Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen"

Transkript

1 Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

2 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget i Organisatorisk Kommunikation Adgangskrav. 5 3 Titel 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 6 4 Forløbsmodel Eksamensoversigt... 6 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget Fællesbestemmelser Undervisningsdeltagelse Brug af computer... 7 II. Beskrivelse af tilvalgets discipliner 9 Organisation og Kommunikation Tekstanalyse og Tekstproduktion Interpersonel Kommunikation Visuel Analyse og Design Innovation, Projektledelse og Teambuilding III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Almen del IV. Fællesbestemmelser 2

3 Faglig del I. Bestemmelser for tilvalget i Organisatorisk Kommunikation I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes tilvalget i Organisatorisk Kommunikation. A. Mål og forudsætninger 1. Tilvalget i Organisatorisk Kommunikation Tilvalget i Organisatorisk Kommunikation er et 3/4-årigt fuldtidsstudium, der udgør 45 ECTS. For tilvalget er formålet i forlængelse af et 2 ¼-årigt fuldtidsstudium af et centralfag dels at give den studerende en grundlæggende og målrettet erhvervskompetence til som bachelor at løse skriftlige, mundtlige og visuelle kommunikationsopgaver på dansk i alle typer af organisationer, dels at give den studerende faglig kompetence til at studere videre på en kandidatuddannelse. Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: Generelle kompetencemål: Den studerende skal 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 6. kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag 7. kunne indgå i en faglig dialog 8. have et klart fokus og sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle et komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 12. kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage kritik af eget arbejde og give konstruktiv kritik til andre 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 3

4 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog Fagspecifikke kompetencemål: De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i faglige, intellektuelle og praktiske kompetencemål i henhold til den danske kvalifikationsnøgle. Faglige kompetencemål: Den studerende skal: - analysere eksempler på en organisations kommunikation på baggrund af et grundlæggende kendskab til organisation og kommunikation samt karakterisere den organisationelle kommunikationssituation, som kommunikationen indgår i - karakterisere den kommunikationssituation, som er udgangspunkt for organisationens planlagte kommunikationsindsats og redegøre for relevante kommunikationsmodeller - foretage en målgruppeanalyse af de segmenter, organisationen ønsker at ramme med en kommunikationsindsats - redegøre for de retoriske strategier, der ligger til grund for den udarbejdede kommunikationsindsats - identificere de tekstuelle og kontekstuelle træk, der definerer gængse dialog- og forhandlingsgenrer i organisationer - demonstrere forståelse af avancerede sprogvidenskabelige og basale organisationspsykologiske metoder til detaljerede dialoganalyser på tekst- og kontekstniveau - analysere dialoger og forhandlinger gennem tekstuelle og kontekstuelle registreringer, analyser og fortolkninger af dialogens forløb, de samtalendes dialogiske og psykologisk positioner og relationer samt de overordnede kontekstuelle implikationer af dialogen - komme med forslag til interventioner, der fremmer konstruktive og produktive interpersonelle relationer og mødeformer i organisationer - anvende grundlæggende teoretisk og produktionsmæssig viden om visuel kommunikation - analysere og designe visuel kommunikation, herunder have grundlæggende forståelse af visuelle formers rolle som ressource i organisationers potentielle udtryksformer - formulere og afgrænse en forretnings eller projektidé samt analysere behovet og interessen for denne ide - udforme og fremlægge en plan for realiseringen af ideen, der analytisk er funderet i viden om innovation, projektarbejde og teambuilding samt vurdere og diskutere andres ideer på en konstruktiv måde Intellektuelle kompetencemål: Den studerende skal: - kunne vurdere og prioritere teoretisk og empirisk viden - selvstændigt kunne tilrettelægge sin arbejdstid og prioritere arbejdsopgaver - kunne bidrage til at få teamsamarbejde til at fungere godt - have rutine i skriftligt, mundtligt og visuelt at kunne formidle et budskab nuanceret og formålsbestemt 4

5 Praksiskompetencemål: Den studerende skal: - udarbejde tekster, der målrettet bidrager til løsning af organisationens kommunikationsopgaver - løse visuelle kommunikationsopgaver og herunder indgå i tværfaglige samarbejder om disse Tilvalget består af obligatoriske discipliner på 45 ECTS. Heraf udgør konstituerende fagelementer 45 ECTS. 2. Adgangskrav For SDU studerende er der fri adgang for alle bachelorstuderende, der skal vælge tilvalg i deres bacheloruddannelse. For andre studerende kræves meritgodkendelse af tilvalget som del af den studerendes uddannelse fra den uddannelsesinstitution, som den studerende er indskrevet på. Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber. Danskkravet gælder ikke for nordiske ansøgere. 3. Titel En bacheloruddannelse bestående af et centralt fag på 135 ECTS og et tilvalg på 45 ECTS giver ret til betegnelsen BA i. (Bachelor of Arts in ) med efterfølgende angivelse af navnet på bachelorgrundfaget og tilvalget. 5

6 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 4. Forløbsmodel: Placering af undervisning og eksamen Undervisningsdiscipliner Titel på undervisningsdiscipliner ECTSvægt Disciplinansvarligt institut Beskr i Gennemsnitligt antal timer pr. semester 5. semester 6. semester Eksamens placering Semester Organisation og Kommunikation ISK Tekstanalyse og Tekstproduktion ISK Interpersonel Kommunikation ISK Visuel Analyse og Design ISK Innovation, Projektledelse og ISK Teambuilding I alt Eksamensoversigt Undervisningsdiscipliner Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTSvægt Beskr i Eks. placering Organisation og 9 5. Kommunikation Bunden hjem- Ekstern 7 døgn 7-skala 15 Tekstanalyse og meopgave Tekstproduktion Interpersonel Mundtlig med Intern 30 minutter 7-skala Kommunikation synopsis Visuel Analyse og Fri hjemmeopgave Intern - 7-skala Design Innovation, Projektledelse og Teambuilding Undervisningsdeltagelse Ingen - B/IB

7 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 6. Fællesbestemmelser I fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jf. studieordningens afsnit IV, findes definitioner af: ECTS ( 26) Normalsider ( 27) Typeenheder ( 28) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om: Individuelle prøver ( 10) Interne og eksterne prøver ( 6) Stave- og formuleringsevne ( 9) Eksamenssprog ( 11) Webhenvisninger ( 18) Regler for afholdelse af sygeeksamen ( 13) Regler for studieaktivitet ( 31) 7. Undervisningsdeltagelse Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver etc.) Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Ved regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Ved tilfredsstillende forstås, at de skriftlige oplæg og opgaver bedømmes til bestået. 8. Brug af computer Alle skriftlige eksaminer kan afholdes på computer. For disse gælder Det Humanistiske Fakultets regelsæt for skriftlige eksaminer med anvendelse af de studerendes egne computere. 7

8 II. Beskrivelse af discipliner på tilvalget 9. Organisation og Kommunikation (Organization and Communication) a. Undervisningens omfang 2 ugentlige timer i 5.semester. Timerne kan af hensyn til BA-projektet evt. placeres med en overvægt i sidste del af semestret. Vægtning: 5 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne - analysere et eksempel på en organisations kommunikation på baggrund af et grundlæggende kendskab til organisation og kommunikation - karakterisere organisationen ud fra dens kommunikation med eventuel inddragelse af konteksten - karakterisere den organisationelle kommunikationssituation, som kommunikationen indgår i. c. Indhold Undervisningen omfatter en systematisk indføring i de grundlæggende begreber inden for organisatorisk kommunikation, herunder organisations og kommunikationsbegreber, organisationers formelle og uformelle strukturer, organisationers kultur, individet i organisationer, ledelse af organisationer, organisationers beslutningsgange, strategisk forandring, omstilling og fornyelse, organisationers interne og eksterne kommunikation, herunder organisation og informationsteknologi. Der arbejdes specielt med metoder til at analysere en organisations kommunikation og den dermed forbundne kommunikationssituation. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, gruppearbejde og holddiskussion på baggrund af cases, e-læring. e. Pensumopgivelser Ca. 400 sider. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet, tilvalgets 1. semester, lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Der er fælles eksamen i disciplinerne Organisation og Kommunikation og Tekstanalyse og Tekstproduktion. 8

9 Den studerende forelægges en ukendt case og skal på baggrund heraf analysere den organisatoriske kommunikation. Desuden skal den studerende på baggrund af en intern og/eller ekstern kommunikationsopgave kunne analysere opgaven, udforme tekster til løsning af opgaven samt på baggrund af relevante teoretiske begreber kunne redegøre for kommunikationsplanlægningen. Prøveform: Bunden hjemmeopgave Varighed: 7 døgn Sideomfang: normalsider for én studerende Bidrag fra flere studerende: Op til 3 studerende kan bidrage til en besvarelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer Censur: Ekstern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 15 ECTS 10. Tekstanalyse og Tekstproduktion (Text Analysis and Text Production) a. Undervisningens omfang 4 ugentlige timer i 5. semester. Timerne kan af hensyn til BA-projektet evt. placeres med en overvægt i sidste del af semestret. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne - karakterisere den kommunikationssituation, som er udgangspunkt for organisationens planlagte kommunikationsindsats og redegøre for relevante kommunikationsmodeller - foretage en målgruppeanalyse af de segmenter, organisationen ønsker at ramme med sin kommunikationsindsats - udarbejde tekster, der målrettet bidrager til løsning af organisationens kommunikationsopgaver - redegøre for de retoriske strategier, der ligger til grund for den udarbejdede kommunikationsindsats c. Indhold Undervisningen omfatter en introduktion til kommunikationsmodeller og deres aktanter, til tekstlingvistik, til relationerne mellem intern og ekstern kommunikation, herunder begreberne autokommunikation og integreret kommunikation, gennemgang af genreteori og relationerne mellem kommunikative formål, trækstrukturer og retoriske strategier, introduktion til den retoriske tradition, herunder troværdighedsbegrebet, målgruppeanalyse og kampagneplanlægning. Der arbejdes især med den praktiske udformning af målrettede tekster inden for organisationens interne og eksterne kommunikation. 9

10 d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, holddiskussion, gruppearbejde med studenteroplæg på baggrund af cases, e- læring. De studerende opfordres til at danne studiegrupper i disciplinen. Undervisningen foregår dels som fællesundervisning med dialogforelæsninger (2 timer) og dels som øvelsestimer med fremlæggelse af opgaver (2 timer). e. Pensumopgivelser Ca. 500 sider. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet, tilvalgets 1. semester, lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-5, 8-11, 13-14, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Der er fælles eksamen i disciplinerne Tekstanalyse og Tekstproduktion og Organisation og Kommunikation. Se Eksamensbestemmelser under disciplinen Organisation og Kommunikation, 9 g. 11. Interpersonel Kommunikation (Interpersonal Communication) a. Undervisningens omfang 3 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne - identificere de tekstuelle og kontekstuelle træk, der definerer gængse dialog- og forhandlingsgenrer i organisationer - forstå avancerede sprogvidenskabelige og basale organisationspsykologiske metoder til detaljerede dialog-analyser på tekst- og kontekstniveau - analysere dialoger og forhandlinger gennem tekstuelle og kontekstuelle registreringer, analyser og fortolkninger af dialogens forløb, de samtalendes dialogiske og psykologisk positioner og relationer samt de overordnede kontekstuelle implikationer af dialogen - komme med forslag til interventioner, der fremmer konstruktive og produktive interpersonelle relationer og mødeformer i organisationer c. Indhold Undervisningen omfatter systematisk indføring i en eller flere sprogteorier egnet til analyse af interpersonel kommunikation. Ligeledes omfatter undervisningen en gennemgang af en række grundlæggende psykologiske begreber (interpersonel psykologi, socialpsykologi, psykodyna- 10

11 misk organisationspsykologi) samt inddragelse af non-verbal kommunikation. Der arbejdes med modeller og metoder til analyse af talte dialoger i organisatoriske rammer, både hvad angår det talte udtryk og de øvrige faktorer, der former dialogen. Der arbejdes analytisk på baggrund af cases bestående af autentisk materiale, herunder primært materiale optaget af de studerende. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, gruppearbejde, oplæg samt felt-arbejde, hvor de studerende optager autentisk materiale fra en organisation (dette ligger udover den afsatte undervisningstid). e. Pensum Der opgives 500 sider teoretisk tekst samt en egen-optaget dialog i elektronisk og transskriberet form. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til den mundtlige eksamensform og kravene for tilvalg lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 3, 4 og 7, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser Den studerende beskriver i sin synopsis rammerne for det egen-optagede materiale, fx organisationen, situationen, deltagere. Ligeledes redegør den studerende for de problemstillinger, analysen sigter mod til eksamen, ligesom analysens teoretiske grundlag angives. Til eksamen analyseres et eller flere uddrag af det egen-optagede materiale med henblik på at belyse de af den studerende udvalgte problemstillinger. Endvidere perspektiveres materialet, enten med henblik på en indplacering i en større interpersonel, organisatorisk eller samfundsmæssig ramme, eller med henblik på at opstille mulige interventioner i forhold til dialogsituationen og dens deltagere. Prøveform: Mundtlig prøve med synopsis Synopsis: Omfang: 2-3 sider pr. studerende Flere studerende Op til tre studerende må lave en fælles optagelse af autentisk materiale. kan bidrage: Synopsis og eksamen er individuelle Individuel mundtlig prøve: Varighed: 30 minutter inkl. censur Forberedelse: Nej Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 11

12 12. Visuel Analyse og Design (Visual Analysis and Design) a. Undervisningens omfang 4 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne: - anvende grundlæggende teoretisk og produktionsmæssig viden om visuel kommunikation - analysere og designe visuel kommunikation, herunder have grundlæggende forståelse af visuelle formers rolle som ressource i organisationers potentielle udtryksformer - løse visuelle kommunikationsopgaver og herunder indgå i tværfaglige samarbejder om disse c. Indhold Undervisningen forener et teoretisk afsæt i multimodalitetsteori med en indføring i praktisk kendskab til produktionsteknik og belyser således emner som billedkomposition, grafisk form- og farvelære, typografi og sats m.m. fra både teoretisk og praktisk perspektiv. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, holddiskussion, e-læring, gruppearbejde, studenteroplæg samt praktiske øvelser i både analyse og design. e. Pensumopgivelser Ca. 400 sider. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet lægges vægt på, i hvilken grad, den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 og 10, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser De studerende vælger efter samråd med underviseren selv en visuel case, som analyseres og vurderes. Der prøves endvidere i planlægning og design af visuel produktion, som kan være enten en revision af den samme visuelle kommunikation eller et forslag til en case-relateret supplerende visuel kommunikation. Prøveform: Omfang: Bidrag fra Fri hjemmeopgave normalsider samt 2 designforslag pr. studerende 12

13 flere studerende: Op til 3 studerende kan bidrage til en besvarelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer Censur: Intern Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10 ECTS 13 Innovation, Projektledelse og Teambuilding (Innovation, Project Management and Teambuilding) a. Undervisningens omfang 3 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 10 ECTS. b. Målbeskrivelse Den studerende skal kunne - formulere og afgrænse en forretnings eller projektide - analysere behovet og interessen for denne ide - udforme og fremlægge en plan for realiseringen af ideen, der analytisk er funderet i viden om innovation, projektarbejde og teambuilding - vurdere og diskutere andres ideer på en konstruktiv måde c. Indhold Undervisningen omfatter derfor en indføring i innovationsbegrebet og dertil relaterede begreber som entreprenørskab, idegenerering, markedsanalyse og realisering af en ide, projektbegrebet, grundelementer i projektarbejde, hovedfaser i et projektforløb, organisering af projekter og projektledelse, teambuilding, gruppeprocesser og samarbejde i og omkring innovation og projekter, herunder opstart af og udviklingsfaser i samarbejdet, håndtering af problemer og konflikter i samarbejdet samt afslutning af samarbejdet. d. Undervisnings- og arbejdsformer Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, e-læring, præsentationer ved de studerende. I løbet af den første måned af forløbet forudsættes det, at de studerende danner grupper til arbejdet med en ide samt mundtlig og skriftlig formidling af ideen. I resten af forløbet forudsættes et betydeligt gruppearbejde uden for undervisningen. e. Pensumopgivelser Ca. 500 sider. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet, tilvalgets 2. semester, lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, som faget i særlig grad understøtter. Vurderingen foretages i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. 13

14 Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. g. Eksamensbestemmelser Eksamen afvikles ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse, jf. 7 samt følgende bestemmelse: I løbet af undervisningen udarbejdes i grupper enten en projektplan eller en forretningsplan for ideen. Planen afleveres ved undervisningens afslutning. Ud fra analyserne i planen præsenterer gruppen ideen for alle studerende på kurset ved et seminar i slutningen af forløbet. De øvrige studerende fungerer som opponenter. Både egen plan og fremlæggelse samt opponentindlæg indgår i bedømmelsen. Prøveform: Undervisningsdeltagelse, jf. 11 Censur: Ingen Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 10 ECTS Alternativt kan eksamen foregå i form af en skriftlig eksamen, hvor man skal besvare en bunden case. Dette gælder tillige for eventuel reeksamen i faget. Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn Varighed: 5 timer Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt Computer: Tilladt Censur: Intern censur Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 10 ECTS 14

15 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2007 eller senere. Der kan sidste gang afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning for det 1-årige sidefag i Organisatorisk Kommunikation ved sommereksamen Discipliner, der er bestået på sidefagsuddannelsen i Organisatorisk Kommunikation kan overflyttes til tilvalget i Organisatorisk Kommunikation efter følgende skema: Sidefag 2005 i Organisatorisk Kommunikation Organisation og Kommunikation Tekstanalyse og Tekstproduktion Interkulturel Kommunikation Interpersonel Kommunikation Visuel Analyse og Design Innovation, Projektledelse og Teambuilding Kommunikationsplanlægning Tilvalg 2007 i Organisatorisk Kommunikation Organisation og Kommunikation/ Tekstanalyse og Tekstproduktion Interpersonel Kommunikation Visuel Analyse og Design Innovation, Projektledelse og Teambuilding Indstillet til godkendelse af Studienævn for International Virksomhedskommunikation den 15. marts Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. juni

16 Almen del IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske studier ved Syddansk Universitet Fællesbestemmelserne er tilgængelige under 16

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE STUDIEORDNING 2011 Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 2013 Studieordning 2013 Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse Syddansk Universitet, Kolding Start 2013 www.sdu.dk 1 BA i Bibliotekskundskab

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET START 2015 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 4 I. Bestemmelser for

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen Rettet, justeret og rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere