BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune. v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune. v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne"

Transkript

1 BIBLIOTEK+ At skabe et integreret bibliotek i Næstved Kommune v/ Lars Larsen, områdeleder, NæstvedBibliotekerne Korskilde Biblioteks åbningsreception, Foto: Jesper Salicath Mortensen Sammenfatning: Projekt Bibliotek+ handler om skabelsen af Korskilde Bibliotek. Det første integrerede bibliotek i Næstved Kommune. Rapporten gennemgår de initiativer, der er taget og oplister de aktiviteter, som har involveret medarbejderne. Den fortæller om baggrund og formål, og gør rede for, hvordan hændelser undervejs har haft indflydelse på forløbet og forsinket projektet betydeligt: Uklarhed om projektets realisering, udskiftninger på leder- og medarbejderside, og ny indretningsarkitekt midt i processen. Til sidst et afsnit om hvordan projektet er kommet i mål. Baggrund: Tappernøje/Brøderup er udpeget som 1 ud af 4 udviklingscentre, hvilket indebærer, at der bl. a. skal være skole, folkebibliotek og borgerservice. NæstvedBibliotekerne har betjent området med bogbil. Ideen er at skabe et BIBLIOTEK+: Et åbent borgernært tilbud, hvor folkebibliotek, borgerservice og skolens pædagogiske servicecenter smelter sammen til en helt ny bibliotekstype. Der er erfaring med bibliotekssamarbejde mellem skole- og folkebibliotek, idet Toksværd Bibliotek indtil 2008 fungerede som både folke- og skolebibliotek, dog uden reel integration. 1

2 Formål: Udvikling af det første bibliotek i Næstved Kommune, der integrerer pædagogisk servicecenter, folkebibliotek og borgerservice, samt medarbejderinvolvering og -udvikling af samarbejdsrelationer på tværs af faglig baggrund. Mål: At skabe et borgeraktivt samlingspunkt i lokalområdet samt at udvide den offentlige betjeningstid til mindst 24 timer. Projektplan: 2. halvår 2009: Detailplanlægning af projektforløb. Team-gruppe nedsættes. Igangsætning af proces. Studietur. 1. halvår 2010: Informationsmøde for lærere og biblioteksmedarbejdere. Teambuilding og kompetenceprojekt for teamgruppen. Indretning. 2. halvår 2010: Praktisk tilrettelæggelse hen mod forventet åbning ultimo Der trækkes på egne kræfter og interne kulturbroagenter, kombineret med fusionskonsulent og eksterne oplægsholdere i et vist omfang. Succeskriterier: Medarbejderne bidrager ligeværdigt til opgaveløsningen i et fælles team. Borgerne oplever en god service uanset hvem der betjener dem. Funktionen som pædagogisk servicecenter opleves som forbedret af lærerne. Hvordan gik det så? Pr : Nedsættelse af en brugergruppe/arbejdsgruppe til udarbejdelse af et skriftligt prospekt. Prospektet skal indeholde de overordnede overvejelser, der gøres i forbindelse med etableringen af det nye bibliotek samt konkrete krav til, prioriteringer af og valg ved byggeriet og driften på stedet. Brugergruppen/arbejdsgruppen består af ledelsesrepræsentanter fra Næstved Kommunes Kultur og fritidsafdeling og fra Skoleafdelingen. Gruppen betragtes som en variabel størrelse og den udvides med medarbejderrepræsentanter i forhold til udviklingen af gruppens arbejde. Brugergruppen udarbejder en plan for brugerinvolvering og borgerinddragelse: Omverdensanalyse/interessentanalyse med inddragelse af Skole SFO Daginstitutioner Ældrecenter Lokalhistorisk Arkiv Borgermøde Fokusgruppeinterview Medarbejderinvolvering, Teambuilding og kompetenceudvikling 1-2 studieture Beskrivelse af fysiske funktioner Beskrivelse af jobfunktioner 2

3 Feltbesøg for folkebibliotekaren i skolens pædagogiske servicecenter Feltbesøg for skolebibliotekarerne på et lokalbibliotek Viden om og kendskab til hinandens fagområder Viden og færdigheder i anvendelse af "systemer" Stormøde for alle biblioteksmedarbejdere med præsentation af tegninger m.m. Stormøde for alle skolens medarbejdere med præsentation af tegninger m.m. Det er denne plan der i store træk har været styrende for medarbejderindragelsen. Vigtige elementer i teamudviklingen: : Folkebibliotekaren ansættes. En skolebibliotekar fra Korskildeskolen er med i ansættelsesgruppen : Fællesmøde for ledelses- og medarbejderrepræsentanter med præsentation, introduktion og gensidige forventninger : Studietur med henblik på at se og høre om forskellige former for integrerede biblioteker og samarbejder mellem skole og folkebibliotek. På turen besøges: Holluf Pile Bibliotek, Vollsmose. Bibliotek, Højby Bibliotek, Dalum Bibliotek og Ullerslev Bibliotek. Studieturens 5 biblioteksbesøg er tilrettelagt således, at der er inspiration i forhold til funktioner, aktiviteter, tilbud, indretninger, organisering, daglig ledelse m.m og : folkebibliotekaren er udstationeret på Korskilde Skole for at blive introduceret til skolen og lærerstaben og få nærmere indsigt i skolebibliotekarernes arbejdsområder. Udstationeringen bliver benyttet til fælles møder med drøftelse af ønsker og behov til den kommende indretning af et integreret bibliotek på baggrund af indtryk på studieturen samt generel drøftelse af ideer og holdninger. I udstationeringen indgår også besøg i lokale institutioner (børnehave, ungdomsskoleelever og -klub, ældrecenter) for drøftelse af disse brugergruppers ønsker til et kommende folkebibliotekstilbud : Fælles møde for ledelses- og medarbejderrepræsentanter, hvor medarbejdergruppen fremlægger indtryk fra studieturen. Processen med at formulere funktionsbehov og indretningsønsker iværksættes sammen med ledergruppen, som oplæg til en kommende inspirationsworkshop i januar : Feltbesøg på lokalbiblioteket i Glumsø, som blev udvidet og nyindrettet i 2008 med henblik på integration af borgerservice. Biblioteket svarer størrelsesmæssigt (befolkning, forventet materialebehov, areal) til det kommende Korskilde Bibliotek : Inspirationsworkshop arrangeret i samarbejde med og ledet af en ekstern arkitekt. Workshoppens deltagere er den udvidede brugergruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Formålet er at skabe fælles forståelse af hvad der karakteriserer et integreret bibliotek og sætte fokus på visioner og udtryk, funktioner og funktionssammenhænge med henblik på at nå frem til en konkret skitse til et rumprogram til brug for den videre proces. 3

4 Der er herefter arbejdet videre med skitsen i Teknisk Forvaltning med henblik på et byggeprogram : Deltagelse i konference om samarbejde mellem Folke- og skolebiblioteker. Projektet går i stå et halvt års tid På grund af generelle budgetstramninger opstår der uklarhed om byggeprojektets realisering, så arbejdet går delvist i stå. Efter vedtagelse af budgettet for 2011 kommer der atter skred i. Projektet. Der bliver tilknyttet en bygherrerådgiver og nedsat et byggeudvalg med deltagelse af bibliotekschefen, skolelederen, skolernes IT-chef, områdelederen for lokalbibliotekerne, en arkitekt fra Teknisk Forvaltning og bygherrerådgiveren. Der bliver udarbejdet et byggeprogram på baggrund af resultaterne på workshoppen den 8.1. og byggeriet udbydes i licitation : Indretningsarkitekt, anbefalet af medarbejdergruppen, tilknyttes projektet : Fremlæggelse af og valg af konkurrenceforslag. Byggeproces går herefter i gang : 2 skolebibliotekarer fratræder og en 3. træder ud af gruppen. To nye medlemmer. Ny skoleleder : Møde med indretningsarkitekt. I mødet deltager ledere og medarbejderrepræsentanter : Første spadestik Uge 35: Internt opslag af jobfunktioner på det kommende bibliotek lægges på NæstvedBibliotekernes intranet. Medio oktober forlader indretningsarkitekten projektet, og der træffes aftale med en ny : Møde med ny indretningsarkitekt : Ansættelsessamtaler vedr. ny skolebibliotekar. Folkebibliotekaren med i ansættelsesgruppen : Møde med indretningsarkitekt. Folkebibliotekaren deltager : Møde med indretningsarkitekt. Folkebibliotekaren og Korskildeskolens AMIR deltager : Skolebibliotekarerne får nye opgaver. Ny skolebibliotekar starter Nyt team dannet med 2 skolebibliotekarer, 2 Folkebibliotekarer og 2 administrative medarbejdere fra NæstvedBibliotekerne. 4

5 Der udarbejdes en oversigt over organisation og teambuildingsaktiviteter. Heri indgår: Studietur med særligt fokus på organisation og praktisk indretning af arbejdspladser. Forventningsafstemning Aftaler om det daglige arbejde på biblioteket Beskrivelse af jobfunktioner og indretning af arbejdspladser Planlægning og gennemførelse af kassation og chipning af materialerne. Gensidig sidemandsoplæring i skole- og folkebiblioteksopgaver. Sidemandsoplæring i borgerserviceopgaver Planlægning af infomøder for kollegerne på Korskildeskolen. Deltagelse i brugergruppers møder om indretning : Det nye biblioteksteam samles for første gang og der laves aftaler om møder og andre aktiviteter : Medarbejderarrangement på Korskildeskolen med præsentation af byggeriet ved bygningsarkitekt og indretningsarkitekt. Bibliotekschefen fortæller om projektet og præsenterer biblioteksteamet. 2 fra teamet fortæller om deres forventninger til hverdagen i det integrerede bibliotek Herefter leverer Karen Marie Lillelund et par timers meningsfuld underholdning : Studietur til BLIK Græsted Bibliotek i Gribskov Kommune, Biblioteket Nordvest i København og Uglen Herfølge Fællesbibliotek, Køge Kommune. Turens fokus er organisering af det daglige arbejde, aktiviteter og valgte løsninger. Teamet holder hyppige møder og skolebibliotekarerne gennemfører en gennemgribende kassationskampagne. Der indkøbes og overføres materialer til Korskilde Bibliotek. Teamet henlægger arbejdsdage til Korskilde Bibliotek og klargør materialer og inventar. Inventar leveres og opstilles i løbet af juni, juli og august. Nogle specialleverancer når først frem efter indvielsen : Biblioteket åbner på første skoledag efter sommerferien. Korskilde Bibliotek er en realitet med 40 timers betjent åbningstid om ugen, 18 timers borgerservice og selvbetjent åbningstid til kl. 22 hver dag og Der gennemføres 2 teamdage med ekstern konsulent, da det må erkendes, at teambuildingsprocessen ikke er tilfredsstillende gennemført, hvilket dels kan tilskrives den langstrakte proces og personaleudskiftningerne dels satsning på teambuildende effekt af teammøder og arbejdsdage ( praktisk teambuilding ), og endelig erkendt manglende ledelsesmæssigt fokus på teamets behov. Hvorfor gik det som det gik? Projektet kom godt fra start i 2009, men gik delvist i stå i

6 Heldigvis fik via bevilget forlængelse i flere omgange, men det må erkendes, at pausen tog energi ud af processen. Der har været en del udskiftninger i såvel brugergruppe som medarbejdergruppen, og vi har måttet skifte indretningsarkitekt undervejs, hvilket også har givet temposkift. Teambuildingsprocessen er ikke tilfredsstillende gennemført. Der har været satset for meget på praktisk teambuilding Endelig har beslutningen om at åbne biblioteket første dag efter sommerferien vist sig som særdeles festlig, men også uheldig, da netop sommerferien gør det vanskeligt at få alle de praktiske detaljer og aftaler på plads på grund af forlængede leveringstider og egen ferie. Det er endnu for tidligt at måle opfyldelse af succeskriterierne. Medarbejderne holder faste teammøder. Mange brugere har mundtligt tilkendegivet deres glæde over biblioteks- og borgerservicetilbuddet, og skolens øvrige medarbejdere er glade for, at de nu kan få bragt materialer hurtigt direkte til Korskilde fra hele landet. Udlånstal for perioden : Der vil blive lavet statistik over udlån og besøg for bibliotekets første ½-år samt gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt skolens medarbejdere medio februar Så konklusionen må være: Der er samlet et biblioteksteam, som går til opgaven med ildhu, og det er lykkedes at skabe et bibliotek, der kan levere varen, trods lidt flere forsinkelser og sten i vejen end det var muligt at forudse. 6

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

&BORGERSERVICE BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN!

&BORGERSERVICE BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! BIBLIOTEK &BORGERSERVICE DU ER ALTID VELKOMMEN! Udarbejdet af Hanne Marie Knudsen, konsulentfirmaet Knudsen Syd, for Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen Bibliotek og Borgerservice du

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud 1 Indhold: 1. Præsentation af Rudersdal Bibliotekerne Faktuelle oplysninger Organisation - Ledelse herunder ledergruppens opgaver - Faglige konsulenter/fagligt ansvarlige - BiblioteksMED - Fysiske rammer

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Inspiration til måder at lære på

Inspiration til måder at lære på Inspiration til måder at lære på Projekt for UHT Fonden støttet af UPL-puljen: 'Kompetenceudvikling, uddannelsesplanlægning og læringsformer i offentlige forsyningsvirksomheder' Bruno Clematide Elin Jørgensen

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere