Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012"

Transkript

1 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012

2 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte og afledte effekter 3 4 Ny vurdering af de totale direkte beskæftigelseseffekter af alle infrastrukturprojekterne i analysen 5 5 Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 7 6 Opsamling 9 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen Femern Bælt forbindelsen forventes anlagt i perioden 2014 til 2020 Efter gennemførelse af en række forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekter for både en tunnelløsning og en broløsning, har Folketinget besluttet at arbejde videre med tunnelløsningen som den foretrukne løsning for den faste forbindelse Den endelige beslutning om valg af teknisk løsning træffes med de tyske myndigheders godkendelse af selskabets ansøgning og vedtagelsen af anlægsloven i det danske Folketing I dette notat redegøres for ændringer i beregningen af beskæftigelseseffekten for Femern Bæltforbindelsen, som følge af nye beslutninger vedrørende fremstilling af elementer til tunnellen 2 Beskæftigelseseffekter I COWIs analyse af beskæftigelseseffekter af infrastrukturinvesteringer, som blev offentliggjort i april 2011, er der udarbejdet et skøn over beskæftigelseseffekten af den faste forbindelse Der er udelukkende udarbejdet skøn over beskæftigelseseffekten for tunnelløsningen I analysen af beskæftigelseseffekterne indgik som forudsætning, at størstedelen af støbearbejdet ville blive udført i udlandet, eksempelvis Polen, idet det indgik i forudsætningerne for skitseprojekterne at beton- og stålarbejder (eksempelvis tunnelelementer) ville blive udført hvor det er billigst I maj 2011 er der taget beslutning om at produktionen af tunnelelementer skal foregå i Danmark Det skyldes nye retningslinjer fra EU-kommissionen vedrørende miljøgodkendelsen af store anlægsprojekter De nye retningslinjer indebærer, at miljøgodkendelsen af Femern Bælt forbindelsen og de nødvendige produktionsanlæg til etableringen af den faste forbindelse skal ses i sammenhæng og indgå i en samlet godkendelsesproces Femern A/S har derfor indstillet til transportministeren, at produktionen af tunnelelementer skal ske ved Rødbyhavn En mindre del af elementerne er specielle elementer, som kan fremstilles andre steder, eksempelvis på et værft eller andet anlæg Den nye beslutning forventes at betyde en markant stigning i arbejdskraftbehovet til Femern Bælt forbindelsen på dansk side De ekstra arbejdspladser forventes først og fremmest at opstå på Lolland, hvor tunnelelementerne skal fremstilles Forventede beskæftigelseseffekter Den nye beslutning har betydning for skønnet over beskæftigelseseffekter i Danmark

3 3 / 10 Den totale direkte beskæftigelseseffekt af anlægsarbejdet skønnes at være ca mandår fra 2010 og frem til 2020 Heri indgår også opgaver som gennemføres inden selve anlægsarbejdet, dvs diverse foranalyser mv Den samlede effekt påvirkes ikke af den ændrede beslutning Desuden er det vigtigt at bemærke, at den nye beslutning udelukkende vedrører fremstilling af tunnelelementerne, dvs støbearbejdet Andre opgaver, såsom tilhørende landanlæg, tilslutningsanlæg, montage af el- og signalsystemer, jernbaneskinner, afgravning af havbund mv påvirkes ikke I COWIs oprindelige skøn over den direkte danske beskæftigelseseffekt, blev effekten anslået til ca 7600 mandår Heri indgik som forudsætning, at ca 20 % af betonelementerne blev fremstillet i Danmark, svarende til ca 2000 mandår I den nye situation forventes 90 % af tunnelelementerne produceret i Danmark, svarende til ca 9000 mandår, idet specialelementerne kan fremstilles uden for området Den samlede direkte beskæftigelseseffekt i Danmark skønnes under disse forudsætninger at blive ca mandår Fremstillingen af tunnelelementer ventes fortrinsvis at medføre behov for ikke-faglært arbejdskraft, evt med gennemførte kurser/efteruddannelse i støbning af beton, jernarmering mv 3 Direkte og afledte effekter Spørgsmålet er nu, hvad de samlede beskæftigelseseffekter vil være som følge af byggeriet af Femern Bælt forbindelsen, når man også medregner de afledte virkninger heraf Afledte virkninger opstår dels som følge af det øgede forbrug, der bliver resultatet af de øgede disponible indkomster, der følger af den øgede beskæftigelse i forbindelse med byggeriet, og dels som følge af erhvervenes - først og fremmest bygge- og anlægsbranchens - køb af varer og tjenester hos underleverandører og støtteerhverv i de forskellige brancher Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og COWI har i samarbejde foretaget beregninger af de samlede direkte og afledte virkninger på analyse-modellen 1 Udgangspunktet har været opgørelsen af det samlede øgede direkte behov for arbejdskraft, som fremgår af forrige afsnit Modelberegningerne er opdelt på den forberedende fase i perioden (foranalyser, projektering mv) og på selve anlægsfasen fra Opdelingen skyldes, at beskæftigelseseffekten i de to faser er meget forskellige, både med hensyn til effekten fordelt på faggrupper og fordelt på geografi Modelberegningerne viser, at de samlede direkte og afledte virkninger af byggeriet af Femern Bælt forbindelsen i gennemsnit i perioden vil svare til en forøgelse af beskæftigelsen i Østdanmark med ca 3800 beskæftigede pr år i perioden Tabel 3-1 viser de modelberegnede skøn over de samlede beskæftigelsesvirkninger fordelt efter hoveduddannelsesgrupper i denne periode Direkte og afledte effekter for Lolland-Falster, Sjælland og Hovedstaden For Lolland-Falster skønnes den samlede direkte og afledte beskæftigelseseffekt at svare til 2500 beskæftigede pr år i anlægsperioden, for Region Sjælland skønnes den at svare til 2800 beskæftigede pr år, og for Region Hovedstaden skønnes den at svare til 1000 beskæftigede pr år i perioden Hertil skal lægges de samlede direkte og afledte virkninger af den del af den øgede beskæftigelse, der allerede sker i perioden For Østdanmark som helhed tyder det beregnede skøn på, at de beskæftigelses- 1 Beregningerne er foretaget på Regionernes og Beskæftigelsesregionernes regionale analysemodel LINE

4 4 / 10 mæssige virkninger i disse tre år i gennemsnit vil svare til en forøgelse af beskæftigelsen med ca 600 beskæftigede pr år I denne periode skønnes effekten i gennemsnit at svare til ca 100 beskæftigede pr år i Region Sjælland, og til ca 500 beskæftigede pr år i Region Hovedstaden Årsagen til, at de direkte og afledte effekter i perioden primært har effekt i Hovedstadsområdet er, at der i denne periode især gennemføres projektering, forundersøgelse og design mv, som fortrinsvis gennemføres i Hovedstadsområdet Tabel 3-1 Modelberegnet skøn over de samlede direkte og afledte virkninger af Femern Bælt byggeriet i anlægsperioden Gennemsnitligt antal beskæftigede pr år i perioden Uddannelsesgruppe I alt Region Sjællanstaden Region Hoved I alt Lolland Falster Østdanmark Ufaglært/Uoplyst Studenter, hf, hhx, htx EFU: Handels og kontor EFU: Bygge & anlæg EFU: Jern & metal EFU: Social & sundhed EFU: Andre KVU: Alle MVU: Pædagogiske MVU: Folkeskolelærere MVU: Samfundsfaglig MVU: Teknisk mv MVU: Sundhed MVU: Bachelor, alle LVU: Humanistiske LVU: Naturvidenskabelig LVU: Samfundsvidenskabelig LVU: Sundhed LVU: Andre Forskere og Phd uddannelse Ukendt uddannelse Alle uddannelser Ufaglært, studenter mv Faglærte / EFU Kort vid g uddannelse KVU Mellemlang vid g uddannelse MVU Lang vid g uddannelse LVU Note: Tallene i tabellen bør alene opfattes som grove skøn Tallene for Lolland-Falster indgår tillige i tallene for Region Sjælland

5 5 / 10 Tabel 3-1 viser de modelberegnede direkte og afledte effekter af Femern Bæltforbindelsen for selve anlægsfasen 2014 til 2020 Der er tale om gennemsnitlige effekter for hvert år i perioden Beskæftigelseseffekterne er fordelt på de forskellige uddannelsesgrupper i anlægsperioden 2 Som det fremgår, peger resultaterne blandt andet på, at relativt mange kortuddannede og faglærte inden for bygge- og anlægsfagene vil kunne få beskæftigelse i Lolland-Falster Til grund for disse resultater ligger en forudsætning om, at det opgjorte behov for arbejdskraft i forbindelse med byggeriet dækkes af arbejdskraft med bopæl i Danmark I forbindelse med opgørelsen af behovet for arbejdskraft til byggeriet er der alene taget udgangspunkt i det behov, der knytter sig til den del af projekterne, der foregår på 'dansk jord' Ikke desto mindre vil der givetvis blive rekrutteret udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med byggeriet, hvilket vil indebære, at en mindre del af indkomsten end ellers vil blive anvendt i Danmark Det samlede gennemsnitlige behov for arbejdskraft må således forventes at blive lidt lavere end angivet ovenfor Hvor meget lavere vil afhænge af, hvor stor en del af behovet for arbejdskraft, der bliver dækket af udenlandsk arbejdskraft 4 Ny vurdering af de totale direkte beskæftigelseseffekter af alle infrastrukturprojekterne i analysen Den reviderede vurdering af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen har også betydning for vurderingen af de samlede beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de infrastrukturprojekter, der belyses i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands rapport: "Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturprojekter i Østdanmark" fra april 2011, som COWI udarbejdede for Beskæftigelsesregionen Den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft i forbindelse med byggeriet af infrastrukturprojekterne præsenteres i det følgende, hvor der tages udgangspunkt i efterspørgslen, som den forventes efter beslutningen om, at produktionen af tunnelelementer til Femern Bælt forbindelsen skal foregå i Danmark Den samlede direkte beskæftigelseseffekt af infrastrukturprojekterne forventes at blive ca mandår i perioden 2010 til 2020 I forhold til skønnene i analysen fra april 2011 er der tale om en stigning på ca 7000 mandår, fordelt over perioden, idet de oprindelige skøn viste en samlet direkte effekt på ca mandår Det nye skøn over den samlede direkte beskæftigelse til alle infrastrukturprojekterne over årene fremgår af den følgende figur Skønnet skal tages med en række forbehold for både projekternes endelige omfang og økonomi, og for tidsplaner som kan ændres med heraf følgende ændring af beskæftigelseseffekten over tid 2 Modelberegningen tager udgangspunkt i en fordeling af den øgede direkte beskæftigelse på brancheniveau De uddannelsesfordelte resultater forudsætter bla at uddannelsesfordelingen inden for brancherne bygge- og anlæg, transport, rådgivning mv samt rejsebureauer, rengøring mm giver et godt billede af, hvordan den øgede direkte beskæftigelse bliver fordelt efter uddannelse

6 6 / 10 Figur 4-1 Direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til alle infrastrukturprojekterne Tabel 4-1viser den skønnede direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til byggeriet af infrastrukturprojekterne opdelt på uddannelseskategorier i de enkelte år I forhold til analysen fra april 2011 peger resultaterne fortsat på, at den største direkte efterspørgsel efter arbejdskraft forekommer midt i perioden Det er først og fremmest beskæftigelsen af ikke-faglærte, der nu vurderes højere end i april 2011 Der henvises til rapporten "Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturprojekter i Østdanmark" fra april 2011 for en nærmere beskrivelse af analysens metode Skønnet direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til byggeriet af alle infrastrukturprojekterne Opdelt på uddannelseskategorier Type arbejdskraft Direkte efterspørgsel Ikke-faglærte Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Øvrige EUD byggeri mv Lastvognsmekanikere mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere Ingeniører mv Øvrige LVU byggeri I alt

7 7 / 10 5 Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft I dette afsnit belyses, i hvilket omfang arbejdskraftbehovet til infrastrukturprojekterne i analysen vil kunne imødekommes, eller om der er risiko for, at der opstår rekrutteringsproblemer i forbindelse med projekterne eller på det øvrige arbejdsmarked Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket bla hænger sammen med: Den fremtidige konjunktursituation spiller en afgørende rolle for den fremtidige rekrutteringssituation og netop bygge- og anlægsbrancherne er meget påvirkelige af ændringer i konjunkturerne En markant konjunkturfremgang kan betyde en stigning i arbejdskraftefterspørgslen og give risiko for arbejdskraftmangel En vigtig forudsætning for at kunne imødekomme arbejdskraftbehov i især slutningen af analyseperioden er, at der fortsat er en tilstrækkelig tilgang til arbejdsstyrken med de relevante uddannelser Hvis markant færre gennemfører uddannelser rettet mod bygge- og anlægsbranchen, end forudsat i analysens scenarier, vil det også kunne betyde risiko for arbejdskraftmangel Projekternes omfang og tidsplan kan ændre sig, i forhold til de nuværende planer, hvilket vil betyde ændringer i arbejdskraftefterspørgslen Analysen giver dog nogle solide pejlemærker for den forventede udvikling 511 Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft I den følgende tabel er den skønnede efterspørgsel efter de mest relevante faggrupper til bygge- og anlægsprojekterne sat op over for det fremskrevne overskud af arbejdskraft, før infrastrukturprojekterne iværksættes 0-scenariet viser det forventede overskud af arbejdskraft, uden den arbejdskraftefterspørgsel, som infrastrukturprojekterne i analysen skønnes at skabe 3 Den direkte efterspørgsel viser det skøn over direkte arbejdskraftefterspørgsel, som forventes, som følge af infrastrukturprojekterne Den skønnede balance er 0-scenariet, fratrukket den direkte efterspørgsel og altså udtryk, hvorvidt de analyserede projekter kan betyde mangel på arbejdskraft for de forskellige uddannelsesgrupper 3 Scenariet bygger på den fremskrivning, der er beskrevet i rapporten: "Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark, april 2011" Her blev der taget udgangspunkt i januar 2011 versionen af LINE-modellen

8 8 / 10 Opsummering af hhv anslået efterspørgsel efter udvalgte typer af arbejdskraft ved infrastruktur-projekterne - og forventet udbud af arbejdskraft før iværksættelse af infrastrukturprojekterne Overskud 0-scenariet Direkte efterspørgsel Skønnet balance Ikke-faglærte Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører 223* 709* 1073* Smede mv Øvrige EUD inden for byggeriet mv Lastvognsmekanikere mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere 99** -22** -143** Ingeniører mv 693*** -1010*** -1643*** Øvrige LVU byggeri * Dette tal omfatter alene EUD-uddannede chauffører** Dette tal omfatte bygge- og anlægsteknikere *** Dette tal er inkl professionsbachelor-uddannede ingeniører Tabellen viser sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i henholdsvis 2010, 2015 og når der ses bort fra de afledede effekter på efterspørgslen efter arbejdskraft I forbindelse med infrastrukturprojekterne kan der være risiko for, at der opstår mangel på murere og elektrikere Og selv uden infrastrukturprojekterne tyder analysen på, at der desuden vil blive mangel på ingeniører (herunder de professionsbachelor-uddannede ingeniører) og bygge- og anlægsteknikere Specielt for ingeniørgruppens vedkommende tyder analysen på alvorlig mangel Særligt for ikke-faglærte, kontorassistenter, tømrere og smede ventes overskud af arbejdskraft For de grupper hvor der forventes mangel på arbejdskraft eller risiko for mangel, er det vigtigt at overveje muligheden for substitution af arbejdskraft Blandt andet vedrørende murere bør det undersøges, hvorvidt ikkefaglærte kan efteruddannes til at løse opgaver på murerområdet Desuden bør man undersøge muligheden for at efteruddanne ingeniører fra områder med overskud af arbejdskraft til bygge- og anlægsområdet Allerede i dag kan der konstateres mangel på ingeniører med relevante kompetencer inden for byggeri og anlæg

9 9 / 10 6 Opsamling Samlet set betyder den nye situation vedrørende anlæggelsen af Femern Bælt forbindelsen følgende: Støbningen af tunnelelementer til Femern Bælt forbindelsen forventes nu at finde sted nær Rødbyhavn Den direkte beskæftigelseseffekt af en tunnel mellem Lolland og Femern øges fra det tidligere skøn på ca7600 mandår til et skøn på ca mandår De ekstra arbejdspladser vil først og fremmest betyde beskæftigelse for ikke-faglærte til støbning af tunnelelementer Samlet set betyder den nye situation, at den samlede direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter i Østdanmark øges fra ca mandår til ca mandår Anlæggelse af Femern Bælt forbindelsen betyder direkte og afledte effekter i Østdanmark på gennemsnitligt 3800 beskæftigede pr år, heraf i Region Hovedstaden gennemsnitligt 1000 beskæftigede pr år Af den samlede gennemsnitlige beskæftigelseseffekt for Region Sjælland på gennemsnitligt på 2800 beskæftigede pr år, ventes arbejdspladser for ca 2500 for beskæftigede pr år placeret på Lolland-Falster Ca 2/3 af den samlede direkte og afledte beskæftigelseseffekt af anlæggelsen af Femern Bælt forbindelsen, forventes altså placeret på Lolland-Falster I den forberedende fase af anlæggelsen af Femern Bælt Forbindelsen, det vil sige perioden , forventes det at den direkte og afledte beskæftigelse i Østdanmark øges med ca 600 arbejdspladser som gennemsnit i perioden Hovedparten af denne beskæftigelse forventes placeret i Hovedstaden

10 10 / 10 7 Bilag Skønnet direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til byggeriet af Femern Bælt forbindelsen Femern Bælt Forbindelsen - Tunnel Efterspurgt arbejdskraft (uddannelsesgrupper) I alt Ikke-faglærte Murere - Tømrere og snedkere - VVS'ere - Bygningsmalere - Elektrikere Chauffører Smede mv Øvrige EUD inden for byggeriet mv Lastvognsmekanikere mv Kontorassistenter Skibsførere Teknikere Ingeniører Øvrige med LVU og phd inden for byggeriet - I alt 14600

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK

ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN, BANEDANMARK, STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING OG UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET ARBEJDSKRAFTBEHOVET I FORBINDELSE MED TOGFONDEN DK RAPPORT APRIL 215 TRAFIKSTYRELSEN,

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Fremskrivningsnotat April 2015

Fremskrivningsnotat April 2015 Fremskrivningsnotat April 2015 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_apr2015) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra december 2014. Bjarne Madsen,

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN OG EFFEKTEN HERAF FOR DEN KOMMUNALE ØKONOMI - beregninger for Bornholms Regionskommune af Konsulent Steen Schønemann og Professor Bjarne Hartz Madsen Rapporten

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere