 40% denne gruppe er under videre uddannelse. at ca. 80% af væksten i ændringen af udbuddet af gymnasieuddannede 2015-2025 udgøres

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt-forbindelsen

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt-forbindelsen Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt-forbindelsen Analyse beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Oktober 2008 Dokument

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE Arbejdsmarkedet i KØBENHAVNS KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE ØKONOMISK ANALYSE 20. august 2017 Medlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde Medlemmer af Dansk Metal pendler langt til arbejde. Siden krisen

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarked og erhverv i Østdanmark frem til 2024. Regionaløkonomiske perspektiver 21

Arbejdsmarked og erhverv i Østdanmark frem til 2024. Regionaløkonomiske perspektiver 21 regionaløkonomiske perspektiver Arbejdsmarked og erhverv i Østdanmark frem til 2024 Regionaløkonomiske perspektiver 21 Indhold 3 Forord 4 København som vækstlokomotiv for Østdanmark 6 Stigende krav om

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Overvågning af konjunkturerne

Overvågning af konjunkturerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregionens arbejdsmarkedsovervågning i 2009 v/kontorchef Kirsten Thomsen Overvågning af konjunkturerne Månedlige ledighedstal på jobcenterniveau

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING PÅ BORNHOLM...4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD OG

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere